I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym."

Transkrypt

1 DATA WPŁYWU WNIOSKU NR EWIDENCYJNY WNIOSKU.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym /. ( dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art.90c, art.90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 256 poz.2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) UWAGA WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁMNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM Wniosek należy wypełnić czytelnie, dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły II. DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko Imiona Adres zameldowania Kod pocztowy Województwo Adres zamieszkania* (należy wypełnić wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania) MAZOWIECKIE Miejscowość Telefon kontaktowy Kod pocztowy - Miejscowość Województwo III. DANE UCZNIA Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki Adres zamieszkania MAZOWIECKIE Telefon kontaktowy Kod pocztowy - Miejscowość IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym. Nazwa szkoły Typ szkoły szkoła podstawowa gimnazjum liceum technikum szkoła zawodowa policealna kolegium inne Klasa Adres szkoły Kod pocztowy Miejscowość Numer telefonu 1

2 V. UCZEŃ SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: DOCHODOWE I SPOŁECZNE (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X): wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień), nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) tj. kwoty 456,00 netto w szczególności gdy w rodzinie ucznia występuje: Bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe * (właściwe podkreślić) VI. UZASADNIENIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ W RODZINIE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? Tak Nie Jeśli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, należy wskazać jego wysokość..zł Czy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej przyznanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej? Tak Nie Czy w miesiącu, w którym jest składany wniosek, rodzina utraciła dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku? Jeśli tak to do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający jego wysokość. Tak Nie Czy członkowie rodziny posiadają grunty rolne? Jeśli tak, to dochód w wysokości 250zł x ilość hektarów przeliczeniowych należy uwzględnić w wysokości dochodu. Tak Nie VII. GRUNTY ROLNE/ ha przeliczeniowe Posiadana ilość hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, posiadanego przez rodzinę (w załączeniu nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub zaświadczenie właściwego organu gminy) ha przelicz. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego Ilość ha przeliczeniowych x 250 zł =.. zł Oświadczam, że moja rodzina składa się z następującej liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:.. osób VIII. INFORMACJA O DOCHODACH W RODZINIE (wnioskodawca wpisuje wszystkich członków rodziny zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym niezależnie od tego czy uzyskują dochody czy nie). 2

3 Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób i w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku dochody netto moje i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiły: LP IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA DO UCZNIA ŻRÓDŁO 1 DOCHODU STATUS CZŁONKA RODZINY /MIEJSCE PRACY/ NAUKI 2 WYSOKOŚĆ DOCHODU NETTO MIESIĘCZNY DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO (Ilość ha przeliczeniowych x 250 zł = ) 13 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO (SUMA WIERSZY od 1-12) OŚWIADCZENIE O MIESIĘCZNYCH WYDATKACH PONOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY: Wydatki - kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób (zaświadczenie w zał.) DOCHÓD NETTO NA JEDNĄ OSOBĘ W RODZINIE (przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie należy od łącznego dochodu netto wymienionego w wierszu 13 odjąć wydatki wymienione w wierszu 14 i podzielić przez liczbę osób w rodzinie wymienionych w tabeli). 1 Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu i dołączyć zaświadczenie o każdym z dochodów wg wykazu zamieszczonego w POUCZENIU, należy wpisać np. wynagrodzenie za pracę, zasiłki: dla bezrobotnych, rodzinny, z pomocy społecznej, świadczenie rodzinne, otrzymywane alimenty, renta, emerytura itp. 2 Należy wpisać np. osoba pracująca, bezrobotny, rencista, emeryt, rolnik, uczeń - podać szkołę, do której uczęszcza. 3

4 IX. PROSZĘ O PRZYZANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W FORMIE 1. Całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, (np. wyjście do kina, teatru), a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań w tym: zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu a edukacyjnego b zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych x" należy zaznaczyć wybraną formę/formy zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym c zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów d zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizacje e procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia (np. abonament internetowy) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów itp Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym jak zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu nauczania oraz przyborów szkolnych. Świadczenia pieniężnego na zasadach określonych w art.90d ust.5 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty X. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Oświadczam, że: 1. Świadomy/a jestem, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów. 3. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 4. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Mrozy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, tj. o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania - poza obszar Gminy Mrozy. 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). miejscowość, data XI. ZAŁĄCZNIKI Podpis wnioskodawcy LP. NAZWA ZAŁĄCZNIKA należy zaznaczyć x" Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu 1. poprzedzającym złożenie wniosku Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) - właściwe podkreślić Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 4

5 Zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/ dodatków do zasiłków - właściwe podkreślić Zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego Kopia odpisu wyroku sądowego-(kopia potwierdzona przez sąd) mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów (w przypadku dobrowolnych alimentów oświadczenie)- właściwe podkreślić Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach Odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty - właściwe podkreślić Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni. 12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie osoby prowadzące działalność gospodarczą. 13. Zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia/studenta Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodach netto, ucznia odbywającego płatną praktykę zawodową. Inne dokumenty wymienić, jakie:

6 POUCZENIE 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 2. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. 3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium, o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekroczy dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 3003r. o świadczeniach rodzinnych. 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Mrozy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 6. W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU I. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. II. Zasady obliczania dochodu: 1) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego w myśl ust. II pkt.1. nie wlicza: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. III. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 1. przychodu; 2. kosztów uzyskania przychodu; 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. II pkt. 3; 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 6. należnego podatku; 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. IV. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. V. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. VII. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. VIII. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 6

7 Wykaz dokumentów do ustalenia dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie: UWAGA: Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez instytucje lub osoby, które je sporządziły. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, kopia (potwierdzona przez ZUS) decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego (w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych), wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,(potwierdzone przez instytucję która je sporządziła) oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny, zaświadczenie o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy lub zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł), w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego. 7

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) ..... (data wpływu - wypełnia Urząd). (nr wniosku wypełnia Urząd) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 90n ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ... miejscowość, Do Wójta Gminy Zielonki WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Bardziej szczegółowo

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Rok Szkolny 2013/2014 (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1 . data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA, A W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres... 2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne Imię i nazwisko ucznia...

Bardziej szczegółowo

kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu

kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Kowala, dnia...r. WÓJT GMINY KOWALA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r. -

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU WOś-6 Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. BURMISTRZ Nr decyzji (Wypełnia FN) BLACHOWNI WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego)* na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BABOSZEWO

WÓJT GMINY BABOSZEWO WÓJT GMINY BABOSZEWO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 dla ucznia*/ słuchacza*: - właściwe podkreślić UWAGA: Proszę uważnie przeczytać wniosek i wypełnić używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Załacznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. N azwisko i im ię D ane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. N azw isk

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:. IMIĘ I NAZWISKO: RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, UCZNIA/SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2014/2015 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2014/2015 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. 5. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń rozpoczyna:

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. 5. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń rozpoczyna: WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ...

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĄDEK 1.Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)..

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły).. ...dnia Do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym. dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radziechowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły ( jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu), adres szkoły, klasa

Nazwa szkoły ( jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu), adres szkoły, klasa Termin składania wniosku: Od 1 do 15 września br Nr ewidencyjny wniosku... /wypełnia MOPS/ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU w roku

Bardziej szczegółowo