jak minął rok 1999 how 1999 passed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jak minął rok 1999 how 1999 passed"

Transkrypt

1 1 jak minął rok 19 how 19 passed

2 2 Spis treści Table of Contents List Prezesa 3 Statement by President Władze Spółki 4 General Management Historia i przedmiot działalności Spółki 6 Company s History and Scope of Operations Charakterystyka Spółki na tle branży 14 Company s Characteristics in the Industry Najważniejsze wydarzenia roku 19 w Spółce 16 Major Events in 19 Perspektywy rozwoju i strategia firmy 17 Company s development perspectives and strategy Spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych 20 Lentex on the Stock Exchange Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej 22 Use of state of the art IT Technology w zarządzaniu Spółką applied in Company s Management Sytuacja ekonomiczna Spółki 23 Company s Economic Standing Opinia Biegłego Rewidenta 26 Certified Auditor s Opinion Bilans Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu 28 Balance Sheet of Lentex S.A. in Lubliniec Rachunek zysków i strat za 19 rok 30 Profit and Loss Account for 19 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 31 Cash Flow Statement Marketing i dystrybucja 33 Marketing and distribution Oferta Handlowa 35 Commercial Offer

3 Ladies and Gentlemen! Szanowni Państwo! 3 The work of the Company s management was aimed at the continuation of restructuring activities, implementa tion of new methods that enhanced efficiency and motivated to the constant growth of domestic and for eign sales. At the same time we did not lose sight of the issues aimed at the improvement of the Company s results. Thanks to the introduction of new principles of floor covering production planning organization and, to some extent, nonwovens, as well as the implementation of new methods and technologies we managed to signifi cantly limit the costs of materials us age, which, compared with the pre vious year, were reduced by 7,2% with the increase in sales by 3,8 %. Equally good results were achieved in personnel costs. Those actions were necessary. The crisis in Russia, which has lasted since August 18, made a number of our foreign competi tors attempt to sell their stock on the Polish market. Therefore, pric ing competition has gotten more fierce particularly in the floor cov erings market. Permanent work over restructuring of the costs resulted in the signing of an agreement with the Labor Unions operating in the Company in November 19, which en abled the realization of the group redundancy schemes. The first stage of the maintenance services reorganiza tion was also carried out. The dismissals conducted with the observation of the proper outplacement principles brought about the reduction in the employment level by 106 people effective as of The effects of that action on the costs side will occur already in A paramount success of last year was the growth of sales of 3 and 4 meter wide flexible floor coverings, in which the dynamics reached 184% compared with 18. Unfortunately, it occurred at the cost of narrow cover ings (up to 2 m). In order to restrict that unfavorable tendency, we are introducing new Jupiter and Neptun coverings and special coverings for gym nasiums and sports facilities. These activities will strengthen the position of Lentex S.A. as the leader in floor covering sales on the Polish market. Simulta neously, the standing of our main wholesale and retail recipients will be strengthened. In 19 we signed an agreement with the State Treasury to purchase an additional 15,2% shareholding in TT Pabianice S.A. The approved restructuring plan of the company will result in the reduction of the employment level by 40% and sale of a significant part of redundant assets. Pabianice S.A. company plans to achieve in 2000 a significant positive financial result. Thanks to the marketing activities in the foreign markets the level of export achieved in 19 was the same as before the Russian crisis was achieved in 19. In the next several years we forecast a systematic growth of the share of export rate in the total sales value. Dear shareholders and clients! In the approved investment undertakings we would like to, already in 2000, modernize the 4 meter floor covering production line, which will increase its efficiency by 15% and also enable the production of a new assortment. A new production line of a vertical fibers layout designed for upholstered furniture industry will be purchased. The value of these and other investments in 2000 will reach almost PLN 20 million.the aforementioned achievements of 19 and future plans should convince everybody that Lentex S.A. is a com pany of solid foundations, sound financial standing and prop erly conducted development strategy. The Company s Man agement and I personally would like to assure you that the adopted tasks will be successfully realized! That will make further increase of the company s value possible. Praca kierownictwa naszej firmy w roku 19 nasta wiona była na kontynuację działań restrukturyzacyjnych, wdrażania nowych metod poprawiających skuteczność oraz motywujących do ciągłego wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Jednocześnie nie traciliśmy z pola widzenia zagadnień zmierzających do poprawy rezultatów spółki. Stąd główny efekt roku 19 to zwiększenie oszczędności w sferze kosztów produkcji. Dzięki wprowadzeniu nowych zasad organizacji planowania produkcji wykładzin podłogowych oraz w pewnym zakresie włóknin, a także wskutek wdrożenia no wych receptur i technologii udało się zna cząco ograniczyć koszty zużycia mate riałów, które obniżono w stosunku do roku ubiegłego o 7,2%, osiągając 3,8% wzrost sprzedaży. Równie dobre rezultaty uzyskano w kosz tach osobowych. Działania te były konieczne. Kryzys w Rosji, jaki ma miejsce od sierpnia 18 r. spo wodował, że szereg naszych zagra nicznych konkurentów starało się sprzedać swe zapasy na rynku pol skim. Dlatego zaostrzyła się walka cenowa szczególnie na rynku wykła dzin podłogowych. Permanentna praca nad restruktury zacją kosztów doprowadziła w listopadzie 19 roku do podpisania z funkcjonującymi w spółce Związkami Zawodowymi porozumienia, które pozwoliło na zrealizowanie programu zwolnień grupowych. Przeprowadzono również pierwszy etap reorganizacji służb utrzymania ruchu. Realizowane zwolnienia z zachowaniem zasad właściwego outpla cementu" przyniosły redukcję zatrudnienia o 106 osób z dniem r. Efekty tego kroku po stronie kosz tów będą więc widoczne już w 2000 roku. Dużym sukcesem ubiegłego roku był dalszy wzrost sprzedaży szerokich (3 i 4 m) wykładzin elastycznych, gdzie osiągnięto dynamikę 184% w porównaniu z 18 rokiem. Niestety odbyło się to częściowo kosztem wykładzin wąskich (do 2 m). Aby zniwelować ten niekorzystny trend, wprowadzamy na rynek nowe wykładziny obiektowe typu Jupiter i Neptun oraz specjalne wykładziny sportowe dla sal gimnastycznych i obiektów sportowych. Działania te umocnią pozycję Lentex S.A. jako lidera w sprzedaży wykładzin elastycznych na polskim rynku. Równolegle umacniana będzie pozycja naszych głów nych odbiorców hurtowych i detalicznych. W 19 roku podpisaliśmy umowę ze Skarbem Państwa, zakupując dodatkowy pakiet 15,2% akcji spółki TT Pabianice S.A. Przyjęty program restrukturyzacji zakładu doprowadzi do 40% redukcji zatrudnienia oraz sprzedaży znacznej części zbędnego majątku. Spółka ta planuje osiągnięcie w 2000 roku znaczą cego dodatniego wyniku finansowego. Dzięki prowadzonej akwizycji na rynkach eksportowych uzyskano w 19 r. poziom eksportu sprzed kryzysu rosyj skiego. W latach następnych przewidujemy systematyczny wzrost udziału eksportu w wartości sprzedaży. Drodzy akcjonariusze i klienci! W przyjętych zamierzeniach inwestycyjnych pragniemy już w 2000 roku zmodernizować linię 4 metrowych wykładzin, zwiększając o 15% jej wy dajność oraz umożliwiając produkcję nowych asorty mentów. Zostanie zakupiona nowa linia do produk cji włóknin w pionowym układzie włókien dla prze mysłu mebli tapicerowanych. Wartość tych i pozostałych inwestycji osiągnie w 2000 r. prawie 20 mln zł. Opisane wyżej osiągnięcia 19 r. oraz przyjęte plany na 2000 r. powinny utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że Lentex S.A. jest firmą o solid nych podstawach, dobrej kondycji finansowej i właściwie realizowanej strategii rozwojowej. Kierownictwo spółki oraz ja osobiście zapewniamy, że przyjęte zadania będą skutecznie zrealizowane! Pozwoli to na dalszy przyrost wartości spółki. Franciszek Koszarek Prezes Zarządu President of the Management Board

4 4 Rada Nadzorcza Spółki The Supervisory Board Przedstawiciele akcjonariuszy reprezentowani byli w Radzie Nadzorczej Spółki przez: Representatives of the shareholders on the Supervisory Board: Na zdjęciu od lewej: In the picture from left: PIOTR OSIECKI, STANISŁAW KŁOS, ANTHONY DORAN, ANDRZEJ ĆWIEK, IRENEUSZ KŁOBUS ANDRZEJ ĆWIEK * Przewodniczący Rady Nadzorczej, Chairman of the Supervisory Board, STANISŁAW KŁOS Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Vice Chairman of the Supervisory Board, ANTHONY DORAN * Członek Rady Nadzorczej, Member of the Supervisory Board, PIOTR OSIECKI Członek Rady Nadzorczej, Member of the Supervisory Board, IRENEUSZ KŁOBUS Sekretarz Rady Nadzorczej, Secretary of the Supervisory Board, * Powołani uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgro madzenia Akcjonariuszy z dnia 24 września 19 roku na miejsce Jana Wesołowskiego i Jana Jeżaka * Appointed in place of Jan Wesołowski and Jan Jeżak by the resolutions of the Extraordinary Shareholders Assembly on September 24, 19 r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

5 5 The Management Board Zarząd Spółki Na zdjęciu od lewej: In the picture from left: RYSZARD DŁUBAŁA, FRANCISZEK KOSZAREK, ALFRED JARZOMBEK, JAN GAWROŃSKI, Mgmt Board President Managing Director, age 44 Board Member Sales and Marketing Director, age 48 Board Member Economy and Finance Director, age 62 Board Member Technical Director, age 49 FRANCISZEK KOSZAREK ALFRED JARZOMBEK JAN GAWROŃSKI RYSZARD DŁUBAŁA Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, lat 44 Członek Zarządu Dyrektor d/s Handlu i Marketingu, lat 48 Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomiczno Finansowych, lat 62 Członek Zarządu Dyrektor d/s Technicznych, lat 49 Persons with Power of Attorney Prokurenci Spółki JÓZEF MAKARSKI Production Director, age 48 Dyrektor d/s Produkcji, lat 48 WALDEMAR PIETRYGA Deputy Chief Accountant, Controlling Department Manager, age 44 Z ca Gł. Księgowego, Kierownik Działu Controllingu, lat 44 a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

6 6 Historia i przedmiot działalności Spółki Historia Spółki 1911 uruchomienie firmy (filia Union Textile SA ) 1951 powstanie Zakładu Przemysłu Lniarskiego Lentex 15 przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa 16 wniesienie akcji Spółki Lentex S.A. do Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki do kwoty tys. PLN 17 wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu giełdowego 18 zakup 59,34% udziałów w firmie Tkanin Technicznych Pabianice S.A. Przędzalnia Włókniny Wykładziny 1951 uruchomienie produkcji przędzy lnianej (workowa, pakunkowa, techniczna) 1978 modernizacja wydziału przędzalni lnianej zmiana technologii produkcji, uzyskanie wyrobu o nowych wła ściwościach (szlachetne przędze) i innym zastosowaniu 1980 całkowita likwidacja starego cią gu technologicznego 1986 zakończenie modernizacji przę dzalni produkcja szlachetnych przędz na tkaniny obrusowe, de koracyjne, eksport kraje za chodnie likwidacja wydziału przędzalni zmiana wymogów i kierunków zbytu, załamanie rynku branży lniarskiej oraz rachunek ekono miczny wymusiły decyzję o likwi dacji wydziału 14 utworzenie na bazie części ma szyn spółki Lentex Ukraina 1961 zakup linii do produkcji włóknin odzieżowych 1976 uruchomienie produkcji włóknin puszystych wkłady ocieplające, kołdry, poduszki, śpiwory uruchomienie Wydziału Pikowarek uruchomienie Wydziału Konfekcji 14 uruchomienie produkcji termonin przemysł odzieżowy, obuwniczy, sanitarno higieniczny 18 uruchomienie laminarki łączenie tkanin, pianki, folii z włókninami klejami ekologicznymi. Nowy typ usług, nowe produkty 19 uruchomienie linii do produkcji hydronin spunlace uruchomienie produkcji wykładzin PCV 2 m 12 modernizacja produkcji wykła dzin uatrakcyjnienie wzornictwa i kolorystyki wykładzin 17 uruchomienie linii do produkcji wy kładzin podłogowych szerokich (3, 4 m) efekt, wzrost udziału w ryn ku wykładzin w Polsce do 40% 18 oddanie do użytku magazynu wysokiego składowania poszerzenie gamy oferowanych wykładzin elastycznych na bazie spienionego PCV zainstalowanie komputerowego sprzętu koloryzującego do produk cji wykładzin podłogowych 19 uruchomienie produkcji nowej generacji wykładzin elastycz nych typu Neptun i Jupiter (tzw. wiórki) przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej 2000 uruchomienie produkcji wykła dzin typu Korund oraz wykładzin sportowych r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

7 7 Company s History and Scope of Operations Company s History Launch of the company ( Union Textile S.A. s sub branch) 1911 Establishment of the Lentex Flax Industry Plant 1951 Transformation into one person State Treasury company 15 Entry of the Lentex S.A. shares into the First National Investment Fund 16 Increase of the share capital up to PLN 12,300 thousand Introduction of company s shares into the public stock exchange trade 17 Aquisition of 59,34% shareholding in the Pabianice Technical Fibers S.A. 18 Spinning mill Nonwovens Coverings 1951 launch of the flax yarn production (sack, package, technical yarn) 1978 modernization of the flax yarn di vision change of the production tech nology, achievement of a prod uct of new properties (high qual ity yarns) and applications 1980 final close down of the old tech nological line 1986 spinning mill modernization fin ished, production of high quality yarns for tablecloth and decora tive woven fabrics exported to Western countries close down of the flax yarn divi sion change of the sales require ments and directions, slump in the flax industry market and eco nomic calculations forced the decision to close down the flax yarn division 14 Establishment of the Lentex Ukraine company based on a part of the machine equipment purchase of the nonwoven inter linings production line 1976 launch of the waddings produc tion warming inserts, quilts, pillows, sleeping bags launch of the Quilting Division launch of the Confection Division 14 launch of the production of thermobonded nonwovens for the clothing, footwear, sanita ry&hygiene industries 18 launch of a laminator bonding of fabrics, foam, and foil with nonwovens using ecological glues. 19 launch of the spunlace produc tion line hydro entangled non vowens launch of the PVC 2 meter floor covering production 12 modernization of the floor cover ing production making the floor coverings design and colors be more attractive, implementing the new substrate glass fibre mat 17 launch of the wide (3,4 m) floor coverings production line, which resulted in the increase in the market share in the floor covering industry in Poland up to 40% 18 putting a high storage warehouse into operation wider offer of flexible floor cove rings based on foamed PVC installation of the computer color ing equipment (for the floor cover ings production) 19 launch of the production of new generation flexible floor coverings type Neptun and Jupiter (so called chips ) designed for com mercial buildings 2000 launch of the Korund type and sports floor coverings production a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

8 8 Przedmiot działalności Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja elastycznych wykładzin podłogowych PCV oraz produkcja włóknin. Spółka świadczy także usługi pikowania i szycia na bazie materiałów własnych (włókniny puszy ste i płaskie), konfekcji (śpiwory, kołdry, po duszki itp.). Główne grupy wyrobów Spółki Spółka Lentex wytwarza szeroki asortyment produktów. Stara się w ten sposób utrzymać silną i stabilną pozycję na rynku. W strategii rozwoju firmy różnorodność oferty jest jednym z podstawowych elementów walki o rynek i prze ciwstawiania się konkurencji. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o 7 głównych grup wyrobów. Są to: wykładziny podłogowe włókniny płaskie włókniny puszyste włókniny igłowane hydroniny (włókniny wodnoigłowane) wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa (produkowane wyroby i ich zastosowanie zostały omówione w rozdziale Oferta Handlowa str. 35) Company s Scope of Operations Lentex s primary scope of operations includes the production of PVC floor coverings and nonwovens. The company also renders service such as quilting, sewing and stitching of in house produced materials (waddings and nonwoven interlinings) and confection (sleeping bags, quilts, pillows, etc.). Main Product Groups The Lentex company manufactures a wide assortment of products. That way it attempts to maintain its strong and solid position in the mar ket. A variety of offered products is one of the major elements of the company`s fight for the market share and confronting the competition. The company s production is based on 7 main product groups, which are as follows: floor coverings nonwoven interlinings waddings (fluffy nonwovens) needle punched nonwovens spun laced nonvowens (hydro entangled nonwovens) quilted products and quilting services ready made goods (products and their applications are discussed in the Com mercial Offer chapter, page 35) Struktura sprzedaży produktów Spółki Lentex S.A. w podstawowych grupach wyrobów za 19 rok. Structure of the sales of Lentex S.A. s main product groups in 19 Włóknina płaska Nonwovens interlinings Wykładzina 2 m Floor covering 2 m Wykładzina 4 m Floor covering 4 m 35% 24% 18% Spółka Lentex jest największym producentem elastycznych wykładzin podłogowych w Polsce, w pełnym asortymencie szerokości (od 1,5 m 4 m). W produkcji włóknin Spółka Lentex zajmuje nadal dominującą pozycję w kraju. 12% Wyroby pikowane + konfekcja Quilted products + ready made goods 3% Pozostałe Other 1% Hydroniny Spunlaced nonwovens 7% Włóknina puszysta Waddings The Lentex company is the largest manufacturer of flexible floor coverings in Poland in the full range of assortment (width from 1.5 to 4 m). The Lentex company is still the dominant nonwovens manufacturer in the domestic market. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

9 9 Company s Production Capabilities Floor covering Lentex is the leading manufacturer of PVC floor coverings on the Central Euro pean market. Apart from the 2 meter as sortment it introduced 3 4 meter products as the very first in the aforementioned re gion. It was achieved through launching the most modern line (aggregate) in 17, which was equipped with, among other: a 6 color printer and fully automated packing machine of ready made products. Thanks to the universal character of all the aggregates the manufacture of world class product, rich design and palette of colors corresponding to all the customers requirements is possible. Wykładzina podłogowa Możliwości produkcyjne Spółki Zakłady Lentex S.A. są liderem na rynku środkowo europejskim w produkcji elastycznych wykładzin podłogowych z PCW. Obok asortymentów o szerokości 2 m jako pierwsze w w/w obszarze wprowadziły wyroby o szerokości 3 4 m. Osiągnięto to dzięki uruchomieniu w 17 roku najnowocze śniejszego agregatu, który wyposażony jest między innymi w drukarkę 6 kolorową oraz w pełni zautomatyzowaną pakowarkę wyrobów gotowych. Dzięki uniwersalności wszystkich posiada nych agregatów możliwa jest produkcja wyrobów o standardzie światowym, bogatym wzornictwie i kolorystyce dosto sowanym do wymagań wszystkich klientów. Nonwovens Lentex is the leading manufacturer of nonwovens in Poland. In that production area we have achieved European level thanks to implementation of modern machinery used in the production of nonwovens as well as the modernization of the old aggregates. Modern clothing inserts are manufactured on two lines for the production of thermobonded nonwoven interlinings, which were launched in 13 and 15. Quality improvement of these nonwovens is possible owing to the modern line implemented in 15, which applies ther moplastic means. Owing to the waddings aggregate modern ization, the production of many new nonwoven assortments is possible, which are used in the automotive, footwear and furniture industries. Włókniny Zakłady Lentex S.A. są wiodącym produ centem włóknin na rynku polskim. W wielu asortymentach produkowanych włóknin osiągnęliśmy poziom europejski dzięki urucho mieniu nowoczesnych maszyn do produkcji włóknin oraz poprzez unowocześnienie pracujących wcześniej agregatów. Nowoczesne wkłady odzieżowe są produkowane na dwóch liniach do produkcji włóknin płaskich termobondingowych, uruchomionych w latach 13 i 15. Uszlachetnienie tych włóknin jest możliwe dzięki nowoczesnej linii do nanoszenia środków termoplastycznych, uruchomionej w 15 roku. Dzięki unowocześnieniu jednego z agregatów do produkcji włóknin puszystych, możliwa jest produkcja wielu nowych asortymentów włók nin, mających zastosowanie w przemyśle samochodowym, obuwniczym i meblarskim. a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

10 10 Hydroniny (włókniny wodnoigłowane) najnowszy produkt Spółki Jedną z najintensywniej rozwijających się technik wytwarzania włóknin jest technika igłowania wodnego, gdzie włók na łączone są za pomocą strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Włókniny tworzone tą metodą cechuje stosunkowo wysoka wytrzymałość w porównaniu z włókninami produkowanymi metodą tradycyjną. Uzyskuje się włókniny o niższych gramaturach ale o wytrzymałości porównywalnej z włókninami o wysokich gramaturach. Otrzymany produkt z agregatu jest produktem na poziomie światowym, jeżeli chodzi o tech nologię uzyskania i zawiera wszystkie cechy nowoczesnego produktu. Rynek hydronin jest rynkiem przyszłościowym w Polsce. Obecnie jest on zdominowany przez import, lecz krajowi producenci mogą odegrać dużą rolę w umiejętnym wykreowaniu nowego rynku. Wzrost rynku w kolejnych latach w du żym stopniu zależał będzie również od zamoż ności społeczeństwa i poziomu konsumpcji. Przewiduje się systematyczny wzrost popytu w segmencie produktów higieniczno kosme tycznych oraz nośników do produkcji pap da chowych i wyrobów powlekanych: np. sztucz na skóra. (Szersze omówienie zastosowania Oferta Handlowa str. 35). Znaczący wolumen sprzedaży skierowany jest na eksport. Spunlace (hydro entangled) non wovens the Company s latest product One of the most dynamic technolo gies of nonwovens manufacture is the technique of hydro entanglement, where fibers are bonded by means of high pressure water streams. Nonwovens manufactured that way are characterized by relatively high dura bility compared with nonwovens manufactured in traditional method. Even though the weight is lower, the durability is comparable with the ones of higher weight. The product received in the aggregate pro cessing has a world class product both in terms of production technology and its characteris tics. The spunlace nonwovens market is very promising in Poland. Currently it is dominated by imports, however domestic manufacturers may play a significant role in the skillful creation of a new market. Development of the market in the successive years will be highly depen dent on society`s affluence and level of con sumption. Systematical growth of demand in the hy gienic and cosmetics industry is expected. It concerns also solid support products used in production of roofing paper, coated products, such as artificial leather (for more details see Com mercial offer chapter, page 35). A significant volume of sales is exported. Przychody ze sprzedaży produktów Spółki Lentex w 18 i 19 roku oraz plan na rok Income from sales of Lentex products in and the plan for 2000 w tys. PLN in.000 PLN r. 19 r. plan na 2000 r. plan for 2000 r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

11 11 Zysk brutto, netto za 18/19, plan na rok 2000 Gross and net profit in 18/19, plan for 2000 w tys. PLN brutto netto in.000 PLN Zysk brutto 18 r. Gross profit in 18 Zysk brutto 19 r. Gross profit in 19 Plan zysku brutto na 2000 r. Planned gross profit in 2000 Zysk netto 18 r. Net proft in 18 Zysk netto 19 r. Net profit in 19 Plan zysku netto na 2000 r. Planned gross profit in 2000 Sprzedaż ogółem produktów Spółki Lentex za 18/19, plan na rok 2000 w podziale na kraj i eksport Products sales over the years 18/19 and plan for 2000 broken down into domestic and foreign markets w tys. PLN kraj eksport kraj eksport kraj eksport domestic domestic domestic in.000 PLN r. 19 r. plan na 2000 r. plan for 2000 a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

12 12 Sprzedaż wykładzin za 18/19, plan na rok 2000 w podziale na kraj i eksport Sales of floor coverings for 18/19, plan for 2000 broken down into domestic and foreign markets w tys. PLN kraj eksport kraj eksport kraj eksport in.000 PLN domestic domestic domestic r. 19 r. plan na 2000 r. plan for 2000 Sprzedaż włóknin za 18/19, plan na rok 2000 w podziale na kraj i eksport Sales of nonwovens in18/19, plan for 2000 broken down into domestic and foreign markets w tys. PLN kraj eksport kraj eksport kraj eksport domestic domestic domestic in.000 PLN r. 19 r. plan na 2000 r. plan for 2000 r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

13 13 Sprzedaż eksportowa wykładzin podłogowych na poszczególne regiony świata w 19 roku Export sales of floor coverings in individual world regions in19 Rynki wschodnie Eastern markets 38.7% Republiki Bałtyckie the Baltic Republics 1.7% Pozostałe (USA, Arabia Saud.) Other (the USA, Saudi Arabia) 10.7% Europa Zachodnia Western Europe Kraje Europy Środkowej Central European Countries 15.8% 33.1% 6.3% Rosja Russia 4.3% Mołdawia Moldova Azerbejdżan Azerbaijan 3.1% 19.4% Ukraina Ukraine Sprzedaż eksportowa włóknin, włóknin przeszywanych oraz konfekcji w 19 roku Export sales of nonwovens, stitch bonded nonwovens, ready made products in 19 Rynki wschodnie Eastern Markets 40.0% Europa Zachodnia Western Europe 23.8% 8.7% Rosja Russia 3.8% Ukraina Ukraine 0.1% Mołdawia Moldova 6.7% Republiki Bałtyckie Baltic Republics USA the USA 14.4% 15.1% Kraje Europy Środ. Central European Countries 11.2% Białoruś Belorussia a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

14 14 Charakterystyka Spółki na tle branży Company s Characteristics against the industry Wykładziny podłogowe Lentex S.A. jest największym producentem wykładzin z PCW w Europie Środkowej, a jego dominująca rola na rynku stale się umacnia. Konsumenci doceniają walory i jakość naszych wyrobów, ugruntowaną dodatkowo udziela niem przez nas wieloletniej gwarancji. Co drugi metr kwadratowy wykładziny sprzedawanej w Polsce pochodzi z Zakładów Lentex S.A. Jak dotychczas konkurencyjne firmy zagra niczne dysponowały dużą przewagą strategicz ną, posiadając w swojej ofercie szerokie wy kładziny z dobrym wzornictwem i kolorystyką. Uruchomienie w 17 roku linii do produkcji sze rokich wykładzin podłogowych, spowodowało opanowanie nowego segmentu rynku. Obser wowany w ostatnich latach wzrostowy trend importu wykładzin został zahamowany. Rynek wykładzin podłogowych w Polsce do 17 roku był zdominowany przez import w 60%. W ostatnim czasie udział importu spadł do 40%. Obecnie udział Lentexu w rynku wykładzin wzrósł do 40% wobec 30% w roku 17. Udział konkurentów krajowych ocenia się na około 20%. Floor Coverings Lentex S.A. is the biggest manufacturer of PVC floor coverings in Central Europe and its dominant market role is constantly strenghte ned. The customers appreciate the features and quality of our manufacture, supported by the warranty granted for many years. Every second square meter of floor coverings sold in Poland comes from Lentex S.A. Until recently, foreign companies had a signi ficant strategic advantage over Lentex as their offer included wide coverings of superior design and coloring. Implementation of the wide floor coverning production line in 17 resulted in the takeover of a new mar ket segment. A growing tendency in floor covering imports noted in the recent years has been slowed down. Up until 17 the floor coverings market in Poland was dominated by imports in 60%. Recently, the import share decreased to 40%. Currently, floor coverings marketshare of Lentex has increased up to 40% against 30% in 17. Domestic competitors marketshare is estimated at approximately 20%. Rynek sprzedaży wykładzin podłogowych w Polsce Floor coverings sales market in Poland Wykładziny krajowe Domestic floor coverings 57.8% 17.6% GAMRAT 1.5% Inni Other 42.2% Wykładziny importowane Imported floor coverings 38.7% LENTEX r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

15 15 Nonwovens Lentex S.A. has a wide range of manufactured assortment of non wovens, which is adjusted to the cus tomers needs. The undisputed position of the leader enables the efficient competition with the strong, aggressive expansion of other manufacturers. In the field of nonwoven interlinings Lentex S.A. has over 40% of the market share, which in the face of the domestic and foreign com petition is indicative of the solid foundations of the company`s operation. Achievement of that position has been possible by the skillful invest ment and marketing policies and above all optimal use of the production capabilities. Long lasting demand for nonwoven interlinings, de termined by economic conditions in the light industry and situation in foreign markets, ow ing to the extensive distribution network, should secure the company s position of the creator of sales volumes. Technical nonwovens market is immensely important for the Company. Because of the great variety of commercial offer there exist great chances of development. Growth of furniture nonwovens sales by 50% (weakening the position of domestic manufacturers) seems to be very impressive, especially when taking into account the tough market competition. Lentex prevails over other manufacturers with technologically perfect products. Market of nonwovens for sanitary and hy gienic use appeared to be very developmen tal in 19. There exists a perspective of dy namic sale growth of this kind of products. Dynamic development of geo textiles mar ket for civil engineering forced the company to intensify marketing activity in order to pen etrate the market, what contributed to the next company s success. It was the growth of this product sale by over 30%. Nonetheless, this both demanding and per spective market seems to be in aspect of strong and equally active competition. So, in order to remain on the market and to gain new markets a constant monitoring of competition s movements and aggressive attitude of mar keting and technological services are neces sary. Zakłady Lentex S.A. posiadają w swojej ofercie szeroką gamę produkowanych asortymentów włóknin, elastycznie dostosowując się do potrzeb klientów. Niekwestionowana pozycja lidera pozwala skutecznie konkurować z silną, agresywną ekspansją innych producentów. W obszarze włóknin odzieżowych Lentex S.A. posiada ponad 40% udziału w rynku, co w obliczu rodzimej i zachodniej konkurencji świadczy o solidnych fundamentach prowadzo nej działalności. Osiągnięcie tej pozycji było możliwe poprzez umiejętnie prowadzoną politykę inwestycyjną i marketingową, a przede wszystkim optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Utrzymujący się popyt na włók niny odzieżowe, determinowany koniunkturą w przemyśle lekkim i sytuacją na rynkach zagra nicznych, dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, winien zapewnić spółce utrzymanie pozycji kreatora wolumenu obrotów. Niezwykle istotny jest dla Spółki rynek włóknin technicznych. Tu z uwagi na przeogromną różnorodność oferty handlowej istnieją duże szanse rozwoju. W sytuacji konkurencyjnej walki na rynku, wprost imponujący wydaje się być przyrost sprzedaży włóknin meblarskich o 50% kosztem krajowych producentów, nad którymi Lentex góruje dopracowanymi technologicz nie produktami. Szczególnie rozwojowy okazał się w roku 19 rynek zastosowań włóknin w przemyśle sani tarno higienicznym, z perspektywą dalszego szybkiego wzrostu sprzedaży tego typu pro duktów w najbliższych latach. Dynamiczny rozwój rynku geowłóknin dla potrzeb budownictwa wodno lądowego wymógł zwiększenie aktywności marketingowej w zakresie jego penetracji, co implikowało kolejny sukces. Sukcesem bowiem jest wzrost sprzedaży tego asortymentu o ponad 30%. Niemniej, ten wymagający, a zarazem perspektywiczny rynek wydaje się stawać w obli czu silnej i równie aktywnej rodzimej konkuren cji. Dlatego warunkiem utrzymania się na rynku i dalszej ekspansji na nowe rynki zbytu jest monitorowanie poczynań konkurencji i agre sywna postawa służb marketingowych oraz technologicznych. Włókniny a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

16 16 Najważniejsze wydarzenia roku 19 w Spółce Major events in 19 Uruchomienie produkcji nowej genera cji wykładzin elastycznych typu Neptun i Jupiter, przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej. Uruchomienie produkcji hydronin. Technika igłowania wodnego jest jedną z najintensywniej rozwijających się technik wytwarzania włóknin, gdzie włókna łączone są za pomocą strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Hydronina jest jednym z naj bardziej rozwojowych produktów Spółki. Opracowanie technologii oraz uruchomienie pierwszej partii wykładzin sportowych dla boisk i hal gimnastycznych. Po otrzymaniu stosownych atestów wykładziny te wejdą do przemysłowej produkcji i sprzedaży w 2000 roku. Przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji kosztów produkcji z udziałem zewnętrznej firmy konsultingowej. Zmodernizowanie głównego serwera Spółki, na którym eksploatowane są podstawowe aplikacje biznesowe. Nowy komputer IBM AS/ e jest o wiele wydajniejszy od poprzedniego modelu. Ma to bezpośredni wpływ na jakość obsługi klientów oraz zdolności analityczne służb księgowych i marketingowych. Launch of the production of the Neptun and Jupiter type flexible floor coverings of new gene ration, designed for commercial buildings. Launch of the production of spunlace (hy dro entangled) nonwovens. The technique of hydro entanglement is one of the most dynamic technologies of nonwovens ma nufacture, in which the fibers are bonded by means of high pressure water streams. Spunlace is one of the Company s most developmental products. Development of the technology and launch of the line of sports floor cove rings designed for sports fields and gym nasiums. After the reception of appropria te attestations the floorings will be produ ced and sold in Profound restructuring process of produc tion costs implemented in participation with an external consulting company. Modernization of the company s main se rver, where the main business applications are used. The new IBM AS/ e server is much more efficient than the previous model. It exerts direct influence on the customer service quality as well as the ana litical performance of accounting and marke ting services. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

17 17 Development Perspectives and Strategy of the Company Perspektywy rozwoju i strategia firmy Main areas of the Management Board s activity Główne obszary koncentracji Zarządu In the nearest future the Company Board plans to realize a long term strategy and the objec tives of the shareholders. The main objective of the Board is to increase the value of the Company. The objectives of the Company Board in the nearest future are: growth of the sales of floor coverings and intensification of the spunlace sale, elevation of applied margin of profit through restructuring of the costs, investment development of the company in order to enlarge the assortment of offered products, development of distribution network and search for new foreign market opportunities, adaptation of the Company s products and activities to requirements and stan dards of the European Union. In the turnover year the Company continued the modernization of production capa bilities. investment concerning spunlace nonwovens was completed, the main Company server AS/400 was modernized and installing of local com puter network was finished, the chips applying machine was launched in line of 2m floor covering. The company engaged in research and de velopment in both floor coverings and nonwovens. Thus, in 19 the spunlace and a new type of floor covering were traded. But the first production trials of new flooring types (corrundum and chips) were successful and in 2000 they will enter the market making the sales offer more attractive. Currently the work over the implementation of those technologies in wide floorings produc tion is carried out. Zarząd w najbliższym okresie będzie kon centrował się na realizacji wieloletniego planu strategicznego oraz realizacji celów akcjonariuszy. Głównym obszarem koncentracji Zarządu jest podniesienie wartości Spółki. Kierunki działań Zarządu w najbliższym okresie to: wzrost sprzedaży wykładzin podłogowych i inten syfikacja sprzedaży włóknin hydronin, podniesienie realizowanej marży poprzez restruk turyzację kosztów, rozwój inwestycyjny firmy w celu poszerzenia asortymentu oferowanych produktów, rozwój sieci dystrybucji, poszukiwanie nowych rynków zagranicznych, dostosowanie produktów firmy i działalności Spółki do wymagań i norm stosowanych przez Unię Europejską. W roku obrotowym Spółka kontynuowała proces unowocześnienia potencjału produkcyjnego: została zakończona inwestycja hydronin, zmodernizowano główny serwer Spółki AS/400 i zakończono budowę lokalnej sieci komputerowej, uruchomiono urządzenie do nakładania wiór ków na ciągu 2 metrowej wykładziny podłogowej. Trwają prace badawczo rozwojowe w zakre sie wprowadzenia nowych produktów: zarów no wśród wykładzin, jak i włóknin. Dzięki nim w 19 roku zostały wprowadzone na rynek hydroniny oraz nowy typ wykładzin podłogo wych. Natomiast pierwsze próby produkcyjne nowych typów wykładzin (korund i wiórki) wypa dły pomyślnie, co pozwala na optymistyczne stwierdzenie, że w roku 2000 zostaną one wpro wadzone do sprzedaży i rozszerzą tym samym ofertę Spółki. Obecnie trwają prace nad ich wdrożeniem w produkcji wykładzin szerokich. a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

18 18 Przewidywany rozwój Spółki W najbliższych latach spółka zamierza po nieść znaczne nakłady na inwestycje produk cyjne, jak również kapitałowe. Planowana wiel kość nakładów inwestycyjnych w roku 2000 osiągnie 20 mln zł. Dotyczyć one będą: zmodernizowania linii 4 m zwiększenia zdolności produkcyjnej ciągu o 15%, zakupienia linii do produkcji włóknin o piono wym układzie włókien do produkcji mebli tapicerowanych, uruchomienia produkcji szerokich wykładzin typu Korund i Wiórki, zwiększenia potencjału produkcyjnego włóknin thermobond, zakupu urządzeń do wykańczania i konfek cjonowania włóknin, modernizacji parku ma szynowego na Wydziale Pikowarek, Całość nakładów inwestycyjnych w roku 19 była i w 2000 r. będzie zrealizo wana ze środków własnych. Projected development of the Company Within the next few years the Company plans to undertake significant expenditures on pro duction and capital investments. Planned investment expenditures in 2000 will amount to PLN 20 million. The investment will focus on: modernization of the 4 m line increase of production capabilities of the line by 15%, purchase of the production line for the manu facture of nonwovens of vertical fibers lay out for upholstered furniture production, launching the production of wide floor coverings of the Corrundum and Chips type, increase of the thermob onded nonwovens pro duction capabilities purchase of machinery for finishing and slitting of nonwovens, modernization of machin ery in the Quilted Fabrics Division, The investment expenditures under taken in 19 as well as planned for 2000 are completely financed by Lentex from its own means. W oparciu o analizę efektywności projektowa nych inwestycji oraz dotychczasowy potencjał produkcyjny Spółka planuje osiągnięcie nastę pujących wartości w zakresie sprzedaży i zysku: On the basis of projected investments effec tivity analysis and the existing production po tential, the Company plans to achieve follow ing values of sales and income: Wyszczególnienie j.m Specification m.u. Sprzedaż produktów i towarów mln zł 197,8 225,7 Sales of products and goods in mln PLN Zysk netto mln zł 16,0 22,8 Net profit in mln PLN Zatrudnienie (średnioroczne) osób Employment level (year average) persons r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

19 19 Lentex capital group Lentex Capital Group consists of: dominant entity Lentex S.A. in Lubliniec subsidiary Tkaniny Techniczne Pabianice S.A. Currently the Company Board focuses on the achievement of technological progress in TT Pabianice S.A. One of the work tasks realized in previous year was elaborating the conception of moderniza tion and restructuring program foreseen over 2 3 years. Significant growth of TT Pabianice S.A. net profit will follow the implement of this pro gram. The main assumptions of forecasted changes are as follows: reduction of the factory production space, modernization of machinery, further restructuring of employment, TT Pabianice S.A. is the exclusive domestic producer of roadway nets and composite. These are very developing products. The Company forecasts the growth of sales of construction and road nets. As a result of creating the Capital Group the sales and production offer has been broad ened as it includes technical nonwovens pro duced on the basis of cotton, synthetic and glass yarns. Grupa Kapitałowa Lentex Grupa kapitałowa Lentex obejmuje: spółkę dominującą Zakłady Lentex S.A. w Lublińcu, spółkę zależną Tkaniny Techniczne Pabianice S.A. Obecnie Zarząd koncentruje się na osiągnięciu znacznego postępu technologicznego w TT Pa bianice S.A. Jednym z zadań realizowanych w roku ubie głym było opracowanie koncepcji programu modernizacyjno restrukturyzacyjnego obliczo nego na 2 3 lata. Efektem wdrożenia programu prowadzonego w spółce TT Pabianice S.A. będzie znaczna poprawa jej zyskowności netto. Główne założenia przewidywanych zmian obejmują: zmniejszenie powierzchni produkcyjnej zakładu, znaczne unowocześnienie parku maszyno wego, dalszą restrukturyzację zatrudnienia, TT Pabianice S.A. jest jedynym w kraju produ centem siatek drogowych i kompozytu. Rynek tych produktów wykazuje tendencje rozwojo we. Spółka przewiduje w roku 2000 wzrost sprzedaży siatek: budowlanych, drogowych. W wyniku utworzenia Grupy Kapitałowej rozsze rzona została oferta produkcji i sprzedaży Lentex S.A. o tkaniny techniczne produkowane na bazie przędz bawełnianych, syntetycznych i szklanych. The Capital Group for Grupa Kapitałowa Lentex w latach wyszczególnienie j.m Specification m.u. Sprzedaż produktów i towarów mln zł 221,2 261,8 Sales of products and goods in mln PLN Zysk netto mln zł 21,4 24,9 Net profit in mln PLN Zatrudnienie (średnioroczne) osób Employment (year average) person a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

20 20 Spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych Lentex on the Stock Exchange Wskaźniki giełdowe Wskaźniki giełdowe Spółki LENTEX na r. cena akcji Spółki * 23,70 zł wartość księgowa/1 akcję = 24,29 zł P/BV wskaźnik cena/wartość księgowa (29.12.) = 0,98 EPS zysk na 1 akcję = 2,01 P/E wskaźnik cena/zysk na 1 akcję = 11,79 * data ostatniej sesji Stock Exchange indexes Stock index for LENTEX as of price of a Company s share as of * PLN book value per share = PLN P/BV price/book value index ( ) = 0.98 EPS profit per share = 2.01 P/E price/profit per share index = *date of the last Stock Exchange session Wykres ceny akcji Spółki LENTEX w porównaniu do WIG. Diagram of LENTEX share price compared with the WIG index LENTEX WIG Publikacje W ocenie wielu analityków Spółka posiada spory potencjał rozwojowy oraz bardzo silne funda menty. Dostrzeżenie przez inwestorów dobrej kondycji Lentexu zaowocowało wzrostem kur su akcji Spółki w ostatnim kwartale roku 19, rekomendacjami kupuj (DM BIG BG III kwar tał na warszawskiej giełdzie z ) oraz licz nymi artykułami na temat Spółki ( Lentex pozo staje w portfelu Parkiet , Górka na Lenteksie Parkiet , Zysk wzrośnie o 22% Parkiet ). W ostatnich publikacjach prasowych z lute go, marca 2000 (przed wydaniem Raportu Rocz nego 19) analitycy giełdowi w dalszym ciągu rekomendują zakup lub akumulację akcji Lentexu. (Prawo i Gospodarka Ulubieniec analityków, Magazyn Finansowy Dobra passa Lentexu ). Publications In the assessment of numerous analysts the Company has a large development potential and very strong foundations. A very good stand ing of Lentex recognized by the investors brought the increase of the Company s share price in the last quarter of 19. It was also the result of recommendation for investors to Buy Lentex shares (DM BIG BG 3rd quarter on the Warsaw Stock Exchange of ) and many articles concerning the Company ( Lentex stays in the portfolio Parkiet , Profit on Lentex Parkiet , The profit will grow by 22% Parkiet ). In the latest press articles of February, March 2000 (before issuing the 19 Annual Report) the stock exchange analysts still recommend to buy or accumulate the shares of Lentex (Prawo i Gospodarka Analysts favorite, Magazyn Finansowy Lentex good fortune ). r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

21 21 Shareholder Structure (as of ) 1ST NATIONAL INVESTMENT FUND S.A. 1,643,333 shares = 27.39% of votes at AGM MINISTRY OF THE STATE TREASURY 1,125,000 shares = 18.75% of votes at AGM OFE PZU / Złota Jesień 328,908 shares = 5.48% of votes at AGM FORTUNE NATIONAL INVESTMENT FUND 300,0 shares = 5.00% of votes at AGM Akcjonariat (na dzień ) I NFI S.A akcje = 27,39% głosów na WZA MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA akcje =18,75% głosów na WZA OFE PZU / Złota Jesień akcji = 5,48% głosów na WZA NFI FORTUNA akcji = 5,00% głosów na WZA OTHER SHAREHOLDERS 2,602,660 shares = 43.38% of votes at AGM POZOSTALI akcji = 43,38% głosów na WZA Struktura kapitałowa Spółki na dzień r. Capital structure of the Company as of r. I NFI S.A. I st National Investment Fund Pozostali 43.38% Other shareholders 27.39% 18.75% Ministerstwo Skarbu Państwa Ministry of the State Treasury 5.48% OFE PZU Złota Jesień OFE PZU Złota Jesień 5.00% NFI Fortuna Fortune National Investment Fund a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

22 22 Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej Application of state of the art IT Technology w zarządzaniu Spółką in management of the Company Począwszy od 13 roku konsekwentnie rozwijany jest komputerowy, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. Do chwili obecnej wdrożono następujące moduły: Finanse Kadry Płace Sprzedaż krajowa i eksportowa Gospodarka Materiałowa Zaopatrzenie Środki Trwałe Spółka posiada własny serwis WWW (www.lentex.com.pl) oraz serwer poczty elek tronicznej (wykładziny: tex.com.pl). W latach pla nowana jest pełna inte gracja wykorzystywane go oprogramowania wraz z wdrożeniem mo dułu produkcyjnego, bę dącego ostatnim elemen tem tworzonego systemu zarządzania przedsiębior stwem. Zakończona zostanie budowa sieci WAN, która połączy z centralą wszystkie oddziały zamiejscowe. Rozpoczęte zostaną prace związane z wyko rzystaniem INTERNETU w procesie zamawiania i dystrybucji wyrobów. W przyszłości zostanie wprowadzona automa tyczna identyfikacja wyrobów na magazynach za pomocą kodów kreskowych oraz system wspomagania decyzji biznesowych. Rok 19, oprócz realizowanego projektu Rok 2000 był rokiem porządkowania i modernizacji infrastruktury informatycznej. Zakończono budowę lokalnej sieci komputerowej oraz zmodernizowano główny serwer przedsiębior stwa. W Spółce nie wystąpiły problemy związane z tzw. pluskwą milenijną. Starting from 13 a modern, integrated mana ging computer system has been condeveloped in the company. Till now the following units have been put in practice: Finance Human Resources Remuneration Domestic and Export Sales Material Management Supply Fixed Assets The company has its own WWW page (www.lentex.com.pl) as well as electronic mail server (floor coverings: nonwovens: Full integration of the used software along with implementation of the production module, which is the very last element of company management system, will take place over the years Installation of the WAN network, which will connect all the territo rial sub offices will be completed soon. Work connected with the usage of the INTERNET in the ordering and distribution process will be launched. In the future the company plans to imple ment authomatic system of indentification of products in the warehouses by means of bar codes as well as business decision aid system. In 19, aside the realization of the The Year 2000 project, there took place a great deal of arrangement and modernization of the IT infrastructure in the company. Creation of the local computer network was completed and the company»s main server was modernized. No problems connected with so called Millen nium bug occurred in the Company. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC 2012 RAPORT ROCZNY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ANNUAL REPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC MISJA Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo