Szept. Święta Bożego Narodzenia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Święta Bożego Narodzenia 2013"

Transkrypt

1 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr289 Gmina Postomino Postomina epuap: /postomino/skrytka Rok XXIV nakład: 1500 szt. ISSN Święta Bożego Narodzenia 2013 Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, wspomnień, wzruszeń, a przede wszystkim radości w gronie najbliższych. Niech takie chwile i świąteczny nastrój umocnią nadzieję na spełnienie najskrytszych marzeń. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Krakowska Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski

2 2 XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XXXV Sesji Rady Gminy zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowej (dotyczy z rozliczeń wyemitowanych Postomino w dniu 27 września 2013 miejscowości Rusinowo (dotyczy dz. nr 108/12 w Jarosławcu); papierów wartościowych, kredytów roku radni: przeznaczenia dalszych terenów >> w sprawie wyrażenia zgody na i pożyczek z lat ubiegłych); >> w sprawie uchwalenia zmiany VI pod zabudowę turystyczną, zmiany s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę >> w sprawie zmiany wieloletniej studium uwarunkowań i kierunków g a b a r y t ó w p r o j e k t o w a n e j nieruchomości gruntowej (dotyczy prognozy finansowej na lata zagospodarowania przestrzennego zabudowy i jej usytuowania oraz dz. nr 81 we Wszedzieniu); 2022; gminy Postomino - dotyczy pięciu d o s t o s o w a n i a u k ł a d u komunikacyjnego do istniejących >> w sprawie wyrażenia zgody na >> w sprawie stawek podatku od obszarów: podziałów własnościowych); s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę nieruchomości w 2014 r.; - lokalizacji farmy wiatrowej nieruchomości gruntowej (dotyczy >> w sprawie przystąpienia do >> w sprawie określenia stawek w obrębach Złakowo i Postomino - dz. nr 83 we Wszedzieniu); sporządzenia zmiany studium p o d a t k u o d ś r o d k ó w obszar nr 1; u w a r u n k o w a ń i k i e r u n k ó w >> w sprawie wyrażenia zgody na transportowych; - lokalizacji farmy wiatrowej zagospodarowania przestrzennego wydzierżawienie nieruchomości na >> w sprawie uchwalenia Programu w obrębie Pieszcz - obszar nr 2; gminy Postomino (celem jest okres powyżej 3 lat (dotyczy dz. nr współpracy Gminy Postomino na - lokalizacji zabudowy turystycznej, dostosowanie do aktualnych 342/13 w Jarosławcu); rok 2014 z organizacjami r e k r e a c j i i n d y w i d u a l n e j wymogów rozwoju gospodarczego >> w sprawie wyrażenia zgody na pozarządowymi oraz innymi i mieszkaniowej w obrębach i turystycznego, a także wnioskami wydzierżawienie nieruchomości na p o d m i o t a m i p r o w a d z ą c y m i geodezyjnych Łącko i Jezierzany - o zmianę studium); okres powyżej 3 lat (dotyczy dz. nr działalność pożytku publicznego na obszar nr 3; >> w sprawie wyrażenia zgody na nieruchomości gruntowej (dotyczy 194/2 w Chudaczewie); rzecz mieszkańców Gminy - lokalizacji zabudowy turystycznej, nabycie nieruchomości (dotyczy dz. dz. nr 572/3 w Jarosławcu); >> w sprawie zmian w budżecie gminy Postomino; r e k r e a c j i i n d y w i d u a l n e j nr 368/18 w Postominie oraz >> w sprawie wyrażenia zgody na Postomino na 2013 rok (budżet >> w sprawie przyjęcia Programu i mieszkaniowej w obrębie Górsko - działek nr 616/3, 629, 533/6 s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę gminy zamknie się: po stronie Integracji Społecznej i zawodowej obszar nr 4; w Pieńkowie); nieruchomości gruntowej (dotyczy dochodów kwotą ,70 zł, O s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h - lokalizacji miejsca obsługi >> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r dz. nr 572/4 w Jarosławcu); po stronie wydatków kwotą realizowanego w ramach projektu podróżnych MOP, stacji paliw XXIII/206/12 w sprawie wyrażenia 791,70 zł, deficytem w kwocie systemowego pn. Szansa na >> w sprawie wyrażenia zgody na z u s ł u g a m i i z a b u d o w ą zgody na zamianę nieruchomości ,00 zł, który w całości rozwój na lata przez s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę mieszkaniową w obrębie Kanin (dotyczy zamiany dz. nr 572/2 na zostanie pokryty długoterminowym G m i n n y O ś r o d e k P o m o c y nieruchomości gruntowej (dotyczy obszar nr 5); dz. nr 131/4 i 131/1 w Jarosławcu); kredytem bankowym oraz wolnymi Społecznej w Postominie. dz. nr 572/5 w Jarosławcu); środkami stanowiącymi nadwyżkę >> w sprawie uchwalenia zmiany >> w sprawie wyrażenia zgody na >> w sprawie wyrażenia zgody na środków pieniężnych na rachunku m i e j s c o w e g o p l a n u s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę bieżącym budżetu, wynikających Podziękowanie Niższy podatek rolny Na listopadowej sesji Rady Gminy Postomino Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Krakowska podziękowali sołtysowi sołectwa Pałówko Krzysztofowi Urbańskiemu oraz wręczyli kosz pełen upominków za profesjonalne zorganizowanie dożynek gminnych. Jednocześnie podziękowali tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Gminnego Święta Plonów. Ochrona brzegów morskich Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego. Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w imieniu którego podpis złożył prezes Jacek Chrzanowski a Urzędem M o r s k i m w S ł u p s k u, reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Bobina. Projekt wykonany będzie w ramach Programu Operacyjnego I n f r a s t r u k t u r a i Ś r o d o w i s k o w miejscowościach: Jarosławiec, Chłopy, Dźwirzyno, Unieście i Ustronie Morskie. Jego wartość to 93 miliony zł. 2 9 l i s t o p a d a r o k u Gawłowskim, Prezesem WFOŚiGW Realizacja zadania to ogromna szansa w siedzibie Starostwa Koszalińskiego w Szczecinie Jackiem Chrzanowskim, dla Jarosławca na odbudowę plaży podpisano umowę o dofinansowanie Wicemarszałkiem Województwa w jego centralnej części. Projekt projektu pn.: "Ochrona brzegów Zachodniopomorskiego Andrzejem przewiduje budowę zespołu sześciu m o r s k i c h P o b r z e ż a Jakubowskim, Prezydentem Miasta falochronów brzegowych o długości od Koszalińskiego". Wójt naszej gminy Koszalin Piotrem Jedlińskim i Starostą 150 do 200 m oraz siedem ostróg, Janusz Bojkowski oraz wójtowie gmin, K o s z a l i ń s k i m R o m a n e m wykonany zostanie również drenaż na terenie których będą realizowane S z e w c z y k i e m u c z e s t n i c z y l i plaży i podnóża klifu. Realizacja inwestycje wraz z Sekretarzem Stanu w oficjalnym podpisaniu umowy p r o j e k t u m a s i ę z a k o ń c z y ć Ministerstwa Środowiska Stanisławem o dofinansowanie zadania pn. w II kwartale 2015 r. Na listopadowej sesji Rada Gminy Postomino podjęła uchwały ustalające stawki podatkowe na 2014 rok. Zdecydowano, że najważniejsze dla mieszkańców stawki podatkowe pozostaną na poziomie roku Zmniejszeniu ulegną obciążenia podatkowe rolników. Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2014 roku będzie cena 1q żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z r. ustalona na kwotę 69,28 zł, która jest niższa od ubiegłorocznej wynoszącej 74,18 zł. Opłata miejscowa pozostanie na poziomie roku ubiegłego (2,15zł), a stawki opłaty targowej pozostają takie same już od 2010 roku. W 2014 roku tyle samo podatku zapłacimy za budynki mieszkalne, gospodarcze (szopy, garaże, obórki, itp.) oraz za grunty niezwiązane z celami letniskowymi i militarnymi. Komentarz Wójta Gminy Postomino Nieznacznie, średnio o 0,9 %, a więc o wskaźnik inflacji, wzrosną stawki podatków od środków transportowych i od nieruchomości za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, za budynki z w i ą z a n e z p r o w a d z e n i e m działalności gospodarczej, za grunty wykorzy-stywane na cele militarne i letniskowe, za budynki letniskowe, za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, za budynki zajęte na prowadzenie działalności związanej z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym. - Na inwestycję, którą będzie realizował Urząd Morski czekaliśmy wiele lat. Cieszę się niezmiernie, że w końcu doczekamy się jej realizacji. Chciałbym szczególnie podziękować Panu Tomaszowi Bobinowi Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku i jego pracownikom za przygotowanie projektu oraz Panu Stanisławowi G a w ł o w s k i e m u S e k r e t a r z o w i S t a n u w Ministerstwie Środowiska za jego wsparcie. Liczę na to, że po zrealizowaniu tej inwestycji, będziemy mogli cieszyć się piękną plażą w Jarosławcu, co znacznie podniesie naszą atrakcyjność turystyczną oraz bezpiecznym brzegiem morskim poprzez odpowiednie zabezpieczenia klifu.

3 3 Aktualności inwestycyjne Ważne w grudniu: Nowe drogi asfaltowe PIĄTEK 21 Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. Grudzień jaki, czerwiec taki. W Marszewie przebudowano drogę gminną w technologii betonu asfaltowego na odcinku o łącznej długości 997,67 mb i szerokości 3-3,5 m wraz z utwardzeniem zjazdów. Do wykonania pozostało jeszcze pobocze gruntowe o szerokości 1 m. Internet w Gminie W o s t a t n i m c z a s i e Budowa tej infrastruktury mieszkańcy naszej gminy mogli oznacza, że Internet będzie zauważyć, że zostały położone szybszy i bezpieczniejszy n o w o c z e s n e k a b l e a przede wszystkim łatwiej światłowodowe a na dachach dostępny dla mieszkańców. b u d y n k ó w u ż y t e c z n o ś c i Poprawi się jakość korzystania publicznej powstały maszty z sieci w miejscach, w których jest antenowe. To efekt realizacji to obecnie utrudnione czy wręcz projektu pod nazwą Regionalna niemożliwe. Nowoczesna sieć Platforma Cyfrowa Dorzecza dostarczana drogą kablową oraz Wieprzy i Grabowej II bezprzewodową obejmie także infrastruktura szerokopasmowej instytucje takie jak: urzędy, szkoły, sieci teleinformatycznej, którego przedszkola, bibliotekę publiczną. partnerami są miasto Sławno P o z o s t a j e j e s z c z e lider projektu, powiat sławieński ogłoszenie przez lidera projektu oraz gminy Sławno, Postomino (miasto Sławno) przetargu, na i Malechowo. operatora sieci internetowej. Przebudowa ujęcia wody Ruszyła Przebudowa ujęcia pomp wraz z orurowaniem i armaturą, i stacji uzdatniania wody oraz budowa montaż obudów studziennych sieci wodociągowej rozdzielczej naziemnych ze studni do SUW, w miejscowości Jarosławiec. w y m i a n ę c a ł e j i n s t a l a c j i Operacja jest współfinansowana technologicznej wraz z instalacją w ramach działania Podstawowe elektryczną i sterowniczą oraz usługi dla gospodarki i ludności wewnętrzne instalacje wodno - wiejskiej objętego Programem kanalizacyjne. Projekt to także Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zmodernizowanie dwóch obiektów, w zakresie gospodarki tj. budynku SUW i budynku wodno ściekowej. technicznego (agregatorowni) Zakres robót inwestycyjnych wykonanych w technologii tradycyjnej obejmuje przebudowę ujęcia oraz murowanej. stacji uzdatniania wody polegających Wykonawcą robót budowlanych na: przebudowie dwóch istniejących jest Spółka z o.o. EUROAQUA studni głębinowych, w tym: wymianę z Poznania. Z Chudaczewa do Królewa również można dojechać po asfalcie. Aby jak najdłużej zachować drogę w dobrym stanie, trzeba było postawić znaki ograniczające tonaż przejeżdżających samochodów. Ścieżka rowerowa Zakończone zostały roboty w 2012 roku zapewni bezpieczeństwo budowlane dotyczące zadania pn. ruchu pieszego i rowerowego na Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Wicko w miejscowości Pas Pobrzeża na zachód od Ustki. Jezierzany, które obejmowało Wykonawcą robót budowlanych było budowę ścieżki z miejscami do Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne wypoczynku (stoły z zadaszeniem, Sp. z o.o. w Postominie. ławki, stojaki na rowery, nasadzenia Kolejny raz zachęcamy Państwa drzew liściastych, trawniki). Koszt do aktywnego wypoczynku na inwestycji to prawie milion złotych, świeżym powietrzu, tym razem na który w stu procentach został dwóch kółkach. Trasa rowerowa dofinansowany ze środków Programu Jezierzany Łącko to idealnie Operacyjnego Zrównoważony rozwój zharmonizowana infrastruktura sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych turystyczna, dająca możliwość obszarów rybackich Nowe przedsięwzięcie, które jest przyrodniczego jeziora Wicko. przedłużeniem ścieżki wybudowanej wypoczynku wśród bogactwa 1 grudnia (niedziela) Światowy Dzień Walki z AIDS 2 grudnia (poniedziałek) Światowy Dzień Walki z Uciskiem 3 grudnia (wtorek) Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 4 grudnia (środa) Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) 5 grudnia (czwartek) Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 6 grudnia (piątek) Dzień św. Mikołaja 7 grudnia (sobota) Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 8 grudnia (niedziela) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 9 grudnia (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 10 grudnia (wtorek) Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 11 grudnia (środa) Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 13 grudnia (piątek) Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Księgarza 17 grudnia (wtorek) Dzień bez Przekleństw 18 grudnia (środa) Międzynarodowy Dzień Emigrantów 19 grudnia (czwartek) Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe 20 grudnia (piątek) Międzynarodowy Dzień Solidarności 21 grudnia (sobota) Początek astronomicznej zimy - najkrótszy dzień roku 22 grudnia (niedziela) Światowy Dzień Wody 24 grudnia (wtorek) Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień) 28 grudnia (sobota) Międzynarodowy Dzień Pocałunku 31 grudnia (wtorek) Sylwester

4 4 Rusinowo bezpieczną wsią Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających alkohol W okresie wiosenno - letnim Oddział Regionalny KRUS oraz P a ń s t w o w a I n s p e k c j a P r a c y w Koszalinie we współpracy z Gminą Postomino zorganizowali konkurs pn. Sołtys Organizatorem Bezpiecznej Wsi. W konkursie udział wzięło 7 sołectw z terenu naszej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na 8 listopada br. na sesji Rady Gminy. Pierwszą nagrodę zdobyło Sołectwo Rusinowo. Nagrody wręczali współorganizatorzy: Janusz Bojkowski Wójt Gminy Postomino, Jan Krawczuk Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie, Krystyna Zakrzewska Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie, Mieczysław Tomaszewski Inspektor P a ń s t w o w e j I n s p e k c j i P r a c y w Szczecinie. 22 listopada 2013 roku w sali wpływu alkoholu na organizm. konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło Uczestnicy szkolenia uzyskali fachowe się nieodpłatne szkolenie dla porady dotyczące sprzedaży napojów przedsiębiorców oraz ich pracowników alkoholowych, m.in. poznali asertywne sprzedających alkohol na terenie techniki odmowy sprzedaży alkoholu G m i n y P o s t o m i n o, k t ó r e nieletnim, osobom agresywnym, przeprowadzili specjaliści z Ośrodka osobom w stanie nietrzeźwym oraz P s y c h o p r o f i l a k t y k i N o w a procedurę postępowania w sytuacjach Perspektywa z Krakowa. Podczas nietypowych. s p o t k a n i a o m ó w i o n e z o s t a ł y S z k o l e n i e z o s t a ł o najważniejsze akty prawne, w tym zorganizowane przez Wójta oraz ustawa o wychowaniu w trzeźwości Gminną Komisję Rozwiązywania i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h 15, art. 4), prawa i obowiązki w Postominie, którzy serdecznie sprzedawcy alkoholu wobec klienta, dziękują wszystkim uczestnikom za przekrojowe informacje na temat obecność. Jestem bezpieczny w gospodarstwie rolnym! 23 października 2013 r. ogromnym zainteresowaniem zamieszkałych w Marszewie. Ta w Zespole Szkół w Postominie młodzieży. część rywalizacji polegała na nastąpiło rozstrzygnięcie Po wewnątrzszkolnym wykazaniu ewentualnych konkursu pod hasłem: Jestem etapie konkursu, w którym udział zagrożeń w wizytowanym bezpieczny w gospodarstwie wzięło 58 uczniów, do dalszych gospodarstwie rolnym i na rolnym, zorganizowanego przez z m a g a ń k o n k u r s o w y c h obszarach wiejskich. Okręgowy Inspektorat Pracy zakwalifikowano 30 uczniów. P o z a p o z n a n i u s i ę w Szczecinie, Odział Regionalny Drugi etap konkursu z pracami pisemnymi uczniów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia składał się z części teoretycznej - Gimnazjum w Postominie, Społecznego w Koszalinie, m ł o d z i e ż w z i ę ł a u d z i a ł komisja konkursowa w składzie: Wójta Gminy Postomino oraz w szkoleniu prowadzonym przez Mieczysław Tomaszewski PIP Dyrektora Zespołu Szkół p r a c o w n i k a p r e w e n c j i OIP w Szczecinie Oddział w Postominie. Inspektoratu Pracy oraz w Koszalinie, Magdalena Joda Celem konkursu była Inspektora KRUS, a następnie KRUS Oddział Regionalny promocja zasad ochrony poddana została kolejnym w Koszalinie oraz Danuta zdrowia i życia na obszarach e l i m i n a c j o m. W d r u g i e j, Strzelczyk Wicedyrektor wiejskich wśród młodzieży praktycznej części konkursu, Gimnazjum w Postominie g i m n a z j a l n e j. K o n k u r s wytypowani uczniowie złożyli przyznała I miejsce Katarzynie p r z e b i e g a ł w s y s t e m i e wizytę w gospodarstwie rolnym S o b c z a k, I I m i e j s c e dwuetapowym i cieszył się p a ń s t w a B a r t k o w i a k ó w Bartłomiejowi Mielczarkowi oraz III miejsce Kamili Nadolskiej. Gratulujemy zwycięzcom u c z n i o m k l a s y I I I b postomińskiego Gimnazjum i jeszcze raz przypominamy o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, gdyż skutki takich wypadków kończą s i ę t r w a ł y m k a l e c t w e m, a nierzadko również i śmiercią. JiG

5 5 Narodowe Święto Niepodległości w szkołach W Zespole Szkół w Pieszczu z okresu wojennego. Dzięki z tej okazji odbyły się dwie akademie. uprzejmości pana Bolesława Pierwszą przygotowali uczniowie klasy Garczyńskiego oraz dziadka naszej II gimnazjum pod kierunkiem pani uczennicy Natalii Gołębiowskiej Agnieszki Dyrcz oraz pani Agnieszki mieliśmy okazje podziwiać książki, Rogulskiej. Drugą przygotowali nasi medale i zdjęcia, które przeniosły nas najmłodsi pod kierunkiem pań: w lata, kiedy Polacy walczyli Grażyny Kozery, Haliny Jóźwik i Marty o wolność. Ciekawym momentem było Skórzewskiej. zaprezentowanie strojów z tego Jak co roku również mieliśmy okresu przez naszego ucznia. okazję wysłuchać znanych i lubianych C h c i e l i b y ś m y b a r d z o pieśni legionowych. Dla wszystkich p o d z i ę k o w a ć w s z y s t k i m była to doskonała lekcja historii. zaangażowanym w obie akademie, Maluchy przedstawiły ją w postaci a także osobom, dzięki którym wierszy i piosenek (tu pani Marta mogliśmy, choć na chwilę uczestniczyć Skórzewska dała popis gry na gitarze). w podróży przez historię. Natomiast gimnazjaliści przygotowali Więcej informacji na stronie pokaz slajdów. Całość dopełnili wystawą poświęconą zbiorom Marzena Juszczyk Wielka zbliża się rocznica, jedenasty listopada! Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa tymi słowami rozpoczął się uroczysty apel w Szkole Podstawowej w Postominie z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania N i e p o d l e g ł o ś c i. A p e l z o s t a ł przygotowany przez uczniów klasy VIb pod kierunkiem wychowawczyni p. Karoliny Suchańskiej Walczak oraz bibliotekarki p. Elżbiety Rudzkiej. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny i prezentację multimedialną upamiętniającą to ważne dla Polski i Polaków wydarzenie, jakim było Odzyskanie Niepodległości. Pieśni patriotyczne śpiewali wszyscy uczniowie, a przewodził im zespół muzyczny pod kierunkiem p. Krzysztofa Szajnera. Elżbieta Rudzka Karolina Suchańska Walczak Krzysztof Szajner W S z k o l e P o d s t a w o w e j w Staniewicach uroczysty apel został przygotowany przez uczniów klasy V pod kierunkiem Anny Chylewskiej- Sroka. Utwory muzyczne wykonywał zespół wokalny kierowany przez Sławomira Srokę. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń związanych z datą 11 listopada 1918 roku. Pokrótce opisano sytuację kraju jaka miała miejsce w czasie rozbiorów. Największy nacisk położono jednak na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli walczył o swoją ojczyznę. IV Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości O d c z t e r e c h l a t s a l a Jarosławca i Pieńkowa. W grupie B i pamiątkowe puchary ufundowane Cezary Pietrzyk (libero), Adrian Morka Grażynie Pietrzyk za gastronomiczne gimnastyczna przy Zespole Szkół rywalizowały zespoły z Postomina przez Prezesa UKS Czarni. (środkowy), Michał Kruczkowski, Kamil cudeńka: Panu Norbertowi Boruckiemu w Pieszczu gości uczestników Turnieju i dwie drużyny reprezentujące Pamiątkowy puchar dla najlepiej Czyżykowski (atakujacy), Michał za dostarczone pieczywo i Pani Piłki Siatkowej. W tym roku turniej gospodarzy turnieju UKS Czarni - 1 atakującego turnieju otrzymał Andrzej Hajdaniuk, Adrian Pawłowski Krystynie Muca za przygotowanie o d b y ł s i ę w D z i e ń Ś w i ę t a i UKS Czarni - 2. W turnieju S t a n u l e w i c z ( P o s t o m i n o ), ( p r z y j m u j ą c y ) i A r t u r S t r u ś obiektu do rozgrywek. Niepodległości i wzięło w nim udział zwycięstwo odniosła drużyna UKS najwszechstronniejszym zawodnikiem (rozgrywający). Prezes UKS Czarni sześć drużyn z terenu Gminy Czarni - 1, przed Jarosławcem turnieju został Adrian Pawłowski (UKS Specjalne podziękowania Postomino. Po losowaniu rozpoczęły i Postominem. Czarni 1) w imieniu organizatorów składamy dla się mecze w dwóch grupach. W grupie Startującym w turnieju zespołom Zwycięska drużyna z UKS Dyrekcji Zespołu Szkół w Pieszczu za A spotkały się drużyny z Pałówka, z o s t a ł y w r ę c z o n e d y p l o m y Czarni 1 wystąpiła w składzie: udostępnienie sali gimnastycznej. Pani VIII Pomorski Bieg Niepodległości 8 listopada 2013 roku teren Patryk Jachemek kl. IIIb, Hubert poligonu morskiego w Wicku stał się Korochoda kl. IIa oraz Fabian Piasecki rejonem konkursowych działań kl. IIIa. Nasza drużyna wykazała się uczestników VIII Pomorskiego Biegu ogromnym sprytem, wytrzymałością Niepodległości. W zawodach i siłą charakteru. Chłopcy mieli do uczestniczyli uczniowie z dziesięciu pokonania 13-kilometrowy odcinek szkół gimnazjalnych oraz dziesięciu trasy z naniesionymi na mapę punktami szkół ponadgimnazjalnych. kontrolnymi. Musieli także rozwiązać Organizatorami konkursu byli test historyczny obejmujący lata 1772 nauczyciele Młodzieżowego Ośrodka 1921, czyli okres od I rozbioru Polski do Socjoterapii oraz Zespołu Szkół ustalenia wschodniej granicy między II Ogólnokształcących i Technicznych Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką. Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie Milarskiej, gdyż dzięki ich wiedzy, niepodległości przez nasz kraj. To w Ustce przy współpracy ze Dodatkową konkurencją było strzelanie zajmując 8 miejsce. pomocy i zaangażowaniu mogliśmy kontynuacja pamięci historycznej, która Starostwem Powiatowym w Słupsku, z karabinu sportowego do tarczy Sukces naszej reprezentacji zdobyć upragnione miejsce na podium pozostanie w pamięci kolejnych Dowództwem Centralnego Poligonu Sił biathlonowej z odległości 50 metrów. zawdzięczamy także nauczycielom w tegorocznej edycji konkursu. pokoleń. Powietrznych w Ustce, Urzędem Nasza drużyna uzyskała w sumie 43 Zespołu Szkół w Postominie: Dyrektor Doroczny Bieg Niepodległości K. Grygorcewicz i M. Jeżewska Miasta w Ustce, Urzędem Gminy Ustka punkty, zdobywając III miejsce. Halinie Wendzie, Wicedyrektor propaguje to, co najważniejsze oraz Urzędem Gminy Postomino. W konkursie udział wzięły D a n u c i e S t r z e l c z y k o r a z patriotyzm i pamięć narodową P o s t o m i ń s k i e G i m n a z j u m również drużyny Zespołu Szkół nauczycielkom geografii i przyrody o w y d a r z e n i a c h z w i ą z a n y c h reprezentowali chłopcy w składzie: w Pieszczu zajmując 5 miejsce oraz Barbarze Babik i Małgorzacie z okolicznościami odzyskania

6 6 W Korlinie jest już ciepło W połowie listopada zakończona Kolejne gesty ze strony przede W wyniku przeprowadzenia została zbiórka publiczna środków wszystkim rodziców naszych uczniów, zbiórki publicznej oraz w odpowiedzi finansowych na zakup pieca p o b u d z a ł y d o d z i a ł a n i a. na apel szkoły zebrano: centralnego ogrzewania do Zespołu Zaproponowano organizację zbiórki ź w ramach zbiórki publicznej - Szkół Społecznych w Korlinie. publicznej, zbiórkę owoców ,02 zł; Równolegle do prowadzonej sezonowych, sprzedaż ciasta i sałatek ź w ramach darowizn i wpłat zbiórki wiele osób, którym los szkoły na dożynkach, organizację balu. indywidualnych ,60 zł. nie jest obojętny udzieliło szkole Jedna z nauczycielek naszej Łącznie uzyskano środki różnorodnego wsparcia: w formie szkoły, zgromadziła uczniów i wraz w wysokości ,62 zł, z których darowizn, pomocy organizacyjnej przy z nimi napisała list do regionalnych zakupiono i zamontowano piec tworzeniu stoiska na dożynkach, firm, z prośbą o pomoc. centralnego ogrzewania za kwotę 13 organizowaniu skupu owoców Mnogość działań przyniosła 800 zł. Pozostałe środki w wysokości sezonowych, sprzedaży zepsutego efekty. Każdy tydzień przynosił ,62 zł decyzją uczestników pieca, organizacji balu jesiennego dodatkowe środki i niespodziewane zebrania podsumowującego zbiórkę w Jarosławcu. gesty. Wiele osób prywatnych wpłacało publiczną i akcję pozyskania środków Udzielona przez Państwa pomoc do szkoły pieniądze, lokalne firmy na zakup pieca, przekazano na zakup przerosła najśmielsze oczekiwania nas również nie pozostały obojętne na węgla do szkoły. wszystkich- nauczycieli, uczniów, nasze prośby, a zepsuty piec udało się Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju pracowników szkoły, dyrekcji, zarządu sprzedać na bardzo dobrych Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo Serdeczne podziękowania Łowieckiego Nr 241 Bałtyk, składamy wolontariuszom, którzy - Zarządowi Przedsiębiorstwa kwestowali podczas gminnych Laminopol Sp. z o.o. w Słupsku, dożynek oraz na terenie wiosek: - Prezesowi Gminnego Korlino, Łącko, Łężek i Królewo. Przedsiębiorstwa Gospodarki Dziękujemy wszystkim prywatnym Komunalnej w Postominie, darczyńcom, lokalnym instytucjom - Komendantowi Hufca im. Wojsk i firmom, których wsparcie pozwoliło Ochrony Pogranicza w Sławnie, nam na zgromadzenie środków - Dariuszowi Jurewicz, finansowym pozwalających na - Agnieszce Belziuk- Znojek, pokrycie wszystkich kosztów - Agnieszce Postraszyńskiej, związanych z zakupem pieca - Jolancie Juszczak, centralnego ogrzewania. - Agnieszce Walentynowicz, - Małgorzacie Cyranowskiej, Serdecznie dziękujemy Państwu: - Annie Czernikowskiej, - Annie i Wojciechowi Gajewskim, - Jolancie Kitaszewskiej, - Stefanowi Kwiatkowskiemu, - Katarzynie Stachurskiej, - Ewelinie Ziębie, -Monice Sówka, stowarzyszenia, organizatorów w a r u n k a c h. N i e s p o d z i e w a n i e RAZEM w Korlinie wraz z Dyrekcją, - Piotrowi Żuchowskiemu, i wszystkim, którzy przygotowali różnych działań. w ostatnich dniach zbiórki na list dzieci G r o n e m P e d a g o g i c z n y m, - Jerzemu Beltowi, pyszne ciasta na dożynki, sprzedawali Na początku zbiórki nie odpowiedziała Biedronka (Jeronimo Pracownikami Szkoły oraz Uczniami - Piotrowi Szymańskiemu, je, sprzedawali cegiełki, kwestowali ś m i e l i ś m y m a r z y ć n a w e t M a r t i n s P o l s k a, z s i e d z i b ą składają serdeczne podziękowania - Agacie i Emilowi Gawlikowskim, i d o m o k r ą ż y l i, z a o k a z a n ą o zgromadzeniu połowy potrzebnych w Krotoszynie), która zaoferowała wszystkim darczyńcom, którzy - Zarządowi Jeronimo Martins przychylność i udzielone wsparcie. środków finansowych. Pierwsze dni, szkole ogromną pomoc rzeczową. o f i a r o w a l i ś r o d k i f i n a n s o w e Polska S.A- Biedronka, Dziękujemy! kiedy okazało się że musimy kupić Akcją kończącą gromadzenie i zaangażowali własne siły do wsparcia - Właścicielom Health Resort W imieniu społeczności szkolnej nowy piec centralnego ogrzewania środków finansowych był bal Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie & Medical SPA Panorama Morska Tadeusz Paweł Sadowski były bardzo trudne - napięty budżet organizowany u Państwa Żuchowskich w zakupie pieca centralnego w Jarosławcu, Leszkowi i Danucie Aleksandra Kurek szkoły nie utrzymałby wydatku w w Jarosławcu, w którym ogrzewania. Haratyk, sięgającego kilkunastu tysięcy złoty. uczestniczyło blisko 80 osób. - Zarządowi Wojskowego Koła Sylwester 2013/2014,,Od ziarenka do bochenka Serdecznie zapraszamy Państwa na zabawę sylwestrową w Masłowicach! 250 zł para bogate menu świetna muzyka wspaniała dekoracja Oferujemy: dania gorące i zimne, ciasta, kawę, herbatę, napoje oraz alkohol: 0,5l wódki na parę, szampan o północy Kontakt: Masłowice 3 tel.: zgłoszenia przyjmujemy do r. szampan o północy K l a s y I I I a i I I I b S z k o ł y Podstawowej w Postominie spędziły bardzo ciekawie czas w pachnącej chlebem piekarni oraz w Muzeum Chleba w Ustce. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film, wysłuchać ciekawą pogadankę oraz obejrzeć wiele eksponatów związanych z procesem powstawania chleba i innego pieczywa. Na zakończenie pobytu była degustacja wypieków. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu wycieczki oraz udział w niej. B.Wiórko i H.Matuszczak

7 7 Współzawodnictwo sołectw w warcabach W sobotę 16-go listopada br. w Szkole Podstawowej w Staniewicach odbyła się czwarta konkurencja rozgrywana w ramach XVI Gminnego Współzawodnictwa Sportowo- Rekreacyjnego Sołectw Gminy Wykąpali się Postomino w roku turniej w warcabach stupolowych. Do zawodów zgłosiło się dziesięć sołectw: Wszędzień, Jarosławiec, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Wilkowice, Pieńkowo, Naćmierz, Na Neptunowskie włości do Kapela Ludowa Pieńkowianie, 2009) z Białogardu, najstarszym Jarosławca w niedzielę 10 listopada Neptun, Prozerpina, królewski orszak, u c z e s t n i k i e m b y ł a D a n u t a 2013 r., zjechało się 11 morsowych a po nim poszczególne kluby Zdzitowiecka (rocznik 1940) ze klubów: z Białogardu, Koszalina, morsowe. Przy pomniku rybaka Sławna. Mielna, Gościna, Darłowa, Łeby, wykonano wspólne pamiątkowe Ostatni uczestnicy kąpieli Kołobrzegu, Szczecinka, Korzybia zdjęcie. Po rozgrzewce, punktualnie wychodzili z wody po 20 minutach. i Czaplinka, aby z miejscowym klubem o godzinie do zimnego Bałtyku, Dla klubu Wiking była to 238 morsów Wiking Postomino, otworzyć gdzie temperatura wody wynosiła kąpiel od powstania klubu. morsowy sezon zimowych kąpieli około 7ºC, wskoczyła 138 osobowa Najtrudniej się przemóc lecz 2013/2014. grupa morsów, w której było 48 Neptun łaskawy, więc hartuj swe ciało Na plażę morsowa parada morświnek. wiek nie jest ważny wcale. wyruszyła z Ośrodka Przywodnego. Najmłodszym uczestnikiem Na czele korowodu morsowego szła kąpieli był Jakub Danowski (rocznik Postomino i Pieszcz. Drużyny liczyły trzy osoby i w każdej musiała znajdować się minimum jedna kobieta. Sołectwa Wszędzień i Staniewice wystawiły drużyny składające się tylko z kobiet i to pomiędzy nimi odbył się najładniejszy mecz turnieju. Sędzią głównym była pani Anna Chylewska- Sroka, turniej rozgrywany był systemem kołowym. Warcaby to dyscyplina gdzie wiek O. Mazurek, Z. Kowalska i Z. Wiktor Serdeczne podziękowania nie ma znaczenia, do zawodów przed Nosalinem reprezentowanym składamy dla pani Dyrektor Bogumiły przystąpiły osoby w różnym wieku przez; K. Siudek, S. Surma, Roman-Struś za udostępnienie sali a wszyscy przede wszystkim dobrze M. Mazurek i Pieszczem w składzie; o r a z p o m o c w s p r a w n y m się bawili. W tym roku zwyciężyło B. Czyżykowski, M. Czyżykowski przeprowadzeniu turnieju. sołectwo Staniewice w składzie i J. Czyżykowska. CKiS Dziękujemy sponsorom za wsparcie Dożynek Gminnych Pałówko Z.P.H.U. TECHBUD Firyn Małgorzata Świecie 2. LAMINOPOL Sp. z o.o. Słupsk 3. Oddział BGŻ S. A. Oddział w Sławnie 4. KRUS Oddział w Koszalinie 5. Galek Marcin Gospodarstwo Rolne Pieńkowo 6. Galek Krzysztof Gospodarstwo Rolne Królewo 7. AGROMOR S. J. Niemczuka Ryszard, Łuczak Paweł Sławno 8. Temp Skay Jerzy Samulski Pałówko 9. Transport Międzynarodowy i Krajowy Krystyna i Zbigniew Smutek Sławno 10. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. Postomino 11. Zakład Usług Leśnych Eugeniusz Hutman Mazów 12. Sklep Sportowy PUMA Krystyna Grabowska Sławno 13. Zakład Usług Pojazdowych Karol Siwek Jezierzany 14. Park Wodny JAN Darłówko Dorota Majkut 15. Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Kowalski Postomino 16. Sklep Ogólnoprzemysłowy Robert Szczepański Postomino 17. Wynajem pokoi handel detaliczny Jadwiga Kawczyńska Jarosławiec 18. Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny ARKA Stefan Kwiatkowski Jarosławiec 19. Ośrodek Wczasowo Kolonijny MARYSIEŃKA Jarosławiec 20. Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny BARKA Stefan Kwiatkowski Jarosławiec 21. Sanatorium Panorama Morska Leszek i Danuta Haratyk Jarosławiec 22. MS Pomorska Fabryka Okien w Słupsku 23. Ośrodek Wypoczynkowy Na Klifie Jarosławiec 24. Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy RAFA Igor Kwiatkowski 25. Ks. Arkadiusz Oslislok 26. Kazimierz Ordon, Andrzej Ordon Megawat Polska Sp. c. 27. AGRONICA Sp. z o.o. Pieszcz 28. MORPOL John Paul McGinley Duninowo 29. Zdzisław Sikorski Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Postomino 30. Ferma Drobiu Tyń 31. Stanisław Chabowski Radny Rady Powiatu w Sławnie, sołtys sołectwa Górsko 32. Alicja Kukowska Radna Rady Gminy Postomino 33. Wanda Franczak Radna Rady Gminy Postomino 34. Jadwiga Krakowska Przewodnicząca Rady Gminy Postomino 35. Zbigniew Czerwiński Radny Rady Gminy Postomino 36. Marzena Kurzyńska Radna Rady Gminy Postomino 37. Jan Chabowski Radny Rady Gminy Postomino 38. Renata Zarzycka Radna Rady Gminy Postomino 39. Danuta Rąpalska Radna Rady Gminy Postomino 40. Emilia Foryś Radna Rady Gminy Postomino 41. Irena Owsiuk Radna Rady Gminy Postomino 42. Adam Przybylski Radny Rady Gminy Postomino 43. Agnieszka Stożek-Kowalska Radna Rady Gminy Postomino 44. Daniel Pakos Radny Rady Gminy Postomino, sołtys sołectwa Wilkowice 45. Paweł Czechowski Radny Rady Gminy Postomino 46. Piotr Żuchowski sołtys Sołectwa Jarosławiec 47. Katarzyna Nieradka sołtys sołectwa Złakowo 48. Jan Małolepszy sołtys sołectwa Masłowice 49. Jan Twarowski sołtys sołectwa Tyń 50. Henryka Szymańska sołtys sołectwa Jezierzany 51. Wioletta Jasińska sołtys sołectwa Dzierżęcin 52. Elżbieta Pacak sołtys sołectwa Pałowo 53. Janina Grzejszczak sołtys sołectwa Kanin 54. Helena Adamska sołtys sołectwa Bylica 55. Krzysztof Ciróg sołtys sołectwa Nosalin 56. Zenon Morka sołtys sołectwa Pieszcz 57. Marek Domżałowicz sołtys sołectwa Postomino 58. Bronisława Siwiuk sołtys sołectwa Staniewice

8 8 Odśnieżanie dróg Nasze obowiązki W okresie zimowym na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Ponadto właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do usuwania nadmiaru śniegu z dachu, wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, nawisy śniegowe czy s o p l e m a j ą d u ż y w p ł y w n a bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych. W takich warunkach nietrudno o upadek i u s z k o d z e n i e c i a ł a. Ta k i e niedopełnienie obowiązku może sporo kosztować nie tylko tego, kto złamał nogę, ale i tego, który traktu pieszego nie odśnieżył Drogi wojewódzkie (w godz. 04:00-20:00) Drogi powiatowe , (w godz. 04:00-19:00), Drogi gminne (w godz. 07:30-15:30), Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w woj. zachodniopomorskim w sezonie 2013/2014 wersja: 1.17 z dnia 25 listopada 2013 r.

9 9 Stop przemocy! PRZEMOC W RODZINIE - RODZAJE PRZEMOCY procedury Niebieskie Karty" oraz ź Przedstawiciel gminnej komisji Telefon Ofiar Przemocy w Rodzinie zwana także potocznie przemocą W RODZINIE: wzorów formularzy Niebieska Karta" r o z w i ą z y w a n i a p r o b l e m ó w (022) domową to jednorazowe albo ź Przemoc fizyczna wydanym jako akt wykonawczy na alkoholowych, powtarzające się umyślne działanie lub ź Przemoc psychiczna podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia ź Przedstawiciel służby zdrowia, WAŻNE ADRESY: zaniechanie działań koniecznych do ź Przemoc seksualna 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu ź Przedstawiciel oświaty, ź Komenda Powiatowa Policji ochrony zdrowia i życia, naruszające ź Przemoc ekonomiczna przemocy w rodzinie. w Sławnie ul. Gdańska prawa lub dobra osobiste osób ź Zaniedbanie WAŻNE TELEFONY Sławno najbliższych, a także innych osób ź Policja 997, Policja w Sławnie - ź Z e s p ó ł D z i e l n i c o w y c h wspólnie zamieszkujących lub GDZIE SZUKAĆ POMOCY? tel. do oficera dyżurnego: (059) 810 w Postominie Postomino gospodarujących, narażające te osoby Prawny obowiązek pomocy (059) w s z c z e g ó l n o ś c i n a w zatrzymaniu przemocy w rodzinie ź Z e s p ó ł D z i e l n i c o w y c h ź Komisariat Policji w Darłowie ul niebezpieczeństwo utraty życia, mają: w Postominie (059) , Rzemieślnicza Darłowo zdrowia, naruszające ich godność, ź Sąd Rodzinny (059) ź Prokuratura Rejonowa w Sławnie nietykalność cielesną, wolność, w tym ź Policja, ź Komisariat Policji w Darłowie ul. Powstańców Warszawskich 4 seksualną, powodujące szkody na ich ź Prokuratura, (094) Sławno zdrowiu fizycznym lub psychicznym, ź Gminne Ośrodki Pomocy ź Straż Pożarna 998 ź Sąd Rodzinny w Koszalinie XIV a także wywołujące cierpienia Społecznej i Miejskie Ośrodki ź Straż Pożarna w Sławnie Zamiejscowy Wydział Rodzinny i i krzywdy moralne u osób dotkniętych Pomocy Społecznej, (059) Nieletnich z siedzibą w Sławnie przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca ź Powiatowe Centrum Pomocy ź Pogotowie Ratunkowe 999, ul. Wojska Polskiego r. o przeciwdziałaniu przemocy Rodzinie, Pogotowie Ratunkowe w Sławnie Sławno w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. ź Gminne i Miejskie Komisje (059) ź Powiatowe Centrum Pomocy 1493 z późn. zm.). Rozwiązywania Problemów ź Telefon Alarmowy 112 Rodzinie ul. Sempołowskiej 2A 76- OFIARA PRZEMOCY - osoba Alkoholowych (GKRPA), jeśli ź GOPS w Postominie (059) Sławno doznająca przemocy w rodzinie. przemoc związana jest 61, (059) , (059) ź G m i n n y O ś r o d e k P o m o c y SPRAWCA PRZEMOCY - osoba z problemem alkoholowym; 64 Społecznej w Postominie stosująca przemoc. ź Powiatowe Centrum Pomocy Postomino 30 ŚWIADEK PRZEMOCY - osoba, P r o c e d u r ą s z c z e g ó l n ą Rodzinie w Sławnie- (059) ź ARS MEDICA NZOZ w Postominie która w sposób bezpośredni lub w sytuacjach przemocy w rodzinie jest KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ Postomino 6A pośredni uczestniczy w sytuacji procedura Niebieskiej Karty", która NIEBIESKĄ KARTĘ? ź P o w i a t o w a P o r a d n i a ź Ośrodek Zdrowia Panorama występowania przemocy - widzi, słyszy z o s t a ł a u r e g u l o w a n a ź Funkcjonariusz Policji; Psychologiczno-Pedagogiczna w Pieńkowie, Pieńkowo lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie w Rozporządzeniu Rady Ministrów ź Pracownik socjalny jednostki w Sławnie (059) Postomino dochodzi do przemocy. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie organizacyjnej pomocy społecznej, ź Niebieska Linia - Ogólnopolski Szkolenia dla organizacji pozarządowych W październiku w Ustce odbyły było źródłom pozyskiwania środków się trzy kolejne szkolenia dla na działanie organizacji. Omówiono o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h m.in. zasady występowania o dotacje organizowanych przez Słowińską samorządowe, krajowe i unijne oraz Grupę Rybacką w ramach projektu pt.: inne, miej popularne, fundusze. A k t y w i z a c j a o r g a n i z a c j i Tematem ostatniego spotkania p o z a r z ą d o w y c h w z a k r e s i e były sprawy finansowe organizacji działalności związanej z turystyką pozarządowych. Szczególną uwagę i rekreacją. zwrócono na działalność odpłatną Celem szkoleń było przekazanie i gospodarczą, a także na zasady przedstawicielom organizacji księgowania dokumentacji finansowej. pozarządowych wiedzy, która może im Cykl szkoleń zakończył się pomóc w sprawnej organizacji pracy ogłoszeniem konkursu na najlepszy i efektywniejszym realizowaniu projekt związany ze stworzeniem działań. produktu turystycznego, w którym Podczas pierwszego spotkania nagrodą jest sprzęt biurowy o wartości p o r u s z o n o t e m a t y z w i ą z a n e zł. z turystyką i działalnością organizacji Projekt Słowińskiej Grupy turystycznych w tej branży. Uczestnicy Rybackiej, w którym partnerami są zajęć zapoznali się również Gmina Postomino, Gmina Miasto z zasadami tworzenia produktów Ustka oraz Gmina Smołdzino, turystycznych oraz promocji. Po realizowany jest w ramach PO szkoleniu odbyły się indywidualne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich konsultacje dla organizacji, podczas których ich reprezentanci mogli zwrócić się do Prowadzącego z konkretnymi pytaniami dotyczącymi ich stowarzyszeń. Drugie szkolenie poświęcone

10 10 Wizyta studyjna w Sierakowie Sławieńskim W listopadzie reprezentanci odwiedzających wioskę przez cały rok. o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h W ofercie Stowarzyszenia uczestniczący w projekcie PO FIO z n a j d u j ą s i ę : z w i e d z a n i e 2013 pt.: Aktywizacja organizacji fantastycznego świata znanego pozarządowych w zakresie działalności z Władcy Pierścieni Tolkiena, gry związanej z turystyką i rekreacją terenowe oparte na motywach realizowanym przez Słowińską Grupę z powieści oraz szereg warsztatów Rybacką uczestniczyli w wizycie o tematyce związanej z lekturą, a także studyjnej w Sierakowie Sławieńskim, z rodzimymi tradycjami. w którym Stowarzyszenie Hobbiton Na uczestników wizyty czekały prowadzi wioskę tematyczną związaną zajęcia związane ze Świętami Bożego z przygodami Hobbitów - postaci N a r o d z e n i a. P r z e d s t a w i c i e l e znanych z prozy J.R.L Tolkiena. organizacji pozarządowych odwiedzili Sierakowo jest modelową wioską miejscowy kościół, gdzie zapoznali się tematyczną prowadzoną przez z historią miejscowości. Następnie Stowarzyszenie, którego członkami są wzięli udział w warsztatach, podczas mieszkańcy miejscowości. Pracują oni których stroili choinkę, śpiewali kolędy, przy obsłudze klientów i realizacji oferty zdobili wypieki i wykonywali świąteczne dla turystów, a także prowadzą własną ozdoby. Dodatkowo Panie prowadzące działalność przy okazji imprez zajęcia zgodziły się zademonstrować organizowanych w wiosce. Dzięki zapomnianą już sztukę pracy ścisłej współpracy organizacji z kołowrotkiem. Hobbiton, mieszkańców Sierakowa Po obiedzie przyszedł czas na oraz władz samorządowych udało się z w i e d z a n i e W i o s k i H o b b i t ó w organizacji. z ostatnich elementów projektu Projekt Słowińskiej Grupy stworzyć unikalny produkt turystyczny, i prezentację opowiadającą o jej W i z y t a w S i e r a k o w i e Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rybackiej, w którym partnerami są który od ponad 10 lat cieszy się powstaniu. Pani Mieczysława Sławieńskim może być inspiracją dla Końcowymi etapami są rozstrzygnięcie Gmina Postomino, Gmina Miasto Ustka zainteresowaniem zarówno wśród Juszczyk, Prezes Stowarzyszenia, organizacji z naszego obszaru, które konkursu na najlepszy produkt oraz Gmina Smołdzino, realizowany osób przyjeżdżających tutaj w trakcie odpowiadała na pytania uczestników w przeważającej części zajmują się turystyczny, wydanie poradnika jest w ramach PO Fundusz Inicjatyw s e z o n u l e t n i e g o, j a k i g r u p dotyczące rozwiązań organizacyjnych właśnie turystyką. związanego z przeprowadzonymi Obywatelskich zorganizowanych, w tym szkół, wykorzystanych w działalności Jednocześnie stanowi ona jeden szkoleniami oraz badanie ich efektów. Powołanie do kadry Rozgrywki Ligii Warcabowej Anna Chylewska - Sroka otrzymała powołanie do Kadry Polski Kobiet w Warcabach polowych. Nauczycielka historii w S z k o l e P o d s t a w o w e j w Staniewicach od wielu lat pasjonuje się tą niezwykłą dyscypliną sportową. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się także z młodzieżą. Z sukcesami prowadzi zajęcia warcabowe dla najmłodszych. Pani Ania nie po raz pierwszy będzie reprezentowała nasz region na Mistrzostwach Polski. W sierpniu razem ze swoją drużyną wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Europy w Bielawie. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Ostatnia chwila aby wygrać telewizor W dniu 6 listopada 2013 roku odbył się II turniej warcabowy z cyklu Świetlicowej Ligii Warcabowej. Zawodników gościł Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie. Pierwsze miejsce Zajął Łukasz Gliszczyński ze Sławna (12 pkt), pozostałe miejsca na podium przypadły zawodnikom ze Szkoły Podstawowej w Staniewicach: Surma Kacper był drugi, a Surma Sebastian trzeci obaj zdobyli po 11 pkt. i o wyższym miejscu zadecydowało Katarzyna Grzybek Kania, Anna 11 grudnia. Wszystkich serdecznie tzw. wartościowanie. Sędzią głównym Chylewska Sroka oraz Dariusz zapraszamy. turnieju była Sylwia Dęga-Zamrzycka, Ożarowski. Kolejny turniej zostanie Anna Chylewska-Sroka którą wspierali sędziowie rundowi zorganizowany w Jeżyczkach w dniu UWAGA KONKURS! ZAMELDUJ SIĘ W GMINIE POSTOMINO I WYGRAJ Przyjdź! Zamelduj się! Wypełnij i złóż formularz! Wygraj telewizor! Do konkursu zapraszamy osoby, które od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zameldowały się na pobyt stały na terenie gminy Postomino. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Postomino lub na rower tablet

11 11 Zmysłowe szaleństwa w Akademii Zmysłów Świetlicowe zabawy w Królewie Stowarzyszenie Razem lepiej balująco podsumowało swoją działalność w 2013 r. Podczas Zielonego Balu Nadziei w dniu Święta Niepodległości w obecności władz Gminy Postomino i zaproszonych gości, a także rodzin i przyjaciół c z ł o n k ó w s t o w a r z y s z e n i a z a p r e z e n t o w a n e z o s t a ł y wypracowane rezultaty projektów. Absolutną nowością na miarę nie tylko gminy, ale pewnie i województwa, było powołanie pierwszej i jedynej w swoim rodzaju Akademii Zmysłów. Celem tej p l a c ó w k i e d u k a c y j n e j b y ł o doskonalenie 5 zmysłów, bez których tak trudno funkcjonować istocie żywej. Studenci pierwszego roku Akademii Zmysłów uhonorowani zostali indeksami, podziękowaniami, n a g r o d a m i, z a w z o r o w e przygotowanie się do zajęć. Rektor Akademii Jego Magnificencja Wójt Janusz Bojkowski oraz Dziekan prezes Stowarzyszenia Teresa Rysztak z zachwytem przyglądali się popisom swych beneficjentów, którzy nie licząc godzin i lat śpiewali, tańczyli, prezentowali scenki, rozśmieszali, wzruszali. Nad całością dominował zmysł smaku (dobrego jedzenia i dobrego gustu). Były akcenty patriotyczne i satyryczne. B y ł o p o p r o s t u w s p a n i a l e, s z c z e g ó l n i e, ż e s p o t k a n i e zakończone zostało aukcją na cele charytatywne pn. Taniec z władzami. Szesnaścioro Młodych duchem w ciągu wielu spotkań nie tylko doskonaliło zmysły, ale uczyło się pokonywać trudności, okazywać emocje, pomagać sobie w trudnych sytuacjach. Stowarzyszenie kontynuować będzie funkcjonowanie Akademii Zmysłów w przyszłym roku, by doprowadzić do uzyskania tytułu licencjata, a wtedy dopiero będzie się działo. Teresa Rysztak Jak co roku dzieci ze Świetlicy Ś r o d o w i s k o w e j w K r ó l e w i e zorganizowały wesołą zabawę halloweenową. Poprzebierały się w różniste straszydełka i przeszły przez wieś zbierając kosze słodyczy. Wszyscy mieszkańcy przyjęli dzieci z radością i hojnością. W listopadzie i grudniu trwają przygotowania do konkursów na ozdobę choinkowa i kartkę świąteczną. Wielkie podziękowania kierujemy na ręce pana wójta Janusza Bojkowskiego za umożliwienie wyjazdów na basen i udział w programie My się wody nie boimy. Kazimierz Gąsiorowski Warsztaty w Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu Święto Kiszenia Kapusty Strofy znanego od lat wiersza S. Karaszewskiego pt.,,dla każdego coś zdrowego stały się inspiracją do kultywowania klasowej tradycji Kiszenia kapusty. W klasie II b Szkoły Podstawowej w Postominie corocznie organizowana jest impreza, w której podczas zabaw, konkursów i zagadek dzieci poznają sposób wykonania kiszonej kapusty. Celem imprezy Kiszenie kapusty było ocalenie od zapomnienia i kultywowanie dawnych tradycji i przekazywanie ich z pokolenia na p o k o l e n i e. M a m n a d z i e j ę, ż e osiągnęliśmy ten cel i zakorzeniłam tę tradycję w sercach dzieci. Serdecznie dziękuję mamom za ich bezinteresowną pomoc. Ewa Kulczak - Leśniewska,,Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo! Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy! Bardzo intensywnie pracują wzięły udział w przygotowaniu uczestnicy Świetlicy Środowiskowej kanapek z warzyw. Była to praca w Pieszczu w ostatnich tygodniach grupowa. Starsi pomagali młodszym roku. Dzieci biorą udział we Dyżurni przygotowali stanowiska. Na wszystkich proponowanych przez stołach znalazły się warzywa, wędlina Centrum Kultury i Sportu w Postominie i pieczywo. Każdy miał możliwość konkursach plastycznych. Z wielką przygotowania kanapki z tym, z czym ochotą pracują nad autorskimi lubi. Było to jedno z zadań Świetlicowej projektami stroików na Boże Akademii Umiejętności. Wszyscy N a r o d z e n i e, n a d k a r t k a m i obecni na zajęciach spisali się świątecznymi czy pracami na konkurs doskonale. Zapobiegajmy pożarom. Krystyna i Kazimierz Z ogromnym zaangażowaniem Gąsiorowscy

12 12 Bezpieczna rodzina na drodze - realizacja programu w klasach trzecich zakończona Uczniowie klasy IIIa i IIIb Szkoły P o d s t a w o w e j w P o s t o m i n i e zakończyli realizację programu O g ó l n o p o l s k i e j K a m p a n i i,,bezpieczna rodzina na drodze - odpowiedzialny kierowca. W ramach programu odbyło się wiele ciekawych i pouczających zajęć. 29 września 2013 r. odbyła się piesza wycieczka do pobliskiej Ochotniczej Remizy Strażackiej w Postominie, której głównym celem wycieczki było zwiedzanie remizy jej obciach. Uczniowie przypomnieli Nie pominięto przypomnienia wyposażenia, poznanie pracy sobie o bezpieczeństwie podczas zasad poruszania się pieszych po s t r a ż a k a o r a z s p o s o b i e jazdy na rowerze, hulajnodze, drodze. W ramach tych zajęć 31 powiadomienia o zaistniałym pożarze. deskorolce czy rolkach. Doszli do października 2013r. uczniowie wybrali Następnie 26 września 2013 r. wspólnego wniosku, że kask ochronny się na pobliskie skrzyżowanie by u c z n i o w i e s p o t k a l i s i ę nie jest żadnym wstydem ponieważ przypomnieć sobie zasady poruszania z funkcjonariuszką policji ze Sławna. jazda powinna być bezpieczna. się po jezdni w miejscach gdzie P o l i c j a n t k a p r z e p r o w a d z i ł a Kolejnym zajęciem, które odbyło znajdują się pasy i kiedy ich nie ma. pogadankę na temat bezpieczeństwa się 15 października 2013 r. była Na zakończenie realizacji podczas podróży, przypomniała pogadanka na temat przewożenia programu profilaktycznego uczniowie podstawowe zasady przechodzenia dzieci w samochodzie. Dzięki 4 listopada 2013r. obejrzeli film przez jezdnię oraz nie zapomniała u p r z e j m o ś c i r o d z i c a, k t ó r y edukacyjny pt.,,kubuś uczy o kulturze zachowania się wobec z a d e m o n s t r o w a ł n a m j a k bezpieczeństwa, który podsumował kierowców, pieszych czy rowerzystów. p r z y g o t o w u j e s i ę d o j a z d y zdobyte wiadomości. 2 i 3 października 2013 r. była z dzieckiem, mogliśmy zobaczyć jak H.Matuszczak, B.Wiórko p r z e p r o w a d z o n a p o g a d a n k a bezpiecznie jeździć nie naruszając i prezentacja na temat Kask to nie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy. Od ziarenka do bochenka Klasy IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej w Postominie spędziły bardzo ciekawie czas w pachnącej chlebem piekarni oraz w Muzeum Chleba w Ustce. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film, wysłuchać ciekawą pogadankę oraz obejrzeć wiele eksponatów związanych z procesem powstawania chleba i innego pieczywa. Na zakończenie pobytu była degustacja wypieków. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu wycieczki oraz udział w niej. B.Wiórko i H.Matuszczak Światowy Dzień Pluszowego Misia Pasowanie na przedszkolaka w Pieszczu Dzień 20 listopada 2013 był dla naszej szkoły wyjątkowy. Tego dnia dzieci z przedszkola Radosny Przedszkolak i z Zerówki obchodziły uroczystość pasowania na przedszkolaka. Do szkoły tłumnie przybyli rodzice i zaproszeni goście. Głównym punktem uroczystości był program artystyczny wykonany przez najmłodszych pod kierunkiem Mleczna Kraina pani Joanny Stempień i Kornelii Pituła. Następnie po wygłoszeniu przez maluchy przysięgi, pani dyrektor Renata Mazur dokonała pasowania. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały upominki. D z i ę k u j e m y w s z y s t k i m zaangażowanym w przygotowania. Marzena Juszczyk Rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany przez Szczeciński Związek Hodowców Bydła pt.,,moja Mleczna Kraina". Wśród 977 nadesłanych prac zostały dostrzeżone i wyróżnione dwie, których autorami są uczniowie klasy I I a S z k o ł y P o d s t a w o w e j z Postomina - Zuzanna Matyjasek i Filip Palkowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Helena Gałat- Kuc, Monika Maroszek 25 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Pieszczu uczniowie i przedszkolaczki uroczyście obchodzili urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci, więc nie wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela. W tym dniu wszystkie dzieci miały ze sobą swoje pluszaki i razem z nimi włączały się przy misiowej muzyce do zabawy, którą zorganizowała młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu pod opieką Małgorzaty Banasiak. Na zakończenie spotkania niedźwiadki niejadki zaprosiły uczestników na słodkiego, miodowego lizaczka. Małgorzata Banasiak

13 13 Nagrody dla młodych artystów W ó j t G m i n y P o s t o m i n o ufundował nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych dla młodych artystów Pracowni Sztuk Pięknych GAMMA działającej przy CKiS w Postominie. Za całokształt ponad 3 letniego dorobku artystycznego nagrody otrzymali: Bartłomiej Bogus, Karol Karczewski oraz Marcin Wasilewski. Nagrody zostały wręczone podczas listopadowej sesji Rady Gminy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Apel do czytelników biblioteki Biblioteka Publiczna w Postominie apeluje do Czytelników o oddanie wypożyczonych książek, których termin z w r o t u d a w n o j u ż u p ł y n ą ł. Przypominamy, że w przypadku zagubienia bądź zniszczenia książki istnieje możliwość - za zgodą bibliotekarza - odkupienia innej o równej wartości. Wielka draka o drogowych znakach Kącik poetycki moje wigilie magiczny grudniowy wieczór przez wieki przesłania śle wierzącym i niewierzącym zmieniają się stoły obrusy ucztujący różni wiekiem zwyczajami dziewczynka z braćmi rodzicami siada do stołu znalazła betlejemską gwiazdę gospodyni z uśmiechem łamie pachnący sianem opłatek dzieli się z rodziną potrafi łączyć serca oczy ręce niczego nam nie brakuje magia świąt miłości i pojednania zostawia ślad w pamięci dla porównania w innym czasowymiarze Jadwiga Michalak Podziękowania i ogłoszenia Stara Kuźnia Z dziurawym dachem ubrana w drewniane łaty ledwie się trzyma starucha Pośmiewisko wróbli miejsce dla szerszeni drewniana kuźnia zamknięta na głucho Palenisko wygasło w ogień nikt nie dmucha płuca miechów martwe jak stare organy straszą kiedy wiatr zawita On jeden tam gości podków szczęścia szuka rumaki w puste stanowiska wstawia kuć każe prosi o podkowy gdy wokół wymowna pustka i cisza Kowala już nie ma we wsi zabrakło koni wiatru i dobrej pogody stary umarł młody wyjechał Na kogo czeka zaparta drewnianym kołem z zawartymi wrotami i oknem na drogę którą odjechały ostatnie powozy Czasy pługów kos i lemieszy też minęły bezpowrotnie - ona nie wie o tym Zofia Kamińska - Smalewska Weseli się serce, gdy daje i sobą się dzieli Leopold Staff Dziękuję bardzo wszystkim Rodzicom za aktywny udział w Ślubowaniu Klasy I. Dziękuje za ogromną i bezinteresowną pomoc w przygotowaniu dekoracji i poczęstunku. Każdy najmniejszy gest pomocy był cennym darem dla wszystkich Pierwszoklasistów. Wychowawca Magdalena Ochocka Gastół Sprzedam mieszkanie: 2 pokoje, kuchnia, działka (do remontu) Wiadomość pod tel Moc wielkich podziękowań i pozdrowień dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW zabawy andrzejkowej zorganizowanej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Staniewicach. Specjalne podziękowania należą się dla tych którzy przyczynili się do powstania tej imprezy; przygotowali fanty na licytację, upiekli ciasta, udostępnili, ustroili i przygotowali, salę; sprawili,że zabawa była na prawdę świetna. Dziękuję Wszystkim darczyńcom którzy brali udział w licytacji, konkursach, zawodach i wsparli finansowo zakup nowoczesnej, interaktywnej tablicy multimedialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Staniewicach. W imieniu własnym oraz Naszych Uczniów dziękuję Bogumiła Roman-Struś Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach Klasy I A i II C wybrały się na przejścia dla pieszych. Nikomu nie a jednocześnie mogły praktycznie profilaktyczną wycieczkę do Słupska. myliły się kolory na sygnalizacji poznać zagadnienia związane Celem był Teatr Lalki Tęcza. Już świetlnej. A spektakl? Świetny! z teatrem. Mogły porozmawiać w drodze dzieci powtarzały i utrwalały I pouczający! Dzieci wróciły do szkoły z aktorem teatru lalek panem zasady zachowania się w ruchu bardzo zadowolone z wyprawy. Teraz Maciejem Gierłowskim oraz zrobić drogowym w mieście. Bardzo n a p e w n o w i ę c e j w i e d z ą z nim wspólną pamiątkową fotografię. sprawnie pokonywały kolejne o bezpieczeństwie na drodze, Krystyna Gąsiorowska Wyrazy szczerego współczucia Pani Iwonie Szczot z powodu śmierci BABCI składa Wójt Gminy Postomino oraz koleżanki i koledzy z pracy

14 14 Nadawcy chcą walczyć o DVB-T Humor ;-) h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. c o m Jest szansa, że oferta naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w najbliższych latach powiększy się o kolejne kanały telewizyjne - 14 nadawców zgłosiło do UKE chęć nadawania w ramach ósmego multipleksu. W związku ze złożeniem wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na początku listopada 2013 roku ogłosił Pressmedial, Alvernia Studios, TVR, Infodostępność częstotliwości z zakresu TV-FM i Telewizja Polska. 230 MHz, które mogą być wykorzystane Te r a z U K E b ę d z i e m u s i a ł przez systemy telewizji cyfrowej zorganizować przetarg na operatora z zachowaniem maski widmowej multipleksu. Na chwilę obecną wiadomo, określonej dla standardu DVB-T na że na ósmym multipleksie mogą pojawić się obszarze całego kraju. Podmioty kanały darmowe i płatne. O tematyce zainteresowane rezerwacją tych zasobów kanałów zdecyduje KRRiT. Jak informuje częstotliwości do 19 listopada 2013 roku Gazeta Wyborcza, jeszcze w listopadzie mogły zgłaszać zainteresowanie zostaną opublikowane informacje nadawaniem na nowym multipleksie. dotyczące harmonogramu dalszego Swoje zainteresowanie wyraziło 14 postępowania. Nieoficjalnie wiadomo, że podmiotów, wśród nich wymienia się m.in.: na nowym multipleksie może znaleźć się Telestar, RDF2, Michał Winnicki miejsce nawet dla siedmiu nowych stacji. Entertainment, TVS, ZPR, Discovery źródło: media2.pl Polska, Agora, Kino Polska, BCAST, Windows XP umiera... Microsoft opublikował "Security Intelligence Report" w którym omawia zagrożenia związane z używaniem niewspieranych już przez producenta systemów operacyjnych i programów oraz opisano konsekwencje korzystania z systemu Windows XP po 8 kwietnia 2014 roku. Najnowszy "Security Intelligence Report" w dużej mierze poświęcono pobierane przez inne szkodliwe konsekwencjom korzystania z Windows XP programy lub rozprzestrzeniać się za po 8 kwietnia 2014 r., kiedy zakończy się pośrednictwem dysków wymiennych, wsparcie i dostęp do aktualizacji np. pamięci flash USB. zabezpieczeń tego systemu. Na podstawie Z kolei w Polsce przeważają nowych danych telemetrycznych następujące zagrożenia: porównano zabezpieczenia nowoczesnych ź A u t o r u n - r o b a k i, k t ó r e systemów operacyjnych, takich jak rozprzestrzeniają się przez kopiowanie Windows 8, ze starszymi, takimi jak do nośników pamięci lub dysków Windows XP. Według StatCounter, starsze sieciowych z zainfekowanych systemy składają się na około 22% komputerów. systemów operacyjnych używanych na ź IframeRef - specjalne ramki, które całym świecie i na 28% w Polsce (dane za ładują złośliwe oprogramowanie okres październik październik 2013 z innych stron. dla Windows XP). ź Obfuscator - programy, które blokują Z raportu wynika, że największymi p r a c ę z a b e z p i e c z e n i o m zagrożeniami w skali światowej dla antywirusowym. użytkowników systemu Windows XP są: Z raportu wynika, że w pierwszej ź Sality - rodzina szkodliwego połowie 2013 r. niemal 17% komputerów oprogramowania, które może wykradać z aktualnymi produktami firmy Microsoft, informacje osobiste i obniżać poziom chroniącymi przed zagrożeniami w czasie zabezpieczeń komputera. rzeczywistym, miało kontakt ze szkodliwym ź Ramnit - szkodliwe oprogramowanie, oprogramowaniem. Chociaż użytkownicy które zaraża pliki wykonywalne systemu Windows 8 mieli kontakt systemu Windows, pliki pakietu z p o d o b n ą i l o ś c i ą s z k o d l i w e g o Microsoft Office oraz pliki HTML. programowania, co użytkownicy Windows ź V o b f u s - r o d z i n a r o b a k ó w XP, ci ostatni byli sześciokrotnie bardziej internetowych, które mogą pobierać na narażeni na infekcję systemu wskutek tych k o m p u t e r i n n e s z k o d l i w e zagrożeń. oprogramowanie, a także być źródło: media2.pl Polak kupuje pizzę. Dziecko w żaden sposób nie chce zasnąć. - Na ile kawałków mam ją panu pokroić: Matka zwraca się do męża: cztery czy osiem? pyta sprzedawca w - Może mam mu coś zaśpiewać? pizzerii. - Dlaczego od razu tak odpowiada mąż. - Raczej cztery decyduje klient. Ośmiu Spróbuj najpierw po dobroci! chyba nie dam rady zjeść. - Tak? pyta żona co byś w takim razie powiedział na urlop w kuchni? Nowe godziny otwarcia punktu w Pieńkowie: pon. - sob. 6:00-21:00 niedziela 10:00-20:00 Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a Pepsi 2,5 l Coca cola Fanta Sprite (2,25-2,5 l) w tej samej cenie 3 69 oraz wiele innych Makaron Olej roślinny Zwyczajny 0,9 l Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Lubella gn. wstążki 400g Majonez dekoracyjny Wniary 700 ml - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada HIT! Kalosze damskie i męskie rozmiar godziny otwarcia pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 9:00-20:00 dotyczy punktu w Staniewicach Mąka tortowa Stoisław 10 kg Więcej promocji na naszej stronie internetowej Cukier diamant 1 kg - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! para Zatrudnimy sprzedawcę. CV wraz ze zdjęciem wyłącznie na Poczta Polska: znaczek możesz pobrać z sieci, papierowy list nadasz online Poczta Polska uruchomiła umożliwi kupowanie znaczków Korzystając z usługi, trzeba wpisać elektroniczną usługę Envelo.pl, przez internet do samodzielnego treść listu do edytora na stronie lub która pozwala na kupienie znaczka wydrukowania. Możliwe będzie dołączyć plik PDF, dodać dane do wydrukowania oraz na wysłanie również nadawanie zwykłych listów odbiorcy i wybrać standard tradycyjnego listu w sposób przez internet. Wszystko dzięki ekonomiczny lub priorytetowy. elektroniczny. platformie internetowej Poczty Listonosz dostarczy neolist Poczta Polska od początku Polskiej, działającej pod marką b e z p o ś r e d n i o d o s k r z y n k i tego roku rozwija tzw. hybrydowe Envelo.pl. pocztowej wskazanej osoby, firmy usługi pocztowe, czyli łączące Na Envelo.pl dostępne są lub urzędu. c e c h y k o r e s p o n d e n c j i teraz trzy usługi: Poczta Polska oferuje elektronicznej i tradycyjnej. Neoznaczek, czyli znaczek g o t o w e s z a b l o n y l i s t ó w. W styczniu pojawiła się usługa pocztowy drukowany z komputera i N i e b a w e m o p e r a t o r m a neokartka, która umożliwiła zabezpieczony kodem DataMatrix. z a p r o p o n o w a ć n o w ą wysłanie kartek tradycyjnych, Po kupieniu znaczka on-line można funkcjonalność tego produktu, czyli składając zamówienie przez wydrukować go na kartce papieru, doręczanie do odbiorcy w kraju jako internet. W lipcu została ona etykiecie samoprzylepnej lub listu poleconego. uzupełniona aplikacją mobilną, bezpośrednio na kopercie. Neokartka to drukowana która umożliwiła wysłanie zdjęcia Znaczek można pobrać ze strony kartka pocztowa, której wysłanie ze smartfona jako kartki. WWW lub otrzymać w postaci zlecamy przez internet. Jak już Te r a z P o c z t a P o l s k a załącznika do a. wspomniano, neokartka jest też w y k o n a ł a k o l e j n y k r o k, Neolist to odpowiednik dostępna dzięki darmowej aplikacji zapowiadany już na początku roku. t r a d y c y j n e g o l i s t u, a l e na smartfony. Największy operator pocztowy przygotowany na Envelo.pl. źródło: Dziennik Internautów

15 15 Krzyżówka nr 12/ Lewoskośnie: Prawoskośnie: autor: Zdzisław Ludwikowski ) przerwa w podróży, 2) znak rodowy u Indian, 3) roślina uprawiana na ziarna, 4) taniec towarzyski z Kuby, 5) wojskowy ochroniarz, 6) podwiązki u kaleson, 7) tekst nadawany szyfrem, 8) pracownik ekipy filmowej organizujący początek ujęcia, 9) przepływa przez Goleniów, 10) litery od A do Ż, 11) obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, 12) końska głowa, 13) spis, wykaz, 14) surowiec na kawior, 15) cesarz Rzymski, podpalacz Rzymu, 16) w więziennym oknie, 17) wywieszka przed sklepem, 18) chudy koń, 19) lokum dla samochodu, 20) łosoś spływający do morza po tarle, 21) urok, czar, 22) klema, 23) ruda u lisa. 23 1) rozpoczyna proces cywilny, 2) zabytkowy przedmiot, 3) jeden z apostołów, 4) określona część morza, 5) rodzaj słuchawki lekarskiej, 6) stan podobny do snu, 7) znak zodiaku, 8) ssak drapieżny z rodziny łasicowatych, 9) daszek płócienny nad oknem, 10) jednoroczna roślina włóknista, 11) nóż ogrodnika, 12) główny składnik opium, 13) zespół wędrownych aktorów, 14) przyprawa kuchenna, 15) gra na scenie, 16) ograniczone odżywianie, 17) wznoszony przy okazji, 18) grządka kwiatowa, 19) zabieg kosmetyczny, leczniczy, 20) piłkarskie zawody sportowe, 21) wojskowy organ dowodzenia, 22) wcięcie pod szyją w sukience, 23) krzywa zamknięta. Rolniczy Dom Towarowy ( Towarówka Postomino) oferuje - opał: * węgiel od 39,00 zł / worek 50 kg * brykiet 10 kg - 7,90 zł / paczka - akumulatory (różne rodzaje) - i inne artykuły, które potrzebujesz! Zapraszamy Tel.: KUPON 12/ Szept Postomina Z wizytą u sofoklesa 09 października 2013 r. podzielić się swoimi u c z n i o w i e z G i m n a z j u m w r a ż e n i a c h p o w P o s t o m i n i e o b e j r z e l i przedstawieniu. przedstawienie,,edyp i Antygona Otrzymaliśmy Sofoklesa w reżyserii Bogusława zaproszenie na Siemotiuka w Nowym Teatrze następny spektakl, D r a m a t y c z n y m w S ł u p s k u. p o s t a r a m y s i ę Kierownikiem wycieczki była pani przyjechać, dzięki Barbara Babik, a opiekunkami panie przychylności pani Beata Maciejewska i Edyta Dubert. dyrektor Haliny Wendy, która Po przedstawieniu uczniowie angażuje się w życie kulturalne mogli porozmawiać z aktorami o ich młodzieży, za co bardzo jesteśmy pracy, warsztacie artystycznym oraz wdzięczni. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, aż żal było wracać do domu, no cóż XXI wiek też ma swoje uroki! maciejka Stopka redakcyjna oddano do druku dnia: r. Wydawca i redakcja: Druk: Redakcja nie odpowiada za treść Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Napisz artykuł: Egzemplarz bezpłatny, Urząd Gminy w Postominie Wszelkie materiały, artykuły prosimy nakład 1500 egz Postomino 30 nadsyłać w formie elektronicznej na tel.: (59) adres zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 35 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca lgrudnia 2013 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Roman Barańsk, Pieńkowo 2. Paulina Mazurek, Staniewice 3. Barbara Zwolan, Staniewice Nagrody do odebrania (do końca grudnia 2013) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 16 lub 23.

16 16 Harmonogram wywozu odpadów Segregacja w grudniu 2013 Segregacja w styczniu 2014 MIEJSCOWOŚCI plastiki odpady zmieszane pojemniki MIEJSCOWOŚCI plastiki odpady zmieszane pojemniki PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz Kolejne medale karateków 23 listopada br. w Ząbkowicach juniorek po bardzo zaciętej rywalizacji Śląskich odbył się XXX Puchar Polski minimalnie uległa swoim rywalkom Seniorów oraz X Puchar Polski i ostatecznie zajęła trzecie miejsce Młodzików i Juniorów Młodszych zdobywając brązowy medal. Brąz Karate Kyokushin. Organizatorem w kategorii kumite seniorek -55kg turnieju był Ząbkowicki Klub Karate wywalczyła także Monika Cicha, która Kyokushin kierowany przez shihan w walce półfinałowej mierzyła się Witolda Stolarczyka. z bardzo mocną zawodniczką W jubileuszowym turnieju wzięło z Otwocka i niestety musiała uznać u d z i a ł z a w o d n i k ó w wyższość swojej rywalki ostatecznie reprezentujących 60 ośrodków z całej zajmując trzecie miejsce. Dobrze Polski. Na listach startowych znalazło spisali się również Grzegorz Lisek, się również czterech zawodników który po zaciętej walce ćwierćfinałowej z k l u b u k a r a t e k y o k u s h i n nie zdołał jednak zakwalifikować się do w Postominie. Nasi zawodnicy mogą półfinału, który gwarantowałby co uznać zawody za bardzo udane, najmniej brązowy medal i końcowo bowiem wrócili z nich z jednym złotym uplasował się na piątej pozycji, oraz oraz dwoma brązowymi medalami. Łukasz Cichy, który w kategorii Pierwsze miejsce w kategorii kumite seniorów -75kg zajął 9 miejsce. juniorek młodszych +55kg zajęła W klasyfikacji drużynowej Aleksandra Karpuk, która w drodze po zarówno w rywalizacji seniorów jak złoty medal pewnie pokonała i juniorów drużyna z Postomina zajęła wszystkie swoje przeciwniczki. Ta 9 miejsce co jest bardzo dobrym sama zawodniczka w konkurencji kata wynikiem. Powrót Karasia Wiadomości wędkarskie Minęło kilka miesięcy od ostatniego wpisu o działalności koła Karaś na łamach Szeptu Postomina. A działo się całkiem nie mało i nie s p o s ó b o t y c h m i n i o n y c h wydarzeniach tak po prostu zapomnieć, o tych wszystkich zawodach i zwycięzcach. W n a j w i ę k s z y m s k r ó c i e wyglądało to następująco: w dniu 08 września odbyły się zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy, które zaliczane były również do współzawodnictwa Grand Prix koła 2013 V etap. Zwycięzcą zawodów Stanisława Kasicy z Tynia, szczupak nie były obiecujące. II miejsce Marek i właścicielem pucharu Wójta został o długości 52 cm był jedyną rybą w tym Wojciechowski, III wędkarzem Stanisław Gosławski z Postomina, d n i u. N a s t ę p n e z a w o d y w klasyfikacji został Piotr Drewniak, I I m i e j s c e z d o b y ł M a r e k przeprowadzone zostały w dniu 06 nowy członek koła, który namieszał Wojciechowski ze Staniewic, na p a ź d z i e r n i k a, b y ł y j a k b y dość mocno swoją postawą III miejsce, zasłużył Kazimierz Cichy najważniejsze w tym sezonie, i umiejętnościami, co na pewno z Postomina. Nagrody zostały ponieważ w tym dniu wyłoniono spowodowało większą mobilizację ufundowane przez Centrum Kultury zwycięzców VI etapowego cyklu i zaangażowanie wśród wędkarzy, do i Sportu w Postominie. W dniu 29 Grand Prix. W zawodach zwyciężyli: tego co robią. Nagrody w formie września ponowne zawody, tym I miejsce Tomasz Nawrocki, II miejsce bonów towarowych ufundowało koło razem spinningowe, nad rzeką Stanisław Gosławski, III miejsce KARAŚ. Ostatnie zawody roku 2013 Wieprzą, trochę mniej popularne Marek Wojciechowski. Najlepszym odbyły się w dniu 27 pazdziernika nad wśród wędkarzy niż spławik. Jak to spławikowcem i zarazem najlepszym jeziorami Pieńkowo/Marszewo, były to zdarza się od dawna, oczekiwanej w klasyfikacji Grand Prix 2013 został spinningowe mistrzostwa koła. W tej troci, łososia nie odnotowano. Stanisław Gosławski - tak jak przed kategorii wędkarstwa o zwycięstwie Pierwsze miejsce przypadło dla rokiem, chociaż początki rywalizacji d e c y d o w a ł a ł ą c z n a d ł u g o ś ć złowionych ryb a nie waga. 78,7 cm to długość 4 średnich okoni, które Piotrowi Cichemu dały zwycięstwo, II miejsce zajął Wiesław Iwaniec - s z c z u p a k 5 4, 5 c m. W i ę c e j szczęśliwców tego dnia nie było. Bardzo ważną sprawą, wartą odnotowania, był fakt zarybienia w ę g o r z e m j e z i o r P i e ń k o w o i Marszewo. Do wody wpuszczono 80 kg ryb od długości od 25 do 40 cm. Za kilka lat ryby będą wspaniałą zdobyczą dla wędkarzy. Ogłoszenie Koło KARAŚ Postomino zaprasza wędkarzy na zebranie sprawozdawcze koła za rok 2013 w dniu r. o godzinie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Postomino. OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH w Niemczech zarobki do 1350 euro/ mies. Praca Legalna ZUS za darmo: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie wymagany niemiecki min komunikatywnie tel

17 1 D o d a t e k s p e c j a l n y Z e s p o ł u S z k ó ł S p o ł e c z n y c h w Ko r l i n i e Korlino 4A, Postomino, tel.: (0-59) , 5 lat minęło Szkoła instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Skromny dom, niski próg, każdego. aktywnie działa zespół wokalny swój śpiew. Chętnie prezentują swoje sukcesem zespołu było zajęcie Lecz gościnne serce, Do szkoły tej N a s z a s z k o ł a s p e ł n i a W i o l i n k i, k t ó r y w c z e ś n i e j wokalne umiejętności na forum II miejsca w Gminnym Przeglądzie iść każdego dnia, Wielkie to dla oczekiwania dzieci i młodzieży występował pod nazwą Melomani szkoły oraz w przeglądach Amatorskiego Ruchu Artystycznego nas szczęście, Codzienne lekcje, r o z w i j a j ą c i c h t a l e n t y i Złote nutki. Dziewczynki ochoczo pozaszkolnych zajmując w nich Postomino 2013 w Przeglądzie najmniejszy kąt, Przyjazne są dla i zainteresowania. Od pięciu lat uczestniczą w zajęciach doskonaląc jedne z czołowych miejsc. Ostatnim Piosenki Dziecięcej. Rodzynki... Oprócz zespołu możemy pochwalić się uczniami, którzy indywidualnie wyśpiewali znaczące miejsca w przeglądach gminnych oraz g o d n i e r e p r e z e n t o w a l i n a s w Postominie. ź Milena Kalinowska I miejsce w G m i n n y m P r z e g l ą d z i e A m a t o r s k i e g o R u c h u Artystycznego Postomino 2009 w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i zakwalifikowanie się do etapu powiatowego; ź Patryk Pawlak I miejsce w G m i n n y m P r z e g l ą d z i e A m a t o r s k i e g o R u c h u Artystycznego Postomino 2013 w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej; ź Małgorzata Kołodziejczyk A m a t o r s k i e g o R u c h u w Przeglądzie Muzycznych II miejsce w Gminnym Przeglądzie Artystycznego Postomino 2013 Zespołów Estradowych i Solistów; A m a t o r s k i e g o R u c h u w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej; ź Milena Kalinowska III miejsce Artystycznego Postomino 2012 ź Laura Kowalska III miejsce w G m i n n y m P r z e g l ą d z i e w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej; w G m i n n y m P r z e g l ą d z i e A m a t o r s k i e g o R u c h u ź Małgorzata Kołodziejczyk A m a t o r s k i e g o R u c h u Artystycznego Postomino 2010 II miejsce w Gminnym Przeglądzie Artystycznego Postomino 2010 w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej; Działalność Rady Rodziców R o d z i c e t w o r z ą c y R a d ę Rodziców przy Zespole Szkół Społecznych co roku realizują działania wspierające funkcjonowanie szkoły. Pamiętają o spotkaniach Mikołąjkowych, zabawie choinkowej dla najmłodszych, zabawach andrzejkowych i karnawałowych dla dorosłych. Z dużym zaangażowaniem pracują podczas festynów- rodzinnych i na Powitanie Lata. Od trzech lat Pani Agnieszka Postraszyńska pełni rolę przewodniczącej Rady Rodziców. Angażuje do wspólnej pracy na rzecz szkoły liczne grono Pań i Panów.

18 2 D o d a t e k s p e c j a l n y Z e s p o ł u S z k ó ł S p o ł e c z n y c h w Ko r l i n i e Program Szkół Patronackich Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" W r a m a c h d z i a ł a l n o ś c i trwałe przyjaźnie miedzy dziećmi oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska pedagogami. Z utęsknieniem ZSS w Korlinie realizuje Program czekamy na kolejną wymianę, Szkół Patronackich, w ramach ponieważ mamy pewność, że nasi którego nasi uczniowie oraz uczniowie okażą po raz kolejny nauczyciele mają możliwość poznać postawy szacunku, otwartości k u l t u r ę i t r a d y c j e P o l a k ó w i wrażliwości wobec odmiennej mieszkających na Litwie. Naszą kultury i innego kraju, a ponadto zaprzyjaźnioną szkołą jest Średnia udoskonalą swoje kompetencje Szkoła w Ejszyszkach. Dzięki językowe. wzajemnej współpracy nawiązały się września 2010r.; WIZYTA PARTNERSKA w Średniej Szkole w Ejszyszkach; program wyjazdu: Dom Polski w Ejszyszkach, Wilno, Troki, Druskienniki Szczególne podziękowania składamy Prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział Koszalin Zbigniewowi Ciechanowskiemu, Panu Edwardowi Romańskiemu - koordynatorowi współpracy zagranicznej, Wójtowi gminy Postomino Januszowi Bojkowskiemu, Panu Kazimierzowi Ordonowi, którego pomoc przyczyniła się do pobytu naszych uczniów na Litwie oraz Rodzicom zaangażowanym w uatrakcyjnienie pobytu gości w naszym środowisku IX. 2011; WIZYTA PARTNERSKA w ZSS Korlino; program pobytu: Jarosławiec.,Słupsk, Darłowo, Darłówko, Kluki, Czołpino, Łącko Pasja, determinacja i niebywała wytrwałość Teatr Arlekin w pięciu odsłonach: Przygoda z teatrem rozpoczęła się zupełnie przypadkiem. Na jednej z lekcji języka polskiego podczas omawiania Zemsty Aleksandra Fredry zaproponowałam uczniom, aby wymyślili własny fragment tejże komedii. Propozycje były różne. Czytając je, pomyślałam, żeby pójść za ciosem i zachęcić młodzież do napisania własnej sztuki. No i się zaczęło Dzięki ziarnu miłości do teatru zasianemu na tej właśnie lekcji powstał szkolny teatr Arlekin, pierwszy autorski scenariusz, a nieco później pierwsze wyjście na teatralne deski. Odsłona pierwsza: rok 2008/2009 Sztuka pt. Papkin triumfatorem Wystąpili: ź Papkin-Justyna Kalina ź Klara-Łukasz Frańczak ź Krokodyl-Kryspina Falkus ź Siostrzenica Klary - Laura Kowalska ź Helena-Łukasz Frańczak ź Menelaos-Paulina Kasińska ź Boginie: Hera-Helena Żelazko Atena-Beata Sówka Afrodyta-Iwona Piaseczna Odsłona druga: rok 2009/2010 Odsłona czwarta: rok 2011/2012 Sztuka pt. Przyszłość Romea Sztuka pt. Spore zamieszanie w życiu Wystąpili: pewnego Starca ź Romeo-Łukasz Frańczak Wystąpili: ź Julia-Paulina Kasińska ź Narrator- Daria Wilgos ź Benwolio-Justyna Kalina ź Starzec- Iwona Piaseczna ź Czarownica-Laura Kowalska ź Czarownica- Sandra Wilgos ź Chór - Helena Żelazko, Justyna ź Maja- Judyta Ludwicka Kalina ź Hermes- Daniel Wrzesień ź Zeus- Krystian Ciesielski Odsłona trzecia: rok 2010/2011 ź Apollo- Justyna Garlacz Sztuka pt. Prawda czy mit Wystąpili : Odsłona piąta: rok 2012/2013 ź Parys-Laura Kowalska Sztuka pt. Miłość i inne przekleństwa ź Hermes-Justyna Kalina Wystąpili: ź Hrabina- Daniel Wrzesień ź Stefania- Szymon Kołodziejczyk ź Konstanty- Zuzanna Kalinowska ź Wiedźma- Sandra Wilgos ź Teofila- Szymon Kołodziejczyk ź Hrabia- Justyna Garlacz Teatr pozwalał przenieść się w inny wymiar nie tylko Wam, drodzy aktorzy, ale również i mnie. Dziękuję. Edyta Stachowska Korlino 4A, Postomino, tel.: (0-59) ,

19 3 D o d a t e k s p e c j a l n y Z e s p o ł u S z k ó ł S p o ł e c z n y c h w Ko r l i n i e Zdolności, wiedza, aktywność Współpraca z Wojskowym Kołem przedstawicieli Koła oraz Szkołę propagowanie łowiectwa i ochronę Łowieckim Bałtyk w Ustce trwa już Podstawową w Charnowie, w których ojczystej przyrody. Jesteśmy wdzięczni kilkanaście lat, a rozpoczęła się od wielokrotnie braliśmy udział, zajmując wszystkim myśliwym Koła Bałtyk za wizyty w szkole jednego z myśliwych, zwykle czołowe miejsca zarówno zaproszenie nas do współpracy, którą Pana Stefana Koeniga, który był indywidualnie jak i drużynowo. zamierzamy kontynuować i wspieranie strażnikiem obwodu łowieckiego Najważniejszym efektem tej r ó ż n o r a k i c h a k c j i i d z i a ł a ń w okolicy Korlina. Pan Koenig wygłosił współpracy jest, obok dla uczniów wiele ciekawych prelekcji poszerzania wiedzy dotyczących roli myśliwych w ochronie i r o z w i j a n i a przyrody, ciekawostek z życia zwierząt z a i n t e r e s o w a ń, oraz było przewodnikiem licznych k s z t a ł t o w a n i e wypraw w teren. Dzieci każdego roku u uczniów szacunku zbierały na potrzeby Koła żołędzie do otaczającej nas i kasztany przeznaczane na zimowe przyrody. W uznaniu dokarmianie zwierzyny. n a s z y c h d z i a ł a ń Kolejnym aspeketem nawiązanej o t r z y m a l i ś m y o d współpracy był zaproszenie naszych władz koła dyplom uczniów do udziału w konkursach i medal za wieloletnią przyrodniczych organizowanych przez w s p ó ł p r a c ę, podejmowanych przez szkołę. W Rejonowym Konkursie Przyrodniczym Zwierzyna naszych pół i lasów i współpraca z Kołem Bałtyk. 2008/09 - II miejsce drużynowo 2009/10 - I miejsce Szymona Banasiaka oraz I miejsce drużynowo, 2010/11- I miejsce Szymona B a n a s i a k a i I I I S z y m o n a Kołodziejczyka oraz I drużynowo 2011/12 - II miejsce drużynowo D z i ę k i podróży, co znacznie obniża ich koszt: w s p a r c i u ź 2008/9-5-dniowa wycieczka kl. VI sponsorów, akcji do Zakopanego z b i e r a n i a ź 2009/ dniowa wycieczka a l u m i n o w y c h uczniów kl. IV do Szczecina, p u s z e k o r a z ź 2010/11-5-dniowa wycieczka kl. V i pomocy rodziców VI do Zakopanego, nasi uczniowie ź 2011/12-3-dniowa wycieczka kl.vi o d w i e l u l a t i I gim.do Warszawy, wyjeżdżają na ź 2012/13-3-dniowa wycieczka kl.ik i l k u d n i o w e II gim. do Szczecina i Niemiec - w y c i e c z k i oceanarium w Stralsundzie oraz k l a s o w e ZOO w Eberswalde). organizowane bez udziału biur Praca, współpraca i chęć niesienia pomocy innym 19 listopada 2010r. zostało wszystkimi kołami działającymi Wilgos, Justyna Garlacz, Daniel podpisane porozumienie o współpracy w ramach Darłowskiego Centrum Wrzesień, Weronika Wilgos, Kinga naszego klubu z Darłowskim Centrum Wolontariatu, w nagraniu teledysku Wisowaty, Natalia Wisowaty, Wolontariatu. Tego samego dnia nasi Wolontariusz Sami. Magdalena Żołopa, Julita Zdrzeniecka, wolontariusze wzięli udział w szkoleniu Co roku uczestniczymy w Gali Natalia Szymańska. przeprowadzonym przez Dorotę Wolontariatu w Darłowie, podczas Przy Zespole Szkół Społecznych Kuriatę prezes Darłowskiego której wręczane są dyplomy Najlepszy w Korlinie funkcjonuje 34 Gromada Centrum Wolontariatu. Wolontariusz Roku. W 2011 r. taki Zuchowa Piraci należąca do Związku Ważnym wydarzeniem dla dyplom uzyskała Sandra Wilgos, Drużyn ZHP Gminy Postomino wraz naszego klubu było spotkanie a w 2012 r. Beata Sówka. z d r u ż y n o w ą d h D o r o t ą integracyjne z wolontariuszami Praca naszych wolontariuszy to Skrzeczkowską oraz drużynową z Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach ( 17 przede wszystkim stała pomoc wspomagającą dh Anną Dąbrowską. XI 2011). Spotkanie było nie tylko młodszym kolegom w odrabianiu lekcji, okazją do wymiany doświadczeń, ale przygotowaniu się do zajęć, czytanie 34 GZ Piraci : przyczyniło się do nawiązania najmłodszym dzieciom bajek, wspólne - bierze czynny udział w Rajdach przyjaźni i wspólnych przedsięwzięć zabawy z maluchami, Wolontariusze Noworocznych Zuchów i Harcerzy między innymi udział w akcji Podziel włączają się we wszystkie imprezy organizowanych przez Komendę się posiłkiem, Darłowskiej Laponii Św. i przedsięwzięcia organizowane Hufca ZHP w Sławnie byliśmy - o r g a n i z u j e i m p r e z y powitanie wiosny, itp. wraz z noclegiem Mikołaja. w szkole. W działalności Szkolnego o r g a n i z a t o r a m i I V R a j d u o k o l i c z n o ś c i o w e : H a l l o w e e n, w szkole. D u ż ą f r a j d ę s p r a w i ł o Klubu Wolontariusza najbardziej Noworocznego Zuchów i Harcerzy; wolontariuszom udział, wspólnie ze wyróżnili się: Beata Sówka, Sandra - zorganizowała obchody Dnia Babci i Dziadka dla wszystkich seniorów z Królewa, Łącka i Korlina z muzyką zespołu Pieńkowianie ; - bierze udział w akcji Grosik przeprowadzanej przez Komendę Hufca ZHP w Sławnie dla osób potrzebujących pomocy: od roku 2010 r. w ramach akcji zebrano 764,26 zł - zorganizowała wycieczkę do Parku Dinozaurów w Łebie oraz do Dobrzycy; - brała udział w Eko Rajdzie w Żukowie; - zorganizowała akcję społeczną polegającą na pomocy osobom starszym (malowanie płotów); Korlino 4A, Postomino, tel.: (0-59) ,

20 4 D o d a t e k s p e c j a l n y Z e s p o ł u S z k ó ł S p o ł e c z n y c h w Ko r l i n i e Pierwsze na terenie Gminy Przedszkole We w r z e ś n i u r o k u 3 0 d z i e c i. O b e c n i e g r u p a o t w o r z o n o p e ł n o w y m i a r o w e przedszkolna liczy 18 dzieci. przedszkole, które do X 2009r. było Wychowawczynią grupy przedszkolnej f i n a n s o w a n e z P r o g r a m u od roku 2012 jest Pani Marta Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ten Maksymiuk, a w przedszkolu pracują sposób powstało pierwsze na terenie również Barbara Ansel, Anna Gminy Postomino pełnowymiarowe Dąbrowska, Małgorzata Korowajczyk. przedszkole, do którego uczęszczało Absolwenci Dotychczas mury Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie opuściły trzy roczniki absolwentów. Wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach średnich, a pierwsi absolwenci już przygotowują się do pisania matury. Liczne projekty i aktywizacja lokalnej społeczności Nowe boisko wielofunkcyjne Szkoła jest inicjatorem licznych i bibliotecznych, - realizowaliśmy projekty zajęć akcji przeprowadzanych nie tylko - pogawędkach przy herbatce pozalekcyjnych - logopedycznych, w szkolnych murach, ale również na - wyjazdach do Dobrzycy, do artystycznych, gimnastyki korekcyjnej, terenie wiosek Korlino, Łącko, Łężek, Słowińskiego Parku Narodowego, do rękodzielniczych. Królewo. Realizowaliśmy przy Gdańska, Parku Krajobrazowego współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Słupi, do Bocianiego Gniazda projekty dotyczące dodatkowych zajęć p o z a l e k c y j n y c h, w y j a z d ó w edukacyjnych i kulturalnych, spotkań i n t e g r a c y j n y c h i m i ę d z y - pokoleniowych. Realizacja kolejnych projektów była możliwa, gdyż pozyskiwaliśmy środki z funduszy gminnych, programu profilaktycznego, Fundacji Wspomagania Wsi, Programu Działaj Lokalnie, funduszy europejskich i wielu innych. Nasi uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych wiosek brali udział w następujących przedsięwzięciach: - organizacja programów f e r y j n y c h, z a j ę ć s p o r t o w y c h Organ prowadzący Organem prowadzącym szkołę Stowarzyszenie stając się p l a s t y c z n e, jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi organem prowadzącym dla Zespołu rękodzielnicze Korlino, Łącko, Łężek, Królewo Szkół Społecznych w Korlinie o r a z RAZEM w Korlinie - organizacja skierowało swoją działalność głównie a r t y s t y c z n e pozarządowa działająca na terenie na edukację dzieci i młodzieży. skierowane dla gminy Postomino od roku Jednocześnie rozpoczęło również dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stowarzyszenie liczy około 30 szeroką współpracę z rodzicami Stowarzyszenie kieruje swoje członków- mieszkańców zrzeszonych uczniów, kierując do nich swoją ofertę działania na rzecz osób starszych, wiosek, sympatyków Stowarzyszenia, w zakresie kulturalno- rekreacyjnym. współpracuje z harcerzami, lokalnymi nauczycieli, pracowników Zespołu Z czasem działania Stowarzyszenia sołectwami, rozwijając aktywność Szkół Społecznych w Korlinie. zostały skierowane również do lokalnej i samoorganizację mieszkańców. Prezesem stowarzyszenia jest społeczności, wykraczając często S t o w a r z y s z e n i e z a Tadeusz Paweł Sadowski. również poza granice gminy. pośrednictwem szkoły prowadzi R o k b y ł r o k i e m S t o w a r z y s z e n i e j a k o j e d n a sezonowe szkolne schronisko przełomowym dla Stowarzyszenia, z najaktywniejszych grup realizowało młodzieżowe. Stowarzyszenie które to podjęło się prowadzenia działania kulturalno- oświatowe, w tym w kwietniu 2011 roku uzyskało status Zespołu Szkół Społecznych. wyjazdy edukacyjne, warsztaty organizacji pożytku publicznego. 1 września 2012 roku dokonano otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole. To był wspaniały dzień. Boisko powstało dzięki Gminie Postomino, która przygotowała wniosek i sfinansowała tak nam potrzebną inwestycję Rok 2013/2014 Obecnie w roku szkolnym uczniów- (I- 16, II-8, III- 10, IV- 2013/2014 do Zespołu Szkół w Korlinie 7, V- 12, VI- 9) uczęszcza 117 dzieci, w tym do: ź do gimnazjum- 20 uczniów (Iź przedszkola- 18 dzieci 6, II-11, III-3). ź oddziału zerowego- 17 (w tym W szkole pracuje 14 nauczycieli 8 pięciolatków) oraz 8 pracowników obsługi. ź do szkoły podstawowej lat... Podczas swojej 5 letniej historii dodawało sił do dalszej ciężkiej pracy. Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie Szkoła funkcjonuje już pięć lat. D y r e k c j a w r a z z G r o n e m Choć pierwszy rok działalności był Pedagogicznym przyznała tytuł bardzo trudny, podołaliśmy problemom. Przyjaciela Szkoły 11 osobom, które Teraz w bieżącym roku szkolnym w sposób szczególny na przestrzeni lat również zostaliśmy poddani bardzo wspierały działalność szkoły. Tytułem trudnej próbie. Zepsuty piec Przyjaciel Szkoły zostały uhonorowane centralnego ogrzewania zaskoczył nas n a s t ę p u j ą c e o s o b y : I r e n e u s z na początku roku szkolnego. We Staszczak, Jerzy Belt, Arkadiusz Belt, wrześniu byliśmy pełni obaw o dalsze Aneta i Dariusz Wasylew, Zdzisław funkcjonowanie szkoły, jednak kolejne Kania, Marta Wrzesień, Barbara tygodnie uświadamiały nam, że nie i Norbert Boruccy, Wojskowe Koło jesteśmy sami. Udzielona pomoc oraz Łowieckie Nr 241 Bałtyk, Bogdan wsparcie rodziców i sympatyków szkoły Szlawski, Wójt Gminy Postomino pozwalają nam patrzeć optymistycznie Janusz Bojkowski. w przyszłość. Na nowo mamy nadzieję, Dzięki pomocy tych osób że niemożliwe, może stać się możliwe. pierwsze lata działalności szkoły były Zespół Szkół Społecznych łatwiejsze, a udzielone wsparcie w Korlinie Korlino 4A, Postomino, tel.: (0-59) ,

Zdrowych i pogodnych świąt oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Zdrowych i pogodnych świąt oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. newsletter nr4/2013 Strona 1 W Newsletterze znajdziecie: OGANIZACJE POZARZĄDOWE W SIERAKOWIE SŁAWIEŃSKIM PRODUKT BARDZO TURYSTYCZNY O WDRAŻANIU PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TYGODNIA BEZ AGRESJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W JEŻYCZKACH

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TYGODNIA BEZ AGRESJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W JEŻYCZKACH SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TYGODNIA BEZ AGRESJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W JEŻYCZKACH PROGRAM PRZYGOTOWAŁY: ANNA LESKA BEATA KORPAL W dniach 24.05.2010 28.05.2010 r. w Zespole Szkół Społecznych w Jeżyczkach

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Gmina Opatów Gmina

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/10 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie 10 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXV/367/09

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/14 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia Na podstawie 5 pkt 6 oraz 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. J. Gorlacha w Rudzie w Zespołe Szkolno Przedszkolnym w Rudzie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKONEGO ZADANIA 1. Inauguracja roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego klasy I-VI SP, I - II gimnazjum klasy III gimnazjum TERMINY 3 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 12 listopada 2012 r. przyjęła Uchwałę Nr XXV/184/2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Inni, to także my. Każdy z nas może coś zrobić, by pomóc POAKCES YJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) Był realizowany w latach 2007-2010 Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Marek Potarzycki Baranów luty 2012 1. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach konkursu,,odblaskowa Szkoła Wrzesień- październik 2016 roku Koordynator : Iwona Milewska - Skoczeń Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy przystąpiła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia: Kilka dni wcześniej obchodziliśmy 90-tą Rocznicę Odzyskania

przedsięwzięcia: Kilka dni wcześniej obchodziliśmy 90-tą Rocznicę Odzyskania Sztandar 4 listopada 2008r. to ważna data, która znajdzie się w kalendarium szkoły, a uroczystość wręczenia szkole sztandaru będzie kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i ceremoniału. Honorowy patronat

Bardziej szczegółowo

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Gmina Białe Błota Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Białe Błota, kwiecień 2014 r. Wstęp Zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Olsztyn z dnia 9 marca 2007 r. Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Podstawowe akty

Bardziej szczegółowo

ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015

ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015 ZIMOWISKO SZKOLNE BEZPIECZNIE, CIEKAWIE I ZDROWO 02.02.2015 06.02.2015 PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNO- ZDROWOTNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.marii KOWNACKIEJ w KRZYWDZIE

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo