ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU. 1. Dane osoby składającej wniosek Dane. 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU. 1. Dane osoby składającej wniosek Dane. 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko"

Transkrypt

1 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU 1. Dane osoby składającej wniosek Dane 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko Adres zamieszkania 3. PESEL 4. Ulica (wieś)/ Nr domu/ Nr lokalu 5. Kod pocztowy/ Miejscowość 2. Dane osoby ubiegającej się o stypendium Dane 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko Adres zamieszkania 3. Płeć 4. Wiek 5. PESEL 6. Ulica (wieś)/ Nr domu/ Nr lokalu 7. Kod pocztowy/ Miejscowość Dane kontaktowe 8. Miasto/wieś? 9. Telefon domowy 10. Telefon komórkowy 11. Adres poczty elektronicznej 1

2 Dane dodatkowe Informacje o osobie uczącej się 12. NIP 13. Stan cywilny 14. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka w rodzinie (tak/nie?) 15. Pochodzenie (miasto/wieś?) 16. Nazwa szkoły 17. Profil klasy 18. Rok nauki 19. Średnia ocen na koniec roku szkolnego 2005/ Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2005/ Odległość od miejsca zamieszkania do budynku szkoły 22. Czy korzysta Pan (Pani) z internatu (bursy)? (tak/nie?) 3. Dane członków rodziny ( w tym rodzeństwa/dzieci do ukończenia 25 roku życia) do ustalenia miesięcznego dochodu na członka rodziny W skład rodziny wchodzą: L.p. Imię i nazwisko PESEL Dochód

3 Inne dane do ustalenia miesięcznego dochodu rodziny przypadającego na jednego jej członka: 4.1 Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku 2005 wyniosły......zł...gr 4.2 Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 1 w roku 2005 wyniosła......zł...gr 4.3 Dochód utracony 2 z roku 2005 wyniósł...zł...gr 4.4 Dochód uzyskany 3 w roku 2005 wyniósł...zł...gr 1 Oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład pielęgnacyjno opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie; 2 Dochód utracony oznacza to dochód utracony z powodu: a) Uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, b) Utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, c) Utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) Utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) Nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, f) Wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; 3 Dochód uzyskany oznacza to dochód uzyskany poprzez: a) Zakończenie urlopu wychowawczego, b) Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, c) Uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, g) Uuzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, h) Uzyskaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, d) Rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej; 3

4 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIA Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełniania warunków niezbędnych do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że nie byłem (am) karany (a) za przestępstwa popełnione umyślnie. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich/ moich i mojego dziecka do celów związanych z realizacją projektu stypendialnego, w tym danych zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Zostałam/em poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich poprawy. W przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się do ich aktualizacji. Oświadczam, że jestem świadom (a) praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuje się do wypełniania ankiet i innych dokumentów niezbędnych dla projektu, w tym badania ankietowego Instytucji Wdrażającej, które odbędzie się nie wcześniej niż w sześć miesięcy po zakończeniu projektu. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem maturalnym (data) Podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego stypendysty 4

5 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa CZĘŚĆ III Do wniosku dołączam następujące dokumenty: L.p. Dokument 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 2. Zaświadczenia z urzędu skarbowego w wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny 1 podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 3. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 4. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok Decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej 6. Oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 7. Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 8. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 9. Umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 10. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną Wypełnia wnioskujący o przyznanie stypendium Załączono * Wypełnia osoba przyjmująca wniosek 1 Za pełnoletnich członków rodziny uznaje się osoby urodzone przez 31 grudnia 1987 r. 5

6 11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny 12. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 13. Kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej 14. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej 15. Zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 16. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 2005 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 17. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu 18. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny 19. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka 20. Kopia aktów zgonu rodziców, w przypadku osoby uczącej się 21. Kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się 22. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 23. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 24. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany 25. PIT 2c 26. Inne Podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego ucznia Podpis osoby przyjmującej wniosek *należy wstawić X w kolumnę i ewentualnie wpisać liczbę egzemplarzy 6

7 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa CZEŚĆ IV Wypełnia szkoła/beneficjent. 1.Ocena z zachowania Średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2005/ Miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę: a) Dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2005 L.p. Członkowie rodziny (imię i nazwisko) Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 1 Dochody (w zł) Zadeklarowa ny w oświadczeni u dochód z działalności podleg. opodatkowa niu na podstawie przepisów o zryczałtowa nym podatku Inny dochód niepodlegający opodatkowani u na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Ogółem 1 Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 7

8 Razem b) Ogółem w 2005 roku rodzina uzyskała dochód... c) Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w części I pkt. 4.1 i 4.2 wniosku wyniósł... d) Miesięczny dochód rodziny (dochód z pozycji c) dzielimy przez liczbę 12) wyniósł... e) Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu*, o którym mowa w części I pkt. 4.3 i 4.4 wniosku wyniósł... f) Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (dochód z pozycji e) dzielimy przez liczbę określającą ilość członków rodziny) wyniósł (data i miejscowość) (podpis osoby upoważnionej) *niepotrzebne skreślić Dochodami są (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób): a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 8

9 przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm./1/), - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, - należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, - dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, - zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 9

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Stypendia unijne szansą na maturę pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (tekst jednolity).

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Załącznik nr 5 WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY I. Dokumentacja do stypendium socjalnego 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU ... Data złożenia wniosku UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... - stypendium socjalne - stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 8 do Regulaminu... 1) Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)...

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... Data przyjęcia wniosku przez Komórkę organizacyjną..... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w roku akad. 20.../20... Stypendium socjalne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo