STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRE LONYCH W 1 UST. 8 UCHWA Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRE LONYCH W 1 UST. 8 UCHWA Y"

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 15 Poz. 5,6 Za ącznik Nr 3 do uchwa y Nr XXXI/214/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 pa dziernika 2009 r. STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRE LONYCH W 1 UST. 8 UCHWA Y Liczba osi i dopuszczalna masa ca kowita zespo u pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej ni mniej ni Minimalna stawka podatku (w z otych) o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa ne Stawka podatkowa (w inne systemy zawieszenia osi jezdnych z otych) x1) z otych) x1) Stawka podatkowa (w Jedna o Dwie osie Trzy osie UCHWA A Nr XLII/342/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z pó n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z pó n. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne po stwierdzeniu zgodno ci ze Studium uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem. 2. Integralnym za ącznikiem Nr 1 do uchwa y jest rysunek planu miejscowego zatytu owany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne, sporządzony na mapie sytuacyjno - wysoko ciowej w skali 1: Za ącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale ących do zada w asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 4. Za ącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy o onego do publicznego wglądu projektu planu. 5. Granice obszaru objętego planem miejscowym okre la za ącznik nr 1 do uchwa y, o którym mowa w ust Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumieć linię okre lającą najmniejszą odleg o ć w jakiej mogą się znajdować budynki od

2 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 16 Poz. 6 linii rozgraniczającej terenu; 2) obowiązującej linii zabudowy - nale y przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej jedna ciana budynku mieszkalnego; 3) powierzchni zabudowy - nale y przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu; 4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro linno cią lub nawierzchnią przepuszczalną oraz wodą powierzchniową na dzia ce budowlanej, a tak e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako sta e trawniki lub kwietniki na pod o u zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej ni 10 m 2 ; 5) wysoko ci budynku - nale y przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najni ej po o onym wej ciu do budynku lub jego czę ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p aszczyzny stropu bąd najwy ej po o onej krawędzi stropodachu nad najwy szą kondygnacją u ytkową, ącznie z grubo cią izolacji cieplnej i warstwy ją os aniającej, albo do najwy ej po o onej górnej powierzchni innego przykrycia Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania zosta y okre lone w 4, 5 uchwa y. 2. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego zosta y okre lone w 6, 7, 8 uchwa y. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zosta y okre lone w 6 ust. 1 pkt 4, 7 ust. 1 pkt 4 oraz w 9 uchwa y. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zosta y okre lone w 10 uchwa y. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych zosta y okre lone w 7 i Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy zosta y okre lone w 6, 7 uchwa y. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem mas ziemnych nie zosta y okre lone poniewa na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 8. Nie ustala się szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci objętych planem. 9. Nie ustala się szczegó owych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu w tym zakaz zabudowy. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zosta y okre lone w 8, Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i u ytkowania terenów nie zosta y okre lone poniewa na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i u ytkowanie. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się op atę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zosta y okre lone w 11 uchwa y. 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego: 1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi, 2) granica obszaru objętego planem miejscowym, 3) linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu lub ro nych zasadach zagospodarowania, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) obowiązujące linie zabudowy, 6) pas konserwacyjny rowu melioracyjnego. 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami: 1) 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) 1US - teren sportu i rekreacji, 3) 1KD-D - teren drogi publicznej - klasy D - dojazdowej Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk adzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i gara owych, 2) powierzchnie dzia ki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk adzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i gara owych nie mniejszą ni 600 m 2, 3) powierzchnię zabudowy dzia ki nie większą ni 30% powierzchni dzia ki lub 200 m 2, 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą ni 50% powierzchni dzia ki, 5) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 6) wysoko ć budynków mieszkalnych nie większą ni 10 m, 7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami symetrycznymi lub wielospadowymi pokrytymi dachówką lub materia em dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

3 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 17 Poz. 6 8) wysoko ć budynków gospodarczych i gara owych nie większą ni 6 m, 9) obs ugę komunikacyjną drogi publicznej oznaczonej symbolem 1 KD-D lub z drogi publicznej znajdującej się poza zakresem opracowania, 10) zakaz budowy urządze reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej ni 1 m 2, 11) zakaz lokalizacji masztów i wie antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi, 12) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie dzia ki. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się: 1) lokalizację us ug w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni u ytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub gara owym, 2) lokalizację nie zblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków gara owych i gospodarczych w granicy dzia ki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną, 3) lokalizację urządze budowlanych, 4) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządze infrastruktury technicznej, z wy ączeniem obiektów o których mowa w 6 ust. 1. pkt Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US ustala się: 1) lokalizację obiektów budowlanych sportu i rekreacji, placów zabaw oraz obiektów związanych z ich obs ugą, 2) powierzchnię zabudowy nie większą ni 60% powierzchni dzia ki budowlanej, 3) stosowanie przepuszczalnych nawierzchni boisk i placów zabaw, 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą ni 20% powierzchni dzia ki budowlanej, 5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 6) wysoko ć budynków nie większą ni 8 m, 7) obs ugę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD-D, 8) zakaz lokalizacji masztów i wie antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi, 9) zakaz lokalizacji budynków w pasie konserwacyjnym rowu melioracyjnego. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US dopuszcza się: 1) lokalizację budynku us ugowego o powierzchni u ytkowej nie większej ni 200 m 2, 2) lokalizację budynków w granicy dzia ki budowlanej, 3) wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko ci nie mniejszej ni 5 metrów, 4) wydzielenie dzia ki budowlanej pod lokalizację trafostacji o powierzchni nie większej ni 64 m 2, 5) lokalizację miejsc parkingowych na terenie dzia ki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi, 6) nasadzenia drzew i krzewów, 7) lokalizację obiektów ma ej architektury, 8) lokalizację urządze budowlanych, 9) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządze infrastruktury technicznej, z wy ączeniem obiektów o których mowa w 7 ust. 1. pkt Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D ustala się: 1) lokalizację budowli drogowych, 2) zakaz budowy urządze reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D dopuszcza się: 1) lokalizację budowli, sieci i urządze infrastruktury technicznej, 2) lokalizację miejsc postojowych - zgodnie z przepisami odrębnymi, 3) nasadzenia drzew i krzewów, 4) lokalizację obiektów ma ej architektury. 9. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu: 1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, 2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z uk adem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, 3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 4) ustala się odprowadzenie cieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodp ywowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni cieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia cieków bytowych do tej sieci, 5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na dzia ce budowlanej lub odprowadzanie ich do terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci, 6) ustala się zagospodarowanie cieków z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi, 7) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie dzia ki budowlanej zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, 8) dopuszcza się skablowanie linii energetycznych,

4 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 18 Poz. 6 9) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszcze między innymi: energii elektrycznej, paliw sta ych, p ynnych i gazowych oraz alternatywnych róde energii Obszar opracowania obejmuje się strefą W ochrony archeologicznej, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne. 2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który okre li warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych. 11. Ustala się stawkę s u ącą naliczeniu jednorazowych op at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko ci 30% dla wszystkich nieruchomo ci w granicach okre lonych w 1 pkt 5 niniejszej uchwa y. 12. Wykonanie uchwa y powierza się Burmistrzowi Krobi. 13. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od daty jej og oszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi (-) Zbigniew Polowczyk

5 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 19 Poz. 6

6 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 20 Poz. 6 Za ącznik nr 2 do uchwa y Nr XLII/342/2009 Rady Miejskiej w Krobi ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KROBI W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO KROBIA - TERENY SPORTOWE I REKREACYJNE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE Ą DO ZADA W ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWA- NIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó niejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó niejszymi zmianami) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz z pó niejszymi zmianami) Rada Miejska w Krobi rozstrzyga co następuje: l. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą w a ciwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których le y rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych, 2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami jak równie na podstawie przepisów odrębnych. 3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zale no ci od wielko ci rodków przeznaczonych na inwestycje. 4) Dopuszcza się udzia innych ni gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy. 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okre lonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 1) Wydatki z bud etu gminy. 2) Wspó finansowanie rodkami zewnętrznymi, poprzez bud et gminy - w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i po yczek z funduszy celowych, d) kredytów i po yczek bankowych, e) innych rodków zewnętrznych. 3) Udzia inwestorów w finansowaniu w ramach porozumie o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a tak e w a cicieli nieruchomo ci. 3. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez bud et gminy lub na podstawie porozumie z innymi podmiotami. 4. Ustalenia planu nie spowodują wydatków Gminy Krobia z tytu u odszkodowa, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Za ącznik nr 3 do uchwa y Nr XLII/342/2009 Rady Miejskiej w Krobi ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WY O ONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE- GO KROBIA - TERENY SPORTOWE I REKREACYJNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó niejszymi zmianami) Rada Miejska w Krobi rozstrzyga co następuje: Do projektu miejscowego planu wy o onego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddzia ywania na rodowisko w dniach od 2 czerwca 2009 r. do 2 lipca 2009 r. ustalono, e w terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo ci prawnej mog y wnosić uwagi dotyczące projektu planu tj. do dnia 17 lipca 2009 r. do projektu planu - wniesiono jedną uwagę, która dotyczy a obszaru ca ego planu i polega na sprzeciwie wobec wprowadzenia terenów inwestycyjnych na tereny rolnicze. Wyznaczenie terenów sportu i rekreacji w pobli u centrum

7 Województwa Wielkopolskiego Nr 1 21 Poz. 6,7 miasta, jak równie w pobli u obiektów o wiatowe - sportowych jest zgodne z polityką okre loną w obowiązującym studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia oraz wią e się z du ymi oczekiwaniami spo eczno- ci lokalnej w związku z czym Rada Miejska w Krobi rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej do wy o onego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne. 7 UCHWA A Nr XLII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROBI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z pó n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z pó n. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1 po stwierdzeniu zgodno ci ze Studium uwarunkowa kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem. 2. Integralnym za ącznikiem Nr 1 do uchwa y jest rysunek planu miejscowego zatytu owany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1, sporządzony na mapie ewidencyjno - wysoko ciowej w skali 1: Za ącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale ących do zada w asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 4. Za ącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy o onego do publicznego wglądu projektu planu. 5. Granice obszaru objętego planem miejscowym okre la za ącznik nr 1 do uchwa y, o którym mowa w ust Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumieć linię okre lającą najmniejszą odleg o ć w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu; 2) powierzchni zabudowy - nale y przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu; 3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro linno cią oraz wodą powierzchniową na dzia ce budowlanej, a tak e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako sta- e trawniki lub kwietniki na pod o u zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej ni 10 m 2 ; 4) wysoko ci budynku - nale y przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najni ej po o onym wej ciu do budynku lub jego czę ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p aszczyzny stropu bąd najwy ej po o onej krawędzi stropodachu nad najwy szą kondygnacją u ytkową, ącznie z grubo cią izolacji cieplnej i warstwy ją os aniającej, albo do najwy ej po o onej górnej powierzchni innego przykrycia Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania zosta y okre lone w 4, 5 uchwa y. 2. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego zosta y okre lone w 6, 7, 8 uchwa y. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zosta y okre lone w 6 ust. 1 pkt 4oraz w 9 uchwa y. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zosta y okre lone w 10 uchwa y. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych nie zosta y okre lone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych. 6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy zosta y okre lone w 6 uchwa y. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem mas ziemnych nie zosta y okre lone poniewa na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 8. Nie ustala się szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci objętych planem. 9. Nie ustala się szczegó owych warunków za-

6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU

6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU Województwa Wielkopolskiego Nr 165 15814 Poz. 2809, 2810 6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU Za ącznik Nr 2 do Uchwa y Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5 PROJEKT WERSJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UCHWAŁA NR... RADY GMINY ELBLĄG z dnia.2014 r. w sprawie: Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów energetyki odnawialnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

1118 UCHWAŁA Nr XXVIII/236/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 marca 2010 r.

1118 UCHWAŁA Nr XXVIII/236/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 marca 2010 r. Województwa Pomorskiego Nr 69 7746 1118 UCHWAŁA Nr XXVIII/236/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zawory.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulic: Henrykowskiej, Bolesławieckiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW

UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW UCHWAŁA NR XLIV/219/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA Sporządził: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Opracował: Rafał Kozieł - Członek Południowej Okręgowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja :

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY śabia WOLA OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KŁODAWA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KŁODAWA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KŁODAWA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na

Bardziej szczegółowo