SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT"

Transkrypt

1

2 2

3 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10 Core Business...11 Sprzedaż usług...12 Sale of services...13 Zintegrowany System Zarządzania Jakością...14 Integrated Quality Management System...15 Obsługa klientów...16 Costumer service...17 Źródła finansowania...18 Financial sources...19 Inwestycje...20 Capital investments...21 Plany na przyszłość...22 Plans for the future...23 Aqua ekologiczna...24 Aqua and the Environment...25 Aqua społeczna...26 Aqua and the Community...27 Centrum rekreacji Aqua...28 Aqua recreation centre...29 Sprawozdanie finansowe...30 Financial statement...30 mln PLN Poziom sprzedaży wody i ścieków Water and wastewater sale volumes Sprzedaż wody tys. m 3 Water sale ths m 3 zysk netto/net profit Sprzedaż ścieków tys. m 3 Wastewater sale ths m 3 Wskaźnik wody niesprzedanej/non-revenue water m 3 /km/d

4 Kolejnym ważnym projektem kontynuowanym przez Aquę w roku była modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowicach, dzięki czemu technologia oczyszczania ścieków spełniać będzie wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, a tym samym zniknie zagrożenie karami. W ubiegłym roku wiele pracy włożyliśmy w doskonalenie systemu zarządzania jakością. W kwietniu roku Spółka recertyfikowała system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz uzyskała certyfikaty: systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z normą ISO 22000:2005. Pragniemy zwrócić uwagę, że certyfikat ISO 22000:2005 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka zdobyła jako pierwsza nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Funkcjonujące w Spółce systemy jakości tworzą spójny model, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji klientów, troska o środowisko naturalne oraz zapewnienie dobrych wyników ekonomicznych Spółki. Te sprzeczne na pozór ze sobą cele udało nam się pogodzić w wyniku pracy całej załogi Aqua S.A. W konsekwencji podjętych działań, w maju roku Aqua S.A. została wyróżniona prestiżową Śląską Nagrodą Jakości w kategorii duże przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Spółka została doceniona za efektywne i skuteczne wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania. Podkreślono także duże zaangażowanie we wspieraniu inicjatyw lokalnych i działalność inwestycyjną zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Szanowni Państwo, Krzysztof Filipek Wiceprezes Zarządu Aqua, Vice-president of the Management Board of Aqua SA Składamy na Państwa ręce Raport Roczny z działalności Aqua S.A. za rok. Za nami kolejny dobry rok, co znalazło odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. W roku osiągnęliśmy wynik tys. zł, o 1,8% więcej niż zakładaliśmy w budżecie. Udało nam się także uzyskać przy niezmienionych taryfach wzrost przychodów o 4,2%. Wyższe przychody są spowodowane wzrostem ilości odprowadzanych ścieków oraz zwiększeniem sprzedaży pozostałych usług oferowanych przez Aquę. Z wypracowanego w roku zysku Zarząd Spółki wnioskuje o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o łącznej wysokości ,80 zł, co daje kwotę 0,30 zł (brutto) na jedną akcję. W roku 2008 zamierzamy osiągnąć zwiększenie przychodów ze sprzedaży, co zostanie osiągnięte dzięki pierwszej od 4 lat podwyżce taryf, podłączeniom nowych klientów oraz poprzez wzrost wolumenu sprzedaży wody i ścieków. W roku kontynuowaliśmy działania inwestycyjne rozpoczęte we wcześniejszych latach. Do sukcesów można przede wszystkim zaliczyć, zakończenie w terminie i zgodnie z budżetem, budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bielska-Białej: w Lipniku i w Hałcnowie. Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się 8. stycznia 2008 r. w Domu Kultury w Hałcnowie. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego jak również znacząco poprawi jakość życia mieszkańców obu dzielnic. Powyższa inwestycja umożliwiła podłączenie aż 1200 gospodarstw domowych. Obecnie sukcesywnie trwają prace podłączeniowe. Trzeba tutaj zaznaczyć, że inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 22,8 mln zł. Koszt całego projektu wynosił 37 mln. Reszta pieniędzy potrzebna do wykonania całego projektu stanowiła środki własne Spółki. W rankingu ogłoszonym w roku lista 2000 Rzeczpospolita Aqua znalazła się na miejscu, wyłonionej wg przychodów ze sprzedaży. Mimo to, uplasowała się na 6. miejscu Listy w kategorii firm najwięcej inwestujących w Polsce oraz zajęła 13. miejsce wśród najbardziej rentowych EBIDTA - najwyższe wśród firm wodno-kanalizacyjnych. Mijający rok był dla Aquy S.A. niezwykle owocny. Starania Spółki zostały docenione w wielu ogólnopolskich konkursach. Otrzymane przez Spółkę nagrody są przede wszystkim zasługą kompetentnej pracy wszystkich pracowników. Bardzo cenimy budowaną wspólnym wysiłkiem współpracę z gminami, która ma na celu przede wszystkim dobro mieszkańców naszych obecnych i przyszłych klientów, a nie dotyczy tylko świadczonych przez Spółkę usług, ale także wspierania życia kulturalnego, sportowego i naukowego regionu. W nadchodzących latach przed Spółką stają kolejne wyzwania. Ważnym zadaniem jest budowa kanalizacji dla kolejnych mieszkańców Bielska-Białej. Wybudowane zostanie około 120 km sieci kanalizacyjnej, między innymi dla dzielnic: Komorowice Krakowskie, Komorowie Śląskie, Stare Bielsko, Kamienica, Lipnik (zlewnia Niwka), Olszówka. Inwestycja zostanie dofinansowywana z Funduszu Spójności, będzie to wydatek rzędu 160 mln. złotych. Akcjonariuszom, a są nimi: Gmina Bielsko-Biała i okoliczne gminy, firma United Utilities z Wielkiej Brytanii, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prywatne, pragniemy zapewnić satysfakcję z naszej działalności. W codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełniać przyjętą misję Spółki, równoważąc interesy wszystkich stron. Serdecznie dziękujemy członkom Rady Nadzorczej za pomoc i wsparcie. Słowa uznania składamy także na ręce władz gminy Bielska-Białej, na czele z Prezydentem Miasta panem Jackiem Krywultem, dziękując za wieloletnią współpracę. Kolejne podziękowania kierujemy do władz gmin na terenie naszej działalności. Na zakończenie dziękujemy naszym klientom za często okazywaną życzliwość i zrozumienie. Jednoczesne zapewniamy, że celem wszelkich podejmowanych przez nas działań jest przede wszystkim troska o dobro mieszkańców Podbeskidzia. Zarząd Aqua S.A. 4

5 Dear Sir or Madam, We present to you our Annual Report of Aqua S.A. operations for the year. It was an another successful year for us, and it is reflected by our financial results. In we have earned zlotys, 1.8% more than intended by the budget. We have managed to achieve an increase of profits in the amount of 4.2%, keeping the tariffs unchanged. Higher earnings are brought on by the increased amount of collected sewage and increased sales of other services offered by Aqua. From the gains acquired in, the Board of Directors will pay out a dividend to the shareholders in the total amount of , which equals 0.30 zlotys gross per share. An increase of profits from sales is expected for the year 2008, which will be achieved through an increase of tariffs - first in 4 years, connecting new customers and a growth of the volume of sales for water and sewage. In we have been continuing with the investments started in previous years. One of our successes was completing - on time and within the budget - the construction of the sanitary sewage system in Lipnik and Hałcnów districts of Bielsko-Biała. An official ceremony celebrating the completion of the project took place on January 8th 2008 at the Hałcnów Community Centre. The completed investment will be a contributing factor in improving the natural environment, increasing the quality of life of the residents of these two districts. The abovementioned project make it possible to connect 1200 households to our network. Currently, connecting successive households is taking place. It should be mentioned that this investment was completed with the help of the European Regional Development Fund, which put in 22,8 million zlotys. The total cost of the project was 37 million zlotys. Our company covered the rest of the funds needed for this project. Another important project for Aqua is continuing the modernisation of the sewage plant in Komorowice, which will bring the technology of treating sewage up to date with the EU demands, removing the risk of fines. Lots of hard work has been put into improving the quality management system last year. In April of the company recertified its ISO 9001:2000 quality management system and has acquired the ISO 14001:2004 certificate of environmental management system and the certificate of food safety management system, according to the norms of ISO 22000:2005. We would like to add that the ISO 22000:2005 certificate was obtained for the first time by a company in the water supply and sewage industry not only in Poland, but the whole European Union. Quality systems functioning in our company make a consistent model, whose goal is to ensure safety and satisfaction of our clients, protect the natural environment and provide good economic results for the company. These seemingly contradictory goals have been brought together as a result of the work of the whole Aqua S.A. team. In consequence of the undertaken actions, in May Aqua S.A. has been given the prestigious Silesian Quality Award in the category large production and service companies. The Silesian Provincial Governor and the Silesia Province Marshall held the honorary patronage over the contest. Our company was recognized for its effective implementation and maintaining of management systems. Strong involvement in support of local initiatives was also mentioned, as well as investments respecting the rules of environment protection. In the ranking " Rzeczpospolita s 2000 list", Aqua was placed at 1745 in regard to the sales earnings. However, we were placed 6th in the list of the most investing companies in Poland, and 13th among the most profitable EBIDTA the highest place for a water and sewage management company. Last year was extremely fruitful for Aqua S.A. Our efforts were recognized by many contests in Poland. The awards received were made possible above all by the competent work of all of our employees. Piotr Dudek Prezes Zarządu Aqua S.A., President of the Management Board of Aqua SA We value very highly our cooperation with township, the goal of this cooperation is always above all the good of the residents our current and future customers, and it isn t related only to the services provided by our company, but also to supporting the cultural, sport and academic life of the region. There are new challenges facing our company in the upcoming years. An important task is the construction of a sewage system for residents of Bielsko-Biała. About 120 km of sewage networks are in plans for the following districts: Komorowice Krakowskie, Komorowie Śląskie, Stare Bielsko, Kamienica, Lipnik (Niwka basin), Olszówka. This investment will be co-financed by the Cohesion Fund. It will be a project worth about 160 million zlotys. To our stockholders - the Township of Bielsko-Biała and surrounding townships, Unites Utilities from the United Kingdom, housing cooperatives and private persons, we wish to guarantee satisfaction from our operations. In our everyday work we try to fulfil our Mission the best we can, considering the interests of all sides involved. We extend sincere gratitude to the members of the supervisory board for their help and support. Words of recognition are also expressed towards the authorities of the Township of Bielsko-Biała, especially the Town Mayor Jacek Krywult, with gratitude for long-standing cooperation. Thanks are also due to the authorities of townships where our company has its operations. At the end, we would like to thank our consumers for their often expressed kindness and understanding. At the same time we wish to say that the goal of all our operations is, most of all, the concern for the good of the residents of Podbeskidzie. The Management Board of Aqua S.A.

6 Władze Spółki Zarząd Piotr Dudek - Prezes Zarządu Aqua S.A. Magister inżynier chemik, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska. W latach prezes zarządu oraz dyrektor naczelny w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W latach dyrektor oddziału CPN, a potem PKN w Katowicach. W latach doradca MOL i Slovnaft Polska. W latach pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. Otrzymał Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Krzysztof Filipek Wiceprezes Zarząd Aqua S.A. Doktor nauk chemicznych, posiada tytuł MBA uzyskany na SGH Warszawie. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego ( )oraz były kierownik Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa ( ). W latach był dyrektorem ds. rozwoju na Polskę w International Water Ltd. (LONDYN). Jest członkiem Rady Gospodarki Wodnej przy RZGW Gliwice oraz ekspertem Komitetu Gospodarki Komunalnej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 6

7 Rada Nadzorcza Maria Hetnał Przewodnicząca Rady Nadzorczej Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni pracownik spółki Apena, w której w latach pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego. Obecnie jest członkiem zarządu oraz dyrektorem finansowym w Marbet sp. z o.o. David John Kilgour Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Inżynier, B.Sc. Ponadto posiada kwalifikacje FCA jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora United Utilities (Poland ) B.V. oraz dyrektora finansowego United Utilities International. David Fuller Członek Rady Nadzorczej Magister zarządzania oraz licencjat z technologii budowy maszyn. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Mahindra Water Utilities Limited oraz Aktisiaselts Tallinna Vesi. Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, rok później został doradcą Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję Prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Marian Trela Członek Rady Nadzorczej Magister ekonomii. Był pracownikiem Bielskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, na stanowisku kierownika działu zbytu, głównego specjalisty ds. ekonomicznych i w końcu zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W latach był zastępcą Burmistrza Gminy Wilamowice. Obecnie jest Burmistrzem Gminy Wilamowice. Supervisory Board Maria Hetnał Chairwoman of the Supervisory Board Master of Economy, authorized expert auditor and a member of supervisory boards of State Treasury companies. Long-term Apena employee, where between 1993 and 2002 she was a member of the board and the financial director. Currently a member of the board and the financial director of Marbet LLC. David John Kilgour Vice chairman of the Supervisory Board Engineer, B.Sc. FCA qualified member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Currently the director of United Utilities (Poland) B. V. and the financial director of United Utilities International David Fuller Member of the Supervisory Board Master of Management and Bachelor in technology of machine construction. Currently the director of Mahindra Water Utilities Limited and Aktisiaselts Tallinna Vesi. Tomasz Jórdeczka Member of the Supervisory Board Higher education in management and organization, estate management professional license. Between 1994 and 1996 the undersecretary of state in the Spatial Development Ministry, a year late became an adviser to the chairman of Housing and Urban Development Bureau. Chairman of the Śródmiejska Housing Cooperative in Bielsko-Biała since Marian Trela Member of the Supervisory Board Master of Economy. Past manager of the sales department of the Bielskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, as well as its main economic specialist and assistant economic manager. Between 1991 and 1994 the Deputy Mayor of Wilamowice Township. Currently holds the post of the Mayor of Wilamowice Township. Company s Management Management Board Piotr Dudek Chairman of Aqua S.A. MS chemical engineer, completed postgraduate management, marketing and environmental protection studies. Between 1991 and 1998 chairman and the managing director of the Czechowice-Dziedzice Refinery. Between 1998 and 2000 the director of a CPN branch, later PKN in Katowice. An adviser for MOL and Slovnaft Polska from 2000 to On contract with Baghdadi waterworks in Iraq between The recipient of the Golden Laurel of Skill and Competence from the Regional Chamber of Commerce in Katowice Struktura własnościowa/ownership structure Gmina Bielsko-Biała the city of Bielsko-Biała United utilities (poland) bv United utilities (poland) bv pozostali akcjonariusze other shaleholders Krzysztof Filipek Vice Chairman of Aqua S.A. Doctor of Chemistry, MBA degree from SGH Warsaw. Scientific researcher at the Silesian University ( ) and the director of Department of Water Protection of the Central Mining Institute ( ). During the director of development for Poland in International Water Ltd. (LONDON). Currently a member of Water Management Council in the RZGW Gliwice and an expert for Public Utilities Committee in the National Chamber of Commerce.

8 Historia Aqua S.A. Historia wodociągów i kanalizacji w Bielsku-Białej sięga XIX wieku. Wówczas odrębnie w Bielsku i Białej powstały pierwsze systemy wodociągowe zasilane z ująć zlokalizowanych na płynących przez miasta strumieniach i potokach. Również w tym samym okresie zaczęły powstawać pierwsze kanały, którymi gromadzone ścieki komunalne i opadowe były odprowadzone do rzeki Białej. W 1895 roku w Bielsku rozpoczęto eksploatację pierwszego wodociągu. W latach trzydziestych oddano do użytku zaporę wodną w dolinie potoku Wapienica, która stanowiła najważniejsze źródło wody pitnej dla mieszkańców Bielska. Od 1898 niezależnie rozwijał się system wodociągowy miasta Biała. Pierwsze trwałe połączenie układu hydraulicznego miast miało miejsce w 1935 roku, a scalenie w jeden organizm nastąpiło dopiero po połączeniu miast. Od tego czasu obserwowano dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozbudowywano układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podłączając kolejne dzielnice miasta oraz budowano kolejne stacje uzdatniania wody, z których największa mieściła się w Kobiernicach na rzece Sole. Sukcesywnie następował 8

9 też proces przejmowania przez przedsiębiorstwo wodociągowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowanej przez spółki wodne i wodociągowe na terenach sąsiadujących gmin. W latach w związku z budową miejskiej oczyszczalni ścieków w Komorowicach dokonano przebudowy i rozbudowy kanalizacji na terenie miasta w zlewni rzeki Białej. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało województwo bielskie, w raz z nim Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bielsku-Białej, które swoim obszarem działania objęło całe województwo bielskie. W marcu 1990 roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 26 przedsiębiorstw państwowych oraz osoby fizyczne, założyły Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Celem spółki było zgromadzenie niezbędnych środków koniecznych do rozbudowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków dla Bielska-Białej. 9 kwietnia 1990 nastąpiła rejestracja sądowa Spółki AQUA, a w maju zmianie uległa nazwa spółki na Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. w Bielsku-Białej. W listopadzie 1990 roku Wojewoda Bielski wszczął postępowanie przygotowawcze w/s podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wydzielenia majątku gmin, a Rada Miasta Bielsko-Biała podjęła uchwałę o wniesieniu aportem do Spółki AQUA skomunalizowanego na terenie miasta mienia wodociągowo-kanalizacyjnego. W czerwcu 1991 roku - Wojewoda Bielski zarządził komunalizację Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej przekazując mienie na rzecz gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Od lipca 1991 roku Gmina Bielsko-Biała powierzyła zarząd nad urządzeniami i siecią wodociągowo-kanalizacyjną Spółce AQUA. Podobnie uczyniły gminy: Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Szczyrk. Pod koniec 1991 r. Rada Miasta Bielska- Białej podjęła decyzję o prowadzeniu inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji wyłącznie przez Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. Inwestycje te miały być realizowane tylko ze środków P.K. AQUA S.A., a miasto będzie ewentualnie inwestować tylko poprzez wykup kolejnych emisji akcji P.K. AQUA S.A. W 1994 roku firma konsultingowa CH2M HILL opracowała, pod nadzorem przedstawicieli Banku Światowego i P.K. AQUA S.A., Studium gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Bielska-Białej obejmujące zagadnienia techniczne, instytucjonalne i finansowe. Na jej podstawie Bank Światowy udzielił Aquie długoterminowej pożyczki w wysokości 12 mln USD i 13 mln DM. W 1998 roku Spółka zadebiutowała na publicznym regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO, a w 1999 roku pozyskała międzynarodowego partnera strategicznego, który objął mniejszościowy pakiet akcji Spółki. W 2000 r Spółka otrzymała subwencje z Funduszu Phare na realizację programu Poprawy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Bielsku-Białej. Od 2004 roku Spółka znacznie przyspieszyła realizację programu inwestycyjnego. W latach Spółka na inwestycje wydała łącznie 260 mln zł. Jedną z największych inwestycji realizowanych przez Spółkę w 2006 i roku była budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bielska-Białej Lipnik i Hałcnów. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. The history of Aqua S.A. The history of water supply and sewage systems in Bielsko-Biała goes back to the XIX century, when the first water supply systems were created in the Bielsko-Biała area, drawing water from the streams and brooks flowing through the town. First canals were also being created at that time. They collected municipal sewage and rainfall waste water, channelling it into the Biała River. The first water main in Bielsko started operating in in the thirties, a dam was built in the valley of the Wapienica stream, which was the main source of drinking water for the residents of Bielsko. Since 1898, the water supply system in the city of Bielsko was growing independently. The first permanent linking of the city s plumbing system took place in The system merged into a single organism only when the two towns were joined into one. A dynamic growth of the waterworks company has been taking place since - the sewage and the water supply system was being extended, connecting subsequent districts of the city and building subsequent water treatment stations, the biggest of which was located in Kobiernice on the Soła river. The process of the waterworks company taking over the management of the water supply networks and the sewage networks being built in the surrounding townships by has also been taking place successively. During , because of building a new sewage treatment plant in Komorowice, the city sewage system in the basin of the Biała River has been redeveloped and expanded. In 1975, during administrative reforms, a new Bielsko-Biała Province has been created and along with it, the Municipal Waterworks and Sewage Company has been transformed into the Regional Waterworks and Sewage Company, with its headquarters in Bielsko-Biała, managing the whole Bielsko-Biała Province area. In March 1990, the Town Hall of Bielsko-Biała, 26 government companies and private persons have established AQUA S.A. in Bielsko-Biała. The goal of this company was to bring together all the necessary means for expanding the water supply and sewage systems and modernizing Bielsko-Biała s sewage treatment plant. On April 9th 1990 the company "AQUA was registered, and in May the name has been changed to the Municipal Company AQUA S.A. in Bielsko-Biała. In November 1990 the provincial governor of Bielsko-Biała initiated proceedings in regard to the division of the Regional Waterworks and Sewage Company and separation of the townships property, and the City Council of Bielsko-Biała passed a resolution to contribute the communalized water supply and sewage systems to the AQUA company. In June 1991 the Provincial Governor of Bielsko ordered communalization of the Regional Waterworks and Sewage Company in Bielsko-Biała, transferring property onto the following townships: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice and Wilkowice. In July 1991 the Township of Bielsko-Biała has transferred the managements over the facilities and the water supply - sewage network over to the "AQUA" company. Similar decisions took place in the townships of: Jasienica, Kozy, Kęty, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Szczyrk. At the end of 1991 the City Council of Bielsko-Biała made a decision that waterworks and sewage investments will be undertaken exclusively by the Municipal Company "AQUA" S.A. These investments should be financed by "AQUA" S.A., and the city will invest, if necessary, only through purchases of subsequent issues of AQUA S.A shares. In 1994 the consulting company CH2M HILL designed under the supervision of the World Bank representatives and AQUA S.A. the Study of water and sewage management for the city of Bielsko-Biała, which encompassed technical, institutional and financial issues. On the basis of the study the World Bank gave Aqua a long-term loan of 12 million USD and 13 million DM. In 1998 the Company made its debut on the regulated public kerb market CeTO, and in 1999 it joined with an international strategic partner, who bought out a minority interest of the company s shares. In 2000 the Company received a subvention from the Phare Fund for the Improving the Waterworks and Sewage Management in Bielsko-Biała program. Since 2004 the investment program has been considerably accelerated. A total of 260 million zlotys was been spent on investments between 2004 and by the Company. One of the biggest investments for the company was construction of the sanitary sewage system in the Lipnik and Hałcnów districts of Bielsko-Biała in 2006 and. The project was co-financed by the European Regional Development Fund as a part of the Integrated Programme of Regional Operations.

10 Podstawowa działalność Zatrudnienie / employment liczba pracowników amount of employees Podstawową działalnością Spółki Akcyjnej Aqua jest zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Aqua prowadzi działalność na terenie miast: Bielska-Białej, Szczyrku, Kęt, Wilamowic oraz gmin: Andrychów, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Spółka prowadzi także hurtową sprzedaż wody dla miast: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty oraz dla gminy Bestwina. Ponadto, Aqua S.A. odbiera i oczyszcza ścieki z Bielska-Białej i sześciu okolicznych gmin. Spółka poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tyś. mieszkańców. Aqua dostarcza rocznie ok. 16 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aqua korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada kilka źródeł wody, z których najważniejsze są zlokalizowane w Kobiernicach na rzece Sole, w Wapienicy na potoku o tej samej nazwie oraz w Szczyrku na rzece Żylicy. Codziennie produkujemy około tys. m 3. Spółka po- 10

11 siada około 2000 km sieci wodociągowej i około 1000 km sieci kanalizacyjnej. Spółka eksploatuje dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie, w Komorowicach i Wapienicy. W Aquie dużą rolę kładziemy na profilaktyczne badania sieci. Ciągły monitoring przepływów jest możliwy dzięki zastosowaniu telemetrii, loggerów lub permalogów urządzeń umożliwiających zapamiętywanie informacji o przepływach chwilowych w określonych przedziałach czasowych. Aqua ciągle ulepsza stosowany proces dezynfekcji wody na stacjach uzdatniania, na przykład poprzez poszerzenie procesu o etap naświetlania promieniami UV. Promieniowanie to, w najlepszy sposób, eliminuje mogące się pojawić w wodzie skażenie bakteriologiczne, w tym bakteriami z grup Coli i Clostridia. Bakterie te mogą wywoływać u ludzi wiele chorób m.in. powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Poddanie bakterii promieniowaniu UV uszkadza w nich kod DNA i RNA, co zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że stosowanie lamp w istotny sposób poprawia jakość dostarczanej wody. W przyszłości planujemy wykonać instalacje lamp UV także na innych stacjach należących do Spółki. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pracy możemy dostarczać klientom wodę, która nie tylko spełnia surowe standardy określone w przepisach w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również dostarcza pijącym ją ludziom niezbędnych do życia mikroelementów. Kolejnym celem stawianym przed Spółką jest tworzenie warunków dobrej, bezpiecznej i dającej satysfakcję pracy dla załogi. Na koniec roku w Aquie pracowało 401 osób i było to o 11 osób więcej w porównaniu ze stanem na r. Wzrost zatrudnienia był m.in. związany z: koniecznością wdrożenia i przeszkolenia do pracy nowych pracowników, którzy zastąpią osoby przechodzące w najbliższym czasie na emeryturę, uzupełnieniem zatrudnienia w związku z rozwojem Spółki, co wiąże się z oddawaniem nowych obiektów technologicznych, wzrostem długości sieci, a przez to zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań. W roku kontynuowano działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, seminariach oraz zorganizowanych formach kształcenia. W ostatnim okresie można zaobserwować tendencję do aktywnego uczestnictwa pracowników Aquy w roli prelegentów na konferencjach i w sympozjach. Pracownicy prezentują osiągnięcia firmy w różnych obszarach działalności oraz rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo. W roku pracownicy uczestniczyli zarówno w szkoleniach aktualizujących wiedzę, jak i szkoleniach interpersonalnych. Łączna liczba dni szkoleniowych w roku wynosiła are the recipients of Aqua s services. The company owns few water springs, the most important ones are located in Kobiernice on the Soła river, in Wapienica on a stream of the same name and in Szczyrk on the Żylica river. We produce about 68 to 73 thousand m³ of water daily. Our company has over 2000 km of water supply networks and about 1000 km of sewage networks. Our company operates two mechanical-biological treatment plants, in Komorowice and Wapienica. We attach great significance to preventive network screening in Aqua. Constant monitoring of flows is possible thanks to the use of telemetry, loggers or permalogs devices making it possible to remember momentary information about flows in specific time frames. Aqua is constantly improving its water disinfection processes in its treatment stations, through adding the UV radiation stage, for example. UV radiation is a best way to eliminate bacterial contamination in water, including Coli and Clostridia bacteria. These bacteria can cause many diseases, such as gastrointestinal disorders, in humans. Subjecting bacteria with UV radiation destroys its DNA and RNA, which prevents it from reproducing. Experimental data indicates that the use of lamps improves quality of water significantly. We are planning on installing UV lamps in other stations belonging to our company as well. We are proud that because of our work we are able to deliver to our consumers water, which not only meets the strict standards described in the regulations regarding the quality of water intended for human consumption, but also delivers microelements necessary for life. Another goal of our company is to create conditions of good, safe and satisfying work for our employees. At the end of there were 401 people employed in Aqua, 11 more than a year earlier. An increase of employment was related to: the necessity of bringing in and training of new employees, who can replace those employees whose retirement is approaching, demands for new employees due to the expansion of the company, related to opening of new facilities, increasing the lenght of the network, which leads to a larger scope of performed tasks. Our employees continued to develop professionally during. Our employees are gaining more qualifications, participating in training courses, conferences, symposiums, seminaries and other organized forms of education. A trend can be recently seen for Aqua employees to actively participate in conferences and symposiums as speakers. Our employees describe the achievements of our company in various areas of operation and the solutions implemented by our company. During our employees have participated in trainings bringing their expertise up to date, as well as interpersonal training courses. The total number of training days for all the employees in the year is Core Business The basic operations of Aqua S.A. include large-scale water supplying and sewage management. Aqua operates in the following areas: The cities of Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice and townships: Andrychów, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka and Wilkowice. Our company is also a whole-seller of water for the following towns: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty and the township of Bestwina. Moreover, Aqua S.A. collects and treats sewage in Bielsko-Biała and six surrounding townships. UCZESTNICY SZKOLEŃ / participants of training liczba dni szkoleniowych amount of taning days Through its 40 thousand point of sale our company reaches about 300 thousand residents. Yearly, Aqua delivers about 16 million m³ of water, collects and treats about 11 million m³ of sewage. Households, housing cooperatives, public institutions as well as industrial and service companies

12 Klienci Spółki / Customers of the Company Sprzedaż usług liczba punktów sprzedaży w tys. number of billing points in ths. Woda/Water Ścieki/Wastewater Strategicznym celem Spółki Aqua jest zwiększenie sprzedaży. Cel ten realizowany jest przez pozyskiwanie nowych odbiorców, jak również poprzez kontrole i wykrywanie odbiorców nielegalnych. W celu zwiększenia sprzedaży prowadzona jest od kilku lat polityka umiarkowanych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Aqua stosuje także upusty handlowe dla poszczególnych grup klientów: upusty dla dotychczasowych klientów, którzy zwiększą zużycie wody, upusty dla nowych klientów, specjalny upust dla klientów wytypowanych przez urzędy gmin (trudna sytuacja finansowa). Trwający kilkanaście lat spadek sprzedaży został w ciągu ostatnich trzech lat zahamowany i nastąpiła stabilizacja sprzedaży. 12

13 W roku wzrosła sprzedaż wody dla odbiorców bezpośrednich (gospodarstwa domowe) o ok. 1%, natomiast odnotowano spadek sprzedaży: hurtowej o 2% oraz dla pozostałej grupy odbiorców o 4%. W zakresie odbioru ilości ścieków sanitarnych zanotowany został w roku sprawozdawczym wzrost o 1%, także w zakresie zafakturowanych wód deszczowych, wzrost nastąpił aż o 16%. Powodem wzrostu zafakturowanych wód deszczowych było pozyskanie nowych klientów i ujawnienie korzystających z tej usługi bez ponoszenia opłat. Dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej pozyskaliśmy nowych klientów. Ilość odbiorców wody wg stanu na 31 grudnia r. wynosiła podmiotów wzrosła w ciągu roku o 329 odbiorców. Ilość klientów w zakresie odbioru ścieków wg stanu na 31 grudnia r. wynosiła wzrosła w ciągu r. aż o 940 podmiotów. Dynamika sprzedaży w roku sprawozdawczym w ujęciu wartościowym w stosunku do roku 2006 kształtowała się następująco: sprzedaż wody 99% odbiór ścieków i wód opadowych 106% opłata abonamentowa 118% usługi pozostałe 139% sprzedaż towarów i materiałów 165% Razem sprzedaż 104% Około 4% przychodów Spółki stanowią świadczenia pozostałych usług, do których należą: przychody z pływalni i fitness należących do Spółki, utylizacja emulsji olejowych, czyszczenie sieci kanalizacyjnej nie należącej do Aqua S.A., diagnostyka sieci wodociągowej nie należącej do Aqua S.A., sprzedaż materiałów instalacyjnych, wykonywanie zleconych analiz fizyko-chemicznych, usługi geodezyjne oraz przychody uzyskane z czynszów i dzierżawy majątku Aqua. In the area of sanitary sewage disposal, an increase of 1% could be noticed in the reporting year, during the same time the invoiced rainwater disposals increased by 16%. Increased invoiced rainwater disposals were caused by acquiring new consumers and uncovering those taking advantage of this service illegally. Thanks to the expansion of the water supply and sewage disposal network we have gained new consumers. The number of consumers for December 31st was an increase by 329 during the year of. The number of consumers of sewage disposal for December 31st was a large increase of 940 during the year of. Sales dynamics for the reporting year took the following shape in comparison to 2006: water sales 99% sewage and wastewater disposal 106% subscription charges 118% other services 139% goods and materials sales 165% Total sales 104% About 4% of company s income comes from the remaining services: profits from the fitness club and the swimming pool belonging to the company, oil emulsion utilization, maintenance of sewage networks not belonging to the company, diagnostics of water supply networks not belonging to the company, sales of installation materials, commissioned physical and chemical analysis, geodetic services, and income from the rent and lease of Aqua property. Sale of services Increasing sales is a strategic goal of Aqua. This goal is being accomplished through the acquisition of new consumers, as well as the control and uncovering of illegal consumers. In order to increase sales, a policy of moderate pricing for water supply and sewage disposal has been in place in the last years. Aqua also offers discounts for certain client groups: discount for current clients who increase their water usage, discounts for new clients, special discounts for clients named by the township administration (difficult financial situations). The decrease of sales, which has lasted for several years, has come to a halt within the last three years, and the sales numbers became stable. STRUKTURA SPRZEDAŻY / SALES STRUCTURE Woda Water opłata Abonamentowa subscription charges sprzedaż towarów i materiałów goods and materials sales Ścieki Wastewater pozostałe usługi other services Razem/total mln PLN In sales of water for direct consumers (households) increased by 1%, at the same time sales fell in the following areas: wholesale by about 2%, and for the remaining group of consumers by 4%.

14 Analiza jakości wody na ujęciach Procent próbek spełniających normy Water quality analysis at Water Treatment Plants Percentage of compliance Zintegrowany System Zarządzania Jakością Mętność / Turbidity Mangan / Managanese Wskaźnik Coli / Coli indicator Żelazo / Iron Barwa / Colour Spółka realizując swoje cele biznesowe, przyjęła w swojej misji harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Misja ta realizowana jest poprzez funkcjonowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego bezpieczeństwo zdrowotne dostarczanej wody, wysoką jakość świadczonych usług, jak również dbałość o środowisko naturalne. Aqua S.A. posiada wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą: system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001:2000, system zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2004, system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zgodny ze standardem ISO 22000:

15 Spółka wdrożyła ISO 22000:2005 jako pierwsze i jak dotąd jedyne przedsiębiorstwo w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i w Europie. Laboratorium centralne Spółki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającą wykonywanie analiz zgodnie z normą ISO 17025:2001. Potwierdzeniem działań pro-jakościowych Spółki było otrzymanie w roku Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii - duże przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe oraz pierwsze miejsce w konkursie Quality International, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i PARP - w kategorii: system zarządzania. Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz system zarządzania jakością ISO 9001:2000 obejmuje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucje wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ISO 22000:2005 obejmuje ujmowanie, uzdatnienie i dystrybucję wody. Cele dotyczące środowiska naturalnego osiągane są poprzez: zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez stałą poprawę jakości oczyszczonych ścieków, stosowanie nowych urządzeń i technologii o wysokiej efektywności i niskiej energochłonności, stosowanie alternatywnych źródeł energii. U źródeł wdrożonego systemu zarządzania jakością, były następujące założenia: wykorzystanie posiadanych narzędzi informatycznych, ograniczenie kosztów wdrożenia, wykorzystanie elektronicznej poczty wewnętrznej, ograniczenie dokumentacji w wersji papierowej, zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentacji, stały dostęp do aktualnych wersji dokumentów oraz raportów i innych cennych informacji zarządczych, możliwość zastosowania automatycznych rozwiązań monitorujących w momencie zbliżenia się do wartości progowych lub ich przekroczenia, inicjowanie działań korygujących i nadzoru nad wyrobem niezgodnym całkowicie w elektronicznej wersji, duże możliwości doskonalenia systemu i ustalania przebiegu działań automatycznie, elastyczność systemu - zintegrowany system w chwili obecnej obejmuje wymagania 2 norm, a rozbudowa o kolejne nie będzie stanowić żadnego problemu. Zgodnie z procedurą funkcjonującą w Spółce, Aqua raz w roku zobowiązana jest przeprowadzić badanie satysfakcji swoich klientów (wywiad ankietowy). Przeprowadzone badanie w roku potwierdziło wysoką pozycję Spółki oraz wysoką jakość dostarczanych produktów na obszarze jej działania. Integrated Quality Management System Aqua S.A. has implemented and maintains an Integrated Management System, which consist of: quality management system based on ISO 9001:2000, environmental management system in accord with ISO 14001:2004, food safety management system ISO 22000:2005. The company implemented ISO 22000:2005 as the first and so far the only water and sewage management company in Poland and in Europe. The company s central laboratory has been given an accreditation of the Polish Accreditation Centre, confirming that our analyses are performed in accordance with ISO 17025:2001. Our company was given a confirmation that its operation are pro-quality in, when it received the Silesian Quality Award in the category large production and services company, and by winning the first place in the Quality International contest, which was held under the patronage of the Minister of Regional Development and PARP in the category management systems. The implemented environmental management system ISO 14001:2004 and the quality management system ISO 9001:2000 encompass tapping, treating and distribution of water and collecting, treating and disposing of sewage. The food safety management system ISO 22000:2005 encompasses tapping, treatment and distribution of water. Goals related to the natural environment are achieved through: preventing degradation of the natural environment by continuously improving quality of the purified sewerage, implementing modern equipment and technologies which are highly effective and energy efficient, using alternative energy sources. The following premises are at the root of the implemented quality management system: to utilize the information technology at hand, to limit implementation costs, to utilize the internal system, to limit paper documentation, to employ electronic documentation circulation, constant access to actual versions of documentation and reports and other useful management information, possibility of employing automatic monitoring systems when reaching or exceeding threshold values, to initiate entirely electronic correcting of operations and monitoring of faulty products, high possibility of automatically improving the system and the management over operations, system's elasticity - the integrated system currently meets the requirements of two ISO norms, expanding it by other norms will not be a problem. According to the Aqua procedures, the company is committed to check consumer satisfaction once a year, through a questionnaire. The questionnaire confirmed the company s high regard among consumers and the high quality of the services provided. Working on achieving its business goals, the company has made it its mission to satisfy its consumers, shareholders and employees, limiting the impact of its operations on the natural environment. This mission is being fulfilled through the implementation and constant improving of the Integrated Management System, which controls health safety of the supplied water, high quality of services provided, as well as protection of the natural environment.

16 Ocena satysfkacji klientów w Sali Obsługi Klienta Customer satisfaction survey at customer service department pozytywna positive negatywna negative NIE wiem i don't know Obsługa klientów Oferowanie klientom wysokiej jakości usług, odpowiadających ich potrzebom i oczekiwaniom, jest jednym z podstawowych zadań, wynikających z przyjętej misji Spółki. W swojej codziennej pracy, załoga Aqua S.A. zobowiązana jest do stosowania polityki orientacji na klienta, udzielając niezbędnej pomocy, poszukując najlepszych rozwiązań. Każdy pracownik Spółki jest współodpowiedzialny za zwiększanie satysfakcji klientów, która dla potrzeb ciągłego doskonalenia Spółki jest systematycznie monitorowana i analizowana. Dla osiągnięcia celów dotyczących klientów, szczególną uwagę Spółka zwraca na utrzymanie ciągłości świadczonych usług, usprawnienie obsługi klientów oraz poprawę jakości dostarczanej wody. Respondenci w r. oceniali pracę pracowników w sali obługi klienta Aqua SA według różnych kryteriów. Respondents have assessed attitude of customer service employees of year. 16

17 Dążeniem Aquy jest budowanie więzi z klientami opartej na wzajemnym zaufaniu. W związku z tym Aqua systematyczne prowadzi badania poziomu satysfakcji swoich odbiorców. Głównymi źródłami informacji o klientach są prowadzone raz w roku badania satysfakcji klienta (kwestionariusz ankietowy) oraz analiza zgłoszeń klientów. Przeprowadzone w roku badanie satysfakcji klienta potwierdziło pozytywny odbiór spółki przez mieszkańców Bielska-Białej. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia Spółkę 50% ankietowanych, jest to o 6% więcej niż rok temu. Podobnie, jak rok temu, do tej grupy zadowolonych z działalnośći Spółki zaliczamy osoby, które wystawiły nam notę przeciętną oraz obojętną. Łączna grupa usatysfakcjonowanych naszych klientów liczy 91% badanych. Natomiast 9% ocania nas negatywnie, o 1% więcej niż przed rokiem. Otrzymane wyniki możemy jednak uznać, za bardzo dobre i wiarygodne. Można zaryzykować stwierdzeniem, że opinia naszych klientów o działalności Spółki osiągnęła constans. of feedback are the yearly consumer questionnaires and the analysis of clients reports. The questionnaire confirmed a positive view of our company by the residents of Bielsko-Biała. 50% of those polled gave us high or very high notes, 6% more in comparison to the last year. Similarly to the last year, those who gave us an average or indifferent notes are considered as satisfied by our services. The total sum of satisfied consumers is 91% of the respondents. 9% gave us negative notes, 1% more than last year. Those results can be considered as very good and reliable. It could be said that the opinion of our company has reached a certain constant level. The result of 91% of satisfied or indifferent clients is much higher than the 60% level required by the company, which shows that the operations undertaken by us helped to soften the image of a monopolist in the Podbeskidzie region. Osiągnięty rezultat 91% klientów zadowolonych lub obojętnych względem Spółki znacznie przewyższa wymagany poziom 60% wskaźnika przyjętego w spółce, co świadczy o tym, że działania Spółki w istotny sposób wpłynęły na zmiękczenie wizerunku monopolisty na Podbeskidziu. Drugim istotnym miernikiem umożliwiającym analizę potrzeb i oczekiwań klientów jest analiza zgłoszeń klientów, które wskazują kierunki zmian i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Zarówno badanie satysfakcji klientów oraz rejestrowanie zgłoszeń umożliwiają poznanie słabych i mocnych stron Spółki, a przez to tworzenie firmy na miarę oczekiwań mieszkańców i instytucji działających na terenie Podbeskidzia. Another essential measure of client needs and expectations is the analysis of client reports, which can indicate the direction for changes and further development for the company. Client questionnaires as well as registering of client reports allow us to recognize the weak and the strong aspects of the company, leading to the creation of a company which meets the expectations of residents and institutions of the Podbeskidzie region. Wyniki oceny satysfakcji klienta w roku Results of castomer satisfaction in Bardzo dobrze Very good Dobrze Good Przeciętnie Adverage Costumer service Obojętnie Indifferently Źle Bad Bardzo źle Very bad Offering our clients services of high quality, meeting their needs and expectations are some of the basic tasks of our company, included from its mission. In its everyday work, the Aqua S.A. crew is committed to abide by the for the client policy, providing necessary help and seeking solutions which are the best for the client. Each employee is co-responsible for increasing the client satisfaction, which is systematically monitored and analyzed in order to continuously improve our company. In order to achieve the goals related to satisfying our clients, our company attaches special attention to keeping continuity of the services provided, to improving its consumer services and to improving the quality of the delivered water. Aqua strives to build a bond based on mutual trust with its clients. That is why Aqua systematically seeks feedback regarding the quality of services provided from its clients. The main sources

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba**

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Analiza możliwości spełnienia zasady zwrotu kosztów usług wodnych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków z terenu

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo