PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ. 80-225 GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ ADRES INWESTYCJI FAZA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA Obiekt usytuowany jest na terenie Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdynia PROJEKT WYKONAWCZY Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY 3 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ZESPÓŁ AUTORSKI FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Marek Szewczuk 23/Gd/00 specjalność kontsr.-budowlana PROJEKTANT inż. Michał Pawłowski KUP/0012/POOE/04 specjalność elektroenergetyczna SPRAWDZAJĄCY inż. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 specjalność elektroenergetyczna PODPIS Gdańsk, kwiecień 2013r.

2 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ 1. Projekt Zagospodarowania Terenu 2. Projekt wykonawczy: 2.1. Drogi 2.2. Przebudowa urządzeń Energa Operator S.A. oraz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2.3. Przebudowa urządzeń Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia 2.4. Przebudowa urządzeń Telekomunikacji Polskiej S.A Przebudowa urządzeń Multimedia Polska S.A Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej 3. Opracowania związane: 3.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3.2. Opinia geotechniczna VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

3 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 2.3 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA. BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA: Opis techniczny str. 4 9 Zestawienie materiałów str. 10 Obliczenia fotometryczne oświetlenia str Uzgodnienia, warunki, decyzje str CZĘŚĆ RYSUNKOWA: str Rys. 1 Rys. 2 Przebudowa urządzeń ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia Przebudowa urządzeń ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia- Schemat ideowy oświetlenia skala 1 : 500 schemat VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

4 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 1. CEL OPRACOWANIA. Opracowanie niniejsze ma na celu zabezpieczenie istniejących sieci oświetleniowych własności ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz budowę nowego oświetlenia w obszarze opracowania projektu: Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt opracowano na podstawie: - Umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 zawarta dnia 08 grudnia 2011 roku w Gdyni pomiędzy Urzędem Miasta Gdynia z siedzibą przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54, a VIA CONSULTING sp. o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wassowskiego 12/35 3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Żurawiej i Malinowej z dnia 11 grudnia 2002 r.; Uchwała nr III/59/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Żurawiej i Malinowej (Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2003 r.); Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej ; Dwuwariantowa koncepcja drogowa budowy ulicy Żurawiej, na odcinku od ulicy Chabrowej do ulicy Modrzewiowej w Gdyni, autor: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska; Wypisy z rejestru gruntów wydane przez Urząd Miasta Gdyni, Wydział Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości; Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba; Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEOBOR z Gdańska w 2012r.; Wizja lokalna w terenie; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz z dnia 23 grudnia 2003 r.); VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

5 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA Pismo nr UGD.MK-7046/III/74/9364/2009/2010/616 wydane przez ZDiZ w Gdyni z dnia Pismo nr EO/No-1/MS/2714/2012 wydane przez ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z dnia Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 4. ZAKRES PRZEBUDOWY ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ad. A Zabezpieczenie istniejącej linii oświetleniowej (rys. nr 1) Istniejący kabel oświetleniowy biegnący wzdłuż ulicy Chabrowej, pod projektowaną nawierzchnią ulicy Żurawiej należy istniejący kabel oświetleniowy wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. odkopać na odcinku 22m i zabezpieczyć rurą SRS 110 na odcinku 16m. Wloty rur obustronnie uszczelnić przed zamuleniem. Rury ochronne należy ułożyć na takiej głębokości by górna krawędź rury ochronnej znajdowała się minimum 1m od nawierzchni ulicy. Ad. B Demontaż istniejącego oświetlenia (rys. nr 1) Istniejące dwie oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach linii napowietrznej należy zdemontować wraz z zabezpieczeniami i oprzewodowaniem. Zdemontowane urządzenia należy przekazać właścicielowi tj. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., w przypadku odmowy przyjęcia opraw przez obecnego właściciela Wykonawca jest zobowiązany zutylizować zdemontowane urządzenia na własny koszt. 5. BUDOWA OŚWIETLENIA. 5.1 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W zakres budowy oświetlenia drogowego wchodzi: - budowa słupów oświetleniowych ulicznych 9 kpl. - wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35mm 2 na potrzeby projektowanego oświetlenia Lokalizację słupów i rozdzielnic oświetleniowych przedstawiono na rys. nr WYMAGANE PARAMETRY OŚWIETLENIOWE (ME5) - minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 0,5 cd/m 2 - minimalna całkowita równomierność luminacji jezdni Uo: 0,35 - minimalna wzdłużna równomierność luminacji jezdni Ul: 0,4 - maksymalny wskaźnik przyrostu progu kontrastu TI: 15 % - stosunek natężenia oświetlenia SR: 0,5 VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

6 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 5.3 DOBÓR URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. Dla w/w wymaganych parametrów oświetleniowych (ME5) oraz parametrów technicznych ulic dobrano oświetlenie o następujących parametrach: - typ rozmieszczenia: jednostronne a=27 do 38 [m] - oprawa: oprawa sodowa SC70 bez redukcji mocy (5NA597E1MT0F) - lampa: SON PIA PLUS 70W - współczynnik zapasu: wysokość zawieszenia H : 8 [m] - kąt odchylenia oprawy: 5 [stopni] - wysięg: 1,0[m] - lokalizacja słupów: na zewnątrz jezdni poza chodnikiem Do zawieszenia opraw dobrano: - Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m z wysięgnikiem 1m/5 o o grubości blachy minimum 4mm (prod. VALMONT) Do posadowienia słupów przyjęto fundamenty typu: - F-150V/43 (1500x430x430mm) (prod. VALMONT) Fundamenty zagłębiać w gruncie na głębokość - górna płaszczyzna fundamentu (płaszczyzna mocowania słupa) powinna wystawać o około 2cm ponad poziom krawężnika, płaszczyzny chodnika. Projektowane oświetlenie zasilić z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/7 ul. Modrzewiowa. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożyć kabel YAKXS 4x35mm 2, razem z kablem ułożyć bednarkę Fe/Zn 30x4mm i podłączyć we wszystkich słupach. Z uwagi na niezawodność eksploatacyjną projektowany słup nr 1/15 połączyć kablem YAKXS 4x35mm² długości 30m z istniejącym słupem trakcyjno oświetleniowym zlokalizowanym przy ulicy Chabrowej na tzw. "podział sieci". W istniejącym słupie trakcyjno-oświetleniowym wymienić tabliczkę na tzw. "podziałową". W projektowanym słupie nr 1/15 zamontować tabliczkę na tzw. "podział sieci". Projektowane kable w miejscach oznaczonych, oraz w przypadku zbliżeń i skrzyżowań układać w rurze osłonowej z materiału HDPE typu DVK110 oraz SRS 110. Wloty rur obustronnie uszczelnić przed zamuleniem. Ze względu na duże zagęszczenie istniejących urządzeń podziemnych w przedmiarze robót zwiększono ilość rur osłonowych o 20% w stosunku do rur oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. W słupach połączenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonać przewodami YDY 3x2,5mm 2. Oprawy zabezpieczyć poprzez zamontowanie wkładek bezpiecznikowych topikowych 6A. Zastosować tabliczki oświetleniowe typu choinka (wzór stosowany w ENERGA Oświetlenie Sopot). Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzędnych słupów, tras kabli dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego przez zamawiającego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urządzeń należy zwrócić uwagę na projektowane rzędne terenu. Słupy mają być wykonane ze stali o minimalnej grubości 4mm w gatunku S235JR. Słupy mają być spawane jednym spawem wzdłużnym wykonanym w technologii plazmowej lub laserowej, tj. spawem niewidocznym, który charakteryzuję się wyższym przetopem (ponad 80%) oraz brakiem lica spoiny. Ma to duże znaczenie w procesie cynkowania ponieważ w przypadku spoiny plazmowej, nie występują żadne narosty cynku, które obniżają jego jakość, struktura cynku na spoinie jest taka sama jak na blasze. Spawanie plazmowe oraz laserowe odbywa się bez żadnego materiału wypełniającego, wykorzystywany jest tylko VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

7 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA materiał rodzimy. Taki stan rzeczy sprawia, że blacha nie jest przegrzana wokół spawu wzdłużnego. Spaw taki jest dużo bardziej wytrzymały od spawu tradycyjnego oraz jest on praktycznie niewidoczny po procesie cynkowania ogniowego. Każdy słup wyposażony ma być w przetłaczaną podstawę wykonaną ze stali S420MC o grubości 6mm, wymiarach zewnętrznych 412mm x 412mm, z otworami pod kotwy o wymiarach 32mm x 54mm i otworem wewnętrznym o średnicy 132mm oraz wysokość 36mm. Słupy należy wyposażyć we wnęki rewizyjne umożliwiające łatwy i szybki dostęp do tabliczki bezpiecznikowej. Pokrywa drzwiczek mocowana za pomocą jednej śruby imbusowej z łbem grzybkowym M10x30. Wszystkie słupy cynkować ogniowo zgodnie normą EN ISO 1461 i muszą być objęte 10 letnią gwarancją. Obciążenie wiatrem ma być liczone wg PN-77B dla strefy III. Wszystkie słupy wysięgniki i oprawy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez instytucję do tego upoważnioną, na podstawie, której, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodności. Słupy i wysięgniki należy cynkować zgodnie z normą PN-EN ISO Wysięgniki należy montować na słup o średnicy górnej fi=60mm. Wysięgniki mają posiadać specjalną końcówkę, która powstaje w wyniku przeciągnięcia rury przez odpowiednio dobrane pierścienie. Zaletą tej metody jest to, że cześć wysięgnika która opiera się na trzonie słupa wykonana jest bez użycia urządzeń spawalniczych, co pozwala uniknąć pęknięcia spawów oraz przegrzania materiału. Wysięgniki należy wykonać z kątem gięcia 5 o. Wszystkie zmiany dotyczące słupów, masztów, wysięgników, fundamentów i opraw należy konsultować z projektantem oświetlenia. Fundament i dolną część słupa na długości ~0.3m. od jego stopy malować preparatem izolacyjnym. Końcówki kablowe osłonić rurką izolacyjną termokurczliwą z wyjątkiem płaszczyzny styku połączenia śrubowego, zachowując kolory żył kabla. Do obliczeń parametrów oświetlenia przyjęto oprawy sodowe produkcji SITECO. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy opraw drogowe posiadające budowę jednokomorową o stopniu szczelności IP66. Obudowa oprawy ma być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Uszczelka oprawy wykonana z tworzywa EPDM nie ulegająca starzeniu. Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy wykonany z czystego aluminium z możliwością regulacji strumienia świetlnego znajdujący się wewnątrz oprawy. Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej cosφ 0,85. Oprawy zgodne z PN-EN muszą być wyposażone z skompensowane układy stabilizacyjno zapłonowe ze statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Wymiana źródła światła beż użycia narzędzi. Klosz oprawy wykonany płaskiej hartowanej szyby ok. IK min 09. Oprawy muszą posiadać system oddychania pozwalający na jednokierunkową wymianę powietrza z otoczeniem. Oprawy muszą posiadać uniwersalny, zintegrowany uchwyt montażowy pozwalający na montaż oprawy na wysięgniku. Oprawy mają być przystosowane do wysokoprężnych źródeł światła sodowych SON PIA PLUS. Materiały, z których wykonano oprawy mają gwarantować użytkowanie przez okres minimum 15 lat. Oprawa zamykana 1 zamkiem na przedzie oprawy. Główne elementy konstrukcyjne opraw (korpus, pokrywy, odbłyśniki, klosze muszą być wykonane z materiałów podlegających ponownemu przerobowi (tzw. Oprawa przyjazna środowisku). Trasy kabli i lokalizację słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr 1. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

8 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 6. LINIE KABLOWE - UWAGI OGÓLNE. Przyjęto następujące głębokości ułożenia kabli w gruncie licząc od górnej powierzchni kabla: a/ 100cm - pod powierzchnią ulic i dróg w części przeznaczonej dla ruchu kołowego. b/ 90cm - na użytkach rolnych / ogrody / c/ 70cm - pod chodnikami i innymi terenami nie wymienionymi w pkt. a i b Jako ochronę projektowanego kabla na skrzyżowaniach należy stosować rury typu: dla kabli n.n.-0,4kv - HDPE 160/8,0 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. - HDPE 110/6,3 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. - HDPE 75/4,5 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. dla kabli SN-15kV - HDPE 160/8,0 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. Przepust winien wystawać poza strefę chronioną 50cm z każdej strony. W pozostałym ciągu kabla przewidziano do ułożenia 25cm nad kablem w wykopie jako ochronę: - dla kabla SN-15kV folię PCV czerwoną - dla kabla nn-0.4kv folię PCV niebieską W wykopie kabel należy układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą, przykryć również warstwą piasku 10cm i następnie gruntem rodzimym. Kable biegnące tą samą trasą należy układać we wspólnym wykopie w odległości: - między kablami n.n.- 0.4kV min. 10cm - między kablami S.N.- 15kV min. 25cm Na kablu wzdłuż całej trasy a także w miejscach charakterystycznych winny być umieszczone opaski kablowe z adresem kabla, na których w trwały sposób mają być zapisane: - numer, typ i przekrój kabla - napięcie, - symbol użytkownika, adresy, - dane wykonawcy, data ułożenia, Wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu dużej ostrożności ze względu na duże nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branż. Przed przystąpieniem do wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych wykonać przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odległości przy zbliżeniach. W przypadku konieczności zbliżenia układanych odcinków projektowanego kabla do istniejących instalacji uzbrojenia podziemnego na odległość mniejszą od normatywnej, kabel układać w rurze ochronnej typu HDPE. Przy układaniu kabli przestrzegać zakładowej normy producenta kabla w szczególności nie wolno przekraczać: - dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu w wykopach oraz - dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu określonych w zakładowych normach producenta zastosowanych kabli. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

9 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 7. UWAGI KOŃCOWE. - Roboty należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami z oraz przepisami BiHP. - Wszystkie wykopy pod rury i kable wykonywać ręcznie - Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru - Na budowie stosować materiały spełniające wymagania art. 10 Prawa Budowlanego. - Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, producentów, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych dla materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów jakościowych i zgodności z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

10 8. Zestawienie materiałów 8.1. Zestawienie materiałów podstawowych do montażu Kolizja "A"- wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ilość Jednostka miary Rura osłonowa dwudzielna SRS m Piasek. 1,8 m3 Pianka uszczelniająca poliuretanowa 750 ml 1,0 szt Pospółka- uziarnienie 0-31,5mm 2,7 m3 Budowa oświetlenia - wł. Urząd Miasta w Gdyni Ilość Jednostka miary Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany "8m/1m/5 " 9 kpl. Rura DVK 110mm 76 m Rura SRS 110mm 76 m Tabliczka podziałowa - kompletna 2 szt Kabel YAKXS 4x35mm m Bednarka ocynkowana St0S 30 4mm 405 m Piasek. 40,926 m3 Pianka uszczelniająca poliuretanowa 750 ml 1 szt Oprawa SC 70- kompletna ze źródłem światła 9 szt Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 9 szt Kapturek ET 10 szt Opaska kablowa OKi - ocechowana 80 szt Przewód YDY-450/750 V 3 2.5mm2 90 m Tabliczka słupowa - kompletna 8 szt Folia niebieska kalandrowana gr. 0,4-0,6 mm. 106,3 m Zestawienie materiałów z demontażu Kolizja "B"- wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ilość Jednostka miary Oprawa oświetleniowa wraz z źródłem światła i wysięgnikiem - kompletna 2 kpl. Budowa oświetlenia - wł. Urząd Miasta w Gdyni Ilość Jednostka miary Tabliczka bezpiecznikowa z istniejącego słupa oświetleniowo - trakcyjnego - kompletna 1 kpl.

11 UL Zurawia Gdynia Oprawa SC 70W IP66 na calosci oprawy kl II, klosz szklany płaski ik min 09, korpus aluminiowy, filtr wyrownujacy cisnienia miedzy komora lampy a otoczeniem Partner for Contact: Order No.: Company: Customer No.: Data: Edytor:

12 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, / Karta danych oprawy Wylot światła 1: Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń cd/klm C0 - C180 C90 - C270 73% Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa. Strona 2

13 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Dane planowania Profil ulicy Jezdnia 1 (Szerokość: m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080) Współczynnik konserwacji: 0.80 Rozmieszczenia opraw m m Oprawa: SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, Strumień świetlny opraw: 6600 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej Moc opraw: 83.0 W przy 70 : 381 cd/klm przy 80 : 77 cd/klm Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 : 1.57 cd/klm Odstęp słupa: m W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy Wysokość montażu (1): m zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu. Wysokość punktu świetlnego: m Żadna moc oświetleniowa powyżej 95. Nawis (2): m Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G4. Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu Długość wysięgnika (4): m oślepiania D.6. Strona 3

14 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Lista opraw SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, Numer artykułu: 5NA597E1MT0F Strumień świetlny opraw: 6600 lm Moc opraw: 83.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: Wyposażenie: 1 x HST-MF 70W/220 LL (Czynnik korekcyjny 1.000). Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń. Strona 4

15 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Wyniki szczegółowe 6.00 m m Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315 Lista pól oszacowania 1 Pole oszacowania Jezdnia 1 Długość: m, Szerokość: m Siatka: 13 x 6 Punkty Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1. Nawierzchnia: R3, q0: Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.) L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy: Spełnione/nie spełnione: Strona 5

16 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L) m m Wartości Candela/m², Skala 1 : 315 Siatka: 13 x 6 Punkty Pozycja obserwatora: ( m, m, m) Nawierzchnia: R3, q0: L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy ME5: Spełnione/nie spełnione: Strona 6

17 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L) m m Wartości Candela/m², Skala 1 : 315 Siatka: 13 x 6 Punkty Pozycja obserwatora: ( m, m, m) Nawierzchnia: R3, q0: L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy ME5: Spełnione/nie spełnione: Strona 7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca,09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel. 0 601 708 638 P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 DZE.271.5 1.2015. Mielec, 04.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo