GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w sprawie: Zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Grupie Kapitałowej 4fun Media S.A. Sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości Wyboru podmiotu dokonującego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2012 rok 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zawierające: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Dodatkowe informacje i objaśnienia 5. Opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6. Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Warszawa, 5 marca 2013 roku 1

2 DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. Szanowni Państwo. W 2012 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. kontynuowała działalność operacyjną na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, koncentrując się na czterech głównych obszarach aktywności: produkcji i nadawaniu własnych kanałów tematycznych o profilu muzyczno-rozrywkowym (4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO), produkcji programów telewizyjnych i formatów interaktywnych, rozbudowie multimedialnej platformy internetowej powiązanej z rozwojem technologicznym oraz dystrybucji kanałów tematycznych na rynek polski. Zarząd 4fun Media S.A. realizował w tym okresie długofalową strategię rozwoju, której głównym celem było umocnienie pozycji rynkowej kanałów telewizyjnych należących do Grupy Kapitałowej wśród najchętniej oglądanych kanałów muzycznych w Polsce. Cel ten udało się osiągnąć, a wszystkie nadawane kanały telewizyjne osiągnęły wzrosty oglądalności w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki temu, ich skumulowany udział wzrósł o 32% do 0,74% w grupie komercyjnej Dzięki inwestycjom w uatrakcyjnienie ramówek, poprawę jakości sygnału oraz w rozszerzenie zasięgu technicznego, znacząco szybciej niż rynek reklamy telewizyjnej rosły przychody reklamowe Spółki, osiągając poziom wyższy o 39% w stosunku do 2011 roku. W efekcie, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy w historii poziom 32 mln zł, wyższy o 34% niż w roku poprzedzającym. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 14% z poziomu 8,5 mln zł do 9,7 mln zł, zaś EBITDA wzrosła do 12 mln zł w porównaniu do 10 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 62%). W 2012 roku, skonsolidowany wynik netto osiągnął poziom 8,3 mln zł (wyższy o 4% niż w 2011 roku), mimo zwiększonych kosztów związanych m.in. z wprowadzeniem wizerunkowych i programowych zmian stacji RBL.TV oraz znacząco niższymi niż przed rokiem przychodami finansowymi (o blisko 1 mln zł). Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki oraz stabilną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, Zarząd 4fun Media S.A. zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie części zysku wypracowanego za 2012 rok na wypłatę dywidendy. Zarząd 4fun Media S.A. wyraża przekonanie, iż 2013 rok powinien być jeszcze lepszy. W związku z postępującą cyfryzacją, rynek telewizyjny znajduje się w okresie znaczących zmian. Nadawcy szukając możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej, inwestować będą w rozwiązania technologiczne poszerzające dostępność sygnału telewizyjnego oraz w zintegrowaną z innymi mediami interaktywność, która umożliwiać będzie dotarcie do widza z różnych poziomów. Zarząd ma ambicję, aby w nadchodzących latach umocnić pozycję Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jako lidera technologicznego wśród telewizji muzycznych w Polsce i stać się głównym Beneficjentem nowych trendów rynkowych. 4fun Media S.A. posiada 100% udziałów w spółce Program Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. Spółka świadczy usługi dystrybucji kanałów tematycznych na rynek telewizyjnych operatorów kablowych (analogowych i cyfrowych), platform satelitarnych oraz w Internecie, a także zintegrowane usługi wsparcia sprzedaży w obszarze marketingu, public relations i konsultingu produktowego. Program Sp. z o.o. posiada obecnie jedno z najatrakcyjniejszych na rynku portfolio kanałów tematycznych o zróżnicowanej tematyczne. Znajdują się w niej stacje popularno-naukowe, edukacyjne, rozrywkowe (w tym dla dzieci i dorosłych) oraz programy informacyjne renomowanych nadawców telewizyjnych m.in międzynarodowego koncernu medialnego AETN. Strategicznym celem Zarządu Program Sp. z o.o. na 2013 rok jest dalsza rozbudowa portfolio kanałów tematycznych, reprezentowanych na rynku polskim. Obecnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z kolejnymi nadawcami zagranicznymi. Zarząd 4fun Media S.A. zamierza w pełni wykorzystywać potencjał wszystkich aktywów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i dalej się rozwijać. Dlatego plany finansowe na rok 2013 są bardzo ambitne. Zakładają one dalsze wzrosty udziałów rynkowych, a w efekcie jeszcze wyższy poziom przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto. 2

3 W bieżącym roku czekają Spółkę zwiększone inwestycje w rozwój nadawanych kanałów telewizyjnych, dalsza intensyfikacja działalności innowacyjnej służącej wzmocnieniu pozycji Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w nowych kanałach dystrybucji sygnału telewizyjnego oraz w najbardziej rozwojowych obszarach mediów cyfrowych. W imieniu Zarządu 4fun Media S.A., mam przyjemność przekazać w Państwa ręce skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2012 rok. Stanowi ono podsumowanie zaudytowanych wyników, najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku oraz opis planów operacyjnych na 2013 rok. Wszystkie działania podjęte przez Zarząd Spółki w bieżącym roku będę ukierunkowane na wzrost wartości Spółki oraz budowanie zaufania wśród jej obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy. Z poważaniem, Ewa Czekała Prezes Zarządu 4fun Media S.A. 3

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. W 2012 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259), Zarząd 4fun Media S.A., niniejszym prezentuje oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie 4fun Media S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Niniejsze oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2012 roku w Grupie Kapitałowej 4fun Media S.A. stanowi integralną cześć skonsolidowanego raportu rocznego i zostanie ogłoszone wraz z jego publikacją w dniu 5 marca 2013 roku oraz dodatkowo na stronie internetowej Spółki, dostępnej pod adresem Podstawą niniejszego oświadczenia stanowi tekst jednolity Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zawierający zmiany dokonane przez Radę Giełdy w uchwałach nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia oraz 19 października 2011 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Zarząd 4fun Media S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat Spółki. Starania Spółki do zapewnienia pełnej transparentności, znalazły wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych, począwszy od uzyskania przez 4fun Media S.A. statusu spółki giełdowej. W związku z tym, od dnia 15 października 2010 roku, 4fun Media S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które niezwłocznie publikuje na stronie korporacyjnej. Na stronie www Spółki znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń korporacyjnych, wyniki finansowe 4fun Media S.A. oraz aktualna prezentacja inwestorska. Zarząd priorytetowo traktuje konieczność prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej, zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, analitykami jak i z inwestorami indywidualnymi. I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości 1. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki powinny mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Spółka nie posiada na stałe uchwalonej polityki wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą (w stosunku do Członków Zarządu) oraz przez Zarząd w stosunku do pracowników Spółki oraz osób na stale współpracujących z firmą w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie oraz (opcjonalnie) premię, zależną od zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i każdorazowo publikowane przez Spółkę w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz pozostaje w rozsądnym i niewygórowanym stosunku do wyników ekonomicznych osiąganych przez Spółkę. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie Spółka uważa, iż w obecnym etapie nie jest konieczne wprowadzenie odgórnych regulacji w formie uchwalonej polityki wynagrodzeń, opartej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku. 4

5 2. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 12: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A. nie przewiduje ponadto oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę jej wielkość, strukturę akcjonariatu na którą składają się: jeden dominujący Akcjonariusz posiadający ponad 50% głosów oraz kilku Akcjonariuszy posiadających 5% lub więcej procent głosów, a także stosunkowo duże rozproszenie pozostałych głosów; wdrożenie tej zasady nie jest konieczne. Ponadto wykorzystanie podczas obrad komunikacji elektronicznej grozi ryzykiem opóźnień w przekazywaniu informacji (np. w trakcie głosowań) czy nawet zerwania połączenia podczas przebiegu zgromadzenia (bez winy Spółki), co biorąc pod uwagę wagę wydarzenia jakim jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, może rodzić poważne i trudne do oszacowania konsekwencje natury prawnej. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 4fun Media S.A., zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają w zupełności na uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). Spółka nie spotkała się do tej pory z przypadkiem, iż którykolwiek z Akcjonariuszy mających zamiar wziąć udział w Zgromadzeniu, nie mógł skorzystać z tej możliwości lub żądał wprowadzenia przez Spółkę powyższej zasady jako obowiązującej. 3. Cześć IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy; Zasada 10: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na 1. transmisji obrad walnego w czasie rzeczywistym, 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Spółka zdecydowała, iż nie będzie odbywać bezpośrednich transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie udostępniać narzędzi umożliwiających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki nie ma obecnie konieczności wprowadzania takich rozwiązań technologicznych, co wynika z powodów opisanych szerzej w pkt. 2 Jednocześnie Spółka deklaruje, iż korzystając z możliwości jakie dają przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych, przekazuje do informacji publicznej pełną treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu, wyniki wszystkich głosowań oraz wszelkie istotne postanowienia jakie zapadły podczas Zgromadzeń. W dotychczasowej historii Spółki nie miała miejsce sytuacja, w której Akcjonariusze lub inwestorzy zgłaszaliby zastrzeżenia do jakości polityki informacyjnej prowadzonej przez 4fun Media S.A. w tym zakresie. II. Wskazanie wybranych zasad ładu korporacyjnego, które zdaniem Emitenta zasługują na krótki komentarz związany bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością W związku z przestrzeganiem przez 4fun Media S.A. zasady, o której mowa w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, Zasada 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 4fun Media S.A. informuje, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia tj. na dzień 5 marca 2013 roku, w Radzie Nadzorczej 4fun Media S.A. funkcję niezależnych członków Rady Nadzorczej pełnią osoby: Marek Sowa, Andrzej Karasowski oraz Andrzej Paluszyński. 5

6 Działając stosownie do wymogów określonych w 91 ust. 5 pkt. 4 lit c, d, e, f, g, h, i, j i k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259), Zarząd 4fun Media S.A. przedstawia poniżej rozszerzoną informację na temat systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, opis stanu posiadania Akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki oraz najistotniejsze zasady regulujące wewnętrzny ład korporacyjny w Spółce 4fun Media S.A. 1) Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Zarząd 4fun Media S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzone są przez Dział Finansowy, w tym przez Dział Finansowy spółki zależnej Program Sp. z o.o, a następnie przekazywane do Zarządu Spółki 4fun Media S.A. Sprawozdania finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. 2) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Statut Spółki przewiduje uchwalenie przez WZA Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającego zasady jego funkcjonowania. Aktualnie obowiązujący Regulamin WZA 4fun Media S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem w zakładce dedykowanej dla inwestorów. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, uchwały WZA podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy oddane. Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. może obradować w Spółce, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie 4fun Media S.A. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki - zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 6

7 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie uchwały z porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ (trzech czwartych) głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie, wymagają następujące sprawy: - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, - ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, - ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, - tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 3) Wskazanie Akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Szczegółowa informacja na temat struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA 4fun Media S.A., na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco: Ilość akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym Nova Group (Cyprus) Ltd , ,42% Golden Finance Investment Ltd , ,04% Noble Funds TFI S.A , ,03% PZU Asset Management S.A , ,91% Posiadacze akcji poniżej 5% , ,60% Razem , % Zgodnie z wiedzą Zarządu, nie nastąpiły zmiany w składzie akcjonariatu po 31 grudnia 2012 roku. 4) Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności lub głosu. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, nie ma żadnych posiadaczy papierów wartościowych posiadających w Spółce specjalne uprawnienia kontrolne. Oświadczenie to dotyczy także okresu począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia publikacji raportu rocznego tj. do dnia 5 marca 2013 roku. 5) Skład osobowy organów zarządzających Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz zmian personalnych, jakie zaszły w ich składach w ciągu ostatniego roku obrotowego Zarząd Spółki 4fun Media S.A. W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak również do momentu publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 7

8 Ewa Czekała - Prezes Zarządu Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak również do momentu publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Sowa - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Karasowski - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Paluszyński - Członek Rady Nadzorczej Marek Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej Spółka zależna Program Sp. z o.o. W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak również do momentu publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełniła Grażyna Nagawiecka-Połeć. 6) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady dotyczące powoływania oraz odwoływania osób zarządzających reguluje Statut Spółki. Zgodnie z brzmieniem 20 ust. 1, Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość podejmowania przez nich bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni). W szczególności Członkiem Niezależnym nie może zostać osoba spełniająca jedno lub więcej z następujących kryteriów: a) pozostająca ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; b) będąca pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego; c) będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego; d) będąca pracownikiem lub członkiem organów nadzorujących lub zarządzających podmiotu dysponującego co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego; e) będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach a) d) powyżej. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania mandatu. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności o których mowa powyżej. Podmiotem Powiązanym w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny od Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec Spółki. Stosunek dominacji lub zależności określa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 8

9 instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. 12 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 7) Opis zasad zmiany Statutu Zasady zmiany Statutu reguluje 38 Statutu Spółki 4fun Media S.A. W związku z brzmieniem przywołanego przepisu, uchwały dotyczące zmiany Statutu, jak również emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki - zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów. Ewa Czekała Prezes Zarządu Aneta Parafiniuk Członek Zarządu Warszawa, 5 marca 2013 roku 9

10 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI Zarząd 4fun Media S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Ewa Czekała Prezes Zarządu Aneta Parafiniuk Członek Zarządu Warszawa, 5 marca 2013 roku 10

11 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd 4fun Media S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego, spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Ewa Czekała Prezes Zarządu Aneta Parafiniuk Członek Zarządu Warszawa, 5 marca 2013 roku 11

12 4FUN MEDIA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. ZA 2012 ROK Zarząd Spółki 4fun Media S.A., przedstawia niniejszym sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Jest ono prezentowane zgodnie z 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), w zakresie dotyczącym emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową. 12

13 SPIS TREŚCI: Strona I. WPROWADZENIE...15 II. III. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE INFORMACJE PODSTAWOWE Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Opis czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy Kapitałowej Informacja o postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych Grupy Kapitałowej..28 IV. WYBRANE DANE WYJAŚNIAJĄCE Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usługach Informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia Perspektywy rozwoju i cele Grupy Kapitałowej na rok następny Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami, Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych oraz opis metod ich finansowania Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytu i pożyczek Informacja o umowach kredytu lub pożyczek z podmiotami powiązanymi Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Ocena dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej na rok Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowy, przedmiotowym i wartościowym.32 13

14 4.19. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu w tym z punktu widzenia Grupy Kapitałowej.. 32 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJACYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH Informacja o umowach między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidującymi rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Informacja o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących Informacja o posiadaniu akcji i udziałów Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacja o umowach, mogących mieć w przyszłości wpływ na proporcje posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 35 VI. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE Informacje o podmiocie badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe

15 I. WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. prowadzi działalność operacyjną na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Jest nadawcą trzech własnych kanałów tematycznych o profilu muzyczno-rozrywkowym (4fun.tv, RBL.TV /wcześniej rebel:tv/ i TV.DISCO) skierowanych do grupy docelowej 16-49, producentem programów telewizyjnych i formatów interaktywnych oraz dystrybutorem kilkunastu stacji telewizyjnych na rynek polski. 4fun Media S.A. dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, Internet). W skład Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wchodzą spółki : 4fun Media S.A., której wiodącym przedmiotem działalności jest produkcja i nadawanie trzech interaktywnych kanałów muzyczno-rozrywkowych: 4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO, produkcja i agregacja treści video oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Program Sp. z o.o, zajmująca się dystrybucją tematycznych kanałów telewizyjnych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na rzecz klientów. Podstawowe obszary działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. to obecnie: trzy własne kanały tematyczne: 4fun.tv, RBL.TV, TV.DISCO (produkcja i nadawanie), produkcja i agregacja treści video, rozwój zaplecza technologicznego, multimedialna platforma internetowa, dystrybucja kanałów tematycznych na rynek polski. Dane historyczne dotyczące jednostki dominującej 4fun Media S.A. Dnia 2 września 2003 roku została zawiązana Spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktem Notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie - repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem (sygn. akt: WA.XX NS-Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Podstawowe dane Siedziba: Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Adres siedziby: Ul. Bobrowiecka 1 A, Warszawa Telefon: (022) , (022) NIP: Regon:

16 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,30 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,52 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,26 Zysk (strata) netto , , , ,54 Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego , , , ,54 Średnioważona liczba akcji Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/eur) 2,07 1,98 0,50 0,48 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej , , , ,14 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , , , ,81 Przepływy pieniężne z działalności finansowej , , , ,71 Przepływy pieniężne netto razem , , , ,38 PLN PLN EUR EUR Skonsolidowany bilans Aktywa trwałe , , , ,72 Aktywa obrotowe , , , ,88 Aktywa razem , , , ,60 Zobowiązania razem , , , ,03 Zobowiązania długoterminowe , , , ,46 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,57 Kapitały własne , , , ,57 Kapitał akcyjny , , , ,96 Kursy przyjęte do wyceny bilansowej Kurs obowiązujący na ostatni dzień: EURO / 1 PLN 4,0882 4,

17 Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: EURO / 1 PLN 4,1736 4,14 Dane przedstawione w zestawieniach Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,0882 zł oraz według kursu 4,4168 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2011 roku, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 roku i wynoszącego 4,1736 zł za 1 EUR oraz według kursu 4,14 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2011 roku. 17

18 III. INFORMACJE PODSTAWOWE 3.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody ze sprzedaży, rentowność i wynik finansowy netto (w tys. złotych) Zmiana 2012/2011 % Zmiana 2011/2010 % Przychody ze sprzedaży % 46% Zysk z działalności operacyjnej % 37% EBITDA % 35% Zysk netto % 67% W 2012 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tysięcy złotych, co w porównaniu z rokiem poprzedzającym, w którym przychody wyniosły odpowiednio tysięcy złotych, oznacza dynamikę na poziomie 134%. W opisywanym okresie, poprawie uległy pozostałe parametry finansowe. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 14% z poziomu tysięcy złotych na koniec 2011 roku do tysięcy złotych na koniec 2012 roku. EBITDA wzrosła do poziomu tysięcy złotych w porównaniu do tysięcy złotych w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 20%). W 2012 roku, skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 8,3 mln zł (wyższy o 4% niż w 2011 roku) i to mimo obciążających wynik zwiększonych kosztów związanych z uatrakcyjnieniem ramówek i poprawą jakości sygnału w tym m.in. z wprowadzeniem wizerunkowych i programowych zmian stacji RBL.TV oraz znacząco niższymi niż przed rokiem przychodami finansowymi (o blisko 1 mln zł). Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w 2012 roku, w tym w szczególności wysoki poziom zysku netto, bardzo dobrą, bieżącą sytuację finansową oraz optymistyczne przewidywania dotyczące dalszego rozwoju Spółki w 2013 roku, Zarząd 4fun Media S.A. będzie wnioskować do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku. Jej wypłata nie będzie stanowić zagrożenia dla płynności Spółki oraz jej zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Główne źródła przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. (w tys. złotych) Zmiana 2012/2011 % Zmiana 2011/2010 % Reklama % 66% Usługi Interaktywne % -9% Usługi Dystrybucyjne % 4% Pozostałe % 2% Przychody netto ze sprzedaży usług % 46% W planach na 2012 rok, Zarząd 4fun Media zapowiadał, iż jednym ze strategicznych celów operacyjnych Grupy Kapitałowej będzie utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów reklamowych oraz stopniowy wzrost znaczenia innych źródeł sprzedaży usług. Biorąc pod uwagę pesymistyczne oceny analityków, co do dynamiki rynku reklamy telewizyjnej w Polsce w roku ubiegłym i jego ostatecznym spadku w stosunku do roku 2011, należy uznać, iż wzrost przychodów reklamowych 4fun Media S.A. na poziomie 39% był wynikiem bardzo dobrym. Na uwagę zasługuje również fakt widocznej dynamiki wzrostu przychodów pochodzących z projektów specjalnych, eventów i sprzedaży internetowej do poziomu 1,7 mln zł (zmiana 660% w stosunku do 2011 roku). W analogicznym okresie spadły natomiast przychody pochodzące z usług interaktywnych (co było skutkiem decyzji Spółki o ich ograniczeniu) oraz usług dystrybucyjnych, co wynikało z polityki dystrybucyjnej głównie nadawców kablowych prowadzących politykę ograniczeń w przyłączaniu nowych stacji w okresie przechodzenia rynku telewizyjnego z sygnału analogowego na cyfrowy. 18

19 Przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne rodzaje przychodów za lata przedstawia poniższy wykres. Rentowność działalności W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 wskaźniki rentowności uzyskiwane przez Grupę były zbliżone do wskaźników uzyskanych w roku poprzednim. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 40% (47% w roku 2011), rentowność operacyjna wyniosła 30% (36% w roku 2011), rentowność na poziomie zysku EBITDA wyniosła 38% (42% w roku poprzednim), natomiast rentowność sprzedaży netto wyniosła w roku %. Rentowność sprzedaży Rentowność brutto na sprzedaży = zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży % 47% 51% Rentowność operacyjna = zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży 30% 36% 38% Rentowność EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży 38% 42% 46% Rentowność sprzedaży netto (ROS) = zysk netto/przychody ze sprzedaży 26% 34% 29% Rentowność majątku Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto/suma aktywów na koniec okresu 20% 20% 13% Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk netto/kapitały własne na koniec okresu 23% 22% 15% Porównanie przychodów ze sprzedaży, zysku netto oraz rentowności sprzedaży netto w latach przedstawia poniższy wykres. 19

20 Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań (w dniach), zadłużenia i płynności Wskaźnik rotacji należności w dniach = należności handlowe*360 dni/przychody ze sprzedaży Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach = zobowiązania handlowe*360 dni/(koszty operacyjne-amortyzacja) Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem/suma pasywów Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = z zobowiązania długoterminowe/suma pasywów Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem/kapitał własny Płynność bieżąca = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka = (aktywa obrotowe- zapasy-rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe Płynność gotówkowa = środki pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe % 12% 1% 2% 11% 14% 5,1 4,9 5,0 4,9 0,4 0,78 W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 cykl obrotu należności handlowych w dniach wzrósł z 51 dni do 89 dni. Cykl obrotu zobowiązań handlowych skrócił się z 34 dni w okresie zakończonym 31 grudnia 2011 do 30 dni w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia Wskaźniki zadłużenia w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 spadły w porównaniu z okresem porównawczym: wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł z 12% do 10%, wskaźnik zadłużenia długoterminowego spadł z 2% do 1%, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego spadł z 14% do 11%. Wskaźniki płynności pozostały na bardzo wysokim poziomie. Płynność bieżąca w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 wyniosła 5,1 (w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia ,9), płynność szybka wyniosła 5,0 (4,9 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011), płynność gotówkowa wyniosła 0,4 (0,78 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011). 20

21 3.2. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. i osiągnięte przez nią zyski w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. Trendy rynkowe w 2012 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. działa na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. W 2012 roku wskaźnik Total TV AMR opisujący poziom oglądalności telewizyjnej ogółem pozostawał na stabilnym poziomie w okolicy 6 mln AMR, na którym utrzymuje się od trzech ostatnich lat. Tendencja ta wskazuje na telewizję jako na wiodące medium elektroniczne na rynku, którego mocna pozycja zostanie utrzymana w ciągu przynajmniej najbliższych kilku lat. Drugim istotnym trendem na rynku telewizyjnym, obserwowanym w zakończonym roku obrotowym był postępujący wzrost udziałów kanałów tematycznych, proporcjonalnie do postępującego spadku udziałów stacji multitematycznych. Działo się tak mimo spektakularnych zdarzeń jednorazowych jak choćby transmisje z Euro 2012 czy Olimpiady na antenach ogólnopolskich TVP. Można z tego wnioskować, iż tendencja ta będzie kontynuowana także w kolejnych latach i to niezależnie od siły ekskluzywnego, kosztownego kontentu proponowanego widzom przez stacje ogólnopolskie. Nadawcy kanałów tematycznych powinni wzmocnić zatem jeszcze swoją pozycję dzięki procesowi cyfryzacji telewizji. Łączny udział kanałów tematycznych na koniec grudnia 2012 roku wyniósł ok. 40,76% i był wyższy w stosunku do 2011 roku o 5,97 p.p. (w 2011 roku wyniósł 34,79%) w grupie komercyjnej W ujęciu średniorocznym różnica ta ukształtowała się na nieco niższym poziomie tj. 3,6 p.p. (odpowiednio 38% w 2012 roku do 34,1% w 2011 roku). W całym 2012 roku systematycznie wzrastał udział rynkowy kanałów muzycznych, do którego zaliczane są kanały nadawane przez 4fun Media S.A. W stosunku do 2011 roku wzrósł on o 29% do 1,86%, przy czym w grupie komercyjnej na której 4fun Media S.A. koncentruje swoją działalność - wyniósł 3,18%, tym samym osiągając historyczny rekord udziału w rynku telewizyjnym. Głównymi czynnikami wzrostu rynku kanałów muzycznych w 2012 roku było przede wszystkim wejście na rynek nowych stacji tematycznych oraz postępujący wzrost oglądalności kanałów kablowo-satelitarnych względem kanałów naziemnych. Pomimo wzrostu segmentu stacji muzycznych, coraz trudniej utrzymać wzrost pojedynczych kanałów. Dzieje się tak ze względu na rosnącą konkurencję i coraz większą liczbę kanałów muzycznych, co skutkuje zmniejszaniem się czasu oglądania poszczególnych stacji mimo generalnie rosnącej ilości widzów zainteresowanych tego typu rozrywką. Wzrost udziałów rynkowych stacji nadawanych przez 4fun Media S.A. o 32% W 2012 wszystkie kanały 4fun Media S.A. osiągnęły wzrosty oglądalności względem roku poprzedniego. Tym samym skumulowany udział rynkowy trzech stacji: 4fun.tv, TV.DISCO oraz RBL.TV wzrósł w stosunku do 2011 roku o 32% osiągając rekordowy w historii poziom 0,74% w grupie komercyjnej Target\Variable Średnia z SHR % 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% Channel Year 4fun Media Group fun Media Group fun Media Group ,40% 0,20% 0,00% January February March April May June July August September October November December Month 21

22 4fun.tv wśród najchętniej oglądanych stacji na rynku kablowo-satelitarnym w Polsce Na koniec 2012 roku kanał 4fun.tv odnotował (w grupie komercyjnej 16-49) udział na poziomie 0,70% SHR rynku dystrybucji kablowo-satelitarnej, co stanowiło wzrost o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i dało stacji drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych kanałów tego segmentu. Dynamiczny rozwój TV DISCO TV.DISCO pojawił się w portfolio 4fun Media S.A we wrześniu 2011 roku. Profil muzyczny stacji oparty jest na muzyce dance, a także na przebojach polskiego disco i disco polo. Ramówka kanału to nie tylko pasma z muzyką dance, disco i disco polo, ale także programy muzyczne i listy przebojów. Kanał TV.DISCO jest dostępny w sieciach kablowych oraz na platformach cyfrowych. Jego aktualny zasięg techniczny wynosi 31,8% całego rynku dystrybucji telewizyjnej. Stacja nadaje 24 godziny na dobę, a jej sygnał emitowany jest z satelity Hotbird. Dystrybucja kanału prowadzona jest w modelu biznesowym free to air. Na koniec 2012 roku udział stacji TV.DISCO wyniósł 0,26% SHR w rynku dystrybucji kablowo-satelitarnej w grupie komercyjnej RBL.TV: rebranding stacji nadającej muzykę rockową W trakcie IV kwartału 2012 roku rebel:tv - stacja należąca do 4fun Media S.A., nadająca jako jedyna w Polsce muzykę o profilu rockowym, uprościła swoją nazwę na RBL.TV. Stacja zyskała nowe logo i jeszcze nowocześniejszą oprawę graficzną, zachowując jednocześnie oryginalny profil muzyczny. Stacja zmieniła także format nadawania na 16:9. Wizerunkowe i programowe odświeżenie stacji wychodzi na przeciw oczekiwaniom młodszej grupy widzów. RBL.TV jest kierowana obecnie do osób w wieku zamieszkujących duże miasta. Jej aktualny zasięg techniczny wynosi 34,4% całego rynku dystrybucji telewizyjnej. Stacja nadaje 24 godziny na dobę, a jej sygnał emitowany jest z satelity Hotbird. Dystrybucja kanału prowadzona jest w modelu biznesowym free to air. Na koniec 2012 roku udział stacji wyniósł 0,06% SHR w rynku dystrybucji kablowo-satelitarnej. Platforma internetowa 4fun.tv i aktywność w mediach społecznościowych W raportowanym okresie 4fun Media S.A. intensyfikowała działalność prowadzoną w ramach platformy internetowej oraz strategię stałego zwiększania aktywności na portalach społecznościowych. Skuteczność tych działań potwierdziła stale rosnąca ilość użytkowników, która tylko w ostatnim miesiącu 2012 roku wzrosła o 11,5% tj. o 77 tys. użytkowników. Imponujące wzrosty notowane były na portalu społecznościowym You Tube, gdzie kanał dedykowany dla 4fun.tv należy do najchętniej odwiedzanych polskojęzycznych kanałów przez internautów, notując miesięcznie powyżej 3 mln odsłon. Niezmienną popularnością cieszą się dostępne tam autorskie produkcje 4fun 22

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. W 2015 ROKU

W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. W 2015 ROKU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. W 2015 ROKU Na podstawie par.91 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa Kapitałowa PZ Cormay oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2008 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2008 ROKU ARTERIA S.A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2008 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r.

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 4FUN MEDIA S.A. RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w sprawie: Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki Velto SA

Raport kwartalny Spółki Velto SA Raport kwartalny Spółki za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Wybrane dane z bilansu: 31 grudnia 2012 r. (zł)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, 29 maja 2015 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu w 2013 roku Załącznik do Sprawozdania z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru zasad

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2013 roku Zbiorem zasad ładu korporacyjnego, który stosowany jest przez Comp SA jest zbiór pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. RAPORT ROCZNY ROK SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 3 I. Oświadczenie Zarządu Patent Fund S.A.... 4 Oświadczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA BDF S.A. Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 3 1. SKŁAD ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo