Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough"

Transkrypt

1 194 PMR opracowanie raportu report development Rok 2013 będzie trudny Year 2013 is going to be tough Jeszcze niedawno tylko firmy budowlane zapowiadały kryzys, pogarszanie się koniunktury i sytuacji w budownictwie, zaś rzeczywiste wskaźniki były jeszcze całkiem niezłe. Teraz już i te ostatnie nie pozostawiają złudzeń w 2013 roku polski rynek budowlany zmniejszy się, oby tylko o jedno- a nie dwucyfrowy procent. Until recently, only the construction companies were prophesying the crisis, deterioration of the economic situation and the situation in the construction sector, while real rates were actually still pretty good. Now even the latter do not allow for any illusions this year the Polish construction market will decline by may it be only single- and not the double-digit percentage. Rynek nakręcony przez EURO Rok 2012 rozpoczął się od bardzo wysokich wzrostów na rynku budowlanym, bowiem w fazie realizacji były jeszcze wtedy liczne inwestycje infrastrukturalne realizowane pod hasłem EURO W czerwcu 2012 odnotowano pierwsze spadki produkcji budowlanej, ale pierwsze półrocze zamknęło się 8-procentowym wzrostem rynku. Jednak z miesiąca na miesiąc wyniki sektora się pogarszały. We wrześniu spadki były już dwucyfrowe, co jednak częściowo było rezultatem wysokiej bazy porównawczej. W efekcie, po dziewięciu miesiącach roku, wzrost rynku wyhamował do zaledwie 1,4%. Szacujemy, że w ostatnim kwartale roku, w okresie wzmożonych prac budowlanych, produkcja budowlana także odnotuje spadki, jednak będą one jednocyfrowe. Finalnie, wskaźniki rynku budowlanego za rok 2012 w najlepszym przypadku utrzymają się na poziomie z roku 2011 (ponad 103 mld zł produkcji budowlanej wygenerowanej przez firmy zatrudniające ponad dziewięciu pracowników), choć bardziej prawdopodobny jest scenariusz niewielkiego spadku. The market driven by EURO The year 2012 started with a very high growth of the construction market, because it was still in progress of implementing many infrastructure projects performed under the banner of EURO In June 2012, the first decline in construction output was noted, but the first half of the year finished with 8% increase at the market. However, the sector s results deteriorated from month to month. In September, declines were already double-digit, but that was only partly the result of a high comparative basis. As a result, after nine months of the year, the market growth slowed to just 1,4%. We estimate that in the last quarter of the year, during the period of intense construction, the construction output will also record declines, but they will be single digit. Finally, the construction market indicators for the year 2012 will, in the best case, remain on the same level as in 2011 (more than PLN 103 billion worth construction output generated by companies employing more than nine employees), although a slight decline is a more likely scenario. Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, styczeń-październik 2011/2012, (%, r/r) Real changes in construction and assembly output in Poland, January-October 2011/2012, (%, y/y) 32,2 11,0 18,7 12,0 24,2 3,5 15,6 8,1 23,9 6,2 17,0 16,5 10,8-5,2-8,7-5,0 18,1 8,9-17,8-3,6 13,0 14,6 I II IV V VI VII V X XI XII Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, Euforia opadła Pogarszające się wyniki budownictwa są rezultatem malejącej wartości robót we wszystkich trzech typach firm budowlanych. Najmniejszą aktywnością wykazała się grupa firm zajmujących się wznoszeniem budynków firmy te odnotowały wzrost wartości robót jedynie o 0,1%. Natomiast nieco wyższe wzrosty odnotowały firmy zajmujące się robotami inżynieryjnymi (o 2,1%) oraz specjalistycznymi (2,6%). Euphoria sank The deteriorating construction sector results follow from declining value of the works for all three types of construction companies. The lowest activity was featured by a group of companies engaged in construction of buildings - these companies reported an increase in value of works (only 0,1%). However, a slightly higher growth rates were recorded by companies experienced in the engineering works (by 2,1%) and specialist works (2,6%).

2 Power generation systems and railways on the crest of a wave? Currently, the largest construction companies consider the energy building to be the most attractive segment in the next two years. This segment was indicated by 38% of respondents, about 13% more than a year before. As in the previous edition of the survey, one in five respondents indicated the railway construction as a promising segment of the construction industry. The attractiveness of the residential construction segraport analiza rynku budowlanego 195 W ostatnich miesiącach odnotowujemy obniżanie się dynamiki wszystkich trzech istotnych wskaźników branży. Wzrost poziomu zatrudnienia wyhamował we wrześniu do zaledwie 0,1% r/r. Także średni wzrost cen produkcji budowlanej wyraźnie osłabł, jeszcze bardziej zmalał poziom wynagrodzeń w firmach budowlanych (spadek wyniósł aż 2,9%). W drugiej połowie roku 2012 nastąpiło także pogorszenie nastrojów w branży budowlanej. Opracowywany na podstawie badania 200 największych firm budowlanych Indeks Koniunktury Budowlanej PMR miał we wrześniu 2012 rekordowo niską wartość -30,2 pkt. Jest to spadek podobny do tego odnotowanego podczas pierwszej fali kryzysu z przełomu lat 2008/2009. In recent months, we were observing the decline in the growth of all three major indicators of the industry. Employment growth slowed in September to just 0,1% (y/y). Also, the average increase in prices of construction output clearly weakened, the level of wages in construction companies further decreased (decline was as high as 2,9%). The second half of the year 2012 also brought a very serious deterioration in moods in the construction industry along. In September 2012, the PMR Construction Climate Index developed on the basis of a study of 200 largest construction companies, had exceptionally low value -30,2 points. It is diminution as strong as during the first wave of the crisis at the turn of 2008/2009. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2012 (pkt.) PMR Construction Climate, July 2004-September 2012 (points) ,6 16,6 19,9 26,7 40,3 44,0 44,2 29,2 34,0-2,6 5,5 6,8 7,8 8,7-2,4 VII 2004 II 2005 V V ,2 Źródło / Source: PMR, 2012 Przeprowadzone badanie pokazuje także, że od września 2008 do września 2011 roku stopniowo powiększała się grupa przedsiębiorstw, które realizowały kontrakty współfinansowane przez Unię Europejską. W okresie od września 2011 do września 2012 tendencja ta przestała się jednak utrzymywać, co związane jest z faktem, że polska gospodarka przeszła już punkt kulminacyjny w wydatkowaniu środków unijnych. Na ponowny znaczny wzrost tego wskaźnika budowlańcom przyjdzie poczekać do 2015 roku. The study also shows that the group of companies, which perform contracts financed by the European Union, gradually expanded from September 2008 to September However, this trend was interrupted between September 2011 and September 2012, which is connected with the fact that the Polish economy has passed its peak in the spending the EU funds. The contractors will have to wait for another significant increase in of this indicator until Energetyka i kolej na topie? Obecnie największe firmy budowlane za najbardziej atrakcyjny segment w perspektywie najbliższych dwóch lat uważają budownictwo energetyczne. Na ten segment wskazało 38% respondentów, o 13% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednim badaniu, co piąty respondent wskazał budownictwo kolejowe jako perspektywiczny segment budownictwa. Z kolei atrakcyjność segmentu budownictwa mieszkaniowego oceniana jest gorzej (12% obecnie w stosunku do 22% rok temu). Obserwujemy także zmniejszającą się liczbę respon-

3 196 dentów (o 7%), uważających za perspektywiczny segment budownictwa użyteczności publicznej. Atrakcyjność sektorów budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, handlowo- -usługowego, biurowego, magazynowego i specjalistycznego, zarówno w najnowszej, jak i ubiegłorocznej edycji badania, respondenci oceniają podobnie. Dane o produkcji budowlanej za 2012 rok oznaczają dalsze spowolnienie dynamiki większości segmentów rynku. Spośród 15 ment is evaluated worse (12% now compared to 22% a year ago). We also witness the decreasing number of respondents (7%) who consider the public housing segment to be promising. A similar percentage of respondents assess the attractiveness of the industrial construction sector, the environmental protection sector, the retail and service sector, the office buildings sector, the warehouse sector, the special sector in the latest and last year s survey. Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych 2 lat w ocenie dużych firm budowlanych The most promising segments of the construction market in the opinion of large construction companies over the next two years Budownictwo energetyczne / Energy construction Budownictwo kolejowe / Railway construction Budownictwo mieszkaniowe / Residental construction Budownictwo drogowe / Road construction Budownictwo przemysłowe / Industrial construction Budownictwo ochrony środowiska / Environmental construction Budownictwo handlowo-usługowe / Retail construction Budownictwo biurowe / Office construction Budownictwo użyteczności publicznej / Public buildings Budownictwo magazynowe / Warehouse construction Budownictwo specjalistyczne / Special construction 3% 2% 2% 1% 12% 12% 11% 10% 8% 21% 38% Źródło / Source: PMR, 2012 głównych grup obiektów budowlanych w kw r. wyniki poprawiły tylko cztery grupy budynki hotelowe, kategoria mostów i wiaduktów, budynki użyteczności publicznej, a także obiekty sportu i rekreacji (te ostatnie jednak w dalszym ciągu notują bardzo duże spadki). Segmentami w największym stopniu napędzającymi rynek budowlany są obecnie budownictwo niemieszkaniowe (10,5% wzrostu w okresie styczeń-wrzesień) i mieszkaniowe (wzrost o 18% w tym samym okresie), przy czym ta ostatnia kategoria wyraźnie traci impet w kw r. dynamika w budownictwie mieszkaniowym wyhamowała aż o 15 punktów procentowych wobec spowolnienia w budownictwie niemieszkaniowym o 7 p.p. W sferze budownictwa niemieszkaniowego najbardziej ucierpiała dynamika budynków handlowo-usługowych (redukcja o 14,5 p.p. do -2,8%), będących jednym z czołowych segmentów rynku. Pogorszyła się także dynamika w poszczególnych grupach budownictwa inżynieryjnego (spowolnienie w całym segmencie o 4,4 p.p., do -5,8%). Niepokojące jest zwłaszcza znaczące spowolnienie, o 30 p.p., w budownictwie kolejowym, które miało być wiodącym segmentem inżynieryjnym. Spowodowane jest to, analogicznie do budownictwa drogowego, narastającymi problemami finansowymi firm realizujących inwestycje kolejowe. W wyniku realizacji kontraktów pozyskanych poniżej cen The data on construction output covering the year 2012 revealed further slowdown in most segments of the market. Only four groups of buildings hotel buildings, bridges and viaducts category, public buildings, as well as sports and recreational facilities (the latter, however, continued to record very strong declines) of the 15 major building groups improved results in the third quarter of At the moment, the non-residential construction sector (10,5% growth in the period January-September) and the housing construction sector (an increase of 18% over the same period) are the segments that drive the construction market, with the latter category clearly losing momentum in the third quarter of 2012, growth in the housing construction slowed down by as much as 15 percentage points compared to a slowdown in non-residential by 7 percentage points. The growth in the retail and service buildings sector, which is one of the leading market segments, suffered the most in the area of nonresidential construction (reduction by 14,5 percentage points to -2,8%). The growth in each civil engineering group (the slowdown in the segment by 4,4 percentage points to -5,8%) worsened. A significant slowdown by 30 percentage points happened in the railway construction sector, which used to be the leading engineering segment, is especially worrying. The road

4 197 rynkowych, niektórym firmom zaczyna brakować środków finansowych na sprawną realizację robót, wskutek czego tempo wykonywanych robót znacząco zwolniło. Budownictwo drogowe spowolniło tylko o 3,5 p.p., prezentując spadek o 8% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Jednak w tym segmencie większe spadki oczekiwane są dopiero w 2013 r. wraz z ukończeniem opóźnionych inwestycji na EURO. construction sector has slowed only by 3,5 pp presenting a decrease of 8% in the first nine months of However, deeper declines in this segment are expected only in 2013 due to the completion of delayed investments for the EURO Dynamika produkcji budowlanej w Polsce według głównych obiektów budowlanych, I- kw The dynamics of construction output in Poland according to the main buildings, the first three quarters Budynki hotelowe / Hotels Budynki biurowe / Office buildings Budynki jednorodzinne / Single-family houses Budynki wielomieszkaniowe / Residential buildings Budynki przemysłowe i magazynowe / Industrial buildings and warehouses Drogi kolejowe / Railways Budynki użyteczności publicznej / Public buildings Instalacje przemysłowe / Industrial instalations Mosty, wiadukty i estakady, tunele / Bridges -2,8% -3,0% -3,9% -9,4% -11,5% -37,2% 28,2% 26,9% 24,9% 15,7% 15,2% 14,2% 10,8% 9,3% 9,2% Budynki handlowo-usługowe / Retail buildings Sieci przesyłowe / Industrial networks Budowle wodne / Water structures Sieci rozdzielcze / Distribution networks Budownictwo drogowe / Road construction Budowle sportowe i rekreacja / Sports and leisure buildings Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, 2012 Kłopoty małych i dużych Według danych z rejestru Regon, w połowie 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było 406 tys. przedsiębiorstw budowlanych. Była to liczba o blisko 700 niższa w porównaniu z końcem 2011 roku, co oznacza spadek o 0,2%. Zmiany te były jednak spowodowane nie tyle zakończeniem działalności przez małe przedsiębiorstwa (do 9 pracowników), gdzie nastąpił wzrost o ponad 500 firm, ale głównie redukcją tych o, zdawałoby się, mocniejszej pozycji rynkowej i finansowej podmiotów. Największy liczebny spadek przedsiębiorstw (o ponad 1100) nastąpił bowiem w grupie z przedziału pracowników. Duże spadki dotknęły także większe przedsiębiorstwa. Aż 69 spółek zatrudniających do 249 osób upadło bądź wycofało się z rynku, natomiast wśród największych zniknęło osiem jednostek organizacyjnych. Łączny spadek dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu osób wyniósł niemal 7%. Najdotkliwsze spadki dotknęły regiony lubelski i warmińsko-mazurski (spadki o 11,3%), a także kujawsko-pomorski (-10,2%), podkarpacki (-9,2%) i opolski (-9%). Najmniejszy spadek liczby znaczących firm budowlanych miał natomiast miejsce w województwach mazowieckim (-2,5%), lubuskim (-3,7%) i zachodniopomorskim (-4,4%). Small and large companies in troubles According to data obtained at the Regon registry, in mid- 2012, there were 40,6000 construction companies registered in Poland. This number was nearly 700 lower compared to the end of 2011, which signifies a decrease of 0,2%. These changes, however, were not so much caused by the outflow of small businesses (up to 9 employees), where an increase by over 500 companies occurred, but rather by reduction in number of entities of seemingly stronger market and financial position. The largest decline in numbers of enterprises (more than 1100) took place in the group of companies employing employees. Significant declines also affected larger companies. As many as 69 companies employing up to 249 people bankrupted or withdrew from the market, and, among the largest ones, eight organizations disappeared. Total decline for construction companies employing more than nine persons was nearly 7%. The most severe declines affected the Warmian-Mazurian Voivodeship and the Lublin Voivodeship (11,3% decrease), and the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (-10,2%), the Podkarpackie Voivodeship (-9,2%) and the Opole Voivodeship (-9%). The smallest decrease in the number

5 198 Bartłomiej Sosna Główny analityk rynku budowlanego, PMR Head construction market analyst, PMR Przez najbliższą dekadę branża energetyczna będzie prawdziwym kołem zamachowym polskiego budownictwa. Minione trzy lata w polskiej energetyce konwencjonalnej upłynęły przede wszystkim na żmudnym przygotowywaniu inwestycji energetycznych oraz przeprowadzaniu procedur przetargowych na ich realizację. W roku 2012 widoczne były pierwsze efekty tych działań. Najważniejszą grupą inwestycji są te, na realizację których podpisane zostały już kontrakty z wykonawcami i które wystartują już w 2013 roku. Ich łączna wartość wyniesie 22,5 mld złotych, a moc to ponad 4 tysiące MW. Największe projekty, które należy wymienić to: nowy blok węglowy w Elektrowni Rybnik (5,7 mld złotych, inwestor EdF, a wykonawcą jest francuski Alstom), dwa nowe bloki węglowe w Elektrowni Opole (9,4 mld złotych, inwestor PGE, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa), blok węglowy w Elektrowni Kozienice (5 mld złotych, inwestor Enea, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal) oraz nowy blok gazowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola (1,6 mld złotych, inwestor Tauron, wykonawca hiszpańska firma Abener Energia). W dłuższym okresie inwestycje w energetyce będą miały jeszcze większy wpływ na branżę budowlaną. Stanie się tak dzięki projektom, które obecnie znajdują się jeszcze w fazie przetargowej to 12 przedsięwzięć, których wartość szacunkowa przekracza 27 mld złotych. Z toczących się postepowań przetargowych największe inwestycje to nowe bloki energetyczne w: Elektrowni Północ (12 mld złotych, Kulczyk Investments), Elektrowni Jaworzno (5 mld złotych, Tauron), Elektrowni Turów (2,5 mld złotych, PGE), Włocławku (1,5 mld złotych, PKN Orlen), Wrocławiu (1,5 mld złotych, Fortum), a także mniejsze jednostki kogeneracyjne w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie (ok. 1 mld złotych każdy, PGE). W fazie przygotowawczej, czyli jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, znajduje się natomiast kolejne 10 inwestycji o łącznej wartości blisko 65 mld złotych, w tym m.in. pierwsza polska elektrownia atomowa, która pochłonie kwotę ok. 40 mld złotych. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przygotowywane inwestycje ostatecznie przejdą w fazę realizacji, gdyż w wielu przypadkach są to projekty względem siebie konkurencyjne. The energy sector will be a real flywheel for the Polish construction over the next decade. The Polish conventional power generation sector spent the past three years primarily preparing arduously energy investments and carrying out procurement procedures for their implementation. First effects of these actions were visible in The most important group of investments is the one for which contracts have been already signed and are due to be started already in Their total value is PLN 22,5 billion, and the power to be generated is more than 4 thousand MW, and the largest projects include: a new coal unit in the Rybnik power plant (PLN 5,7 billion, the investor is EdF and the contractor is the French Alstom), two new coal units at the Opole Power Plant (PLN 9,4 billion, the investor is a PGE Rafako and the contractor is the consortium of Polimex-Mostostal and MSW), a coal unit in Kozienice (PLN 5 billion, the investor is Enea and the contractor is a consortium of Hitachi Power Europe and Polimex-Mostostal), and a new gas unit in the Stalowa Wola Power Plant (PLN 1,6 billion, the investor is Tauron investor and the contractor is the Spanish Abener Energia). The investments in the energy sector will have even greater impact on the construction industry in the long-term. This will happen through projects, which are currently still in the procurement phase these are 12 projects with an estimated value exceeding PLN 27 billion. The biggest energy investments of the ongoing procurement procedures are new blocks in the Northern Power Plant (PLN 12 billion, Kulczyk Investments), Jaworzno (PLN 5 billion, Tauron) Turów (PLN 2,5 billion, PGE), Włoclawek (PLN 1,5 billion, PKN Orlen), Wrocław (PLN 1,5 billion, Fortum), as well as smaller co-generational units in Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski and Szczecin (about PLN 1 billion each, PGE). Another 10 investments with a total value of nearly PLN 65 billion, including Poland s first nuclear power plant, which will cost an amount of about PLN 40 billion, are in the preparatory phase, that is, before the announcement of the tender is while. It should be noted that not all of the prepared investments will eventually pass to the implementation phase, as in many cases, projects are competing with each other.

6 199 Liczba firm budowlanych w Polsce, 2010 I poł Number of construction companies in Poland, 2010 the first half of 2012 Wielkość zatrudnienia Employment size I poł <10 405, , ,583 >10, w tym: / include 18,710 18,649 17, ,431 16,450 15, ,086 2,017 1,948 > Razem 424, , ,009 Źródło / Source: PMR na podstawie rejestru Regon, 2012 / PMR based on the Regon registry, 2012 Zagregowane wyniki finansowe notowane przez firmy sektora budowlanego po świetnym okresie pokazują nieprzerwane spadki. Mimo że przychody firm utrzymują tendencję rosnącą, to zwiększający się poziom zagregowanych kosztów sprawia, że ostateczny wynik finansowy notuje roczne spadki rzędu 25% w 2010 r. i ponad 36% w 2011 roku. Jest to bezpośredni rezultat ostrej konkurencji cenowej panującej w ostatnich latach na rynku oraz wzrostu cen materiałów i paliwa podczas realizacji kontraktów. Nałożenie się tych czynników znalazło odzwierciedlenie w wynikach już za I półrocze 2012, kiedy to zagregowany wynik finansowy netto osiągnął wartość prawie 1 mld zł na minusie. Równie niekorzystne wyniki raportowane są przez wybrane giełdowe spółki budowlane, których duża część notuje wielomilionowe straty. Nie ma już lokomotywy w postaci przygotowań do EURO 2012, kończą się projekty unijne z obecnej perspektywy finansowej, wciąż pozostają nierozwiązane problemy występujące w zrealizowanych i jeszcze realizowanych kontraktach autostradowych. Cięcia w obszarze właściwie wszystkich budowlanych inwestycji sprawią, że w latach kolejnych dynamika produkcji znacząco wyhamuje i odnotowane zostaną pierwsze od lat spadki wartości produkcji budowlano-montażowej. Spadki zintensyfikowane będą w roku 2013 przewidujemy, że rynek budowlany zanotuje wtedy redukcję rzędu 6-7%, do czego przyczynią się także wstrzymywane inwestycje mieszkaniowe czy opóźniająca się realizacja niektórych inwestycji energetycznych. Nadzieje na niewielkie ożywienie w 2014 roku są zaś rezultatem rozpoczynającego się dostępu do nowych środków unijnych, ale także bardziej zaawansowanej już realizacji projektów energetycznych, które znacząco zaczną napędzać wzrost produkcji budowlano-montażowej. Za oczekiwane spadki w 2013 odpowiadać będzie przede wszystkim segment drogowy, który doprowadził na krawędź bankructwa wiele krajowych spółek budowlanych, a kilku zagranicznych wykonawców skłonił do decyzji o wycofaniu się z rynku polskiego. W rezultacie, od 2014 roku na rynku zrobi się znacznie luźniej, na czym skorzystają firmy, które zdołały przetrwać dwa lata of major construction companies took place was in the Masovian Voivodeship (-2,5%), the Lubusz Vovivodeship (-3,7%) and the West Pomeranian Voivodeship (-4,4%). The aggregated financial results recorded by the construction sector companies after a great period show continuous declines. Despite the fact that companies revenue keeps on growing, the increasing level of aggregated costs causes the annual decline of final financial results (by 25% in 2010 and over 36% in 2011). This constitutes a direct result of fierce price competition prevailing in recent years on the market and an increase in the prices of materials and fuel during the execution of contracts. Combination of these factors is reflected in the results already for the first half 2012, when the aggregated net profits reached nearly PLN 1 billion in the red. Equally negative results are reported by selected listed construction companies, many of which recorded multimillion losses. There is no longer a locomotive in the form of preparation for EURO 2012, the current projects implemented under the EU financial perspective are terminated, and the problems related to already terminated and still ongoing motorway projects still remain unresolved. Cuts in virtually all areas of construction investments will result in decelerating the output growth significantly and declines in the construction and assembly production sector value will be recorded in future years. The declines will be intensified in 2013 we anticipate that the construction market will record reduction of 6-7%, which will also be caused by housing projects put on hold and delayed implementation of some energy investments. Hopes for a slight recovery in 2014 are the result of opening the access to new EU funds, but also already more advanced implementation of energy projects that will drive growth in construction output significantly. The declines expected for the year 2013 mainly correspond to the road construction sector that led many national construction companies to the brink of bankruptcy, and convinced several foreign companies to the decision to withdraw from the Polish market. As a result, by 2014 the market will become

7 200 turbulencji rynkowych i w międzyczasie dobrze przygotują się do realizacji inwestycji z nowej perspektywy unijnej. Pozytywnie na rynek budowlany wpływać będzie natomiast budownictwo niemieszkaniowe, które w najbliższym czasie będzie najbardziej stabilnym segmentem rynku. Na jego wzrost składać się będzie część handlowo-usługowa, w której poza budową nowych obiektów, widoczny jest także trend polegający na modernizacjach wcześniej realizowanych obiektów w głównych miastach Polski. Także dużą chłonnością charakteryzować się będzie rynek magazynowy oraz biurowy, gdzie nowe projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a współczynnik pustostanów jest nadal na stosunkowo niskim poziomie. Czynnikiem nieco hamującym sektor niemieszkaniowy może być wysoki poziom zadłużenia samorządów, co spowoduje wstrzymanie części planowanych inwestycji w nowe obiekty użyteczności publicznej. much more loosely, to the benefit of companies that have managed to survive two years of market turbulence and in the meantime prepared well to implement investment within the new EU perspective. The non-residential construction, which will be the most stable segment of the market in the near future, will have positive impact on the construction market. The retail and service sector will contribute to its growth, in which, besides the construction of new facilities, the trend consisting of modernization of the facilities already implemented in major Polish cities is visible. Also the warehouse and office market, where new projects are very popular and the vacancy rate is still at a relatively low level, will be characterized by large absorption. High level of local government debt, which will halt the planned investment in new public buildings, will be a factor slightly inhibiting the growth of the non-residential sector. Raport Analiza rynku budowlanego opracowała firma PMR Report Analysis of the construction market compiled by PMR PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom, a także wielu lokalnym firmom. Rocznie wykonujemy około 200 projektów na indywidualne zamówienie naszych klientów, pomagając im zwiększać ich udziały rynkowe, z sukcesem wchodzić na nowe rynki oraz optymalizować koszty działalności. Naszym klientom oferujemy unikatowe połączenie regionalnej specjalizacji z międzynarodowymi standardami jakości. Wartość naszej oferty opiera się na synergii posiadanych danych rynkowych, analiz, prognoz oraz dużego doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie biznesowym. Wykorzystując ten efekt, przekształcamy wiedzę o rynku w biznesowe rekomendacje, prowadzące do zwiększenia rentowności oraz przyspieszenia rozwoju firm. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie. PMR is a market research and consulting company active within over 25 countries of Central and Eastern Europe. Since 1995 we have been working for more than 500 global corporations, as well as for many regional companies. Each year we run around 200 custom projects for our clients assisting them to continuously increase their market share, successfully enter new territories and optimise costs. Our competitive advantage is built on a unique combination of a local approach with international quality standards. Value for our clients is based on the synergy of in-house industry data, analyses, forecasts and substantial market research and business consulting experience. Using this synergy we convert market knowledge into actionable recommendations which lead to profitability improvements and strategic growth. We specialise in construction, retail, pharmaceuticals, healthcare, IT and telecommunications. However, our experience extends to many other industries. In addition to our tailored research and business consulting projects we also publish annually almost 100 ready sector reports and information services.

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh. 22 July 2013 / 22 lipca 2013

DTZ Research. Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh. 22 July 2013 / 22 lipca 2013 Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh 22 July 2013 / 22 lipca 2013 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 4 Retail market - Poland

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014 Property Times Poland Q4 213 / Polska IV kw. 213 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh 22 January 214 / 22 stycznia 214 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 9 Industrial

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY 1 Szanowni Państwo, Po trudnym dla hutnictwa okresie spowodowanym przedłużającym się kryzysem, w 2014 r. nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej, a dzięki

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo