SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT"

Transkrypt

1

2 2

3 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10 Core Business...11 Sprzedaż usług...12 Sale of services...13 Zintegrowany System Zarządzania Jakością...14 Integrated Quality Management System...15 Obsługa klientów...16 Costumer service...17 Źródła finansowania...18 Financial sources...19 Inwestycje...20 Capital investments...21 Plany na przyszłość...22 Plans for the future...23 Aqua ekologiczna...24 Aqua and the Environment...25 Aqua społeczna...26 Aqua and the Community...27 Centrum rekreacji Aqua...28 Aqua recreation centre...29 Sprawozdanie finansowe...30 Financial statement...30 mln PLN Poziom sprzedaży wody i ścieków Water and wastewater sale volumes Sprzedaż wody tys. m 3 Water sale ths m 3 zysk netto/net profit Sprzedaż ścieków tys. m 3 Wastewater sale ths m 3 Wskaźnik wody niesprzedanej/non-revenue water m 3 /km/d

4 Kolejnym ważnym projektem kontynuowanym przez Aquę w roku była modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowicach, dzięki czemu technologia oczyszczania ścieków spełniać będzie wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, a tym samym zniknie zagrożenie karami. W ubiegłym roku wiele pracy włożyliśmy w doskonalenie systemu zarządzania jakością. W kwietniu roku Spółka recertyfikowała system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz uzyskała certyfikaty: systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z normą ISO 22000:2005. Pragniemy zwrócić uwagę, że certyfikat ISO 22000:2005 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka zdobyła jako pierwsza nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Funkcjonujące w Spółce systemy jakości tworzą spójny model, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji klientów, troska o środowisko naturalne oraz zapewnienie dobrych wyników ekonomicznych Spółki. Te sprzeczne na pozór ze sobą cele udało nam się pogodzić w wyniku pracy całej załogi Aqua S.A. W konsekwencji podjętych działań, w maju roku Aqua S.A. została wyróżniona prestiżową Śląską Nagrodą Jakości w kategorii duże przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Spółka została doceniona za efektywne i skuteczne wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania. Podkreślono także duże zaangażowanie we wspieraniu inicjatyw lokalnych i działalność inwestycyjną zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Szanowni Państwo, Krzysztof Filipek Wiceprezes Zarządu Aqua, Vice-president of the Management Board of Aqua SA Składamy na Państwa ręce Raport Roczny z działalności Aqua S.A. za rok. Za nami kolejny dobry rok, co znalazło odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. W roku osiągnęliśmy wynik tys. zł, o 1,8% więcej niż zakładaliśmy w budżecie. Udało nam się także uzyskać przy niezmienionych taryfach wzrost przychodów o 4,2%. Wyższe przychody są spowodowane wzrostem ilości odprowadzanych ścieków oraz zwiększeniem sprzedaży pozostałych usług oferowanych przez Aquę. Z wypracowanego w roku zysku Zarząd Spółki wnioskuje o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o łącznej wysokości ,80 zł, co daje kwotę 0,30 zł (brutto) na jedną akcję. W roku 2008 zamierzamy osiągnąć zwiększenie przychodów ze sprzedaży, co zostanie osiągnięte dzięki pierwszej od 4 lat podwyżce taryf, podłączeniom nowych klientów oraz poprzez wzrost wolumenu sprzedaży wody i ścieków. W roku kontynuowaliśmy działania inwestycyjne rozpoczęte we wcześniejszych latach. Do sukcesów można przede wszystkim zaliczyć, zakończenie w terminie i zgodnie z budżetem, budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bielska-Białej: w Lipniku i w Hałcnowie. Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się 8. stycznia 2008 r. w Domu Kultury w Hałcnowie. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego jak również znacząco poprawi jakość życia mieszkańców obu dzielnic. Powyższa inwestycja umożliwiła podłączenie aż 1200 gospodarstw domowych. Obecnie sukcesywnie trwają prace podłączeniowe. Trzeba tutaj zaznaczyć, że inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 22,8 mln zł. Koszt całego projektu wynosił 37 mln. Reszta pieniędzy potrzebna do wykonania całego projektu stanowiła środki własne Spółki. W rankingu ogłoszonym w roku lista 2000 Rzeczpospolita Aqua znalazła się na miejscu, wyłonionej wg przychodów ze sprzedaży. Mimo to, uplasowała się na 6. miejscu Listy w kategorii firm najwięcej inwestujących w Polsce oraz zajęła 13. miejsce wśród najbardziej rentowych EBIDTA - najwyższe wśród firm wodno-kanalizacyjnych. Mijający rok był dla Aquy S.A. niezwykle owocny. Starania Spółki zostały docenione w wielu ogólnopolskich konkursach. Otrzymane przez Spółkę nagrody są przede wszystkim zasługą kompetentnej pracy wszystkich pracowników. Bardzo cenimy budowaną wspólnym wysiłkiem współpracę z gminami, która ma na celu przede wszystkim dobro mieszkańców naszych obecnych i przyszłych klientów, a nie dotyczy tylko świadczonych przez Spółkę usług, ale także wspierania życia kulturalnego, sportowego i naukowego regionu. W nadchodzących latach przed Spółką stają kolejne wyzwania. Ważnym zadaniem jest budowa kanalizacji dla kolejnych mieszkańców Bielska-Białej. Wybudowane zostanie około 120 km sieci kanalizacyjnej, między innymi dla dzielnic: Komorowice Krakowskie, Komorowie Śląskie, Stare Bielsko, Kamienica, Lipnik (zlewnia Niwka), Olszówka. Inwestycja zostanie dofinansowywana z Funduszu Spójności, będzie to wydatek rzędu 160 mln. złotych. Akcjonariuszom, a są nimi: Gmina Bielsko-Biała i okoliczne gminy, firma United Utilities z Wielkiej Brytanii, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prywatne, pragniemy zapewnić satysfakcję z naszej działalności. W codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełniać przyjętą misję Spółki, równoważąc interesy wszystkich stron. Serdecznie dziękujemy członkom Rady Nadzorczej za pomoc i wsparcie. Słowa uznania składamy także na ręce władz gminy Bielska-Białej, na czele z Prezydentem Miasta panem Jackiem Krywultem, dziękując za wieloletnią współpracę. Kolejne podziękowania kierujemy do władz gmin na terenie naszej działalności. Na zakończenie dziękujemy naszym klientom za często okazywaną życzliwość i zrozumienie. Jednoczesne zapewniamy, że celem wszelkich podejmowanych przez nas działań jest przede wszystkim troska o dobro mieszkańców Podbeskidzia. Zarząd Aqua S.A. 4

5 Dear Sir or Madam, We present to you our Annual Report of Aqua S.A. operations for the year. It was an another successful year for us, and it is reflected by our financial results. In we have earned zlotys, 1.8% more than intended by the budget. We have managed to achieve an increase of profits in the amount of 4.2%, keeping the tariffs unchanged. Higher earnings are brought on by the increased amount of collected sewage and increased sales of other services offered by Aqua. From the gains acquired in, the Board of Directors will pay out a dividend to the shareholders in the total amount of , which equals 0.30 zlotys gross per share. An increase of profits from sales is expected for the year 2008, which will be achieved through an increase of tariffs - first in 4 years, connecting new customers and a growth of the volume of sales for water and sewage. In we have been continuing with the investments started in previous years. One of our successes was completing - on time and within the budget - the construction of the sanitary sewage system in Lipnik and Hałcnów districts of Bielsko-Biała. An official ceremony celebrating the completion of the project took place on January 8th 2008 at the Hałcnów Community Centre. The completed investment will be a contributing factor in improving the natural environment, increasing the quality of life of the residents of these two districts. The abovementioned project make it possible to connect 1200 households to our network. Currently, connecting successive households is taking place. It should be mentioned that this investment was completed with the help of the European Regional Development Fund, which put in 22,8 million zlotys. The total cost of the project was 37 million zlotys. Our company covered the rest of the funds needed for this project. Another important project for Aqua is continuing the modernisation of the sewage plant in Komorowice, which will bring the technology of treating sewage up to date with the EU demands, removing the risk of fines. Lots of hard work has been put into improving the quality management system last year. In April of the company recertified its ISO 9001:2000 quality management system and has acquired the ISO 14001:2004 certificate of environmental management system and the certificate of food safety management system, according to the norms of ISO 22000:2005. We would like to add that the ISO 22000:2005 certificate was obtained for the first time by a company in the water supply and sewage industry not only in Poland, but the whole European Union. Quality systems functioning in our company make a consistent model, whose goal is to ensure safety and satisfaction of our clients, protect the natural environment and provide good economic results for the company. These seemingly contradictory goals have been brought together as a result of the work of the whole Aqua S.A. team. In consequence of the undertaken actions, in May Aqua S.A. has been given the prestigious Silesian Quality Award in the category large production and service companies. The Silesian Provincial Governor and the Silesia Province Marshall held the honorary patronage over the contest. Our company was recognized for its effective implementation and maintaining of management systems. Strong involvement in support of local initiatives was also mentioned, as well as investments respecting the rules of environment protection. In the ranking " Rzeczpospolita s 2000 list", Aqua was placed at 1745 in regard to the sales earnings. However, we were placed 6th in the list of the most investing companies in Poland, and 13th among the most profitable EBIDTA the highest place for a water and sewage management company. Last year was extremely fruitful for Aqua S.A. Our efforts were recognized by many contests in Poland. The awards received were made possible above all by the competent work of all of our employees. Piotr Dudek Prezes Zarządu Aqua S.A., President of the Management Board of Aqua SA We value very highly our cooperation with township, the goal of this cooperation is always above all the good of the residents our current and future customers, and it isn t related only to the services provided by our company, but also to supporting the cultural, sport and academic life of the region. There are new challenges facing our company in the upcoming years. An important task is the construction of a sewage system for residents of Bielsko-Biała. About 120 km of sewage networks are in plans for the following districts: Komorowice Krakowskie, Komorowie Śląskie, Stare Bielsko, Kamienica, Lipnik (Niwka basin), Olszówka. This investment will be co-financed by the Cohesion Fund. It will be a project worth about 160 million zlotys. To our stockholders - the Township of Bielsko-Biała and surrounding townships, Unites Utilities from the United Kingdom, housing cooperatives and private persons, we wish to guarantee satisfaction from our operations. In our everyday work we try to fulfil our Mission the best we can, considering the interests of all sides involved. We extend sincere gratitude to the members of the supervisory board for their help and support. Words of recognition are also expressed towards the authorities of the Township of Bielsko-Biała, especially the Town Mayor Jacek Krywult, with gratitude for long-standing cooperation. Thanks are also due to the authorities of townships where our company has its operations. At the end, we would like to thank our consumers for their often expressed kindness and understanding. At the same time we wish to say that the goal of all our operations is, most of all, the concern for the good of the residents of Podbeskidzie. The Management Board of Aqua S.A.

6 Władze Spółki Zarząd Piotr Dudek - Prezes Zarządu Aqua S.A. Magister inżynier chemik, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska. W latach prezes zarządu oraz dyrektor naczelny w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W latach dyrektor oddziału CPN, a potem PKN w Katowicach. W latach doradca MOL i Slovnaft Polska. W latach pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. Otrzymał Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Krzysztof Filipek Wiceprezes Zarząd Aqua S.A. Doktor nauk chemicznych, posiada tytuł MBA uzyskany na SGH Warszawie. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego ( )oraz były kierownik Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa ( ). W latach był dyrektorem ds. rozwoju na Polskę w International Water Ltd. (LONDYN). Jest członkiem Rady Gospodarki Wodnej przy RZGW Gliwice oraz ekspertem Komitetu Gospodarki Komunalnej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 6

7 Rada Nadzorcza Maria Hetnał Przewodnicząca Rady Nadzorczej Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni pracownik spółki Apena, w której w latach pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego. Obecnie jest członkiem zarządu oraz dyrektorem finansowym w Marbet sp. z o.o. David John Kilgour Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Inżynier, B.Sc. Ponadto posiada kwalifikacje FCA jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora United Utilities (Poland ) B.V. oraz dyrektora finansowego United Utilities International. David Fuller Członek Rady Nadzorczej Magister zarządzania oraz licencjat z technologii budowy maszyn. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Mahindra Water Utilities Limited oraz Aktisiaselts Tallinna Vesi. Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, rok później został doradcą Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję Prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Marian Trela Członek Rady Nadzorczej Magister ekonomii. Był pracownikiem Bielskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, na stanowisku kierownika działu zbytu, głównego specjalisty ds. ekonomicznych i w końcu zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W latach był zastępcą Burmistrza Gminy Wilamowice. Obecnie jest Burmistrzem Gminy Wilamowice. Supervisory Board Maria Hetnał Chairwoman of the Supervisory Board Master of Economy, authorized expert auditor and a member of supervisory boards of State Treasury companies. Long-term Apena employee, where between 1993 and 2002 she was a member of the board and the financial director. Currently a member of the board and the financial director of Marbet LLC. David John Kilgour Vice chairman of the Supervisory Board Engineer, B.Sc. FCA qualified member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Currently the director of United Utilities (Poland) B. V. and the financial director of United Utilities International David Fuller Member of the Supervisory Board Master of Management and Bachelor in technology of machine construction. Currently the director of Mahindra Water Utilities Limited and Aktisiaselts Tallinna Vesi. Tomasz Jórdeczka Member of the Supervisory Board Higher education in management and organization, estate management professional license. Between 1994 and 1996 the undersecretary of state in the Spatial Development Ministry, a year late became an adviser to the chairman of Housing and Urban Development Bureau. Chairman of the Śródmiejska Housing Cooperative in Bielsko-Biała since Marian Trela Member of the Supervisory Board Master of Economy. Past manager of the sales department of the Bielskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, as well as its main economic specialist and assistant economic manager. Between 1991 and 1994 the Deputy Mayor of Wilamowice Township. Currently holds the post of the Mayor of Wilamowice Township. Company s Management Management Board Piotr Dudek Chairman of Aqua S.A. MS chemical engineer, completed postgraduate management, marketing and environmental protection studies. Between 1991 and 1998 chairman and the managing director of the Czechowice-Dziedzice Refinery. Between 1998 and 2000 the director of a CPN branch, later PKN in Katowice. An adviser for MOL and Slovnaft Polska from 2000 to On contract with Baghdadi waterworks in Iraq between The recipient of the Golden Laurel of Skill and Competence from the Regional Chamber of Commerce in Katowice Struktura własnościowa/ownership structure Gmina Bielsko-Biała the city of Bielsko-Biała United utilities (poland) bv United utilities (poland) bv pozostali akcjonariusze other shaleholders Krzysztof Filipek Vice Chairman of Aqua S.A. Doctor of Chemistry, MBA degree from SGH Warsaw. Scientific researcher at the Silesian University ( ) and the director of Department of Water Protection of the Central Mining Institute ( ). During the director of development for Poland in International Water Ltd. (LONDON). Currently a member of Water Management Council in the RZGW Gliwice and an expert for Public Utilities Committee in the National Chamber of Commerce.

8 Historia Aqua S.A. Historia wodociągów i kanalizacji w Bielsku-Białej sięga XIX wieku. Wówczas odrębnie w Bielsku i Białej powstały pierwsze systemy wodociągowe zasilane z ująć zlokalizowanych na płynących przez miasta strumieniach i potokach. Również w tym samym okresie zaczęły powstawać pierwsze kanały, którymi gromadzone ścieki komunalne i opadowe były odprowadzone do rzeki Białej. W 1895 roku w Bielsku rozpoczęto eksploatację pierwszego wodociągu. W latach trzydziestych oddano do użytku zaporę wodną w dolinie potoku Wapienica, która stanowiła najważniejsze źródło wody pitnej dla mieszkańców Bielska. Od 1898 niezależnie rozwijał się system wodociągowy miasta Biała. Pierwsze trwałe połączenie układu hydraulicznego miast miało miejsce w 1935 roku, a scalenie w jeden organizm nastąpiło dopiero po połączeniu miast. Od tego czasu obserwowano dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozbudowywano układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podłączając kolejne dzielnice miasta oraz budowano kolejne stacje uzdatniania wody, z których największa mieściła się w Kobiernicach na rzece Sole. Sukcesywnie następował 8

9 też proces przejmowania przez przedsiębiorstwo wodociągowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowanej przez spółki wodne i wodociągowe na terenach sąsiadujących gmin. W latach w związku z budową miejskiej oczyszczalni ścieków w Komorowicach dokonano przebudowy i rozbudowy kanalizacji na terenie miasta w zlewni rzeki Białej. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało województwo bielskie, w raz z nim Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bielsku-Białej, które swoim obszarem działania objęło całe województwo bielskie. W marcu 1990 roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 26 przedsiębiorstw państwowych oraz osoby fizyczne, założyły Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Celem spółki było zgromadzenie niezbędnych środków koniecznych do rozbudowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków dla Bielska-Białej. 9 kwietnia 1990 nastąpiła rejestracja sądowa Spółki AQUA, a w maju zmianie uległa nazwa spółki na Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. w Bielsku-Białej. W listopadzie 1990 roku Wojewoda Bielski wszczął postępowanie przygotowawcze w/s podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wydzielenia majątku gmin, a Rada Miasta Bielsko-Biała podjęła uchwałę o wniesieniu aportem do Spółki AQUA skomunalizowanego na terenie miasta mienia wodociągowo-kanalizacyjnego. W czerwcu 1991 roku - Wojewoda Bielski zarządził komunalizację Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej przekazując mienie na rzecz gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Od lipca 1991 roku Gmina Bielsko-Biała powierzyła zarząd nad urządzeniami i siecią wodociągowo-kanalizacyjną Spółce AQUA. Podobnie uczyniły gminy: Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Szczyrk. Pod koniec 1991 r. Rada Miasta Bielska- Białej podjęła decyzję o prowadzeniu inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji wyłącznie przez Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. Inwestycje te miały być realizowane tylko ze środków P.K. AQUA S.A., a miasto będzie ewentualnie inwestować tylko poprzez wykup kolejnych emisji akcji P.K. AQUA S.A. W 1994 roku firma konsultingowa CH2M HILL opracowała, pod nadzorem przedstawicieli Banku Światowego i P.K. AQUA S.A., Studium gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Bielska-Białej obejmujące zagadnienia techniczne, instytucjonalne i finansowe. Na jej podstawie Bank Światowy udzielił Aquie długoterminowej pożyczki w wysokości 12 mln USD i 13 mln DM. W 1998 roku Spółka zadebiutowała na publicznym regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO, a w 1999 roku pozyskała międzynarodowego partnera strategicznego, który objął mniejszościowy pakiet akcji Spółki. W 2000 r Spółka otrzymała subwencje z Funduszu Phare na realizację programu Poprawy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Bielsku-Białej. Od 2004 roku Spółka znacznie przyspieszyła realizację programu inwestycyjnego. W latach Spółka na inwestycje wydała łącznie 260 mln zł. Jedną z największych inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2006 i roku była budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bielska-Białej Lipnik i Hałcnów. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. The history of Aqua S.A. The history of water supply and sewage systems in Bielsko-Biała goes back to the XIX century, when the first water supply systems were created in the Bielsko-Biała area, drawing water from the streams and brooks flowing through the town. First canals were also being created at that time. They collected municipal sewage and rainfall waste water, channelling it into the Biała River. The first water main in Bielsko started operating in in the thirties, a dam was built in the valley of the Wapienica stream, which was the main source of drinking water for the residents of Bielsko. Since 1898, the water supply system in the city of Bielsko was growing independently. The first permanent linking of the city s plumbing system took place in The system merged into a single organism only when the two towns were joined into one. A dynamic growth of the waterworks company has been taking place since - the sewage and the water supply system was being extended, connecting subsequent districts of the city and building subsequent water treatment stations, the biggest of which was located in Kobiernice on the Soła river. The process of the waterworks company taking over the management of the water supply networks and the sewage networks being built in the surrounding townships by has also been taking place successively. During , because of building a new sewage treatment plant in Komorowice, the city sewage system in the basin of the Biała River has been redeveloped and expanded. In 1975, during administrative reforms, a new Bielsko-Biała Province has been created and along with it, the Municipal Waterworks and Sewage Company has been transformed into the Regional Waterworks and Sewage Company, with its headquarters in Bielsko-Biała, managing the whole Bielsko-Biała Province area. In March 1990, the Town Hall of Bielsko-Biała, 26 government companies and private persons have established AQUA S.A. in Bielsko-Biała. The goal of this company was to bring together all the necessary means for expanding the water supply and sewage systems and modernizing Bielsko-Biała s sewage treatment plant. On April 9th 1990 the company "AQUA was registered, and in May the name has been changed to the Municipal Company AQUA S.A. in Bielsko-Biała. In November 1990 the provincial governor of Bielsko-Biała initiated proceedings in regard to the division of the Regional Waterworks and Sewage Company and separation of the townships property, and the City Council of Bielsko-Biała passed a resolution to contribute the communalized water supply and sewage systems to the AQUA company. In June 1991 the Provincial Governor of Bielsko ordered communalization of the Regional Waterworks and Sewage Company in Bielsko-Biała, transferring property onto the following townships: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice and Wilkowice. In July 1991 the Township of Bielsko-Biała has transferred the managements over the facilities and the water supply - sewage network over to the "AQUA" company. Similar decisions took place in the townships of: Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Szczyrk. At the end of 1991 the City Council of Bielsko-Biała made a decision that waterworks and sewage investments will be undertaken exclusively by the Municipal Company "AQUA" S.A. These investments should be financed by "AQUA" S.A., and the city will invest, if necessary, only through purchases of subsequent issues of AQUA S.A shares. In 1994 the consulting company CH2M HILL designed under the supervision of the World Bank representatives and AQUA S.A. the Study of water and sewage management for the city of Bielsko-Biała, which encompassed technical, institutional and financial issues. On the basis of the study the World Bank gave Aqua a long-term loan of 12 million USD and 13 million DM. In 1998 the Company made its debut on the regulated public kerb market CeTO, and in 1999 it joined with an international strategic partner, who bought out a minority interest of the company s shares. In 2000 the Company received a subvention from the Phare Fund for the Improving the Waterworks and Sewage Management in Bielsko-Biała program. Since 2004 the investment program has been considerably accelerated. A total of 260 million zlotys was been spent on investments between 2004 and by the Company. One of the biggest investments for the company was construction of the sanitary sewage system in the Lipnik and Hałcnów districts of Bielsko-Biała in 2006 and. The project was co-financed by the European Regional Development Fund as a part of the Integrated Programme of Regional Operations.

10 Podstawowa działalność Zatrudnienie / employment liczba pracowników amount of employees Podstawową działalnością Spółki Akcyjnej Aqua jest zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Aqua prowadzi działalność na terenie miast: Bielska-Białej, Szczyrku, Kęt, Wilamowic oraz gmin: Andrychów, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Spółka prowadzi także hurtową sprzedaż wody dla miast: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty oraz dla gminy Bestwina. Ponadto, Aqua S.A. odbiera i oczyszcza ścieki z Bielska-Białej i sześciu okolicznych gmin. Spółka poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tyś. mieszkańców. Aqua dostarcza rocznie ok. 16 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aqua korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada kilka źródeł wody, z których najważniejsze są zlokalizowane w Kobiernicach na rzece Sole, w Wapienicy na potoku o tej samej nazwie oraz w Szczyrku na rzece Żylicy. Codziennie produkujemy około tys. m 3. Spółka po- 10

11 siada około 2000 km sieci wodociągowej i około 1000 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie, w Komorowicach i Wapienicy. W Aquie dużą rolę kładziemy na profilaktyczne badania sieci. Ciągły monitoring przepływów jest możliwy dzięki zastosowaniu telemetrii, loggerów lub permalogów urządzeń umożliwiających zapamiętywanie informacji o przepływach chwilowych w określonych przedziałach czasowych. Aqua ciągle ulepsza stosowany proces dezynfekcji wody na stacjach uzdatniania, na przykład poprzez poszerzenie procesu o etap naświetlania promieniami UV. Promieniowanie to, w najlepszy sposób, eliminuje mogące się pojawić w wodzie skażenie bakteriologiczne, w tym bakteriami z grup Coli i Clostridia. Bakterie te mogą wywoływać u ludzi wiele chorób m.in. powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Poddanie bakterii promieniowaniu UV uszkadza w nich kod DNA i RNA, co zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że stosowanie lamp w istotny sposób poprawia jakość dostarczanej wody. W przyszłości planujemy wykonać instalacje lamp UV także na innych stacjach należących do Spółki. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pracy możemy dostarczać klientom wodę, która nie tylko spełnia surowe standardy określone w przepisach w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również dostarcza pijącym ją ludziom niezbędnych do życia mikroelementów. Kolejnym celem stawianym przed Spółką jest tworzenie warunków dobrej, bezpiecznej i dającej satysfakcję pracy dla załogi. Na koniec roku w Aquie pracowało 401 osób i było to o 11 osób więcej w porównaniu ze stanem na r. Wzrost zatrudnienia był m.in. związany z: koniecznością wdrożenia i przeszkolenia do pracy nowych pracowników, którzy zastąpią osoby przechodzące w najbliższym czasie na emeryturę, uzupełnieniem zatrudnienia w związku z rozwojem Spółki, co wiąże się z oddawaniem nowych obiektów technologicznych, wzrostem długości sieci, a przez to zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań. W roku kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, seminariach oraz zorganizowanych formach kształcenia. W ostatnim okresie można zaobserwować tendencję do aktywnego uczestnictwa pracowników Aquy w roli prelegentów na konferencjach i w sympozjach. Pracownicy prezentują osiągnięcia firmy w różnych obszarach działalności oraz rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo. W roku pracownicy uczestniczyli zarówno w szkoleniach aktualizujących wiedzę, jak i szkoleniach interpersonalnych. Łączna liczba dni szkoleniowych w roku wynosiła are the recipients of Aqua s services. The company owns few water springs, the most important ones are located in Kobiernice on the Soła river, in Wapienica on a stream of the same name and in Szczyrk on the Żylica river. We produce about 68 to 73 thousand m³ of water daily. Our company has over 2000 km of water supply networks and about 1000 km of sewage networks. Our company operates two mechanical-biological treatment plants, in Komorowice and Wapienica. We attach great significance to preventive network screening in Aqua. Constant monitoring of flows is possible thanks to the use of telemetry, loggers or permalogs devices making it possible to remember momentary information about flows in specific time frames. Aqua is constantly improving its water disinfection processes in its treatment stations, through adding the UV radiation stage, for example. UV radiation is a best way to eliminate bacterial contamination in water, including Coli and Clostridia bacteria. These bacteria can cause many diseases, such as gastrointestinal disorders, in humans. Subjecting bacteria with UV radiation destroys its DNA and RNA, which prevents it from reproducing. Experimental data indicates that the use of lamps improves quality of water significantly. We are planning on installing UV lamps in other stations belonging to our company as well. We are proud that because of our work we are able to deliver to our consumers water, which not only meets the strict standards described in the regulations regarding the quality of water intended for human consumption, but also delivers microelements necessary for life. Another goal of our company is to create conditions of good, safe and satisfying work for our employees. At the end of there were 401 people employed in Aqua, 11 more than a year earlier. An increase of employment was related to: the necessity of bringing in and training of new employees, who can replace those employees whose retirement is approaching, demands for new employees due to the expansion of the company, related to opening of new facilities, increasing the lenght of the network, which leads to a larger scope of performed tasks. Our employees continued to develop professionally during. Our employees are gaining more qualifications, participating in training courses, conferences, symposiums, seminaries and other organized forms of education. A trend can be recently seen for Aqua employees to actively participate in conferences and symposiums as speakers. Our employees describe the achievements of our company in various areas of operation and the solutions implemented by our company. During our employees have participated in trainings bringing their expertise up to date, as well as interpersonal training courses. The total number of training days for all the employees in the year is Core Business The basic operations of Aqua S.A. include large-scale water supplying and sewage management. Aqua operates in the following areas: The cities of Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice and townships: Andrychów, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka and Wilkowice. Our company is also a whole-seller of water for the following towns: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty and the township of Bestwina. Moreover, Aqua S.A. collects and treats sewage in Bielsko-Biała and six surrounding townships. UCZESTNICY SZKOLEŃ / participants of training liczba dni szkoleniowych amount of taning days Through its 40 thousand point of sale our company reaches about 300 thousand residents. Yearly, Aqua delivers about 16 million m³ of water, collects and treats about 11 million m³ of sewage. Households, housing cooperatives, public institutions as well as industrial and service companies

12 Klienci Spółki / Customers of the Company Sprzedaż usług liczba punktów sprzedaży w tys. number of billing points in ths. Woda/Water Ścieki/Wastewater Strategicznym celem Spółki Aqua jest zwiększenie sprzedaży. Cel ten realizowany jest przez pozyskiwanie nowych odbiorców, jak również poprzez kontrole i wykrywanie odbiorców nielegalnych. W celu zwiększenia sprzedaży prowadzona jest od kilku lat polityka umiarkowanych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Aqua stosuje także upusty handlowe dla poszczególnych grup klientów: upusty dla dotychczasowych klientów, którzy zwiększą zużycie wody, upusty dla nowych klientów, specjalny upust dla klientów wytypowanych przez urzędy gmin (trudna sytuacja finansowa). Trwający kilkanaście lat spadek sprzedaży został w ciągu ostatnich trzech lat zahamowany i nastąpiła stabilizacja sprzedaży. 12

13 W roku wzrosła sprzedaż wody dla odbiorców bezpośrednich (gospodarstwa domowe) o ok. 1%, natomiast odnotowano spadek sprzedaży: hurtowej o 2% oraz dla pozostałej grupy odbiorców o 4%. W zakresie odbioru ilości ścieków sanitarnych zanotowany został w roku sprawozdawczym wzrost o 1%, także w zakresie zafakturowanych wód deszczowych, wzrost nastąpił aż o 16%. Powodem wzrostu zafakturowanych wód deszczowych było pozyskanie nowych klientów i ujawnienie korzystających z tej usługi bez ponoszenia opłat. Dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej pozyskaliśmy nowych klientów. Ilość odbiorców wody wg stanu na 31 grudnia r. wynosiła podmiotów wzrosła w ciągu roku o 329 odbiorców. Ilość klientów w zakresie odbioru ścieków wg stanu na 31 grudnia r. wynosiła wzrosła w ciągu r. aż o 940 podmiotów. Dynamika sprzedaży w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w stosunku do roku 2006 kształtowała się następująco: sprzedaż wody 99% odbiór ścieków i wód opadowych 106% opłata abonamentowa 118% usługi pozostałe 139% sprzedaż towarów i materiałów 165% Razem sprzedaż 104% Około 4% przychodów Spółki stanowią świadczenia pozostałych usług, do których należą: przychody z pływalni i fitness należących do Spółki, utylizacja emulsji olejowych, czyszczenie sieci kanalizacyjnej nie należącej do Aqua S.A., diagnostyka sieci wodociągowej nie należącej do Aqua S.A., sprzedaż materiałów instalacyjnych, wykonywanie zleconych analiz fizyko-chemicznych, usługi geodezyjne oraz przychody uzyskane z czynszów i dzierżawy majątku Aqua. In the area of sanitary sewage disposal, an increase of 1% could be noticed in the reporting year, during the same time the invoiced rainwater disposals increased by 16%. Increased invoiced rainwater disposals were caused by acquiring new consumers and uncovering those taking advantage of this service illegally. Thanks to the expansion of the water supply and sewage disposal network we have gained new consumers. The number of consumers for December 31st was an increase by 329 during the year of. The number of consumers of sewage disposal for December 31st was a large increase of 940 during the year of. Sales dynamics for the reporting year took the following shape in comparison to 2006: water sales 99% sewage and wastewater disposal 106% subscription charges 118% other services 139% goods and materials sales 165% Total sales 104% About 4% of company s income comes from the remaining services: profits from the fitness club and the swimming pool belonging to the company, oil emulsion utilization, maintenance of sewage networks not belonging to the company, diagnostics of water supply networks not belonging to the company, sales of installation materials, commissioned physical and chemical analysis, geodetic services, and income from the rent and lease of Aqua property. Sale of services Increasing sales is a strategic goal of Aqua. This goal is being accomplished through the acquisition of new consumers, as well as the control and uncovering of illegal consumers. In order to increase sales, a policy of moderate pricing for water supply and sewage disposal has been in place in the last years. Aqua also offers discounts for certain client groups: discount for current clients who increase their water usage, discounts for new clients, special discounts for clients named by the township administration (difficult financial situations). The decrease of sales, which has lasted for several years, has come to a halt within the last three years, and the sales numbers became stable. STRUKTURA SPRZEDAŻY / SALES STRUCTURE Woda Water opłata Abonamentowa subscription charges sprzedaż towarów i materiałów goods and materials sales Ścieki Wastewater pozostałe usługi other services Razem/total mln PLN In sales of water for direct consumers (households) increased by 1%, at the same time sales fell in the following areas: wholesale by about 2%, and for the remaining group of consumers by 4%.

14 Analiza jakości wody na ujęciach Procent próbek spełniających normy Water quality analysis at Water Treatment Plants Percentage of compliance Zintegrowany System Zarządzania Jakością Mętność / Turbidity Mangan / Managanese Wskaźnik Coli / Coli indicator Żelazo / Iron Barwa / Colour Spółka realizując swoje cele biznesowe, przyjęła w swojej misji harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Misja ta realizowana jest poprzez funkcjonowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego bezpieczeństwo zdrowotne dostarczanej wody, wysoką jakość świadczonych usług, jak również dbałość o środowisko naturalne. Aqua S.A. posiada wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą: system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001:2000, system zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2004, system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zgodny ze standardem ISO 22000:

15 Spółka wdrożyła ISO 22000:2005 jako pierwsze i jak dotąd jedyne przedsiębiorstwo w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i w Europie. Laboratorium centralne Spółki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającą wykonywanie analiz zgodnie z normą ISO 17025:2001. Potwierdzeniem działań pro-jakościowych Spółki było otrzymanie w roku Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii - duże przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe oraz pierwsze miejsce w konkursie Quality International, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i PARP - w kategorii: system zarządzania. Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz system zarządzania jakością ISO 9001:2000 obejmuje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucje wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ISO 22000:2005 obejmuje ujmowanie, uzdatnienie i dystrybucję wody. Cele dotyczące środowiska naturalnego osiągane są poprzez: zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez stałą poprawę jakości oczyszczonych ścieków, stosowanie nowych urządzeń i technologii o wysokiej efektywności i niskiej energochłonności, stosowanie alternatywnych źródeł energii. U źródeł wdrożonego systemu zarządzania jakością, były następujące założenia: wykorzystanie posiadanych narzędzi informatycznych, ograniczenie kosztów wdrożenia, wykorzystanie elektronicznej poczty wewnętrznej, ograniczenie dokumentacji w wersji papierowej, zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentacji, stały dostęp do aktualnych wersji dokumentów oraz raportów i innych cennych informacji zarządczych, możliwość zastosowania automatycznych rozwiązań monitorujących w momencie zbliżenia się do wartości progowych lub ich przekroczenia, inicjowanie działań korygujących i nadzoru nad wyrobem niezgodnym całkowicie w elektronicznej wersji, duże możliwości doskonalenia systemu i ustalania przebiegu działań automatycznie, elastyczność systemu - zintegrowany system w chwili obecnej obejmuje wymagania 2 norm, a rozbudowa o kolejne nie będzie stanowić żadnego problemu. Zgodnie z procedurą funkcjonującą w Spółce, Aqua raz w roku zobowiązana jest przeprowadzić badanie satysfakcji swoich klientów (wywiad ankietowy). Przeprowadzone badanie w roku potwierdziło wysoką pozycję Spółki oraz wysoką jakość dostarczanych produktów na obszarze jej działania. Integrated Quality Management System Aqua S.A. has implemented and maintains an Integrated Management System, which consist of: quality management system based on ISO 9001:2000, environmental management system in accord with ISO 14001:2004, food safety management system ISO 22000:2005. The company implemented ISO 22000:2005 as the first and so far the only water and sewage management company in Poland and in Europe. The company s central laboratory has been given an accreditation of the Polish Accreditation Centre, confirming that our analyses are performed in accordance with ISO 17025:2001. Our company was given a confirmation that its operation are pro-quality in, when it received the Silesian Quality Award in the category large production and services company, and by winning the first place in the Quality International contest, which was held under the patronage of the Minister of Regional Development and PARP in the category management systems. The implemented environmental management system ISO 14001:2004 and the quality management system ISO 9001:2000 encompass tapping, treating and distribution of water and collecting, treating and disposing of sewage. The food safety management system ISO 22000:2005 encompasses tapping, treatment and distribution of water. Goals related to the natural environment are achieved through: preventing degradation of the natural environment by continuously improving quality of the purified sewerage, implementing modern equipment and technologies which are highly effective and energy efficient, using alternative energy sources. The following premises are at the root of the implemented quality management system: to utilize the information technology at hand, to limit implementation costs, to utilize the internal system, to limit paper documentation, to employ electronic documentation circulation, constant access to actual versions of documentation and reports and other useful management information, possibility of employing automatic monitoring systems when reaching or exceeding threshold values, to initiate entirely electronic correcting of operations and monitoring of faulty products, high possibility of automatically improving the system and the management over operations, system's elasticity - the integrated system currently meets the requirements of two ISO norms, expanding it by other norms will not be a problem. According to the Aqua procedures, the company is committed to check consumer satisfaction once a year, through a questionnaire. The questionnaire confirmed the company s high regard among consumers and the high quality of the services provided. Working on achieving its business goals, the company has made it its mission to satisfy its consumers, shareholders and employees, limiting the impact of its operations on the natural environment. This mission is being fulfilled through the implementation and constant improving of the Integrated Management System, which controls health safety of the supplied water, high quality of services provided, as well as protection of the natural environment.

16 Ocena satysfkacji klientów w Sali Obsługi Klienta Customer satisfaction survey at customer service department pozytywna positive negatywna negative NIE wiem i don't know Obsługa klientów Oferowanie klientom wysokiej jakości usług, odpowiadających ich potrzebom i oczekiwaniom, jest jednym z podstawowych zadań, wynikających z przyjętej misji Spółki. W swojej codziennej pracy, załoga Aqua S.A. zobowiązana jest do stosowania polityki orientacji na klienta, udzielając niezbędnej pomocy, poszukując najlepszych rozwiązań. Każdy pracownik Spółki jest współodpowiedzialny za zwiększanie satysfakcji klientów, która dla potrzeb ciągłego doskonalenia Spółki jest systematycznie monitorowana i analizowana. Dla osiągnięcia celów dotyczących klientów, szczególną uwagę Spółka zwraca na utrzymanie ciągłości świadczonych usług, usprawnienie obsługi klientów oraz poprawę jakości dostarczanej wody. Respondenci w r. oceniali pracę pracowników w sali obługi klienta Aqua SA według różnych kryteriów. Respondents have assessed attitude of customer service employees of year. 16

17 Dążeniem Aquy jest budowanie więzi z klientami opartej na wzajemnym zaufaniu. W związku z tym Aqua systematyczne prowadzi badania poziomu satysfakcji swoich odbiorców. Głównymi źródłami informacji o klientach są prowadzone raz w roku badania satysfakcji klienta (kwestionariusz ankietowy) oraz analiza zgłoszeń klientów. Przeprowadzone w roku badanie satysfakcji klienta potwierdziło pozytywny odbiór spółki przez mieszkańców Bielska-Białej. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia Spółkę 50% ankietowanych, jest to o 6% więcej niż rok temu. Podobnie, jak rok temu, do tej grupy zadowolonych z działalnośći Spółki zaliczamy osoby, które wystawiły nam notę przeciętną oraz obojętną. Łączna grupa usatysfakcjonowanych naszych klientów liczy 91% badanych. Natomiast 9% ocania nas negatywnie, o 1% więcej niż przed rokiem. Otrzymane wyniki możemy jednak uznać, za bardzo dobre i wiarygodne. Można zaryzykować stwierdzeniem, że opinia naszych klientów o działalności Spółki osiągnęła constans. of feedback are the yearly consumer questionnaires and the analysis of clients reports. The questionnaire confirmed a positive view of our company by the residents of Bielsko-Biała. 50% of those polled gave us high or very high notes, 6% more in comparison to the last year. Similarly to the last year, those who gave us an average or indifferent notes are considered as satisfied by our services. The total sum of satisfied consumers is 91% of the respondents. 9% gave us negative notes, 1% more than last year. Those results can be considered as very good and reliable. It could be said that the opinion of our company has reached a certain constant level. The result of 91% of satisfied or indifferent clients is much higher than the 60% level required by the company, which shows that the operations undertaken by us helped to soften the image of a monopolist in the Podbeskidzie region. Osiągnięty rezultat 91% klientów zadowolonych lub obojętnych względem Spółki znacznie przewyższa wymagany poziom 60% wskaźnika przyjętego w spółce, co świadczy o tym, że działania Spółki w istotny sposób wpłynęły na zmiękczenie wizerunku monopolisty na Podbeskidziu. Drugim istotnym miernikiem umożliwiającym analizę potrzeb i oczekiwań klientów jest analiza zgłoszeń klientów, które wskazują kierunki zmian i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Zarówno badanie satysfakcji klientów oraz rejestrowanie zgłoszeń umożliwiają poznanie słabych i mocnych stron Spółki, a przez to tworzenie firmy na miarę oczekiwań mieszkańców i instytucji działających na terenie Podbeskidzia. Another essential measure of client needs and expectations is the analysis of client reports, which can indicate the direction for changes and further development for the company. Client questionnaires as well as registering of client reports allow us to recognize the weak and the strong aspects of the company, leading to the creation of a company which meets the expectations of residents and institutions of the Podbeskidzie region. Wyniki oceny satysfakcji klienta w roku Results of castomer satisfaction in Bardzo dobrze Very good Dobrze Good Przeciętnie Adverage Costumer service Obojętnie Indifferently Źle Bad Bardzo źle Very bad Offering our clients services of high quality, meeting their needs and expectations are some of the basic tasks of our company, included from its mission. In its everyday work, the Aqua S.A. crew is committed to abide by the for the client policy, providing necessary help and seeking solutions which are the best for the client. Each employee is co-responsible for increasing the client satisfaction, which is systematically monitored and analyzed in order to continuously improve our company. In order to achieve the goals related to satisfying our clients, our company attaches special attention to keeping continuity of the services provided, to improving its consumer services and to improving the quality of the delivered water. Aqua strives to build a bond based on mutual trust with its clients. That is why Aqua systematically seeks feedback regarding the quality of services provided from its clients. The main sources

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo