Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsi biorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsi biorstwa"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 671 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Krzysztof Misio ek Katedra Podstaw Organizacji i Zarzàdzania Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsi biorstwa 1. Wst p Budowa systemu pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa jest coraz trudniejsza. Otoczenie jest mniej przewidywalne niż dawniej, przedsiębiorstwa w większym stopniu poddane są naciskom z zewnątrz, a kierownictwo musi uwzględniać coraz więcej grup interesów. Narzędziem umożliwiającym pomiar i ocenę jest analiza ekonomiczna, a podstawowymi miernikami są skuteczność i ekonomiczność, mierzona na poziomie procesów przedsiębiorstwa (audyt procesów) oraz na poziomie systemowym (całej organizacji), skoncentrowana na zysku i rentowności, wolnym przepływie gotówki i ekonomicznej wartości dodanej. Podstawowym narzędziem pomiaru i oceny sprawności przedsiębiorstwa jest analiza, która umożliwia stawianie diagnoz pozwalających na racjonalne podejmowanie decyzji. 2. Istota analiz ekonomicznych Analiza powinna identyfikować przedmiot badania, zbadać go oraz pozwolić wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące zjawiska. Analiza może wskazywać nieprawidłowości w procesie diagnostycznym, ale również może być początkiem podjęcia starań w celu budowy modelu wzorcującego. Obydwa podejścia (diagnostyczne i prognostyczne) 1 w konsekwencji mają służyć budowie sprawnego modelu działania przedsiębiorstwa. I. Durlik 2 wyróżnia kilka podstaw metodycznych 1 Szerzej na ten temat zob. J. Trzcieniecki, Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa I. Durlik, Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Placet, Warszawa 1998, s

2 160 Krzysztof Misiołek sporządzenia analizy i zalicza do nich metodę indukcji (od szczegółu do ogółu), metodę dedukcji (od zjawisk ogólnych do szczegółowych) oraz metodę redukcji (składającą się z trzech etapów: syntezy wstępnej, analizy zjawisk, oceny i syntezy wyników). W procesie budowy systemu pomiaru i oceny przedsiębiorstwa najbardziej użyteczna jest metoda redukcji, która zakłada sformułowanie wstępnych hipotez charakteryzujących badane zjawisko, co tym samym umożliwia wskazanie przedmiotu, zakresu i celu badań oraz dobór właściwej metody analizy zjawiska. Następny krok polega na zebraniu informacji, których podstawowym miejscem jest badane przedsiębiorstwo (metoda diagnostyczna) lub jego otoczenie (metoda prognostyczna). Budowa systemu pomiaru i oceny musi zakładać wykorzystanie obydwu podejść, ponieważ analiza diagnostyczna identyfikuje stan obecny, a metoda prognostyczna służy przede wszystkim poszukiwaniom kryteriów oceny i budowie wzorców, które często wymagają porównywania się z najlepszymi 3. Tabela 1 przedstawia klasyfikację analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Tabela 1. Klasyfikacja analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie Kryterium Przeznaczenie analiz Czas, którego dotyczą Zastosowane metody badawcze Szczegółowość opracowania Rodzaje analiz Analiza zewnętrzna Analiza wewnętrzna Analiza retrospektywna Analiza bieżąca Analiza prospektywna Analiza funkcjonalna Analiza kompleksowa Analiza decyzyjna Analiza ogólna Analiza szczegółowa Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998, s. 15. Przeznaczenie analizy wskazuje, kto będzie jej głównym użytkownikiem: czy instytucje i jednostki w otoczeniu przedsiębiorstwa analiza zewnętrzna, czy też jego jednostki organizacyjne analiza wewnętrzna. 3 Porównywanie się z najlepszymi (firmami, procesami, procedurami) stanowi istotę benchmarkingu, stosowanego często w procesie zarządzania zmianą przedsiębiorstwa (zarówno w trakcie restrukturyzacji naprawczej, jak i w poszukiwaniu rozwiązań idealnych); zob. B. Karlöf, S. Östblom, Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995; J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.

3 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 161 Jeśli chodzi o czas, którego analizy dotyczą, należy zwrócić uwagę, że analiza retrospektywna ocenia wyniki działań podejmowanych w przeszłości, mających skutek w teraźniejszości (analiza bieżąca), będących jednocześnie bazą celów i zamierzeń na przyszłość (analiza prospektywna). Tak więc widać, że proces ten powinien mieć charakter ciągły. Analiza funkcjonalna koncentruje się na badaniu działań poszczególnych komórek organizacyjnych, często w oderwaniu od innych. Analiza kompleksowa dotyczy pracy kierowników ogólnych (jednostek prawnych lub co najmniej jednostek biznesu posiadających samodzielność ekonomiczną), a jej adresatem najczęściej są instytucje otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza decyzyjna podporządkowana jest postulatowi preparacji decyzji (wykorzystuje często informatyczne narzędzia wspomagania decyzji, np. badania operacyjne). Analiza szczegółowa polega na badaniu i poszukiwaniu rozwiązań pojedynczych problemów decyzyjnych zawierających się najczęściej w realizacji funkcji przedsiębiorstwa, natomiast analiza ogólna obejmuje całokształt działalności przedsiębiorstwa. Różnorodność oraz złożoność tych systemów społecznych powoduje, że wciąż są poszukiwane nowe sposoby pomiaru i oceny ich efektywności. Systemy pomiaru i oceny działalności przedsiębiorstwa mogą być bardzo różnorodne i mają przede wszystkim dać odpowiedź, czy realizowane są cele oraz oczekiwania grup zainteresowanych jego istnieniem (właściciele, kierownictwo, pracownicy, wierzyciele, klienci oraz inne organizacje i władze). System pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa może być realizowany dwustopniowo i zawierać analizę procesów (analiza wewnętrzna, dynamiczna 4 i szczegółowa) lub analizę systemową (analiza zewnętrzna i wewnętrzna, kompleksowa, dynamiczna). Zarówno analiza procesów, jak i analiza systemowa powinny wykorzystywać wszystkie elementy metodyczne (dedukcję, indukcję oraz redukcję) i spełniać kryteria użyteczności i skuteczności. Współczesne koncepcje zarządzania zakładają, że elementy organizacji są współzależne wewnętrznie oraz pozostają w różnorodnych interakcjach ze swoim otoczeniem. Zmiany wewnętrzne są często następstwem interpretacji otoczenia i stosownych adaptacji do niego, tym samym pojawia się problem przepływu informacji i określenia ich znaczenia oraz zdolność przekształcania ich w narzędzia zarządzania. Otoczenie nie tylko wpływa na przedsiębiorstwo, ale również musi wypracować i przyjąć kryteria jego oceny. Zatem analiza musi uwzględniać równocześnie potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Kryteria oceny często są niesprowadzalne do wspólnego mianownika. Właściciele chcą osiągnąć najwyższy zwrot ze swojej inwestycji (wzrost wartości 4 Dynamiczna, czyli uwzględniająca zmienność procesów w czasie; w tym znaczeniu zarówno retrospektywna, bieżąca, jak i prospektywna.

4 162 Krzysztof Misiołek przedsiębiorstwa, wypłata dywidendy itp.), kierownictwo chce możliwości inwestycyjnych (tym samym pozostawienie nadwyżki w firmie wydaje się czymś naturalnym), pracownicy na każdym szczeblu zarządzania oczekują wysokich wynagrodzeń i pewności zatrudnienia, wierzyciele chcą pewności zwrotu zobowiązań z możliwie wysokim dochodem, klienci oczekują niskich cen oraz jakości wyrobów lub usług, państwo oczekuje na podatki, a inne organizacje współpracują szukając synergii działań lub współzawodniczą (szczególnie na rynku konkurencyjnym) obniżając marże zysku. Według M. Bielskiego 5 na efektywność działania każdego podmiotu gospodarczego składają się uzupełniające się wzajemnie dwa elementy: skuteczność określająca stopień zrealizowania celów oraz ekonomiczność pokazująca relację między poniesionymi nakładami a uzyskanymi efektami. Można wskazać różne poziomy analizy efektywności odnoszące się do całej organizacji, procesów oraz do stanowiska pracy 6. System pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa powinien koncentrować się jednak na poziomie przedsiębiorstwa i procesów umożliwiających dostarczenie klientowi pożądanego produktu lub usługi. W tym znaczeniu analiza na poziomie przedsiębiorstwa koncentruje się na skuteczności, a analiza procesów powinna wskazać w ujęciu horyzontalnym 7 ekonomiczność (sprawność) realizowanych procesów. Analiza stanowiska pracy powinna stać się domeną wdrażania technologii i nie należy jej łączyć bezpośrednio z działaniami podejmowanymi przez kierownictwo firmy (rada nadzorcza, zarząd) czy też z decyzjami właścicieli. Pomiar i ocena efektywności przedsiębiorstwa powinny odpowiadać na szereg pytań dotyczących źródeł efektywności, identyfikacji zmiennych decyzyjnych mających wpływ na efektywność, ich znaczenia w procesie zarządzania strategicznego, poziomu akceptowalnego ryzyka, faz rozwoju przedsiębiorstwa. 3. Audyt procesów przebiegajàcych w przedsi biorstwie Do niedawna audyt 8 utożsamiany był z weryfikacją sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przez niezależne jednostki zewnętrzne. Obecnie audyt ma 5 M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 42 i nast. 7 Procesy analizuje się w poprzek funkcji (nie w obrębie jednej funkcji), wskazując na cały ciąg czynności składowych mających na celu dostarczenie wartości dla klienta. Konieczne jest wówczas dla sprawnego kierowania procesem wskazanie odpowiedzialnego za jego realizację. 8 Łac. audire słuchać. Pojęcie zastosowane po raz pierwszy w XVI w., kiedy publicznie odczytywane oświadczenia finansowe były poddawane audytowi zainteresowanych stron. R. Hiebeler,

5 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 163 znacznie szersze znaczenie i stanowi pierwszy krok do zrozumienia problemów stojących przed przedsiębiorstwem. Poszukiwanie doskonałości w zarządzaniu rozwiązań polega na analizowaniu tego, co osiągnęły inne przedsiębiorstwa i przystosowaniu zachodzących u nich procesów do sytuacji własnej firmy. Podstawową zasadą jest organizowanie pracy wokół procesów, a nie funkcji. Kluczowe zaś pojęcie proces można zdefiniować jako przebieg następujących po sobie działań, podejmowanych w określony sposób i prowadzących do osiągnięcia ustalonych celów. J. Peppard i P. Rowland 9 dokonali podziału procesów, proponując następującą klasyfikację: procesy strategiczne, czyli takie, które umożliwiają organizacji planowanie i przyszły rozwój, procesy operacyjne, które umożliwiają organizacji codzienne funkcjonowanie, głównie skierowane na obsługę klienta i zaspokajanie jego potrzeb, procesy umożliwiające, czyli takie, które zapewniają skuteczną realizację procesów strategicznych i operacyjnych, np. zarządzanie zasobami ludzkimi. Audyt procesów wymaga kreatywności, nadzwyczajnej staranności i wsłuchiwania się w sygnały płynące od klientów 10, które powinny stanowić pierwszy etap analizy przedsiębiorstwa. Przegląd procesów 11 może przebiegać w następujących etapach: wielostopniowa analiza identyfikująca problemy, którymi należy się zająć, badanie mające na celu wskazanie błędów w głównych procesach i procesach składowych zachodzących w przedsiębiorstwie, poszukiwanie najlepszych wzorców dla każdego z zachodzących procesów, systematyczna ocena każdego z najlepszych wzorców prowadząca do ustalenia, które z nich najbardziej poprawiłyby sytuację firmy, poszukiwanie sposobów zastosowania najlepszych rozwiązań do tych procesów, które stanowiły źródło problemów. Metodą, która w głównej mierze wykorzystuje audyt procesów, jest reinżyniering (techniczna reorganizacja procesów działania), zakładający radykalny i całościowy sposób przeprojektowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, optymalizujący trzy podstawowe wskaźniki efektywności: jakość, koszt i termin realizacji 12. T.B. Kelly, Ch. Ketteman, Najlepsze wzorce, od satysfakcji klienta do sukcesu firmy, Arthur Andersen 1988, Studio EMKA, Warszawa 2000, s. 33 i nast. 9 J. Peppard, P. Rowland, op. cit., Gebethenr i S-ka, Warszawa 1997, s Zgodnie z zasadą, że klient to doskonały konsultant dla firmy, który najlepiej zna swoje oczekiwania i nie pobiera wynagrodzenia za swoje usługi. 11 R. Hiebeler i in., op. cit., s Twórcami tej metody są Michael Hammer i James Champy; zob. M. Hammer, J. Champy, Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, NB Publishing, London

6 164 Krzysztof Misiołek 4. EfektywnoÊç na poziomie organizacji (systemowa) System pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa w dużym stopniu sprowadza się do oceny przez właścicieli (akcjonariuszy) sprawowania władzy przez jego organy, tj. radę nadzorczą oraz zarząd. Akcjonariusze nie mogą bezpośrednio angażować się w sprawy przedsiębiorstwa, jego politykę czy też zarządzanie, wywierają jednak nacisk na to, by członkowie rady nadzorczej w sposób należyty dbali o ich interesy. Właściciele nie są jedyną grupą, o której interes musi dbać kierownictwo przedsiębiorstwa. Fundamentalne znaczenie ma pytanie, w jaki sposób mierzyć i oceniać efektywność przedsiębiorstwa. Analizą w syntetyczny (i chyba najbardziej konkretny) sposób informującą o jakości pracy zarządu jest analiza wskaźników finansowych, która jednocześnie powinna służyć kierownikom jako wskazówka podpowiadająca, czy ich działania mają szansę powiększyć wartość wytworzoną przez jednostkę, którą kierują. Stanowi ona też podstawę do rozstrzygnięcia, jak należy rozdzielić tę wartość pomiędzy akcjonariuszy, klientów i pracowników. Istotne jest również pytanie, ile wskaźników powinno się wykorzystywać w procesie oceny. Czy powinno ich być wiele, czy też należy znaleźć jeden syntetyczny miernik. Większa ich liczba dokładniej przedstawia sytuację, wymaga jednak znacznie rozleglejszej wiedzy od oceniającego i wbrew pozorom często rodzi problemy decyzyjne, wynikające np. z braku czasu na dogłębną analizę. Potrzebne wydaje się znalezienie syntetycznych mierników oceny, które w sposób jednoznaczny pozwoliłyby na wydanie oceny. W praktyce często względy krótkoterminowej kontroli koncentrującej się na zysku przeważają nad celem, jakim jest pomiar wartości wytwarzanej przez firmę w dłuższej perspektywie, tym samym w większości przedsiębiorstw sprawozdawczość finansowa podporządkowana jest celom kontroli. Wskaźniki finansowe podporządkowane celom kontroli nagradzają unikanie ryzyka, podczas gdy wytwarzanie przez firmę wartości zależy od tego, czy menedżerowie będą je umiejętnie podejmować. Nadmierna kontrola ostatecznie uniemożliwia firmie wytwarzanie wartości, gdyż powoduje utratę konkurencyjności. Tak więc uzyskanie równowagi pomiędzy kontrolą a zachęcaniem kierowników do podejmowania ryzyka ma podstawowe znaczenie. Zestaw wskaźników finan- 1993; M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, 1996; M. Hammer, Re-engineering Work: Donʼt Automate Obliterate, Harvard Business Review 1990, lipiec sierpień, s ; zob. również: Z. Martyniak, Reengineering nowa metoda zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1995, nr 4.

7 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 165 sowych pozwalających ocenić sukces finansowy powinien spełniać następujące zadania, takie jak: pomiar sukcesów firmy w dłuższej perspektywie (zapewnienie akcjonariuszom długoterminowych zysków na satysfakcjonującym ich poziomie), prezentację wyników, zapewnienie kontroli nad przedsiębiorstwem. 5. Zysk i rentownoêç jako miernik oceny przedsi biorstwa Przedsiębiorstwo informuje właścicieli, wierzycieli i potencjalnych inwestorów o swych sukcesach finansowych za pomocą rocznych i tymczasowych sprawozdań finansowych. Główną pozycją takiego sprawozdania jest zazwyczaj wskaźnik wzrostu zysku. Wskaźnik ten umożliwia ocenę wielkości i jakości strumienia zysków oraz potencjalnego ryzyka ich nieuzyskania. Nie jest to jednak dobry wskaźnik wyników, ponieważ kierownicy nie mają wpływu na wszystkie determinujące go czynniki, ponadto umożliwia łatwe manipulowanie nim (przedsiębiorstwo w niezbyt dobrej kondycji finansowej może wykazywać go na zadowalającym poziomie przez dłuższy okres). Wysoki zysk oznacza, że inwestorzy oczekują: dużego wzrostu dywidendy, niskiego ryzyka przyszłych zysków, zdolności firmy do rozwoju przy równoczesnym wypłacaniu znacznej części zysków w postaci dywidendy 13. Zasadniczymi wewnętrznymi wskaźnikami oceny wyników finansowych przedsiębiorstwa są: a) analiza efektywności działalności operacyjnej, czyli: analiza rentowności kapitału, analiza zyskowności i rentowności działalności operacyjnej, dochodowość aktywów, udział aktywów pracujących w aktywach ogółem, koszt funduszy; b) analiza ryzyka, czyli poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności, która obejmuje analizę struktury bilansu i zaangażowania pozabilansowego, tj. badanie struktury aktywów pod względem: stopnia zaangażowania w poszczególne rodzaje transakcji, poziomu dochodowości poszczególnych operacji, jakości portfela aktywów, 13 C. Coates, Menedżer wszechstronny, Wydawnictwo PSB, Kraków 1996, s. 38 i nast.

8 166 Krzysztof Misiołek udziału operacji o charakterze dochodowym i niedochodowym, oraz badanie struktury pasywów pod względem: relacji pomiędzy zobowiązaniami ogółem a kapitałami przedsiębiorstwa, finansowania operacji zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi, źródeł finansowania oraz ich kosztu; c) analiza zmian w sytuacji majątkowej oraz w strukturze funduszy gromadzonych przez przedsiębiorstwo oraz analiza płynności, poprzez porównanie poszczególnych pozycji obu stron bilansu i sposobu ich wzajemnego pokrycia. Wskaźniki te powinny odpowiedzieć na pytanie dotyczące zdolności terminowego regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo. Powyższe rozważania koncentrują się na osiąganiu zysku i to stanowi podstawę oceny przedsiębiorstwa, którego model koncentruje się zysku. W tabeli 2 przedstawiono różne modele zysku oraz ich krótką charakterystykę. Tabela 2. Modele zysku przedsiębiorstw Model zysku Charakterystyka Branża Zysk z rozwiązań dla klienta Zysk z piramidy wyrobów Zysk wieloelementowy Zysk z łącznicy Zysk zależny od czasu Zysk z superprodukcji Model mnożnika zysku Staranny dobór klienta, inwestowanie w niego, dostosowanie produktów, integracja z jego operacjami Analiza różnic w dochodach i preferencjach klienta, u podstawy wyroby masowe o niskiej cenie i marży, zysk skoncentrowany na szczycie piramidy Ten sam produkt, udział w różnych segmentach rynku, marka zdobyta w mniej dochodowych generuje zyski w innych Zysk z pośrednictwa, w zamian za ominięcie wysokich kosztów transakcyjnych, pomiędzy dużą liczbą sprzedających komunikujących się z dużą liczbą kupujących Ciągłe innowacje, zysk wynika z wyjątkowości, wysokie ceny w krótkim okresie Wysokie koszty B+R, niskie koszty krańcowe produkcji, koncentracja na wolumenie, zysk skoncentrowany w kilku produktach Wielokrotne czerpanie korzyści z tego samego produktu, cechy znaku firmowego, zdolności lub usługi, wymaga silnej marki konsumenckiej Przemysł maszynowy Zabawki, towary luksusowe Napoje, książki, hotele Banki, telekomunikacja Mikroprocesory, audio video, technologie Farmaceutyki, produkcja filmowa, wydawnictwa Rozrywka, gadżety, parki rozrywki

9 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 167 cd. tabeli 2 Model zysku Charakterystyka Branża Zysk przedsiębiorcy Zysk ze specjalizacji Zysk z istniejącej bazy użytkowników Zysk ze standardu de facto Zysk z marki Zysk z produktu specjalistycznego Zysk z przywództwa na skalę lokalną Zysk ze skali transakcji Zysk z pozycji w łańcuchu wartości Zysk cykliczny Zysk posprzedażny Zysk z nowych wyrobów Korporacja działa jak przedsiębiorca, zysk z niskich kosztów zarządzania i bliskości klienta, usamodzielnianie jednostek, SBU (strategic business units) Wzrost w wyniku sekwencyjnej samodzielności, integracja pionowa, wykorzystanie wiedzy eksperckiej Dostawca tworzy rozległą bazę klientów, którym dostarcza również artykuły eksploatacyjne lub uzupełniające, wymaga utrzymania kontroli nad rynkiem dalszych zakupów Chroniony i wysoce rentowny strumień opłat za wyłączne prawa własności, wzrost dochodów wraz ze skalą działania Przywiązanie klienta przez symbolikę marki, walory użytkowe, wysoka marża jednostkowa Zysk ze skali produkcji, mała marża jednostkowa, brak zachęt do konkurowania dla innych firm Regionalne centra sprzedaży, średnia marża, trafne odczytywanie oczekiwań lokalnych społeczności Jednostkowa marża zysku odgrywa mniejsze znaczenie, wolumen zysku ze skali transakcji, kluczem powodzenia są klienci, z którymi zawiera się największe umowy, krzywa doświadczenia ma niewielkie znaczenie Zysk skupia się w niektórych ogniwach łańcucha wartości, a w innych nie Poziomy zysku zależą od fazy cyklu, wymaga obniżania granic opłacalności i optymalizacji cenowej Zysk nie pochodzi ze sprzedaży produktu, lecz z usług dotyczących posprzedażnego kredytowania lub obsługi produktu Zysk jest funkcją nowości wyrobów i wzrostu sprzedaży, nowe produkty generują wysokie marże, w miarę wchodzenia produktu w fazę dojrzałości zysk maleje Branża nie ma znaczenia Artykuły dla hobbistów, szczególne wyposażenie Producenci kopiarek, drukarek, żyletek Informatyka, linie lotnicze Towary luksusowe lub przynajmniej użyteczne Farmaceutyki, chemia Zakłady opieki zdrowotnej, hipermakety Bankowość, transport długodystansowy, obrót nieruchomościami Samochody, komputery Stal, urządzenia przemysłowe Przetwórstwo, linie lotnicze Komputery osobiste

10 168 Krzysztof Misiołek cd. tabeli 2 Model zysku Charakterystyka Branża Zysk ze względnego udziału w rynku Zysk z krzywej doświadczenia Zysk z modelu niskich kosztów działalności Rentowność tym większa, im większy udział w rynku, wymaga przewagi cenowej, oszczędność kosztów wynikająca z masowego zaopatrzenia Specjalizacja i doświadczenie powoduje obniżanie kosztów jednostkowych Odpowiedni model działalności skoncentrowany na niskich kosztach, zerwanie ciągłości dotychczasowych metod Branża nie ma znaczenia Branża nie ma znaczenia Minihuty, tanie linie lotnicze Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s Analiza danych bilansowych oraz rachunku wyników koncentruje się na analizie kosztów, przychodów oraz marż, wskazując na możliwości poprawienia rentowności dzięki zmniejszaniu kosztów. Należy zwrócić również uwagę na to, że na wolnym rynku tylko bardzo nielicznym firmom udaje się przez dłuższy czas utrzymać wysoką rentowność, gdyż wysokie marże przyciągają inne firmy i powodują wzrost konkurencji Tworzenie wartoêci jako miernik oceny przedsi biorstwa Początek lat 80. XX w. charakteryzuje się wyraźną zmianą priorytetów biznesu. Naczelną zasadą kierownictwa przedsiębiorstw stało się wytworzenie wartości i zapewnienie akcjonariuszom rentowności inwestycji na poziomie odpowiadającym ich oczekiwaniom lub je przekraczającym oraz ochrona ich inwestycji 15. Kluczowym zadaniem staje się poszukiwanie modeli wyceny wartości 16 przedsiębiorstwa oraz wskazanie czynników, które ją determinują. Zakłada się, że firma wytworzy wartość wtedy, gdy łączna zmiana marży i wykorzystania aktywów przesunie rentowność aktywów netto na wyższy poziom. Rentowność aktywów netto można wykorzystać do oszacowania, czy inwestycje dokonywane 14 Szerzej na ten temat: M.E. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992; B. Karlöf, Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa B.S. Block, A.G. Hirt, Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987, s Zob. C. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997; S.Z. Benninga, O.D. Sarig, Finanse przedsiębiorstwa, metody wyceny, WIG Press, Warszawa 2000; S.A. Allen, Zarządzanie firmą portfelową, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001; Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.

11 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 169 w firmie powiększają wartość przypadającą na akcjonariuszy, czy też ją obniżają. Tworzenie wartości kształtuje się w długim okresie i stanowi coraz częściej miernik sukcesu przedsiębiorstwa. Firma wytwarza wartość wtedy, gdy rentowność jest równa kosztowi kapitału lub gdy go przewyższa. Koszt kapitału jest średnią ważoną kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa (zysków oczekiwanych przez akcjonariuszy) oraz kosztów zadłużenia (odsetek oczekiwanych wierzycieli), uwzględniającą proporcje pomiędzy długiem i kapitałem akcyjnym, które razem wzięte finansują działalność. Jeśli rentowność aktywów netto jest równa kosztowi kapitału lub go przekracza, znaczy to, że przedsiębiorstwo wytwarza wartość dla akcjonariuszy. Stabilne wytwarzanie wartości dla akcjonariuszy bierze się ze wzrostu przychodów. Wzrost przychodów musi być oczywiście opłacalny. Ma on dla wytwarzania wartości o wiele większe znaczenie niż poprawa marży zysku osiągana dzięki cięciom kosztów. Aby menedżerowie zabiegali o wytwarzanie wartości oparte na wzroście przychodów, trzeba ich wyposażyć we wskaźniki wyników 17 : oparte na czynnikach, na które menedżerowie mają wpływ, dynamiczne i wybiegające w przyszłość, a nie statyczne czy odwołujące się do przeszłości jak rentowność aktywów netto czy ekonomiczna wartość dodana; odzwierciedlające potrzebę wytwarzania coraz większej ilości gotówki, by móc wypłacać coraz wyższe dywidendy i uzyskiwać środki na zwiększone dywidendy oraz uzyskać środki na zwiększone inwestycje; uwzględniające fakt, że inwestycje wyprzedzają w czasie zwiększone przychody i zyski operacyjne (aby je osiągnąć w przyszłości, trzeba inwestować już obecnie); wyraźnie ujmujące ryzyko operacyjne związane z inwestycjami, a tym samym stanowiące przeciwwagę dla krótkoterminowych, bezpiecznych strategii unikania inwestycji w rozwój. Wskaźnikiem spełniającym powyższe kryteria jest operacyjny przepływ gotówki. Wartość operacji to wartość bieżąca netto strumienia przyszłych operacyjnych przepływów gotówki. W podejściu opartym na zdyskontowanych przepływach gotówki wartość firmy to przewidywany strumień gotówki zdyskontowany stopą wyrażającą ryzyko tego strumienia 18. Pomiar wolnych przepływów gotówki (FCF free cash flow) jest wynikiem różnicy zysku operacyjnego i uiszczonego w gotówce podatku dochodowego, powiększonej o amortyzację i skorygowanej (in plus lub in minus) o wzrost lub spadek kapitału obrotowego i nakładów na nowy kapitał trwały. 17 C. Coates, op. cit., s C. Copeland, T. Koller, J. Murrin, op. cit., s. 66.

12 170 Krzysztof Misiołek Dla kierowników ważnym celem finansowym powinna być maksymalizacja w długich terminach operacyjnych przepływów gotówki. Uwarunkowane jest to rentownością przedsiębiorstwa, jego perspektywami rozwojowymi, charakterem potrzeb inwestycyjnych oraz poziomem ryzyka typowym dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Zapewnienie długoterminowych operacyjnych przepływów gotówki oznacza wytwarzanie wartości dla akcjonariuszy i przekazywanie im tej wartości. Wskaźnikiem pozwalającym ocenić kierownikom, które z ich działań tworzą wartość przewyższającą koszt kapitału, jest ekonomiczna wartość dodana 19 (EVA economic value added), która jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stern Stewart Consulting Company. Istnieją różne interpretacje tego wskaźnika. Najbardziej przydatne wydaje się pokazanie go jako iloczynu różnicy stopy zwrotu i średnio ważonego kosztu kapitału oraz całego zaangażowanego kapitału w działalność przedsiębiorstwa. Średnioważony koszt kapitału wymaga wyceny kosztów zadłużenia (kapitału obcego) oraz kapitału własnego przedsiębiorstwa na poziomie nie mniejszym niż dochodowość inwestycji w bezpieczne (pozbawione ryzyka) papiery wartościowe, np. obligacje skarbowe, i dodatkowej premii za ryzyko. Wolne przepływy gotówki i ekonomiczna wartość dodana powinny mieć podstawowe znaczenie w procesie mierzenia i oceny efektywności przedsiębiorstwa, ponieważ wskazują na margines swobody decyzyjnej oraz w znacznym stopniu na zdolność firmy do przetrwania rozwoju. Gotówka, jaką przeznacza się na wypłatę dywidendy i finansowanie inwestycji, jak również opłacenie należnych odsetek i podatków, bierze się z przepływów gotówki wytworzonych w toku działalności przedsiębiorstwa. Niskie lub ujemne przepływy gotówki w krótkich terminach niekoniecznie świadczą o słabych wynikach. Przedsiębiorstwo inwestujące w rozwój lub rewitalizację może wykazywać ujemne przepływy gotówki, natomiast przedsiębiorstwo dojrzałe powinno wysoki dodatni przepływ gotówki umiejętnie kierować w stronę właścicieli (dywidenda, umarzanie akcji) lub odkładać w postaci aktywów jako strategiczny zasób na przyszłość. Literatura Allen S.A., Zarządzanie firmą portfelową, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Benninga S.Z., Sarig O.D., Finanse przedsiębiorstwa, metody wyceny, WIG Press, Warszawa B.G. Stewart, The Quest for Value, Harper Business, New York, s. 137; nazwa firmy pochodzi od nazwisk jej założycieli: G. Benneta Stewarta oraz Joela Sterna.

13 Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa 171 Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Block B.S., Hirt A.G., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood Coates C., Menedżer wszechstronny, Wydawnictwo PSB, Kraków Copeland C., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Placet, Warszawa Hammer M., Re-engineering Work: Donʼt Automate Obliterate, Harvard Business Review 1990, lipiec sierpień. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Hammer M., Champy J., Re-enginneering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, NB Publishing, London Hiebeler R., Kelly T.B., Ketteman Ch., Najlepsze wzorce, od satysfakcji klienta do sukcesu firmy, Arthur Andersen 1988, Studio EMKA, Warszawa Karlöf B., Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Karlöf B., Östblom S., Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Martyniak Z., Reengineering nowa metoda zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1995, nr 4. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethenr i S-ka, Warszawa Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa, Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa Slyvotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa Stewart B.G., The Quest for Value, Harper Business, New York. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa Changes in the System of Economic Evaluation of an Enterprise Constructing a system for measuring and evaluating the effectiveness of an enterprise is becoming increasingly difficult. The environment is less predictable than in the past; companies are becoming bigger, more flexible and more exposed to external pressures, and management must take this into consideration. Economic analysis is the tool that enables measurement and evaluation. The basic measures are effectiveness and economy measured at the company process level as well as at the systemic level (the entire organisation) which are focused on profit and profitability, free cash flow, and economic value added (EVA).

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA FINANSOWA Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA WSTĘPNA BILANSU 1. badanie struktury majątkowej przy wykorzystaniu wskaźników struktury aktywów 2. badanie struktury kapitałowej przy użyciu wskaźników struktury

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Finanse dla menedżerów niefinansistów. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Finanse dla menedżerów niefinansistów. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Finanse dla menedżerów niefinansistów tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16 Podstawowe elementy kontrolowania Wykład 16 Istota kontroli w organizacji Kontrola to taka regulacja działao organizacji, która sprawia, że jakiś założony element wyniku organizacji pozostaje w możliwych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA Maciej Miłkowski z-ca dyr. ds. ekonomicznych 2015-12-04 Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Badanie wyniku finansowego i związanej z tym rentowności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA?

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Politechnika w Darmstadt NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Na czym zależy menedżerom wyższego szczebla? Badanie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na strategię i finanse Wyniki badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. PROGRAM SZKOLENIA Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. w Hotelu Ratuszowy, ul. Długa 37, 85-034 Bydgoszcz Dzień I 1. Powitanie.

Bardziej szczegółowo