Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsotwock.pl, www.bip.otwock."

Transkrypt

1 1 z :39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Otwock: USŁUGA DOSTARCZENIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NADAWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4, Otwock, woj. mazowieckie, tel , , faks , Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA DOSTARCZENIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NADAWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na doręczaniu świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia w obrocie krajowym, nadawanych Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku. Ilekroć w treści umowy lub załącznikach do SIWZ Zamawiający posługuje się sformułowaniem przekazy pocztowe należy przez to rozumieć odpowiednio także przekazy pieniężne i zamiennie przekazy pieniężne należy rozumieć jako przekazy pocztowe. Dostarczenie świadczeń pieniężnych nadawanych przez Zamawiającego osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego adres może być realizowane przez Wykonawcę prowadzącego działalność w zakresie dostarczania świadczeń: w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2012, poz z późn. zm.), w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz z późn. zm), pod warunkiem, że udostępnienie (wypłata) świadczenia osobom uprawnionym będzie polegało na doręczeniu świadczenia na wskazany przez Zamawiającego adres. Usługa realizacji przekazów pocztowych obejmuje: przyjmowanie nadawanych przez Zamawiającego przekazów pocztowych, doręczenie/wypłatę adresatowi (lub innym uprawnionym osobom) kwot przekazów pocztowych nadanych przez

2 2 z :39 Zamawiającego, zwrot kwot przekazów pocztowych w przypadku braku możliwości ich doręczenia/wypłaty. Kwoty przekazów obejmują wypłaty zasiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku. Przekazy pocztowe będą przyjmowane przez uprawnionego pracownika Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w punkcie Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać punkt na terenie miasta Otwocka w celu umożliwienia odbioru awizowanego przekazu oraz przekazania Wykonawcy przekazów pocztowych przez Zamawiającego do realizacji. Zamawiający będzie nadawał przekazy pocztowe w stanie uporządkowanym, na podstawie wykazu sporządzonego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych pieczęcią Zamawiającego oraz podpisem upoważnionej osoby. Jeden egzemplarz wykazu zostanie zwrócony Zamawiającemu z potwierdzeniem z chwilą przyjęcia przekazów do realizacji drugi, egzemplarz wykazu zostanie zwrócony Zamawiającemu wraz z nadanymi numerami nadawczymi. Na kopii przyjętych do realizacji spisów przekazów wykonawca będzie potwierdzał podpisem osoby uprawnionej, z podaniem daty, przyjęcie ich do realizacji. Zamawiający zobowiązany będzie do wypełniania blankietów (wzór blankietów zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy). Wykonawca zapewni wypłatę zasiłków bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców lub osób uprawnionych pod adresem ich przebywania, za pokwitowaniem odbioru, zgodnie z indywidualnymi przekazami wypłat. Nadawanie przekazów pocztowych przez Zamawiającego będzie realizowane w formie bezgotówkowej (przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy). Wykonawca rozpocznie przekazywanie przekazów pieniężnych podopiecznym Zamawiającego w ciągi 3 dni od dnia przekazania środków pieniężnych przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Zamawiający dokona wpłaty środków pieniężnych na konto Wykonawcy, w wysokości wynikającej z wartości nadanych przekazów pocztowych powiększone o opłatę za realizacje przekazów.odbiór świadczenia potwierdzany będzie własnoręcznym podpisem odbiorcy, na odwrocie odcinka przekazu pozostającego u Wykonawcy. Kwota przekazu nie może być ograniczona przez Wykonawcę. W przypadku nadpłaty kwot Wykonawca dokona zwrotu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni, od powzięcia wiadomości o dokonanej nadpłacie. Wykonawca, w przypadku gdy doręczenie kwoty przekazu nie mogło nastąpić z powodu nieobecności adresata, zobowiązany jest pozostawić awizo z informacją: data i godzina wizyty doręczyciela Identyfikator (lub podpis) umożliwiający na jednoznaczne ustalenie danych, osobowych doręczyciela (np. w przypadku reklamacji), informacja wraz z adresem gdzie podopieczny Ośrodka Pomocy Społecznej możne podjąć osobiście kwotę przekazu wraz z podaniem godzin jej urzędowania. Awizo, o którym mowa w pkt. 13 jest ważne 7 dni od daty jego wystawienia. W przypadku, gdy adresat nie stawi się we wskazanej jednostce Wykonawcy po odbiór kwoty przekazu, Wykonawca zobowiązany jest ponownie awizować z zachowaniem zasad określonych w pkt. 13. Przekazy, które nie zostały wypłacone, podlegają zwrotowi do Zamawiającego na bieżąco, nie później jednak niż do 22 dnia roboczego od terminu wskazanego jako termin płatności przekazu. Wykonawca dokonuje przelewem zwrotu nie wypłaconych środków (kwota świadczenia) na rachunek bankowy Zamawiającego. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu wykaz niezrealizowanych świadczeń, z podaniem przyczyny zwrotu świadczenia. Rozliczenie z dokonanych wypłat powinno odbywać się w formie pisemnej informacji o liczbie przekazów i wartości wypłaconych świadczeń w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia w formie elektronicznej. Wykonawca dokonuje zwrotu świadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia. Szacunkowa suma wypłacanych świadczeń dla podopiecznych Zamawiającego wynosi ,00 zł miesięcznie, około 700 świadczeń miesięcznie. Łączna

3 3 z :39 wartość nadanych w ciągu 1 roku przekazów sięga rzędu ,00zł. Wykonawca ponosi wobec świadczeniobiorców odpowiedzialność materialną za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych przez zamawiającego na jego rachunek bankowy. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający oraz Klient Zamawiającego (adresat przekazu) ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostarczenia przekazu. Reklamacje zamawiającego dotyczące wypłaty świadczeń będą załatwiane nieodpłatnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, wykonawca zwraca zamawiającemu przekazane środki finansowe na wypłatę świadczenia wraz z wynagrodzeniem, które przysługiwałoby wykonawcy z tytułu wykonania umowy w sposób należyty.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca: 1) posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym podlegających realizacji przekazów pocztowych, objętych obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012, poz z późn. zm.) prowadzonego przez

4 4 z :39 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub 2) posiada aktualne uprawnienia do działania w formie organizacyjnej wymaganej dla dostawców usług płatniczych, wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 119, poz z późn. zm. ) oraz, o ile jest to wymagane na mocy przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, są wpisani do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać się posiadaniem uprawnień, o których mowa w pkt 1) lub 2). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług dostarczania środków pieniężnych w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2012, poz z późn. zm.) lub w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz z późn. zm.) o łącznej wartości przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych nie mniejszej niż ,00 zł (jeden milion złotych) w ciągu 12 miesięcy, każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączyć dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku udziału nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia lokalem przeznaczonym na punkt pocztowy (biuro). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz zaplecza technicznego Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przdstawienia opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument

5 5 z :39 świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w dniu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6 6 z :39 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów należy załączyć je w oryginale. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego, w rozumieniu art. 23 Pzp - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w postępowaniu o

7 7 z :39 udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego. Pełnomocnictwo niniejsze winno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej, w szczególności w zakresie:zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, proporcjonalnie do wielkości zrealizowanej liczby przekazów pocztowych. Kwota zmiany wynagrodzenia będzie odpowiadała iloczynowi kwoty przedstawionej w formularzu ofertowym za 1 (jeden) przekaz, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 1) umowy i ilości nadanych przekazów pocztowych w okresie wykonywania umowy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian), uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany w zakresie nazwy usług, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4, Otwock. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4, Otwock - sekretariat.

8 8 z :39 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl Trzebnica: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Druk wydawnictw własnych IPPT PAN (w tym czasopism, IPPT Reports,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 7 2015-04-02 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY redywity, dnia 02.12.2014 r. WÓJT GMINY DYWITY ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax.:89/512-01-24 REGON: 510742971, NIP: 739-38-51-950 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo