1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanym dalej Projektem ). 2. Projekt ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 3. Projekt realizowany jest przez Annę Dytko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Spectrum Consulting Anna Dytko z siedzibą przy ul. Wróbli 30a/11, Katowice, NIP: , REGON: na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /13 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Priorytetu VI PO KL w województwie śląskim. 4. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są: w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Kościuszki 182/1, Katowice; na podstronie internetowej projektu: pod adresem telefonicznie pod numerami: 32/ oraz Każdy uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 2 Założenia projektu 1. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. na obszarze województwa śląskiego. 2. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia uczestników/uczestniczek projektu poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i kompetencje z zakresu efektywnego poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 40% uczestników/uczestniczek projektu znajdzie zatrudnienie. 3. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 60 osób bezrobotnych, w tym 34 kobiety i 26 mężczyzn, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 3 pkt. 1 niniejszego

2 Regulaminu. Wsparcie skierowane jest do osób zainteresowanych nabyciem, podniesieniem, uzupełnieniem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie handlowca. 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba pozostająca bez zatrudnienia, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria: jest w wieku lat; jest zarejestrowany/a we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna; zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4 Zakres wsparcia 1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: Indywidualny Plan Działania (IPD) Opracowanie IPD będzie miało formę indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 2h dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu. IPD obejmuje: analizę sytuacji społecznozawodowej, ustalenie celów zawodowych, zaplanowanie działań jakie powinny być podjęte w celu uzyskania zatrudnienia wraz z terminami ich realizacji. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w cyklu składającym się z dwóch modułów szkoleniowych (32 h): Moduł 1: Warsztat motywacyjno-aktywizujący (16h); Moduł 2: Warsztat poruszania się po rynku pracy (16h). Szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy w charakterze handlowca: Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w cyklu szkoleń składającym się z 6 modułów szkoleniowych (96 h): Moduł 1: Organizacja pracy własnej handlowca (16h); Moduł 2: Budowanie postawy handlowca (16h); Moduł 3: Profesjonalna obsługa klienta (16h); Moduł 4: Proces i techniki sprzedaży (16h); Moduł 5: Negocjacje handlowe (16h); Moduł 6: Psychologia w sprzedaży (16h). Staże zawodowe Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu odbędzie staż zawodowy, który umożliwi nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu handlowca i doświadczenia w środowisku pracy. Okres trwania stażu: nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy.

3 Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy świadczone na rzecz uczestników/uczestniczek projektu obejmuje: pozyskanie miejsc stażowych, pozyskiwanie ofert pracy, marketing uczestników/uczestniczek projektu u pracodawców, organizowanie kontaktów z pracodawcami, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach pośrednictwa pracy dla każdego/ej uczestnika/uczestniczki projektu przewidziano min. 2 indywidualne konsultacje z Specjalista/ka ds. zatrudnienia i staży. 5 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans (niedyskryminacyjne, równe procedury i kryteria dla wszystkich kandydatów/kandydatek). 2. Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu odpowiada Specjalista/ka ds. rekrutacji, promocji i organizacji wsparcia oraz Doradca/czyni zawodowy. 3. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będzie w dwóch turach rekrutacyjnych: Nabór w ramach I tury rekrutacyjnej prowadzony będzie w lutym 2015r. Nabór w ramach II tury rekrutacyjnej prowadzony będzie w marcu 2015 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru zgłoszeń do udziału w projekcie zamieszczone zostaną na podstronie internetowej projektu. 5. W każdej turze rekrutacyjnej do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników/uczestniczek projektu. 6. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń do projektu lub niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników/uczestniczek projektu Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub wyznaczenia dodatkowego terminu naboru. 7. Informacja o przedłużeniu lub wyznaczeniu dodatkowego terminu naboru zamieszczona zastanie na podstronie internetowej projektu. 8. Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać: osobiście w Biurze Projektu; za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres Biura Projektu; za pośrednictwem poczty elektronicznej; na ręce Specjalisty/ki ds. rekrutacji, promocji i organizacji wsparcia lub Doradcy/czyni zawodowego podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy na obszarze województwa śląskiego. 9. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w projekcie jest złożenie, w wyznaczonym terminie, o którym mowa w 5 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, prawidłowo wypełnionych, opatrzonych datą i czytelnym podpisem: Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; Oświadczenia Uczestnika Projektu, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4 10. Wzory ww. dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na podstronie internetowej projektu w zakładce do Do pobrania oraz w Biurze Projektu. 11. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 12. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu przebiegać będzie w dwóch etapach: Etap I Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu obejmuje: weryfikację Formularza rekrutacyjnego pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie określonych w 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu; przyznanie punktacji za spełnienie kryteriów pierwszeństwa: osoby z wykształceniem minimum średnim 5 pkt. osoby bez doświadczenia zawodowego 1 5 pkt. Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym. Pozytywna ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych kwalifikuje potencjalnego uczestnika/uczestniczkę na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalnemu uczestnikowi/uczestniczce projektu przyznane zostaną punkty w skali od Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają: analiza predyspozycji zawodowych do pracy na stanowisku handlowca, motywacji do udziału w projekcie i zmiany sytuacji zawodowej, określenie potrzeb względem udziału w projekcie. 13. Na podstawie przyznanej punktacji w każdej turze rekrutacyjnej utworzone zostaną listy rankingowe (uszeregowane wg malejącej liczby punktów), odrębnie dla: kobiet w wieku lata; kobiet w wieku lat; mężczyzn w wieku lata; mężczyzn w wieku lat. Listy rankingowe utworzone w ramach II tury rekrutacji obejmować będą potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu z drugiego naboru oraz osoby z list rezerwowych utworzonych w ramach pierwszego naboru. 14. Uczestnicy/uczestniczki z poszczególnych list rankingowych kwalifikowani będą do udziału w projekcie z zachowaniem następujących parytetów: I TURA II TURA OGÓŁEM Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM Liczba kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM - w tym liczba kobiet wieku lata w tym liczba kobiet w wieku lat Liczba mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie OGÓŁEM Osoba bez doświadczenia zawodowego osoba, która nie posiada doświadczenia zawodowego lub posiada doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

5 - w tym liczba mężczyzn w wieku lata w tym liczba mężczyzn w wieku lat Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do regulacji pomiędzy sobą określonych w tabeli powyżej liczby miejsc w ramach poszczególnych naborów, z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie musi być zgodna z parytetami określonymi w kolumnie OGÓŁEM. 15. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku większej liczby potencjalnych uczestników/uczestniczek, którzy otrzymają taką samą punktację decydować będzie kolejność zgłoszeń. 16. Po przekroczeniu limitu miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe, odrębnie dla: kobiet w wieku lata; kobiet w wieku lat; mężczyzn w wieku lata; mężczyzn w wieku lat. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w projekcie osób z listy podstawowej, do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego w projekcie wsparcia. 17. O wynikach procedury rekrutacyjnej potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu poinformowani/e zostaną telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa opublikowane zostaną na podstronie projektu. 18. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązani są do podpisania i złożenia w Biurze projektu w wyznaczonym terminie: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; Umowy dotyczącej udziału w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 19. Podpisanie przez uczestnika/uczestniczkę projektu dokumentów, o których mowa w 5 pkt. 18 niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny udziału w Projekcie. 20. Wzory ww. dokumentów dostępne są na podstronie projektu w zakładce Do pobrania oraz w Biurze Projektu. 6 Zasady udziału w projekcie 1. Każdy/a uczestnik/uczestnika projektu zobowiązany/a jest do: zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem uczestnika projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; poinformowanie właściwego PUP o udziale w warsztatach/szkoleniach realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed ich rozpoczęciem;

6 regularnego, punktualnego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia, zgodnie z zaplanowaną ścieżką oraz uzyskania wymaganej na poszczególnych formach wsparcia frekwencji, określonej w 7 Regulaminu; każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na właściwej liście obecności; zgłaszania i usprawiedliwiania wszelkich nieobecności podczas poszczególnych form wsparcia; złożenia podpisu na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu i serwisu kawowego oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych; wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym m.in.: ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających, testów egzaminacyjnych; bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie; niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: adres zamieszkania/zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych, numer konta bankowego i innych danych mających wpływ na realizację Projektu; w przypadku podjęcia zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny oraz samozatrudnienie w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu zakończenia udziału w Projekcie do dostarczenia dokumentów to potwierdzających (np.: kopii umowy o pracę, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy) oraz w przypadku zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia oraz w przypadku umów cywilno prawnych wartość umowy nie niższą niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. 2. Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo: do bezpłatnego udziału w Projekcie; zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania IPD, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych na zasadach określonych w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie IPD, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych na zasadach określonych w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; stypendium za okres uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach zgodnie z zasadami wypłaty stypendium szkoleniowego określonymi w Regulaminie wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; stypendium za okres odbytego stażu - na podstawie Regulaminu wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

7 7 Zasady organizacyjne 1. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 4 niniejszego Regulaminu zostanie zamieszczony na podstronie internetowej projektu oraz przekazany uczestnikom/uczestniczkom projektu przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. 2. Spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD realizowane będą w wymiarze 2h dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do 100% frekwencji podczas IPD. 3. Warsztaty/szkolenia w ramach projektu realizowane będą w dni robocze, w salach szkoleniowych na obszarze woj. śląskiego, w wymiarze godzin określonym w 4 niniejszego Regulaminu. 4. Podczas realizacji szkoleń/warsztatów uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewnione zostaną: materiały szkoleniowej w formie skryptów zajęć oraz materiałów piśmienniczych (notes, długopis, teczka); catering w formie przerwy kawowej oraz obiadu w każdym dniu warsztatów/szkoleń. 5. Uczestnik/uczestnika zobowiązany jest do co najmniej 80% frekwencji podczas warsztatów/szkoleń. 6. Uczestnikowi/uczestniczce projektu przysługuje prawo odrobienia nieobecności podczas warsztatów/szkoleń podczas zajęć innej grupy pod warunkiem, że takie warsztaty/szkolenia są organizowane w późniejszym terminie oraz pod warunkiem dostępności miejsc. 7. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie nieobecności następuje na podstawie przedstawionych przez uczestnika/uczestniczkę projektu dokumentów potwierdzających przyczynę nieobecności, w szczególności zaświadczenia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego, dokumentów urzędowych. 8. Po zakończeniu warsztatów/szkoleń uczestnik/uczestniczka projektu otrzymuje certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Warunkiem ukończenia warsztatów/szkoleń oraz otrzymania certyfikatu jest co najmniej 80% frekwencja podczas zajęć. 9. Realizacja staży zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie organizacji staży w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 10. Indywidulane konsultacje w ramach pośrednictwa pracy realizowane będą w okresie kwiecień październik 2015 r. we wcześniej wyznaczonych/umówionych terminach. Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu przewidziano min. 2 indywidualne konsultacje, w wymiarze godzin uzależnionym od potrzeb uczestnika/uczestniczki projektu. 11. Podczas udziału w warsztatach/szkoleniach oraz stażach zawodowych uczestnicy/uczestniczki objęci zostaną ubezpieczeniem NNW. 8 Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik/uczestniczka projektu może zrezygnować z udziału w projekcie wyłącznie na skutek:

8 choroby lub ważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających dalszy udział w projekcie; podjęcia zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny oraz samozatrudnienie. 2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do zachowania pisemnej formy rezygnacji oraz przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przyczyny rezygnacji w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 3. Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację uczestnika/uczestniczki projektu. 4. Spectrum Consulting Anna Dytko zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, w przypadku: istotnego naruszenia przez uczestnika/uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu; rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas poszczególnych form wsparcia; opuszczenia (nieusprawiedliwionego) przez uczestnika/uczestniczkę ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych oraz więcej niż 1 dnia stażu zawodowego; podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn, z pominięciem pisemnej formy rezygnacji lub w przypadku wykluczenia z udziału w projekcie z przyczyn określonych w 8 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Spectrum Consulting Anna Dytko może zobowiązać uczestnika/uczestniczkę projektu do zwrotu poniesionych kosztów wsparcia. 2. Średni koszt uczestnictwa w projekcie przypadający na jednego uczestnika/uczestniczkę projektu wynosi ,46 zł. 3. Zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie jest wyliczany indywidualnie i stanowi sumę kosztów wsparcia z którego uczestnik/uczestniczka skorzystał(a) od początku udziału w Projekcie do momentu rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie, o których mowa w pkt 1, na które składają się: poniesione przez Spectrum Consulting Anna Dytko koszty organizacji i przeprowadzenia poszczególnych form wsparcia w przeliczeniu na 1 uczestnika/uczestniczkę Projektu; wypłacone uczestnikowi/uczestniczce stypendium za okres udziału w warsztatach/szkoleniach i stażu; wypłacone uczestnikowi/uczestniczce koszty związane z refundacją kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia oraz refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7; koszty przeprowadzonych na rzecz uczestnika/uczestniczki badań lekarskich; koszty ubezpieczenia NNW uczestnika/uczestniczki projektu. 4. O wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnik/uczestniczka zostanie poinformowany pisemnie. 5. Wyjątkowo i jedynie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu przez uczestnika/uczestniczkę projektu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących przyczyn przerwania

9 udziału w Projekcie Spectrum Consulting Anna Dytko może odstąpić od żądania zwrotu kosztów. Ocena zasadności odstąpienia leży wyłącznie po stronie Spectrum Consulting Anna Dytko. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dn r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów dotyczących Projektu. 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Spectrum Consulting Anna Dytko poinformuje Uczestników/Uczestniczki projektu telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści odpowiednie informacje na podstronie internetowej projektu. 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie leży w gestii Koordynatora/ki projektu. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny. 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu. 3. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 4. Załącznik nr 4 Umowa dotycząca udziału w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 5. Załącznik nr 5 Regulamin wypłaty świadczeń w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA. 6. Załącznik nr 6 Regulamin organizacji stażu w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice

Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice REGULAMIN PROJEKTU Młodzi kompetentni w sektorze kultury Nr projektu: POKL.06.01.01-10-020/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo