Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok 2013 będzie trudny. Year 2013 is going to be tough"

Transkrypt

1 194 PMR opracowanie raportu report development Rok 2013 będzie trudny Year 2013 is going to be tough Jeszcze niedawno tylko firmy budowlane zapowiadały kryzys, pogarszanie się koniunktury i sytuacji w budownictwie, zaś rzeczywiste wskaźniki były jeszcze całkiem niezłe. Teraz już i te ostatnie nie pozostawiają złudzeń w 2013 roku polski rynek budowlany zmniejszy się, oby tylko o jedno- a nie dwucyfrowy procent. Until recently, only the construction companies were prophesying the crisis, deterioration of the economic situation and the situation in the construction sector, while real rates were actually still pretty good. Now even the latter do not allow for any illusions this year the Polish construction market will decline by may it be only single- and not the double-digit percentage. Rynek nakręcony przez EURO Rok 2012 rozpoczął się od bardzo wysokich wzrostów na rynku budowlanym, bowiem w fazie realizacji były jeszcze wtedy liczne inwestycje infrastrukturalne realizowane pod hasłem EURO W czerwcu 2012 odnotowano pierwsze spadki produkcji budowlanej, ale pierwsze półrocze zamknęło się 8-procentowym wzrostem rynku. Jednak z miesiąca na miesiąc wyniki sektora się pogarszały. We wrześniu spadki były już dwucyfrowe, co jednak częściowo było rezultatem wysokiej bazy porównawczej. W efekcie, po dziewięciu miesiącach roku, wzrost rynku wyhamował do zaledwie 1,4%. Szacujemy, że w ostatnim kwartale roku, w okresie wzmożonych prac budowlanych, produkcja budowlana także odnotuje spadki, jednak będą one jednocyfrowe. Finalnie, wskaźniki rynku budowlanego za rok 2012 w najlepszym przypadku utrzymają się na poziomie z roku 2011 (ponad 103 mld zł produkcji budowlanej wygenerowanej przez firmy zatrudniające ponad dziewięciu pracowników), choć bardziej prawdopodobny jest scenariusz niewielkiego spadku. The market driven by EURO The year 2012 started with a very high growth of the construction market, because it was still in progress of implementing many infrastructure projects performed under the banner of EURO In June 2012, the first decline in construction output was noted, but the first half of the year finished with 8% increase at the market. However, the sector s results deteriorated from month to month. In September, declines were already double-digit, but that was only partly the result of a high comparative basis. As a result, after nine months of the year, the market growth slowed to just 1,4%. We estimate that in the last quarter of the year, during the period of intense construction, the construction output will also record declines, but they will be single digit. Finally, the construction market indicators for the year 2012 will, in the best case, remain on the same level as in 2011 (more than PLN 103 billion worth construction output generated by companies employing more than nine employees), although a slight decline is a more likely scenario. Realne zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce, styczeń-październik 2011/2012, (%, r/r) Real changes in construction and assembly output in Poland, January-October 2011/2012, (%, y/y) 32,2 11,0 18,7 12,0 24,2 3,5 15,6 8,1 23,9 6,2 17,0 16,5 10,8-5,2-8,7-5,0 18,1 8,9-17,8-3,6 13,0 14,6 I II IV V VI VII V X XI XII Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, Euforia opadła Pogarszające się wyniki budownictwa są rezultatem malejącej wartości robót we wszystkich trzech typach firm budowlanych. Najmniejszą aktywnością wykazała się grupa firm zajmujących się wznoszeniem budynków firmy te odnotowały wzrost wartości robót jedynie o 0,1%. Natomiast nieco wyższe wzrosty odnotowały firmy zajmujące się robotami inżynieryjnymi (o 2,1%) oraz specjalistycznymi (2,6%). Euphoria sank The deteriorating construction sector results follow from declining value of the works for all three types of construction companies. The lowest activity was featured by a group of companies engaged in construction of buildings - these companies reported an increase in value of works (only 0,1%). However, a slightly higher growth rates were recorded by companies experienced in the engineering works (by 2,1%) and specialist works (2,6%).

2 Power generation systems and railways on the crest of a wave? Currently, the largest construction companies consider the energy building to be the most attractive segment in the next two years. This segment was indicated by 38% of respondents, about 13% more than a year before. As in the previous edition of the survey, one in five respondents indicated the railway construction as a promising segment of the construction industry. The attractiveness of the residential construction segraport analiza rynku budowlanego 195 W ostatnich miesiącach odnotowujemy obniżanie się dynamiki wszystkich trzech istotnych wskaźników branży. Wzrost poziomu zatrudnienia wyhamował we wrześniu do zaledwie 0,1% r/r. Także średni wzrost cen produkcji budowlanej wyraźnie osłabł, jeszcze bardziej zmalał poziom wynagrodzeń w firmach budowlanych (spadek wyniósł aż 2,9%). W drugiej połowie roku 2012 nastąpiło także pogorszenie nastrojów w branży budowlanej. Opracowywany na podstawie badania 200 największych firm budowlanych Indeks Koniunktury Budowlanej PMR miał we wrześniu 2012 rekordowo niską wartość -30,2 pkt. Jest to spadek podobny do tego odnotowanego podczas pierwszej fali kryzysu z przełomu lat 2008/2009. In recent months, we were observing the decline in the growth of all three major indicators of the industry. Employment growth slowed in September to just 0,1% (y/y). Also, the average increase in prices of construction output clearly weakened, the level of wages in construction companies further decreased (decline was as high as 2,9%). The second half of the year 2012 also brought a very serious deterioration in moods in the construction industry along. In September 2012, the PMR Construction Climate Index developed on the basis of a study of 200 largest construction companies, had exceptionally low value -30,2 points. It is diminution as strong as during the first wave of the crisis at the turn of 2008/2009. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-wrzesień 2012 (pkt.) PMR Construction Climate, July 2004-September 2012 (points) ,6 16,6 19,9 26,7 40,3 44,0 44,2 29,2 34,0-2,6 5,5 6,8 7,8 8,7-2,4 VII 2004 II 2005 V V ,2 Źródło / Source: PMR, 2012 Przeprowadzone badanie pokazuje także, że od września 2008 do września 2011 roku stopniowo powiększała się grupa przedsiębiorstw, które realizowały kontrakty współfinansowane przez Unię Europejską. W okresie od września 2011 do września 2012 tendencja ta przestała się jednak utrzymywać, co związane jest z faktem, że polska gospodarka przeszła już punkt kulminacyjny w wydatkowaniu środków unijnych. Na ponowny znaczny wzrost tego wskaźnika budowlańcom przyjdzie poczekać do 2015 roku. The study also shows that the group of companies, which perform contracts financed by the European Union, gradually expanded from September 2008 to September However, this trend was interrupted between September 2011 and September 2012, which is connected with the fact that the Polish economy has passed its peak in the spending the EU funds. The contractors will have to wait for another significant increase in of this indicator until Energetyka i kolej na topie? Obecnie największe firmy budowlane za najbardziej atrakcyjny segment w perspektywie najbliższych dwóch lat uważają budownictwo energetyczne. Na ten segment wskazało 38% respondentów, o 13% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednim badaniu, co piąty respondent wskazał budownictwo kolejowe jako perspektywiczny segment budownictwa. Z kolei atrakcyjność segmentu budownictwa mieszkaniowego oceniana jest gorzej (12% obecnie w stosunku do 22% rok temu). Obserwujemy także zmniejszającą się liczbę respon-

3 196 dentów (o 7%), uważających za perspektywiczny segment budownictwa użyteczności publicznej. Atrakcyjność sektorów budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, handlowo- -usługowego, biurowego, magazynowego i specjalistycznego, zarówno w najnowszej, jak i ubiegłorocznej edycji badania, respondenci oceniają podobnie. Dane o produkcji budowlanej za 2012 rok oznaczają dalsze spowolnienie dynamiki większości segmentów rynku. Spośród 15 ment is evaluated worse (12% now compared to 22% a year ago). We also witness the decreasing number of respondents (7%) who consider the public housing segment to be promising. A similar percentage of respondents assess the attractiveness of the industrial construction sector, the environmental protection sector, the retail and service sector, the office buildings sector, the warehouse sector, the special sector in the latest and last year s survey. Najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych 2 lat w ocenie dużych firm budowlanych The most promising segments of the construction market in the opinion of large construction companies over the next two years Budownictwo energetyczne / Energy construction Budownictwo kolejowe / Railway construction Budownictwo mieszkaniowe / Residental construction Budownictwo drogowe / Road construction Budownictwo przemysłowe / Industrial construction Budownictwo ochrony środowiska / Environmental construction Budownictwo handlowo-usługowe / Retail construction Budownictwo biurowe / Office construction Budownictwo użyteczności publicznej / Public buildings Budownictwo magazynowe / Warehouse construction Budownictwo specjalistyczne / Special construction 3% 2% 2% 1% 12% 12% 11% 10% 8% 21% 38% Źródło / Source: PMR, 2012 głównych grup obiektów budowlanych w kw r. wyniki poprawiły tylko cztery grupy budynki hotelowe, kategoria mostów i wiaduktów, budynki użyteczności publicznej, a także obiekty sportu i rekreacji (te ostatnie jednak w dalszym ciągu notują bardzo duże spadki). Segmentami w największym stopniu napędzającymi rynek budowlany są obecnie budownictwo niemieszkaniowe (10,5% wzrostu w okresie styczeń-wrzesień) i mieszkaniowe (wzrost o 18% w tym samym okresie), przy czym ta ostatnia kategoria wyraźnie traci impet w kw r. dynamika w budownictwie mieszkaniowym wyhamowała aż o 15 punktów procentowych wobec spowolnienia w budownictwie niemieszkaniowym o 7 p.p. W sferze budownictwa niemieszkaniowego najbardziej ucierpiała dynamika budynków handlowo-usługowych (redukcja o 14,5 p.p. do -2,8%), będących jednym z czołowych segmentów rynku. Pogorszyła się także dynamika w poszczególnych grupach budownictwa inżynieryjnego (spowolnienie w całym segmencie o 4,4 p.p., do -5,8%). Niepokojące jest zwłaszcza znaczące spowolnienie, o 30 p.p., w budownictwie kolejowym, które miało być wiodącym segmentem inżynieryjnym. Spowodowane jest to, analogicznie do budownictwa drogowego, narastającymi problemami finansowymi firm realizujących inwestycje kolejowe. W wyniku realizacji kontraktów pozyskanych poniżej cen The data on construction output covering the year 2012 revealed further slowdown in most segments of the market. Only four groups of buildings hotel buildings, bridges and viaducts category, public buildings, as well as sports and recreational facilities (the latter, however, continued to record very strong declines) of the 15 major building groups improved results in the third quarter of At the moment, the non-residential construction sector (10,5% growth in the period January-September) and the housing construction sector (an increase of 18% over the same period) are the segments that drive the construction market, with the latter category clearly losing momentum in the third quarter of 2012, growth in the housing construction slowed down by as much as 15 percentage points compared to a slowdown in non-residential by 7 percentage points. The growth in the retail and service buildings sector, which is one of the leading market segments, suffered the most in the area of nonresidential construction (reduction by 14,5 percentage points to -2,8%). The growth in each civil engineering group (the slowdown in the segment by 4,4 percentage points to -5,8%) worsened. A significant slowdown by 30 percentage points happened in the railway construction sector, which used to be the leading engineering segment, is especially worrying. The road

4 197 rynkowych, niektórym firmom zaczyna brakować środków finansowych na sprawną realizację robót, wskutek czego tempo wykonywanych robót znacząco zwolniło. Budownictwo drogowe spowolniło tylko o 3,5 p.p., prezentując spadek o 8% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku Jednak w tym segmencie większe spadki oczekiwane są dopiero w 2013 r. wraz z ukończeniem opóźnionych inwestycji na EURO. construction sector has slowed only by 3,5 pp presenting a decrease of 8% in the first nine months of However, deeper declines in this segment are expected only in 2013 due to the completion of delayed investments for the EURO Dynamika produkcji budowlanej w Polsce według głównych obiektów budowlanych, I- kw The dynamics of construction output in Poland according to the main buildings, the first three quarters Budynki hotelowe / Hotels Budynki biurowe / Office buildings Budynki jednorodzinne / Single-family houses Budynki wielomieszkaniowe / Residential buildings Budynki przemysłowe i magazynowe / Industrial buildings and warehouses Drogi kolejowe / Railways Budynki użyteczności publicznej / Public buildings Instalacje przemysłowe / Industrial instalations Mosty, wiadukty i estakady, tunele / Bridges -2,8% -3,0% -3,9% -9,4% -11,5% -37,2% 28,2% 26,9% 24,9% 15,7% 15,2% 14,2% 10,8% 9,3% 9,2% Budynki handlowo-usługowe / Retail buildings Sieci przesyłowe / Industrial networks Budowle wodne / Water structures Sieci rozdzielcze / Distribution networks Budownictwo drogowe / Road construction Budowle sportowe i rekreacja / Sports and leisure buildings Źródło / Source: PMR na podstawie danych GUS, 2012 / PMR based on the Central Statistical Office data, 2012 Kłopoty małych i dużych Według danych z rejestru Regon, w połowie 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było 406 tys. przedsiębiorstw budowlanych. Była to liczba o blisko 700 niższa w porównaniu z końcem 2011 roku, co oznacza spadek o 0,2%. Zmiany te były jednak spowodowane nie tyle zakończeniem działalności przez małe przedsiębiorstwa (do 9 pracowników), gdzie nastąpił wzrost o ponad 500 firm, ale głównie redukcją tych o, zdawałoby się, mocniejszej pozycji rynkowej i finansowej podmiotów. Największy liczebny spadek przedsiębiorstw (o ponad 1100) nastąpił bowiem w grupie z przedziału pracowników. Duże spadki dotknęły także większe przedsiębiorstwa. Aż 69 spółek zatrudniających do 249 osób upadło bądź wycofało się z rynku, natomiast wśród największych zniknęło osiem jednostek organizacyjnych. Łączny spadek dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu osób wyniósł niemal 7%. Najdotkliwsze spadki dotknęły regiony lubelski i warmińsko-mazurski (spadki o 11,3%), a także kujawsko-pomorski (-10,2%), podkarpacki (-9,2%) i opolski (-9%). Najmniejszy spadek liczby znaczących firm budowlanych miał natomiast miejsce w województwach mazowieckim (-2,5%), lubuskim (-3,7%) i zachodniopomorskim (-4,4%). Small and large companies in troubles According to data obtained at the Regon registry, in mid- 2012, there were 40,6000 construction companies registered in Poland. This number was nearly 700 lower compared to the end of 2011, which signifies a decrease of 0,2%. These changes, however, were not so much caused by the outflow of small businesses (up to 9 employees), where an increase by over 500 companies occurred, but rather by reduction in number of entities of seemingly stronger market and financial position. The largest decline in numbers of enterprises (more than 1100) took place in the group of companies employing employees. Significant declines also affected larger companies. As many as 69 companies employing up to 249 people bankrupted or withdrew from the market, and, among the largest ones, eight organizations disappeared. Total decline for construction companies employing more than nine persons was nearly 7%. The most severe declines affected the Warmian-Mazurian Voivodeship and the Lublin Voivodeship (11,3% decrease), and the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (-10,2%), the Podkarpackie Voivodeship (-9,2%) and the Opole Voivodeship (-9%). The smallest decrease in the number

5 198 Bartłomiej Sosna Główny analityk rynku budowlanego, PMR Head construction market analyst, PMR Przez najbliższą dekadę branża energetyczna będzie prawdziwym kołem zamachowym polskiego budownictwa. Minione trzy lata w polskiej energetyce konwencjonalnej upłynęły przede wszystkim na żmudnym przygotowywaniu inwestycji energetycznych oraz przeprowadzaniu procedur przetargowych na ich realizację. W roku 2012 widoczne były pierwsze efekty tych działań. Najważniejszą grupą inwestycji są te, na realizację których podpisane zostały już kontrakty z wykonawcami i które wystartują już w 2013 roku. Ich łączna wartość wyniesie 22,5 mld złotych, a moc to ponad 4 tysiące MW. Największe projekty, które należy wymienić to: nowy blok węglowy w Elektrowni Rybnik (5,7 mld złotych, inwestor EdF, a wykonawcą jest francuski Alstom), dwa nowe bloki węglowe w Elektrowni Opole (9,4 mld złotych, inwestor PGE, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa), blok węglowy w Elektrowni Kozienice (5 mld złotych, inwestor Enea, a wykonawcą jest konsorcjum firm: Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal) oraz nowy blok gazowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola (1,6 mld złotych, inwestor Tauron, wykonawca hiszpańska firma Abener Energia). W dłuższym okresie inwestycje w energetyce będą miały jeszcze większy wpływ na branżę budowlaną. Stanie się tak dzięki projektom, które obecnie znajdują się jeszcze w fazie przetargowej to 12 przedsięwzięć, których wartość szacunkowa przekracza 27 mld złotych. Z toczących się postepowań przetargowych największe inwestycje to nowe bloki energetyczne w: Elektrowni Północ (12 mld złotych, Kulczyk Investments), Elektrowni Jaworzno (5 mld złotych, Tauron), Elektrowni Turów (2,5 mld złotych, PGE), Włocławku (1,5 mld złotych, PKN Orlen), Wrocławiu (1,5 mld złotych, Fortum), a także mniejsze jednostki kogeneracyjne w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie (ok. 1 mld złotych każdy, PGE). W fazie przygotowawczej, czyli jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, znajduje się natomiast kolejne 10 inwestycji o łącznej wartości blisko 65 mld złotych, w tym m.in. pierwsza polska elektrownia atomowa, która pochłonie kwotę ok. 40 mld złotych. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przygotowywane inwestycje ostatecznie przejdą w fazę realizacji, gdyż w wielu przypadkach są to projekty względem siebie konkurencyjne. The energy sector will be a real flywheel for the Polish construction over the next decade. The Polish conventional power generation sector spent the past three years primarily preparing arduously energy investments and carrying out procurement procedures for their implementation. First effects of these actions were visible in The most important group of investments is the one for which contracts have been already signed and are due to be started already in Their total value is PLN 22,5 billion, and the power to be generated is more than 4 thousand MW, and the largest projects include: a new coal unit in the Rybnik power plant (PLN 5,7 billion, the investor is EdF and the contractor is the French Alstom), two new coal units at the Opole Power Plant (PLN 9,4 billion, the investor is a PGE Rafako and the contractor is the consortium of Polimex-Mostostal and MSW), a coal unit in Kozienice (PLN 5 billion, the investor is Enea and the contractor is a consortium of Hitachi Power Europe and Polimex-Mostostal), and a new gas unit in the Stalowa Wola Power Plant (PLN 1,6 billion, the investor is Tauron investor and the contractor is the Spanish Abener Energia). The investments in the energy sector will have even greater impact on the construction industry in the long-term. This will happen through projects, which are currently still in the procurement phase these are 12 projects with an estimated value exceeding PLN 27 billion. The biggest energy investments of the ongoing procurement procedures are new blocks in the Northern Power Plant (PLN 12 billion, Kulczyk Investments), Jaworzno (PLN 5 billion, Tauron) Turów (PLN 2,5 billion, PGE), Włoclawek (PLN 1,5 billion, PKN Orlen), Wrocław (PLN 1,5 billion, Fortum), as well as smaller co-generational units in Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski and Szczecin (about PLN 1 billion each, PGE). Another 10 investments with a total value of nearly PLN 65 billion, including Poland s first nuclear power plant, which will cost an amount of about PLN 40 billion, are in the preparatory phase, that is, before the announcement of the tender is while. It should be noted that not all of the prepared investments will eventually pass to the implementation phase, as in many cases, projects are competing with each other.

6 199 Liczba firm budowlanych w Polsce, 2010 I poł Number of construction companies in Poland, 2010 the first half of 2012 Wielkość zatrudnienia Employment size I poł <10 405, , ,583 >10, w tym: / include 18,710 18,649 17, ,431 16,450 15, ,086 2,017 1,948 > Razem 424, , ,009 Źródło / Source: PMR na podstawie rejestru Regon, 2012 / PMR based on the Regon registry, 2012 Zagregowane wyniki finansowe notowane przez firmy sektora budowlanego po świetnym okresie pokazują nieprzerwane spadki. Mimo że przychody firm utrzymują tendencję rosnącą, to zwiększający się poziom zagregowanych kosztów sprawia, że ostateczny wynik finansowy notuje roczne spadki rzędu 25% w 2010 r. i ponad 36% w 2011 roku. Jest to bezpośredni rezultat ostrej konkurencji cenowej panującej w ostatnich latach na rynku oraz wzrostu cen materiałów i paliwa podczas realizacji kontraktów. Nałożenie się tych czynników znalazło odzwierciedlenie w wynikach już za I półrocze 2012, kiedy to zagregowany wynik finansowy netto osiągnął wartość prawie 1 mld zł na minusie. Równie niekorzystne wyniki raportowane są przez wybrane giełdowe spółki budowlane, których duża część notuje wielomilionowe straty. Nie ma już lokomotywy w postaci przygotowań do EURO 2012, kończą się projekty unijne z obecnej perspektywy finansowej, wciąż pozostają nierozwiązane problemy występujące w zrealizowanych i jeszcze realizowanych kontraktach autostradowych. Cięcia w obszarze właściwie wszystkich budowlanych inwestycji sprawią, że w latach kolejnych dynamika produkcji znacząco wyhamuje i odnotowane zostaną pierwsze od lat spadki wartości produkcji budowlano-montażowej. Spadki zintensyfikowane będą w roku 2013 przewidujemy, że rynek budowlany zanotuje wtedy redukcję rzędu 6-7%, do czego przyczynią się także wstrzymywane inwestycje mieszkaniowe czy opóźniająca się realizacja niektórych inwestycji energetycznych. Nadzieje na niewielkie ożywienie w 2014 roku są zaś rezultatem rozpoczynającego się dostępu do nowych środków unijnych, ale także bardziej zaawansowanej już realizacji projektów energetycznych, które znacząco zaczną napędzać wzrost produkcji budowlano-montażowej. Za oczekiwane spadki w 2013 odpowiadać będzie przede wszystkim segment drogowy, który doprowadził na krawędź bankructwa wiele krajowych spółek budowlanych, a kilku zagranicznych wykonawców skłonił do decyzji o wycofaniu się z rynku polskiego. W rezultacie, od 2014 roku na rynku zrobi się znacznie luźniej, na czym skorzystają firmy, które zdołały przetrwać dwa lata of major construction companies took place was in the Masovian Voivodeship (-2,5%), the Lubusz Vovivodeship (-3,7%) and the West Pomeranian Voivodeship (-4,4%). The aggregated financial results recorded by the construction sector companies after a great period show continuous declines. Despite the fact that companies revenue keeps on growing, the increasing level of aggregated costs causes the annual decline of final financial results (by 25% in 2010 and over 36% in 2011). This constitutes a direct result of fierce price competition prevailing in recent years on the market and an increase in the prices of materials and fuel during the execution of contracts. Combination of these factors is reflected in the results already for the first half 2012, when the aggregated net profits reached nearly PLN 1 billion in the red. Equally negative results are reported by selected listed construction companies, many of which recorded multimillion losses. There is no longer a locomotive in the form of preparation for EURO 2012, the current projects implemented under the EU financial perspective are terminated, and the problems related to already terminated and still ongoing motorway projects still remain unresolved. Cuts in virtually all areas of construction investments will result in decelerating the output growth significantly and declines in the construction and assembly production sector value will be recorded in future years. The declines will be intensified in 2013 we anticipate that the construction market will record reduction of 6-7%, which will also be caused by housing projects put on hold and delayed implementation of some energy investments. Hopes for a slight recovery in 2014 are the result of opening the access to new EU funds, but also already more advanced implementation of energy projects that will drive growth in construction output significantly. The declines expected for the year 2013 mainly correspond to the road construction sector that led many national construction companies to the brink of bankruptcy, and convinced several foreign companies to the decision to withdraw from the Polish market. As a result, by 2014 the market will become

7 200 turbulencji rynkowych i w międzyczasie dobrze przygotują się do realizacji inwestycji z nowej perspektywy unijnej. Pozytywnie na rynek budowlany wpływać będzie natomiast budownictwo niemieszkaniowe, które w najbliższym czasie będzie najbardziej stabilnym segmentem rynku. Na jego wzrost składać się będzie część handlowo-usługowa, w której poza budową nowych obiektów, widoczny jest także trend polegający na modernizacjach wcześniej realizowanych obiektów w głównych miastach Polski. Także dużą chłonnością charakteryzować się będzie rynek magazynowy oraz biurowy, gdzie nowe projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a współczynnik pustostanów jest nadal na stosunkowo niskim poziomie. Czynnikiem nieco hamującym sektor niemieszkaniowy może być wysoki poziom zadłużenia samorządów, co spowoduje wstrzymanie części planowanych inwestycji w nowe obiekty użyteczności publicznej. much more loosely, to the benefit of companies that have managed to survive two years of market turbulence and in the meantime prepared well to implement investment within the new EU perspective. The non-residential construction, which will be the most stable segment of the market in the near future, will have positive impact on the construction market. The retail and service sector will contribute to its growth, in which, besides the construction of new facilities, the trend consisting of modernization of the facilities already implemented in major Polish cities is visible. Also the warehouse and office market, where new projects are very popular and the vacancy rate is still at a relatively low level, will be characterized by large absorption. High level of local government debt, which will halt the planned investment in new public buildings, will be a factor slightly inhibiting the growth of the non-residential sector. Raport Analiza rynku budowlanego opracowała firma PMR Report Analysis of the construction market compiled by PMR PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom, a także wielu lokalnym firmom. Rocznie wykonujemy około 200 projektów na indywidualne zamówienie naszych klientów, pomagając im zwiększać ich udziały rynkowe, z sukcesem wchodzić na nowe rynki oraz optymalizować koszty działalności. Naszym klientom oferujemy unikatowe połączenie regionalnej specjalizacji z międzynarodowymi standardami jakości. Wartość naszej oferty opiera się na synergii posiadanych danych rynkowych, analiz, prognoz oraz dużego doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie biznesowym. Wykorzystując ten efekt, przekształcamy wiedzę o rynku w biznesowe rekomendacje, prowadzące do zwiększenia rentowności oraz przyspieszenia rozwoju firm. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie. PMR is a market research and consulting company active within over 25 countries of Central and Eastern Europe. Since 1995 we have been working for more than 500 global corporations, as well as for many regional companies. Each year we run around 200 custom projects for our clients assisting them to continuously increase their market share, successfully enter new territories and optimise costs. Our competitive advantage is built on a unique combination of a local approach with international quality standards. Value for our clients is based on the synergy of in-house industry data, analyses, forecasts and substantial market research and business consulting experience. Using this synergy we convert market knowledge into actionable recommendations which lead to profitability improvements and strategic growth. We specialise in construction, retail, pharmaceuticals, healthcare, IT and telecommunications. However, our experience extends to many other industries. In addition to our tailored research and business consulting projects we also publish annually almost 100 ready sector reports and information services.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł

Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł FREE ARTICLE Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł Źródło: Raport Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Wrzesień 2012 Bartłomiej Sosna, Główny analityk

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 Prognozy na lata 2009-2011 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2009 PMR P U B L I C A T I O

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1 Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w I kw. 2013 roku 6 maja 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-6 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 7-9 2 Dynamika produkcji budowlano-montażowej

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. Źródło: Raport Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 2008. Prognozy na lata 2008-2011 Bartłomiej Sosna Sierpień 2008 PMR P U B L I C A T

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update)

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update) Journalist: PAP Ronson expects that Q2 will be in the black, but worse q/q because of delays at Verdis Jolanta Wasiluk Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Od 2005 roku budownictwo jest najszybciej

Od 2005 roku budownictwo jest najszybciej Perspektywy budownictwa Od 2005 roku budownictwo jest najszybciej rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki i wiele wskazuje na to, że pozostanie ono liderem wzrostu przez kilka następnych lat. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

RYNEK PASZ 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO A N A L I Z Y

RYNEK PASZ 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO A N A L I Z Y rynek_pasz_08_23_okladka_a3_zewn:layout 1 2008-09-22 12:38 Strona 1 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

DOROTA PAŁUBSKA. Innovation Performance in Poland and Polish Companies

DOROTA PAŁUBSKA. Innovation Performance in Poland and Polish Companies 10.2478/v10103-011-0014-2 DOROTA PAŁUBSKA Innovation Performance in Poland and Polish Companies Abstract Poland, with its weak innovation performance still lags far behind most European countries. The

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYBRANYCH KRAJACH 1

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYBRANYCH KRAJACH 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CENY OLEJU NAPĘDOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II KRAKOW 215 KRAKOW REAL ESTATE MARKET P.II Partners Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl www.mrn.pl e-mail: zarząd@mrn.pl KRN Media www.krnmedia.pl e-mail: krn@krn.pl Krakowski Serwis Mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu?

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? Część V Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? prof. dr Zofia Bolkowska Dwa lata (2009 i 2010) były najgorsze dla budownictwa od czasu głębokiego regresu na początku poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Styczeń 2013 Autorzy: Zofia Bednarowska, Sebastian Perwel Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Prawie co drugi pracujący Polak dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

RYNEK RZEPAKU A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K

RYNEK RZEPAKU A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 45 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK RZEPAKU stan i perspektywy P Ó Ł R O C Z N I K

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009. Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska

Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009. Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska Sprzedaż detaliczna on-line w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2009 Data publikacji: wrzesień 2007 Wersje językowe: angielska, polska Od autora Handel przez internet to z jednej strony zaledwie

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo