Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough"

Transkrypt

1 194 PMR opracowanie raportu report development Rok 2013 będzie trudny Year 2013 is going to be tough Jeszcze niedawno tylko firmy budowlane zapowiadały kryzys, pogarszanie się koniunktury i sytuacji w budownictwie, zaś rzeczywiste wskaźniki były jeszcze całkiem niezłe. Teraz już i te ostatnie nie pozostawiają złudzeń w 2013 roku polski rynek budowlany zmniejszy się, oby tylko o jedno- a nie dwucyfrowy procent. Until recently, only the construction companies were prophesying the crisis, deterioration of the economic situation and the situation in the construction sector, while real rates were actually still pretty good. Now even the latter do not allow for any illusions this year the Polish construction market will decline by may it be only single- and not the double-digit percentage. Rynek nakręcony przez EURO Rok 2012 rozpoczął się od bardzo wysokich wzrostów na rynku budowlanym, bowiem w fazie realizacji były jeszcze wtedy liczne inwestycje infrastrukturalne realizowane pod hasłem EURO W czerwcu 2012 odnotowano pierwsze spadki produkcji budowlanej, ale pierwsze półrocze zamknęło się 8-procentowym wzrostem rynku. Jednak z miesiąca na miesiąc wyniki sektora się pogarszały. We wrześniu spadki były już dwucyfrowe, co jednak częściowo było rezultatem wysokiej bazy porównawczej. W efekcie, po dziewięciu miesiącach roku, wzrost rynku wyhamował do zaledwie 1,4%. Szacujemy, że w ostatnim kwartale roku, w okresie wzmożonych prac budowlanych, produkcja budowlana także odnotuje spadki, jednak będą one jednocyfrowe. Finalnie, wskaźniki rynku budowlanego za rok 2012 w najlepszym przypadku utrzymają się na poziomie z roku 2011 (ponad 103 mld zł produkcji budowlanej wygenerowanej przez firmy zatrudniające ponad dziewięciu pracowników), choć bardziej prawdopodobny jest scenariusz niewielkiego spadku. The market driven by EURO The year 2012 started with a very high growth of the construction market, because it was still in progress of implementing many infrastructure projects performed under the banner of EURO In June 2012, the first decline in construction output was noted, but the first half of the year finished with 8% increase at the market. However, the sector s results deteriorated from month to month. In September, declines were already double-digit, but that was only partly the result of a high comparative basis. As a result, after nine months of the year, the market growth slowed to just 1,4%. We estimate that in the last quarter of the year, during the period of intense construction, the construction output will also record declines, but they will be single digit. Finally, the construction market indicators for the year 2012 will, in the best case, remain on the same level as in 2011 (more than PLN 103 billion worth construction output generated by companies employing more than nine employees), although a slight decline is a more likely scenario. Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, styczeń-październik 2011/2012, (%, r/r) Real changes in construction and assembly output in Poland, January-October 2011/2012, (%, y/y) 32,2 11,0 18,7 12,0 24,2 3,5 15,6 8,1 23,9 6,2 17,0 16,5 10,8-5,2-8,7-5,0 18,1 8,9-17,8-3,6 13,0 14,6 I II IV V VI VII V X XI XII Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, Euforia opadła Pogarszające się wyniki budownictwa są rezultatem malejącej wartości robót we wszystkich trzech typach firm budowlanych. Najmniejszą aktywnością wykazała się grupa firm zajmujących się wznoszeniem budynków firmy te odnotowały wzrost wartości robót jedynie o 0,1%. Natomiast nieco wyższe wzrosty odnotowały firmy zajmujące się robotami inżynieryjnymi (o 2,1%) oraz specjalistycznymi (2,6%). Euphoria sank The deteriorating construction sector results follow from declining value of the works for all three types of construction companies. The lowest activity was featured by a group of companies engaged in construction of buildings - these companies reported an increase in value of works (only 0,1%). However, a slightly higher growth rates were recorded by companies experienced in the engineering works (by 2,1%) and specialist works (2,6%).

2 Power generation systems and railways on the crest of a wave? Currently, the largest construction companies consider the energy building to be the most attractive segment in the next two years. This segment was indicated by 38% of respondents, about 13% more than a year before. As in the previous edition of the survey, one in five respondents indicated the railway construction as a promising segment of the construction industry. The attractiveness of the residential construction segraport analiza rynku budowlanego 195 W ostatnich miesiącach odnotowujemy obniżanie się dynamiki wszystkich trzech istotnych wskaźników branży. Wzrost poziomu zatrudnienia wyhamował we wrześniu do zaledwie 0,1% r/r. Także średni wzrost cen produkcji budowlanej wyraźnie osłabł, jeszcze bardziej zmalał poziom wynagrodzeń w firmach budowlanych (spadek wyniósł aż 2,9%). W drugiej połowie roku 2012 nastąpiło także pogorszenie nastrojów w branży budowlanej. Opracowywany na podstawie badania 200 największych firm budowlanych Indeks Koniunktury Budowlanej PMR miał we wrześniu 2012 rekordowo niską wartość -30,2 pkt. Jest to spadek podobny do tego odnotowanego podczas pierwszej fali kryzysu z przełomu lat 2008/2009. In recent months, we were observing the decline in the growth of all three major indicators of the industry. Employment growth slowed in September to just 0,1% (y/y). Also, the average increase in prices of construction output clearly weakened, the level of wages in construction companies further decreased (decline was as high as 2,9%). The second half of the year 2012 also brought a very serious deterioration in moods in the construction industry along. In September 2012, the PMR Construction Climate Index developed on the basis of a study of 200 largest construction companies, had exceptionally low value -30,2 points. It is diminution as strong as during the first wave of the crisis at the turn of 2008/2009. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2012 (pkt.) PMR Construction Climate, July 2004-September 2012 (points) ,6 16,6 19,9 26,7 40,3 44,0 44,2 29,2 34,0-2,6 5,5 6,8 7,8 8,7-2,4 VII 2004 II 2005 V V ,2 Źródło / Source: PMR, 2012 Przeprowadzone badanie pokazuje także, że od września 2008 do września 2011 roku stopniowo powiększała się grupa przedsiębiorstw, które realizowały kontrakty współfinansowane przez Unię Europejską. W okresie od września 2011 do września 2012 tendencja ta przestała się jednak utrzymywać, co związane jest z faktem, że polska gospodarka przeszła już punkt kulminacyjny w wydatkowaniu środków unijnych. Na ponowny znaczny wzrost tego wskaźnika budowlańcom przyjdzie poczekać do 2015 roku. The study also shows that the group of companies, which perform contracts financed by the European Union, gradually expanded from September 2008 to September However, this trend was interrupted between September 2011 and September 2012, which is connected with the fact that the Polish economy has passed its peak in the spending the EU funds. The contractors will have to wait for another significant increase in of this indicator until Energetyka i kolej na topie? Obecnie największe firmy budowlane za najbardziej atrakcyjny segment w perspektywie najbliższych dwóch lat uważają budownictwo energetyczne. Na ten segment wskazało 38% respondentów, o 13% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednim badaniu, co piąty respondent wskazał budownictwo kolejowe jako perspektywiczny segment budownictwa. Z kolei atrakcyjność segmentu budownictwa mieszkaniowego oceniana jest gorzej (12% obecnie w stosunku do 22% rok temu). Obserwujemy także zmniejszającą się liczbę respon-

3 196 dentów (o 7%), uważających za perspektywiczny segment budownictwa użyteczności publicznej. Atrakcyjność sektorów budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, handlowo- -usługowego, biurowego, magazynowego i specjalistycznego, zarówno w najnowszej, jak i ubiegłorocznej edycji badania, respondenci oceniają podobnie. Dane o produkcji budowlanej za 2012 rok oznaczają dalsze spowolnienie dynamiki większości segmentów rynku. Spośród 15 ment is evaluated worse (12% now compared to 22% a year ago). We also witness the decreasing number of respondents (7%) who consider the public housing segment to be promising. A similar percentage of respondents assess the attractiveness of the industrial construction sector, the environmental protection sector, the retail and service sector, the office buildings sector, the warehouse sector, the special sector in the latest and last year s survey. Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych 2 lat w ocenie dużych firm budowlanych The most promising segments of the construction market in the opinion of large construction companies over the next two years Budownictwo energetyczne / Energy construction Budownictwo kolejowe / Railway construction Budownictwo mieszkaniowe / Residental construction Budownictwo drogowe / Road construction Budownictwo przemysłowe / Industrial construction Budownictwo ochrony środowiska / Environmental construction Budownictwo handlowo-usługowe / Retail construction Budownictwo biurowe / Office construction Budownictwo użyteczności publicznej / Public buildings Budownictwo magazynowe / Warehouse construction Budownictwo specjalistyczne / Special construction 3% 2% 2% 1% 12% 12% 11% 10% 8% 21% 38% Źródło / Source: PMR, 2012 głównych grup obiektów budowlanych w kw r. wyniki poprawiły tylko cztery grupy budynki hotelowe, kategoria mostów i wiaduktów, budynki użyteczności publicznej, a także obiekty sportu i rekreacji (te ostatnie jednak w dalszym ciągu notują bardzo duże spadki). Segmentami w największym stopniu napędzającymi rynek budowlany są obecnie budownictwo niemieszkaniowe (10,5% wzrostu w okresie styczeń-wrzesień) i mieszkaniowe (wzrost o 18% w tym samym okresie), przy czym ta ostatnia kategoria wyraźnie traci impet w kw r. dynamika w budownictwie mieszkaniowym wyhamowała aż o 15 punktów procentowych wobec spowolnienia w budownictwie niemieszkaniowym o 7 p.p. W sferze budownictwa niemieszkaniowego najbardziej ucierpiała dynamika budynków handlowo-usługowych (redukcja o 14,5 p.p. do -2,8%), będących jednym z czołowych segmentów rynku. Pogorszyła się także dynamika w poszczególnych grupach budownictwa inżynieryjnego (spowolnienie w całym segmencie o 4,4 p.p., do -5,8%). Niepokojące jest zwłaszcza znaczące spowolnienie, o 30 p.p., w budownictwie kolejowym, które miało być wiodącym segmentem inżynieryjnym. Spowodowane jest to, analogicznie do budownictwa drogowego, narastającymi problemami finansowymi firm realizujących inwestycje kolejowe. W wyniku realizacji kontraktów pozyskanych poniżej cen The data on construction output covering the year 2012 revealed further slowdown in most segments of the market. Only four groups of buildings hotel buildings, bridges and viaducts category, public buildings, as well as sports and recreational facilities (the latter, however, continued to record very strong declines) of the 15 major building groups improved results in the third quarter of At the moment, the non-residential construction sector (10,5% growth in the period January-September) and the housing construction sector (an increase of 18% over the same period) are the segments that drive the construction market, with the latter category clearly losing momentum in the third quarter of 2012, growth in the housing construction slowed down by as much as 15 percentage points compared to a slowdown in non-residential by 7 percentage points. The growth in the retail and service buildings sector, which is one of the leading market segments, suffered the most in the area of nonresidential construction (reduction by 14,5 percentage points to -2,8%). The growth in each civil engineering group (the slowdown in the segment by 4,4 percentage points to -5,8%) worsened. A significant slowdown by 30 percentage points happened in the railway construction sector, which used to be the leading engineering segment, is especially worrying. The road

4 197 rynkowych, niektórym firmom zaczyna brakować środków finansowych na sprawną realizację robót, wskutek czego tempo wykonywanych robót znacząco zwolniło. Budownictwo drogowe spowolniło tylko o 3,5 p.p., prezentując spadek o 8% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Jednak w tym segmencie większe spadki oczekiwane są dopiero w 2013 r. wraz z ukończeniem opóźnionych inwestycji na EURO. construction sector has slowed only by 3,5 pp presenting a decrease of 8% in the first nine months of However, deeper declines in this segment are expected only in 2013 due to the completion of delayed investments for the EURO Dynamika produkcji budowlanej w Polsce według głównych obiektów budowlanych, I- kw The dynamics of construction output in Poland according to the main buildings, the first three quarters Budynki hotelowe / Hotels Budynki biurowe / Office buildings Budynki jednorodzinne / Single-family houses Budynki wielomieszkaniowe / Residential buildings Budynki przemysłowe i magazynowe / Industrial buildings and warehouses Drogi kolejowe / Railways Budynki użyteczności publicznej / Public buildings Instalacje przemysłowe / Industrial instalations Mosty, wiadukty i estakady, tunele / Bridges -2,8% -3,0% -3,9% -9,4% -11,5% -37,2% 28,2% 26,9% 24,9% 15,7% 15,2% 14,2% 10,8% 9,3% 9,2% Budynki handlowo-usługowe / Retail buildings Sieci przesyłowe / Industrial networks Budowle wodne / Water structures Sieci rozdzielcze / Distribution networks Budownictwo drogowe / Road construction Budowle sportowe i rekreacja / Sports and leisure buildings Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, 2012 Kłopoty małych i dużych Według danych z rejestru Regon, w połowie 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było 406 tys. przedsiębiorstw budowlanych. Była to liczba o blisko 700 niższa w porównaniu z końcem 2011 roku, co oznacza spadek o 0,2%. Zmiany te były jednak spowodowane nie tyle zakończeniem działalności przez małe przedsiębiorstwa (do 9 pracowników), gdzie nastąpił wzrost o ponad 500 firm, ale głównie redukcją tych o, zdawałoby się, mocniejszej pozycji rynkowej i finansowej podmiotów. Największy liczebny spadek przedsiębiorstw (o ponad 1100) nastąpił bowiem w grupie z przedziału pracowników. Duże spadki dotknęły także większe przedsiębiorstwa. Aż 69 spółek zatrudniających do 249 osób upadło bądź wycofało się z rynku, natomiast wśród największych zniknęło osiem jednostek organizacyjnych. Łączny spadek dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu osób wyniósł niemal 7%. Najdotkliwsze spadki dotknęły regiony lubelski i warmińsko-mazurski (spadki o 11,3%), a także kujawsko-pomorski (-10,2%), podkarpacki (-9,2%) i opolski (-9%). Najmniejszy spadek liczby znaczących firm budowlanych miał natomiast miejsce w województwach mazowieckim (-2,5%), lubuskim (-3,7%) i zachodniopomorskim (-4,4%). Small and large companies in troubles According to data obtained at the Regon registry, in mid- 2012, there were 40,6000 construction companies registered in Poland. This number was nearly 700 lower compared to the end of 2011, which signifies a decrease of 0,2%. These changes, however, were not so much caused by the outflow of small businesses (up to 9 employees), where an increase by over 500 companies occurred, but rather by reduction in number of entities of seemingly stronger market and financial position. The largest decline in numbers of enterprises (more than 1100) took place in the group of companies employing employees. Significant declines also affected larger companies. As many as 69 companies employing up to 249 people bankrupted or withdrew from the market, and, among the largest ones, eight organizations disappeared. Total decline for construction companies employing more than nine persons was nearly 7%. The most severe declines affected the Warmian-Mazurian Voivodeship and the Lublin Voivodeship (11,3% decrease), and the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (-10,2%), the Podkarpackie Voivodeship (-9,2%) and the Opole Voivodeship (-9%). The smallest decrease in the number

5 198 Bartłomiej Sosna Główny analityk rynku budowlanego, PMR Head construction market analyst, PMR Przez najbliższą dekadę branża energetyczna będzie prawdziwym kołem zamachowym polskiego budownictwa. Minione trzy lata w polskiej energetyce konwencjonalnej upłynęły przede wszystkim na żmudnym przygotowywaniu inwestycji energetycznych oraz przeprowadzaniu procedur przetargowych na ich realizację. W roku 2012 widoczne były pierwsze efekty tych działań. Najważniejszą grupą inwestycji są te, na realizację których podpisane zostały już kontrakty z wykonawcami i które wystartują już w 2013 roku. Ich łączna wartość wyniesie 22,5 mld złotych, a moc to ponad 4 tysiące MW. Największe projekty, które należy wymienić to: nowy blok węglowy w Elektrowni Rybnik (5,7 mld złotych, inwestor EdF, a wykonawcą jest francuski Alstom), dwa nowe bloki węglowe w Elektrowni Opole (9,4 mld złotych, inwestor PGE, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa), blok węglowy w Elektrowni Kozienice (5 mld złotych, inwestor Enea, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal) oraz nowy blok gazowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola (1,6 mld złotych, inwestor Tauron, wykonawca hiszpańska firma Abener Energia). W dłuższym okresie inwestycje w energetyce będą miały jeszcze większy wpływ na branżę budowlaną. Stanie się tak dzięki projektom, które obecnie znajdują się jeszcze w fazie przetargowej to 12 przedsięwzięć, których wartość szacunkowa przekracza 27 mld złotych. Z toczących się postepowań przetargowych największe inwestycje to nowe bloki energetyczne w: Elektrowni Północ (12 mld złotych, Kulczyk Investments), Elektrowni Jaworzno (5 mld złotych, Tauron), Elektrowni Turów (2,5 mld złotych, PGE), Włocławku (1,5 mld złotych, PKN Orlen), Wrocławiu (1,5 mld złotych, Fortum), a także mniejsze jednostki kogeneracyjne w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie (ok. 1 mld złotych każdy, PGE). W fazie przygotowawczej, czyli jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, znajduje się natomiast kolejne 10 inwestycji o łącznej wartości blisko 65 mld złotych, w tym m.in. pierwsza polska elektrownia atomowa, która pochłonie kwotę ok. 40 mld złotych. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przygotowywane inwestycje ostatecznie przejdą w fazę realizacji, gdyż w wielu przypadkach są to projekty względem siebie konkurencyjne. The energy sector will be a real flywheel for the Polish construction over the next decade. The Polish conventional power generation sector spent the past three years primarily preparing arduously energy investments and carrying out procurement procedures for their implementation. First effects of these actions were visible in The most important group of investments is the one for which contracts have been already signed and are due to be started already in Their total value is PLN 22,5 billion, and the power to be generated is more than 4 thousand MW, and the largest projects include: a new coal unit in the Rybnik power plant (PLN 5,7 billion, the investor is EdF and the contractor is the French Alstom), two new coal units at the Opole Power Plant (PLN 9,4 billion, the investor is a PGE Rafako and the contractor is the consortium of Polimex-Mostostal and MSW), a coal unit in Kozienice (PLN 5 billion, the investor is Enea and the contractor is a consortium of Hitachi Power Europe and Polimex-Mostostal), and a new gas unit in the Stalowa Wola Power Plant (PLN 1,6 billion, the investor is Tauron investor and the contractor is the Spanish Abener Energia). The investments in the energy sector will have even greater impact on the construction industry in the long-term. This will happen through projects, which are currently still in the procurement phase these are 12 projects with an estimated value exceeding PLN 27 billion. The biggest energy investments of the ongoing procurement procedures are new blocks in the Northern Power Plant (PLN 12 billion, Kulczyk Investments), Jaworzno (PLN 5 billion, Tauron) Turów (PLN 2,5 billion, PGE), Włoclawek (PLN 1,5 billion, PKN Orlen), Wrocław (PLN 1,5 billion, Fortum), as well as smaller co-generational units in Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski and Szczecin (about PLN 1 billion each, PGE). Another 10 investments with a total value of nearly PLN 65 billion, including Poland s first nuclear power plant, which will cost an amount of about PLN 40 billion, are in the preparatory phase, that is, before the announcement of the tender is while. It should be noted that not all of the prepared investments will eventually pass to the implementation phase, as in many cases, projects are competing with each other.

6 199 Liczba firm budowlanych w Polsce, 2010 I poł Number of construction companies in Poland, 2010 the first half of 2012 Wielkość zatrudnienia Employment size I poł <10 405, , ,583 >10, w tym: / include 18,710 18,649 17, ,431 16,450 15, ,086 2,017 1,948 > Razem 424, , ,009 Źródło / Source: PMR na podstawie rejestru Regon, 2012 / PMR based on the Regon registry, 2012 Zagregowane wyniki finansowe notowane przez firmy sektora budowlanego po świetnym okresie pokazują nieprzerwane spadki. Mimo że przychody firm utrzymują tendencję rosnącą, to zwiększający się poziom zagregowanych kosztów sprawia, że ostateczny wynik finansowy notuje roczne spadki rzędu 25% w 2010 r. i ponad 36% w 2011 roku. Jest to bezpośredni rezultat ostrej konkurencji cenowej panującej w ostatnich latach na rynku oraz wzrostu cen materiałów i paliwa podczas realizacji kontraktów. Nałożenie się tych czynników znalazło odzwierciedlenie w wynikach już za I półrocze 2012, kiedy to zagregowany wynik finansowy netto osiągnął wartość prawie 1 mld zł na minusie. Równie niekorzystne wyniki raportowane są przez wybrane giełdowe spółki budowlane, których duża część notuje wielomilionowe straty. Nie ma już lokomotywy w postaci przygotowań do EURO 2012, kończą się projekty unijne z obecnej perspektywy finansowej, wciąż pozostają nierozwiązane problemy występujące w zrealizowanych i jeszcze realizowanych kontraktach autostradowych. Cięcia w obszarze właściwie wszystkich budowlanych inwestycji sprawią, że w latach kolejnych dynamika produkcji znacząco wyhamuje i odnotowane zostaną pierwsze od lat spadki wartości produkcji budowlano-montażowej. Spadki zintensyfikowane będą w roku 2013 przewidujemy, że rynek budowlany zanotuje wtedy redukcję rzędu 6-7%, do czego przyczynią się także wstrzymywane inwestycje mieszkaniowe czy opóźniająca się realizacja niektórych inwestycji energetycznych. Nadzieje na niewielkie ożywienie w 2014 roku są zaś rezultatem rozpoczynającego się dostępu do nowych środków unijnych, ale także bardziej zaawansowanej już realizacji projektów energetycznych, które znacząco zaczną napędzać wzrost produkcji budowlano-montażowej. Za oczekiwane spadki w 2013 odpowiadać będzie przede wszystkim segment drogowy, który doprowadził na krawędź bankructwa wiele krajowych spółek budowlanych, a kilku zagranicznych wykonawców skłonił do decyzji o wycofaniu się z rynku polskiego. W rezultacie, od 2014 roku na rynku zrobi się znacznie luźniej, na czym skorzystają firmy, które zdołały przetrwać dwa lata of major construction companies took place was in the Masovian Voivodeship (-2,5%), the Lubusz Vovivodeship (-3,7%) and the West Pomeranian Voivodeship (-4,4%). The aggregated financial results recorded by the construction sector companies after a great period show continuous declines. Despite the fact that companies revenue keeps on growing, the increasing level of aggregated costs causes the annual decline of final financial results (by 25% in 2010 and over 36% in 2011). This constitutes a direct result of fierce price competition prevailing in recent years on the market and an increase in the prices of materials and fuel during the execution of contracts. Combination of these factors is reflected in the results already for the first half 2012, when the aggregated net profits reached nearly PLN 1 billion in the red. Equally negative results are reported by selected listed construction companies, many of which recorded multimillion losses. There is no longer a locomotive in the form of preparation for EURO 2012, the current projects implemented under the EU financial perspective are terminated, and the problems related to already terminated and still ongoing motorway projects still remain unresolved. Cuts in virtually all areas of construction investments will result in decelerating the output growth significantly and declines in the construction and assembly production sector value will be recorded in future years. The declines will be intensified in 2013 we anticipate that the construction market will record reduction of 6-7%, which will also be caused by housing projects put on hold and delayed implementation of some energy investments. Hopes for a slight recovery in 2014 are the result of opening the access to new EU funds, but also already more advanced implementation of energy projects that will drive growth in construction output significantly. The declines expected for the year 2013 mainly correspond to the road construction sector that led many national construction companies to the brink of bankruptcy, and convinced several foreign companies to the decision to withdraw from the Polish market. As a result, by 2014 the market will become

7 200 turbulencji rynkowych i w międzyczasie dobrze przygotują się do realizacji inwestycji z nowej perspektywy unijnej. Pozytywnie na rynek budowlany wpływać będzie natomiast budownictwo niemieszkaniowe, które w najbliższym czasie będzie najbardziej stabilnym segmentem rynku. Na jego wzrost składać się będzie część handlowo-usługowa, w której poza budową nowych obiektów, widoczny jest także trend polegający na modernizacjach wcześniej realizowanych obiektów w głównych miastach Polski. Także dużą chłonnością charakteryzować się będzie rynek magazynowy oraz biurowy, gdzie nowe projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a współczynnik pustostanów jest nadal na stosunkowo niskim poziomie. Czynnikiem nieco hamującym sektor niemieszkaniowy może być wysoki poziom zadłużenia samorządów, co spowoduje wstrzymanie części planowanych inwestycji w nowe obiekty użyteczności publicznej. much more loosely, to the benefit of companies that have managed to survive two years of market turbulence and in the meantime prepared well to implement investment within the new EU perspective. The non-residential construction, which will be the most stable segment of the market in the near future, will have positive impact on the construction market. The retail and service sector will contribute to its growth, in which, besides the construction of new facilities, the trend consisting of modernization of the facilities already implemented in major Polish cities is visible. Also the warehouse and office market, where new projects are very popular and the vacancy rate is still at a relatively low level, will be characterized by large absorption. High level of local government debt, which will halt the planned investment in new public buildings, will be a factor slightly inhibiting the growth of the non-residential sector. Raport Analiza rynku budowlanego opracowała firma PMR Report Analysis of the construction market compiled by PMR PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom, a także wielu lokalnym firmom. Rocznie wykonujemy około 200 projektów na indywidualne zamówienie naszych klientów, pomagając im zwiększać ich udziały rynkowe, z sukcesem wchodzić na nowe rynki oraz optymalizować koszty działalności. Naszym klientom oferujemy unikatowe połączenie regionalnej specjalizacji z międzynarodowymi standardami jakości. Wartość naszej oferty opiera się na synergii posiadanych danych rynkowych, analiz, prognoz oraz dużego doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie biznesowym. Wykorzystując ten efekt, przekształcamy wiedzę o rynku w biznesowe rekomendacje, prowadzące do zwiększenia rentowności oraz przyspieszenia rozwoju firm. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie. PMR is a market research and consulting company active within over 25 countries of Central and Eastern Europe. Since 1995 we have been working for more than 500 global corporations, as well as for many regional companies. Each year we run around 200 custom projects for our clients assisting them to continuously increase their market share, successfully enter new territories and optimise costs. Our competitive advantage is built on a unique combination of a local approach with international quality standards. Value for our clients is based on the synergy of in-house industry data, analyses, forecasts and substantial market research and business consulting experience. Using this synergy we convert market knowledge into actionable recommendations which lead to profitability improvements and strategic growth. We specialise in construction, retail, pharmaceuticals, healthcare, IT and telecommunications. However, our experience extends to many other industries. In addition to our tailored research and business consulting projects we also publish annually almost 100 ready sector reports and information services.

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł

Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł FREE ARTICLE Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł Źródło: Raport Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Wrzesień 2012 Bartłomiej Sosna, Główny analityk

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 Prognozy na lata 2009-2011 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2009 PMR P U B L I C A T I O

Bardziej szczegółowo

Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł FREE ARTICLE.

Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł Źródło: Raport Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Sierpień 2012 Bartłomiej Sosna, Gówny analityk

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1 Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w I kw. 2013 roku 6 maja 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-6 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 7-9 2 Dynamika produkcji budowlano-montażowej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 336

W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 336 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 336 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 333

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 333 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 333 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski 23 edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport przedstawia obecne i oczekiwane w przyszłości

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany. w Polsce Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski

Sektor budowlany. w Polsce Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski Sektor budowlany w Polsce 2013 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport analizuje aktywność budowlaną w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I kwartale 2015 r. slajdy 3-13 Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. Źródło: Raport Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 2008. Prognozy na lata 2008-2011 Bartłomiej Sosna Sierpień 2008 PMR P U B L I C A T

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 332

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 332 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 332 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ WYPOSAŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W WYBRANE URZĄDZENIA SIECIOWE DEVELOPMENT OF GRID FACILITIES IN RURAL AREAS SUMMARY

ROZWÓJ WYPOSAŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W WYBRANE URZĄDZENIA SIECIOWE DEVELOPMENT OF GRID FACILITIES IN RURAL AREAS SUMMARY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Rozwój wyposażenia obszarów... Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 55 63 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

narodowej kwoty mlecznej w roku 2012/13, która została zwiększona o 1% do 9,96 mld kg.

narodowej kwoty mlecznej w roku 2012/13, która została zwiększona o 1% do 9,96 mld kg. REASUMPCJA Pogorszenie koniunktury i spadek cen na światowym rynku w pierwszej połowie 2012 r. znalazły odzwierciedlenie na krajowym rynku mleka przede wszystkim w postaci spadków cen na poziomie zbytu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. przemysłowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał Języki raportu: polski, angielski

Budownictwo. przemysłowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał Języki raportu: polski, angielski Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 Data wydania: IV kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Budownictwo przemysłowe w Polsce czy wiesz że to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za rok 2011

Prezentacja wyników za rok 2011 Prezentacja wyników za rok 2011 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31.12.2011 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 169 661 tys. zł - wzrost o 4,53% r/r ZYSK NETTO: 11 678 tys. zł - wzrost o 6,32% r/r.

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE. Maria Podgórska. KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE I kwartał 2017 PL ISSN Badanie okresowe nr 94

W WARSZAWIE. Maria Podgórska. KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE I kwartał 2017 PL ISSN Badanie okresowe nr 94 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Maria Podgórska KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE I kwartał 217 PL ISSN 2392-3695 Badanie okresowe nr 94 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update)

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update) Journalist: PAP Ronson expects that Q2 will be in the black, but worse q/q because of delays at Verdis Jolanta Wasiluk Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2015 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

The YKK Group as a global company in Poland

The YKK Group as a global company in Poland http://dx.doi.org/10.18778/7969-832-5.09 The YKK Group as a global company in Poland Yuji Noguchi Factory Director of YKK Poland Sp. z o.o. The YKK Group is a Japanese group of manufacturing companies.

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski 2edycja! Budownictwo drogowe w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 Data wydania: III kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Budownictwo drogowe w Polsce czy wiesz... jest to największy

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo