(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US96/12132

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 23.07.1996, PCT/US96/12132"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US96/12132 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego , WO97/04411, PCT Gazette nr 07/97 (13) B1 (51) IntCl7 G06F 17/60 (54)Sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami (30) Pierwszeństwo: ,US,08/ (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 12/98 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/02 (73) Uprawniony z patentu: CITIBANK N.A., Nowy Jork, US (72) Twórcy wynalazku: Horton Jennings, Chicago, US Nigel Pinnell, Highland Park, US Khanh Do, Rancho Plaso Verdes, US Virendrakumar Shah, La Palma, US Marjorie Profumo, Santa Monica, US John Downing, Berks, GB Neil Goodhand, Bracknell, GB Marion Maino, Massapequa, US Michael H Thompson, Centereach, US (74) Pełnomocnik: Ludwicka Izabella, PATPOL Spółka z o.o. PL B1 1 Sposób wykonywania przelewów pienięż- (57) nych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, znamienny tym, ze pobiera się (200, 222) pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22) i odszukuje się (202, 222) na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się (212, 214, 216, 218) drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się (512, 514, 516) ważność konta docelowego, następnie pobiera się (224) trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się (610) całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się (702) w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się ( ) autoryzacji dla realizacji żądanego... FIG. 1

2 Sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, znamienny tym, że pobiera się (200, 222) pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22) i odszukuje się (202, 222) na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się (212, 214, 216, 218) drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się (512, 514, 516) ważność konta docelowego, następnie pobiera się (224) trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się (610) całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się (702) w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się ( ) autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu, następnie wysyła się (232) elektroniczny komunikat zatwierdzający zapis na rzecz konta docelowego w wysokości żądanej kwoty po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu i obciąża się (232) konto źródłowe całkowitą kwotą obciążenia po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wyznacza się (610) kwotę wszelkich opłat związanych z procesem przelewu, przy czym opłaty te obejmują pierwszą opłatę pobieraną przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i drugą opłatę pobieraną przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a całkowita kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze stosuje się terminal wejściowy (22) zawierający czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że pobiera się (200) kod identyfikacyjny wprowadzony z terminala wejściowego (22) i legalizuje się (202, 204) kod identyfikacyjny na podstawie rekordu konta źródłowego. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze jako terminal wejściowy (22) stosuje się automat bankowy. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wyznacza się (610) równoważną wartość żądanej kwoty przelewu na podstawie aktualnego kursu wymiany waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego, przy czym waluta konta źródłowego różni się od waluty konta docelowego. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze wyświetla się (726, 730, 734, 738) opis waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że jako terminal wejściowy (22) stosuje się automat bankowy zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, które to zakodowane dane obejmują numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, przy czym walutę konta źródłowego uzyskuje się z zakodowanych danych dla wskazania odpowiedniej pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się terminal wejściowy (22) zawierający komputer osobisty. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się terminal wejściowy (22) dołączony do telefonicznych łączy komputerowych za pomocą których prowadzi się usługi bankowe.

3 System wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, poprzez sieć komunikacyjną, zaopatrzony w terminal wejściowy i układy komputerowe, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w przynajmniej jedno urządzenie wejściowe (46, 48) oraz urządzenie wyświetlające (46) i jest połączony z pierwszym głównym układem komputerowym (24, 26) poprzez pierwszą sieć komunikacyjną oraz z drugim głównym układem komputerowym (30, 32) poprzez drugą sieć komunikacyjną (28), przy czym pierwszy główny układ komputerowy (24, 26) stanowi konto źródłowe, a drugi główny układ komputerowy (30, 32) stanowi konto docelowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania pierwszych danych i porównywania z rekordem konta źródłowego przechowywanym w pierwszym głównym układzie komputerowym (24, 26), który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w takiej prowadzone jest konto źródłowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania drugich danych i porównywania z ważnym rekordem konta docelowego, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto docelowe, oraz terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania trzecich danych przyporządkowanych żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądana kwota jest wprowadzona w wybranym formacie odpowiadającym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, a ponadto terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w przynajmniej jeden procesor (42) obliczający całkowite obciążenie konta źródłowego, a urządzenie wyświetlające (46) jest przystosowane do wyświetlania kwoty obciążenia w wybranym formacie i żądania upoważnienia do realizacji żądanego transferu, jak również do wysyłania elektronicznego komunikatu do drugiego głównego układu komputerowego (30, 32) upoważniającego do zapisu na rzecz konta docelowego żądanej kwoty i do pierwszego głównego układu komputerowego (24, 26), rozpoczynającego obciążanie konta źródłowego całkowitą kwotą obciążenia. 12. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze procesor (42) jest przystosowany do wyznaczania kwoty wszelkich opłat związanych z procesem żądanego przelewu, przy czym w skład tych opłat wchodzi pierwsza opłata pobierana przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i druga opłata pobierana przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a ponadto kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. 13. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. 14. System według zastrz. 13, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest przystosowany do wprowadzania kodu identyfikacyjnego, pobieranego i poddawanego walidacji na podstawie rekordu konta źródłowego. 15. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy (22) jest automatem bankowym. 16. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze urządzenie wyświetlające jest dostosowane do wyświetlania opisu waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. 17. System według zastrz. 16, znamienny tym, ze terminal wejściowy jest automatem bankowym (40), który jest zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, przy tym w skład tych zakodowanych danych wchodzi numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, a waluta konta źródłowego jest uzyskana przez użycie zakodowanych danych do wskazania pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. 18. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w komputer osobisty. 19. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy jest połączony z telefonicznym łączem komputerowym usług bankowych. * * *

4 Przedmiotem wynalazku jest sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, występującymi w instytucjach finansowych, na rzecz księgi głównej lub kont klienta oraz elektronicznego przekazywania dochodów. Precyzując, przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób i system wykonywania takich transakcji w bezpieczny sposób i w czasie rzeczywistym. Obecnie, przy zacierających się granicach międzynarodowych, coraz powszechniejszy staje się problem przenoszenia kapitału pomiędzy krajami lub pomiędzy kontami bankowymi. Stosowana dotychczas procedura wymaga skontaktowania się z instytucją finansową i żądania przewodowego przelewu (wire-transfer) kapitału do drugiej instytucji. Ten proces jest długotrwały, a jego ukończenie może zająć od kilku dni do dwóch tygodni. Ponadto, żądane przelewy często mogą dokonywać się w niespodziewany lub nieoczekiwany sposób. Nawet jeśli przelew odbędzie się w odpowiedni sposób, okazuje się czasem, że kapitały nie są prawidłowo obsługiwane przez instytucję je odbierające W szczególności, sposób wykonania przelewu przewodowego może wymagać niezbędnych opóźnień przy wprowadzaniu, transmisji, autoryzacji i czynnościach egzekucyjnych wykonywanych przez jednostkę docelową. Na przykład, ten sposób wymaga punktu do wprowadzania żądań, w celu zapewnienia informacji identyfikującej, która jest wprowadzana, a następnie przesyłana przez lokalną instytucję finansową, tak by mogła być potwierdzana i akceptowana przez macierzystą instytucję finansową klienta. W tym przypadku występuje kilka możliwości wystąpienia błędów, które mogą powodować opóźnienia w spełnieniu żądania klienta. Gdy wystąpią błędy, staje się wówczas niezbędna bezpośrednia interwencja i analiza. Przelew kapitału pomiędzy krajami jest szczególnie skomplikowany. Na przykład, takie transakcje są poddane precyzyjnym regulacjom przez różne rządy. Tak więc, przy każdej próbie uproszczenia przelewu kapitału występuje potrzeba zapewnienia, że system będzie przestrzegał odpowiednich rządowych regulacji. Kolejna komplikacja związana z międzynarodowymi przelewami kapitału jest związana z używaniem różnych walut. W szczególności, ponieważ przelewane fundusze powinny być w innej i walucie, niż ta używana w kraju instytucji przelewającej, konieczne jest, by punkt do wprowadzania żądań był świadomy kursu wymiany walut, korzystnie, przed wykonaniem transakcji. Jednakże, z reguły stawia to przed klientem wymóg przeliczania równoważnej wartości w zagranicznej walucie. Większość konsumpcyjnych instytucji bankowych wykorzystuje sieć automatów bankowych ATM (automated teller machine), które pozwalają na łatwe przelewy kapitału pomiędzy kontami. Umożliwiają one klientom wykonywania takich transakcji w czasie rzeczywistym (bez koniecznej zwłoki czasowej na załatwienie sprawy). Niektóre systemy wykorzystują obecnie sieci automatów bankowych ATM dla umożliwienia klientom korzystania z kont w jednym kraju, w czasie gdy znajdują się w innym kraju. Jednakże, te systemy nie zapewniają korzyści z umożliwienia klientowi wygodnego wykonywania przelewów kapitału z konta w jednym kraju na inne. W związku z tym, istnieje potrzeba zapewnienia wygodniejszego i pewnego sposobu i systemu, przy pomocy których klienci mogą dokonywać przelewy pieniężne, w szczególności z przekroczeniem granic międzynarodowych i przy uwzględnieniu różnych walut. Precyzując, istnieje potrzeba dostarczenia systemu, który zapewnia wygodne i pewne przelewania kapitału przez klienta na inny rachunek. Z tym związana jest potrzeba zapewnienia wykonywania takich transakcji w przyjazny dla użytkownika i klarowny sposób. Sposób wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że pobiera się pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego i odszukuje się na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego, które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się ważność konta docelowego, następnie pobiera się trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego,

5 które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu, następnie wysyła się elektroniczny komunikat zatwierdzający zapis na rzecz konta docelowego w wysokości żądanej kwoty po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu i obciąża się konto źródłowe całkowitą kwotą obciążenia po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu. Korzystnym jest, ze wyznacza się kwotę wszelkich opłat związanych z procesem przelewu, przy czym opłaty te obejmują pierwszą opłatę pobieraną przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i drugą opłatę pobieraną przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a całkowita kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. Korzystnym jest, że stosuje się terminal wejściowy zawierający czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. Korzystnym jest, że pobiera się kod identyfikacyjny wprowadzony z terminala wejściowego i legalizuje się kod identyfikacyjny na podstawie rekordu konta źródłowego. Korzystnym jest, że jako terminal wejściowy stosuje się automat bankowy. Korzystnym jest, że wyznacza się równoważną wartość żądanej kwoty przelewu na podstawie aktualnego kursu wymiany waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego, przy czym waluta konta źródłowego różni się od waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że wyświetla się opis waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że jako terminal wejściowy stosuje się automat bankowy zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, które to zakodowane dane obejmują numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, przy czym walutę konta źródłowego uzyskuje się z zakodowanych danych dla wskazania odpowiedniej pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. Korzystnym jest, ze stosuje się terminal wejściowy zawierający komputer osobisty. Korzystnym jest, że stosuje się terminal wejściowy dołączony do telefonicznych łączy komputerowych za pomocą których prowadzi się usługi bankowe. System wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, poprzez sieć komunikacyjną, zaopatrzony w terminal wejściowy i układy komputerowe, według wynalazku charakteryzuje się tym, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w przynajmniej jedno urządzenie wejściowe oraz urządzenie wyświetlające i jest połączony z pierwszym głównym układem komputerowym poprzez pierwszą sieć komunikacyjną oraz z drugim głównym układem komputerowym poprzez drugą sieć komunikacyjną, przy czym pierwszy główny układ komputerowy stanowi konto źródłowe, a drugi główny układ komputerowy stanowi konto docelowe. Ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania pierwszych danych i porównywania z rekordem konta źródłowego przechowywanym w pierwszym głównym układzie komputerowym, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania drugich danych i porównywania z ważnym rekordem konta docelowego, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto docelowe, oraz terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania trzecich danych przyporządkowanych żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądana kwota jest wprowadzona w wybranym formacie odpowiadającym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego. Ponadto terminal wejściowy jest zaopatrzony w przynajmniej jeden procesor obliczający całkowite obciążenie konta źródłowego, a urządzenie wyświetlające jest przystosowane do wyświetlania kwoty obciążenia w wybranym formacie i żądania upoważnienia do realizacji żądanego transferu, jak również do wysyłania elektronicznego komunikatu do drugiego głównego układu komputerowego upoważniającego do zapisu na rzecz konta docelo-

6 wego żądanej kwoty i do pierwszego głównego układu komputerowego, rozpoczynającego obciążanie konta źródłowego całkowitą kwotą obciążenia. Korzystnym jest, że procesor jest przystosowany do wyznaczania kwoty wszelkich opłat związanych z procesem żądanego przelewu, przy czym w skład tych opłat wchodzi pierwsza opłata pobierana przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i druga opłata pobierana przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a ponadto kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. Korzystnym jest, ze terminal wejściowy jest przystosowany do wprowadzania kodu identyfikacyjnego, pobieranego i poddawanego walidacji na podstawie rekordu konta źródłowego. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest automatem bankowym. Korzystnym jest, że urządzenie wyświetlające jest dostosowane do wyświetlania opisu waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest automatem bankowym, który jest zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, przy tym w skład tych zakodowanych danych wchodzi numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, a waluta konta źródłowego jest uzyskana przez użycie zakodowanych danych do wskazania pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w komputer osobisty. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest połączony z telefonicznym łączem komputerowym usług bankowych. Sposób i system według wynalazku umożliwia natychmiastowy przelew kapitału na konto utrzymywane w jednostce tego samego lub innego banku przy użyciu terminala, takiego jak automat bankowy ATM, telefoniczne łącza komputerowe (home banking telephone), komputer osobisty, ogólnie dostępna sieć telefoniczna, lub tym podobne. System według wynalazku umożliwia przelew kapitału na konto, na podstawie informacji związanych z klientem, do których system ma automatyczny dostęp, zamiast konieczności ręcznego ich wprowadzania. Ponadto, system automatycznie oblicza odpowiedni kurs wymiany i opłaty, którymi zostaje obciążone konto oraz wyświetla te informacje klientowi, tak by użytkownik mógł zaakceptować, lub zrezygnować z transakcji. System analizuje też parametry przelewu dla zapewnienia, że przelew ten jest zgodny ze stosownymi regulacjami rządowymi. System umożliwia również użytkownikowi wyznaczenie sumy przelewu w walucie konta źródłowego, albo w walucie konta docelowego, dzięki czemu zwiększa się elastyczność systemu. System jest przy tym łatwo zrozumiały i dostępny dla użytkowników, którzy nie mają specjalnego doświadczenia z użytkowaniem komputerów, lub przelewami przewodowymi. Opracowany system ma liczne zabezpieczenia dla zapewnienia, że jedynie uprawnione osoby mają dostęp do kont i kapitału. Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy systemu według wynalazku, fig. 2 - schemat ilustrujący działanie różnych elementów systemu z fig. 1 przy przeprowadzaniu sposobu według wynalazku, fig. 3 - schemat blokowy przedstawiający elementy składowe terminala wejściowego obsługiwanego przez klienta, fig. 4 - schemat struktury oprogramowania terminala obsługiwanego przez klienta, fig. 5 - bardziej szczegółowy schemat struktury oprogramowania terminala obsługiwanego przez klienta, fig. 6 - sieć działań ilustrującą sposób według wynalazku, fig. 7 - sieć działań ilustrującą procedurę wyboru ośrodka docelowego według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig. 8 - sieć działań ilustrującą procedurę pobrania nazwy odbiorcy według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig. 9 - sieć działań ilustrującą procedurę pobrania numeru konta odbiorcy według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę pobrania waluty i kwoty przelewu według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę

7 pobrania opisu według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę podsumowania i potwierdzenia formatu wymiany (FX)/opłaty według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig i sieci działań ilustrujące procedurę sprawdzenia odpowiedzi na komunikat według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę obsłużenia błędów formatu wymiany (FX)/opłaty według jednego z przykładów realizacji wynalazku, a fig. 15 przedstawia schemat blokowy systemu do realizacji przelewów regionalnych. Na fig. 1 przedstawiono schemat blokowy pokazujący ogólny zarys systemu 20 według wynalazku. Transakcje przelewu są wykonywane w wyniku interakcji pomiędzy użytkownikiem i komputerowym terminalem wejściowym 22 do wprowadzania danych, na przykład za pośrednictwem telefonicznych łączy komputerowych za pośrednictwem których realizuje się usługi bankowe (home banking telephone), komputera osobistego lub automatu bankowego ATM. W korzystnym przykładzie realizacji, wspomniana interakcja odbywa się poprzez szereg komunikatów wyświetlanych użytkownikowi i różne odpowiedzi i żądania, które są wprowadzane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego zespołu do wprowadzania danych, jak na przykład klawisze telefonu, klawiatura komputerowa czy ekran dotykowy. Terminal wejściowy 22 komunikuje się ze źródłowym komputerem peryferyjnym FEP 24 (komputer FEP - front end processor Computer) poprzez szereg komunikatów elektronicznych. W tym przykładzie, źródłowy lokalny komputer FEP 24 jest sprzężony ze źródłowym systemem bankowym 26 i z odległym komputerem FEP 30 przez przełącznik sieci komunikacyjnej 28. Jak pokazano, oddalony komputer FEP 30 jest dołączony do docelowego systemu bankowego 32. Zgodnie z powyższym, różne komputery FEP i przełącznik sieci komunikacyjnej 28 razem zawierają sieć automatów bankowych ATM, do której dostęp może być zapewniony przez rożne rodzaje terminali do wprowadzania danych, na przykład przez automaty bankowe ATM. Każdy element tej sieci posiada odpowiednie zdolności przetwarzania danych, zapewniane na przykład przez jednostkę centralną CPU i związaną z nim pamięć. Na przykład, w korzystnym przykładzie realizacji wynalazku zastosowano kilka systemów komputerowych oferowanych przez STRATUS. Przy pomocy systemu pokazanego na fig. 1 i zgodnie z opisanym tutaj sposobem, możliwe jest żądanie przelewu kapitału ze źródłowego systemu bankowego 26 do docelowego systemu bankowego 32 znajdującego się w obrębie danego obszaru obsługiwanego przez aplikację. Przykład sposobu wykonywania takiej operacji jest ogólnie opisany w nawiązaniu do fig. 2. Na fig. 2 zilustrowano współdziałanie różnych elementów systemu z fig. 1 w dziewiętnastu krokach procesowych według niniejszego wynalazku. Na fig. 2 każdy krok jest reprezentowany jako jeden wiersz, podczas gdy każdy element systemu jest reprezentowany przez jedną kolumnę. Elementy systemu aktywne w czasie danego kroku procesu są oznaczone poprzez zaczernioną kratkę. W kroku 1, menu aplikacji jest wyświetlane na terminalu wejściowym po tym, jak użytkownik przejdzie przez różne ekranowe operacje wstępne, jak na przykład gdy prawidłowo wpisze własny osobisty numer identyfikacyjny PIN. Na podstawie informacji prezentowanych na wyświetlaczu użytkownik ma możliwość wykonania przelewu zgodnie z wynalazkiem. Po wybraniu tej opcji, w kroku 2 terminal żąda z lokalnego komputera FEP listy dostępnych ośrodków docelowych. W kroku 3, lista dostępnych ośrodków docelowych otrzymana z lokalnego komputera FEP jest wyświetlana na terminalu wejściowym. W tym momencie użytkownik wybiera jeden z docelowych ośrodków z tej listy. Korzystnie jest to realizowane poprzez wybór ośrodka docelowego z listy. Jeśli znajduje to zastosowanie dla wybranego ośrodka docelowego, wyświetlany jest ekran wyjaśniający, która część numeru konta może być wymagana, po czym użytkownik jest pytany o numer docelowego konta. W kroku 4, terminal wysyła żądanie potwierdzenia konta do lokalnego komputera FEP w celu wyznaczenia, czy numer konta wprowadzony przez użytkownika odpowiada ważnemu kontu. W kroku 5, lokalny komputer FEP przesyła to żądanie do przełącznika sieciowego. Zgodnie z wybranym przez użytkownika docelowym ośrodkiem, sieć w kroku 6 przesyła to żądanie do odpowiedniego oddalonego komputera FEP. Następnie oddalony FEP komputer

8 sprawdza, czy żądany docelowy numer konta odpowiada walucie używanej dla konta docelowego. Alternatywnie, oddalony komputer FEP wysyła kod błędu wskazujący, ze żądane konto nie zostało znalezione lub nie akceptuje wywołania. Dzięki informacji o pochodzeniu wbudowanej w komunikat, przełącznik sieciowy w kroku 7 wysyła odpowiedź z powrotem do lokalnego komputera FEP. W kroku 8, lokalny komputer FEP przesyła odpowiedź do terminala użytkownika w celu wyświetlenia użytkownikowi odpowiednich informacji. W kroku 9, odpowiedź z oddalonego komputera FEP jest wyświetlana użytkownikowi. Jeśli odpowiedź wskazuje, ze wystąpił błąd, użytkownikowi wyświetlana jest informacja o błędzie, a transakcja ulega zakończeniu. W przeciwnym przypadku, użytkownik jest proszony o wybór źródłowego konta dla przelewu. Jeśli waluty konta źródłowego i docelowego różnią się, użytkownik jest proszony o wybór waluty przelewu. Użytkownik jest również proszony o wprowadzenie wielkości przelewu. Użytkownik jest ponadto proszony o wprowadzenie opcjonalnej informacji, która towarzyszy przelewowi. Terminal następnie wyświetla podsumowanie informacji wprowadzonych przez użytkownika, po czym użytkownik jest proszony o potwierdzenie, czy wszystkie dane są w porządku. Jeśli użytkownik wskaże, że pewne szczegóły są niepoprawne, transakcja ulega zakończeniu, po czym zostaje wyświetlona informacja o zakończeniu tej transakcji. W kroku 10, terminal wysyła do lokalnego komputera FEP komunikat żądający informacji o opłatach i wymianie międzynarodowej. W kroku 11, lokalny komputer FEP przesyła to żądanie do przełącznika sieciowego. Przełącznik sieci komunikacyjnej zwraca kurs wymiany walut lub kod błędu, gdy waluta źródłowa bądź docelowa nie jest obsługiwana przez system. Korzystnie, zwracana jest założona wartość, gdy waluta źródłowa i docelowa są takie same. W kroku 12, jeśli odpowiedzią z przełącznika sieci komunikacyjnej jest kod błędu, lokalny komputer FEP wylicza opłatę za transakcję i sprawdza, czy wielkość przelewu jest w dopuszczalnych granicach. Lokalny komputer FEP zwraca następnie informację o wymianie i informację o opłacie (lub odpowiedni kod błędu) do terminala. W kroku 13, jeśli odpowiedź z lokalnego komputera FEP była informacją o błędzie, informacja ta jest wyświetlana użytkownikowi i transakcja ulega zakończeniu. W przeciwnym przypadku, terminal wyświetla wartość opłaty, oraz ewentualnie kurs wymiany i równoważność w innej walucie. Następnie użytkownik jest proszony o potwierdzenie, czy wykonać przelew. Jeśli użytkownik nie zechce wykonania przelewu, transakcja ulega zakończeniu, a informacja o tym jest wyświetlana na ekranie. W przypadku zatwierdzenia przelewu przez użytkownika, w kroku 14 żądanie wykonania przelewu jest wysyłane do lokalnego komputera FEP. Lokalny komputer FEP sprawdza, czy źródłowe konto ma wystarczającą ilość funduszy, oraz czy nie są one w żaden sposób zablokowane. W przypadku nie przejścia przez weryfikację, lokalny komputer FEP zwraca do terminalu odpowiedni kod błędu, w wyniku czego zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie i transakcja ulega zakończeniu. W przypadku pozytywnej weryfikacji, w kroku 15 lokalny komputer FEP wysyła informację o obciążeniu do konta źródłowego i przesyła żądanie wykonania przelewu do przełącznika sieciowego. Przełącznik sieci komunikacyjnej sprawdza następnie, czy kurs waluty jest wciąż ważny. Jeśli zaistnieje mało prawdopodobne zdarzenie, że kurs waluty nie jest już ważny, przełącznik sieciowy zwraca błąd do lokalnego komputera FEP w celu anulowania transakcji przy terminalu. W kroku 16, jeśli zostały spełnione powyżej wspomniane warunki, przełącznik sieciowy przesyła żądanie wykonania przelewu do oddalonego komputera FEP. Oddalony komputer FEP następnie księguje sumę na rzecz konta beneficjanta. W przypadku poprawnego wykonania operacji, oddalony komputer FEP wysyła kod zakończenia do przełącznika sieciowego. W przeciwnym przypadku zwracany jest kod błędu. W kroku 17, w przypadku odebrania kodu prawidłowego zakończenia, przełącznik sieciowy inicjuje odpowiednie rozliczenie pomiędzy dwoma ośrodkami poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do kont rozliczeniowych centrali, oraz następnie zwraca kod zakończenia do lokalnego komputera FEP. W przeciwnym przypadku, przełącznik sieciowy zwraca

9 kod błędu, który odebrał od oddalonego komputera FEP. W kroku 18, jeśli został zwrócony kod błędu do lokalnego komputera FEP, zostaje cofnięty wysłany zapis obciążenia, oraz zwracany jest kod błędu do terminala. W przeciwnym przypadku zostaje zwrócony kod poprawnego zakończenia. W kroku 19, terminal wyświetla informację wskazującą sukces lub niepowodzenie transakcji. Funkcje terminala wejściowego 22 do wprowadzania danych, pokazanego na fig. 1 może pełnić wiele różnych urządzeń. W korzystnym przykładzie realizacji wynalazku stosuje się określony rodzaj automatu bankowego ATM. Ten rodzaj automatu bankowego ATM jest tu określany jako obsługiwany przez użytkownika terminal CAT (CAT - customer activated terminal). W odróżnieniu od wielu innych urządzeń ATM pracujących przede wszystkim lub jedynie jako maszyny do wydawania pieniędzy, terminale CAT zapewnią realizację dużego zakresu usług bankowych. W ich skład wchodzą podstawowe usługi, takie jak wydawanie gotówki, obsługa depozytów i opłat, przelewy między kontami, informacje o stanie konta, spisy transakcji i zakup czeków podróżnych. Jak pokazano na fig. 3, obsługiwany przez użytkownika terminal CAT 40 zawiera struktury zasadniczo odpowiadające istniejącym w typowym automacie bankowym ATM, dla wykonywania wspomnianych funkcji. W skład standardowych struktur wchodzą: czytnik kart magnetycznych 48 do odczytu informacji zapisanych na karcie klienta, przechowalnia 52 do przechowywania depozytów i kopert z opłatami, mechanizm do wydawania gotówki 44 oraz drukarka (nie pokazana). W skład wewnętrznych komponentów wchodzi procesor 42 i urządzenie komunikacyjne 50 zapewniające łączność danych z systemem peryferyjnym 54. Zapewniona jest również pamięć sprzężona z procesorem 42 w celu umożliwienia, by terminal CAT 40 działał w opisany sposób. Terminal CAT 40 wykorzystuje bardziej zaawansowane struktury w porównaniu z klasycznymi urządzeniami ATM. Na przykład, głównym interfejsem użytkownika jest dynamiczny ekran dotykowy 46 wykorzystujący kolorową grafikę. Ten interfejs jest bardziej uniwersalny niż w przypadku większości urządzeń ATM, ponieważ ma możliwość łatwej rekonfiguracji. Pozwala to, by terminal CAT 40 mógł łatwo dostosowywać się do nowych funkcji. Ponadto, zapewniony jest interaktywny wyświetlacz, w którym klawisze i przyciski są zastąpione obrazkami w postaci przyjemnych trójwymiarowych obiektów. Terminal CAT 40 jest zastosowany zgodnie z wynalazkiem do implementacji różnych funkcji. Różne poziomy oprogramowania zaimplementowanego w terminalu CAT 40 są pokazane na fig. 4. Na fig. 4 przedstawiono schemat blokowy architektury oprogramowania 60 dla terminala CAT 40, używanego zgodnie z wynalazkiem. W tym przykładzie, oprogramowanie o pokazanej architekturze jest przechowywane lokalnie przez terminal CAT 40. W przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania, jest ona wykonywana przez komputer FEP związany z danym terminalem CAT poprzez zmianę tablic konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci terminala CAT. To podejście pozwala zastosowanie standardowego interfejsu dla terminali z całego świata, przy jednoczesnym umożliwieniu wygodnego dostosowywania terminala CAT w konkretnych krajach, tak by był zgodny z różnymi regulacjami. Jak pokazano na fig. 4, zaprezentowana jest w sposób wielopoziomowy architektura oprogramowania terminala CAT 60, z poziomami oznaczanymi na rysunku jako Poziom 1 i Poziom 2, oraz pokazany jest system uruchomieniowy terminala CAT (CRS). Terminal CRS 72 stanowi system operacyjny dla terminala CAT 40. Ten system uruchamia wspomniane urządzenia zawarte w terminalu CAT. Na przykład, system uruchamia czytnik kart, mechanizm wydawania pieniędzy, drukarkę i ekran dotykowy. Obsługuje również komunikaty wysyłane z terminala CAT do komputera FEP i odpowiedzi z komputera FEP do terminala CAT. W czasie działania, terminal CRS jest inicjowany zgodnie ze znanymi sposobami, dla zapewnienia realizacji innych funkcji. Po inicjacji terminala CRS 72, terminal CAT 40 powinien być gotowy do rozpoczęcia bezpośredniej sesji z użytkownikiem. Początkowe kroki w procesie bezpośrednim są kontrolowane przez Poziom 1, pokazany jako blok 62 na fig. 4. W tym przykładzie, Poziom 1 jest inicjowany, gdy karta użytkownika jest wsunięta do terminala CAT 40. W tym momencie, Poziom 1 jest stosowany do stwierdzenia ważności karty i identyfikacji kont użytkownika

10 związanych z kartą. Odbywa się to zazwyczaj poprzez interpretację informacji odczytanej przez czytnik kart z paska magnetycznego umieszczonego na karcie. Na przykład, Poziom 1 interpretuje dane, które reprezentują instytucję finansową, która wydała kartę. Następnie terminal CAT wyznacza na podstawie zawartości odpowiedniej tablicy, w jaki sposób obsłużyć konta związane z kartami z tej instytucji. Następnie, terminal CAT wykonuje procedurę walidacji, w czasie której klient jest proszony o wprowadzenie kodu PIN, który jest sprawdzany w rekordzie klienta związanym z numerem konta klienta uzyskanym z karty. Po zakończeniu identyfikacji i walidacji, inicjowane są rożne aplikacje drugiego poziomu, pokazane na fig. 4 pod pierwszym poziomem. W ich skład wchodzą aplikacje międzynarodowe 64, aplikacje administracyjne 66, aplikacje regionalne 68, oraz lokalne aplikacje sieciowe 70. W tym przykładzie, aplikacje międzynarodowe 64 zaznaczone na fig. 4 wykonują transakcje wykraczające poza dany obszar geograficzny, w którym przelewy mogą być wykonywane zgodnie z wynalazkiem. Na przykład, jeśli system jest skonfigurowany dla umożliwienia przelewów pomiędzy kontami w konkretnych krajach europejskich, a Poziom 1 wyznacza, że klient żąda bezpośredniej transakcji z Brazylii, transakcje dostępne dla klienta powinny być obsługiwane przez aplikacje międzynarodowe 64. Aplikacja administracyjna 66 zawiera specjalizowane funkcje dostępne jedynie dla uprawnionych osób posiadających specjalną kodowaną kartę. Na przykład, jeśli Poziom 1 wyznaczy, że użytkownik wprowadził specjalnie zakodowaną kartę, wówczas stają się dostępne różne funkcje administracyjne, takie jak wykonywanie dziennego bilansu funduszy pozostających w terminalu CAT w stosunku do obsłużonych przez ten terminal CAT transakcji. W tym przykładzie, aplikacja regionalna 68 posiada oprogramowanie przeznaczone dla obszaru geograficznego, w którym zaimplementowany jest system według wynalazku. System komunikacyjny, który pozwala na przesyłanie danych pomiędzy różnymi elementami opisanymi na fig. 1, może stanowić część aplikacji regionalnej 68. Aplikacja regionalna 68 spełnia wiele funkcji. Na przykład, jej rolą jest wyznaczenie języka dla bezpośredniej sesji z klientem. Precyzując, umożliwia ona, by sesja odbywała się w języku wybranym na podstawie odczytu z karty pochodzenia klienta. Na przykład, gdy klient z Francji rozpoczyna sesję z terminalem CAT w Niemczech, aplikacja regionalna uruchomiona przez niemiecki terminal CAT rozpocznie sesję w języku francuskim na podstawie wykonanej przez poziom 1 identyfikacji karty klienta, która została wydana przez francuską instytucję finansową. Aplikacja regionalna 68 pozwala klientowi na wykonanie funkcji wykorzystującej główny system spoza obszaru obsługiwanego przez terminal CAT, w którym odbywa się sesja klienta. Te funkcje wysokiego poziomu są określane jako Poziom 3. Na przykład, umożliwia realizację procesu opisanego powyżej z nawiązaniem do fig. 2, w którym przelewy kapitału mogą być dokonywane z konta w banku w jednym kraju na konto w banku w drugim kraju. Lokalne aplikacje sieciowe 70 obsługują funkcje dla kart zidentyfikowanych jako wydane przez instytucje filialne lokalnej sieci banków. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, sieci takie jak CIRRUSC umożliwiają klientom wykonywanie pewnych transakcji przy terminalach wystawionych w instytucjach filialnych. Te aplikacje są zaimplementowane zgodnie ze znanymi ze stanu techniki sposobami. Ogólnie, karty, które mają dostęp do funkcji przez lokalne aplikacje sieciowe 70, nie mają dostępu do funkcji udostępnianych przez aplikacje drugiego poziomu. Na fig. 5 przedstawiono bardziej szczegółowo architekturę oprogramowania pokazanego na fig. 4. Pod blokiem 60 oznaczonym Poziom 1 znajduje się blok 76 oznaczony Poziom 2. Reprezentuje on kod programu wspólny dla wszystkich terminali CAT w konkretnym obszarze geograficznym. Jak to pokazano przez obszar 95 otoczony przerywaną linią aplikacje Poziom 3 (trzeciego poziomu), które są zawarte w tym kodzie, zawierają: aplikację do obsługi pobierania pieniędzy 78, aplikację do obsługi zapytań o saldo i spis transakcji (TJ) 88, aplikację dla przelewów lokalnych 80, aplikację do obsługi depozytów 90, aplikację do obsługi zmiany PIN kodu i przekierowania czeków 82, aplikację umożliwiającą zewnętrzne przelewy, stałe zlece-

11 nia i bezpośrednie obciążanie 84, aplikację dla wspólnego kapitału kupna i sprzedaży 94, aplikację do obsługi przelewów Inter-Citi 86. Aplikacja 78 obsługuje pobieranie gotówki z terminala CAT. Aplikacja 88 pozwala użytkownikowi na sprawdzenie salda i ostatnich transakcji. Lokalna aplikacja sieciowa 80 pozwala na przelewy pomiędzy stowarzyszonymi kontami w jednej instytucji bankowej, na przykład pomiędzy kontem czekowym i kontem oszczędnościowym lub handlowym ( money market acco-unt ). Aplikacja obsługująca zmianę kodu PIN i przekierowanie czeku 82 pozwala użytkownikowi na zmianę jego kodu PIN i bezpośrednie przekierowanie czeku. Aplikacja do obsługi oszczędności i wydawania zawiadomień 92 pozwala użytkownikowi na odebranie informacji dotyczących konkretnego konta oszczędnościowego, na przykład dotyczących ostatnich operacji i przyrostu związanego z oprocentowaniem. Aplikacja obsługująca zewnętrzne przelewy, stałe zamówienia i bezpośrednie obciążanie 84 wykonuje kilka różnych funkcji, które razem tworzą system płatniczy. Pozwala ona użytkownikowi na przelewanie funduszy z jego konta w celu, na przykład, zapłacenia rachunków. Pozwala ona na realizację jednorazowych opłat lub stałych zleceń związanych z wykonywaniem okresowych opłat. Ta aplikacja obsługuje również bezpośrednie obciążanie konta klienta, na przykład w przypadku transakcji sprzedaży. Aplikacja dla wspólnego kapitału kupna i sprzedaży 94 jest znana, a obecnie zostanie przedstawiona aplikacja do przelewów regionalnych. Zostanie obecnie przedstawiony w nawiązaniu do fig. od 6 do 14 konkretny opis interfejsu pomiędzy użytkownikiem i opisanym systemem. Chociaż opisywany proces jest dostosowany do implementacji w terminalu CAT, to jednak wiadomo, że możliwe jest zastosowanie różnych terminali do implementacji opisanych poniżej procesów, włączając w to komputery osobiste i telefoniczne łącza komputerowe. Można stwierdzić, że sieci działań przedstawione na fig. od 6 do 12 dotyczą przede wszystkim interakcji pomiędzy terminalem i użytkownikiem. Na przykład, pola o kształcie prostokąta odnoszą się do oddzielnych procesów wykonywanych przez terminal CAT (takich jak wyświetlenie konkretnego ekranu), a pola o kształcie trójkąta dotyczą decyzji podejmowanych przez terminal CAT. Pola o kształcie sześciokąta dotyczą komunikatów wymienianych pomiędzy terminalem CAT i resztą systemu (na przykład z oddalonym głównym komputerem). Te komunikaty zawierają dane, które umożliwiają wykonywanie opisanego poniżej procesu. Na fig. 6 przedstawiono główną sieć działań sposobu według wynalazku. W celu rozpoczęcia procesu, użytkownik wprowadza osobisty numer identyfikacyjny PIN i wskazuje systemowi, ze chce dokonać przelewu, w kroku 200. W kroku 202, system sprawdza, czy PIN wprowadzony przez klienta jest poprawny, w sposób zgodny z istniejącym stanem techniki. System uzyskuje wówczas zestaw informacji związanych z kartą klienta, które określają, na przykład, do jak wielu kont możliwy jest dostęp dzięki karcie. Jeśli został wprowadzony prawidłowy PIN, w kroku 204 system sprawdza, czy konta związane z kartą klienta są dostępne dla wykonania przelewu zgodnie ze sposobem według wynalazku. Na przykład, system analizuje zawartość tablicy przeglądowej przechowywanej w pamięci, która zawiera różne rodzaje kont dozwolone dla takich operacji przelewu. Dozwolonymi kontami mogą być konta czekowe, konta związane z kartą kredytową lub inne konta innych typów dostarczanych przez instytucję finansową klienta. Jeśli użytkownik nie posiada konta związanego z jego kartą które może być użyte do operacji przelewu, wyświetlany jest ekran w kroku 206, który oznajmia, że przelew nie może być dokonany przy użyciu danej karty klienta, po czym w kroku 208 klientowi daje się możliwość wykonania innych transakcji. Założywszy, że dostępne jest ważne konto, w kroku 210 komputer FEP, który jest związany z danym terminalem CAT (to znaczy lokalny FEP), wyznacza status głównego systemu. Jeśli główny system wysyła komunikat wskazujący, ze może wykonywać transakcje, proces jest kontynuowany. W kroku 212 klient jest proszony o wskazanie, czy chce przelewać kapitał z konta do innego konta poza krajem, w którym znajduje się jego własne wyjściowe konto. Na przykład, gdy klient posiada konto w Grecji i chce przesłać kapitał na inne konto umieszczone

12 w Wielkiej Brytanii, powinien on zaznaczyć, że konieczny jest przelew za granicę. Jeśli nie jest wymagany przelew zagraniczny, terminal CAT automatycznie ustali ośrodek docelowy w kroku 214a. W przypadku wskazania przez klienta przelewu za granicę, w kroku 214 jest wykonywana procedura wyboru ośrodka docelowego. Ta procedura jest opisana na fig. 7. Jak pokazano na fig. 7, system wyznacza, czy ośrodek docelowy jest dostępny lub czy dostęp do niego jest uprawniony. W tym momencie, wysyłany jest elektroniczny komunikat do komputera FEP związanego z terminalem CAT, w kroku 302, po czym terminal CAT czeka na odpowiedź, jak pokazano w kroku 304. W szczególności, terminal CAT oczekuje na odpowiedź określaną jako kod akcji AC. Odpowiedź jest sprawdzana przez terminal CAT w kroku 306. Jeśli kod akcji AC ma dowolną wartość inną niż zero, w kroku 308 klientowi wyświetlany jest kod błędu. Na przykład, CAT może wyświetlać komunikat taki jak: Niestety, nie mogę rozwiązać problemu. Gdy kod akcji AC równa się zero (co oznacza, że nie wystąpił żaden błąd), terminal CAT otrzymuje listę potencjalnych odbiorców. Ponieważ nie wiadomo, jak wielu odbiorców jest dostępnych, używa się odpowiedniego wskaźnika indeksowego do śledzenia liczby odpowiedzi, jak pokazano w kroku 310. W szczególności, wskaźnik indeksowy jest ustawiany na wartość niezerową tak długo, aż żadna odpowiedź nie będzie dostępna. Jeśli wystąpi więcej niż założona liczba odbiorców, na przykład 50, pierwsza grupa jest zachowywana i proces jest powtarzany w kroku 310 do momentu, aż wskaźnik indeksowy osiągnie wartość zerową. W kroku 312 system wyznacza, czy został zwrócony jakikolwiek numer identyfikacyjny ID ośrodka odpowiadający dostępnemu docelowemu ośrodkowi. Jeśli nie, w kroku 314 wyświetlany jest komunikat dla klienta wskazujący, że ta funkcja nie jest dostępna. W kroku 316 wyświetlany jest standardowy ekran wyboru opcji zapytujący klienta, czy pragnie on wykonać inną transakcję. Z drugiej strony, jeśli zostały zwrócone numery identyfikacyjne ID ośrodków, w kroku 318 wywoływana jest procedura porównawcza. Terminal CAT porównuje wówczas listę ośrodków, która jest przechowywana lokalnie w tabeli, ze wszystkimi komunikatami, które zostały wcześniej pobrane z głównego systemu. Jeśli te dwie listy są identyczne, CAT wyświetla zawartość przechowywanej lokalnie listy. W przeciwnym przypadku oznacza to, że główny system dokonał aktualizacji informacji, która nie była wcześniej dostępna dla CAT. Na przykład w kroku 320 terminal CAT może sekwencyjnie wyświetlić różne ekrany, z których każdy pokazuje założoną liczbę docelowych ośrodków. Na przykład, każdy ekran może ograniczać się do jednoczesnego wyświetlania czterech banków. Użytkownik ma możliwość przewijania ekranu aż zostanie wyświetlony żądany przez niego bank. Przy wyświetlaniu tych ekranów klientowi dana jest możliwość wyboru jednego z wyświetlanych banków lub wskazania, że pożądany jest inny bank, który jest dostępny dla wykonania transakcji przelewu. Jeśli pożądany jest inny bank, w kroku 322 użytkownik jest proszony o kontakt z reprezentantem. Na przykład, ekran taki jak przedstawiono poniżej jest wyświetlany w odpowiedzi na kroki 322 i 326 z fig. 7. Niestety, przelew pieniędzy do żadnego innego ośrodka nie jest możliwy. W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z oddziałem banku lub zadzwonić pod numer xxxxxxx Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Gdy klient chce wybrać ośrodek z listy, proces jest kontynuowany jak pokazano w kroku 216 z fig. 6, co odpowiada procedurze pobierz nazwę odbiorcy z fig. 8.

13 Na fig. 8, terminal CAT wyświetla ekran proszący klienta o wprowadzenie nazwy odbiorcy. Z korzyścią, klient używa graficznej klawiatury alfanumerycznej wyświetlanej na ekranie dotykowym terminala CAT. Na przykład, wyświetlany jest ekran taki jak przedstawiono poniżej, w którym dane określane jako recip _name_25 odpowiadające wprowadzonej nazwie odbiorcy są pobierane przez terminal CAT. OK. Proszę podać nazwę odbiorcy. Następnie nacisnąć ZAAKCEPTUJ recip_name_25 ZAAKCEPTUJ SPACJA WYCZYŚĆ WYJŚCIE Gdy klient nic nie wprowadził lub wprowadził jedynie znaki odstępu (spacje), wyświetlany jest ekran taki jak poniżej: Niestety, w celu wykonania tego przelewu niezbędna jest nazwa odbiorcy. Czy ponowić próbę? TAK NIE WYJŚCIE W tym momencie użytkownikowi daje się możliwość wykonania ponownej próby lub przerwania transakcji. Jeśli transakcja jest przerwana, CAT wskazuje, że przelew został anulowany i prosi użytkownika o ewentualny wybór innej usługi do wykonania. Na przykład, wyświetlany jest ekran taki jak poniżej: OK. Ten przelew nie zostanie wykonany. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Gdy użytkownik wprowadzi nazwę przy pierwszej lub kolejnej próbie, proces jest kontynuowany w kroku 218 pokazanym na fig. 6. Ten krok odpowiada procedurze pobierz numer konta odbiorcy, która jest opisana z nawiązaniem do fig. 9. Na fig. 9, system przegląda odpowiednią tablicę dla wyznaczenia formatu numeru docelowego konta dla kraju, w którym znajduje się żądany odbiorca. Na przykład, pewne kraje mogą mieć różne dopuszczalne formaty, podczas gdy inne kraje mogą nie specyfikować specjalnego formatu. Po przejrzenia wspomnianej tablicy, w kroku 502 terminal CAT wyznacza, czy konieczne jest wyświetlenie klientowi żądanego formatu, tak by klient mógł kontynuować realizację transakcji. Jeśli tak, proces jest kontynuowany w kroku 504, w przeciwnym zaś przypadku przechodzi do kroku 510. W kroku 504, wyświetlany jest ekran informacyjny, który pokazuje precyzyjny format dla informacji o numerze konta, która musi być wprowadzona przez użytkownika. Na tym ekranie użytkownik ma możliwość kontynuowania lub przerwania żądania transakcji przelewu. Jeżeli przelew zostanie przerwany przez klienta, wówczas w kroku 506 wyświetlany jest

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo