Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011"

Transkrypt

1 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od do Publikacja w dniu r.

2 SPIS TREŚCI: I) Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 4 II) Wybrane jednostkowe dane finansowe... 5 III) Skonsolidowane rachunek zysków i strat za okres zakończony 30 września 2010 roku... 6 IV) Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres zakończony 30 września 2010 roku... 7 V) Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej za okres zakończony 30 września 2010 roku... 8 VI) Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres zakończony 30 września 2010 roku VII) Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres zakończony 30 września 2010 roku VIII) Bilans (jednostkowy) IX) Pozycje pozabilansowe (jednostkowy) X) Rachunek Zysków i Strat (jednostkowy) XI) Zmiany w Kapitale Własnym (jednostkowy) XII) Rachunek Przepływów Pieniężnych (jednostkowy) XIII) Noty objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o zgodności Stosowane zasady rachunkowości Segmenty operacyjne Działalność w okresie śródrocznym Zysk przypadający na jedną akcję Dywidendy Rzeczowe aktywa trwałe - zwiększenie Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartość firmy Kredyty i pożyczki Kapitał wyemitowany Zbycie jednostek zależnych Przejęcie jednostek zależnych Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Zdarzenia następujące po okresie sprawozdawczym Transakcje z jednostkami powiązanymi XIV) Dodatkowe informacje Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AB S.A. (wraz z informacją dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów) Schemat grupy kapitałowej Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólniej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta... 42

3 5. Zestawienie stanu posiadanych akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku Grupy i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostkę Dominującą Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 11. Zatwierdzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Strona 3

4 I) WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PLN'000 EUR'000 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco okres okres okres okres od do od do od do od do Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym Całkowity dochód ogółem Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym Przepływy pien.netto z dz. operacyjnej Przepływy pien.netto z dz. inwestycyjnej Przepływy pien.netto z dz. finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,49 0,31 0,12 0,07 Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur) - Liczba akcji (w szt.) PLN'000 EUR'000 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Kapitał własny razem Zobowiązani długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 17,96 17,41 4,50 4,20 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia : Kurs średni NBP z dnia : Kurs średni za okres Kurs średni za okres ,987 PLN/EUR 4,1458 PLN/EUR 3,9996 PLN/EUR 4,161 PLN/EUR Strona 4

5 II) WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PLN'000 EUR'000 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco okres okres okres okres od do od do od do od do I. Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II. Zysk (strata)z działalności operacyjnej III. Zysk (strata)brutto IV. Zysk (strata)netto V. Przepływy pien.netto z dz. operacyjnej VI. Przepływy pien.netto z dz. inwestycyjnej VII. Przepływy pien.netto z dz. finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,25 0,11 0,06 0,03 XVII. Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 13,86 12,95 3,48 3,07 XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia : Kurs średni NBP z dnia : Kurs średni za okres Kurs średni za okres ,987 PLN/EUR 4,2226 PLN/EUR 3,9996 PLN/EUR 4,161 PLN/EUR Strona 5

6 III) SKONSOLIDOWANE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Okres 3 miesięcy zakończony Okres 3 miesięcy zakończony 30/09/ /09/2009 PLN 000 PLN 000 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszt sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk ze zbycia jednostek stowarzyszonych Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk / strata netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom nie sprawującym kontroli Strona 6

7 IV) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Okres 3 Okres 3 miesięcy miesięcy zakończony zakończony 30/09/ /09/2009 PLN 000 PLN 000 Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Zyski i straty aktuarialne Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody razem (netto) Całkowite dochody ogółem Całkowity dochód ogółem przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom nie sprawującym kontroli Całkowite dochody ogółem Strona 7

8 V) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU AKTYWA Stan na 30/09/ /06/2010 PLN 000 PLN 000 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty pochodne Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Strona 8

9 30/09/ /06/2010 PASYWA PLN 000 PLN 000 Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom nie sprawującym kontroli Kapitał własny razem Zobowiązani długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania finansowe 101 Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Strona 9

10 VI) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy ogólnego przeznaczenia Kapitał rezerwowy z wyceny opcji menedżerskich Kapitał rezerwowy na przewalutowanie Kapitał rezerwowy ogółem Zyski zatrzymane Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom nie sprawującym kontroli Razem kapitały własne PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 lipca 2009 roku Emisja akcji zwykłych Koszty emisji akcji Zakup akcji własnych Wycena programu opcji menedżerskich Zysk / strata netto za okres Podział wyniku za poprzedni rok obrotowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Pozostałe 1 1 Ujęte przychody i koszty razem Wypłata dywidend Stan na 30 września 2009 roku Stan na 1 lipca 2010 roku Koszty emisji akcji Zakup akcji własnych Wycena programu opcji menedżerskich

11 Zysk / strata netto za okres Podział wyniku za poprzedni rok obrotowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Nabycie jednostki zależnej Pozostałe Ujęte przychody i koszty razem Wypłata dywidend Stan na 30 września 2010 roku Strona 11

12 VII) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Okres 3 Okres 3 miesięcy miesięcy zakończony zakończony 30/09/ /09/2009 PLN 000 PLN 000 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Koszty finansowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Amortyzacja Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21 Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych Zmiany w kapitale obrotowym Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług Zmiana stanu pozostałych należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług Zmiana stanu rezerw Pozostałe korekty Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 3 Otrzymane odsetki Pożyczki wypłacone - 80 Spłaty pożyczek 7 2 Płatności za rzeczowe aktywa trwałe Wpływy ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych 106 Płatności za wartości niematerialne -406 Środki pieniężne wygenerowane na działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z emisji dłużnych papierów Wpływy z emisji akcji kapitałowych Płatności z tytułu kosztów emisji akcji Wpływy z pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów Odsetki Wykup dłużnych papierów Nabycie akcji własnych -197 Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

13 VIII) BILANS (JEDNOSTKOWY) AKTYWA [TPLN] I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2 Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1 Od jednostek powiązanych 3.2 Od pozostałych jednostek 4 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki Inne inwestycje długoterminowe 5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA [TPLN] I Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 2 ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 9 ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe Strona 13

14 b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 Zobowiązania długoterminowe 2.1 Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek 3 Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM IX) POZYCJE POZABILANSOWE (JEDNOSTKOWY) [TPLN] Należności warunkowe 1.1 Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne - faktoring Pozycje pozabilansowe, razem Strona 14

15 X) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (JEDNOSTKOWY) [TPLN] od do od do I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV Koszty sprzedaży V Koszty ogólnego zarządu VI Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 Dotacje 3 Inne przychody operacyjne VIII Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 Inne koszty operacyjne IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3 Zysk ze zbycia inwestycji 4 Aktualizacja wartości inwestycji 5 Inne XI Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2 Strata ze zbycia inwestycji 3 Aktualizacja wartości inwestycji 4 Inne XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1 Zyski nadzwyczajne 2 Straty nadzwyczajne XIV Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych XVIII Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Strona 15

16 XI) ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM (JEDNOSTKOWY) [TPLN] od do od do od do I Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu I.a danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 345 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 345 b) Zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 2 okresu 2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3 Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) nabycie akcji własnych -351 b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2 Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość b) zmniejszenia (z tytułu) - koszty emisji 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych Strona 16

17 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienie zysku za okres poprzedni Wpłaty na poczet kapitału akcyjnego b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu 7.2 do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych zwiększenie kapitału rezerwowego wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Strata z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu 7.5 do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego III podziału zysku (pokrycia straty) Strona 17

18 XII) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (JEDNOSTKOWY) [TPLN] od do od do A Przepływy z działalności operacyjnej I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 21 6 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Z aktywów finansowych, w tym: 8 2 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Na aktywa finansowe 80 a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 80 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Strona 18

19 I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 2 Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pieniężnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 19

20 XIII) NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2009/ STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Założenie kontynuacji działania Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. Podstawa konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Uznaje się, że objęcie kontroli występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległych jednostek w sposób pośredni lub bezpośredni w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu ich efektywnego nabycia lub zbycia. W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy. Strona 20

21 Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych (patrz niżej) oraz udziały nie sprawujących kontroli w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Straty przypisywane udziałom nie sprawującym kontroli wykraczające poza udział w kapitale podstawowym podmiotu alokowane są do udziałów Grupy, z wyjątkiem przypadków wiążącego zobowiązania i zdolności udziałowców nie sprawujących kontroli do dokonania dodatkowych inwestycji w celu pokrycia strat. Połączenia jednostek gospodarczych Przejęcia jednostek zależnych i wyodrębnionych części działalności rozlicza się metodą ceny nabycia. Koszt połączenia jednostek wycenia się w zagregowanej wartości godziwej (na dzień dokonania zapłaty) przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną, powiększonej o koszty bezpośrednio związane z połączeniem jednostek gospodarczych. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalności, ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Wartość firmy wynikającą z przejęcia ujmuje się w aktywach i początkowo wykazuje po kosztach, jako wartość kosztów przejęcia przekraczającą udział Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować ujętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Jeśli po przeszacowaniu udział Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej przekracza koszt połączenia jednostek gospodarczych, nadwyżkę ujmuje się niezwłocznie w rachunku zysków i strat. Udziały nie sprawujące kontroli w jednostce przejmowanej są początkowo wyceniane jako proporcja (udział) udziałów nie sprawujących kontroli w wartości godziwej netto ujętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Wartość firmy Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanych na dzień przejęcia. Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Dla celów testowania utraty wartości wartość firmy alokuje się na poszczególne jednostki Grupy generujące przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość odzyskiwalna jednostki generującej przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy alokowanej do tej jednostki, a następnie do pozostałych aktywów tej jednostki proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. Strona 21

22 W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej wspólnej kontroli przypadającą na nią część wartości firmy uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. Ujęcie przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne odpisy. Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są po spełnieniu wszystkich następujących warunków: przeniesienia z Grupy na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów; scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami; możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów; wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją. Świadczenie usług Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji danej umowy. Jeżeli efekt umowy o świadczenie usług można wiarygodnie oszacować, przychody i koszty ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu, w jakim zostały one uzgodnione z klientem. W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty związane z umową ujmuje się jako koszty okresu, w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się niezwłocznie jako koszt. Przychody z tytułu odsetek i dywidend Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności. Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika. Leasing Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny. Strona 22

23 Grupa jako leasingobiorca Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzieli się na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów obsługi zadłużenia, przedstawionymi poniżej. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się w rachunek zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku wystąpienia specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem. Waluty obce Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek należących do Grupy prezentowane są w walutach obowiązujących na rynku działalności podstawowym dla danej jednostki (czyli w jej walucie funkcjonalnej). W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wyniki i pozycje finansowe poszczególnych jednostek prezentowane są w złotych polskich (PLN), będących walutą funkcjonalną spółki oraz walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. Różnice kursowe ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem: różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się do kosztów tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych; różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem jednostek zagranicznych, z którymi nie planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną za granicą i ujmowanych w kapitale rezerwowym na przeliczenia walut obcych oraz w zysku/stracie ze zbycia inwestycji netto. Strona 23

24 Przy konsolidacji aktywa i zobowiązania jednostek zlokalizowanych za granicą przelicza się na walutę polską po kursie obowiązującym na dzień bilansowy. Przychody i koszty są przeliczane przy użyciu kursu średniego dla danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji gdy wahania kursów są bardzo znaczące (wówczas stosuje się kursy wymiany z dat dokonania transakcji). Ewentualne różnice kursowe wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kapitałach i przenosi do utworzonej przez Grupę rezerwy na przeliczenia walut. Takie różnice kursowe ujmuje się jako przychód bądź koszt w okresie, w którym następuje zbycie jednostki zlokalizowanej za granicą. Wartość firmy oraz korekty wartości godziwej wynikające z nabycia jednostki zlokalizowanej za granicą traktowane są jako składnik aktywów lub zobowiązań jednostki zlokalizowanej za granicą i podlegają przeliczeniu na walutę polską przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu bilansowym. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych Wpłaty do programów emerytalnych określonych składek obciążają rachunek zysków i strat w momencie, gdy pracownik przepracował już liczbę lat uprawniającą go do otrzymania świadczenia. W przypadku programów emerytalnych określonych świadczeń, koszt świadczeń ustalany jest przy użyciu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych, z wyceną aktuarialną przeprowadzaną na każdy dzień bilansowy. Zarząd przeanalizował istotność kosztów przyszłych świadczeń emerytalnych i ze względu na ich nieistotny poziom rezerwa na odprawy emerytalne nie została utworzona. Płatności realizowane w formie akcji Płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących podobne usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania. Wartość godziwą płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Grupy co do instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie nabędzie prawa. Na każdy dzień bilansowy Grupa weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z odpowiednią korektą w rezerwie na świadczenia pracownicze rozliczane w instrumentach kapitałowych. Transakcje z innymi stronami dotyczące płatności realizowanych w formie akcji i rozliczanych metodą praw własności wycenia się w wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług poza przypadkami, w których wartości tej nie da się wiarygodnie wycenić. W takiej sytuacji podstawą wyceny jest wartość godziwa Strona 24

25 przyznanych instrumentów kapitałowych wyceniona na dzień otrzymania przez jednostkę towarów lub usług od kontrahenta. W przypadku płatności regulowanych akcjami rozliczanych metodą gotówkową ujmuje się zobowiązanie o wartości proporcjonalnej do udziału w wartości otrzymanych towarów lub usług. Zobowiązanie to ujmuje się w bieżącej wartości godziwej ustalanej na każdy dzień bilansowy. Opodatkowanie Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. Podatek bieżący Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Podatek odroczony Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza sytuacją ujęcia po połączeniu jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie wpływa ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i udziały we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Grupa jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z przejściowych różnic w odliczeniach związanych z takimi inwestycjami i udziałami ujmuje się w zakresie odpowiadającym prawdopodobnym zyskom podlegającym opodatkowaniu, które będzie można skompensować różnicami przejściowymi, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że w przewidywalnej przyszłości różnice te się odwrócą. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla odzyskania składnika aktywów lub jego części, wartość tę należy odpowiednio pomniejszyć. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne, zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla konsekwencje Strona 25

26 podatkowe sposobu, w jaki Grupa spodziewa się odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego kompensuje się w przypadku wystąpienia prawa do kompensaty bieżących pozycji aktywów i zobowiązań podatkowych, o ile te pozycje są opodatkowane przez ten sam organ podatkowy, a Grupa chce rozliczać swoje bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe na zasadzie netto. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres rozliczeniowy Podatek bieżący i odroczony wykazuje się w kosztach lub przychodach w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczy on pozycji uznających lub obciążających bezpośrednio kapitał własny, bo wtedy także podatek jest odnoszony bezpośrednio w kapitał własny, lub gdy wynika on z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych. W przypadku połączenia jednostek gospodarczych konsekwencje podatkowe uwzględnia się przy obliczaniu wartości firmy lub określaniu wartości udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej przewyższającej koszt przejęcia. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmuje się na dzień początkowego ujęcia po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe ujmuje się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie ujmuje się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Stawki amortyzacji nalicza się w celu odpisania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia aktywów innych niż środki trwałe w budowie. Odpisów takich dokonuje się metodą liniową przez okres użytkowania ekonomicznego odpowiednich pozycji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Szacunkowe okresy użytkowania, wartości końcowe i metoda amortyzacji podlega weryfikacji na koniec każdego roku, a skutki wszelkich zmian w oszacowaniach ujmuje się prospektywnie. Kierując się zasadą istotności amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej niższej niż złotych dokonuje się jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. Przy obliczaniu amortyzacji stosuje się następujące standardowe okresy użyteczności: Budynki i budowle lat Środki transportu 5-6 lat Urządzenia i maszyny 1,6-15 lat Pozostałe 5-10 lat Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne ujmuje się na dzień początkowego ujęcia po cenie nabycia. Nieruchomości inwestycyjne ujmuje się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Strona 26

27 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnych transakcjach Wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. Wartości niematerialne i prawne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych Wartości niematerialne i prawne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają one definicję wartości niematerialnych i prawnych, a ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić. Koszt takich aktywów odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnych transakcjach. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania dokonywany jest coroczny test na trwałą utratę wartości. Przy obliczaniu amortyzacji stosuje się następujące okresy użytkowania: Skapitalizowany rozwój 5 lat Patenty lat Znaki handlowe 20 lat Licencje 20 lat Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych oprócz wartości firmy Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta brutto uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła, Strona 27

Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013.

Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013. Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013. SPIS TREŚCI Strona SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Spis treści Strona Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Koniec okresu 31/03/2005 Koniec okresu 31/03/2004 tys. PLN tys. PLN Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 14 784 23 645 Koszt własny sprzedaży 9 453 14 421 Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2013 Rok 2012 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przekazujemy Państwu to

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok -Kraków, 20 marca 2014 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny PKP CARGO S.A. za 2013 rok

Jednostkowy raport roczny PKP CARGO S.A. za 2013 rok Jednostkowy raport roczny PKP CARGO S.A. za 2013 rok Warszawa, 14 marca 2014 Pismo Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać na Państwa ręce Raport Roczny PKP CARGO S.A. za

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo