1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanym dalej Projektem ). 2. Projekt ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 3. Projekt realizowany jest przez Annę Dytko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Spectrum Consulting Anna Dytko z siedzibą przy ul. Wróbli 30a/11, Katowice, NIP: , REGON: na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /13 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Priorytetu VI PO KL w województwie śląskim. 4. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są: w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Kościuszki 182/1, Katowice; na podstronie internetowej projektu: pod adresem telefonicznie pod numerami: 32/ oraz Każdy uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 2 Założenia projektu 1. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. na obszarze województwa śląskiego. 2. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia uczestników/uczestniczek projektu poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i kompetencje z zakresu efektywnego poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 40% uczestników/uczestniczek projektu znajdzie zatrudnienie. 3. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 60 osób bezrobotnych, w tym 34 kobiety i 26 mężczyzn, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 3 pkt. 1 niniejszego

2 Regulaminu. Wsparcie skierowane jest do osób zainteresowanych nabyciem, podniesieniem, uzupełnieniem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie handlowca. 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba pozostająca bez zatrudnienia, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria: jest w wieku lat; jest zarejestrowany/a we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna; zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4 Zakres wsparcia 1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: Indywidualny Plan Działania (IPD) Opracowanie IPD będzie miało formę indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 2h dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu. IPD obejmuje: analizę sytuacji społecznozawodowej, ustalenie celów zawodowych, zaplanowanie działań jakie powinny być podjęte w celu uzyskania zatrudnienia wraz z terminami ich realizacji. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w cyklu składającym się z dwóch modułów szkoleniowych (32 h): Moduł 1: Warsztat motywacyjno-aktywizujący (16h); Moduł 2: Warsztat poruszania się po rynku pracy (16h). Szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy w charakterze handlowca: Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w cyklu szkoleń składającym się z 6 modułów szkoleniowych (96 h): Moduł 1: Organizacja pracy własnej handlowca (16h); Moduł 2: Budowanie postawy handlowca (16h); Moduł 3: Profesjonalna obsługa klienta (16h); Moduł 4: Proces i techniki sprzedaży (16h); Moduł 5: Negocjacje handlowe (16h); Moduł 6: Psychologia w sprzedaży (16h). Staże zawodowe Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu odbędzie staż zawodowy, który umożliwi nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu handlowca i doświadczenia w środowisku pracy. Okres trwania stażu: nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy.

3 Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy świadczone na rzecz uczestników/uczestniczek projektu obejmuje: pozyskanie miejsc stażowych, pozyskiwanie ofert pracy, marketing uczestników/uczestniczek projektu u pracodawców, organizowanie kontaktów z pracodawcami, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach pośrednictwa pracy dla każdego/ej uczestnika/uczestniczki projektu przewidziano min. 2 indywidualne konsultacje z Specjalista/ka ds. zatrudnienia i staży. 5 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans (niedyskryminacyjne, równe procedury i kryteria dla wszystkich kandydatów/kandydatek). 2. Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu odpowiada Specjalista/ka ds. rekrutacji, promocji i organizacji wsparcia oraz Doradca/czyni zawodowy. 3. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będzie w dwóch turach rekrutacyjnych: Nabór w ramach I tury rekrutacyjnej prowadzony będzie w lutym 2015r. Nabór w ramach II tury rekrutacyjnej prowadzony będzie w marcu 2015 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru zgłoszeń do udziału w projekcie zamieszczone zostaną na podstronie internetowej projektu. 5. W każdej turze rekrutacyjnej do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników/uczestniczek projektu. 6. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń do projektu lub niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników/uczestniczek projektu Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub wyznaczenia dodatkowego terminu naboru. 7. Informacja o przedłużeniu lub wyznaczeniu dodatkowego terminu naboru zamieszczona zastanie na podstronie internetowej projektu. 8. Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać: osobiście w Biurze Projektu; za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres Biura Projektu; za pośrednictwem poczty elektronicznej; na ręce Specjalisty/ki ds. rekrutacji, promocji i organizacji wsparcia lub Doradcy/czyni zawodowego podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy na obszarze województwa śląskiego. 9. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w projekcie jest złożenie, w wyznaczonym terminie, o którym mowa w 5 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, prawidłowo wypełnionych, opatrzonych datą i czytelnym podpisem: Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; Oświadczenia Uczestnika Projektu, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4 10. Wzory ww. dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na podstronie internetowej projektu w zakładce do Do pobrania oraz w Biurze Projektu. 11. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 12. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu przebiegać będzie w dwóch etapach: Etap I Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu obejmuje: weryfikację Formularza rekrutacyjnego pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie określonych w 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu; przyznanie punktacji za spełnienie kryteriów pierwszeństwa: osoby z wykształceniem minimum średnim 5 pkt. osoby bez doświadczenia zawodowego 1 5 pkt. Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym. Pozytywna ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych kwalifikuje potencjalnego uczestnika/uczestniczkę na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalnemu uczestnikowi/uczestniczce projektu przyznane zostaną punkty w skali od Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają: analiza predyspozycji zawodowych do pracy na stanowisku handlowca, motywacji do udziału w projekcie i zmiany sytuacji zawodowej, określenie potrzeb względem udziału w projekcie. 13. Na podstawie przyznanej punktacji w każdej turze rekrutacyjnej utworzone zostaną listy rankingowe (uszeregowane wg malejącej liczby punktów), odrębnie dla: kobiet w wieku lata; kobiet w wieku lat; mężczyzn w wieku lata; mężczyzn w wieku lat. Listy rankingowe utworzone w ramach II tury rekrutacji obejmować będą potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu z drugiego naboru oraz osoby z list rezerwowych utworzonych w ramach pierwszego naboru. 14. Uczestnicy/uczestniczki z poszczególnych list rankingowych kwalifikowani będą do udziału w projekcie z zachowaniem następujących parytetów: I TURA II TURA OGÓŁEM Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM Liczba kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM - w tym liczba kobiet wieku lata w tym liczba kobiet w wieku lat Liczba mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM Osoba bez doświadczenia zawodowego osoba, która nie posiada doświadczenia zawodowego lub posiada doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

5 - w tym liczba mężczyzn w wieku lata w tym liczba mężczyzn w wieku lat Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do regulacji pomiędzy sobą określonych w tabeli powyżej liczby miejsc w ramach poszczególnych naborów, z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie musi być zgodna z parytetami określonymi w kolumnie OGÓŁEM. 15. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku większej liczby potencjalnych uczestników/uczestniczek, którzy otrzymają taką samą punktację decydować będzie kolejność zgłoszeń. 16. Po przekroczeniu limitu miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe, odrębnie dla: kobiet w wieku lata; kobiet w wieku lat; mężczyzn w wieku lata; mężczyzn w wieku lat. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w projekcie osób z listy podstawowej, do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego w projekcie wsparcia. 17. O wynikach procedury rekrutacyjnej potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu poinformowani/e zostaną telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa opublikowane zostaną na podstronie projektu. 18. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązani są do podpisania i złożenia w Biurze projektu w wyznaczonym terminie: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; Umowy dotyczącej udziału w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 19. Podpisanie przez uczestnika/uczestniczkę projektu dokumentów, o których mowa w 5 pkt. 18 niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny udziału w Projekcie. 20. Wzory ww. dokumentów dostępne są na podstronie projektu w zakładce Do pobrania oraz w Biurze Projektu. 6 Zasady udziału w projekcie 1. Każdy/a uczestnik/uczestnika projektu zobowiązany/a jest do: zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem uczestnika projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; poinformowanie właściwego PUP o udziale w warsztatach/szkoleniach realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed ich rozpoczęciem;

6 regularnego, punktualnego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia, zgodnie z zaplanowaną ścieżką oraz uzyskania wymaganej na poszczególnych formach wsparcia frekwencji, określonej w 7 Regulaminu; każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na właściwej liście obecności; zgłaszania i usprawiedliwiania wszelkich nieobecności podczas poszczególnych form wsparcia; złożenia podpisu na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu i serwisu kawowego oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych; wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym m.in.: ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających, testów egzaminacyjnych; bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie; niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: adres zamieszkania/zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych, numer konta bankowego i innych danych mających wpływ na realizację Projektu; w przypadku podjęcia zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny oraz samozatrudnienie w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu zakończenia udziału w Projekcie do dostarczenia dokumentów to potwierdzających (np.: kopii umowy o pracę, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy) oraz w przypadku zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia oraz w przypadku umów cywilno prawnych wartość umowy nie niższą niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. 2. Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo: do bezpłatnego udziału w Projekcie; zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania IPD, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych na zasadach określonych w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie IPD, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych na zasadach określonych w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; stypendium za okres uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach zgodnie z zasadami wypłaty stypendium szkoleniowego określonymi w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; stypendium za okres odbytego stażu - na podstawie Regulaminu wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

7 7 Zasady organizacyjne 1. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 4 niniejszego Regulaminu zostanie zamieszczony na podstronie internetowej projektu oraz przekazany uczestnikom/uczestniczkom projektu przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. 2. Spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD realizowane będą w wymiarze 2h dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do 100% frekwencji podczas IPD. 3. Warsztaty/szkolenia w ramach projektu realizowane będą w dni robocze, w salach szkoleniowych na obszarze woj. śląskiego, w wymiarze godzin określonym w 4 niniejszego Regulaminu. 4. Podczas realizacji szkoleń/warsztatów uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewnione zostaną: materiały szkoleniowej w formie skryptów zajęć oraz materiałów piśmienniczych (notes, długopis, teczka); catering w formie przerwy kawowej oraz obiadu w każdym dniu warsztatów/szkoleń. 5. Uczestnik/uczestnika zobowiązany jest do co najmniej 80% frekwencji podczas warsztatów/szkoleń. 6. Uczestnikowi/uczestniczce projektu przysługuje prawo odrobienia nieobecności podczas warsztatów/szkoleń podczas zajęć innej grupy pod warunkiem, że takie warsztaty/szkolenia są organizowane w późniejszym terminie oraz pod warunkiem dostępności miejsc. 7. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie nieobecności następuje na podstawie przedstawionych przez uczestnika/uczestniczkę projektu dokumentów potwierdzających przyczynę nieobecności, w szczególności zaświadczenia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego, dokumentów urzędowych. 8. Po zakończeniu warsztatów/szkoleń uczestnik/uczestniczka projektu otrzymuje certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Warunkiem ukończenia warsztatów/szkoleń oraz otrzymania certyfikatu jest co najmniej 80% frekwencja podczas zajęć. 9. Realizacja staży zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie organizacji staży w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 10. Indywidulane konsultacje w ramach pośrednictwa pracy realizowane będą w okresie kwiecień październik 2015 r. we wcześniej wyznaczonych/umówionych terminach. Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu przewidziano min. 2 indywidualne konsultacje, w wymiarze godzin uzależnionym od potrzeb uczestnika/uczestniczki projektu. 11. Podczas udziału w warsztatach/szkoleniach oraz stażach zawodowych uczestnicy/uczestniczki objęci zostaną ubezpieczeniem NNW. 8 Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik/uczestniczka projektu może zrezygnować z udziału w projekcie wyłącznie na skutek:

8 choroby lub ważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających dalszy udział w projekcie; podjęcia zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny oraz samozatrudnienie. 2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do zachowania pisemnej formy rezygnacji oraz przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przyczyny rezygnacji w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 3. Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację uczestnika/uczestniczki projektu. 4. Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, w przypadku: istotnego naruszenia przez uczestnika/uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu; rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas poszczególnych form wsparcia; opuszczenia (nieusprawiedliwionego) przez uczestnika/uczestniczkę ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych oraz więcej niż 1 dnia stażu zawodowego; podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn, z pominięciem pisemnej formy rezygnacji lub w przypadku wykluczenia z udziału w projekcie z przyczyn określonych w 8 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Spectrum Consulting Anna Dytko może zobowiązać uczestnika/uczestniczkę projektu do zwrotu poniesionych kosztów wsparcia. 2. Średni koszt uczestnictwa w projekcie przypadający na jednego uczestnika/uczestniczkę projektu wynosi ,46 zł. 3. Zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie jest wyliczany indywidualnie i stanowi sumę kosztów wsparcia z którego uczestnik/uczestniczka skorzystał(a) od początku udziału w Projekcie do momentu rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie, o których mowa w pkt 1, na które składają się: poniesione przez Spectrum Consulting Anna Dytko koszty organizacji i przeprowadzenia poszczególnych form wsparcia w przeliczeniu na 1 uczestnika/uczestniczkę Projektu; wypłacone uczestnikowi/uczestniczce stypendium za okres udziału w warsztatach/szkoleniach i stażu; wypłacone uczestnikowi/uczestniczce koszty związane z refundacją kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia oraz refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7; koszty przeprowadzonych na rzecz uczestnika/uczestniczki badań lekarskich; koszty ubezpieczenia NNW uczestnika/uczestniczki projektu. 4. O wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnik/uczestniczka zostanie poinformowany pisemnie. 5. Wyjątkowo i jedynie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu przez uczestnika/uczestniczkę projektu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących przyczyn przerwania

9 udziału w Projekcie Spectrum Consulting Anna Dytko może odstąpić od żądania zwrotu kosztów. Ocena zasadności odstąpienia leży wyłącznie po stronie Spectrum Consulting Anna Dytko. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dn r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów dotyczących Projektu. 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Spectrum Consulting Anna Dytko poinformuje Uczestników/Uczestniczki projektu telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści odpowiednie informacje na podstronie internetowej projektu. 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie leży w gestii Koordynatora/ki projektu. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu. 3. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 4. Załącznik nr 4 Umowa dotycząca udziału w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 5. Załącznik nr 5 Regulamin wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 6. Załącznik nr 6 Regulamin organizacji stażu w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA.

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy Regulamin zawiera 1. Informacje ogólne 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie 3. Procedury rekrutacji 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejeskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejeskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ku lepszej szychcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ku lepszej szychcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ku lepszej szychcie realizowanym w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE START W ŻYCIE ZAWODOWE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! Projekt nr POKL.08.01.02-24-085/12-00 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wielkie pole do popisu!,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU ZAWSZE AKTYWNI NA RYNKU PRACY! POKL.06.01.01-06-059/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-094/13-00 Tytuł projektu : Aktywnie w gminie Zarszyn! Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kierunek Praca 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROJEKTU. Kierunek Praca 1 DEFINICJE REGULAMIN PROJEKTU Kierunek Praca 1 DEFINICJE 1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pt.: Kierunek Praca realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL.09.01.02-20-793/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL.09.05.00-20-B93/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Pomost do zatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 marca 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu AKTYWNE WARSZAWIANKI realizowanego przez Centrum

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier 1 Definicje 1. Organizator: (Beneficjent projektu) Stowarzyszenie Humaneo, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Mikołaja Reja 20, wpisany do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 1 Informacje o projekcie 1. EUROSULTIONS Jan Dymek realizuje Projekt nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 pn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo