Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy"

Transkrypt

1 Barbara Gierusz * Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy Wstęp W warunkach funkcjonującego aktualnie modelu autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego, obie dziedziny odrębnie normują i definiują podstawowe kategorie, w tym kosztów, przychodów i wyników. Ustalenie tych kategorii zgodnie z prawem bilansowym i przepisami podatkowymi następuje na podstawie odmiennych zasad oraz z uwzględnieniem odmiennych celów. Konsekwencją są różnice w uznawaniu przychodów i kosztów według zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Źródłem tych rozbieżności są: odmienny sposób zdefiniowania (określenia) przychodów i kosztów, odmienność zasad przyjętych w rachunkowości i przepisach podatkowych, systemowe preferencje podatkowe w postaci ulg, zwolnień i odliczeń od dochodu. Ujęcie w rachunkowości skutków podatkowych transakcji i zdarzeń zgodnie z przepisami podatkowymi zniekształca informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Eliminacja tego zniekształcenia możliwa jest poprzez alokację podatku dochodowego, której konsekwencją jest ujęcie pozycji z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku kształtują różnice przejściowe w uznawaniu przychodów i kosztów w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Celem artykułu jest wykazanie, że zakres oraz charakter identyfikowanych różnic przejściowych zależy od sposobu ich wyznaczania, determinowanego przyjętą koncepcją wyniku finansowego i metodą jego pomiaru. 1. Koncepcje wyniku finansowego i metody jego pomiaru Zróżnicowane potrzeby dotyczące pomiaru dokonań finansowych podmiotu prowadzą do różnych koncepcji wyniku 1. Z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej wyróżnia się dwie podstawowe koncepcje, z których każda, zgodnie z wymogami SFAS 130, stanowi podstawę opracowania odrębnego raportu w ramach sprawozdania. Pierwszą z nich jest koncepcja wyniku netto, traktowanego jako miernik efektywności podmiotu gospodarczego. Wynik netto to rezultat porównania przychodów i zysków oraz kosztów i strat uznanych w danym okresie 2. * Dr, Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG 1 Stosowanie różnych koncepcji wyniku uzasadnione jest tym, że służą one różnym celom, do których można zaliczyć: wykorzystanie zysku jako miary efektywności zarządzania; do przewidywania przyszłej koniunktury i dywidendy; do oceny stopnia wykonania zadań oraz podejmowania decyzji. Zróżnicowanie potrzeb dotyczących pomiaru wyniku szeroko omawiają E.A.Hendriksen, M.F.van Breda: Teoria rachunkowości, op.cit., s

2 40 Barbara Gierusz Drugą jest koncepcja wyniku całościowego (comprehensive income). Wynik całościowy reprezentuje całkowity wzrost (lub spadek) bogactwa właścicieli, wyrażając wartość, jaka w danym okresie została przez przedsiębiorstwo wygenerowana lub utracona [Marcinkowska, 2003, s. 91]. Jego zakres określa szeroki pomiar rezultatów transakcji i zdarzeń prowadzący do uznania wszystkich zmian w wielkości kapitału własnego (aktywów netto) jednostki w danym okresie, za wyjątkiem transakcji dotyczących wkładów wniesionych przez właścicieli oraz dystrybucji aktywów na ich rzecz. System pomiaru wyniku finansowego przyjęty w amerykańskich standardach rachunkowości finansowej [Turyna, 2003, s. 91] tworzy następującą hierarchię: 1. Bieżący wynik operacyjny, 2. Dochody = bieżący wynik operacyjny + pozycje nie powtarzające się, 3. Wynik netto = dochody + skumulowane efekty zmian zasad rachunkowości, 4. Wynik całościowy = wynik netto + skumulowane dostosowania poprzednich okresów + pozostałe zmiany w kapitale własnym nie dotyczące właścicieli. System pomiaru wyniku finansowego przyjęty w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych jest znacznie prostszy. W rachunku zysków i strat należy wykazać co najmniej: wynik z działalności operacyjnej, wynik z działalności gospodarczej, oraz wynik netto. Stosowane w rachunkowości metody pomiaru wyniku finansowego są konsekwencją dwóch różnych modeli koncepcyjnych określających nadrzędny cel sprawozdania finansowego, a mianowicie teorii transakcyjnej oraz teorii wartości. Zgodnie z teorią transakcyjną wynik finansowy, jako skutek transakcji zrealizowanych ustala się zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny. Wycena kategorii bilansowych podporządkowana jest zasadom pomiaru przychodów i kosztów, gdyż podstawowe znaczenie przypisuje się rachunkowi zysków i strat. W rezultacie, szereg aktywów wycenianych jest według wartości rezydualnej. Wartość poszczególnych pozycji aktywów w bilansie zamknięcia stanowi zatem pozostałość zasobów dotąd nie zużytych i nie zarachowanych w koszty. Zgodnie z przyjętym nadrzędnym celem sprawozdawczości, a niezależnie od przyjętej koncepcji wyniku, jego pomiar w rachunkowości może następować metodą "przychody - koszty" lub metodą "aktywa-zobowiązania". Pierwsza z nich wyraża podejście, które przy wycenie aktywów preferuje ceny (koszty) historyczne. Największe znaczenie przypisywane jest tu pomiarowi wyniku finansowego, a bilans stanowi zestawienie rezydualnych wartości przenoszonych w przyszłość. 2 Rezultat porównania przychodów i zysków oraz kosztów i strat występujących w danym okresie i w ramach cyklu operacyjnego określany jest jako wynik operacyjny. Por. Statement of Financial Accounting Concepts No 5, Highlights, [w.] FASB Statements of Financial Accounting Standards, John Wiley & Sons Inc. NY 2000, s. 143.

3 Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego Druga z wymienionych metod pomiaru wyniku finansowego wyraża podejście nakierowane na przyszłość, które eksponuje ceny (koszty) bieżące, gdyż lepiej wyrażają one przyszłe zdarzenia ekonomiczne. Podstawowe znaczenie przypisywane jest tu wycenie aktywów i zobowiązań, natomiast pomiar wyniku ma znaczenie drugorzędne. 2. Zależność zakresu wyznaczonych różnic przejściowych od sposobu ich identyfikacji Zakres oraz charakter wyznaczonych różnic zależy od sposobu ich identyfikacji, determinowanego przyjętą koncepcją wyniku finansowego i metodą jego pomiaru. Pomiar wyniku metodą przychody koszty prowadzi do wyznaczania różnic poprzez porównanie księgowych przychodów i kosztów z przychodami i kosztami podatkowymi. Przyjęta koncepcja wyniku wpływa na zakres przychodów i kosztów księgowych uwzględnianych w tym porównaniu: w koncepcji wyniku netto są to przychody i koszty prezentowane w rachunku zysków i strat, w koncepcji wyniku całościowego są nimi zarówno przychody i koszty wpływające na wynik netto, jak i pozostałe przychody i koszty ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym. Porównanie księgowych i podatkowych kategorii przychodów i kosztów uwzględnia dwa aspekty: zakres porównywanych kategorii, moment ich uznania. Różnice wynikające z zakresu porównywanych pojęć mają swoje źródło w sposobie zdefiniowania przychodów i kosztów oraz systemowych preferencjach podatkowych. Przepisy podatkowe wymieniają pozycje, które winny zostać włączone do przychodów i kosztów oraz te, które z rachunku podstawy opodatkowania należy wyłączyć. Pewne pozycje przychodów (dochodów) są wolne od podatku, podczas gdy określone pozycje kosztów nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania, np. amortyzacja wartości firmy czy prawa wieczystego użytkowania gruntów. W ramach systemowych preferencji podatkowych może być promowany eksport czy też rozwój specjalnych stref ekonomicznych. Różnice momentów uznania przychodów i kosztów wynikają z odmienności zasad przyjętych w rachunkowości i przepisach podatkowych, jak też specjalnych rozwiązań podatkowych stosowanych w ramach polityki fiskalnej. Różnice wynikające z przyjętych zasad to głównie konsekwencją funkcjonującej zgodnie z przepisami podatkowymi zasady kasowej oraz nie honorowania obowiązującej w rachunkowości zasady ostrożnej wyceny. Wypłacone świadczenia emerytalne a nie rezerwy tworzone na takie świadczenia, wpływ odsetek a nie ich memoriałowe naliczenie prowadzi do uznania odpowiednio kosztu lub przychodu podatkowego. Przykładem różnicy wynikającej z prefe-

4 42 Barbara Gierusz rencji podatkowych jest przyspieszona amortyzacja środków trwałych i inne rozwiązania promujące rozwój przedsiębiorstwa. Różnice wynikające z zakresu porównywanych kategorii determinowane odmiennością źródeł przychodów i kosztów są różnicami trwałymi. Ich trwałość przejawia się w rozbieżności pomiędzy wysokością zysku całkowitego (przed opodatkowaniem) oraz dochodu, ustalonymi za cały okres funkcjonowania podmiotu. Różnice trwałe nie są ujmowane w systemie rachunkowości. Ponieważ wywołują one jedynie bieżące skutki podatkowe, uwzględniane są tylko w rachunku podstawy opodatkowania tego okresu, w którym różnice wystąpiły. Mimo, iż nie są one przedmiotem rozważań teoretycznych w rachunkowości, mogą mieć istotne znaczenie dla wysokości wyniku podatkowego i w konsekwencji, płaconego przez jednostkę podatku dochodowego. Na fakt, że w długim horyzoncie czasowym zysk i dochód są sobie równe po uwzględnieniu różnic trwałych zwracał uwagę T.F.Keller, stwierdzając, że po uwzględnieniu różnic trwałych...pojęcia zysk z działalności i dochód podlegający opodatkowaniu są jednym i tym samym. Najważniejsza różnica między nimi to ta, która dotyczy momentów uznawania czynników je kształtujących [Keller, 1996, s ]. Odmienność momentu uznania przychodu i kosztu w rachunkowości oraz zgodnie z przepisami podatkowymi powoduje występowanie różnic okresowych. Różnice okresowe wywołują zarówno skutek podatkowy jak i wynikowy. Skutki te występują w różnych okresach, a konsekwencje bieżące takich różnic odwracają się w przyszłości. Ponieważ skutek bieżący jest odwrotny niż skutek przyszły, różnice okresowe w przeciwieństwie do różnic trwałych nie wpływają na kwotę podatku dochodowego do zapłaty za cały okres działalności 3. Różnice okresowe stanowią dominującą grupę różnic przejściowych. Istotą różnic przejściowych jest powstawanie w jednym i zanikanie w innym okresie sprawozdawczym. Występują one wówczas, gdy podatkowe i finansowe konsekwencje transakcji i zdarzeń: 1) są zgodne co do ich wyceny, lecz ujmowane w różnych okresach, 2) różnią się w zakresie wyceny finansowych i podatkowych konsekwencji transakcji i zdarzeń. Różnice pierwszej z wymienionych grup to różnice okresowe, natomiast drugiej, to pozostałe różnice przejściowe nie mające charakteru różnic okresowych. Porównanie przychodów i kosztów księgowych z przychodami i kosztami podatkowymi, określane jako wynikowe podejście do pomiaru skutków podatkowych transakcji i zdarzeń pozwala na identyfikację wyłącznie różnic okresowych. W ten sposób nie można ustalić pozostałych różnic przejściowych, których występowanie wiąże się z pomiarem wyniku metodą aktywa zobowiązania. Identyfikacja tych różnic wymaga przyjęcia innego sposobu ich wyznaczania, określanego jako podejście bilansowe. Zaletą podejścia bilansowego jest 3 Przy założeniu niezmiennej stawki podatku dochodowego oraz uwzględnianiu nominalnych jego wartości.

5 Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego możliwość wyznaczenia ogółu różnic przejściowych zarówno okresowych jak i pozostałych różnic przejściowych. Podejście bilansowe polega na wyznaczeniu różnic przejściowych poprzez porównanie wartości księgowej aktywów i pasywów z przyporządkowanymi im wartościami podatkowymi. Jako różnice w wycenie pozycji bilansowych występują one wówczas, gdy: 1) danej wartości początkowej składnika aktywów i pasywów odpowiada inna wartość uznana dla celów podatkowych, 2) zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości księgowej składnika aktywów i pasywów nie odpowiada zmiana wartości podatkowej. Tak wyznaczone różnice przejściowe mogą wpływać na kwotę podatku do zapłaty ustaloną za cały okres działania jednostki. Dotyczy to zwłaszcza tych różnic przejściowych, które powstają w momencie początkowego ujęcia składnika w księgach i nie wynikają z uwzględnienia związanych z nim przychodów lub kosztów albo w wyniku finansowym, albo w podstawie opodatkowania. 3. Porównanie zakresu identyfikowanych różnic przejściowych Nie wszystkie różnice przejściowe identyfikowane jako różnice w wycenie aktywów i pasywów, są okresowymi z punktu widzenia wyniku netto. Nie są okresowymi te różnice, które w momencie powstania nie wpływają ani na wynik finansowy, ani na podstawę opodatkowania. Wynikają one z wyceny aktywów i pasywów, której skutki ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym lub wpływają na inne pasywa i aktywa. Ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, mogą zostać uznane za przychody i koszty w koncepcji wyniku całościowego. Zatem koncepcja wyniku całościowego rozszerza zakres różnic przejściowych w stosunku do obszaru identyfikowanego w koncepcji wyniku netto. Najszerszy zakres wyznaczonych różnic przejściowych zapewnia pomiar wyniku metodą aktywa zobowiązania. Różnice przejściowe identyfikowane w przychodach i kosztach bieżącego okresu (i to zarówno w koncepcji wyniku netto, jak i wyniku całościowego) ograniczają się do różnic okresowych (odpowiednio w węższym lub szerszym ujęciu) powstałych w okresie bieżącym. Takie podejście nie tylko nie pozwala na wyznaczenie wszystkich występujących różnic przejściowych, ale również nie identyfikuje w bieżącym okresie tych nierozliczonych do dnia wyceny różnic okresowych, które powstały w okresach minionych. Z kolei, metoda aktywa-zobowiązania zgodna z bilansowym podejściem do identyfikacji różnic, pozwala na wyznaczenie wszystkich występujących różnic przejściowych, które obejmują zarówno różnice okresowe jak i pozostałe różnice przejściowe i to niezależnie od tego kiedy one powstały: w okresie bieżącym czy też w okresach minionych. Zakres różnic przejściowych z uwzględnieniem konsekwencji ich wystąpienia ilustruje rysunek 1.

6 44 Barbara Gierusz Rysunek 1. Klasyfikacja różnic przejściowych Różnice przejściowe Różnice okresowe Pozostałe różnice przejściowe Konsekwencje wynikowe zdarzenia okresu bieżącego Konsekwencje bilansowe zdarzenia okresu bieżącego Konsekwencje podatkowe ujęte Ujęte w kapitale własnym Ujęte w innych pasywach lub aktywach I. W okresach minionych II. W okresach przyszłych Konsekwencje podatkowe będą ujęte Konsekwencje wynikowe i podatkowe będą ujęte III. W okresach przyszłych IV. W okresach przyszłych I i II różnice przejściowe w koncepcji wyniku netto pomiar metodą przychody koszty I,II i III różnice przejściowe w koncepcji wyniku całościowego pomiar metodą przychody koszty I,II,III i IV różnice przejściowe w pomiarze wyniku metodą aktywa zobowiązania. Źródło: opracowanie własne. Zakończenie Na konieczność ujmowania w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego oraz wyznaczających go aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku wskazują obowiązujące w Polsce podstawowe regulacje prawa bilansowego, którymi obok ustawy o rachunkowości są odpowiednie standardy krajowy (KSR 2), oraz międzynarodowy (MSR 12). Konieczność tę uzasadnia fakt, iż sprawozdanie finansowe nie uwzględniające skutków podatkowych wszystkich ujętych transakcji i zdarzeń nie są wiarygodne [ Keller, 1996, s.398]. Podstawę pomiaru aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku kształtują wyznaczone różnice przejściowe. Zakres tych różnic zależy od sposobu ich identyfikacji, wiążącego się z przyjętą metodą pomiaru i koncepcją wyniku finansowego. Rozpatrując w aspekcie metod pomiaru wyniku te zdarzenia, które nie prowadzą do wystąpienia różnic przejściowych należy stwierdzić, iż: 1) pomiar wyniku metodą przychody koszty powoduje, że różnice te nie są identyfikowane wówczas, gdy dane zdarzenie:

7 Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego nie wpłynęło ani na wynik (kapitał) ani na podstawę opodatkowania, wpłynęło na wynik (kapitał) oraz podstawę opodatkowania w tej samej kwocie i w tym samym okresie, wpłynęło i wpływa tylko na wynik (kapitał) lub tylko na podstawę opodatkowania. 2) pomiar wyniku metodą aktywa zobowiązania powoduje, że różnice przejściowe nie są identyfikowane wówczas, gdy dane zdarzenie: nie wpłynie w przyszłości ani na wynik (kapitał) ani na podstawę opodatkowania, wpłynie w przyszłości zarówno na wynik (kapitał) jak i na podstawę opodatkowania w tej samej kwocie. Identyfikacja różnic przejściowych w pomiarze wyniku metodą przychody koszty następuje po ujęciu przychodu lub kosztu księgowego lub podatkowego. Identyfikacja różnic w pomiarze wyniku metodą aktywa zobowiązania następuje po ujęciu składnika bilansowego, którego realizacja lub rozliczenie spowoduje w przyszłości określone konsekwencje wynikowe i (lub) podatkowe. Rozpatrywanie różnic w aspekcie przyszłości jest typowe dla podejścia bilansowego. Ponieważ występowanie różnic przejściowych wiąże się z oczekiwaniem że w przyszłości one zanikną, dlatego też identyfikacja tych różnic uwarunkowana jest: założeniem kontynuacji działalności, podziałem czasu działania podmiotu na okresy, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Jeżeli założenie kontynuacji działania nie jest zasadne, to większość występujących różnic traci swój przejściowy charakter, gdyż ich odwrócenie w przyszłości staje się niemożliwe. Poza tym, istota różnic przejściowych wiąże się z okresami sprawozdawczymi, bez wyodrębnienia których różnice te nie byłyby identyfikowane. Identyfikacja różnic przejściowych to podstawa koncepcji alokacji podatku dochodowego. Skutkiem jej przyjęcia jest ujmowanie w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego, którego pomiar zależy od przyjętego sposobu identyfikacji różnic w uznawaniu przychodów i kosztów zgodnie z zasadami prawa bilansowego i przepisami podatkowymi. Literatura 1. FASB Statements of Financial Accounting Standards, John Wiley & Sons Inc. NY Gierusz B. (1999),Odroczony podatek dochodowy, Rachunkowość nr Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa. 4. Keller T.F. (1996), Interperiod Tax Allocation, [w:] Modern Accounting Theory, Englewood Cliffs,

8 46 Barbara Gierusz 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 września 2004 r. nr 13, poz. 132). 6. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr Turyna J. (2003), Standardy rachunkowości. MSR US GAAP polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa. Streszczenie W artykule wykazano, iż zakres identyfikowanych różnic przejściowych w uznawaniu przychodów i kosztów zgodnie z zasadami prawa bilansowego i przepisami podatkowymi zależy od: 1) zastosowanej metody pomiaru wyniku, do których zalicza się metodę przychody koszty lub metodę aktywa zobowiązania, 2) przyjętej koncepcji wyniku, tj. koncepcji wyniku netto lub koncepcji wyniku całościowego. Pomiar wyniku metodą aktywa zobowiązania zapewnia najszerszy zakres identyfikowanych różnic przejściowych, który dodatkowo jest niezależny od przyjętej koncepcji wyniku. Pomiar metodą przychody koszty zawęża zakres identyfikowanych różnic do tych, które są okresowymi. Zawężenie to jest szczególnie istotne w koncepcji wyniku netto. W koncepcji wyniku całościowego, poza przychodami i kosztami wpływającymi na wynik netto uwzględnia się również przychody i koszty odnoszone bezpośrednio na kapitał własny. Pozwala to wyznaczyć różnice okresowe i pewną część pozostałych różnic przejściowych. The influence of profit concept and profit measurement method on deferred taxation (Summary). As it has been shown in the paper, the scope of temporary reasons for deferred taxation can be identified in the accounting system only with respect to the way the reasons have been measured. The method of establishing the temporary reasons depends on: adapted approach to profit measurement. ie. the revenues costs approach or the assets liabilities approach, applied profit concept, ie. the net profit concept or the comprehensive profit concept.

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa podatkowego na ujmowanie w rachunkowości podatkowych skutków zdarzeń

Wpływ prawa podatkowego na ujmowanie w rachunkowości podatkowych skutków zdarzeń Barbara Gierusz * Teresa Martyniuk ** Wpływ prawa podatkowego na ujmowanie w rachunkowości podatkowych skutków zdarzeń Wstęp Jednostki prowadzące działalność gospodarczą podlegają zarówno prawu bilansowemu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego

Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 873 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.77-06 s. 61 69 Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 :

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 : OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI. RÓŻNICE POMIĘDZY KRAJOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI A MIĘDZYNARODOWYMI STAN- DARDAMI RACHUNKOWOŚCI. Michał Czerniak Wraz z postępem procesów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia

Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, tom 49 (105), Warszawa 2009 r. Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia Stanisław Hońko * Wprowadzenie Celem sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU. Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań

STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU. Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Maciej Jurczyga Na koniec roku trzeba porównać bilansową wartość aktywów i pasywów z ich wartością podatkową. Dzięki temu wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY REZERW

METODY WYCENY REZERW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 LUCYNA PONIATOWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach METODY WYCENY REZERW Wprowadzenie Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 2 II. Definicje... 4 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

1. Noty tworzone na potrzeby ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

1. Noty tworzone na potrzeby ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 ANNA ZBARASZEWSKA Uniwersytet Szczeciński NOTY WYKORZYSTYWANE PRZY SPORZĄDZANIU RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175 Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 7 173 Poz. 31 Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: I. Cel i zakres stosowania Standardu................................... 174 II. Definicje..................................................

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 8/Październik 2009/www.gierusz.com.pl Spis treści : 1. Zakres ujawnień transakcji zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym mgr Katarzyna Gierusz Artykuł kończy cykl poświęcony

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 3 II. Definicje... 5 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Udziały objęte w zamian za wkład rzeczowy

Udziały objęte w zamian za wkład rzeczowy W momencie wniesienia majątku do nowo powołanej spółki w jednostce wnoszącej powstanie kwestia ujęcia i opodatkowania ewentualnej różnicy między dotychczasową wartością księgową netto wnoszonego aportem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki potrzeba nowych rozwiązań

Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki potrzeba nowych rozwiązań ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, tom 54 (110), Warszawa 2010 Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki potrzeba nowych rozwiązań Ewa Walińska Wprowadzenie Przychody stanowią kategorię pomiaru

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

Zasady i sprawozdanie

Zasady i sprawozdanie Zasady i sprawozdanie RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM INFORMACYJNY SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI Podsystem rachunkowości finansowej Podsystem rachunkowości podatkowej Podsystem rachunkowości zarządczej 2

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051482/01 ANNEX.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051482/01 ANNEX. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2017 r. (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 6 lipca 2017 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE 1. INFORMACJA DODATKOWA 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 291/84 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1989 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... XI Rozdział 1. Podstawy zarządzania ryzykiem... 1 1.1. Ryzyko rynkowe... 1 1.2. Charakterystyka instrumentów pochodnych... 12 1.2.1. Forward... 13 1.2.2. Futures... 14 1.2.3. Swap... 16 1.2.4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Warszawa, ul. Łucka 18/16 NIP: BILANS na dzień

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Warszawa, ul. Łucka 18/16 NIP: BILANS na dzień Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Warszawa, ul. Łucka 18/16 NIP: 118-15-87-528 BILANS na dzień 31.12.2016 AKTYWA Stan na A. Aktywa trwałe, w tym: środki trwałe 0,00 0,00 B. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki)

Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości ŹRÓDŁA REGULACJI RACHUNKOWOŚCI Regulacje Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło ZAMKNIĘCIE ROKU Prowadzący: Artur Przyszło 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości porównanie danych 2. Przeanalizowanie wszystkich dokumentów finansowoksięgowych. 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. ul. Mochnackiego 17/ Wrocław. Sprawozdanie finansowe za okres do

FUNDACJA Kocie Życie. ul. Mochnackiego 17/ Wrocław. Sprawozdanie finansowe za okres do FUNDACJA Kocie Życie ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo