Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce"

Transkrypt

1 Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2011 Projects prized in the competition ESF Best Practices 2011

2 Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2011 Projects prized in the competition ESF Best Practices 2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministry of Regional Development 2012

3 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, w 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty ogłosiło konkurs Dobre Praktyki EFS, przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ideą przedsięwzięcia jest promocja projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zmieniają życie uczestników projektów oraz upowszechnianie wiedzy o dobrych praktykach, które mogą stanowić inspirację dla tych, którzy dotychczas nie korzystali ze środków pochodzących z tego funduszu. Podobnie jak wcześniejsze edycje konkursu, tak i ta ostatnia udowodniła, że beneficjenci wykazują się dużą pomysłowością i kreatywnością przy realizowaniu projektów. Z roku na rok przybywa dobrych praktyk, pomysłów, zrealizowanych marzeń, którymi projektodawcy chcą się z nami podzielić. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 97 zgłoszeń, spośród których niezależne jury wyłoniło 9 najlepszych projektów w czterech kategoriach: wsparcie osób niepełnosprawnych, zasada równości szans płci, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw. Wyróżnione projekty uzyskały tym samym tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka Elżbieta Bieńkowska Projekty realizowane przez Laureatów konkursu różni m.in. specyfika problemów społecznych, jakich dotykają, grupy docelowe, do których są adresowane czy osiągnięte rezultaty. Łączy je zaś odwaga do działania i przekonanie, że człowiek jest najlepszą inwestycją. Zgłoszone projekty oraz efekty, jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań. Fundusze Europejskie wpływają w znacznym stopniu na otaczającą nas rzeczywistość, zmieniając ją na lepsze, a dzieje się to również dzięki pomysłom, wytrwałości i codziennej pracy projektodawców realizujących projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję. Jestem przekonana, że wyróżnione w tegorocznym konkursie projekty stanowić będą impuls do dalszej zmiany otaczającej nas rzeczywistości, a niniejsza publikacja to źródło praktycznej wiedzy i cenna inspiracja dla przyszłych beneficjentów. Minister Rozwoju Regionalnego Minister of Regional Development in 2011, the Ministry of Regional Development announced the fifth ESF Best Practices competition intended for the beneficiaries executing projects cofinanced by the European Union within the framework of the Human Capital Programme. The idea of the undertaking is more effective promotion of projects indicating in what manner the assets from the European Social Fund change the lives of the participants of the projects as well as promotion of knowledge on best practices, which may inspire those who have not yet used the assets from this fund. Similarly as in the case of previous competitions, it proved that the beneficiaries show great ingenuity and creativity in the implementation of the projects. Each year there are new best practices, ideas, dreams coming true that project promoters like to share with us. This year s competition had 97 entries out of which the independent jury selected 9 best projects in four categories: support for disabled persons, gender equality, professional and social integration of persons threatened by social exclusion, adaptability of employees and enterprises. Thus, the selected projects have won the title of The best investment in human The projects executed by the competition winners are different in terms of social problems they pertain to, target groups they are aimed at or the results achieved. Whereas, what they have in common is the courage to act and the belief that it is still the person that constitutes the best investment! The entered projects and the results they represent prove that man; his ideas, convictions and dreams are a great power enabling the performance of even the most difficult tasks. The European Funds significantly influence the reality surrounding us, changing it for the better, and this is achieved by the ideas, persistence and everyday work of the project initiators, implementing their projects co-financed by the European Social Fund. I would like to congratulate all the Competition Winners. I am convinced that the projects prized in this year s competition shall constitute an impulse for the further change of the reality we live in and that this publication shall be a source of practical knowledge and a valuable inspiration for the future beneficiaries. 2 3

4 Spis treści/ Contents Wstęp/ Introduction Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Minister of Regional Development 3 O konkursie About the Competition 5 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Adaptability of employees and enterprises Profesjonalnie o równości/ Professionally on equality II miejsce projekt Równi PROFES rozwija kompetencje the 2nd place project The Equal PROFES develops competences Branża budowlana się szkoli Construction industry receives training 14 III miejsce projekt Synergia działań szkoleniowych i doradczych zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy PSB the 3rd place project Synergy of training and advisory activity improvement of competitiveness of companies from the PSB Group Wsparcie osób niepełnosprawnych Support for the disabled 8 Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Professional and social integration of persons threatened by social exclusion Spółdzielnie sukcesów/ Cooperatives of success I miejsce projekt Razem możemy więcej / the 1st place project We can do more together Projekt przyjazny maluchom/ Toddler-friendly project 48 II miejsce projekt Praca przyjazna rodzicom / the 2nd place project Parent-friendly job Kompetencje szyte na miarę/ Tailor-made competences III miejsce - projekt Moda na pracę / the 3rd place project Work is trendy Zasada równości szans płci Gender equality Widzieć różnice, aby efektywnie nimi zarządzać To see the difference to manage them effectively 62 III miejsce projekt KIM-Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw / the 3rd place project W&M- Woman and Man as leaders of Pomeranian Enterprises O konkursie Tegoroczna edycja konkursu Dobre praktyki EFS 2011 została ogłoszona w czerwcu 2011 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W imieniu Ministra konkurs zorganizowało i przeprowadziło Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS z siedzibą w Warszawie. Konkurs adresowany jest do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedsięwzięcie ma na celu: promocję projektów dofinansowanych ze środków EFS, pokazujących, w jaki sposób środki te trafiają do ludzi i zmieniają ich życie, upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z EFS, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz promocja PO KL i EFS w Polsce. Projekty były zgłaszane do konkursu bezpośrednio przez beneficjentów w następujących kategoriach: wsparcie osób niepełnosprawnych, zasada równości szans płci, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, wsparcie osób powyżej 50. roku życia. Laureatów V edycji konkursu wyłoniło niezależne jury, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia, sieci Regionalnych Ośrodków EFS, a także eksperci zewnętrzni zajmujący się tematyką Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas oceny projektów zgłoszonych w ramach kategorii zasada równości szans płci skład jury został rozszerzony o osoby wskazane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. About the competition This year s competition ESF Best Practices 2011 was announced in June 2011 by the Minister of Regional Development, under the auspices of the Government s Plenipotentiary for Equal Treatment. On behalf of the Minister, the competition was organised and conducted by the Centre of European Projects National ESF Centre based in Warsaw. The competition is addressed to the beneficiaries, implementing the projects co-financed by the European Social Fund within the scope of the Human Capital Operational Programme The undertaking is intended to achieve: promotion of projects co-financed by the ESF, indicating in what way these funds go to people and change their lives, promotion of knowledge in terms of obtaining support from ESF, developing a positive image of the European Union as well as promotion of HC OP and ESF in Poland. The projects were entered for the competition in the following categories: support for the disabled, gender equality, professional and social integration of persons threatened by social exclusion, adaptability of employees and enterprises, support for persons over 50. The Winners of the 5th competition have been selected by the jury which included, among others, the representatives of the Centre of European Projects, Ministry of Regional Development, Intermediate Bodies and 2nd Level Intermediate Bodies, network of Regional ESF Centres as well as external experts dealing with the subject of the European Social Fund. At the assessment of the projects entered within the category of gender equality, the jury was extended by persons indicated by the Government s Plenipotentiary for Equal Treatment. Praca się opłaca/ Work pays off I miejsce projekt Praca się opłaca / the 1st place project Work pays off Celujemy w aktywność/ We aim at ativity II miejsce projekt Zakład Aktywności Zawodowej partner osoby niepełnosprawnej w integracji / the 2nd place project Vocational Activity Centre partner of a disabled person in integration Moderatorzy drogi zawodowej/ Carrier route moderators III miejsce projekt Biuro Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych / the 3rd place project Vocational Activation of Disabled persons office W kategorii Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz Zasada równości szans płci decyzją jury nie przyznano I miejsca. In the categories Adaptability of employees and enterprises and Gender equality the first prize was not awarded. Projekt Równi PROFES rozwija kompetencje został wyróżniony w dwóch kategoriach. Zajął II miejsce w kategorii Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz II miejsce w kategorii Zasada równości szans płci The project The Equal PROFES develops competences was awarded in two categories. It took the 2nd place in the category Adaptability of employees and enterprises and the 2nd place in the category Gender equality. Przy ocenie nadesłanych projektów brano pod uwagę takie kryteria jak: jakość projektu (w tym m.in. dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość), zastosowanie rozwiązań w zakresie zarządzania projektem oraz opinia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia na temat jakości współpracy z beneficjentem, stopnia wypełniania przez projektodawcę obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, a także braku lub występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektu. Spośród zgłoszeń wyróżniono 9 projektów w czterech kategoriach. Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu Najlepsza inwestycja w człowieka, statuetka i dyplom. Dodatkowo, dla dwóch przedstawicieli projektów, które zajęły pierwsze miejsca w każdej kategorii, zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z EFS. At the assessment of the entered projects such criteria as the following were taken into account: quality of the project (including the selection of the target group, comprehensiveness of the offered support, effects of the implementation of the project and their continuance), the use of solutions within the scope of project management as well as the opinion of the Intermediate Body or 2nd Level Intermediate Body on the quality of cooperation with the beneficiary, degree of fulfilment of the obligations by the project initiator arising from the project co-financing contract as well as lack or presence of irregularities at the implementation of the project. 9 projects out of all which entered have been prized in four categories. The winner is awarded title Best investment in human, a statuette and a diploma. Additionally, for two representatives of the projects which were placed first in each category, there will be a study trip organised to one of the member states of the European Union, which implements the support from ESF. 4 5

5 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Adaptability of employees and enterprises 6 7

6 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Profesjonalnie o równości Professionally on equality Projekt Równi PROFES rozwija kompetencje to odpowiedź na nierówności występujące na mazowieckim rynku pracy, wynikające m.in. z funkcjonujących stereotypów dotyczących ról społecznych, braku odpowiednich kompetencji, a także braku wiary kobiet we własne możliwości, wartość swojej pracy czy odwagi w formułowaniu i wyrażaniu swoich potrzeb. 250 uczestników i uczestniczek szkoleń, osób pracujących, rozwijało swoje kompetencje nie tylko podczas tradycyjnych zajęć w sali szkoleniowej, ale także korzystając z nowoczesnych technologii: e-learningu oraz webcastów konferencji on-line. Profes podjął wyzwanie, aby pomóc szczególnie kobietom stać się bardziej zmotywowanymi pracownikami, świadomymi swych umiejętności oraz potrafiącymi walczyć z przejawami dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnicy projektu mieli możliwość wyboru jednej ze ścieżek szkoleniowych, poświęconych konkretnym obszarom umiejętności: menedżerskiech, handlowych i zarządzania projektami. W każdej ze ścieżek realizowane były 4 szkolenia, w tym obowiązkowe, dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn. Dodatkowo zorganizowana została sesja Development Center, podczas której oceniano poziom zdobytych umiejętności. Dla kobiet przewidziano także udział w szkoleniu dotyczącym, do wyboru: negocjacji, autoprezentacji lub asertywności. Co ważne, szkolenia odbywały sie zgodnie z zasadą 80% praktyki i 20% teorii. Na czas udziału w szkoleniach rodzicom zapewniono bezpłatną opiekę dla ich dzieci. Przydatne okazały się też dodatkowe produkty w postaci filmu Asertywna kobieta oraz broszura poświęcona zagadnieniom równości szans kobiet i mężczyzn. The project The Equal - PROFES develops competences is an answer to the inequalities in the employment market of Mazovia, resulting, among other things, from the present clichés regarding social roles, lack of appropriate competences as well lack of faith in themselves among women, in the value of their work or courage in phrasing and expressing their needs. 250 participants of the training courses, employed persons, developed their competences not only during traditional classes in the training room, but also by means of new technologies: e-learning and web casts on-line conferences. Profes accepted the challenge to help, in particular, women to become more motivated employees, aware of their skills and capable of combating signs of discrimination at work. The participants of the project had a chance to choose one of the training lines, dedicated to the particular skills areas: managerial, commercial and project management. Each line covered 4 training courses, including the mandatory ones regarding the gender equality. In addition, the Development Centre session was held at which the level of the obtained skills was assessed. For women, training was also provided, regarding as selected: negotiations, self-presentation or assertiveness. The important thing is that the training courses were conducted in accordance with the principle of 80% practice and 20% theory. Parents were provided with free care over their children for the time of participation in the training courses. The additional products in the form of the film Assertive Woman as well as the brochure dedicated to the issues of equality of opportunity of women and men proved to be useful. Informacja Information Poddziałanie/ Sub-measure: PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw/ HC OP Support to developing professional qualifications and counseling for enterprises Tytuł PRojektu/ PROJECT TITLE: RÓWNI PROFES rozwija kompetencje THE EQUAL PROFES develops competences okres REALIZACJI/ duration: Beneficjent/ beneficiary: PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke sp.j. PROFES Training and Advisory Centre E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke sp.j. Grupa docelowa/ Target Group: osoby pracujące, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, z Mazowsza/ Working persons, who do not run their own business, from Mazovia Wartość projektu/ project value: 1,2 mln zł/ PLN 1.2 million Miejsce realizacji/ place OF IMPLEMENTATION: województwo mazowieckie/ Mazowieckie Voivodeship 8 9

7 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Z myślą o uczestnikach Projekt nie był trudny, ale czasochłonny. Wymagający, ale przez to bardzo ciekawy. Nasze szkolenia organizowaliśmy z myślą o uczestnikach. Staraliśmy się na każdym kroku odpowiadać na ich potrzeby. Wysoka frekwencja wskazała, że się nam to udało. Chociaż zajęcia odbywały się w weekendy, sale zawsze były pełne. Zapewniliśmy opiekę przedszkolną dla dzieci tych osób, którym obowiązki rodzicielskie utrudniłyby udział w zajęciach. Uczestnicy byli bardzo zmotywowani do pracy, a pozytywne opinie zamieszczone w ankietach potwierdziły, że szkolenia spełniły ich oczekiwania. Zadowolenie i satysfakcja uczestników jest dla nas najcenniejszą nagrodą! Dzięki temu wiemy, że nasza wielomiesięczna praca miała sens. Nasz projekt wyróżniał się innowacyjnością, wsparciem kobiet i działaniami na rzecz równości szans. Zależało nam, by uczestnicy mogli bez problemu pogłębić swoją wiedzę, a jednocześnie oswoić się z nowoczesnymi technologiami. Oferowaliśmy więc zróżnicowane formy nauki, m.in. filmy, webcasty oraz możliwość korzystania z coraz bardziej popularnych i cenionych kursów on-line. Marta Romanowska Koordynator projektu/ Project Coordinator Bearing the participants in mind The project was not difficult, but it was time-consuming and demanding, and that is why it was interesting. Our training courses were organised bearing in mind the participants. We tried to fulfil their expectations on every stage of the project. High attendance indicated that we achieved it. Although the classes were held at weekends, the rooms were full. We have provided pre-school care for the children of those whose parental responsibilities might impede their participation. The participants were really motivated to work and their positive opinions entered in the surveys confirmed that the training courses met their expectations. Satisfaction of the participants is our most precious award! Because of this we know that our many-months work made sense. Our project was distinguished with innovation, support for women and activities for the benefit of equality of opportunities. It was important for us that the participants could easily develop their knowledge and, at the same time, familiarise themselves with new technologies. We offered them various forms of learning, including the possibility to try the increasingly popular and valued on-line courses. kobiet w województwie mazowieckim 55% ma wyższe wykształcenie of women in the Mazowieckie Voivodship possess higher education Badania GUS wskazują, że kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Mimo to na stanowiskach menedżerskich to oni obsadzani są częściej, kobiety zajmują jedynie 37,6% stanowisk kierowniczych w firmach. The surveys of the Central Statistical Office indicate that women are better educated than men. Despite that, it is men who are most commonly appointed to managerial positions, women occupy only 37.6% of executive positions in companies. osób wzięło udział 250 w szkoleniach persons took part in the training courses Zainteresowanie projektem od początku było bardzo duże. Tylko w pierwszym tygodniu rekrutacji stronę internetową odwiedziło ponad 2,5 tys. użytkowników. Wśród uczestników szkoleń 70% stanowiły kobiety. The interest in the project was great from the beginning. Only in the first week of recruitment, the website was visited by over 2.5 thousand users. Among the participants of the training courses, 70% were women. 172 dni trwały szkolenia days of training courses Kompleksowy kurs składał się z trzech ścieżek szkoleniowych: umiejętności menedżerskie, handlowe lub zarządzanie projektami, a te z kolei dzieliły się na cztery różne szkolenia. The comprehensive course consisted of three training lines: managerial skills, commercial skills and project management, which further on were divided into four different training courses. 70 lat miał najstarszy uczestnik szkolenia years old was the age of the oldest participant Najstarszym uczestnikiem projektu był mężczyzna w wieku ponad 70 lat. The oldest participant of the project was a man whose age exceeded

8 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Wypowiedzi uczestników Opinions of participants Karolina Fijołek Mariusz Fatek Zarządzaniem projektami interesowałam się od dawna. Kadra prowadząca szkolenie uświadomiła mi, że miałam w tym zakresie dość dużą wiedzę praktyczną. Należało ją jednak usystematyzować i, co bardzo ważne, nauczyć się fachowej terminologii. Szkolenie uświadomiło mi też, jak ważna jest dokumentacja projektowa. Szczególnie przy dużych projektach, do których angażujemy co najmniej kilkanaście osób. Oczywiście, że było warto! Do dziś korzystam z materiałów, które otrzymałam podczas szkolenia, a w tym roku zamierzam zdobyć certyfikat z zarządzania projektami. Bardzo cenna okazała się sesja Development Centre, którą odbyliśmy po ukończeniu szkolenia. Każdy uczestnik otrzymał po niej indywidualny raport kompetencji. Dał on jasne wskazówki, czego jeszcze muszę się nauczyć. Doskonałe były też zajęcia uzupełniające. Rezultaty 91% uczestników szkolenia przeszło cały jego cykl, kończący się uzyskaniem certyfikatu. Results 91% of the participants of the training covered its entire cycle, ending in granting a certificate. Główną motywacją do wzięcia udziału w projekcie była oczywiście chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych. Dzięki szkoleniom czuję się pewniej podczas rozmów handlowych, łatwiej mi się przygotowywać do spotkań, skuteczniej negocjuję. Wkrótce po ukończeniu szkolenia zmieniłem pracę na lepszą. Myślę, że mój udział w tym projekcie miał na to wpływ. The main motivation for the participation in the project was obviously the intention to improve professional qualifications. Due to the training I feel more confident during commercial talks, I find it easier to prepare myself for the meetings, I am more effective in negotiations. I have changed my job for a better one soon after the training. I think that my participation in this project had an influence on that. I have been interested in project management for a long time. The personnel conducting this training made me realize I had quite good practical knowledge. But it required to be systematised and what is very important to learn the professional terminology. This training made me realize how important the project documentation is. Especially in large projects, where at least several people are engaged. Of course, it was worth it! I have been using the materials, which I received during the training, to this day and I intend to obtain the project management certificate this year. The session with Development Centre, which was held upon the training completion, appeared priceless. Each participant received the individual report of competences. It provided the clear guidelines what is to be learnt. The supplementary lessons were also perfect. W ramach projektu powstała broszura dotycząca równości szans kobiet i mężczyzn, film poświęcony asertywności kobiet w pracy oraz trzy filmy instruktażowe prezentujące zastosowanie w praktyce narzędzi poznanych na szkoleniach. Uczestnicy szkoleń wielokrotnie podkreślali swoje zadowolenie z udziału w wybranych kursach. W ankietach poszkoleniowych pisali, że nauczyli się korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań, które chętnie zastosują w swojej pracy zawodowej. Within the scope of the project, a brochure was produced regarding the equality of opportunity for women and men, a film about women s assertiveness at their workplaces. There were also three instruction films, presenting the practical use of the techniques learned during the training courses. The participants of the training courses have many times emphasised their satisfaction from participation in the selected courses. In the post-training surveys they wrote that they learned how to use new methods and solutions, which they would willingly apply professionally

9 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Branża budowlana się szkoli Construction industry receives training Szkolenia rozwijające umiejętności handlowe, szkolenia rozwojowe oraz z zarządzania finansami i organizacją dla blisko 160 firm skupionych w jednej grupie to przykład na zdobywanie przewagi konkurencyjnej w trudnych czasach kryzysu finansowego. Realizacji tego niełatwego zadania podjęło się partnerstwo składające się z firmy consultingowej i lidera branży budowlanej. Synergia działań szkoleniowych i doradczych zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy Polskie Składy Budowlane to projekt przygotowany z myślą o pracownikach i właścicielach składów budowlanych. Jego głównym założeniem było dostarczenie im wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego działania i tworzenia standardów funkcjonowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Małe i średnie firmy z branży budowlanej i handlowej są najmniej otwarte na szkolenia, chociaż to one właśnie najbardziej potrzebują pomocy. Program szkoleń konsultowano z jego uczestnikami. Trenerzy zapoznawali się ze specyfiką grupy docelowej. Odwiedzali wybrane składy budowlane, rozmawiali z kadrą zarządzającą, obserwowali pracowników, procedury i identyfikowali problemy. Na podstawie przeprowadzonych wizyt przygotowane zostały programy i materiały szkoleniowe, uwzględniające specyfikę branży oraz realne problemy, jakie występują w miejscu pracy zauważa Marek Romanowicz, kierownik merytoryczny projektu. Przygotowano kompleksową ofertę szkoleń. Znalazły się wśród nich szkolenia rozwijające umiejętności handlowe, takie jak profesjonalna sprzedaż czy kontakt z trudnym klientem. Drugim typem były szkolenia rozwojowe z zakresu podstaw zarządzania personelem i samoorganizacji. Trzeci typ dotyczył zarządzania finansami i organizacją. Szczególną wartością projektu okazał się zbiór dobrych praktyk kupieckich, które zdefiniowaliśmy wspólnie na podstawie obserwacji trenerów w trakcie szkoleń mówi Marek Romanowicz. Dokument ten zawiera analizę popełnianych przez kupców i pracowników składów PSB błędów, które ujawniały się podczas interaktywnych zajęć warsztatowych. Dzięki temu łatwiej im było je eliminować dodaje. Training courses developing commercial skills, development training courses as well as finance and organisation management training courses for almost 160 companies centred in one group are an example of gaining competitive advantage in the difficult times of the financial crisis. The implementation of this difficult task was undertaken by a partnership consisting of a consulting company and a leader of a construction industry. Synergy of training and advisory activity improvement of competitiveness of companies from the Polskie Składy Budowlane Group is a project prepared in consideration of the employees and proprietors of construction depots. Its main assumption was to provide them with knowledge and to develop the skills necessary for professional activity and development of operating in a modern enterprise. Small and medium companies from the construction and trade industry are the least receptive to training, although it is they who need help the most. The training course was consulted with its participants. The coaches familiarised themselves with the specifics of the target group. They visited the selected construction depots; they talked to the management, observed the employees, procedures and identified problems. On the basis of the conducted visits, we prepared the training programmes and materials, taking into consideration the specifics of the industry as well the as actual problems which are present at the work place observes Marek Romanowicz, the subject manager of the project. A comprehensive offer of training courses was prepared. They included training courses developing commercial skills such as professional sale or dealing with a difficult client. The second stage consisted of development training sessions: an introduction to personnel management and self-organisation. The third stage regarded the financial and organisational management. The set of best mercantile practices proved to be a special value of the project, as they were defined jointly on the basis of observations of the coaches during the training courses says Marek Romanowicz. This document includes the analysis of mistakes made by traders and employees of PSB depots, which were manifested during the interactive workshop classes. Due to this it was easier to eliminate them he adds. Informacja Information Poddziałanie/Sub-measure: PO KL Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach/ HC OP Development of human capital in enterprises Tytuł projektu/ PROJECT TITLE: Synergia działań szkoleniowych i doradczych zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy Polskie Składy Budowlane/ Synergy of training and advisory activity improvement of competitiveness of companies from the Polskie Składy Budowlane Group okres REALIZACJI/ duration: Beneficjent/ beneficiary: PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Grupa docelowa/ Target Group: pracownicy i właściciele składów budowlanych zrzeszonych w Grupie PSB/ Employees and owners of the construction plants of the PSB Group Wartość projektu/ project value: 4,5 mln zł/ PLN 4,5 million Miejsce realizacji/ place OF IMPLEMENTATION: cała Polska/ Whole Poland 14 15

10 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Najbardziej efektywne inwestycje to te w ludzi Początkowo baliśmy się o frekwencję, ale nasze obawy okazały się nieuzasadnione. Z perspektywy czasu uważam, że pomysł na szkolenia w tak szerokim zakresie był znakomity. Przecież połowa kryzysu, jaki dotyka także Polskę, tkwi w naszych głowach. W tych warunkach, przy szczupłych środkach, firmy stać tylko na najbardziej efektywne inwestycje właśnie w ludzi poprzez doskonalenie ich kwalifikacji. Branża budowlana ma opinię konserwatywnej, a jednak projekt zaowocował masowym udziałem kupców i pracowników składów budowlanych. Od początku założyliśmy, że potrzeby uczestników będą definiowane na bieżąco. To innowacyjne podejście, ale wiedzieliśmy, że będą pojawiać się nowe tematy. Wciąż diagnozowaliśmy nowe potrzeby, a chętnych do udziału w szkoleniach przybywało. Za sukces należy uznać przyciągnięcie do szkoleń tak wiele małych i mikro przedsiębiorstw. Duże firmy przywiązują większą wagę do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. W małych, z wielu przyczyn, jest pod tym względem znacznie gorzej. Trudno na co dzień zastąpić szkolącego się pracownika w firmie liczącej kilka czy kilkanaście osób. Jakub Słupiński Kierownik główny projektu/ Chief Project Manager Prezes/ President of PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. The most effective investments are made in people We were afraid about the attendance at the beginning, but our anxieties proved to be unjustified. From the time perspective I believe that the idea to organise the training courses within such a broad scope was excellent. After all, half of the crisis, which affects also Poland, is in our heads. In these circumstances, with small assets, the companies can only afford the most effective investments investments in staff by means of improving their qualifications. The construction industry is perceived as conservative, however the project resulted in massive participation of merchants and employees of construction depots. From the beginning we assumed that the needs of the participants would be defined on a current basis. It was an innovative approach, but we knew that there would be new subjects arising. We were constantly diagnosing new needs and the number of people willing to participate in the training courses was increasing. A success is also the great number of small and micro enterprises participating in the training courses. Large companies are more attentive to the improvement of qualifications of their employees. For many reasons, this situation is much worse in small companies. It is difficult to replace an employee who attends a training course in a company which employs a few or a couple of dozen people. pracowników zatrudniała Grupa PSB 1385 w 2007 roku employees were employed by PSB Group in 2007 W latach nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia w firmach budowlanych i przedsiębiorstwach branży około budowlanej, spowodowany dużą liczbą inwestycji budowlanych. Od 2008 roku ten trend zaczął się jednak zmieniać, a firmy takie jak Grupa PSB zaczęły szukać sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z pomysłów było wzmocnienie niematerialnego potencjału firmy kapitału ludzkiego. Within 2006 and 2007, there was a significant increase in the employment in construction companies and construction-related enterprises, caused by a great number of construction investments. Since 2008, this trend has started to change and such companies as the PSB Group started to look for ways to gain competitive advantage. One of the ideas was to improve the intangible potential of the company the human capital. uczestników projektu stanowiły 33% kobiety of participants of the training courses were women Pomimo teoretycznie męskiej specyfiki branży, która sprawia, że kobiety pracujące w firmach Grupy PSB stanowią mniejszość ok. 30%, aż 1/3 wszystkich biorących udział w szkoleniach stanowiły kobiety. Łącznie przeszkolono 1621 osób. Regardless of the theoretically male specifics of the industry, which makes the number of women employed in the companies of the PSB Group constitute the minority ca. 30%, up to 1/3 of all the participants of the training courses were women. In total 1621 people were trained. firm skorzystało 159 ze szkoleń companies benefited from the training course Początkowo zaplanowano, że w projekcie weźmie udział 69 firm. Ostatecznie szkolenie przeprowadzono w podmiotach z całej Polski, tj. w ponad połowie firm skupionych w Grupie PSB. 78% firm objętych wsparciem to mikroi małe przedsiębiorstwa. Initially, it was planned that 69 companies would participate in the project. Finally the training course was conducted in entities from all over Poland, i.e. in more than a half of companies within the PSB Group. 78% of companies covered by the project are small and micro enterprises

11 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Wypowiedzi uczestników Opinions of participants Robert Duniec Tego rodzaju szkolenia umożliwiają dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, a co za tym idzie mogą przyczynić się do mojego rozwoju zawodowego. Jestem przekonany, że wiedza, którą uzyskałem przydaje się w praktyce i ułatwia mi pracę. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy warto angażować się w takie projekty powiem krótko: warto. Urszula Kalisz Z każdego szkolenia można było wynieść coś interesującego i przydatnego w pracy. W wielu tematach poruszane były problemy dotyczące stricte naszej firmy lub branży budowlanej, co bardzo mocno podnosiło ich wartość. Istotne było również to, że pracownicy mieli wybór, w których szkoleniach jeszcze chcą wziąć udział. Every training session provided something interesting and useful for work. The raised problems were strictly related to our company or the construction sector and that increased their value very much. It was also important that employees had a choice, of selecting their further courses. These types of training courses provide additional education, improvement of qualifications and, thus, they may contribute to my personal professional development. I am convinced that the gained knowledge is of benefit to me in practice and, to some extent, it facilitates my work. If anybody has any doubts wheter it is worth participating in such projects or not I ll make it short: it s worth it. Zbigniew Pasieka Udział w szkoleniach pozwala poszerzyć horyzonty, poznać coś nowego, dowiedzieć się jak pewne zagadnienia są odbierane przez innych. Szczególnie, gdy szkolenie ma charakter warsztatów, gdzie na gorąco analizuje się, zachowania uczestników, pokazując ich błędy jak i godne naśladowania zachowania. Człowiek uczy się całe życie. Participation in training can broaden your horizonts, teach you something new, you can learn how certain issues are perceived by others. Especially when a training is a workshop, where participants behavior is analysed on an ongoing basis, whenit shows their mistakes and exemplary behavior. You live and learn. Rezultaty W ciągu dwóch lat realizacji projektu przeszkolono ponad 1600 osób, pracowników składów budowlanych z całej Polski. Zajęcia odbywały się na terenie 15 województw, głównie w niewielkich miejscowościach jednym z najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji szkolenia była niewielka odległość od zakładu pracy. Dzięki temu udało się przekonać do udziału w szkoleniach wiele firm, które dotychczas nie doceniały ich wartości. 78% firm uczestniczących w projekcie to małe i mikro przedsiębiorstwa ich pracownicy entuzjastycznie wypowiadali się na temat projektu. Osiągnięte wskaźniki okazały się znacząco wyższe od zakładanych. O sukcesie świadczą nie tylko liczby, ale także opinie uczestników szkoleń, ich pracodawców oraz Zarządu Grupy PSB: w szkoleniach uczestniczyło łącznie 3399 osób, bowiem każdy mógł wziąć udział w kilku szkoleniach, zrealizowano 457 dni szkoleniowych, na podstawie testów wiedzy ustalono, że uśredniony przyrost wiedzy we wszystkich obszarach szkoleniowych wyniósł 32%, średnia ocena przydatności zdobytych w ramach projektu wiedzy i umiejętności wyniosła 5,15 pkt w 6-stopniowej skali. Results During the two years of the project implementation, 1600 employees of construction depots from all over Poland. The courses took place in 15 voivodships, mainly in small towns. One of the most important criteria of selecting the location of the course was a short distance from the enterprise. Due to this it was possible to convince a lot of companies to take part in the training courses, which had not previously appreciated their value. 78% of companies participating in the project are small and micro enterprises and their employees were enthusiastic about the project. The achieved indicators proved to be significantly higher than expected. The success is marked not only by numbers, but also by the opinions of the participants of the training courses, their employers and the Management Board of the PSB Group: the training courses were attended by the total of 3399 participants, as each person could take part in several training courses, 457 days of training were completed, after taking knowledge tests the average increase in all trained areas was 32% higher, the average assessment of usefulness of the knowledge and skills gained within the scope of the project was 5.15 points in a 6-point scale

12 Wsparcie osób niepełnosprawnych Support for the disabled 20 21

13 Wsparcie osób niepełnosprawnych Praca się opłaca Work pays off Z 30 przeszkolonych osób w średnim wieku, 19 znalazło pracę. Projekt Praca się opłaca oferował wszechstronne wsparcie dla osób niepełnosprawnych po 45. roku życia, które chciały pracować, ale nie miały wymaganych kwalifikacji. Dzięki niemu zdobyły umiejętności i uprawnienia do wykonywania zawodu. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych od lat realizuje projekty, których celem jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Oprócz działalności doradczej i eksperckiej to właśnie pomoc w znalezieniu pracy jest dla nas najważniejsza mówi prezes Rady, Zbigniew Puchalski. Uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych warsztatach psychologicznych. Podczas trzydniowych szkoleń zrealizowano zajęcia poświęcone integracji i motywacji, wartości planowania, samoocenie, umiejętnościom interpersonalnym oraz komunikacji i rozwiązywaniu problemów. Po ich zakończeniu doradca zawodowy utworzył dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania, który pozwolił na optymalne dostosowanie wsparcia szkoleniowego i praktyk zawodowych do jego potrzeb. Dla osób po 45. roku życia największy problem stanowi obsługa komputera, dlatego uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu komputerowym ECDL Start. Po ukończeniu kursu komputerowego, na uczestników projektu czekały szkolenia zawodowe, których wybór zależał od indywidualnych preferencji: agent ochrony, kucharz, obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC, samodzielny księgowy, obsługa call center oraz nowoczesny magazynier + obsługa wózka jezdniowego. Szkolenia zakończyły się egzaminami zewnętrznymi, po zdaniu których uczestnicy otrzymali świadectwa/certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu. 10 beneficjentów, niemających doświadczenia w zawodzie, którego nauczyli się podczas szkolenia, mogło odbyć 3-miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu prowadzono także aktywne pośrednictwo pracy. Out of 30 trained middle-aged persons, 19 found employment. The project Work pays off offered comprehensive support for disabled persons aged 45 or older and who wanted to work, but did not possess the required qualifications. Due to the project, they have gained the skills and licences to pursue their profession. Elbląg Handicapped Persons Consultation Council has been implementing projects for years, the objective of which is to increase the professional activity of the disabled. Apart from the advising and expert activity, offering help is the most important for us says the president of the Council, Zbigniew Puchalski. The project participants took part in psychological workshops. During the three-day training courses, there were classes dedicated to integration and motivation, planning value, self-assessment, interpersonal skills and communication as well as problem solving. Upon the completion of the workshops, the professional advisor created an Individual Action Plan for each participant, which enabled an optimal adjustment of the training support and professional practice to his or her needs. For people over 45 the greatest problem is the lack of computer skills, therefore the participants of the project took part in the ECDL Start computer training. Having completed the computer course the participants took part in a vocational training, the selection of which depended on personal preferences: security guard, cook, operation of numerically controlled machines CNC, independent accountant, Call Centre service and modern warehouse worker with a lift truck licence. The training courses were completed with external exams passing of which was granted with certificates/diplomas authorising them to pursue their occupation. 10 beneficiaries who had no experience in the new profession could attend a 3-month professional practice in enterprises. Within the project job hunting processes were activated. Informacja Information Poddziałanie/ Sub-measure: PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy/ HC OP Support for the unemployed on the regional labour market Tytuł projektu/ PROJECT TITLE: Praca się opłaca/ Work pays off okres REALIZACJI/ duration: Beneficjent/ beneficiary: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych The Consultative Council of the Disabled of Elbląg (ERKON) Grupa docelowa/ Target Group: osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 45+/ Disabled, unemployed and professionally inactive persons at the age of 45+ Wartość projektu/ project value: 411 tys. zł/ PLN 411 thousand Miejsce realizacji/ place OF IMPLEMENTATION: powiat grodzki i ziemski elbląski, województwo warmińsko-mazurskie/ Municipal and rural poviat of Elbląg, Warmia-Masuria Voivodeship 22 23

14 Wsparcie osób niepełnosprawnych Na ich twarzach było widać uśmiech W trakcie realizacji projektu nie natknęliśmy się na problemy związane z jego formalną realizacją. Wyzwaniem okazała się złożona sytuacja poszczególnych uczestników. Oprócz prowadzenia działań projektowych, takich jak szkolenia, warsztaty, staże, trzeba było wyprostować codzienne życie poszczególnych beneficjentów. Dużo wysiłku włożyliśmy we wspieranie i dodawanie pewności siebie uczestnikom, którzy przyszli do nas z wieloma problemami związanymi z sytuacją rodzinną, zawodową, różnymi obciążeniami. To nam się w dużym stopniu udało, na co zresztą wskazują rezultaty. Osobistą satysfakcję przynosił mi fakt znajdywania pracy przez kolejnych uczestników. Dzięki projektowi życie naszych podopiecznych zmieniło sie na lepsze. Nareszcie na ich twarzach było widać uśmiech i chęć do działania. Najcenniejsze jest to, że pomogliśmy wielu ludziom i sprawiliśmy, że żyje im się lepiej. W pamięci utkwiła mi jedna historia, kiedy po warsztacie z autoprezentacji i wizażu nie poznaliśmy jednej z uczestniczek, przeszła taką metamorfozę, że nie byliśmy pewni, kto to jest. Było przy tym dużo śmiechu. Krzysztof Grablewski Koordynator projektu/ Project Coordinator There was a smile on their faces During the implementation of the project we did not encounter any problems connected with its formal implementation, A challenge was the complex situation of particular participants. Apart from running the project activities such as training courses, workshops, apprenticeships, it was necessary to reorder everyday life of some beneficiaries. We put a lot effort into heir support and gave self-confidence to the participants. They came to us with many things such as family-related problems and professional situation, and other kinds of various difficulties. the results showed that, to a great extent, we managed to overcome these burdens. My personal satisfaction is the fact that more and more beneficiaries of our project find employment. Due to the project, life of our wards has changed for the better. Finally, there was a smile on their faces and a will to act. The most valuable thing is that we have helped so many people and we have made their lives better. I remember one funny story that happened after some self-presentation and make-up workshops - namely - we couldn t recognise one of our beneficiaries as she had undergone such a metamorphosis. We were not sure even who that person was. There was a lot of laughter connected with it. 19 osób znalazło zatrudnienie persons found employment Każdy z trzydziestu uczestników projektu objęty był wsparciem polegającym na doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy zgodnie z tworzonym profilemu użytkownika. Warsztaty obejmowały zajęcia z komunikacji, wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, motywacji do aktywności zawodowej i społecznej; prowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych, uczono pisania profesjonalnego CV oraz skutecznego poszukiwania pracy. Zorganizowano praktyki zawodowe. W efekcie ponad 63% uczestników projektu znalazło zatrudnienie. According to the created user profile each of thirty participants of the project was provided with support consisting of professional advice and job hunting help. The workshops covered courses of communication, selfesteem and value improvement. The participants had trainings to motivate them to professional and social activity. Additionally, interview simulations, techniques of writing a professional CV and job searching activities were taught. Professional practice was also organised. As a result, over 63% of the participants found employment. mieszkańców regionu elbląskiego to osoby 15%niepełnosprawne of the residents of the Elbląg region are disabled persons Powiat elbląski charakteryzuje się najwyższą liczbą osób niepełnosprawnych przypadających na 1000 mieszkańców. Co ważne z punktu widzenia realizacji projektu, 43% ogółu niepełnosprawnych w Polsce to osoby w wieku produkcyjnym (ok. 91 tys.), z których pracuje ok. 17%, a blisko 4600 osób jest zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. The poviat of Elbląg is characterised by the highest percentage of disabled residents. What is important from the project s point of view, 43% of the disabled persons in Poland are productive-age people (ca. 91 thousand of people), ca. 17% are employed and almost 4600 are registered in poviat labour offices. osób zarejestrowanych jest w bazie 1228 ERKON persons are registered in the ERKON database Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) to dobrowolna unia stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. W jej bazie zarejestrowanych jest 654 kobiet i 574 mężczyzn, z których 90% to osoby nieaktywne zawodowo, długotrwale pozostające bez zatrudnienia (stan na sierpień 2011). The Elbląg Consultative Council of the Disabled (ERKON) is a voluntary union of associations, clubs and foundations helping disabled, elderly people and their families from the Elbląg region. In its database, there are 654 women and 574 men registered, 90% of them are proffesionally inactive or have been unemployed for a long time (as on August 2011)

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Opracowanie: Jakub Grabowski Agata Jabłońska Marek Skrzyński. Kutno, 2013. Strona 1

RAPORT EWALUACYJNY. Opracowanie: Jakub Grabowski Agata Jabłońska Marek Skrzyński. Kutno, 2013. Strona 1 RAPORT EWALUACYJNY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL dedykowanych branżom przemysłu czasu wolnego w województwie małopolskim (Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Review of projects Priority II - Good

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

Życie do wygrania win your life

Życie do wygrania win your life Życie do wygrania win your life . Justyna Holm Życie mamy do wygrania! Z prawem do pragnień, z prawem do szczęścia, chociaż kulawo, po gorzkich przejściach, my niezrażeni chwil bezradnością, ścieżek szukamy,

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim. Best practices

Dobre praktyki. Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim. Best practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim Best practices European Social Fund in Zachodniopomorskie province 2 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. Marzec 2012

Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. Marzec 2012 Raport z badania Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania Konsorcjum firm: Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy do badania ewaluacyjnego:

Raport końcowy do badania ewaluacyjnego: 2010 Raport końcowy do badania ewaluacyjnego: Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu w województwie łódzkim Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo