Prospekt Emisyjny. Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny. Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni"

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni Sporządzony w związku ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B. Data zatwierdzenia Prospektu: Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w Sprawie Prospektu lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Prospekt został sporządzony w związku z dopuszczeniem Akcji na okaziciela serii A i B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. MoŜliwe jest, Ŝe od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta oraz spółek z jego Grupy Kapitałowej. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do Prospektu, w trybie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz otoczeniem, w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części Prospektu pt. Czynniki ryzyka. Doradca Finansowy Doradca Prawny Oferujący

2 SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE Podstawowe informacje o Emitencie Podstawowe informacje o działalności Emitenta Historia i rozwój Emitenta Zarys ogólny działalności Emitenta Spółki Grupy Kapitałowej Emitenta Struktura przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Strategia rozwoju Cele strategiczne w obszarze komunikacji cyfrowej: Cele strategiczne w obszarze innowacyjnych technologii: Cele strategiczne w obszarze outsourcingu sprzedaŝy w kanale on-line (e-commerce): Kapitał zakładowy Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzą działalność Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących oraz doradcach i biegłych rewidentach Znaczący akcjonariusze Informacja o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu Informacje dodatkowe II. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Ryzyko związane z dotychczas realizowaną strategią rozwoju Ryzyko związane z początkowym etapem rozwoju linii biznesowej e-commerce Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności Ryzyko związane z sezonowością przychodów Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i moŝliwością utraty wykwalifikowanej kadry Ryzyko związane z uzaleŝnieniem Emitenta i Spółek ZaleŜnych od osób zajmujących kluczowe stanowiska Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami ludzkimi Ryzyko związane z kompetencjami podwykonawców Ryzyko związane z moŝliwością ujawnienia informacji poufnych przez pracowników i podwykonawców Emitenta i Spółek ZaleŜnych Ryzyko związane z moŝliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników i podwykonawców Emitenta i Spółek ZaleŜnych Ryzyko związane z wpływem dominujących akcjonariuszy na decyzje podejmowane przez Emitenta Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej Ryzyko związane z brakiem pozyskania finansowania z funduszy unijnych Ryzyko związane z brakiem długoterminowych umów handlowych Ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Emitenta i Spółki ZaleŜne licencji oraz oprogramowania komputerowego Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej Ryzyko związane z bezpieczeństwem systemów i informacji Ryzyko związane z moŝliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi... 29

3 1.20. Ryzyko związane z brakiem nieruchomości własnych Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta Ryzyko związane z powiązaniami personalnymi w organach zarządzających i nadzorczych Emitenta i Spółek ZaleŜnych Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi i zawodowymi pomiędzy członkami organów Emitenta, Spółek ZaleŜnych i innych podmiotów Ryzyko związane z przeprowadzeniem przez Emitenta Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych Ryzyko związane z faktem, iŝ jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta jest pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta Ryzyko związane z brakiem komisji do spraw audytu Ryzyko związane z faktem, iŝ jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta był pracownikiem Emitenta Ryzyko związane z rozbieŝnościami w interpretacji przepisów dotyczących wygaśnięcia mandatów Zarządu Spółki Akcyjnej Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych Ryzyko zmiany przepisów prawnych, ich interpretacji i stosowania Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu podatkowego Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z rynkami, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi swoją działalność Ryzyko związane z dostawcami Ryzyko związane z odbiorcami i zawieranymi umowami Ryzyko związane z wykorzystywaną infrastrukturą informatyczną Ryzyko związane z nowymi technologiami teleinformatycznymi Ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki ZaleŜnej Emitenta Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń Ryzyko stopy procentowej Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane ze wstrzymaniem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta i uchyleniem uchwały o dopuszczeniu Ryzyko wynikające z naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu Ryzyko wynikające z moŝliwości zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego Ryzyko wynikające z moŝliwości nie dopełnia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem, wynikających z Ustawy o Ofercie Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego Akcji III. CZĘŚĆ REJESTRACYJNA Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w prospekcie i ich oświadczenie o odpowiedzialności Emitent Oferujący Doradca Finansowy Doradca Prawny Biegli rewidenci dokonujący badań historycznych sprawozdań finansowych Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz ich przynaleŝność do organizacji zawodowych

4 2.2. Szczegóły rezygnacji, zwolnienia lub niewybrania na kolejny rok biegłego rewidenta Wybrane informacje finansowe Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, za kaŝdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi wraz z danymi porównywalnymi Czynniki ryzyka Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej Emitenta Historia i rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba Ŝe na czas nieokreślony Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Emitenta Inwestycje Opis głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta za kaŝdy rok obrotowy w zakresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości, co do których organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania Zarys ogólny działalności Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Emitenta Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta działalności operacyjnej Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a takŝe w zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami Główne rynki Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na poszczególne linie biznesowe Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta Charakterystyka rynków, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi swoją działalność Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje podane w pkt. 6.1 i UzaleŜnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Umowy handlowe zawarte przez SMT Software S.A. we Wrocławiu: ZałoŜenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Krótki opis Grupy Kapitałowej, do której naleŝy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Kapitałowej Wykaz istotnych podmiotów zaleŝnych Emitenta Środki trwałe Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierŝawione nieruchomości, oraz obciąŝenia ustanowione na tych aktywach Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta i Spółki ZaleŜne rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne lub nowe rozwiązania, mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej

5 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaŝy netto lub przychodach netto Emitenta w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta Zasoby kapitałowe Źródła kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pienięŝnych Grupy Kapitałowej Emitenta Przepływy pienięŝne Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w punktach i Badania i rozwój, patenty i licencje Informacje o tendencjach Najistotniejsze występujące tendencje w produkcji, sprzedaŝy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŝy Rynki zbytu SprzedaŜ Zapasy Koszty Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, Ŝądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Grupy Kapitałowej Emitenta, przynajmniej do końca bieŝącego roku obrotowego Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyŝszego szczebla Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz osobach zarządzających wyŝszego szczebla Zarząd Rada Nadzorcza Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyŝszego szczebla Potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a innymi obowiązkami i interesami prywatnymi członków Zarządu, Rady Nadzorczej i innych osób na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób wchodzących w skład organów zarządzających Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób wchodzących w skład organów nadzorczych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zaleŝne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i nadzorujące sprawowały swoją funkcję Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta

6 16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego Pracownicy Liczba zatrudnionych według form świadczenia pracy Posiadane akcje i opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta Znaczni akcjonariusze Dane dotyczące osób innych niŝ członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja moŝe w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje ze Spółkami ZaleŜnymi Transakcje Emitenta z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta Wynagrodzenia członków organów Emitenta oraz osób powiązanych Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych Historyczne informacje finansowe Informacje finansowe pro forma Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Wartość wypłaconych dywidend z zysku wypracowanego w latach Postępowania sądowe i arbitraŝowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Wielkość wyemitowanego kapitału dla kaŝdej klasy kapitału akcyjnego Akcje, które nie reprezentują kapitału Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zaleŝne Emitenta Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana i subskrypcja Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyŝszenia kapitału, a takŝe o ich warunkach

7 Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego i zakładowego), z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Statut Emitenta Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta Podsumowanie wszystkich postanowień statutu Emitenta lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z kaŝdym rodzajem istniejących akcji Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy Krótki opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŝliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałoŝonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeŝeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŝ określone wymogami obowiązującego prawa Istotne umowy Podsumowanie istotnych umów, innych niŝ umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego Grupy Kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest członek Grupy Kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej w dacie dokumentu rejestracyjnego Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenia o jakimkolwiek zaangaŝowaniu Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta i wykorzystaniu informacji przez nich sporządzonych w Dokumencie Rejestracyjnym Oświadczenie o rzetelności w wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trzecie oraz o źródłach informacji Dokumenty udostępnione do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach IV. CZĘŚĆ OFERTOWA Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłuŝeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangaŝowanych w emisję lub ofertę Przesłanki Oferty Publicznej i opis wykorzystania wpływów pienięŝnych Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu Opis typu i rodzaju papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Rodzaj i forma papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa i ograniczenia wynikające z papierów wartościowych Podstawy prawne emisji Przewidywana data emisji papierów wartościowych Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych Ograniczenia wynikające ze Statutu

8 Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Rozporządzenie Rady WE w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów wartościowych Opodatkowanie dochodów z dywidendy Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaŝy akcji Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odpowiedzialność płatnika Informacje o warunkach oferty Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równowaŝnych wraz z określeniem tych rynków Wskazanie rynków regulowanych lub równowaŝnych, na których są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta Wskazanie podmiotów posiadających wiąŝące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedaŝą Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaŝy, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lata z Emitentem lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez kaŝdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaŝy akcji typu lock-up Koszty Rozwodnienie Informacje dodatkowe Opis zakresu działań doradców Wskazanie innych informacji w Dokumencie Ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta i wykorzystaniu informacji przez nich sporządzonych w Dokumencie Ofertowym Oświadczenie o rzetelności informacji, wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trzecie oraz źródłach informacji Definicje i skróty Załączniki Statut

9 I. PODSUMOWANIE Podsumowanie będące częścią Prospektu jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna powinna być kaŝdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające podsumowanie będące częścią Prospektu ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie to wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa (firma): Nazwa skrócona Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres: Grupa ADV Spółka Akcyjna Grupa ADV S.A. Spółka Akcyjna Polska Gdynia ul. Świętojańska 9/4, Gdynia Telefon: +48 (58) Telefaks: +48 (58) Adres poczty elektronicznej: Adres głównej strony internetowej: Numer KRS: Numer REGON: Numer NIP: Podstawowe informacje o działalności Emitenta Historia i rozwój Emitenta Adv.pl spółka cywilna rozpoczęła działalność w 2000 roku, jako wspólne przedsięwzięcie dwóch osób fizycznych Rafała Dziedzica i Konrada Pankiewicza. Spółka zajmowała się handlem internetowym oraz tworzeniem serwisów www a miejscem jej działalności była Oława na Dolnym Śląsku. W 2001 r. działalność Adv.pl s.c. została przeniesiona do Venus Sp. z o.o. (istniejącej od 1999 r.), której firmę zmieniono na Adv.pl sp. z o.o. Przekształcenie Adv.pl ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nastąpiło na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 22 maja 2007 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 13 sierpnia 2007 r. Adv.pl S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS We wrześniu 2007 r. Adv.pl S.A. pozyskała 6,6 mln zł w wyniku emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, przeprowadzonej na drodze subskrypcji prywatnej. W październiku 2007 r. prawa do akcji i akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Środki

10 pozyskane z emisji Spółka przeznaczyła na rozwój i dywersyfikację prowadzonej działalności. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju zaowocowała wysokimi wzrostami przychodów w latach 2008 i Od 2008 r. Emitent działa jako grupa kapitałowa, w której poszczególne segmenty działalności są prowadzone i rozwijane przez spółki zaleŝne i powiązane. Na początku 2010 r. firma spółki przyjęła brzmienie Grupa ADV Spółka Akcyjna Zarys ogólny działalności Emitenta Grupa Kapitałowa Emitenta to grupa firm działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: zintegrowanej komunikacji marketingowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce (outsourcing sprzedaŝy on-line). W ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy pełen zakres usług: Strategia/kreacja/implementacja we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej, Zakup mediów cyfrowych oraz tradycyjnych, Wyspecjalizowane usług marketingu w wyszukiwarkach internetowych, Pozyskiwanie oraz monetyzacja baz danych tj. przekształcania baz danych klientów w strumienie pienięŝne, Tworzenie rozbudowanych narzędzi marketingu internetowego oraz mobilnego. Za świadczenie usług w obszarze zintegrowanej komunikacji cyfrowej odpowiedzialne są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Adv.pl sp. z o.o., Codemedia S.A., MAT sp. z o.o., Mediasense sp. z o.o. Kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze innowacyjnych technologii obejmują: Aplikacje dedykowane realizacja aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań klientów (rozwiązania pod klucz ), Outsourcing delegowanie kadry IT wsparcie realizowanych projektów na rzecz klientów, Rozwiązania mobilne tworzenie wyspecjalizowanego oprogramowania na urządzenia przenośne (głównie telefony komórkowe smartfony), Portale webowe usługi związane z wdraŝaniem korporacyjnych aplikacji internetowych i portali intranetowych oraz przeprowadzaniem testów uŝyteczności, Systemy GIS przetwarzanie danych mapowych (płaskich i przestrzennych). Emitent świadczy usługi w segmencie innowacyjnych technologii poprzez spółkę SMT Software S.A. oraz jej spółki zaleŝne: Traffic Info sp. z o.o. oraz ialbatros S.A. (w organizacji). Działalność w obszarze e-commerce opiera się na wsparciu sprzedaŝy przez Internet poprzez: Tworzenie strategii sprzedaŝowych on-line, Realizacja programów sprzedaŝowych w Internecie w oparciu o success-fee, 10

11 Własny unikatowy system afiliacyjny 2.0 pierwsze tego typu narzędzie na świecie. Działalność w obszarze e-commerce realizowana jest przez Emitenta poprzez Spółkę Stowarzyszoną Iweii.com sp. z o.o. Zaznaczyć jednak naleŝy, iŝ na dzień sporządzania prospektu, ze względu na znikomy udział w obrotach Grupy Kapitałowej oraz realizację tych usług przez spółkę stowarzyszoną, segment ten nie jest uwidoczniony w strukturze segmentowej przychodów ujętych w sprawozdaniach finansowych. Z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wolumenu obrotów, równieŝ ten obszar zostanie ujęty w sprawozdaniach finansowych prezentujących poszczególne segmenty działalności Spółki Grupy Kapitałowej Emitenta W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Emitent i 8 Spółek ZaleŜnych. Emitent (Grupa Adv S.A.) spółka powołana w celu strategicznego zarządzania (kontrolowania) spółkami z Grupy Kapitałowej Emitenta (head office). Spółki ZaleŜne: AdvFinance sp. z o.o. spółka powołana w celu zwiększenia efektywności obsługi finansowoksięgowej wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, Adv.pl sp. z o.o.* agencja cyfrowa; w strukturze tej spółki działa wyspecjalizowana marka Weblocus, związana z marketingiem w wyszukiwarkach internetowych, Codemedia S.A. agencja mediów interaktywnych, w strukturze tej spółki funkcjonuje marka ThinkOpen obejmująca świadczenie usług w obszarze marketingu interaktywnego, w szczególności marketingu wykorzystywanego w procesach sprzedaŝy, komunikacji z klientami, budowie lojalności oraz promocji produktów i usług, MAT sp. z o.o. agencja marketingu zintegrowanego 360º, Mediasense sp. z o.o. dom mediowy specjalizujący się w zakupie mediów tradycyjnych, w tym w modelu efektywnościowym, SMT Software S.A. spółka technologiczna świadcząca usługi programistyczne i outsourcingowe oraz prowadząca rozwój własnych dedykowanych systemów i serwisów (dla branŝy logistycznej i leasingowej), Traffic Info sp. z o.o. spółka usługowa, odpowiedzialna za prowadzenie serwisu internetowego udostępniającego aktualną sytuację o ruchu drogowym, ialbatros SA spółka usługowa, odpowiedzialna za uruchomienie innowacyjnego, dostępnego przez Internet serwisu dla korporacji i biur podróŝy, który w sposób kosztowo efektywny pozwalać będzie na organizowanie podróŝy słuŝbowych, a w szczególności dokonywanie rezerwacji hotelowych. Z Emitentem powiązana jest Spółka Stowarzyszona: Iweii.com sp. z o.o. spółka działająca w sektorze e-commerce.,w obszarze marketingu afiliacyjnego; spółka jest właścicielem serwisu internetowego poznajomosci.pl, której spółką zaleŝną jest Iweii Online Solutions Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia) spółka utworzona w ramach planu ekspansji zagranicznej oraz w związku z zastosowanym modelem operacyjnym serwisu internetowego poznajomosci.pl. * Adv sp. z o.o. jest spółką zaleŝną od Emitenta, który jednakŝe, przed przekształceniem w spółkę akcyjną, działał pod taką firmą. W trakcie reorganizacji, częścią której było przekształcenie w spółkę akcyjną Emitent zawiązał spółkę Adv sp. z o.o., która przejęła dotychczasową działalność operacyjną Emitenta, tak aby Emitent ograniczył swoją działalność do zarządzania grupą, w której jest spółką matką. 3. Struktura przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w latach r. był segment zintegrowanej komunikacji cyfrowej, w którym na Datę Prospektu funkcjonują spółki: Adv.pl sp. z o.o., Codemedia S.A., Mediasense sp. z o.o., MAT sp. z o.o. 11

12 W 2007 roku, z uwagi na to, iŝ Emitent nie tworzył jeszcze Grupy Kapitałowej, całość przychodów ze sprzedaŝy w wysokości tys. PLN wypracowana została przez segment zintegrowanej komunikacji cyfrowej. Tabela Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na główne segmenty działalności operacyjnej w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w tys. PLN Wyszczególnienie* 2010** Zintegrowana komunikacja cyfrowa Innowacyjne technologie Pozostałe RAZEM * Wysokość przychodów w poszczególnych segmentach przedstawiona jest po uwzględnieniu wyłączeń związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela Struktura procentowa skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w podziale na linie biznesowe, w % Wyszczególnienie* 2010** Zintegrowana komunikacja cyfrowa 66,2% 66% 73% 100% Innowacyjne technologie 33,6% 34% 27% 0% Pozostałe 0,1% 0,10% 0% 0% RAZEM 100% 100% 100% 100% * Struktura przychodów w poszczególnych segmentach przedstawiona jest po uwzględnieniu wyłączeń związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent W latach roku dominującym źródłem przychodów uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową Emitenta była sprzedaŝ na terenie Polski. W roku 2010 udział sprzedaŝy krajowej nieznacznie wzrósł w stosunku do roku 2009 (z 89,2% do 90,3%) głównie za sprawą włączenia w roku 2010 do Grupy ADV spółki MAT sp. z o.o. Spadek udziału sprzedaŝy krajowej w latach (z odpowiednio 100,0% do 91,5% i 89,2%) związany był z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaŝy uzyskiwanych z eksportu. Tabela Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w tys. PLN Wyszczególnienie 2010* Kraj Eksport, w tym: Unia Europejska Kraje byłego ZSRR USA Pozostałe

13 Razem * Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent W 2010 roku (dane za 4 kwartały, narastająco) udział sprzedaŝy krajowej w łącznych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaŝy wyniósł 90,3% w porównaniu do 89,2% w analogicznym okresie 2009 roku. Pomimo dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaŝy eksportowej, udział eksportu w sprzedaŝy ogółem w 2010 roku spadł w porównaniu do 2009 roku o 1,1 p.p. Spadek ten wynikał ze znacznie wyŝszej dynamiki wzrostu sprzedaŝy krajowej, która zwiększyła się o 79,4%. Tabela Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w % Wyszczególnienie 2010* Kraj 90,30% 89,21% 91,48% 100,00% Eksport, w tym: 9,70% 10,79% 8,52% - Unia Europejska 8,76% 8,07% 6,56% - Kraje byłego ZSRR - 0,02% - - USA 0,57% 1,01% 1,97% - Pozostałe 0,36% 1,69% - - * Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent 4. Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Tabela Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w tys. PLN Wyszczególnienie 2010, wg MSR** 2009, wg MSR 2008, wg MSR 2007, wg MSR* I Przychody netto ze sprzedaŝy II Zysk ze sprzedaŝy III IV Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) V Zysk brutto VI Zysk netto VII Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej VIII Przepływy pienięŝne z działalności

14 operacyjnej IX X Przepływy pienięŝne z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne z działalności finansowej XI Przepływy pienięŝne netto razem XII Aktywa ogółem XIII Kapitał własny XIV Zobowiązania ogółem XV Zobowiązania długoterminowe XVI Zobowiązania krótkoterminowe XVII Średnia waŝona liczba akcji (szt.) XVIII XIX XX Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) Zysk netto na jedną akcję (w PLN na akcję) Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) 1,95 1,33 1,23 1,39 0,59 0,14 0,09 0,15 0,36 0,05 0,05 0,15 * Dane jednostkowe ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela Podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco Wyszczególnienie 2010 MSR** 2009 MSR 2008 MSR 2007 MSR* Rentowność sprzedaŝy 8,32% 5,14% 2,40% 14,60% Rentowność EBITDA 12,40% 4,86% 3,13% 14,43% Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 11,58% 4,10% 2,13% 13,46% Rentowność netto 7,79% 3,29% 5,40% 13,87% Rentowność netto podmiotu dominującego 4,74% 1,18% 2,90% 13,87% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 30,45% 10,66% 7,50% 10,75% Rentowność aktywów (ROA) 13,69% 5,83% 5,26% 9,80% * Dane jednostkowe ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent 14

15 Tabela Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta w latach w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco Wyszczególnienie 2010 MSR** 2009 MSR 2008 MSR 2007 MSR* Wskaźnik płynności bieŝącej 2,38 2,06 3,32 12,4 Wskaźnik płynności szybkiej 2,30 2,06 3,32 12,4 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,65 1,64 10,41 * Dane jednostkowe ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco, w dniach Wyszczególnienie 2010 MSR** 2009 MSR 2008 MSR 2007 MSR* Cykl rotacji zapasów 5, Cykl rotacji naleŝności handlowych 55,6 110,3 152,1 74,9 Cykl rotacji zobowiązań handlowych 26,2 53,1 63,9 17,4 Cykl operacyjny 60,6 110,3 152,1 73,9 Cykl konwersji gotówki 34,4 57,1 88,2 56,5 * Dane jednostkowe ** Skonsolidowane dane finansowe za 2010 rok nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela Wskaźniki zadłuŝenia Grupy Kapitałowej Emitenta w latach i czterech kwartałach 2010 r. narastająco 15 Wyszczególnienie 2010** * Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 0,55 0,45 0,3 0,09 Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 1,22 0,83 0,43 0,1 Wskaźnik pokrycia majątku 3,90 5,15 9,17 31,92 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym 5,45 5,22 9,26 31,92 Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego 0,18 0,01 0,01 0 Wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego 0,37 0,43 0,28 0,08 * Dane jednostkowe ** Skonsolidowane dane finansowe za cztery kwartały 2010 r. (narastająco) nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent 5. Strategia rozwoju Celem strategicznym Emitenta jest budowa silnej Grupy Kapitałowej, wzrost jej wartości, poprawa efektywności operacyjnej i zwiększanie efektów synergii (po stronie przychodowej, kosztowej i operacyjnej) w ramach Grupy. Wzrost wartości Grupy Kapitałowej Emitenta jest osiągany poprzez zwiększanie przychodów oraz rentowności operacyjnej w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz outsourcingu sprzedaŝy w kanale on-line (e-commerce). Drogą do realizacji tego celu jest konsekwentny rozwój oferty produktowej, poszerzanie kanałów sprzedaŝy, kreowanie potrzeb klientów, a przede wszystkim generowanie innowacyjności w kaŝdym obszarze działalności Grupy Kapitałowej Cele strategiczne w obszarze komunikacji cyfrowej:

16 16 Oferowanie produktów i usług, mających bezpośredni wpływ na realizację celów biznesowych klientów Grupy Kapitałowej Emitenta. Dlatego teŝ Grupa Kapitałowa Emitenta powiększa paletę produktów i usług z kategorii DRA (Direct Response Advertising). Udział wydatków na marketing efektywnościowy w ogólnych wydatkach na marketing i sprzedaŝ rośnie bardzo dynamicznie. Dzięki powiększeniu portfela produktów efektywnościowych (DRA) Grupa ADV stanie się beneficjentem tych wzrostów. Rozwój rozwiązań Augmented Reality (AR - Rozszerzona Rzeczywistość). Spółka zaleŝna Adv.pl Sp. z o.o. jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce globalnego lidera rozwiązań AR firmy Total Immersion (Francja). Jako jedyna w kraju wdraŝa innowacyjne aplikacje marketingowe, które łączą świat rzeczywisty z wygenerowanym cyfrowo obrazem 3D. Intencją Grupy Kapitałowej Emitenta jest osiągnięcie pozycji lidera (koniec 2011 r.) w zakresie wdraŝania rozwiązań AR, tak aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi konkurentami wchodzącymi na rynek polski. Budowa studia Video&Motion to kolejny cel strategiczny w ramach obszaru komunikacji cyfrowej. Grupa ADV obserwując rozwój treści ( contentu ) video w sieci Internet (geometryczny przyrost łącz szerokopasmowych) pragnie rozwijać usługi i produkty bazujące na produkcji treści multimedialnych opartych o technologię video oraz technologię 3D. Potencjał obsługiwanych klientów grupy potwierdza istotność tego celu Cele strategiczne w obszarze innowacyjnych technologii: Rozwój produktowej marki SATIS i konsekwentna budowa pozycji lidera w skali europejskiej pod względem innowacyjności rozwiązania. Wzrost przychodów pochodzących z usług abonamentowych osiągający w 2012 r. 15% ogólnych przychodów spółki SMT Software SA (właściciel marki SATIS). Ekspansja zagraniczna poprzez spółkę SMT Software Nederland B.V. oraz inne podmioty (partnerzy), w szczególności aktywna sprzedaŝ produktu SATIS oraz usług związanych z outsourcingiem IT. Rozwój platformy IT dedykowanej rynkowi usług leasingowych. Do końca 2011 r. zakończenie prac developerskich i rozpoczęcie pierwszego etapu sprzedaŝy Cele strategiczne w obszarze outsourcingu sprzedaŝy w kanale on-line (ecommerce): Integracja platformy poznajomosci.pl z 300 najpopularniejszymi sklepami internetowymi do końca roku W roku 2011 integracja kolejnych 700 sklepów. Rozbudowa platformy o nowe funkcjonalności umoŝliwiające migrację na urządzenia mobilne oraz platformy cyfrowe konsekwentne zwiększanie transakcyjności systemu. Ekspansja zagraniczna poprzez spółkę celową Iweii Online Solutions Ltd. z siedzibą w Irlandii. Rozpoczęcie działalności na co najmniej 3 rynkach zagranicznych do końca roku Do końca roku 2013 zdobycie pozycji lidera w zakresie agregowania ruchu sprzedaŝowego (strumienia kupujących) na polskim rynku detalicznych. 6. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda, w tym: akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób Ŝe na jedną akcję przypadają dwa głosy; akcji na okaziciela serii A; akcji na okaziciela serii B. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

17 7. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, Ryzyko związane z dotychczas realizowaną strategią rozwoju, Ryzyko związane z początkowym etapem rozwoju linii biznesowej e-commerce, Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności, Ryzyko związane z sezonowością przychodów, Ryzyko związane z zatrudnieniem pracowników i moŝliwością utraty wykwalifikowanej kadry, Ryzyko związane z uzaleŝnieniem Emitenta i Spółek ZaleŜnych od osób zajmujących kluczowe stanowiska, Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami ludzkimi, Ryzyko związane z kompetencjami podwykonawców, Ryzyko związane z moŝliwością ujawnienia informacji poufnych przez pracowników i podwykonawców Emitenta i Spółek ZaleŜnych, Ryzyko związane z moŝliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników i podwykonawców Emitenta i Spółek ZaleŜnych, Ryzyko związane z wpływem dominujących akcjonariuszy na decyzje podejmowane przez Emitenta, Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej, Ryzyko związane z brakiem pozyskania finansowania z funduszy unijnych, Ryzyko związane z brakiem długoterminowych umów handlowych, Ryzyko związane z wykorzystaniem przez Emitenta i Spółki ZaleŜne licencji oraz oprogramowania komputerowego, Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej, Ryzyko związane z bezpieczeństwem systemów i informacji, Ryzyko związane z moŝliwością naruszenia przepisów prawa pracy oraz roszczeniami pracowniczymi, Ryzyko związane z brakiem nieruchomości własnych, Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, Ryzyko związane z powiązaniami personalnymi w organach zarządzających i nadzorczych Emitenta i Spółek ZaleŜnych, Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta i Spółek ZaleŜnych, Ryzyko związane z przeprowadzeniem przez Emitenta Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych. Ryzyko związane z faktem. IŜ jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta jest pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta, Ryzyko związane z brakiem komisji do spraw audytu. Ryzyko związane z faktem, iŝ jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta był pracownikiem Emitenta Ryzyko związane z rozbieŝnościami w interpretacji przepisów dotyczących wygaśnięcia mandatów Zarządu Spółki Akcyjnej

18 7.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzą działalność Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną, Ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych, Ryzyko zmiany przepisów prawnych, ich interpretacji i stosowania, Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego sytemu podatkowego, Ryzyko konkurencji, Ryzyko związane z rynkami, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi swoją działalności, Ryzyko związane z dostawcami, Ryzyko związane z odbiorcami i zawieranymi umowami, Ryzyko związane z wykorzystywaną infrastrukturą informatyczną, Ryzyko związane z nowymi technologiami teleinformatycznymi, Ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki ZaleŜnej Emitenta, Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane ze wstrzymaniem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta i uchyleniem uchwały o dopuszczeniu Ryzyko wynikające z naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, Ryzyko wynikające z moŝliwości zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego, Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta, Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego akcji Emitenta, Ryzyko wynikające z moŝliwości nie dopełnia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem, wynikających z Ustawy o Ofercie, Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego akcji Emitenta. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale II Czynniki ryzyka. 8. Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących oraz doradcach i biegłych rewidentach Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Rafał Dziedzic Prezes Zarządu, Konrad Roman Pankiewicz Wiceprezes Zarządu, Kamila Joanna Karpińska Członek Zarządu, Wojciech Jan Sak Członek Zarządu. 18

19 Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Mariusz Sokołowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Głuchowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Ludwika Seretna-Sokołowska Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Tadeusz Kalicki Członek Rady Nadzorczej, Bartłomiej Szczepanik Członek Rady Nadzorczej. Oferujący Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Copernicus Securities Spółka Akcyjna Copernicus Securities S.A. Adres siedziby: Warszawa, ul. Grójecka 5 Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Doradca Finansowy Nazwa (firma): Nazwa skrócona Capital One Advisers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Capital One Advisers sp. z o.o. Adres siedziby: Warszawa, Al. Ujazdowskie 41 Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Doradca Prawny Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Rodziewicz Siemiątkowski Zwara i Partnerzy KRPiA Głuchowski Rodziewicz Siemiątkowski Zwara i Partnerzy Adres siedziby: Sopot, ul. Armii Krajowej 116 Telefon: +48 (58) Faks: + 48 (58)

20 Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Biegły Rewident Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Adres siedziby: PKF Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PKF Audyt sp. z o.o. ul. Elbląska 15/17, Warszawa Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Badanie: 1. Jednostkowego sprawozdania finansowego Adv.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku przekształconego na potrzeby prospektu emisyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adv.pl za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku przekształconego na potrzeby prospektu emisyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adv.pl za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przekształconego na potrzeby prospektu emisyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przeprowadziła Katarzyna Matyka, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9275, która wydała opinię w imieniu PKF Audyt sp. z o.o., Warszawa, ul. Elbląska 15/17, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem Znaczący akcjonariusze Według stanu na Datę Prospektu akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) Rafał Dziedzic ,39% ,42% Konrad Pankiewicz ,39% ,42% Amplico OFE ,91% ,51% DWS Polska TFI S.A ,57% ,89% Pekao OFE ,29% ,01% 20

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport okresowy z siedzibą w Krakowie Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony został przez spółkę JR INVEST S.A. z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014R. DO DNIA 31.12.2014R. Spis treści: 1. LIST ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q1 2012

Raport kwartalny: Q1 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo