I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOCZCYCH SI MATUR / EGZAMINEM MATURALNYM NA ROK SZKOLNY 2004/2005 Regulamin okrela zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i budetu pastwa. I. Postanowienia ogólne 1 Uyte w regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) obszary wiejskie tereny połoone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkaców, miasta od 5 tys. do 20 tys. mieszkaców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych koczcych si matur / egzaminem maturalnym. 2) trudna sytuacja materialna definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osob lub osoby uczcej si nie wyszym ni kwota uprawniajca do uzyskania wiadcze rodzinnych zapisana pełni w Ustawie z dn. 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (DZ. U. Nr 228, poz z 2003r.), czyli nie wyszym ni 504,00zł netto lub 583,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepełnosprawnoci z uwzgldnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osob okrelonym dla Województwa witokrzyskiego w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucj Wdraajc, 3) stypendium stypendium przyznawane uczniom na podjcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej koczcej si matur z wyłczeniem szkół dla dorosłych, 4) organ prowadzcy i dotujcy szkoł powiat kielecki,

2 5) organ dotujcy szkoł niepubliczn o uprawnieniach szkoły publicznej powiat kielecki, 6) szkoła / szkoły - (w rozumieniu ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. Art. 2) publiczne szkoły prowadzone i dotowane przez powiat kielecki, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej dotowane przez powiat kielecki, koczce si egzaminem maturalnym, Licea Ogólnokształcce, Trzyletnie Technika uzupełniajce koczce si egzaminem maturalnym ( z wyłczeniem szkół dla dorosłych), 7) ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z programów operacyjnych okrelajcym priorytety, kierunki i wysoko rodków przeznaczonych na realizacj polityki regionalnej pastwa, 8) UZPORR - Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 9) Regulamin regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, 10) Beneficjent jednostka prowadzca obsług programu stypendialnego, na obszarze powiatu kieleckiego Stypendium, o które ubiega si ucze szkoły ponadgimnazjalnej, przyznaje szkolna komisja ds. pomocy materialnej. 2. Stypendia, przyznawane s na wniosek ucznia przez komisj, zwan dalej Komisj, powołan w ramach struktur organizacyjnych Szkoły. 3. Skład Komisji wyłoniony jest przez Dyrektora szkoły. 4. Decyzje Komisji s ostateczne i nie podlegaj procedurze odwoławczej. 5. W sprawach spornych Komisja poprzez głosowanie podejmuje decyzje bezwzgldn wikszoci głosów składu. 6. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. II. Formy pomocy Stypendia s przekazywane na cele szczegółowo okrelone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie refundacji kosztów zwizanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez ucznia.

3 2. Stypendia mog by przekazane na całkowite lub czciowe pokrycie kosztów: zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakupu podrczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zwizanych z transportem do i ze szkoły rodkami komunikacji zbiorowej, czesnego za nauk w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadajcej uprawnienia szkoły publicznej, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoł. 3. Stypendium moe by przeznaczone na wicej ni jeden rodzaj kosztów, wymienionych w ust III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 4 1. Do ubiegania si o stypendium uprawnieni s uczniowie, którzy spełniaj łcznie nastpujce kryteria: rozpoczynaj lub kontynuuj nauk w szkołach ponadgimnazjalnych, koczcych si matur / egzaminem maturalnym, posiadaj stałe zameldowanie na obszarze wiejskim, pochodz z rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Stypendium przyznaje si na okres nie dłuszy ni 10 miesicy w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie nie wyszej ni 1000 zł, po otrzymaniu dotacji z Instytucji Wdraajcej. 3. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła. 5 W przypadku, gdy liczba osób spełniajcych kryteria, okrelone w 4, ust. 1, jest wiksza ni liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszestwo w uzyskaniu stypendium maj osoby o najniszych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osob w rodzinie nie wyszym ni kwota uprawniajca do uzyskania wiadcze rodzinnych zapisana w Ustawie o wiadczeniach rodzinnych. IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 6 1. Warunkiem ubiegania si przez ucznia o przyznanie stypendium jest: a) złoenie w szkole wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowicego załcznik nr 1 do Regulaminu, b) dołczenie do wniosku owiadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowicego załcznik nr 2 Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zawiadczeniami lub orzeczeniami o dochodach za rok 2003,

4 c) zawiadczenie z Urzdu Gminy potwierdzajce miejsce stałego zameldowania, lub kserokopi dowodu osobistego (potwierdzona za zgodno z oryginałem przez osob zajmujc si w szkole weryfikacj formaln wniosków). 2. Wniosek składa si w terminie do 29 padziernika 2004 roku. 2. Komisja w terminie do 30 listopada 2004 roku sprawdza prawidłowo złoonych wniosków. 3. Dyrektor szkoły po zatwierdzeniu listy stypendystów w cigu 7 dni zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowicego załcznik nr 4 Regulaminu. 4. Dyrektor szkoły podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umow przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005, według wzoru stanowicego załcznik nr 5 do Regulaminu. V. Wypłata stypendium 7 1. Wypłata stypendium nastpuje po uprzednim przedstawieniu przez ucznia dokumentów finansowych potwierdzajcych poniesienie kosztów zwizanych z pobieraniem nauki. 2. Stypendium przekazywane jest na konto bankowe wskazane przez ucznia lub wypłacane w formie gotówki. VI. Instytucje prowadzce obsług programu stypendialnego Powiat kielecki przekazuje realizacj projektu i rodki na jego realizacj publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym umoliwiajcym uzyskanie wiadectwa maturalnego, dla których jest organem prowadzcym lub dotujcym. 2. Przekazanie realizacji projektu i rodków na jego realizacj odbywa si na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Powiatem kieleckim a Dyrektorem szkoły, który okrela zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów. Wzór porozumienia stanowi załcznik nr 3 do Regulaminu. 3. Powiat kielecki odpowiada za prawidłow realizacj projektu na swoim obszarze Powiat kielecki. jest odpowiedzialny za przekazywanie do szkół rodków na stypendia, rozliczanie szkoły z przekazanych rodków, oraz monitoring projektu. 2. Szkoła odpowiedzialna jest za przyznawanie stypendiów, wypłat stypendiów oraz przechowywanie dokumentacji zwizanej z realizacj programu stypendialnego. 3. Ucze jest zobowizany do przedstawienia dokumentów potwierdzajcych poniesienie danego wydatku. Koszty musz dotyczy wydatków, o których mowa w 3 ust. 2. VII. Postanowienia kocowe 10

5 1. Szkoła zaprzestaje wypłacania stypendium, gdy ucze: powtarza rok nauki, chyba e wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkoł, przerwał nauk w szkole, został skrelony z listy uczniów, 2. Stypendysta powiadamia szkoł o zaprzestaniu spełniania kryteriów ust. 1 w terminie 7 dni. 3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystpienia zdarze wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowizany jest do zwrotu otrzymanego stypendium na konto wskazane przez Szkoł z odsetkami wysokoci zaległoci podatkowych od dnia przekazania. 11 Stypendia przyznaje si w ramach rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w budecie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

6 Załcznik 1. Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze rodków z budetu pastwa. Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budetu pastwa. Nazwisko Miejscowo Imiona Imi ojca Data Imi matki PESEL Informacja o szkole ponadgimnazjalnej Nazwa i nr szkoły ulica miejscowo kod pocztowy - województwo Adres stałego zameldowania ulica miejscowo kod pocztowy - województwo wiadoma(-y) odpowiedzialnoci za podanie nieprawdziwych danych owiadczam, e: o moja rodzina składa si z osób, pozostajcych we wspólnym gospodarstwie domowym o redni miesiczny dochód netto, na jedn osob w mojej rodzinie wynosi.zł, słownie.zł Krótkie wyjanienie dotyczce trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie. Prosz o przyznanie stypendium podpis ucznia podpis jednego z rodziców lub opiekuna Kwalifikuje si do stypendium Sprawdzono pod wzgldem formalnym

7 Nie kwalifikuje si stypendium.. podpis Przewodniczcego Komisji. podpis osoby upowanionej przez projektodawc Załcznik 2. Owiadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku.. (poprzedzajcym rok składania wniosku) I. Imi i nazwisko ucznia/uczennicy..pesel.. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres) Imiona rodziców II. Owiadczam, e moja rodzina składa si z niej wymienionych osób, pozostajcych we wspólnym gospodarstwie domowym, i dochody uzyskane w roku.. wynosiły: Lp. Imi i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki Stopie pokrewiestwa Wysoko dochodu netto w zł Łczny dochód całego gospodarstwa domowego redni łczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi... zł, to jest miesicznie... zł 1. Za dochód uwaa si, po odliczeniu kwot alimentów wiadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegajce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w owiadczeniu dochód z działalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

8 - wiadczenia pienine oraz ryczałt energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysługujcych ołnierzom zastpczej słuby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysługujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze społecznych, - rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, właciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuy ma ta pomoc, - nalenoci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytułu podróy słubowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm. 1) ), - nalenoci pienine wypłacone policjantom, ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypłacone ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i sił wielonarodowych, - nalenoci pienine ze stosunku słubowego otrzymywane w czasie słuby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu uytkowania przez spółdzielni wniesionych wkładów gruntowych, - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia okrelone w przepisach o systemie owiaty, o szkolnictwie wyszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z pełnieniem obowizków społecznych i obywatelskich, - nalenoci pienine otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych połoonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyywienia tych osób, - dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081),

9 - dochody uzyskane z działalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe", - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach , - wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; Podstawa prawna: Art. 3 Ustawy o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DZ. U. Nr 228, poz. 2255) Składajc osobicie niniejsz deklaracj o w i a d c z a m, e jest mi wiadome, e dokumenty na podstawie, których zadeklarowałem (am) dochody jestem zobowizany (a) przechowywa przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialnoci karnej z art kodeksu karnego, potwierdzam własnorcznym podpisem prawdziwo danych zamieszczonych w deklaracji. Do wniosku naley dołczy udokumentowane dochody1) członków rodziny.... (podpis jednego z rodziców lub opiekuna) 1) Wykaz dokumentów do ustalenia redniego dochodu miesicznego na 1 osob w rodzinie: zawiadczenia lub owiadczenia stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio: a) zawiadczenia z urzdu skarbowego o wysokoci dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, jeeli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; b) zawiadczenia z urzdu skarbowego o wysokoci nalenego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzj lub decyzje ustalajce wysoko podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) owiadczenia członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, jeeli członkowie rodziny rozliczaj si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne; d) owiadczenia członków rodziny o wysokoci uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy niepodlegajcego opodatkowaniu; e) zawiadczenie właciwego organu gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok, f) przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentów, jeeli członkowie rodziny s zobowizani wyrokiem sdu lub ugod sdow do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, g) kopi odpisu wyroku sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopi odpisu protokołu posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce faktyczn wysoko otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niszych ni zasdzone w wyroku lub ugodzie sdowej, oraz zawiadczenie komornika o całkowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentów, a take o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, h) zawiadczenie o wysokoci ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywajcego w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie,

10 i) dokument potwierdzajcy utrat dochodu oraz wysoko utraconego dochodu, jeeli dochód rodziny uległ obnieniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny; Uyte w owiadczeniu pojcia zostały okrelone na podstawie Rozporzdzenia MGiPS z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenie rodzinne (DZ. U. Nr 45, poz. 433) oraz na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

11 Załcznik nr 3 do Regulaminu Porozumienie pomidzy: Organem w zawarte w dniu... Prowadzcym/dotujcym*...,z siedzib ulica...nr...kod pocztowy...miejscowo... powiat...województwo... zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: 1. Osoba lub organ upowaniony do wyraania woli w imieniu** Skarbnika Organu Prowadzcego/Dotujcego*... a Szkoł... ulica...nr...kod pocztowy...miejscowo... powiat...województwo... zwan dalej Szkoł, reprezentowan przez: 1. Dyrektora Szkoły Głównego Ksigowego... Moc niniejszego porozumienia Strony postanowiły, co nastpuje: 1 Przedmiotem porozumienia jest okrelenie zasad i trybu współpracy Stron w zakresie realizacji projektu stypendialnego dla młodziey publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa maturalnego, pochodzcej z terenów wiejskich i znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, który realizowany jest w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budetu pastwa. 1. Powiat kielecki bdzie odpowiedzialny za: przygotowanie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, przekazywanie rodków finansowych na stypendia do Szkoły, rozliczanie rodków przekazanych szkole, sprawozdawczo z realizacji projektu i jego monitorowanie, 2

12 przechowywanie dokumentacji zwizanej z projektem. 2. Szkoła zobowizuje si do wykonywania powierzonej czci zada: przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów, przekazywanie stypendium uczniom Szkoły, rozliczanie otrzymanych rodków do Beneficjenta, przechowywanie dokumentacji zwizanej z projektem. zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa maturalnego, zwanym dalej Regulaminem, podpisanym i przyjtym przez Powiat kielecki w dniu Regulamin stanowi integraln czci niniejszego Porozumienia Wnioski o przyznanie stypendiów bd rozpatrywane przez Komisj weryfikacyjn (ds. pomocy materialnej) powołan przez Dyrektora Szkoły. 2. W skład Komisji weryfikacyjnej, wchodz: - przedstawiciel dyrekcji, - pedagog szkolny lub wychowawca, - główny ksigowy lub pracownik ksigowoci. 3. W posiedzeniach Komisji moe uczestniczy przedstawiciel Powiatu kieleckiego. 4. Posiedzenie Komisji zwołuje Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od daty podpisania porozumienia pomidzy Powiatem kieleckim a Szkoł. 5. Tryb i termin składania przez uczniów wniosków o przyznanie stypendiów reguluje Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. 6. Ostateczn list uczniów kwalifikujcych si do wsparcia stypendialnego, zatwierdza Dyrektor Szkoły Szkoła zobowizana jest do załoenia wydzielonego rachunku bankowego, na którym bd gromadzone i wypłacane rodki na finansowanie stypendiów. 2. rodki finansowe zwizane z realizacj projektu stypendialnego, bd przekazywane na zasadach okrelonych w umowie finansowania projektu, zawieranej pomidzy Koordynatorem Powiatem Kieleckim a Powiatem rodki na finansowanie stypendiów wraz ze rodkami na pokrycie kosztów administracyjnych bd przekazywane przez Powiat kielecki na wskazane przez Szkoł konto w cigu 7 dni od dnia ich otrzymania od Koordynatora. 5 Beneficjent ma prawo wgldu i kontroli dokumentów zwizanych z realizacj Porozumienia. 6 Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 7 Porozumienie sporzdzono w 3 jednobrzmicych egzemplarzach, w tym: 1 dla Szkoły, natomiast 2 egz. dla Beneficjenta.

13 Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania i dotyczy roku szkolnego 2004/ /podpis Dyrektora Szkoły/ /podpis osoby reprezentujcej Organ**/ /podpis Głównego Ksigowego Szkoły/ /podpis Skarbnika Organu*/ Uwaga: * Przy sporzdzaniu porozumienia naley wstawi odpowiedni Organ Prowadzcy/Dotujcy szkoły ponadgimazjalne (Starostwo Powiatowe, Urzd Miasta lub Urzd Gminy) ** Naley wstawi odpowiedni Osob lub organ upowaniony do wyraania woli w imieniu Beneficjenta.

14 Załcznik nr 4 do Regulaminu. Miejscowo, DD/MM/RRRR. Dane, adres Szkoły.. (dane, adres stypendysty) Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium Dyrekcja Szkoły... niniejszym zawiadamia, e ucze/uczennica... zamieszkała w... decyzj Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia... otrzymał/otrzymała na rok szkolny 2004/2005 stypendium w wysokoci... zł miesicznie wypłacane przez okres 10 miesicy. Stypendium to finansowane jest ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków Budetu Pastwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wypłata stypendium nastpi po otrzymaniu dotacji od Instytucji Wdraajcej.... /podpis dyrektora Szkoły/ osoby upowanionej przez Beneficjenta/

15 Załcznik nr 5 do Regulaminu UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM. Zawarta w dniu...pomidzy Dyrekcj Szkoły / Projektodawc... w...kod pocztowy...ulica...nr... a... /imi i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ zamieszkałym w...kod pocztowy...ulica...nr... Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu pastwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprze programy stypendialne, uczniowi/uczennicy Imi i nazwisko...pesel... Data i miejsce urodzenia... Imiona rodziców... Zamieszkały/a w...kod pocztowy...ulica...nr... 1 Beneficjent/Szkoła zobowizuje si do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci/maturalnego zwanego dalej Regulaminem podpisanym i przyjtym przez Projektodawc w dniu... oraz Porozumieniem zawartym w dniu.. pomidzy. 2 Ucze/uczennica otrzymujcy/a stypendium zobowizuje si do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umoliwi rozliczenie stypendium. 3 Ucze/uczennica otrzymujcy/a stypendium w wysokoci 100 zł/ miesicznie zobowizuje si do powiadomienia Szkoły/ Projektodawcy o utracie uprawnie do pobierania stypendium, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznoci, uwzgldnionych przez Beneficjenta w Regulaminie.

16 /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ /podpis Dyrektora Szkoły/ * Przy sporzdzaniu porozumienia naley wstawi odpowiedni Organ Prowadzcy/Dotujcy szkoły ponadgimazjalne (Starostwo Powiatowe, Urzd Miasta lub Urzd Gminy)

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 Załcznik do uchwały Nr XLVIII/584/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 1 1. Regulamin okrela zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium...

Proszę o przyznanie stypendium... Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 2 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego... (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek.

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. STYPENDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 POWIAT

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób. w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B)

Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób. w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania (pokój B) SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomog mona składa do 5 kadego miesica w budynku przy ul. Wojewódzkiej 33, w Dziale Nauki i Nauczania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni...

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni... Załącznik Nr 1 WNIOSEK ( nr ewiden. S/.../...) O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Imię i nazwisko studenta... 2. PESEL...TEL....

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r. Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie realizacji projektu stypendialnego Europejskie Stypendia Studenckie

Bardziej szczegółowo

Doktorancka Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Doktorancka Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Załcznik nr 1... Katowice, dnia... Nazwisko i imi...... Numer albumu Rok studiów Data wpływu..... WYDZIAŁ.. w zakresie.. Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Numer rejestru Osoba przyjmujca wniosek..

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/211/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW UCZNIOM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej MWSLiT we Wrocławiu Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej Wniosek... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ń Ą Ł Ś Ś ń Ł Ę ĘŚĆ ż ć ż ć ż ć ż ć ć ń ń ż ć ż ć ć ć Ś ź Ś Ć ż ż ń ń Ś ń ń Ś ż Ó ż ń ż ż ć ń Ż ż ż ć ż ń ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż Ś ź ż ń ż ż ż ż ź ż ż ż Ę ż ż ż ż Ą Ł Ń ż ć ń ż ć ż ć Ś Ł Ą Ó Ś Ó ź Ą Ę Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić):

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): ...... dnia... 20... (nazwisko i imię doktoranta)... ( imię ojca i matki) PESEL nr albumu. Doktorant... roku w roku akad.... Kierunek... Pan(i) Dziekan Wydziału... Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik nr do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Warszawa, dn.... Uczelniana Komisja Stypendialna Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o stypendium. Nazwisko i imię Nr albumu Wydział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium... ...

Proszę o przyznanie stypendium... ... Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Klasa Nazwa i Nr szkoły Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany Załącznik nr 5 OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany 1. Oświadczenie obejmuje następujące dochody,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*) Stan cywilny Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO numer ewidencyjny wniosku... /S/2015-2016 Data złożenia wniosku... podpis pracownika Kwestury... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych (Data przyjęcia wniosku) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Dane personalne osoby, której

Bardziej szczegółowo

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wnosz o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007.

Wnosz o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007. 1 Nr wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budetu Pastwa w ramach Zinteowanego Proamu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2)

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYśYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYśYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złoŝenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYśYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY ... Nr sprawy PCPR.572.... 2015 (Data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej Data urodzenia.seria

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO data przyjęcia wniosku... Nr sprawy... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Dz. U. Nr 105 poz.882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, -

za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje Rodziców starających się o zapisanie dziecka do naszej placówki w roku szkolnym 2014/2015, że zasady wyliczania dochodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta r.pr. Piotr Szumliński 1 Regulacje prawne ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572);

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Część I 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r.

Uchwała Nr / / 2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r. Uchwała Nr / / 2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne*

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne* Studia... stacjonarne/niestacjonarne* (imię i nazwisko studenta) pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim...

Bardziej szczegółowo

Konto: W N I O S E K

Konto: W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta) (adres zamieszkania) (telefon, e-mail) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133 Rektora UMK Studia stacjonarne/niestacjonarne*... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r.

Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie narzędzie pomocnicze do prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Data złożenia wniosku Podpis pracownika dziekanatu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Komisja stypendialna Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMOśLIWIAJĄCEJ UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo