OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT I PROGNOZA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 236 OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT I PROGNOZA NA LATA OPTIMIZATION OF THE USE OF EUROPEAN UNION FUNDS THE EXPERIENCE OF THE YEARS AND THE PREDICTIONS FOR CEZARY TOMASZ SZYJKO BOLESŁAW RAFAŁ KUC ORGMASZ, WARSZAWA Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej otworzy³o dostêp do funduszy strukturalnych dla polskich podmiotów. Doœwiadczenia zwi¹zane z realizacj¹ programów przedakcesyjnych okaza³y siê bardzo przydatne jednak niewystarczaj¹ce w przypadku wdra ania samych programów strukturalnych. Skuteczne wykorzystanie œrodków dostêpnych w latach wymaga od potencjalnych beneficjentów optymalizacji dynamiki w procesach zarz¹dzania i kontrolingu funduszy. Publikacja systematyzuje bariery pojawiaj¹ce siê przy pozyskiwaniu, jak i rozliczaniu œrodkow unijnych na przyk³adzie doœwiadczeñ sektora MŒP, który jest nieodzownym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Poland s joining the European Union opened the access to structural funds for Polish entities. Experiences connected with the realization of programs of the pre-accession period appeared to be useful, however insufficient in the case of implementation of structural funds. Efficient use of the measures available in the years requires from the receiving parties optimization of dynamics in the processes of management and funds controlling. The article presents the barriers appearing while obtaining and setting European Union funds on the example of small business sector which is an indispensable factor of economic growth. INNOWACYJNOŚĆ A DYNAMICZNOŚĆ Prognozy Komisji Europejskiej na lata wskazuj¹, i gospodarka Polski znajduje siê na œcie ce szybkiego wzrostu, i jest po pañstwach ba³tyckich, Irlandii i S³owacji jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê cz³onków Unii Europejskiej. Analizuj¹c wyniki i doœwiadczenia dotychczasowego funkcjonowania Polski jako cz³onka Unii Europejskiej nale y stwierdziæ, e gospodarka naszego kraju wyj¹tkowo ³atwo poradzi³a sobie z w³¹czeniem siê w struktury UE. Wœród widocznych pozy-

2 WSPÓLNA WALUTA EURO I JEJ WPŁYW NA DALSZE POGŁĘBIENIE PROCESU INTEGRACJI PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ COMMON EURO CURRENCY AND ITS INFLUENCE ON THE PROCESS OF INTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 237 JANUSZ BEK Autor w swoim opracowaniu zapoznaje czytelnika z podstawowymi faktami zwi¹zanymi z Uni¹ Gospodarcz¹ i Walutow¹ jej historycznym rozwojem i etapami dochodzenia do wspólnej waluty euro wynikaj¹cymi z postanowieñ Traktatu o UE Maastricht. Ukazuje œcis³y zwi¹zek procesu integracji walutowej w Europie z dotychczasowym procesem i etapem integracji gospodarczej. W drugiej czêœci artyku³u przedstawione s¹ g³ówne problemy i dylematy zwi¹zane z dziewiêcioletnim okresem funkcjonowania euro, aktualnym kszta³tem UGW i perspektyw¹ rozszerzenia eurolandu. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, które ostatnio uzyska³y cz³onkostwo w UE trwa o ywiona debata za i przeciw przyst¹pieniu do strefy euro. St¹d te w koñcowej czêœci opracowanie poœwiêcone jest aktualnym uwarunkowaniom zwi¹zanym z wprowadzeniem euro w Polsce w aspekcie kosztów i korzyœci zwi¹zanych z tym przedsiêwziêciem. W oparciu o opinie ekonomistów i ekspertów autor podj¹³ próbê okreœlenia ewentualnej perspektywy czasowej przyjêcia wspólnej waluty przez nasz kraj. The author makes the reader acquainted with basic facts connected with Economic and Monetary Union its historical development and stages of obtaining a common currency which are connected with the resolution of the Treaty of Maastricht. The author shows a close connection of the process of monetary integration in Europe with the process and stage of economic integration. The other part of the article deals with main problems and dilemmas connected with the 9-year-period of the existence of euro, present shape of Economic and Monetary Union and the prospects of the extension of the Euroland. In Poland, and in many other countries which recently have become members of the European Union, there have been heated discussions on the advantages and disadvantages of joining the euro zone. Thus, the final part of the article deals with present conditions of introducing euro in Poland, as far as costs and profits connected with this issue are concerned. On the basis of the opinions of experts, the author tries to define a possible period of accepting a common European currency by our country. PROCES DOCHODZENIA DO UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Ustanowienie unii gospodarczej i monetarnej jest przedsiêwziêciem bezprecedensowym, poniewa w historii nie by³o przyk³adów takiej integracji pañstw. W literaturze ekonomicznej nie ma jednoznacznoœci w zakresie terminologii. Zamiennie u ywa siê pojêæ unia ekonomiczna i monetarna, unia gospodarcza i wa-

3 238 CŁA I PODATKI W MIĘDZYNARODOWYCH UGRUPOWANIACH INTEGRACYJNYCH CUSTOMS AND TAXES IN INTERNATIONAL INTEGRATION GROUPS ROBERT OKTABA Niniejszy artyku³ przedstawia problematykê znaczenia ce³ i podatków w miêdzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych takich jak strefy wolnego handlu oraz unia celna. W opracowaniu zaprezentowano równie celne uwarunkowania liberalizacji handlu miêdzynarodowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem fundamentalnych regulacji, tj. Klauzuli Najwy szego Uprzywilejowania i narodowego traktowania towarów national treatment. The article presents the importance of customs and taxes in international integration groups, such as free trade area, and customs union. The work also presents customs conditions of international trade liberalization, with the emphasis on fundamental regulations, i.e. Most Favoured Nation clause and national treatment of goods. Znaczenie ce³ oraz podatków wynikaj¹cych z miêdzynarodowego obrotu towarowego mo na rozpatrywaæ z punktu widzenia interesu publicznego kszta³towania dochodów bud etowych w pañstwie lub interesu (jednostki) prywatnego, który co zrozumia³e d¹ y do zmniejszania w³asnych obci¹ eñ o charakterze fiskalnym. Interesy te s¹ na ogó³ mocno rozbie ne a mimo to, zarówno c³a jak i podatki zawsze stanowi³y wa ny instrument wi¹ ¹cy podmioty publiczne i prywatne oraz reguluj¹cy stosunki gospodarcze pomiêdzy podmiotami prywatnymi na obszarze, na którym zosta³y ustanowione. Wola polityczna w poszczególnych jednostkach pañstwowych drog¹ kompromisów i wzajemnych porozumieñ mo e tworzyæ wspólny obszar dla okreœlonych, d³ugofalowych przedsiêwziêæ gospodarczych w konsekwencji prowadz¹cych do ukszta³towania jednolitego systemu ekonomicznego i prawnego. Wspólnoty Europejskie stanowi¹ przyk³ad g³êbokiej, ponadnarodowej integracji ekonomicznej i politycznej od pó³ wieku obecnej na naszym kontynencie.

4 GLOBALIZACYJNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK 239 GLOBALIZATIONAL CONDITIONS OF THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIES ARTUR FIKS MICHAŁ KRAJEWSKI Wp³yw globalizacji na ycie spo³eczeñstw jest obecnie nie do podwa enia. Najsilniej zjawisko to wystêpuje w ramach procesów gospodarczych, które budz¹ najwiêcej kontrowersji. Wzbogacanie siê jednych gospodarek i pogarszaj¹ca siê sytuacja innych oraz bardzo szybkie zmiany w gospodarce œwiatowej s¹ symbolem wspó³czesnego ycia naszej planety. Sytuacja ta powoduje, i na rynku globalnym dochodzi do coraz ostrzejszej rywalizacji poszczególnych gospodarek, tak o zasoby niezbêdne do ich rozwoju jak i o rynki zbytu, z których mog³yby czerpaæ korzyœci. W efekcie takiego stanu rzeczy, coraz wiêksze znaczenie zacznie odgrywaæ problem konkurencyjnoœci gospodarek oraz metod jej zwiêkszania. W artykule omówiono pojêcie globalizacji z punktu widzenia gospodarki, pojêcie rynku globalnego oraz przedstawiono charakterystykê problemu konkurencji i konkurencyjnoœci gospodarek ze szczególnym uwzglêdnieniem pozycji konkurencyjnej gospodarek, metod ich pomiaru i warunków determinuj¹cych. The influence of globalization on societies is currently unquestionable. The phenomenon is especially present within economic processes which are the most controversial ones. The enrichment of some economies and a worsening situation of others, together with quick changes in global economy are the symbols of current life of our planet. This situation causes that on the global market the rivalry of some economies becomes fiercer, both for resources indispensable for their development and for market which they could profit from. As a result, the problem of competitiveness of economies and the methods of their growth are going to play an important role. The author of the article discusses the term of globalization from the point of view of economy, the term of global market and the characteristics of the problem of competitiveness and the competitiveness of economies with the emphasis on the competitive position of economies, the methods of their evaluation and determining factors. POJĘCIE GLOBALIZACJI I RYNKU GLOBALNEGO Pojêcie globalizacji jest obecnie jednym z najczêœciej u ywanych. Dzieje siê tak z powodu obecnoœci procesów zwi¹zanych z globalizacj¹ w prawie wszystkich obszarach funkcjonowania wspó³czesnych spo³eczeñstw. Prowadzi to do sytuacji, w której mo emy spotkaæ siê z wieloma ró norodnymi definicjami tego pojêcia. Bardzo istotny

5 240 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA COMPANY IMAGE SHAPING KATARZYNA MAJCHRZAK SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Dzisiaj ju nikt nie ma w¹tpliwoœci, i posiadanie pozytywnego wizerunku niesie za sob¹ liczne korzyœci. Firmy o pozytywnym wizerunku zwracaj¹ na siebie wiêksz¹ uwagê konsumentów, która z kolei przek³ada siê na wzrost i czêstotliwoœæ zakupów, jak równie mo liwoœæ ustalania wy szych cen produktów prowadz¹c w ten sposób z jednej strony do uzyskania wy szych przychodów i/lub wzrostu udzia³u w rynku, a z drugiej do osi¹gniêcia ni szych kosztów poprzez obni enie kosztów kapita³u, kosztów dystrybucji oraz kosztów osobowych poprzez zmniejszenie fluktuacji kadr. Ponadto firmy posiadaj¹ce pozytywny wizerunek maj¹ wiêksz¹ zdolnoœæ do zdobywania dostêpu do nowych, globalnych rynków oraz do przyci¹gania i utrzymywania talentów, jak równie inwestorów. Równie firmy te s¹ bardziej odporne na ataki i kryzysy, czyli zdecydowanie ³atwiej jest takim firmom przetrwaæ podczas kryzysu, z racji wysokiej lojalnoœci nabywców czy chocia by dziêki wiêkszej przychylnoœci dla nich ze strony mediów. W rezultacie posiadanie pozytywnego wizerunku prowadzi do osi¹gniêcia wy szej wartoœci rynkowej przez takie firmy. Z drugiej zaœ strony negatywny wizerunek powoduje spadek zainteresowania walorami spó³ki (co w konsekwencji powoduje spadek ich wartoœci), pogorszenie pozycji negocjacyjnej spó³ki, spadek popytu na produkty wytwarzane przez spó³kê czy odp³yw wykwalifikowanej kadry. Oczywistym staje siê wiêc potrzeba podejmowania kompleksowych dzia³añ zmierzaj¹cych do budowy po ¹danego wizerunku. W artykule przedstawiono proces budowy i kszta³towania wizerunku przedsiêbiorstwa na przyk³adzie PKN ORLEN. There is no doubt that nowadays having a positive image is connected with profit. Companies with a positive image attract more attention of the consumers which results in the increase and frequency of purchase and the possibility of arriving at a higher price, leading thus to obtaining a higher profit and/or the increase in the share on the market; on the other hand it is leading to getting lower costs by decreasing the costs of capital, the costs of distribution and personal costs and decrease of the fluctuation of the workforce. Moreover, companies possessing a positive image have the possibility of accessing new, global markets and attracting and keeping high-fliers, and investors. Those companies are more resistant to attacks and crises; it is much easier for them to go through a crisis due to the loyalty of buyers or favour on the side of media. As a result, possessing a positive image leads to getting a higher market value by such companies. On the other hand, a negative image results in a decrease in the interest in the company values (which in consequence leads to a decrease in the value), worsening of the negotiation position of the company, decrease of demand for the products of the company and qualified workforce wastage. The need for a complex activities leading to building a desired image is obvious. The article presents the process of building and shaping the image of the company on the example of PKN ORLEN (a Polish oil refiner and petrol retailer).

6 PRAWNE ASPEKTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDSIĘBIORCY 241 LEGAL ASPECTS OF PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY MAGDALENA MICHALISZYN CIESNOWSKA W artykule przedstawiono prawne aspekty ochrony w³asnoœci przemys³owej przedsiêbiorcy. Owa w³asnoœæ obejmuje wynalazki, wzory u ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie uk³adów scalonych. Rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony w³asnoœci przemys³owej przedsiêbiorcy omówione zosta³y g³ównie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 marca 2000 roku Prawo w³asnoœci przemys³owej. The article presents legal aspects of protection of industrial property. This property covers inventions, functional models, industrial models, trade marks, geographical symbols and topography of integrated circuits. The solutions concerning the protection of industrial property were presented on the basis of statutory provision of 30th March 2000 The Law of Industrial Property. Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zagadnienia ochrony w³asnoœci przemys³owej jest ustawa z 30 marca 2000 roku Prawo w³asnoœci przemys³owej 1. Przepisy tej ustawy oparte s¹ na konwencjach miêdzynarodowych 2 i zosta³y zharmonizowane z przepisami prawa Unii Europejskiej 3. Nie definiuj¹ one pojêcia w³asnoœci przemys³owej. Z zakresu przedmiotowego ustawy (art. 1) okreœlaj¹cego przedmiot ochrony wynika, e w³asnoœci¹ przemys³ow¹ s¹: wynalazki, wzory u ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie uk³adów scalonych, gdy to one stanowi¹ przedmiot tej ochrony. Za wynalazek uwa a siê rozwi¹zanie nowe, posiadaj¹ce poziom wynalazczy i nadaj¹ce siê do przemys³owego stosowania (art. 24 p.w.p.). Wynalazki chronione s¹ patentem, przez który nabywa siê prawo wy³¹cznego korzystania z wynalazku 1 Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz z póÿn. zm. Okreœlane dalej skrótem p.w.p. 2 W szczególnoœci Konwencji Paryskiej z 20 marca 1883 roku o ochronie w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. z 1975 r., nr 9, poz.51). 3 Szerzej na ten temat: W. Kotarba, Ochrona w³asnoœci przemys³owej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Œwiatowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000.

7 242 GŁÓWNE PROBLEMY TEORII ROZWOJU REGIONALNEGO MAIN PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT THEORY ROMUALD POLIŃSKI W ostatnim dwudziestoleciu rozwinê³a siê nauka o regionach (regional science). Rozwój regionalny powinien byæ ujmowany jako wzrost potencja³u ekonomicznego regionu oraz trwa³a poprawa jego konkurencyjnoœci i poziomu ycia mieszkañców w kontekœcie wp³ywu na rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju. Szczególn¹, motoryczn¹ rolê w dynamizacji i intensyfikacji rozwoju regionalnego przypisuje siê klastrom (clusters) jako gronowym strukturom przestrzennym bazuj¹cym na szeroko rozumianych czynnikach aglomeracyjnych i innowacyjnych. Dla kszta³towania strategii rozwoju regionalnego szczególnie cenne s¹ za³o enia i wnioski nowej teorii wzrostu endogenicznego, uznaj¹cej za g³ówne czynniki d³ugookresowego wzrostu gospodarczego, w tym regionalnego, inwestycje w kapita³ ludzki, endogenicznie ujmowane wynalazki i innowacje, miêdzynarodowe i miêdzyregionalne efekty zewnêtrzne tzw. spillovers, zwi¹zane z transferami wiedzy, technologii i kapita³u, a tak e procesy learning by doing (uczenia siê przez dzia³anie) w dzia- ³alnoœci naukowo-badawczej i produkcyjnej. In the last 20 years the regional science developed. Regional development should be treated as an increase of the economic potential of the region and permanent improvement of competitiveness and the level of citizens life in the context of the influence on socio-economic development of the country. A specific, motoric role in the dynamism and intensification of regional development is ascribed to clusters seen as spatial structures based on widely understood agglomeration and innovation factors. For shaping the strategy of regional development, assumptions and conclusions of the new theory of endogenic development are crucial; the theory assumes that the main factors of long-term economic growth, including the regional growth, are: human resource investments, endogenically viewed discoveries and innovations, international, and interregional results, so called spillovers connected with transfer of knowledge, technology and capital and learning by doing processes in the scientific-research and productive activity. WSTĘP Wielowymiarowoœæ wspó³czesnego procesu rozwoju regionalnego wymaga, by podstaw¹ ca³oœciowych analiz i programów regionalnych by³o teoretycznie i metodologicznie zdefiniowane podejœcie. Opcja teoretyczna, któr¹ przyjmuje siê w analizie

8 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOBEC PROCESÓW POLARYZACYJNYCH 243 MAZOWIECKIE PROVINCE IN THE VIEW OF POLARIZATION PROCESSES DARIUSZ PIOTROWSKI Województwo mazowieckie skupia w swoich granicach obszary o ró nym poziomie rozwoju: wysoko rozwiniêty Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW), gdzie koncentruje siê ycie spo³eczno- -gospodarcze oraz obszary peryferyjne wykazuj¹ce cechy recesywne. W niniejszym artykule zobrazowano kierunki dzia³añ zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (uchwalonej w maju 2006 r.) maj¹ce wp³yw na zwiêkszenie spójnoœci regionu w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i spo³ecznym. Mazowieckie Province covers the areas of different level of development highly developed Warsaw Metropolitan Area where socio-economic life is concentrated and peripheral areas showing recessive features. The article presents the directions of activities included in the Strategy of Development of Mazowieckie Province until 2020 (adopted in May 2006). The directions have the influence on the increase of coherence of the region as far as spatial, economic and social dimensions are concerned. WSTĘP Powsta³e w 1999 roku województwo mazowieckie skupi³o w swoich granicach obszary o ró nym poziomie rozwoju. Motorem rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu jest rozwijaj¹cy siê silnie, jak na warunki polskie, Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW), gdzie koncentruje siê ycie spo³eczno-gospodarcze oraz lokalizowane s¹ instytucje o znaczeniu krajowym i miêdzynarodowym. Warszawa w najwiêkszym stopniu korzysta z przemian ustrojowo-gospodarczych, przez co sta³a siê dogodnym miejscem do lokalizacji i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w du- ym stopniu przyci¹gaj¹c inwestorów zagranicznych, szczególnie w sektorze handlu i us³ug. Odmienna sytuacja ma miejsce na obszarach peryferyjnych, gdzie tylko nieliczne miasta i obszary wiejskie s¹ w stanie wykorzystywaæ endogeniczne czynniki rozwoju, w celu zapewniania wzglêdnie trwa³ego rozwoju. Pog³êbiaj¹cy siê dychotomiczny rozwój regionu, wymusza uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób pogodziæ potrzebê szybkiego rozwoju Warszawy, tak aby mog³a ona sprostaæ

9 ANALIZA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W POLSCE 244 (przed i po wejściu do Unii Europejskiej) CZ. I. LOKALNE RYNKI PRACY W TYM SAMYM REGIONIE THE ANALYSIS OF LOCAL LABOUR MARKETS IN POLAND (before and after Joining the European Union) PART I: LOCAL MARKETS WITHIN THE SAME REGION JERZY TELEP Treœæ artyku³u obejmuje analizê rynków pracy na terenach powiatów po³o onych w tym samym regionie na Mazowszu. W syntetyczny sposób prezentuje mo liwoœci powiatów Miñsk Mazowiecki i yrardów dotycz¹ce ich rozwoju gospodarczego, a w konsekwencji stworzenia miejsc pracy, które umo liwi³yby ograniczenie zjawiska bezrobocia. Drug¹ czêœæ artyku³u stanowi materia³ dotycz¹cy bezrobocia w tych powiatach, pokazuj¹cy skalê tego zjawiska w ró nych grupach spo³ecznych. W kolejnych artyku³ach bêdzie przeprowadzona analiza bezrobocia w powiatach po³o onych w ró nych regionach, co umo liwi wskazanie cech wspólnych i ró nic tego zjawiska zwi¹zanych z ró nymi mo liwoœciami powiatów i dzia³alnoœci¹ lokalnych w³adz. The article includes the analysis of labour markets on the area of poviats located within the same region, namely, Mazowieckie province. The article synthetically presents the possibilities of Miñsk Mazowiecki and yrardów poviats concerning their economic development, and in consequence the creation of workplaces which would limit the unemployment rate of those areas. The second part of article deals with the problem of unemployment in the areas mentioned above, showing the extent of this phenomenon in different social groups. The articles to come are going to deal with the analysis of unemployment in poviats located in different regions, which will enable to point out to the common features and differences of this phenomenon connected with different opportunities of poviats and local authorities activity. W artykule przedstawiono analizê dokonañ w odniesieniu do czterech powiatów, wybranych w taki sposób, aby mo na by³o poruszaæ problemy zatrudnienia i bezrobocia w tym samym regionie i w ró nych regionach. Do porównania w tym samym regionie wybrano powiaty Miñsk Mazowiecki i yrardów (mazowieckie), a w ró - nych regionach Cz³uchów (zachodniopomorskie) i om a (podlaskie). W analizie uwzglêdniono: charakterystykê powiatu obejmuj¹c¹ m.in. po³o enie, infrastrukturê, zak³ady pracy;

10 SZKOLENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 245 TRAINING AND DEVELOPMENT OF EMPLOYEES KATARZYNA CHROŚCICKA Wa nym jest aby pracownicy jak i pracodawcy, czuli potrzebê rozwoju, uczenia siê i podnoszenia swoich kwalifikacji. Potrafili wykorzystywaæ w tym celu ró nego rodzaju dostêpne na rynku formy i metody szkolenia. Ma to byæ inwestycja op³acalna i skuteczna, odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona. It is crucial that both employers and employees understand the need of development, learning and qualification raising. They should be willing to use various forms and methods available on the market to their professional development. This should be a profitable and effective, well-planned and wellexecuted investment. Na skutek dynamicznie zachodz¹cych dooko³a zmian, podjêcie pracy w nowej organizacji jest równoznaczne z podjêciem nauki. Wa nym jest, abyœmy to co robimy, robili dobrze i z przyjemnoœci¹. Do perfekcji a tym samym i do konkurencyjnoœci mo e doprowadziæ nas nieustanne podnoszenie swoich umiejêtnoœci. Istniej¹ takie dziedziny ycia, które rozwijaj¹ siê bardzo dynamicznie, inne zaœ z czasem trac¹ na wa noœci. Jednak za tym wszystkim stoi cz³owiek. To on jest ogniwem które zawsze by³o na pierwszym miejscu. W koñcu to cz³owiek jest najwa niejszym zasobem w organizacji. To dziêki niemu pozosta³e zasoby mog¹ siê rozwijaæ lub zostaæ wyeliminowane z rynku. To cz³owiek jest w stanie doprowadziæ firmê do sukcesu lub bankructwa. Dlatego tak wa nym jest aby pracownicy czuli potrzebê rozwoju, uczenia siê i podnoszenia swoich kwalifikacji. Potrafili wykorzystywaæ w tym celu ró nego rodzaju dostêpne na rynku formy i metody szkolenia. W wiêkszoœci przypadków, ludzi nie trzeba przekonywaæ do tego, e powinni na bie ¹co uzupe³niaæ swoj¹ wiedzê i zapoznawaæ siê z nowinkami technicznymi. Doskonalenie zawodowe pracownika rozpoczyna siê (czy raczej powinno siê rozpocz¹æ) ju w pierwszych dniach zatrudnienia w firmie. W³aœciwy proces adaptacji zawodowej to zagadnienie, któremu w teorii zarz¹dzania poœwiêca siê wiele uwagi. Praktyka jest niestety inna, zw³aszcza w ma³ych przedsiêbiorstwach, w których od nowo zatrudnionych wymaga siê zwykle (w sposób mniej lub bardziej uœwiadamiany) przyjêcia postawy typu: wszystko ju wiem i umiem. Niekiedy dorabia siê do

11 246 WYPALANIE ZAWODOWE JAKO BARIERA SUKCESÓW I KARIER PROFESSIONAL BURN OUT AS A BARRIER FOR SUCCESS AND CAREER EDWARD ERAZMUS Wypalanie zawodowe jako kategoria naukowa pojawi³o siê w XX wieku. Dawniej treœci wypalania mieœci³y siê w gerontologii. Kategoria wypalanie obejmuje wiek psychologiczny osobiste doœwiadczenia yciowe i zawodowe ludzi. Wypalanie zawodowe dotyczy ludzi m³odszych i starszych. Jest nastêpstwem syndromu zniechêcenia siê do ambitnych strategii i czynnoœci zawodowych w wyœcigu technologicznym i rynkowym. W jêzyku klinicznym okreœla siê go jako zagêszczanie wewnêtrznej struktury osobowoœci podczas pracy i wypoczynku, wykonywania czynnoœci kierowniczych i biznesowych do tego wzmacnianych kompleksami. Wypalanie ma zwi¹zek z rosn¹cym wiekiem ale nie pomija pracowników m³odszych, zw³aszcza tych, którzy przestaj¹ siê uczyæ lub dbaæ o kondycjê intelektualn¹ i czynnoœciow¹. Professional burnout as a scientific category appeared in the 20 th century. In the past the issues connected with burnout were included in gerontology. Burnout category covers psychological age personal and professional experience of people. Burnout concerns both young and old people; it is the consequence of the syndrome of dejection of ambitious strategies and professional activity in technology and market race. In clinical language burnout is referred to as the condensation of the internal structure of personality during work and relaxation, while fulfilling managerial and business activities intensified by complexes. Burnout is connected with age, however, it does not leave out younger employees, especially those who stop learning or taking care of their intellectual or functional condition. Wypalanie jako kategoria naukowa pojawi³o siê w XX wieku. Przedtem procesy wypalania mieœci³y siê w gerontologii jako nauce zajmuj¹cej siê procesami starzenia siê cz³owieka, profilaktyk¹, czyli zapobieganiem starzeniu siê oraz spo³ecznym aspektom starzenia siê ludnoœci. Ta kategoria mia³a i ma kilka znaczeñ. Odnosi siê do sfery fizyczno-biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej a we wspó³czesnych czasach równie politycznej. Dawniej kategoria ta odnosi³a siê do starzenia siê w trzech, ni ej wymienionych, wymiarach. Chronologicznym czyli metrykalno-kalendarzowym. Znakiem rozpoznawczym jest data urodzenia ewentualnie wiek czy p³eæ zgodnie z porzekad³em nie mo na mieæ mniej lat ni data urodzenia. To kryterium nie orientuje siê na wiedzê o sprawnoœci organizmu, o zdrowiu, o emocjach i prze yciach, o zdolnoœciach poznawczych, lecz na liczbê lat.

12 TRANSMISJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ DO GOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI POLSKIEJ W LATACH MONETARY POLICY IN RELATION TO ECONOMY ON THE EXAMPLE OF POLISH ECONOMY IN THE YEARS JANUSZ BIERNAT W niniejszej publikacji omówiono najwa niejsze zagadnienia polityki pieniê nej na przyk³adzie gospodarki polskiej. We wstêpnej czêœci omówiono jak pod wp³ywem polityki pieniê nej i fiskalnej zmienia³ siê produkt zagregowany (PKB) gospodarki polskiej w latach W dalszej czêœci omówiono, jak z punktu widzenia teoretycznego przebiega transmisja polityki pieniê nej do gospodarki. W koñcowej czêœci artyku³u przedstawiono, które z mechanizmów transmisji polityki pieniê nej do gospodarki wystêpowa³y w gospodarce polskiej w badanym okresie, to jest w latach The paper deals with the most important issues connected with monetary policy on the example of Polish economy. The introduction presents how GDP of the Polish economy changed under the influence of monetary and fiscal policy in the years Next, the paper shows what is the relation of monetary policy to economy. The final part deals with the mechanisms of monetary policy in relation to economy which appeared in Poland in the period examined, i.e. years WPROWADZENIE W latach mia³y miejsce istotne zmiany w prowadzeniu i realizacji polityki pieniê nej, a w rezultacie ca³ej polityki gospodarczej. Zmiany w prowadzeniu i realizacji polityki pieniê nej nie pozostawa³y bez wp³ywu na znaczenie poszczególnych kana³ów transmisji polityki pieniê nej do gospodarki, co jest przedmiotem niniejszej publikacji. Po pierwsze na pocz¹tku badanego okresu zmieniono system kursu walutowego z tak zwanego kierowanego p³ynnego 1, na system p³ynnego kursu walutowego. Od kwietnia 2000 roku kurs walut zagranicznych w z³otych kszta³towa³ siê w zale - noœci od charakteru polityk pieniê nych (ekspansywna, restrykcyjna), jak¹ prowa- 1 J. Biernat, Polityka gospodarcza Polski w latach , wyd. 2, Wy sza Szko³a Ekonomiczna, Warszawa 2005.

13 248 FLUKTUACJE CEN KONTRAKTÓW OPCYJNYCH TYPU GOTÓWKA ALBO NIC FLUCTUATIONS OF CASH OR NOTHING OPTIONS PRICES IZABELA PRUCHNICKA GRABIAS Opcje gotówka albo nic (cash-or-nothing options, w skrócie: CON) s¹ jedn¹ z odmian opcji binarnych, które nale ¹ do egzotycznych opcji pojedynczych. S¹ to kontrakty opcyjne o nieci¹g³ej funkcji dochodu. W opracowaniu przeanalizowano wp³yw wybranych parametrów rynkowych na wartoœæ najwa niejszych greckich liter monitoruj¹cych zmiany wartoœci tych instrumentów. Analizy potwierdzaj¹, i delta, gamma, vega, theta, rho podlegaj¹ nieustannym zmianom w czasie, co oznacza, e konieczne jest ich sta³e monitorowanie. Badania przeprowadzono dla opcji CON wystawionych na akcje, przy za³o eniu braku wyp³aty dywidendy. Cash-or-nothing options are a type of binary options which belong to single exotic options. These are option contracts, having a discrete payoff function. The paper analyses the influence of chosen market parameters on the value of the most important Greek letters that monitor changes of the value of these instruments. Research confirms that delta, gamma, vega, theta, rho are liable to steady fluctuations, which means that it is necessary to monitor them on a regular basis. The research was done for CON stock options, provided that the dividend yield is zero. WSTĘP Opcje gotówka albo nic (cash-or-nothing, w skrócie: CON) s¹ jedn¹ z odmian opcji binarnych nale ¹cych do grupy egzotycznych opcji pojedynczych, wœród których znajduj¹ siê kontrakty opcyjne o nieci¹g³ej funkcji dochodu 1. Cech¹ charakterystyczn¹ opcji binarnych jest to, i posiadacz generuje dochód albo z góry okreœlony albo równy zero. W przypadku omawianych opcji typu gotówka albo nic oznacza to wyp³atê w wysokoœci ustalonej wczeœniej wartoœci gotówki lub brak wyp³aty. Istniej¹ równie binarne opcje aktyw albo nic (asset-or-nothing), których cech¹ charakterystyczn¹ jest ustalenie wielkoœci wyp³aty jako okreœlonej iloœci instrumentu bazowego lub ewentualnie innego aktywu. Jak podaje P. Zahng 2, opcje gotówka albo 1 Wed³ug klasyfikacji przedstawionej (w:) M. Ong, Exotic options: The market and their taxonomy, (w:) I. Nelken, The handbook of exotic options: instruments, analysis and applications, McGraw- Hill Book Company, New York 1996, s P.G. Zahng, Exotic Options. A guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001, s

14 KARTY PŁATNICZE NOWOCZESNĄ FORMĄ PŁATNOŚCI 249 PAYMENT CARDS AS A MODERN WAY OF PAYMENT KRZYSZTOF KANDEFER P³atnoœci mog¹ byæ dokonywane na wiele ró nych sposobów. Karty p³atnicze s¹ obecnie bardzo popularne zastêpuj¹c niemal zupe³nie gotówkê. Banki oferuj¹ ró ne rodzaje kart wydawanych przez miêdzynarodowe organizacje p³atnicze. Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê karty kredytowe, które umo liwiaj¹ poza p³aceniem równie ³atwe zaci¹ganie kredytu na dowolny cel. Rosn¹ca konkurencja na tym rynku wymusza ci¹gle podnoszenie jakoœci i rozszerzanie mo liwoœci. Payments can be done in many ways. Payment cards are one of the most popular means of payment which almost entirely replace cash. Banks offer different kinds of cards issued by international payment organizations. Credit cards are one of the most popular; apart from paying they also offer the possibility of getting a loan on any aim. Growing competition on this market requires a permanent quality raising and possibility extension. W dobie rozwoju elektronicznej bankowoœci, karty p³atnicze sta³y siê nieodzownym elementem ofert banków dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci bankowej. Badania wœród klientów wykaza³y, i o wyborze banku decyduje nie tylko poczucie bezpieczeñstwa, profesjonalizm obs³ugi, ale jak szybki i wygodny jest dostêp do w³asnych œrodków znajduj¹cych siê na koncie oraz mo liwoœæ uzyskania telefonicznej informacji o stanie konta i otrzymania karty p³atniczej. Coraz wiêcej klientów docenia posiadanie karty p³atniczej, gdy jest ona wygodnym œrodkiem p³atniczym, bezpieczniejszym od czeku, bardziej uniwersalnym, du o trudniejszym do przypadkowego zniszczenia, ale przede wszystkim umo liwiaj¹cym dostêp do swoich œrodków przez ca³¹ dobê. Obecne tempo ycia klientów banku wymaga uniezale niania siê od godzin pracy kas bankowych, czy stania w kolejkach w banku i na poczcie. Karty p³atnicze (Payments Cards) to instrumenty s³u ¹ce do p³acenia za towary i us³ugi w punktach akceptuj¹cych, m.in.: w sklepach, restauracjach, lotniskach, stacjach benzynowych, hotelach itp. 1 Pozwalaj¹ one na to, e klienci 1 B. Œwiecka, Bankowoœæ Elektroniczna, CeDeWu Sp. Z o.o., Warszawa 2004, s. 50.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny - platforma wymiany wiedzy i wspólnego uczenia się o przedsięwzięciach innowacyjnych w regionach europejskich Jan Skonieczny Projekt europejski MLP został uruchomiony w kwietniu 2005 jako wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce (Beata Skubiak) 1.1. Rola państwa w najpowszechniejszych systemach gospodarczych analiza porównawcza 11 1.2. Rola państwa w ujęciu szkół ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR WŁASNOŚCI OPCJI CAPPED.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR WŁASNOŚCI OPCJI CAPPED. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 213 EWA DZIAWGO Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WŁASNOŚCI OPCJI CAPPED Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Część I Anatomia kryzysu w strefie euro

Spis treści: Wprowadzenie. Część I Anatomia kryzysu w strefie euro Spis treści: Wprowadzenie Część I Anatomia kryzysu w strefie euro 1.Rosnące nierównowagi i dezintegracja strefy euro - Tomasz Gruszecki 1.1.Euro jako produkt sztucznie przyśpieszonej integracji 1.2.U podstaw

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ ASYMETRYCZNEJ OPCJI KUPNA

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ ASYMETRYCZNEJ OPCJI KUPNA ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo