I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOCZCYCH SI MATUR / EGZAMINEM MATURALNYM NA ROK SZKOLNY 2004/2005 Regulamin okrela zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i budetu pastwa. I. Postanowienia ogólne 1 Uyte w regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) obszary wiejskie tereny połoone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkaców, miasta od 5 tys. do 20 tys. mieszkaców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych koczcych si matur / egzaminem maturalnym. 2) trudna sytuacja materialna definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osob lub osoby uczcej si nie wyszym ni kwota uprawniajca do uzyskania wiadcze rodzinnych zapisana pełni w Ustawie z dn. 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (DZ. U. Nr 228, poz z 2003r.), czyli nie wyszym ni 504,00zł netto lub 583,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepełnosprawnoci z uwzgldnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osob okrelonym dla Województwa witokrzyskiego w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucj Wdraajc, 3) stypendium stypendium przyznawane uczniom na podjcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej koczcej si matur z wyłczeniem szkół dla dorosłych, 4) organ prowadzcy i dotujcy szkoł powiat kielecki,

2 5) organ dotujcy szkoł niepubliczn o uprawnieniach szkoły publicznej powiat kielecki, 6) szkoła / szkoły - (w rozumieniu ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. Art. 2) publiczne szkoły prowadzone i dotowane przez powiat kielecki, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej dotowane przez powiat kielecki, koczce si egzaminem maturalnym, Licea Ogólnokształcce, Trzyletnie Technika uzupełniajce koczce si egzaminem maturalnym ( z wyłczeniem szkół dla dorosłych), 7) ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z programów operacyjnych okrelajcym priorytety, kierunki i wysoko rodków przeznaczonych na realizacj polityki regionalnej pastwa, 8) UZPORR - Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 9) Regulamin regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, 10) Beneficjent jednostka prowadzca obsług programu stypendialnego, na obszarze powiatu kieleckiego Stypendium, o które ubiega si ucze szkoły ponadgimnazjalnej, przyznaje szkolna komisja ds. pomocy materialnej. 2. Stypendia, przyznawane s na wniosek ucznia przez komisj, zwan dalej Komisj, powołan w ramach struktur organizacyjnych Szkoły. 3. Skład Komisji wyłoniony jest przez Dyrektora szkoły. 4. Decyzje Komisji s ostateczne i nie podlegaj procedurze odwoławczej. 5. W sprawach spornych Komisja poprzez głosowanie podejmuje decyzje bezwzgldn wikszoci głosów składu. 6. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. II. Formy pomocy Stypendia s przekazywane na cele szczegółowo okrelone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie refundacji kosztów zwizanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez ucznia.

3 2. Stypendia mog by przekazane na całkowite lub czciowe pokrycie kosztów: zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakupu podrczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zwizanych z transportem do i ze szkoły rodkami komunikacji zbiorowej, czesnego za nauk w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadajcej uprawnienia szkoły publicznej, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoł. 3. Stypendium moe by przeznaczone na wicej ni jeden rodzaj kosztów, wymienionych w ust III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 4 1. Do ubiegania si o stypendium uprawnieni s uczniowie, którzy spełniaj łcznie nastpujce kryteria: rozpoczynaj lub kontynuuj nauk w szkołach ponadgimnazjalnych, koczcych si matur / egzaminem maturalnym, posiadaj stałe zameldowanie na obszarze wiejskim, pochodz z rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Stypendium przyznaje si na okres nie dłuszy ni 10 miesicy w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie nie wyszej ni 1000 zł, po otrzymaniu dotacji z Instytucji Wdraajcej. 3. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła. 5 W przypadku, gdy liczba osób spełniajcych kryteria, okrelone w 4, ust. 1, jest wiksza ni liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszestwo w uzyskaniu stypendium maj osoby o najniszych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osob w rodzinie nie wyszym ni kwota uprawniajca do uzyskania wiadcze rodzinnych zapisana w Ustawie o wiadczeniach rodzinnych. IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 6 1. Warunkiem ubiegania si przez ucznia o przyznanie stypendium jest: a) złoenie w szkole wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowicego załcznik nr 1 do Regulaminu, b) dołczenie do wniosku owiadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowicego załcznik nr 2 Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zawiadczeniami lub orzeczeniami o dochodach za rok 2003,

4 c) zawiadczenie z Urzdu Gminy potwierdzajce miejsce stałego zameldowania, lub kserokopi dowodu osobistego (potwierdzona za zgodno z oryginałem przez osob zajmujc si w szkole weryfikacj formaln wniosków). 2. Wniosek składa si w terminie do 29 padziernika 2004 roku. 2. Komisja w terminie do 30 listopada 2004 roku sprawdza prawidłowo złoonych wniosków. 3. Dyrektor szkoły po zatwierdzeniu listy stypendystów w cigu 7 dni zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowicego załcznik nr 4 Regulaminu. 4. Dyrektor szkoły podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umow przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005, według wzoru stanowicego załcznik nr 5 do Regulaminu. V. Wypłata stypendium 7 1. Wypłata stypendium nastpuje po uprzednim przedstawieniu przez ucznia dokumentów finansowych potwierdzajcych poniesienie kosztów zwizanych z pobieraniem nauki. 2. Stypendium przekazywane jest na konto bankowe wskazane przez ucznia lub wypłacane w formie gotówki. VI. Instytucje prowadzce obsług programu stypendialnego Powiat kielecki przekazuje realizacj projektu i rodki na jego realizacj publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym umoliwiajcym uzyskanie wiadectwa maturalnego, dla których jest organem prowadzcym lub dotujcym. 2. Przekazanie realizacji projektu i rodków na jego realizacj odbywa si na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Powiatem kieleckim a Dyrektorem szkoły, który okrela zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów. Wzór porozumienia stanowi załcznik nr 3 do Regulaminu. 3. Powiat kielecki odpowiada za prawidłow realizacj projektu na swoim obszarze Powiat kielecki. jest odpowiedzialny za przekazywanie do szkół rodków na stypendia, rozliczanie szkoły z przekazanych rodków, oraz monitoring projektu. 2. Szkoła odpowiedzialna jest za przyznawanie stypendiów, wypłat stypendiów oraz przechowywanie dokumentacji zwizanej z realizacj programu stypendialnego. 3. Ucze jest zobowizany do przedstawienia dokumentów potwierdzajcych poniesienie danego wydatku. Koszty musz dotyczy wydatków, o których mowa w 3 ust. 2. VII. Postanowienia kocowe 10

5 1. Szkoła zaprzestaje wypłacania stypendium, gdy ucze: powtarza rok nauki, chyba e wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkoł, przerwał nauk w szkole, został skrelony z listy uczniów, 2. Stypendysta powiadamia szkoł o zaprzestaniu spełniania kryteriów ust. 1 w terminie 7 dni. 3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystpienia zdarze wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowizany jest do zwrotu otrzymanego stypendium na konto wskazane przez Szkoł z odsetkami wysokoci zaległoci podatkowych od dnia przekazania. 11 Stypendia przyznaje si w ramach rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w budecie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

6 Załcznik 1. Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze rodków z budetu pastwa. Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budetu pastwa. Nazwisko Miejscowo Imiona Imi ojca Data Imi matki PESEL Informacja o szkole ponadgimnazjalnej Nazwa i nr szkoły ulica miejscowo kod pocztowy - województwo Adres stałego zameldowania ulica miejscowo kod pocztowy - województwo wiadoma(-y) odpowiedzialnoci za podanie nieprawdziwych danych owiadczam, e: o moja rodzina składa si z osób, pozostajcych we wspólnym gospodarstwie domowym o redni miesiczny dochód netto, na jedn osob w mojej rodzinie wynosi.zł, słownie.zł Krótkie wyjanienie dotyczce trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie. Prosz o przyznanie stypendium podpis ucznia podpis jednego z rodziców lub opiekuna Kwalifikuje si do stypendium Sprawdzono pod wzgldem formalnym

7 Nie kwalifikuje si stypendium.. podpis Przewodniczcego Komisji. podpis osoby upowanionej przez projektodawc Załcznik 2. Owiadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku.. (poprzedzajcym rok składania wniosku) I. Imi i nazwisko ucznia/uczennicy..pesel.. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres) Imiona rodziców II. Owiadczam, e moja rodzina składa si z niej wymienionych osób, pozostajcych we wspólnym gospodarstwie domowym, i dochody uzyskane w roku.. wynosiły: Lp. Imi i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki Stopie pokrewiestwa Wysoko dochodu netto w zł Łczny dochód całego gospodarstwa domowego redni łczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi... zł, to jest miesicznie... zł 1. Za dochód uwaa si, po odliczeniu kwot alimentów wiadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegajce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w owiadczeniu dochód z działalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

8 - wiadczenia pienine oraz ryczałt energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysługujcych ołnierzom zastpczej słuby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysługujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze społecznych, - rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, właciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuy ma ta pomoc, - nalenoci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytułu podróy słubowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm. 1) ), - nalenoci pienine wypłacone policjantom, ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypłacone ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i sił wielonarodowych, - nalenoci pienine ze stosunku słubowego otrzymywane w czasie słuby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu uytkowania przez spółdzielni wniesionych wkładów gruntowych, - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia okrelone w przepisach o systemie owiaty, o szkolnictwie wyszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z pełnieniem obowizków społecznych i obywatelskich, - nalenoci pienine otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych połoonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyywienia tych osób, - dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081),

9 - dochody uzyskane z działalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe", - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach , - wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; Podstawa prawna: Art. 3 Ustawy o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DZ. U. Nr 228, poz. 2255) Składajc osobicie niniejsz deklaracj o w i a d c z a m, e jest mi wiadome, e dokumenty na podstawie, których zadeklarowałem (am) dochody jestem zobowizany (a) przechowywa przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialnoci karnej z art kodeksu karnego, potwierdzam własnorcznym podpisem prawdziwo danych zamieszczonych w deklaracji. Do wniosku naley dołczy udokumentowane dochody1) członków rodziny.... (podpis jednego z rodziców lub opiekuna) 1) Wykaz dokumentów do ustalenia redniego dochodu miesicznego na 1 osob w rodzinie: zawiadczenia lub owiadczenia stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio: a) zawiadczenia z urzdu skarbowego o wysokoci dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, jeeli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; b) zawiadczenia z urzdu skarbowego o wysokoci nalenego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzj lub decyzje ustalajce wysoko podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) owiadczenia członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, jeeli członkowie rodziny rozliczaj si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne; d) owiadczenia członków rodziny o wysokoci uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy niepodlegajcego opodatkowaniu; e) zawiadczenie właciwego organu gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok, f) przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentów, jeeli członkowie rodziny s zobowizani wyrokiem sdu lub ugod sdow do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, g) kopi odpisu wyroku sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopi odpisu protokołu posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce faktyczn wysoko otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niszych ni zasdzone w wyroku lub ugodzie sdowej, oraz zawiadczenie komornika o całkowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentów, a take o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, h) zawiadczenie o wysokoci ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywajcego w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie,

10 i) dokument potwierdzajcy utrat dochodu oraz wysoko utraconego dochodu, jeeli dochód rodziny uległ obnieniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny; Uyte w owiadczeniu pojcia zostały okrelone na podstawie Rozporzdzenia MGiPS z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenie rodzinne (DZ. U. Nr 45, poz. 433) oraz na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

11 Załcznik nr 3 do Regulaminu Porozumienie pomidzy: Organem w zawarte w dniu... Prowadzcym/dotujcym*...,z siedzib ulica...nr...kod pocztowy...miejscowo... powiat...województwo... zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: 1. Osoba lub organ upowaniony do wyraania woli w imieniu** Skarbnika Organu Prowadzcego/Dotujcego*... a Szkoł... ulica...nr...kod pocztowy...miejscowo... powiat...województwo... zwan dalej Szkoł, reprezentowan przez: 1. Dyrektora Szkoły Głównego Ksigowego... Moc niniejszego porozumienia Strony postanowiły, co nastpuje: 1 Przedmiotem porozumienia jest okrelenie zasad i trybu współpracy Stron w zakresie realizacji projektu stypendialnego dla młodziey publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa maturalnego, pochodzcej z terenów wiejskich i znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, który realizowany jest w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budetu pastwa. 1. Powiat kielecki bdzie odpowiedzialny za: przygotowanie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, przekazywanie rodków finansowych na stypendia do Szkoły, rozliczanie rodków przekazanych szkole, sprawozdawczo z realizacji projektu i jego monitorowanie, 2

12 przechowywanie dokumentacji zwizanej z projektem. 2. Szkoła zobowizuje si do wykonywania powierzonej czci zada: przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów, przekazywanie stypendium uczniom Szkoły, rozliczanie otrzymanych rodków do Beneficjenta, przechowywanie dokumentacji zwizanej z projektem. zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa maturalnego, zwanym dalej Regulaminem, podpisanym i przyjtym przez Powiat kielecki w dniu Regulamin stanowi integraln czci niniejszego Porozumienia Wnioski o przyznanie stypendiów bd rozpatrywane przez Komisj weryfikacyjn (ds. pomocy materialnej) powołan przez Dyrektora Szkoły. 2. W skład Komisji weryfikacyjnej, wchodz: - przedstawiciel dyrekcji, - pedagog szkolny lub wychowawca, - główny ksigowy lub pracownik ksigowoci. 3. W posiedzeniach Komisji moe uczestniczy przedstawiciel Powiatu kieleckiego. 4. Posiedzenie Komisji zwołuje Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od daty podpisania porozumienia pomidzy Powiatem kieleckim a Szkoł. 5. Tryb i termin składania przez uczniów wniosków o przyznanie stypendiów reguluje Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. 6. Ostateczn list uczniów kwalifikujcych si do wsparcia stypendialnego, zatwierdza Dyrektor Szkoły Szkoła zobowizana jest do załoenia wydzielonego rachunku bankowego, na którym bd gromadzone i wypłacane rodki na finansowanie stypendiów. 2. rodki finansowe zwizane z realizacj projektu stypendialnego, bd przekazywane na zasadach okrelonych w umowie finansowania projektu, zawieranej pomidzy Koordynatorem Powiatem Kieleckim a Powiatem rodki na finansowanie stypendiów wraz ze rodkami na pokrycie kosztów administracyjnych bd przekazywane przez Powiat kielecki na wskazane przez Szkoł konto w cigu 7 dni od dnia ich otrzymania od Koordynatora. 5 Beneficjent ma prawo wgldu i kontroli dokumentów zwizanych z realizacj Porozumienia. 6 Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 7 Porozumienie sporzdzono w 3 jednobrzmicych egzemplarzach, w tym: 1 dla Szkoły, natomiast 2 egz. dla Beneficjenta.

13 Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania i dotyczy roku szkolnego 2004/ /podpis Dyrektora Szkoły/ /podpis osoby reprezentujcej Organ**/ /podpis Głównego Ksigowego Szkoły/ /podpis Skarbnika Organu*/ Uwaga: * Przy sporzdzaniu porozumienia naley wstawi odpowiedni Organ Prowadzcy/Dotujcy szkoły ponadgimazjalne (Starostwo Powiatowe, Urzd Miasta lub Urzd Gminy) ** Naley wstawi odpowiedni Osob lub organ upowaniony do wyraania woli w imieniu Beneficjenta.

14 Załcznik nr 4 do Regulaminu. Miejscowo, DD/MM/RRRR. Dane, adres Szkoły.. (dane, adres stypendysty) Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium Dyrekcja Szkoły... niniejszym zawiadamia, e ucze/uczennica... zamieszkała w... decyzj Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia... otrzymał/otrzymała na rok szkolny 2004/2005 stypendium w wysokoci... zł miesicznie wypłacane przez okres 10 miesicy. Stypendium to finansowane jest ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków Budetu Pastwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wypłata stypendium nastpi po otrzymaniu dotacji od Instytucji Wdraajcej.... /podpis dyrektora Szkoły/ osoby upowanionej przez Beneficjenta/

15 Załcznik nr 5 do Regulaminu UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM. Zawarta w dniu...pomidzy Dyrekcj Szkoły / Projektodawc... w...kod pocztowy...ulica...nr... a... /imi i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ zamieszkałym w...kod pocztowy...ulica...nr... Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu pastwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprze programy stypendialne, uczniowi/uczennicy Imi i nazwisko...pesel... Data i miejsce urodzenia... Imiona rodziców... Zamieszkały/a w...kod pocztowy...ulica...nr... 1 Beneficjent/Szkoła zobowizuje si do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci/maturalnego zwanego dalej Regulaminem podpisanym i przyjtym przez Projektodawc w dniu... oraz Porozumieniem zawartym w dniu.. pomidzy. 2 Ucze/uczennica otrzymujcy/a stypendium zobowizuje si do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umoliwi rozliczenie stypendium. 3 Ucze/uczennica otrzymujcy/a stypendium w wysokoci 100 zł/ miesicznie zobowizuje si do powiadomienia Szkoły/ Projektodawcy o utracie uprawnie do pobierania stypendium, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznoci, uwzgldnionych przez Beneficjenta w Regulaminie.

16 /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ /podpis Dyrektora Szkoły/ * Przy sporzdzaniu porozumienia naley wstawi odpowiedni Organ Prowadzcy/Dotujcy szkoły ponadgimazjalne (Starostwo Powiatowe, Urzd Miasta lub Urzd Gminy)

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Stypendia unijne szansą na maturę pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 8 do Regulaminu... 1) Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Załącznik nr 5 WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm),

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo