Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia"

Transkrypt

1 Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą wyników szkół województwa opolskiego w zakresie egzaminów zewnętrznych, podjęto próbę opisu osiągnięć na różnych poziomach edukacyjnych za pośrednictwem ankiety monitorującej. W ten sposób wskazano szkoły, które zdaniem organu nadzoru pedagogicznego z różnych powodów wymagają wsparcia oraz takie, których wyniki egzaminów są wysokie i stabilne lub zostały w sposób widoczny poprawione. W badaniu ankietowym finalnie wzięło ogółem ponad 80 szkół. Działania wspomagające prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Opolu z założenia mają charakter doradczy i wspierający. Zebrane informacje o szkołach złożyły się na obraz pracy w zakresie dydaktyki i w naszej intencji posłużą jako przyczynek do refleksji nad organizacją i praktyką przygotowania dzieci i młodzieży do sprostania wymogom egzaminacyjnym. Dzięki materiałom pozyskanym z wybranych szkół, które mogą poszczycić się wysokimi i stabilnymi wynikami egzaminów stworzono poniżej pakiet informacji dający obraz dobrej praktyki w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Jesteśmy przekonani, że rekomendowane rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne przydadzą się do optymalizacji pracy innych szkół, a kreatywność wiodących placówek pozwoli poprawić warunki pracy szkół posiadających pewne deficyty w tym zakresie. W ankiecie monitorującej pytano o różne aspekty, które na podstawie badań edukacyjnych mają wpływ na wynik egzaminu zewnętrznego. Jednym z takich czynników jest posiadanie w szkolnym gronie nauczycielskim osób przeszkolonych w zakresie egzaminowania zewnętrznego, które czynnie pełnią zadania egzaminatorów przy OKE. Im większa liczba egzaminatorów w szkole, tym lepiej. Obecność takich osób w gronie pedagogicznym stanowi istotną siłę i zdecydowanie wpływa pozytywnie na proces przygotowań do egzaminów. Należy więc tę siłę konstruktywnie wykorzystać. Szkoły o wysokich wynikach egzaminów zewnętrznych mają w swoim gronie pedagogicznym od kilku do kilkunastu egzaminatorów, a ich wiedza i doświadczenie wykorzystywane są zarówno w pracy indywidualnej jak również grupowej nauczycieli. Ważnym czynnikiem jest praca zespołowa grona pedagogicznego. Jej charakter ma znaczący wpływ na finalny efekt kształcenia w szkole. Gdy nauczyciele preferują jedynie pracę indywidualną lub współpracują ze sobą tylko w sytuacjach wymuszonych potrzebą (np. podczas rady pedagogicznej) nie daje to pożądanych efektów i nie przyczynia się do wysokich wyników edukacyjnych szkoły. Zdecydowanie lepsze wyniki w zakresie interdyscyplinarnego przygotowania absolwentów posiadają szkoły, w których nauczyciele chętnie współpracują razem, wyznaczają wspólne cele poprawy efektów kształcenia, wnosząc do zespołu swoje doświadczenia specjalistyczne. Z ankiet wynika, że najczęściej współpraca w zespołach nauczycielskich obejmuje: rozwiązywanie problemów wychowawczych, okresową analizę wyników dydaktycznych, wybór programów nauczania, 1

2 ewaluację realizowanego programu nauczania/podręcznika, projektowanie i realizację zadań promujących szkołę czy organizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych (lekcje otwarte, konkursy przedmiotowe, wycieczki edukacyjne, organizację zajęć dodatkowych, prace nad konstruowaniem arkuszy egzaminacyjnych, opracowywanie sprawdzianów, prac klasowych). Aktywność samoorganizacyjna i inwencja kadry kierowniczej to kolejny ważny aspekt mający wpływ na ostateczny efekt w postaci wysokiego wyniku egzaminu. Ważne jest to, jakie zaprogramowano działania lub przyjęto rozwiązania w celu uaktywnienia pracy nauczycieli na rzecz podniesienia wyników dydaktycznych. Trudno o jeden gotowy przepis. Różne przedsięwzięcia sprawdziły się w szkołach sukcesu. Należy je oczywiście każdorazowo dostosowywać do warunków konkretnej placówki. Oto kilkanaście czynników, na które warto zwrócić uwagę : Obligowano nauczycieli do przemyślanego i starannego opracowania planu nauczania z poszczególnych przedmiotów pod kątem realizacji treści i kształtowania umiejętności zapisanych w podstawie programowej, a nie (o zgrozo!) nawykowej realizacji podręcznika nauczania. Zwrócono uwagę nauczycieli na konieczność ewaluacji planów dydaktycznych i wdrażania wniosków do codziennej pracy z uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Zachęcano do projektowania innowacji pedagogicznych zgodnie z potrzebami szkoły. Wprowadzono elementy oceniania kształtującego do szkolnego systemu oceniania. Stosuje się tryb indywidualnego programu nauki dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach. W ramach wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się kadry pedagogicznej przygotowywane są lekcje koleżeńskie przeprowadzane przez nauczycieli działających w szkole zespołów przedmiotowych. Ustala się priorytety doskonalenia dla nauczycieli uwzględniające bieżące potrzeby rozwoju placówki, np.: zagadnienia związane z pracą z uczniem o specjalnych potrzebach, efektywne sposoby uczenia się, zaznajomienie z nową formułą egzaminu, diagnozę i pomiar dydaktyczny, interpretowanie i wykorzystywanie wyników do dalszej pracy z uczniem. Powołano zespół zadaniowy do spraw badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Motywowano nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatora zewnętrznego. Koncepcja pracy organizacyjnej dyrektora szkoły nad jakością kształcenia w szkole może zawierać również systematyczne badanie wyników nauczania w rozbiciu na poszczególne standardy: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy. Badanie to opiera się na teście kompetencji opracowywanym przez dyrektora szkoły lub zespół wraz z kluczem odpowiedzi i kartoteką testu w formie bardzo zbliżonej do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 2

3 Wyniki są analizowane przez zespoły nauczycieli, a wnioski wdrażane do bieżącej pracy. Każdy uczeń w szkole posiada kartotekę, gdzie odnotowuje się otrzymywane wyniki w rozbiciu na kompetencje. Pozwala to na bardzo dokładne zdiagnozowanie ucznia i udzielenie mu potrzebnego wsparcia w trakcie nauki. Ważne jest również to, aby koncentrować się na holistycznym rozwijaniu kompetencji kluczowych a nie tylko na generowaniu wiedzy opartej na materiale nauczania z danego przedmiotu. W praktyce dobrze sprawdzają się zajęcia w terenie, rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu w naturalnych warunkach (np. umiejętność czytania rozkładów jazdy stacja PKP, cenników sklepy, przepisów książka kucharska itp.) Takie działania procentują, a wiedza przyswajana jest na dłużej i uczeń potrafi ją wykorzystać podczas zadań testowych. W szkole ważna jest zatem całościowa strategia zarządzania jakością. Ma ona na celu umożliwienie uczniom osiąganie jak najlepszych wyników. Strategia obejmuje decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą i zespołowe działanie nauczycieli. Składa się nań diagnoza, monitorowanie, projektowanie działań i ich ewaluacja. Oto stosowane w różnych szkołach działania ogólnie nazwane diagnostycznymi: Diagnoza uczniów rozpoczynających naukę w szkole Diagnoza osiągnięć uczniów - prowadzenie badań osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów objętych egzaminem. Badania na wejściu i po każdym etapie edukacyjnym. Badania po każdym roku pracy z wybranych treści podstawy programowej. Przedmiotowe sprawdzanie stopnia cząstkowego opanowania wiedzy i umiejętności poprzez testy zawierające typy zadań egzaminacyjnych. Analiza porównawcza osiągnięć: wyników egzaminów zewnętrznych i ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Monitorowanie frekwencji uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych i formułowanie zaleceń do dalszej pracy. Ocena postępów uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych i innych. W zakresie planu nadzoru pedagogicznego - obserwacje lekcji pod kątem wymagań egzaminacyjnych i opanowania ich przez uczniów. Monitorowanie osiągnięć dydaktycznych i zachowań uczniów drugorocznych. Ewaluacja wewnętrzna współpracy z rodzicami uczniów, potrzeb edukacyjnych uczniów, ich zainteresowań, motywacji uczniów do nauki W myśl przyjętej strategii zarządzania jakością w szkole nauczyciele podejmują zarówno działania indywidualnie i zespołowo. Planują starannie proces edukacyjny. Opracowują plany pracy dydaktycznej, 3

4 które w trakcie realizacji są modyfikowane w odniesieniu do konkretnych zespołów klasowych. Stosują różnorodne, odpowiednio dobrane metody i formy pracy z uczniem. Z praktyki można przytoczyć różne rozwiązania wspomagające pracę, np.: zadania dodatkowe, listy zadań powtarzające i utrwalające wiedzę i umiejętności, zeszyty do samodzielnej pracy ucznia, mapy myśli, systematyczna praca z uczniami ma zajęciach dodatkowych (indywidualnie i zespołowo). Nauczyciele opracowują i przeprowadzają testy sprawdzające opanowanie konkretnych kompetencji. Analizują i porównują wyniki badań zgodnie ze sztuką pomiaru dydaktycznego, oceniania kryterialnego oraz kształtującego. Formułują i wdrażają wnioski do dalszej pracy. Monitorują frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, oceniają postępy uczniów, informują o ich mocnych i słabych stronach. Utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów, informując ich o postępach ich dzieci. Pedagodzy szkolni prowadzą zajęcia z rodzicami i ich dziećmi na temat motywacji do nauki, podejmowania przez ucznia wysiłku intelektualnego, odpowiedzialności za swoją przyszłość. Realizują programy wychowawcze pomagające przełamać stres związany z porażkami, wynikający z sytuacji egzaminacyjnej. Wychowawcy podejmują działania mające na celu systematyczny udział podopiecznych w zajęciach dodatkowych. Jak można sądzić efekty działań wynikające z analizy egzaminów zewnętrznych, ale i z bieżącego procesu nauczania-uczenia się to ważny element ewaluacji osiągnięć. Niezwykle ważna jest umiejętność formułowania trafnych wniosków, ukierunkowujących dalszą pracę. Istotne jest to, aby były one poparte rzetelną analizą i zawierały cele operacyjne. Oto przykłady operacjonalizacji celów wynikające z prowadzonych w szkołach analiz wyników. Powinno to prowadzić do takiej organizacji pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, aby doskonalić i utrwalać umiejętności, które sprawiają uczniom najwięcej trudności. Oto przykładowe wnioski dotyczące potrzeb ucznia programujące kierunek jego pracy: Uczeń konstruuje zdania poprawne językowo, ortograficznie i interpunkcyjnie na różnych przedmiotach. Potrafi lepiej formułować wnioski i popierać argumentami własne stanowisko, Uczeń rozpoznaje funkcjonalnie części mowy i części zdania w tekstach zróżnicowanych stylistycznie. Posługuje się faktami historycznymi i utożsamia je z czasem, miejscem i postaciami historycznymi Stosuje w praktyce własności potęg i pierwiastków, Uczeń potrafi odczytywać związki przyczynowo-skutkowe podczas analizowania zjawisk i doświadczeń przyrodniczych Uczeń potrafi stosować zintegrowaną wiedzę przedmiotową w rozwiązywaniu zadań problemowych. 4

5 Oto przykładowe wnioski dotyczące nauczycieli, programujące kierunek ich pracy. Podczas procesu edukacyjnego nauczyciele powinni: Zwracać uwagę na samoocenę ucznia dotyczącą uzyskanych wyników podczas rozwiązywania zadań. Stosować różnorodność metod i form pracy z uczniem, biorąc pod uwagę predyspozycje uczniów. Powtarzać i utrwalać treści z podstawy programowej zrealizowane w poprzednich klasach. Konstruować sprawdziany i prace klasowe zwracając uwagę na nowy typ zadań. Monitorować udział uczniów w zajęciach dodatkowych, zajęciach wyrównawczych, indywidualnych zajęciach z nauczycielami. Stale motywować uczniów do systematycznej pracy. Ćwiczyć umiejętność przeprowadzania krytycznej samooceny otrzymywanych wyników zadań rozwiązywanych przez uczniów Doskonalić umiejętność rozumowania i argumentowania, Doskonalić rozwiązywanie nowych typów zadań, np: prawda fałsz, na dobieranie, zadanie z luką, itp., Prowadzić działania wychowawcze mające na celu kształtowanie właściwych postaw uczniów w aspekcie stawiania i osiągania przez nich celów edukacyjnych. Warto również stworzyć w szkole listę działań, które konstruktywnie wpłynęły na poprawę wyniku egzaminu zewnętrznego w danym/poprzednim roku szkolnym (po uprzedniej ich ewaluacji). Bowiem osiągane efekty działań dydaktycznych i wychowawczych podlegają stałemu monitoringowi ze strony kadry kierowniczej i nauczycieli. Praktykowanie sprawdzonych rozwiązań i ich okresowe modyfikowanie, daje większą pewność, że uczniowie będą osiągali podczas egzaminu zewnętrznego najlepsze wyniki na miarę swoich możliwości. W procesie podnoszenia jakości pracy szkoły ważne jest również zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej (rodzice, wolontariusze, inne podmioty). Szkoły osiągające dobre efekty pracy dydaktycznej wskazują w tym względzie takie czynniki, jak: organizowanie wycieczek edukacyjnych, udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych, organizowanie pomocy koleżeńskiej w przygotowywaniu się do sprawdzianów i powtórek, organizowanie spotkań z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, uczestniczenie w zajęciach w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki, realizacja projektów edukacyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Należy również przeanalizować to, jak w szkole wyniki egzaminu są komunikowane uczniom i rodzicom. Jest to bardzo ważny element motywujący - świadczy o profesjonalizmie i zrozumieniu przez 5

6 szkołę procesu edukacyjnego, w którym uczeń jest podmiotem biorącym na miarę swoich możliwości odpowiedzialność za własne kształcenie. Jednym z rozwiązań komunikowania wyników jest poniżej opisana procedura. Uczniowie Uczniowie otrzymują wyniki egzaminu zewnętrznego na oddzielnych kartach, indywidualnie. Nauczyciele przedmiotów bardzo szczegółowo omawiają z uczniami wyniki egzaminów, analizują poszczególne zadania. Uczeń wie jakie popełnia błędy. Zwraca się uwagę na podejmowanie wysiłku w celu rozwiązywania zadań otwartych. Uczniowie otrzymują rzetelną informację o stanie swojej wiedzy, są mobilizowani do samodzielnej pracy, znają swoje mocne i słabe strony, uczą się samokontroli, wiedzą na jakie treści należy zwracać szczególną uwagę, co należy powtórzyć, dopracować. Rodzice Podczas spotkań z rodzicami i konsultacji nauczyciele przedmiotów lub wychowawcy przekazują wyniki egzaminów próbnych oraz wyniki zewnętrznych egzaminów indywidualnie poszczególnym rodzicom z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych, na forum omawiają ogólnie poziom wiedzy uczniów, wskazują mocne i słabe strony, służą radą wskazując kierunki pracy z dziećmi. Rodzice znają działania szkoły na rzecz osiągania przez uczniów jak najwyższych wyników egzaminów, mają możliwość świadomego uczestniczenia w tych działaniach, wielu rodziców współpracuje z nauczycielami kontrolując postępy swojego dziecka, mobilizując je do pracy i samokontroli. Dobór składu osobowego zespołów klasowych. Na finalny efekt pracy poszczególnych zespołów klasowych i całej szkoły został przyjęty, zwyczajowy tryb tworzenia klas podczas rekrutacji. Badania wskazują, że od tego w jaki sposób przebiega dobór uczniów do konkretnych zespołów klasowych zależy charakter pracy w zespole i następnie wynik egzaminu. Zatem warto przemyśleć to jak dobrze dobierać zespoły (o ile oczywiście jest to możliwe z uwagi na typ szkoły i demografię). Oto przykład procedury doboru klasy (gimnazjum): Dobór uczniów do klas pierwszych odbywa się w następujący sposób. W szkole tworzone są klasy, do których podczas rekrutacji bierze się pod uwagę (dotyczy tzw. klas europejskich): średnią ocen rocznych z pięciu przedmiotów: j. polski, j. angielski, przyroda, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, wynik sprawdzianu po szkole podstawowej, deklarację dotyczącą wyboru języka obcego. Tworząc pozostałe klasy, również, bierze się pod uwagę świadectwa pod kątem średniej ocen z przedmiotów oraz z zachowania, dążąc do tego (o ile jest to możliwe), aby uczniowie w tych klasach prezentowali porównywalny poziom osiągnięć. Przydziela się porównywalną ilość uczniów ze świadectwami z wyróżnieniem. 6

7 Wnioski końcowe 1. Należy w szkole stworzyć system podnoszenia jakości kształcenia lub go systematycznie monitorować, doskonalić i dostosowywać do bieżących potrzeb. 2. W proces zapewnienia możliwie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych należy włączyć wszystkie podmioty funkcjonujące w szkole, tak aby każdy czuł się odpowiedzialny za efekty kształcenia. 3. Należy zadbać o odpowiednią strategię komunikowania wyników egzaminów w szkole oraz wypracować współpracę z rodzicami podczas całego procesu przygotowań uczniów do egzaminów kończących dany etap edukacyjny. 4. Egzaminy próbne wykorzystywać do wspierania uczniów w procesie uczenia się z uwzględnieniem rozpoznawania ich potrzeb edukacyjnych (deficytów) oraz oswajania z sytuacją egzaminacyjną. 5. Opracowywać strategie analizy z zachowaniem równowagi między oceną szkolną, przeprowadzoną przez nauczyciela a wynikiem uzyskanym na sprawdzianie, egzaminie zewnętrznym. 6. Konkretyzować wnioski z analiz wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych i traktować je jako propozycje do zmian w szkolnym systemie kształcenia. 7. Dyrektorzy szkół i nauczyciele w procesie nauczania powinni być wspierani przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli. 8. W ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli warto organizować szkolenia na temat struktury i zasad opracowywania programów działań naprawczych a także badania efektów podejmowanych działań edukacyjnych. 9. Systematycznie analizować efekty podejmowanych działań naprawczych poprzez przemyślany proces ewaluacji. 10. Należy indywidualizować pracę z uczniem w czasie zajęć edukacyjnych i przy formułowaniu tematów prac domowych. 11. Powtarzać i utrwalać treści z podstawy programowej wprowadzane w całym cyklu kształcenia. 12. Stale motywować uczniów do systematycznej pracy, która pozwoli im sprostać coraz wyższym wymaganiom. 13. Należy wprowadzić w szkołach trenowanie sekwencyjnego stylu działania oraz przywiązywania uwagi do szczegółów i precyzyjnego wykonywania czynności. 14. Warto systematycznie wdrażać uczniów do umiejętności gospodarowania czasem pracy dla wyrabiania odporności na presję czasową. Jednocześnie dbać o optymalne wykorzystanie czasu pracy na lekcji. 7

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo