Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Wojciech Pyzik* Wojciech Pyzik Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej Wstêp Jednym z elementów oddzia³uj¹cych na wizjê i misjê przedsiêbiorstwa jest orientacja na innowacje i na klientów 1, dlatego te w pracy tej skoncentrowano siê na próbie analizy zale noœci pomiêdzy innowacj¹ oferty produktowej a sposobem pomiaru zyskownoœci z klientów. Celem opracowania jest przedstawienie metodyki dzia³añ, która pozwala na wprowadzenie innowacji oferty produktowej i jej pomiar. Koncepcja ta zosta³a zaprezentowana na podstawie dwóch studiów przypadku. Autor, jako osoba zaanga owana w proces realizacji zmiany organizacyjnej, mia³ mo liwoœæ dok³adnego œledzenia i aktywnego uczestnictwa w powstawaniu procesu zmiany. Na podstawie przedstawionych w pierwszej czêœci fundamentalnych koncepcji teoretycznych, niezbêdnych do wdro enia procesu oceny rentownoœci innowacji oferty produktowej, zosta³y zaprezentowane dwa studia przypadku realizacji celu pracy. 1. Teoretyczne aspekty pomiaru wartoœci zbudowane na koncepcji cyklu ycia klienta Pomiar wartoœci przedsiêbiorstwa zbudowany na podejœciu zasobowym jest pojêciem stosunkowo doœæ dobrze opisanym literaturowo. Co jednak zas³uguje na uwagê badaczy to nowe trendy rozwoju koncepcji mierzenia wartoœci przedsiêbiorstwa, które przenosz¹ punkt ciê koœci pomiaru wartoœci z zasobów wewnêtrznych organizacji na posiadany zasób (wartoœæ) grupy konsumenckiej. Jednym z prekursorów prezentowanej zmiany optyki jest V. Kumar, który wskazuje na zmianê obszaru zarz¹dzania, którym w jego ocenie nie s¹ ju produkty (aspekt zasobu wewnêtrznego organizacji), ale wartoœæ portfela klientów, wed³ug której powinno siê budowaæ cele organizacyjne (tablica 1). * Mgr, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania, Wydzia³ Zarz¹dzania Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, ul. Oskara Minkowskiego 5/2, Wroc³aw, 1 Opracowanie w³asne na podstawie: [Lewicka, 2010, s. 261].

2 202 Wojciech Pyzik Tablica 1. Zmiana otoczenia biznesowego w XXI wieku Biznes tradycyjny Biznes XXI wieku Filozofia Sprzedawaæ produkty Obs³ugiwaæ klientów Kierunek dzia³añ Rynek Relacje Obszar zarz¹dzania Portfel produktów Portfel klientów Cel strategii Podejœcie do sprzeda y Rezultat strategii ród³o: [Kumar, 2008, s. 20]. Zwiêkszanie zadowolenia klientów Ilu klientom mo na sprzedaæ ten produkt? Maksymalizacja sprzeda y Zwiêkszanie zyskownoœci klientów Ile produktów mo na sprzedaæ temu klientowi? Maksymalizacja CLV Dodatkowo na uwagê zas³uguje fakt okreœlenia zak³adanego rezultatu strategii, jakim ma nie byæ (jak w klasycznym ujêciu) maksymalizacja sprzeda y [Bovee, Thill, 1992, s. 299] (na potrzeby zbudowania wiêkszego kontrastu w niniejszej pracy, rozumianej jako zasobów), a maksymalizacja wspó³czynnika CLV (Customer Lifetime Value) 2, rozumianego jako wartoœæ (finansowa) klienta/ów w cyklu ycia (wzór 1) [Dobiega³a-Korona, Doligalski, 2010, s. 29]: CLV NCF 1 NCF2 NCF2 NCF3 NCF i ( 1 i) ( 1 i) ( 1 i) gdzie: NCF przep³yw pieniê ny netto (Net Cash Flow), i stopa dyskontowa (discount rate). W prezentowanym rozumowaniu wy³ania siê potrzeba pomiaru wartoœci dzia³añ innowacyjnych jako niezbêdny element ich oceny. Jednym ze sposobów realizacji jest pomiar wartoœci CLV, co zosta³o przedstawione graficznie na rysunku 1. Na prezentowanym rysunku zmiana krzywej CLV, okreœlona jako wynik realizowanej strategii, jest propozycj¹ metody oceny wprowadzenia dzia³ania innowacyjnego, do której nawi¹zano w empirycznej czêœci pracy. n n 1 (1) 2 CLV swoj¹ konstrukcj¹ odpowiada wspó³czynnikowi NPV wartoœæ zaktualizowana netto. Wiêcej na ten temat: [Rogowski, Michalczewski, 2005, s. 69].

3 Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej 203 Rysunek 1. Typowa linia cyklu ycia klienta ród³o: [Kumar, 2008, s. 22]. 2. Teoretyczne aspekty prowadzenia dzia³añ innowacyjnych w przedsiêbiorstwie zwi¹zanych z dywersyfikacj¹ oferty produktowej Innowacje w przedsiêbiorstwie mog¹ mieæ ró ny charakter, w pracy skoncentrowano siê na realizowaniu innowacji poprzez przeprowadzanie dywersyfikacji oferty produktowej [Hodgetts, Kuratko, 1988, s. 141]. Nowo powsta³e oferty produktów oceniane s¹ przez konsumentów, natomiast zadaniem koordynatora zmian jest mo liwie jak najszybsze dokonanie ich oceny. St¹d te jedn¹ z metodyk mo e byæ zastosowanie i optymalizacja pêtli sprzê enia zwrotnego tworzenie pomiary uczenie siê [Ries, 2011, s. 69] (rysunek 2). Zgodnie z prezentowanym cyklem celem przedsiêbiorcy powinno byæ minimalizowanie czasu przejœcia przez prezentowan¹ pêtlê [Ries, 2011, s. 70]. Dodatkowo wart¹ przedstawienia jest klasyfikacja V. Kumara, która dzieli sprzeda prowadzonych produktów w segmentach [Kumar, 2008, s. 213]: indywidualnym, segmentowym i ogólnorynkowym. Tak przyjêty sposób patrzenia na prowadzenie marketingu pozwala na zaprojektowanie dywersyfikacji ofert produktów, opisanych w studiach przypadków. Kontynuacja tego toku rozumowania wskazuje, e je eli, na przyk³ad, produkt by³ sprzedawany klientowi indywidualnemu rozpoczynane s¹

4 204 Wojciech Pyzik prace nad mo liwoœciami prowadzenia dywersyfikacji oferty dla sprecyzowanego segmentu lub te klienta masowego. Rysunek 2. Pêtla sprzê enia zwrotnego tworzenie pomiary uczenie siê ród³o: [Ries, 2011, s. 69]. 3. Studium przypadku wdro enia dzia³añ innowacyjnych w organizacji concierge Opisywana organizacja zosta³a wybrana jako jeden z najlepszych przyk³adów dywersyfikacji oferty produktowej, gdzie pos³u ono s¹ metodyk¹ pomiaru innowacji (ze szczególnym okreœleniem CLV). Przedmiotem jednoosobowej dzia³alnoœci jest prowadzenie us³ug concierge na rynku samochodowym (reprezentowanie interesów klienta w zakupie auta). Organizacja osi¹gnê³a maksymalny udzia³ zaanga owania w³aœciciela, dla którego nie mo na by³o osi¹gaæ jeszcze wiêkszych zysków z prowadzonej dzia³alnoœci. Tym samym stanê³a przed problemem znalezienia mo liwoœci dalszego rozwoju oferty produktowej najlepiej takiej, dla której mo liwe bêdzie budowanie efektu skali 3. Dlatego te zosta³ przyjêty proces zmian, w którym us³ugi œwiadczone dla pojedynczych konsumentów powinny zostaæ przekszta³cone w ten sposób aby mo liwe by³o ich dostarczenie na szersz¹ skalê. Poniewa sprzeda prowadzona jest dla klientów indywidualnych, odwo³uj¹c siê do wczeœniej przedstawionej 3 Sprzeda y produktów, dla których nie bêdzie konieczne dodatkowe fizyczne zaanga owanie w³aœciciela.

5 Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej 205 klasyfikacji, w³aœciwe jest rozpatrzenie mo liwoœci wprowadzenia nowych produktów na rynku segmentowym oraz masowym. Wyzwanie opiera siê na znalezieniu metodyki pomiaru rentownoœci wprowadzonych nowych innowacyjnych produktów (us³ug). Realizowane zadania sk³adaj¹ siê z etapów zaprezentowanych na rysunku 3. Rysunek 3. Proces wprowadzenia i pomiaru innowacji (dywersyfikacji produktowej), oparty o pomiar wartoœci klientów ród³o: Opracowanie w³asne. Ca³oœæ realizacji procesu zamkniêta jest w powtarzalnych cyklach, które w miarê rozwoju poszczególnych koncepcji produktowych wystêpuj¹ w iteracjach. Przez ca³y czas wdro enia innowacji produktowych prowadzona jest g³ówna linia biznesu sprzeda us³ug concierge dla klientów indywidualnych. Tê wiedzê wykorzystuje siê do wspierania bie ¹cych etapów wprowadzania innowacyjnych produktów dla klientów pogrupowanych w segmentach i wystêpuj¹cych na masowym rynku. Zapewnienie bie ¹cej wiedzy na temat problemów i celów klientów jest solidnym fundamentem pozwalaj¹cym na budowê i wspieranie prawid³owego procesu realizacji innowacji w nowych produktach udostêpnionych na rynku. Pierwszy omawiany etap to przygotowanie za³o eñ marki, to w nim poszukiwana jest odpowiedÿ na pytanie dotycz¹ce podstaw funkcjonowania organizacji. Na tym etapie okreœlana jest wizja firmy i artyku³owana unikalna propozycja wartoœci, z której konsumenci bêd¹ korzystaæ. Takie dzia³ania pozwalaj¹ na zbudowanie fundamentu, który póÿniej bêdzie podstaw¹ do budowania produktów wizerunkowych (strona www, wizytówki itp. ca³y system informacji wizualnej zwi¹zany

6 206 Wojciech Pyzik z podejmowanymi dzia³aniami implementacji innowacji ofertowej). Przeprowadzenie eksperymentów (etap nazwany na wyrost, bardziej prawid³owe jêzykowo by³oby sformu³owanie quasi-eksperymentów 4 ) odbywa siê w etapach: postawienie hipotezy, nastêpnie przeprowadzenie promocji zamieszczonej w Internecie oferty (za pomoc¹ p³atnych kampanii CPC cost per click, skierowanych na stronê z ofert¹ landing-page). Te dzia³ania podejmowane s¹ po to, aby mo liwe by³o dokonanie pomiaru inwestycji w kampanie promocyjne w stosunku do uzyskanej zyskownoœci ze sprzeda y nowej oferty produktowej. Tak otrzymane wyniki pozwalaj¹ na okreœlenie kosztu pozyskania klienta niezbêdnego do rozpoczêcia pomiaru CLV, co z kolei jest mo liwe podczas póÿniejszych obserwacji zachowañ konsumenckich. Przygotowana tabela wyników ca³ego procesu mo e przybraæ kszta³t prezentowany poni ej (tablica 2). Tablica 2. Ocena wyników wartoœci wprowadzanych nowych produktów Innowacyjna oferta dla: Koszt pozyskania klienta (g³ównie promocji oferty w Internecie) [netto] CLV [netto] ROI Produktu z³ 145 z³ 0, Produktu z³ 1000 z³ 1, Produktu z³ 500 z³ 2, Produktu z³ 2000 z³ 1, ród³o: Opracowanie w³asne. Tak przedstawiona tablica wyników jest podstaw¹ do budowania ostatniego etapu procesu, jakim jest osi¹ganie efektów skali. Teraz gdy wiadomo, które innowacyjne oferty produktowe s¹ najbardziej rentowne (co do kosztów pozyskania klienta promocji w Internecie w stosunku do wartoœci wspó³czynnika CLV), prowadzenie dalszej zyskownej dzia- ³alnoœci jest zwi¹zane tylko z odpowiedni¹ organizacj¹ powtarzalnego procesu promocji i osi¹gania zysków. Przedstawione dzia³ania pozwalaj¹ dowieœæ, e od strony propozycji wartoœci dla konsumenta oferta zosta³a dobrze przygotowana, co jest najcenniejszym wnioskiem we wdra aniu nowej innowacyjnej oferty produktowej. 4 Wzorowano siê tutaj na przedstawionej wczeœniej koncepcji Lean Start up [Ries, 2011].

7 Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej Studium przypadku wdro enia dzia³añ innowacyjnych w grupie kapita³owej œwiadcz¹cej us³ugi informatyczne Opisywana organizacja zrzesza kilkanaœcie spó³ek œwiadcz¹cych us³ugi informatyczne, zatrudniaj¹c w nich ponad stu piêædziesiêciu programistów. Wachlarz us³ug informatycznych jest bardzo szeroki, miêdzy innymi st¹d te bie ¹cym problemem jest stosunkowo du e rozproszenie ofertowe. Dzia³aj¹ce w ramach grupy spó³ki nie maj¹ wspólnego celu funkcjonowania oraz wiedzy dotycz¹cej mo liwoœci realizacyjnych poszczególnych z nich. Dlatego te dochodzi do sytuacji zlecania realizacji specyficznych us³ug firmom zewnêtrznym, co jest ra ¹cym marnotrawstwem potencja³u grupy. Niezbêdna do wprowadzenia innowacja opiera siê na zaprojektowaniu i wdro eniu wspólnej oferty produktowej skierowanej do klientów indywidualnych zainteresowanych kompleksow¹ obs³ug¹ du ych projektów inwestycyjnych dziêki takim dzia³aniom mo liwa bêdzie weryfikacja ofert poszczególnych spó³ek i przeprowadzenie segmentacji realizowanych linii biznesowych. Proces realizacji innowacji produktowej i jej pomiaru jest zbli ony do tego zastosowanego w poprzednim studium przypadku i zosta³ zaprezentowany na rysunku 4. Rysunek 4. Proces implementacji innowacji w ofercie produktowej dla grupy kapita³owej ród³o: Opracowanie w³asne. Zasadnicza ró nica w prezentowanym procesie odwo³uje siê do modyfikacji etapów pierwszego i drugiego. Jest to zwi¹zane ze skal¹ organizacji. Pierwszym etapem nie staje siê tutaj analiza marki organizacji (która zosta³a zdefiniowana ju wczeœniej), tylko stworzenie katalogu ofert poszczególnych podmiotów funkcjonuj¹cych w ramach grupy. Taki do-

8 208 Wojciech Pyzik kument jest dokumentem jawnym i poprzez sformalizowanie pozwala na dok³adne zdefiniowanie ró nic w us³ugach poszczególnych spó³ek. Celowe w etapie nastêpnym staje siê przygotowanie wspólnego produktu minimalnej wartoœci (minimum value product), który na bie ¹co udostêpniany jest klientom indywidualnym i z nimi weryfikowany (analiza danych sprzeda owych). Pozosta³e etapy, takie jak: realizacja eksperymentów, pomiar CLV i budowanie skali, maj¹ charakter mniej sformalizowany, oparty na ci¹g³ym kontakcie z klientami. Przeprowadzanie eksperymentów realizowane jest indywidualnie dla ka dego z klientów, przez wzgl¹d na kastomizowany charakter ofertowania. Przedstawione studium przypadku ma za zadanie wskazanie mo - liwoœci modyfikacji procesu wdro enia innowacji nowej oferty produktowej, gdzie celem autora jest wskazanie, w jaki sposób prezentowan¹ metodykê mo na uelastyczniaæ do potrzeb organizacji. Zakoñczenie Autor zdaje sobie sprawê z niekompletnoœci rozumowania badawczego i niewystarczaj¹co reprezentacyjnego statystycznie wzorca zastosowania modelu. Jednak podejmuj¹c wysi³ek zwi¹zany z dalsz¹ kontynuacj¹ badañ, stawia pierwsze kroki opisowo-eksploracyjne w budowaniu koncepcji mo liwej do zastosowania w szerszym polu zastosowañ. Do realizacji dalszych badañ nad koncepcj¹ pomiaru innowacji, jak¹ jest dywersyfikacja oferty produktowej, niezbêdna jest analiza dalszych studiów przypadków. Dopiero na ich podstawie mo liwe stanie siê zidentyfikowanie za³o eñ brzegowych nowo powsta³ej koncepcji. Autor w swojej pracy pragnie zaproponowaæ przyjêcie nowej optyki pomiaru dzia³añ wewnêtrznych organizacji (jakim jest wdro enie innowacji) za poœrednictwem analizy wartoœci klientów (lub/i wartoœci grupy konsumenckiej), szczególnie przypisanych nowej propozycji ofertowej. Za szczególnie cenne uwa a siê tutaj wskazanie przypisania zale noœci pomiêdzy wdro- eniem nowej oferty a pomiarem wartoœci klientów w czasie. Prezentowane studia przypadków pozwalaj¹ przyj¹æ, e taka zale noœæ istnieje, a jej dalsza weryfikacja zas³uguje na kontynuowanie badañ. Literatura 1. Bovee C. L., Thill J. (1992), Marketing, McGraw-Hill. 2. Dobiega³a-Korona B., Doligalski T. (red.) (2010), Zarz¹dzanie wartoœci¹ klienta, Poltext, Warszawa.

9 Pomiar wartoœci i wdro enie innowacji w ofercie produktowej Hodgetts R.M., Kuratko D.F. (1988), Management, Harcourt Brace Jovanoich. 4. Kumar V. (2008), Managing customers for profit: strategies to increase profits and build loyalty, Wharton School Publishing, Upper Saddle River, New Yersey. 5. Lewicka D. (2010), Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim w polskich przedsiêbiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 6. Ries E. (2011), The Lean Startup: How Today s Enterpreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, New York. 7. Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêwziêciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Streszczenie Celem pracy jest przedstawienie metodyki dzia³añ, która pozwala na wprowadzenie innowacji oferta produktowa i jej pomiar. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje prezentacja nowoczesnego podejœcia pomiaru zmian wewnêtrznych organizacji w odniesieniu do wartoœci (rozumianej finansowo) konsumentów i/lub grupy konsumenckiej. Praca sk³ada siê dwóch czêœci: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej przedstawione zosta³y fundamentalne dla konstrukcji rozumowania badawczego koncepcje, aby póÿniej w czêœci empirycznej za pomoc¹ prezentacji dwóch studiów przypadków mo liwe sta³o siê wskazanie praktycznej implementacji. S³owa kluczowe zarz¹dzanie wartoœci¹ przedsiêbiorstw, innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw, cykl ycia klienta Value measurement and implementation of innovation in the product offer (Summary) The aim of the study is to present the methodology of activities which allows to innovate the product and its measurement. Special attention should be drawn to the fact that it was decided to present a modern approach to the customer value (financial) and/ornthe consumer group. The study consists of two parts: theoretical and practical. The first part presents fundamental concepts of research understanding so that it is possible to show practical implementation through the presentation of two case studies in the next empirical part. Keywords company value management, company innovation, customer lifetime management

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI. Witold Wielicki, Rafa³ Baum

ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI. Witold Wielicki, Rafa³ Baum 238 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, W. WIELICKI, SERIA R. BAUM G, T. 96, z. 4, 2009 ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI Witold Wielicki, Rafa³ Baum

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw KOMUNIKATY Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw Komunikaty Potrzeba zwiêkszania efektywnoœci w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi niezmiennie zachêca do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Marcin W. Staniewski ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Warszawa 2008 Wy sza Szko³a Finansów

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego

Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 309 320 ISSN 1429-6675 Grzegorz KINELSKI* Marketing w przedsiêbiorstwie energetycznym wybrane aspekty z perspektywy rynku polskiego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo