Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY. www.obserwatorium."

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY N r11 Listopad 2009 ISSN Konferencja Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej W numerze omówienie konferencji o problemach prasy lokalnej, normach ochrony konkurencji i pluralizmu medialnego wraz z artyku³em przygotowanym przez Article 19 prezentuj¹cym miêdzynarodowy kontekst problemu. Kontynuujemy przegl¹d stanu wolnoœci mediów w poszczególnych województwach. Aleksander Szymañski opisuje g³ówne problemy prasy w woj. ³ódzkim. Proponujemy Pañstwu przegl¹d najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i s¹dów krajowych w zakresie wolnoœci mediów. Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka wspólnie z Izb¹ Wydawców Prasy oraz Szko³¹ Prawa Amerykañskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego zorganizowa³a 29 X 2009 r. w Krakowie konferencjê pt. Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. Debata dotyczy³a g³ównych problemów prasy lokalnej, a w szczególnoœci mechanizmów ochrony prasy lokalnej. Wstêp do konferencji nakreœli³ profesor Micha³ Kulesza (Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny Samorz¹du Terytorialnego ). M. Kulesza nie móg³ byæ obecny osobiœcie w Krakowie, jednak e za poœrednictwem przekazu audiowizualnego przedstawi³ swoje stanowisko w sprawie. Jak zauwa y³, dyskusja dotycz¹ca znaczenia prasy lokalnej w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz ochrony tej e prasy toczy siê ju od wielu lat. Bezpodstawnie jednak g³ównego zagro enia wydawcy prasy lokalnej upatruj¹ w samorz¹dzie lokalnym. Obecnie g³ównym zagro eniem dla mediów lokalnych s¹ media ogólnopolskie, które za poœrednictwem swoich przed³u eñ regionalnych dokonuj¹ ekspansji na lokalne rynki prasy. Istnieje du o wiêksze Ten sam instrument ochronny zdaniem prof. M. Kuleszy powinien byæ u ywany przez lokalnych wydawców równie przeciwko samorz¹dom, które nadu ywaj¹ swojej pozycji na rynku prasy. M. Kulesza zaznaczy³, e wielokrotnie przekonywa³ wydawców prasy do wykorzystywania tej drogi. Nie ma on bowiem w¹tpliwoœci, e samorz¹d mo e i niekiedy powinien byæ wydawc¹ prasy. Profesor wskazywa³ to ju w swojej opinii 1 przygotowanej na potrzeby podobnej dyskusji w Senacie RP w 2004 r. i od tamtej pory nic siê jego zdaniem nie zmieni³o. Polski system pra- prawdopodobieñstwo, e koncern medialny u yje strumienia kapita³u, aby z lokalnego rynku wyeliminowaæ lokaln¹ konkurencjê. Zjawisko to jest dostrzegalne i bardzo groÿne, gdy istnienie prasy lokalnej jest wa ne w demokratycznym pañstwie. W tego typu sytuacjach M. Kulesza uwa a, e wydawcy lokalni powinni poszukiwaæ ochrony poprzez instrumenty prawa antymonopolowego i prawa ochrony konkurencji. Wszczêcie takiego postêpowania nie jest tanie, dlatego nale a³oby siê zastanowiæ, w jaki sposób zapewniaæ lokalnym wydawcom profesjonaln¹ pomoc prawn¹. 1 M. Kulesza, Opinia prawna w przedmiocie niektórych zjawisk konkurencji na rynku prasy lokalnej z 15 wrzeœnia 2004 r. [w:] Prasa lokalna w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego, Wyd. Kancelaria Senatu RP 2005 r., s. 209 i n.

2 wny nie zawiera zakazu wydawania prasy lokalnej przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Oczywiœcie dzia³alnoœæ ta musi odbywaæ siê w poszanowaniu zasady pomocniczoœci oraz mieœciæ siê w ustawowo okreœlonych ramach (dzia³alnoœæ musi byæ zwi¹zana z dan¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, jej rozwojem i promocj¹ lub te musi byæ skierowana do samorz¹du terytorialnego). Istotnym zagadnieniem jest pytanie o kszta³t lokalnego rynku prasy. Zdaniem M. Kuleszy istnieje ró nica miêdzy sytuacj¹, gdy na rynku funkcjonuje wydawca prasy lokalnej, a takim przypadkiem, gdy na rynku nie ukazuje siê adna gazeta lokalna. Jego zdaniem w tej drugiej sytuacji samorz¹d powinien wejœæ na rynek i rozpocz¹æ dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Spo³eczenoœæ lokalna ma bowiem prawo do otrzymywania prasy lokalnej. Reforma samorz¹dowa zak³ada³a, e na poziomie powiatu, który liczy œrednio 80 tys. mieszkañców, zaspokajane bêd¹ wszystkie potrzeby spo³eczne. A zatem jest tam miejsce dla prasy lokalnej, która powinna informowaæ spo³eczeñstwo. Zdaniem M. Kuleszy g³ówne parametry konfliktu miêdzy pras¹ lokaln¹ a pras¹ samorz¹dow¹ rysuj¹ siê na polu rynku reklamy. Jednak równie tutaj nale y odwo³aæ siê do norm ochrony konkurencji. Wydawcy prasy lokalnej nie zgodzili siê z pogl¹dem prof. Kuleszy, zgodnie z którym samorz¹d mo e wydawaæ prasê lokaln¹. Jednomyœlnie podkreœlili, e tezy, i w³adze samorz¹dowe mog¹ byæ wydawc¹ prasy, nie mo na obroniæ. Dominik Ksiêski (prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, wydawcy tygodnika Pa- ³uki ) zauwa y³, e wydawcy prasy lokalnej nie sprzeciwiaj¹ siê jakiejkolwiek dzia³alnoœci wydawniczej prowadzonej przez samorz¹d, jednak e jego zdaniem dzia³alnoœæ ta powinna sprowadzaæ siê do wydawania bezp³atnego biuletynu informacyjnego, w którym publikowane by³yby dokumenty urzêdowe. Bardziej kategoryczny w tej kwestii by³ Piotr Piotrowicz (wydawca i redaktor naczelny tygodnika Gazeta Jarociñska ), którego zdaniem wydawanie prasy przez samorz¹d jest nie tylko szkodliwe dla niezale nych wydawców prasy lokalnej, ile ujemnie wp³ywa na rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Prasa samorz¹dowa nie mo e pe³niæ roli zarezerwowanej dla prasy lokalnej, jej wydawanie nie jest bowiem jedynie prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, lecz tak e realizowaniem szeroko rozumianej misji. Misja ta jest zwi¹zana z powstawaniem spo³eczeñstwa obywatelskiego, które oczekuje rzetelnych informacji o dzia³alnoœci w³adzy. Natomiast dziennikarze pisz¹cy dla prasy samorz¹dowej nie korzystaj¹ ze swobody wypowiedzi, gdy zobowi¹zani s¹ do przedstawiania informacji korzystnych dla lokalnej w³adzy. P. Piotrowicz argumentowa³, e mo na przedstawiæ szereg przyk³adów na manipulowanie informacjami w prasie samorz¹dowej. Nie jest to mo e tak groÿne, gdy w jednym numerze gazety samorz¹dowej opublikowano 21 zdjêæ prezydenta miasta, zaczyna jednak byæ, gdy np. manipulowanie dotyczy informacji o stanie zad³u enia gminy. Jerzy Mianowski (prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, wydawca tygodnika G³os W¹growiecki ) zwróci³ uwagê na fakt, e wielu czytelników nie zdaje sobie sprawy, kto jest wydawc¹ prasy, któr¹ czytaj¹. Prasa samorz¹dowa jest rejestrowana w s¹dzie, bywa odp³atna i posiada numer ISSN. Jego zdaniem to mo e wprowadzaæ w b³¹d co do obiektywnoœci danego tytu³u. Równie negatywnie wydawcy odnieœli siê do pogl¹du prof. M. Kuleszy co do redagowania przez samorz¹d jakiegoœ tytu³u, gdy na rynku nie ma komercyjnego wydawcy. Zdaniem P. Piotrowicza zajêcie niszy przez samorz¹d na lokalnym rynku prasowym nale y oceniaæ równie negatywnie jak prowadzenie dzia³alnoœci konkurencyjnej z ju istniej¹cymi tytu³ami. Obecnoœæ gazety samorz¹dowej blokuje bowiem wejœcie na rynek potencjalnych wydawców. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, e samorz¹d dysponuje praktycznie nieoganiczonym bud etem na realizacjê przedsiêwziêcia prasowego i mo e podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu niedopuszczenie do powstania konkurencji. Tezê tê potwierdzi³ D. Ksiêski, którego zdaniem pokusa lokalnej w³adzy, aby posiadaæ w³asne media, jest tak du a, e w³adza jest zdolna przeznaczyæ znaczne œrodki, aby zablokowaæ dostêp potencjalnej konkurencji do rynku. Jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja, gdy oprócz szpitali, szkó³ burmistrz posiada równie w³asn¹ gazetê. Tak¹ gminê mo na okreœliæ jako bananow¹. D. Ksiêski krytycznie odnosi³ siê tak e do sugerowanego przez prof. Kuleszê postêpowania antymonopolowego. D. Ksiêski stwierdzi³, e takich spraw jak dot¹d jeszcze nie by³o i raczej nie bêdzie. Wydawcy prasy lokalnej nie chc¹ wchodziæ w spór z w³adz¹ samorz¹dow¹. Taki spór móg³by podwa aæ niezale - noœæ prasy lokalnej w relacjonowaniu i ocenianiu dzia³alnoœci w³adz samorz¹du. Szczególn¹ uwagê uczestnicy konferencji poœwiêcili problemom prasy lokalnej zwi¹zanym z rynkiem reklamy i og³oszeñ. Prasa samorz¹dowa powoduje odp³yw potencjalnych reklamodawców, których finansowanie jest potrzebne do stabilnego funkcjonowania prasy lokalnej. Reklama w prasie samorz¹dowej jest z regu³y du o tañsza, a nadto prasa samorz¹dowa ma zapewnionych sta- ³ych reklamodawców w postaci jednostek i przedsiêbiorstw samorz¹dowych. Ten stan rzeczy powoduje realne straty w bud e- 2

3 tach niezale nych wydawców. Funkcjonowanie prasy samorz¹dowej na rynku reklamy i og³oszeñ jest zdaniem P. Piotrowicza sankcjonowaniem kryptokorupcji. Przedsiêbiorcy lokalni chêtniej og³aszaj¹ siê po bardzo niskich stawkach w prasie samorz¹dowej, gdy w razie ewentualnego problemu w interesach mog¹ liczyæ na wiêksz¹ przychylnoœæ w³adz. Nie zabrak³o te g³osów samokrytycznych. K. Harasimiuk (cz³onek Zarz¹du Izby Wydawców Prasy, prezes i redaktor naczelny Tygodnika Siedleckiego ) wskazywa³, e wydawcy lokalni powinni byæ bardziej odwa ni w dochodzeniu swoich praw i powinni szukaæ ochrony przed s¹dami np. w sprawach o dostêp do informacji publicznej i sprawach antymonopolowych. Zdaniem K. Harasimiuka wykorzystywanie wzorców biznesowych oraz instrumentów prawnych przez wydawców prasy lokalnej wci¹ jest niewielkie. Wydawcy prasy lokalnej musz¹ przede wszystkim sami dbaæ o swoj¹ pozycjê rynkow¹ poprzez rzetelne dziennikarstwo i profesjonalne podejœcie biznesowe. To ostatnie jest niezwykle wa ne m.in. w pozyskiwaniu reklamodawców. Potencjalny reklamodawca obecnie chce otrzymaæ kompleksowe dane dotycz¹ce struktury czytelnictwa. Wa ne jest tak e organizowanie siê wydawców prasy lokalnej w celu nie tylko lobbowania za korzystnymi rozwi¹zaniami prawnymi, lecz równie negocjowaniem korzystnych umów np. z kolporterami prasy. J. Mianowski natomiast podkreœla³, e wiarygodnoœæ stanowi g³ówn¹ broñ prasy lokalnej w starciu z tytu³ami samorz¹dowymi. Uczestnicy konferencji rozmawiali tak e o funkcjach mediów lokalnych. Pesymistycznie co do kondycji i perspektyw prasy lokalnej wypowiedzia³ siê dr Marek Jachimowski (Zak³ad Dziennikarstwa Uniwersytetu Œl¹skiego). Jego zdaniem prasa lokalna nie spe³nia obecnie podstawowej funkcji kontrolnej w³adzy publicznej i funkcji integracyjnej. Problem ten wynika przede wszystkim z braku dostatecznie silnego systemu medialnego, który chroni³by funkcjonowanie prasy lokalnej i stwarza³ tym samym optymalne warunki jej funkcjonowania. Zdaniem M. Jachimowskiego wspó³czesna prasa lokalna nie jest w stanie finansowaæ swojej dzia³alnoœci jedynie ze sprzeda y, dlatego musi poszukiwaæ reklamodawców, którymi czêsto s¹ w³adze lokalne. Taki uk³ad nie pozwala na realizowanie kontrolnej funkcji prasy, a wrêcz sprawia, e media lokalne zaczynaj¹ byæ traktowane przez polityków instrumentalnie. Dodatkowo brak dostatecznych œrodków finansowych sprawia, e media lokalne nie uprawiaj¹ dziennikarstwa lokalnego, a zaczynaj¹ jedynie pe³niæ funkcjê sprawozdawcz¹ i przejmuj¹ tematy narzucane przez media centralne. Z tak przedstawionym obrazem mediów lokalnych i tez¹, jakoby prasa lokalna znajdowa³a siê w kryzysie, nie zgodzili siê wydawcy lokalni. Zdaniem P. Piotrowicza kondycja prasy lokalnej jest dobra i nie zostanie ona wyparta z rynku. Argumentowa³ on, e prasa lokalna mo e funkcjonowaæ bez œrodków pozyskiwanych od w³adz samorz¹dowych. Niemniej zgodzi³ siê, e efektywna realizacja wszystkich funkcji prasy lokalnej wymaga gwarancyjnych regulacji prawnych, takich jak np. w Skandynawii, o których wspomina³ M. Jachimowski. O wprowadzenie prawnych gwarancji chroni¹cych prasê lokaln¹ i gwarantuj¹cych jej dzia³alnoœæ misyjn¹ apelowali K. Harasimiuk oraz J. Mianowski. Ten drugi zauwa y³, e od wielu ju lat wydawcy prasy lokalnej staraj¹ siê o wprowadzenie zmian ustawodawczych chroni¹cych rynek prasy lokalnej. Pomimo wielu wysi³ków niczego w tej kwestii nie uda³o siê osi¹gn¹æ. J. Mianowski wskaza³, e by³y ku temu okazje, jednak zabrak³o woli politycznej. Korzystnych zmian Wyst¹pienie Dominika Ksiêskiego nie wprowadzi³y zmiana ustawy o finansowaniu publicznym ani te nowy projekt prawa prasowego. Konkretne rozwi¹zania natomiast wymienia³ P. Piotrowicz: na³o enie 0% podatku VAT na prasê lokaln¹, preferencyjne stawki podatkowe, wprowadzenie ulg w ubezpieczeniach spo³ecznych oraz stworzenie systemu grantów, które dystrybuowane by³yby przez niezale ne fundacje i przeznaczone na konkretne projekty realizowane przez prasê lokaln¹. Z kolei z tez¹ M. Jachimowskiego, jakoby prasa lokalna nie podejmowa³a w³asnych tematów, lecz przejmowa³a tematy narzucane przez wiod¹ce ogólnopolskie media, zdecydowanie nie zgodzi³ siê D. Ksiêski. Jego zdaniem punkt widzenia wydawców prasy lokalnej jest typowo lokalny, a tematy, którymi siê ta Po konferencji HFPCz i IWP wyda³y wspólne stanowisko (pe³ny tekst stanowiska umieszczony zosta³ w numerze paÿdziernikowym biuletynu), w którym zwróci³y uwagê na wielkie znaczenie prasy lokalnej w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz sprawowaniu funkcji kontrolnej nad lokaln¹ w³adz¹. Sygnatariusze stanowiska zwrócili równie uwagê, e do skutecznego wype³niania podstawowych funkcji prasy lokalnej nie mo e ona napotykaæ przeszkód stwarzanych przez periodyki wydawane przez w³adze samorz¹dowe, tj. utrudniania dostêpu dziennikarzy prasy niezale nej do informacji, nieuczciwej konkurencji na rynku reklamy poprzez pozyskiwanie reklam przez gazety samorz¹dowe od firm zale nych od w³adzy lokalnej. HFPC i IWP postulowa³y wprowadzenie rozwi¹zañ prawnych, które w jednoznaczny sposób okreœla³yby zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez organy administracji i samorz¹dy wszyst- kich szczebli. ukasz Lasek Konferencjê mo na ogl¹daæ na YouTube prasa zajmuje, s¹ wyznaczane przez jej wydawców. Po wyst¹pieniach panelistów rozpoczê³a siê o ywiona dyskusja. G³os zabierali przede wszystkim przedstawiciele prasy lokalnej. Co do zasady aprobowali stwierdzenia panelistów o potrzebie wprowadzenia przepisów chroni¹cych prasê lokaln¹. Pogl¹dów M. Kuleszy broni³ natomiast Filip Wejman (UJ), który podkreœla³, e by³oby nierealistycznym zabronienie samorz¹dom wydawania prasy. Maj¹ one prawo informowaæ o swojej dzia³alnoœci. Zdaniem F. Wejmana nale a³oby siê skupiæ na instrumentach stymuluj¹cych rozwój prasy lokalnej. Ostatni g³os z sali skontestowa³ ca³¹ toczon¹ dyskusjê. Zdaniem dr. Górskiego (UJ) narzekanie na problemy zwi¹zane z wydawaniem prasy przez samorz¹d s¹ bezprzedmiotowe. Obecnie zagro eniem istnienia prasy lokalnej nie jest w³adza samorz¹dowa, lecz Internet i coraz bardziej powszechne dziennikarstwo obywatelskie. 3

4 W³asnoœæ pañstwowa a w³asnoœæ prywatna: znaczenie dla wolno- 1 œci mediów lokalnych Zesz³oroczny kryzys ekonomiczny uwydatni³ wyzwania finansowe, przed którymi stoj¹ lokalne media. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, w ka dym kraju sytuacja ekonomiczna mediów lokalnych jest trudniejsza ni mediów ogólnokrajowych. Wynika to z mniejszego rynku reklam i mniejszej liczby abonentów, a tak e mniejszego dostêpu do inwestorów, szczególnie du ych miêdzynarodowych firm. Choæ taka sytuacja nie jest niczym wyj¹tkowym, obecny kryzys ekonomiczny sprawi³, e sta³a siê ona powa niejsza i bardziej widoczna. by³o zagwarantowanie przedsiêbiorstwom medialnym wiêkszej swobody w kwestii posiadania lokalnych stacji telewizyjnych i radiowych oraz gazet. Tymczasem lokalne media w Europie Wschodniej i w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego stoj¹ przed innymi wyzwaniami dotycz¹cymi w³asnoœci mediów i trwa³oœci ekonomicznej. Na przyk³ad wed³ug wskaÿnika IREX 2008 bu³garscy przedstawiciele mediów regionalnych utrzymuj¹, e ich najwiêkszym problemem jest brak dok³adnych i obiektywnych danych dotycz¹cych ich odbiorców, przez co regionalne media s¹ ignorowane przez ogólnokrajowe agencje reklamowe. Dlatego te g³ównymi zleceniodawcami reklam s¹ lokalni przedsiêbiorcy, co czêsto wi¹- e siê z wp³ywami politycznymi lub wspólnymi interesami reklamodawców i w³aœcicieli mediów 6. Nawet w stosunkowo dobrze prosperuj¹cym kraju, jakim jest Wielka Brytania, ³atwo zauwa yæ oznaki coraz trudniejszej sytuacji mediów lokalnych. W marcu 2009 r. dyrektorzy generalni najwiêkszych regionalnych gazet powo³ali now¹ organizacjê Local Media Alliance (Stowarzyszenie Mediów Lokalnych), której zadaniem jest reprezentowanie mediów lokalnych w negocjacjach z rz¹dem w sprawie pomocy finansowej 2. Powstanie organizacji nast¹pi³o po tym, jak kilka lokalnych gazet zosta³o zamkniêtych. Celem tej organizacji by³o uratowanie kolejnych tytu³ów przed podobnym losem. Roger Parry, przewodnicz¹cy Local Media Alliance, powiedzia³: To nie jest organizacja lobbuj¹ca, ale umo liwiaj¹ca lokalnym gazetom szybkie i wydajne dzia³anie w celu dostarczenia informacji i odpowiedzi rz¹dowi w szybko zmieniaj¹cych siê sytuacjach 3. Do stowarzyszenia nale ¹ dyrektorzy generalni Trinity Mirror, Johnston Press, Newsquest, Northcliffe Media, Guardian Media Group, Archant i DC Thomson dyrektorzy siedmiu firm, które razem kontroluj¹ 72% rynku gazet regionalnych w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie zosta³o powo³ane w celu z³o enia rz¹dowi petycji w sprawie z³agodzenia przepisów dotycz¹cych ³¹czenia siê mediów lokalnych. Wygl¹da na to, e w zaistnia³ej sytuacji przemys³ odpowie dokonaniem wiêkszej liczby fuzji, w których coraz mniej du ych organizacji bêdzie w³aœcicielami lokalnych mediów. Tymczasem analitycy uwa aj¹, e choæ takie posuniêcie jest odpowiedzi¹ na k³opoty finansowe dyrektorów lokalnych mediów, nie rozwi¹ e to jednak problemu. Rol¹ mediów lokalnych jest stworzenie wyrazistego produktu regionalnego, który dotyczy spo³ecznoœci lokalnej i jest dla niej istotny, a prasa podlegaj¹ca du ym scentralizowanym spó³kom nie bêdzie w stanie sprostaæ tym wymaganiom 4. Te same tendencje mo na by³o zaobserwowaæ póÿniej, kiedy w lipcu 2009 r. organ nadzoruj¹cy rynek mediów Ofcom z³agodzi³ przepisy dotycz¹ce w³asnoœci ró nego rodzaju mediów w celu pokonania znacznych wyzwañ ekonomicznych stoj¹cych przed mediami lokalnymi 5. Dok³adniej Ofcom zaproponowa³ zniesienie zasad dotycz¹cych w³asnoœci lokalnych nadawców radiowych, aby umo liwiæ jednej spó³ce posiadanie stacji w jednym wyznaczonym regionie. Kolejn¹ propozycj¹ Ofcomu Niestety w postkomunistycznych krajach Europy Wschodniej, gdzie pozosta³oœci¹ poprzedniego systemu s¹ media pañstwowe, wielu nadawców, szczególnie lokalnych, próbuje rozwi¹zywaæ swoje problemy finansowe, zawieraj¹c porozumienia z jednostkami pañstwowymi. Opracowanie IREX pokazuje, e np. na Ukrainie, gdzie rynek mediów jest podzielony miêdzy kilka ma- ³ych i nieprofesjonalnych podmiotów, lokalni nadawcy s¹ czêsto sponsorowani przez rz¹d lub polityków, którzy wp³ywaj¹ na nadawane przez nich treœci. Ci sami dziennikarze i nadawcy, którzy jeszcze kilka lat temu w imiê prawdy i obiektywnoœci opierali siê jakimkolwiek wp³ywom rz¹dowym, dziœ zmieniaj¹ swoje zasady dla pieniêdzy p³yn¹cych z reklam klientów, mówi Siergiej Tomilenko, redaktor naczelny gazety miejskiej Nowa Doba ukazuj¹cej siê w Czerkasach. G³ównym problemem jest to, w jaki sposób zaanga owanie finansowe pañstwa w media lokalne wp³ynie na ich niezale noœæ. Zdaniem Tomilenki media regionalne nie s¹ rozwiniête, ale odnosz¹ sukces komercyjny, co prowadzi do sytuacji, w której sektor mediów staje siê bardzo podatny i gotowy na opublikowanie za op³at¹ ka dej informacji. Wp³ywowi politycy, biznesmeni i urzêdnicy charakteryzuj¹ siê czêsto cynicznym, pozbawionym szacunku stosunkiem do niezale noœci mediów. Podobnie w Rosji mimo prawnego zakazu dofinansowywania mediów przez w³adze istnieje zwyczaj podpisywania umów do celów dostarczania us³ug informacyjnych. Zdaniem Lilii Molodetskiej, dyrektor generalnej Stowarzyszenia Niezale nych Wydawców Regionalnych, takie praktyki prowadz¹ do sytuacji, 1 Artyku³ przygotowany przez organizacjê partnersk¹ Obserwatorium Article 19 w celu przed³o enia na konferencji z dnia 29 paÿdziernika 2009 r. pt. Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. 2 Patrz: -newspapers. 3 Patrz: 4 Patrz: Ben Spencer, Local Media Alliance: mergers are not the answer, r., 5 Oliver Luft, Ofcom: Local media ownership rules could be eased, 6 Patrz: 4

5 w której wydawca, który otrzyma³ pieni¹dze od w³adzy, godzi siê udostêpniæ jej odpowiedni¹ iloœæ miejsca lub czasu antenowego. Wp³yw takiego wydawcy na sposób wykorzystania przez w³adze tego miejsca lub czasu antenowego jest wówczas niewielki albo aden. Podczas gdy w Europie Wschodniej wielu dyrektorów mediów lokalnych zabiega o pañstwowe dofinansowania, w Wielkiej Brytanii na przyk³ad wiele osób uwa a istnienie i rozpowszechnianie gazet wydawanych przez lokalne samorz¹dy za bezpoœrednie zagro enie niezale nych mediów lokalnych. W odpowiedzi na tê krytykê radni londyñskich dzielnic Tower Hamlets i Barking wyt³umaczyli, e stosuj¹ siê jedynie do wymagañ rz¹dowych nakazuj¹cych informowanie obywateli o wydarzeniach w ich gminie. Zauwa ono równie, e informacje te nie dotar³y do wiêkszoœci mieszkañców, poniewa sprzeda gazet lokalnych spada stopniowo do bardzo niskiego poziomu i, zdaniem radnych, gazety te, g³ównie na skutek ciêcia kosztów, ograniczy³y sprawozdania z wydarzeñ zwi¹zanych ze s³u b¹ publiczn¹. Poniewa dostarczanie obywatelom informacji jest nie tylko prawem, lecz tak e obowi¹zkiem rz¹dz¹cych, w tym w³adz lokalnych, jednostki rz¹dowe powinny znaleÿæ inne sposoby dostarczania wiadomoœci, które nie by³yby konkurencyjne dla lokalnych mediów ani nie dublowa³y lokalnych gazet. Choæ argumentacja radnych mo e wydawaæ siê demokratyczna, nie bior¹ oni pod uwagê tego, e gazety wydawane przez samorz¹d podwa aj¹ te publikacje, które rozliczaj¹ w³adze lokalne z ich dzia- ³añ. G³ównym zadaniem lokalnych dziennikarzy dzia³aj¹cych w imieniu mieszkañców, jest dopilnowanie, by wszelkie w³adze radni, oœrodki zdrowia, instytucje edukacyjne, s³u by porz¹dkowe dzia³a³y sprawiedliwie i uczciwie.roy Greenslade zauwa- a w artykule poœwiêconym temu tematowi: Gazety wydawane przez samorz¹dy s¹ pod niektórymi wzglêdami niczym innym jak publikacjami Prawdy. Nawet je eli nie promuj¹ polityki prowadzonej przez samorz¹d a wiêkszoœæ jednak to robi na pewno jej te nie krytykuj¹. Mog¹ odgrywaæ rolê (bardzo ocenzurowanego) forum dla krytyków, ale nie sprzeciwiaj¹ siê decyzjom. Oczywiœcie nie sprawdzaj¹ tak e radnych ani urzêdników 7. G³ównym wnioskiem, jaki mo na wyci¹gn¹æ, jest to, e kwestia wielu ró norodnych niezale nych mediów, zdolnych do odgrywania publicznej roli w spo³eczeñstwie, jest bezpoœrednio powi¹zana z kwesti¹ w³asnoœci mediów. Jednoczeœnie kluczowym czynnikiem jest oddzielenie w³asnoœci i dystans miêdzy w³asnoœci¹ a nadzorem nad treœciami przekazywanymi przez media. Jak udowodniono na przyk³adach krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, przynale noœæ mediów do pañstwa lub ich finansowanie przez pañstwo prowadz¹ do sytuacji, w której w³adze pañstwowe lub lokalne wp³ywaj¹ na przekazy tych mediów. Jednoczeœnie zwi¹zki polityczne, rodzinne i inne mog¹ mieæ tak samo niszcz¹cy wp³yw, je eli kontroluj¹ decyzje dotycz¹ce przekazywanych treœci lub na nie wp³ywaj¹. Anoush Begoyan, Article 19 T³umaczenie: Agencja MAart 7 Roy Greenslade, Council papers are bad for local journalism and democracy, 22 kwietnia 2009 r., Wolnoœæ mediów w województwie ³ódzkim Obserwacja wolnoœci mediów w województwie ³ódzkim prze³amuje stereotypy myœlenia o mediach, zw³aszcza publicznych. Okazuje siê, e naciski na dziennikarzy s¹ czêste i przybieraj¹ coraz bardziej wyrafinowane formy. Poza jednym przypadkiem pozwania dziennikarza Tygodnika Angora o znies³awienie, ³ódzkie media wolne s¹ od spektakularnych procesów s¹dowych. Z jednej strony œwiadczy to o ich profesjonalizmie, z drugiej zaœ o pewnej ja³owoœci debaty publicznej. Odnieœæ mo na wra enie, e zarówno media, jak i ich potencjalni przeciwnicy, g³ównie ze sfery polityki i biznesu, nauczyli siê schodziæ sobie z drogi. W przypadku mediów publicznych zas³anianie siê misj¹ oraz koniecznoœci¹ realizacji przyjêtej linii programowej s³u y wy³¹cznie celom politycznym. Obecnie toczy siê postêpowanie o mobbing wobec komentatora Radia ódÿ, którego odsuniêto od anteny oraz zmuszono do walki o w³asne miejsce pracy przed s¹dem powszechnym. Obserwatorium przy³¹czy³o siê do tego postêpowania. Ograniczanie wynagrodzenia oraz praw pracowniczych jest najbardziej dotkliwym przejawem ingerencji w wolnoœæ s³owa oraz niezale noœæ dziennikarsk¹, tym bardziej e mamy do czynienia z mediami, które w zdecydowanej czêœci utrzymywane s¹ ze œrodków publicznych. Podobny mechanizm mo na by³o zaobserwowaæ w przypadku zwolnieñ grupowych oraz wypowiadania zbiorowych uk³adów pracy. W mediach publicznych instrumenty nazwijmy je pracowniczymi s³u ¹ do rozprawiania siê z nieprawomyœlnymi oraz niezale nymi dziennikarzami lub szerzej pracownikami mediów. Kolejnym zagro eniem wolnoœci mediów jest odmowa dostêpu do informacji publicznej, przybieraj¹ca niekiedy formy szykanowania lub odmowy akredytacji przez instytucje publiczne i prywatne. W obu przypadkach chodzi o zniechêcenie dziennikarzy do zajmowania siê danym tematem lub uczestniczenia w wydarzeniach, wydawaæ by siê mog³o, ca³kowicie publicznych. W przypadku Klubu Sportowego Widzew ódÿ odmowa akredytacji prasowej dla dziennikarza Gazety Wyborczej podyktowana by³a rzekomym brakiem bezstronnoœci. Postawa w³adz klubu zosta³a skrytykowana miêdzy innymi przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddzia³ w odzi. Niekiedy dziennikarze s¹ usuwani z miejsca obrad instytucji samorz¹dowych, które zas³aniaj¹ siê poleceniami zwierzchników lub prze³o o- nych. Samorz¹d terytorialny dysponuje wachlarzem œrodków naciskania na media. Niekiedy, co ujawni³a obserwacja, sa- 5

6 morz¹dy inwestuj¹ pieni¹dze w nabywanie tytu³ów prasowych na rynku lokalnym lub zak³adaj¹ w³asne media finansowane z publicznych pieniêdzy. Niezmiernie delikatnymi kwestiami s¹ jakoœæ i rzetelnoœæ takiego dziennikarstwa, zw³aszcza e zale - noœæ od wydawcy, w tym przypadku samorz¹du lub okreœlonej formacji politycznej, jest ewidentna. Czêsto takim mediom stawiane s¹ zarzuty o anga owanie siê w doraÿn¹ walkê polityczn¹, oczernianie opozycji lub uprawianie marketingu politycznego na zlecenie lokalnych w³adz. Obserwacja ujawni³a tak e swoiste koalicje pomiêdzy prywatnymi wydawcami a burmistrzami lub prezydentami miast. Podtekst zwi¹zków mediów z lokaln¹ w³adz¹ bywa bardzo ró ny: od czystej sympatii politycznej po uk³ady biznesowo-reklamowe. W materii wolnoœci mediów lub szerzej wolnoœci s³owa zdarzaj¹ siê postêpowania, które trudno jednoznacznie zakwalifikowaæ. Dobitnym przyk³adem mog¹ byæ postêpowania wszczête przez prokuraturê po zawiadomieniu z³o onym przez radnych PiS ze 6 Paragraf 212. Karanie dziennikarzy za znies³awienie Pod koniec listopada 2009 r. ukaza³ siê raport Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka oraz Izby Wydawców Prasy na temat karania dziennikarzy za znies³awienie. W raporcie wskazujemy m.in., e obserwacje Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka i Izby Wydawców Prasy od wielu lat dostarczaj¹ dowodów na nadmiar ingerencji pañstwa w swobodê wypowiedzi prasowej. Jej podstawowym przejawem jest siêganie po sankcje karne w zwi¹zku z przypadkami naruszania przez media dóbr osobistych. Najczêstszym i najbardziej dolegliwym œrodkiem represji pozostaje od lat odpowiedzialnoœæ karna za znies³awienie (art. 212 Kodeksu karnego). Od chwili wejœcia w ycie obecnie obowi¹zuj¹cego k.k. skazano na jego podstawie ju 1069 osób, w tym 241 osób otrzyma³o karê pozbawienia wolnoœci. Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie gromadzi danych wskazuj¹cych, ilu wœród skazanych to dziennikarze, ale wed³ug danych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich tylko w latach s¹dy wyda³y 23 wyroki skazuj¹ce dziennikarzy, a w 102 przypadkach zadecydowa³y o umorzeniu. Polski ustawodawca pozostaje nieugiêty i opiera siê postulatom wyrugowania przepisów umo liwiaj¹cych stosowanie sankcji karnych w zwi¹zku z publikacjami prasowymi. Do satysfakcjonuj¹cych zmian w prawie nie doprowadzi³y liczne interwencje ze strony wa nych instytucji miêdzynarodowych (Rady Europy, OBWE) oraz orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka zasadniczo przeciwnego jakimkolwiek prawnokarnym ograniczeniom wolnoœci wypowiedzi. Zdaniem Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka i Izby Wydawców Prasy skala problemu narzuca potrzebê pilnych zmian legislacyjnych, mimo e przedstawienie suchych statystyk wyroków skazuj¹cych za znies³awienie czy zniewa enie mo e nie przeko- Zgierza w przedmiocie zniewa enia hymnu pañstwowego przez Kubê Wojewódzkiego oraz Marcina Figurskiego na antenie radia Eska Rock. Zdarzaj¹ siê postêpowania o przestêpstwa zniewa enia grupy ludnoœci lub w zwi¹zku z pochodzeniem religijnym, rasowym, wyznaniowym czy etnicznym. Co zastanawiaj¹ce, nie dotyczy to jedynie kibiców os³awionych ³ódzkich klubów pi³karskich, ale w równym stopniu osób zabieraj¹cych g³os w debacie publicznej. Podkreœliæ nale y, i obserwacja wolnoœci mediów by³aby niemo liwa bez udzia³u dziennikarzy. Nie podzielam pogl¹du, jakoby dziennikarze odmawiali informacji lub wiedzy na temat sytuacji patologicznych w mediach. Najczêœciej przybieraj¹ one formê wskazówek o charakterze systemowym. Kilku dziennikarzy z woj. ³ódzkiego zg³osi³o siê do Obserwatorium w indywidual- nych sprawach z zakresu wolnoœci prasy. Aleksander Szymañski korespondent Obserwatorium z województwa ³ódzkiego nywaæ o wadze problemu i koniecznoœci zmian. Du o wiêcej daje prezentacja poszczególnych postêpowañ karnych prowadzonych przeciwko dziennikarzom, tak e tych, które nie doprowadzi³y do skazania. Ju samo postawienie zarzutów i pozostawanie w stanie oskar enia jest œrodkiem represji i studzi zapa³ mediów do ujawniania informacji istotnych dla interesu publicznego. Udowodnienie potrzeby dekryminalizacji znies³awienia nie nastrêcza trudnoœci, gdy mo na na tê kwestiê spojrzeæ z perspektywy indywidualnych przypadków. Wówczas okazuje siê, e art. 212 k.k. niejednokrotnie by³ i jest wykorzystywany jako instrument zastraszania dziennikarzy, a s¹dy rozpoznaj¹ce sprawy o znies³awienie nie by³y w stanie wykazaæ siê wra liwoœci¹ i zrozumieniem dla roli, jak¹ w spo³eczeñstwie demokratycznym spe³niaj¹ media. Przyjêta w³aœnie przez parlament nowelizacja art. 212 Kodeksu karnego przewiduje pozostawienie wbrew rz¹dowemu projektowi szczególnego przepisu przewiduj¹cego karê wiêzienia dla dziennikarzy (art. 212 par. 2 k.k.). Projekt rz¹dowy uchwalonej w³aœnie ustawy przewidywa³ ca³kowit¹ rezygnacjê z kary pozbawienia wolnoœci w odniesieniu do znies³awienia w mediach. Tym wiêksze zdumienie budziæ musi przywrócenie przez Sejm i Senat tego rozwi¹zania. Jest to tym bardziej zaskakuj¹ce, e czo³owi politycy wielu partii deklarowali poparcie dla idei ca³kowitej depenalizacji znies³awienia, nie wspominaj¹c ju o rezygnacji z karania wiêzieniem za ten czyn. Przytoczyæ mo na m.in. wypowiedzi pani Julii Pitery (PO) czy prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego, który expressis verbis stwierdzi³, e art. 212 Kodeksu karnego, który pozwala skazaæ na karê dwóch lat wiêzienia za pomówienie m.in. za poœrednictwem mediów, powinien przestaæ obowi¹zywaæ (wypowiedÿ z 15 grudnia 2007 r., cyt. za: PAP). Z tych wzglêdów Helsiñska Fundacja Praw Cz³owiak wspólnie z Izb¹ Wydawców Prasy zaapelowa³y do g³ównych osób w pañstwie o niezw³oczne podjêcie inicjatywy zmierzaj¹cej do depenalizacji znies³awienia i pozostawienia orzekania w tego typu sprawach s¹dom cywilnym albo przynajmniej znosz¹cej karê pozbawienia wolnoœci za ten czyn.

7 Z WOKANDY ETPC Dnia 26 paÿdziernika 2009 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zakomunikowa³ sprawê O. B. Kuli przeciwko Turcji (skarga nr 20233/06). Onur Bilge Kula by³ profesorem zatrudnionym na Uniwersytecie w Mersin. Dnia 27 marca 2001 r. prof. O.B. Kula wyst¹pi³ z wnioskiem do w³adz uniwersytetu o wyra enie zgody na udzia³ w programie telewizyjnym dotycz¹cym kultury i wzorców zachowañ w Turcji i Unii Europejskiej. Program ten mia³ byæ nagrywany w Stambule i nadawany w telewizji publicznej. Dnia 30 marca 2001 r. w³adze uczelni nie wyrazi³y zgody na udzia³ profesora w programie. Pomimo zakazu prof. Kula wzi¹³ udzia³ w programie. Dnia 11 lipca 2001 r. w³adze uniwersytetu poinformowa³y skar ¹cego o tocz¹cym siê wobec niego postêpowaniu dyscyplinarnym oraz jednoczeœnie obni y³y jego wynagrodzenie. W³adze uniwersytetu motywowa³y swoj¹ decyzjê obowi¹zuj¹cymi zapisami regulaminu w Instytucjach Szkolnictwa Wy szego. Art. 8 ww. regulaminu stanowi, e wynagrodzenie jest redukowane, gdy pracownik cywilny opuœci bez wczeœniejszego zezwolenia swoje miasto zamie- szkania. Skar ¹cy odwo³a³ siê od na³o onych na niego sankcji. Dnia 8 sierpnia 2001 r. w³adze uniwersytetu poinformowa³y skar ¹cego, e sankcje wobec niego zosta³y cofniête, niemniej udzielono profesorowi nagany (reprimand) za opuszczenie miasta bez wczeœniejszego zezwolenia. Skar ¹cy wszcz¹³ postêpowanie zmierzaj¹ce do uchylenia decyzji o udzieleniu mu nagany. Dnia 29 maja 2002 r. S¹d Administracyjny w Adanie oddali³ jego skargê. S¹d w uzasadnieniu wskaza³, e na³o enie nagany na skar ¹cego by³o legalne. Zdaniem s¹du skar ¹cy uda³ siê do innego miasta i wzi¹³ udzia³ w programie telewizyjnym pomimo braku zgody ze strony w³adz uniwersytetu, co by³o zachowaniem sprzecznym z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Dnia 31 paÿdziernika 2005 r. Najwy szy S¹d Administracyjny utrzy- ma³ decyzjê s¹du w Adanie. W zwi¹zku z powy szym skar ¹cy z³o y³ do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka skargê, w której zarzuca Turcji naruszenie art. 6 1, 7 i 13 Kon wencji w stosunku do prowadzonego wzglêdem niego postêpowania dyscyplinarnego i s¹dowego. Zdaniem skar- ¹cego ukaranie go kar¹ nagany by³o arbitralne. Skar ¹cy podnosi równie naruszenie jego praw podstawowych gwarantowanych w art. 8, 9, 10 i 14 Konwencji. Zdaniem skar ¹cego na³o ona na niego kara nagany narusza jego prawo do ycia prywatnego oraz wolnoœæ s³owa poprzez ograniczenie mo liwoœci rozpowszechniania niezale nych pogl¹dów nau- kowych. Trybuna³ zada³ stronom dwa pytania: (1) czy zasady postêpowania dyscyplinarnego, które nakazuj¹ uzyskanie wczeœniejszej zgody na opuszczenie miasta zamieszkania (oraz zwi¹- zana z tym ograniczeniem kara nagany na³o- ona na skar ¹cego) stanowi¹ naruszenie art. 8 Konwencji (2) oraz czy dosz³o do naruszenia art. 10 Konwencji, w szczególnoœci wolnoœci rozpowszechniania niezale nych opinii (impart ideas). Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zakomunikowa³ dnia 22 paÿdziernika 2009 r. sprawê Mosley przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 48009/08). Dnia r. w niedzielnej gazecie News of the World opublikowano na pierwszej stronie artyku³ pt.: F1 boss has sick Nazi orgy with 5 hookers (Szef Formu³y 1 na nazistowskiej orgii). W artykule napisano, e Max Mosley, szef Formu³y 1, oddawa³ siê perwersyjnym i sadomasochistycznym praktykom seksualnym, a uczestniczki orgii przebrane by³y w nazistowskie mundury. Na kolejnych stronach opublikowane zosta³y zdjêcia z orgii, wykonane z filmu nakrêconego przez jednego z jej uczestników. Artyku³ wraz ze zdjêciami dostêpny by³ na internetowej stronie gazety. Film video zosta³ odtworzony ponad 1,4 miliona razy w okresie miêdzy 30 a 31 marca 2008 r. Wersja internetowa artyku³u by³a odwiedzana ponad razy, podczas gdy nak³ad papierowej wersji gazety wynosi 3 miliony egzemplarzy. Max Mosley skorzysta³ z dostêpnych œrodków ochrony przed s¹dami krajowymi. S¹dy stwierdzi³y naruszenie jego prawa do prywatnoœci (invasion of privacy) i zas¹dzi³y na jego rzecz zadoœæuczynienie w kwocie funtów brytyjskich. Max Mosley uzna³, e wyrok jak i zas¹dzone zadoœæuczynienie nie s¹ wystarczaj¹cym œrodkiem ochrony i wniós³ skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, uwa- aj¹c, e Wielka Brytania naruszy³a art. 8 i 13 Konwencji. Skar ¹cy, Max Mosley, zarzuca Wielkiej Brytanii, e ta naruszy³a art. 8 i 13 Konwencji w ten sposób, i nie na³o y³a na wydawcê News of the World prawnego obowi¹zku poinformowania go o zamiarze opublikowania materia³u na jego temat. Jego zdaniem gdyby zosta³ poinformowany przed publikacj¹ materia³u, móg³by skorzystaæ ze œrodków zabezpieczaj¹cych (interim measures) i zablokowaæ publikacjê materia³ów naruszaj¹cych jego prywatnoœæ. Jego zdaniem nie zapewniono mu skutecznych œrodków prawnych na gruncie prawa krajowego. Pomimo e s¹dy orzek³y o naruszeniu prawa do prywatnoœci skar ¹cego i zas¹dzi³y na jego rzecz zadoœæuczynienie, ten œrodek ochrony w ocenie skar ¹cego nie jest w stanie przywróciæ stanu zgodnego z prawem. Zdaniem skar ¹cego wy³¹cznie mo liwoœæ skorzystania ze œrodków tymczasowych przed opublikowaniem materia³u mog³o w tej sprawie stanowiæ skuteczny œrodek ochrony. Trybuna³ sformu³owa³ na tym etapie postêpowania trzy pytania do stron. (1) Czy po zas¹dzeniu na rzecz skar ¹cego kwoty GBP z tytu³u naruszenia prawa do prywatnoœci mo e on wci¹ uwa aæ siê za ofiarê naruszenia art. 8 Konwencji? (2) Czy dosz³o do uchybieñ w ochronie prywatnoœci skar ¹cego, sprzecznych z art. 8 Konwencji, a w szczególnoœci (a) czy pañstwo mia³o obowi¹zek chroniæ prywatnoœæ skar ¹cego poprzez na³o enie na gazetê News of the World prawnego obowi¹zku poinformowania skar ¹cego o zamiarze opublikowania materia³u prasowego na jego temat, daj¹c mu tym samym mo liwoœæ poszukiwania ochrony przed opublikowaniem materia³u, (b) czy tego typu obowi¹zek na³o ony na gazetê i inne media w sposób w³aœciwy zachowywa³by proporcje miêdzy art. 8 a art. 10 Konwencji? (3) Czy skar ¹cy mia³ zapewniony efektywny œrodek ochrony jego prywatnoœci, wymagany przez art. 13 Konwencji? Dnia 24 listopada 2009 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wyda³ wyrok w sprawie Flux przeciwko Mo³dawii (nr 7) (skarga nr 25367/05). Trybuna³ uzna³, e zas¹dzenie od dziennika zadoœæuczynienia za krytykê prasow¹ pos³a do parlamentu stanowi naruszenie art. 10 Konwencji. Skar ¹cy, dziennik Flux wydawany w Mo³dawii, w kwietniu 2004 r. opublikowa³ artyku³ pt. Czterech komunistów uzyska³o mieszkania za nasze pieni¹dze (ang. Four more communists have obtained housing on our money ). Dziennik opisa³, e na terenie nale ¹cym do parlamentu zbudowano za œrodki publiczne mieszkania, które zgodnie z przekazanymi informacjami mia³y byæ przekazane ró nym politykom, m.in. przewodnicz¹cemu komunistycznej partii V.S. Autorzy artyku³u podali, e starali siê zweryfikowaæ przekazane im in- formacje, jednak okaza³o siê to niemo liwe. W maju 2004 r. V.S. wniós³ pozew do s¹du przeciwko gazecie, wskazuj¹c, e publikacje na ³amach gazety Flux znies³awia³y go. S¹d I instancji w Buiucani uzna³ roszczenie V.S. w ca³oœci i nakaza³ gazecie wydrukowanie przeprosin. We wrzeœniu 2004 r. s¹d odwo³awczy w Chisinau utrzyma³ wyrok w mocy, zmniejszaj¹c jednak e wysokoœæ zadoœæuczynienia. S¹d Najwy szy odrzuci³ kasacjê gazety. Flux w zwi¹zku z z³o y³a skargê do Trybuna³u w Strasburgu, uwa aj¹c, e zapad³y przeciwko niej wyrok narusza wolnoœæ s³owa. W ocenie ETPC artyku³ opublikowany w dzienniku Flux nie mia³ na celu zdyskredytowania V.S. lub innych osób, lecz ukazanie nieprawid³owoœci w wydatkowaniu œrodków publicznych przez parlament. Zdaniem ETPC za publikacj¹ kwestionowanych artyku³ów przemawia³ wa ny interes publiczny, który przewa a w tej sprawie nad obowi¹zkiem udowodnienia prawdziwoœci twierdzeñ o faktach. Dziennikarz podejmowa³ próby zweryfikowania otrzymanych informacji, jednak e okaza³y siê one z ró nych przyczyn bezowocne, o czym odbiorcy artyku³u zostali poinformowani. W tych okolicznoœciach ETPC uzna³, e dziennikarz mia³ prawo opieraæ siê jedynie na niesprawdzonych informacjach i w konsekwencji uzna³, e gazeta dzia³a³a profesjonalnie i w dobrej wierze. 7

8 Z WOKANDY Z KRAJU Trybuna³ Konstytucyjny rozpozna skargê konstytucyjn¹ Wojciecha S. dotycz¹c¹ zgodnoœci art. 45 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z póÿn. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w zw. z art. 20 ww. ustawy z art. 54 ust. 1, art. 42 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim przewiduje penalizacjê czynu zwi¹zanego z wydawaniem niezarejestrowanego czasopisma (sygn. SK 42/09). W sporze pomiêdzy prezydentem Bielska- -Bia³ej J.K. a by³ym redaktorem naczelnym Super-Nowej Krzysztofem Oremusem S¹d Apelacyjny w Katowicach dnia 22 paÿdziernika 2009 r. racjê przyzna³ dziennikarzowi (sygn. akt. I C 233/08). Sprawa opisywana by³a w Biuletynie Informacyjnym z lipca 2009 r. Chodzi³o o umieszczenie w Super- -Nowej wizerunku prezydenta Krywulta obok prezydenta ukaszenki. S¹d Okrêgowy w Bielsku-Bia³ej zmieni³ zaskar ony wyrok w ten sposób, e powództwo w ca³oœci oddali³ i zas¹dzi³ od powoda, czyli J.K., na rzecz pozwanego koszty ca³oœci procesu. Wczeœniej S¹d Okrêgowy w Bielsku-Bia³ej uzna³ K. Oremusa winnym znies³awienia prezydenta Bielska-Bia³ej poprzez zamieszczenie na ³amach Super-Nowej wizerunku J.K. obok prezydenta Bia³orusi. Obserwatorium przygl¹da³o siê sprawie. Dnia 5 listopada 2009 r. przed S¹dem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa odby³a siê Rys. ukasz Pyrka kolejna rozprawa w procesie, jaki wytoczy³ Jan Kobylañski przeciwko 18 polskim dziennikarzom (sygn. akt. VIII K 248/08). Na ³awie oskar onych zasiadaj¹ m. in. b. wiceszef MSZ Ryszard Schnepf (dziœ ambasador RP w Madrycie), Daniel Passent (publicysta Polityki oskar ony wraz z naczelnym tygodnika Jerzym Baczyñskim), Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, b. redaktor naczelny Rzeczpospolitej Grzegorz Gauden oraz b. redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Wróblewski. Kobylañski domaga siê, aby ka da z oskar anych przez niego osób wp³aci³a 100 tys. z³ na cel charytatywny. Pod wp³ywem tekstów opublikowanych cztery lata temu w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Newsweeku i Polityce J. Kobylañski skierowa³ do s¹du prywatny akt oskar enia. Oskar a w nim pods¹dnych o znies³awienie (art. 212 k.k.). Kobylañski nie zgadza siê z treœci¹ tekstów, w których przytaczano jego antysemickie wypowiedzi oraz z podejrzeniami, e w czasie wojny móg³ wydawaæ ydów Niemcom za pieni¹dze (w 2007 r. IPN umorzy³ œledztwo w tej sprawie). Kobylañski ma równie obiekcje wobec do- niesieñ, jakoby mia³ finansowaæ rozg³oœniê Radio Maryja, telewizjê Trwam, a tak e Wy - sz¹ Szko³ê Kultury Spo³ecznej i Medialnej. Podczas procesu, który mia³ miejsce w ubieg³ym tygodniu, swoje wyjaœnienia sk³ada³o piêciu dziennikarzy Miko³aj Lizut, b. dziennikarz GW, Jacek Ho³ub, dziennikarz GW, Karol Dolecki z GW, Jaros³aw Guga³a, b. ambasador Polski w Urugwaju, a tak e redaktor naczelny dziennika Metro Jerzy Wójcik. Ka dy z nich z³o y³ stosowne wyjaœnienia do sprawy, jednoczeœnie nie przyznaj¹c siê do winy. Obroñcy oskar onych wysunêli wniosek o przes³uchanie J. Kobylañskiego, który dotychczas nie pojawi³ siê na sali rozpraw (zgodnie z prawem nie ma takiego obowi¹zku). Pe³nomocnik oskar yciela mec. Andrzej Lew-Mirski stwierdzi³ jednak, e jego klient jest cz³owiekiem starszym i schorowanym, st¹d jego w¹tpliwoœci co do mo liwoœci stawiennictwa J. Kobylañskiego. Dopuœci³ jednoczeœnie mo liwoœæ s¹dowej telekonferencji ze swoim klientem. Proces zosta³ odroczony. Kolejna rozprawa odbêdzie siê 8 grudnia br. o godzinie 9.30 w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie w sali 238. Wówczas wyjaœnienia bêdzie sk³ada³ Adam Michnik. Rozprawa odbywa siê w trybie jawnym, co sprzyja pojawianiu siê na sali zwolenników J. Kobylañskiego, którzy manifestuj¹ swoj¹ sympatiê wobec niego, utrudniaj¹c jednoczeœnie przeprowadzanie czynnoœci procesowych. Najnowsze informacje na stronie internetowej Obserwatorium REDAKCJA BIULETYNU Dr Adam Bodnar redaktor naczelny Koordynator merytoryczny Obserwatorium, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarz Zarz¹du Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Dominika Bychawska-Siniarska, koordynator Obserwatorium, prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach wspó³pracownik Programu Spraw Precedensowych Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, w latach prawnik Chcesz dostawaæ nasz comiesiêczny biuletyn? Napisz: Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych. w Kancelarii Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. ukasz Lasek, koordynator techniczny Obserwatorium, student Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz English and European Law Course na Uniwersytecie w Cambridge. Absolwent kursu International Protection of Human Rights organizowanego przez Poznañskie Centrum Praw Cz³owieka. WYDAWCA: HELSIÑSKA FUNDACJA PRAW CZ OWIEKA Obserwatorium wolnoœci mediów w Polsce ul. Zgoda 11; Warszawa Tel , faks: Opracowanie graficzne, DTP: Jacek Brzozowski Druk i kolporta : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. otewska 9A, Warszawa 8

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz

ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Renata Artska, Andrzej Czarnota, Dariusz Doñczyk, Ma³gorzata

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce

Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce Uwarunkowania wzrostu sektora prywatnego w Polsce Ewa Balcerowicz Czêœæ II Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce 2.1. Wprowadzenie Ta czêœæ raportu poœwiêcona jest uwarunkowaniom rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo