SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 SIIC Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości

2 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) Goals : Cele : To encourage the public to invest in the property sector, offering liquidity as well as the protection afforded to investors in publicly quoted companies. Zachęcenie inwestorów indywidualnych do lokowania kapitału w ramach sektora nieruchomości, poprzez zapewnienie płynności oraz ochrony przysługującej podmiotom inwestującym w spółki notowane publicznie. To compete with foreign vehicles allowing the real property investment companies to benefit from similar tax advantages. Konkurowanie z zagranicznymi instrumentami oferującymi spółkom nieruchomościowym podobne korzyści podatkowe.

3 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) First introduced in the United States in 1960 : REIT (Real Estate Investment Trust) Po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku : REIT (Real Estate Investment Trust) Exempted from the corporate income tax subject to distribution as dividends of at least 90% of its profits. Zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem wypłaty w postaci dywidendy co najmniej 90% osiągniętych dochodów. REIT-style vehicles are established or being developed in 23 countries with the global capitalization of $ 660 billion in Instrumenty typu REIT, zostały wprowadzone lub są opracowywane w 23 krajach, a ich łączna kapitalizacja wynosi 660 miliardów dolarów. The Netherlands - FBI, Belgium - SICAFI and Denmark BI. Holandia FBI, Belgia SICAF, Dania BI. UK REIT : January Brytyjski REIT : styczeń German REIT : March Niemiecki REIT : marzec 2007.

4 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) Means : Rozwiązanie : Total exemption of the SIIC from corporate income tax on profits derived from the letting of their real estate assets or on gains made from the sale of these assets subject to meeting certain requirements. Całkowite zwolnienie SIIC z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z tytułu najmu nieruchomości lub zysków osiągniętych ze sprzedaży tych nieruchomości, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

5 Presentation of the SIIC Prezentacja SIIC Name : SIIC (Société d investissement immobilier cotée) Nazwa: SIIC (Société d investissement immobilier cotée) Company s objects : Przedmiot działalności spółki The main object: the acquisition or the construction of buildings with a view to letting them. Główny przedmiot działalności : nabywanie lub budowa budynków w celu najmu. Other activities: provided that the value of involved assets does not exceed 20% of the gross value of the assets of the company. Inne rodzaje działalności : pod warunkiem, że wartość zaangażowanych składników majątkowych nie przekracza 20% wartości brutto całego majątku spółki.

6 Presentation of the SIIC (continued) Prezentacja SIIC (ciąg dalszy) Subsidiaries : the same regime applies for subsidiaries that are at least 95% held directly or indirectly continuously during the financial year. Spółki zależne : reżim ten ma zastosowanie również do spółek zależnych, kontrolowanych, bezpośrednio lub pośrednio, w co najmniej 95% nieprzerwanie w trakcie całego roku obrotowego. Share capital EUR 15 million. Kapitał akcyjny 15 milionów euro. Converting a existing company into a SIIC : «exit tax» at a rate of 16.5% on latent capital gains (paid in four equal instalments over 4 years). Przekształcenie istniejącej spółki w SIIC : «exit tax» w wysokości 16.5% od potencjalnych zysków kapitałowych (płatność rozłożona na 4 lata).

7 Main characteristic Ogólna charakterystyka Profits derived from the letting activities are tax-exempt subject to : Dochody pochodzące z najmu są zwolnione z podatku pod warunkiem : The distribution as dividends of at least 85% of their amount before the end of the financial year following that in which the profits were realized. Wypłaty w postaci dywidendy nie mniej niż 85% kwoty dochodów przed końcem kolejnego roku obrotowego. Capital gains arising from the sale of buildings are tax-exempt subject to : Zysk kapitałowy osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku pod warunkiem : The distribution as dividends of at least 50% of the gains before the end of the second financial year following that in which they were realized. Wypłaty w postaci dywidendy co najmniej 50% kwoty zysku kapitałowego przed końcem drugiego roku obrotowego następującego po roku,w którym zysk ten został osiągnięty.

8 Main characteristic (continued) Ogólna charakterystyka (ciąg dalszy) Other tax advantages : the company transferring its assets into the SIIC : Inne korzyści podatkowe : spółka przenosząca na SIIC własność nieruchomości : The reduced rate of taxation (17.29% instead of 34.43%) on : Zmniejszona stawka podatkowa (17.29% zamiast 34.43%) w odniesieniu do: Capital gain realized on the contribution of assets to SIIC. Zysku kapitałowego osiągniętego w przypadku wniesienia własności nieruchomości do SIIC tytułem aportu. Capital gain realized on the sale of assets to SIIC. Zysk kapitałowy osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości na rzecz SIIC. Subject to keeping the assets during at least 5 years. Pod warunkiem zachowania nabytych nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat.

9 The company transferring its assets into the SIIC (Example) Spółka przenosząca na SIIC własność nieruchomości (Przykład) Book value of the property Wartość księgowa nieruchomości Price offered by the purchaser Cena oferowana przez nabywcę Capital gain realized by the vendor Zysk kapitałowy osiągnięty przez sprzedającego Rate of taxation on the capital gain Stawka opodatkowania zysku kapitałowego Net income of the vendor Zysk netto osiągnięty przez sprzedającego Purchaser other than a SIIC Nabywca inny niż SIIC % 90 x 34.43% = = 69 SIIC Purchaser Nabywca - SIIC % 80 x 17.29% = = 76

10 Anti-avoidance provisions introduced in 2007 Przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania wprowadzone w 2007 roku Limitation of the shareholding in order to avoid the creation of captive SIICs : Określenie maksymalnej wysokości udziału większościowego w kapitale akcyjnym w celu przeciwdziałania tworzeniu captive SIIC : Restriction: One shareholder cannot hold, directly or indirectly, either alone or in concert with others, 60% or more of the share capital or the voting rights of a SIIC throughout the fiscal year. Limit: jeden akcjonariusz, lub więcej akcjonariuszy działających w porozumieniu, nie może posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, nieprzerwanie w trakcie całego roku podatkowego, udziału w wysokości 60% lub wyższej kapitału akcyjnego lub głosów w organach SIIC. Exceptions: Wyjątki: Shareholders being themselves SIIC. Akcjonariusze mający formę prawną SIIC. Corporate restructuring. Restrukturyzacja spółek.

11 Anti-avoidance provisions introduced in 2007 (continued) Przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania wprowadzone w 2007 roku (ciąg dalszy) Increase the access of the public to the SIIC : Zwiększenie dostępu do SIIC dla akcjonariuszy indywidualnych : Free float of at least 15%. Co najmniej 15% akcji w wolnym obrocie. Each of these shareholders owning less than 2% of the share capital or the voting rights of the SIIC. Każdy z tych akcjonariuszy posiada mniej niż 2% kapitału akcyjnego lub głosów w organach SIIC.

12 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) Context : the complete tax exemption of certain investors in respect of the dividends received from the SIIC (ex. Spanish companies). Rozpatrywana sytuacja : całkowite zwolnienie z podatku określonych inwestorów w odniesieniu do dywidend otrzymywanych od SIIC (np. spółki hiszpańskie).

13 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) 20% withholding tax on the gross amount of distributed dividends: Podatek u źródła w wysokości 20% kwoty brutto dywidend wypłaconych: To any shareholder, other than individuals, holding, directly or indirectly, 10% or more of the rights to the dividends of a SIIC, and Każdemu akcjonariuszowi niebędącemu osobą fizyczną, który posiada, bezpośrednio lub pośrednio, prawo do dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 10% zysku SIIC przeznaczonego do wypłaty akcjonariuszom, oraz If the dividends are either not subject to full corporate income tax because they are exempt, or Jeśli dywidendy nie podlegają pełnej stawce podatku dochodowego od osób prawnych na mocy zwolnienia podatkowego albo In respect of a foreign shareholder if the tax paid in the state of residence is less that 2/3 of the corporate income tax that would be paid in France. W odniesieniu do zagranicznych akcjonariuszy, jeśli podatek płacony w kraju rezydencji jest mniejszy niż 2/3 podatku dochodowego od osób prawnych, który musiałby być zapłacony we Francji. Exception: the beneficiary is a company that must distribute to their own shareholders all the dividends it receives. Wyjątek: beneficjentem jest spółka, która całą kwotę otrzymanej dywidendy musi wypłacić w postaci dywidend własnym akcjonariuszom.

14 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) The 20% withholding tax must be levied on the SIIC itself and cannot be neither reimbursed nor deducted. This penalizes other shareholders, not exempt from taxation, as they will receive a reduced dividend. 20% podatek u źródła jest pobierany na poziomie SIIC i nie podlega zwrotowi ani nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Powoduje to pokrzywdzenie akcjonariuszy niekorzystających ze zwolnienia podatkowego, gdyż otrzymują oni zmniejszoną dywidendę.

15 Anti-avoidance measures (Example) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (Przykład) Shareholding structure Struktura akcjonariuszy 50% Fully taxed shareholders [ FT ] 50% Akcjonariuszy w pełni opodatkowanych [ FT ] Gross income of the SIIC Dochód brutto SIIC Calculation of the 20% withholding tax Należny 20% podatek u źródła Dividends available for distribution Kwota do wypłaty w postaci dywidend Dividend paid to FT : Dywidenda wypłacona na rzecz FT : 90 x 50% = > 45 (instead of 50) (zamiast 50) Subject to tax Podlegająca opodatkowaniu Dividend paid to TE : 50% Tax-exempt shareholders [ TE ] 50% Akcjonariuszy korzystających ze zwolnienia podatkowego [ TE ] x 50% ( TE ) = x 20% = = 90 Dywidenda wypłacona na rzecz TE : 90 x 50% => 45 (instead of 50) (zamiast 50) Tax-exempt Zwolniona z podatku

16 Adaptation of the SIIC regime to the market needs Dostosowanie reżimu SIIC do potrzeb rynku Extension of SIIC regime to certain assets leased by the SIIC : Rozszerzenie zastosowania reżimu SIIC na określone nieruchomości, których SIIC jest najemcą : The real property rented under a leasing contract. Na podstawie umowy najmu. The real property rented under a building lease. W ramach najmu w celu zabudowy. The real property rented under a long-term lease (i.e. between 18 and 99 years). W ramach najmu długoterminowego (od 18 do 99 lat). The SIIC having the usufruct of a building. SIIC mający ususfructus budynku.

17 Adaptation of the SIIC regime to the market needs (continued) Dostosowanie reżimu SIIC do potrzeb rynku (ciąg dalszy) Extension of SIIC regime to hotels, cafés and restaurants : individuals who, directly or through fiscally transparent companies, transfer the real estate in which these activities are carried on to the SIIC. Rozszerzenie reżimu SIIC na hotele, kawiarnie i restauracje : osoby fizyczne, które bezpośrednio lub poprzez spółki transparentne podatkowo, przenoszą na rzecz SIIC własność nieruchomości, w których ta działalność jest prowadzona.

18 Intra-group operations Transakcje między podmiotami powiązanymi Dividends paid by one SIIC to another or by a SIIC to a subsidiary are tax-exempt subject to : Dywidendy wypłacane przez SIIC na rzecz innej SIIC lub na rzecz podmiotów powiązanych są zwolnione z podatku, pod warunkiem: Holding at least 5% of the share capital and voting rights of the distributing company for a minimum of two years. Posiada przez co najmniej 2 lata nie mniej niż 5% kapitału akcyjnego i głosów w organach spółki wypłacającej dywidendę. Distribution of all the amount of dividends to their own shareholders during the following financial year. Wypłaty całej kwoty uzyskanych dywidend własnym akcjonariuszom w trakcie kolejnego roku obrotowego. Gains arising from intra-group transfers are tax-exempt. Zyski kapitałowe powstałe w wyniku przeniesienia składników majątkowych między podmiotami powiązanymi są zwolnione w podatku.

19 Effects of non-compliance with SIIC s regime rules Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów reżimu SIIC In the event of breach of : W przypadku nieprzestrzegania : Requirements relating to the distribution of dividends. Obowiązków w zakresie wypłaty dywidend. The 60% shareholding restriction. Maksymalnej wysokości udziału większościowego na poziomie 60% kapitału akcyjnego. Sanction : the SIIC loses the benefit of the tax exemption in respect of the financial year in which these requirements were not complied with. Sankcja : SIIC traci możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do roku obrotowego, w którym wymogi te nie zostały spełnione.

20 Effects of non-compliance with SIIC s regime rules (continued) Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów reżimu SIIC (ciąg dalszy) In the event of breach of other conditions within 10 years of the option (e.g. if the share capital falls below the threshold of EUR 15 million). W przypadku nieprzestrzegania innych wymogów w trakcie 10 lat od momentu przystąpienia do reżimu SIIC (np. jeśli wysokość kapitału akcyjnego spadnie poniżej 15 milionów euro). Sanction : the SIIC regime no longer applies and the gains that benefited from the exit tax are taxed at the full corporate income tax rate (33.33%) less any exit tax paid in respect of these profits. Sankcja : spółka przestaje podlegać reżimowi SIIC, a zyski, które korzystały z exit tax zostają opodatkowane wg pełnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (33.33%) z uwzględnieniem exit tax już zapłaconego od tych zysków.

21 2006 : Success of the SIIC on the French property market 2006 : Sukces SIIC na francuskim rynku nieruchomości The capitalization of the Paris stock exchange in the SIIC sector: Kapitalizacja paryskiej giełdy papierów wartościowych w sektorze SIIC : 2003 : EUR 12.5 billion => less than 1% of the total capitalization of the Paris stock exchange : 12.5 miliarda euro => poniżej 1% łącznej kapitalizacji paryskiej giełdy papierów wartościowych : EUR 37 billion => 2% of the total capitalization of the Paris stock exchange : 37 miliardów euro => 2% łącznej kapitalizacji paryskiej giełdy papierów wartościowych. The additional revenue for the French government derived from the exit tax : approximately EUR 300 million per year. Roczne wpływy do budżetu państwa z tytułu exit tax : około 300 milionów euro rocznie.

22 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Introduction of the REIT Wprowadzenie REIT Stock exchange listing Notowanie na giełdzie papierów wartościowych Share capital Kapitał akcyjny January 2007 Styczeń 2007 UNITED KINGDOM Wielka Brytania A REIT must be a corporation that is tax-resident in the UK listed on recognized stock exchange. REIT musi być spółką-rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, notowaną na uznanej giełdzie papierów wartościowych. No minimum capital requirement other than exchange listing requirements Brak wymogów co do minimalnej wysokości kapitału poza ogólnymi wymogami giełdowymi. GERMANY Niemcy 30 March 2007, effective as of 1 January marca 2007, ze skutkiem od 1 stycznia 2007 G-REIT must be a publicly quoted company with its registered office in Germany. G-REIT musi być spółką giełdową z siedzibą w Niemczech. EUR 15 million 15 milionów euro

23 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Composition of REIT assets Skład majątku REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania At least 75% of a REIT s gross assets must be real estate, located in United Kingdom or abroad. Co najmniej 75% majątku brutto REIT muszą stanowić nieruchomości, położone w Wielkiej Brytanii lub za granicą. No single property can exceed 40% of value of tax-exempt portfolio. Wartość pojedynczej nieruchomości nie może przekraczać 40% wartości całego majątku spółki związanego z działalnością zwolnioną od podatku. No property can be occupied by REIT itself. REIT nie może zajmować żadnej nieruchomości. GERMANY Niemcy At least 75% of a G-REIT s net asset value must be real estate, located in Germany or abroad. Co najmniej 75% majątku netto G-REIT muszą stanowić nieruchomości, położone w Niemczech lub za granicą. G-REIT cannot acquire residential property constructed prior to 1 January G-REIT nie może nabywać budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2007.

24 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Composition of REIT income Skład dochodów REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania At least 75% of the REIT s gross revenue must be income from the rent or sale of real estate. Co najmniej 75% dochodów brutto REIT musi pochodzić z najmu lub sprzedaży nieruchomości. GERMANY Niemcy At least 75% of the G-REIT s gross revenue must be income from the rent or sale of real estate. Co najmniej 75% dochodów brutto G-REIT musi pochodzić z najmu lub sprzedaży nieruchomości. Limit : G-REIT may not sell more than 50% of the fair market value of its real estate portfolio within 5 years. Ograniczenie: G-REIT nie może sprzedać w ciągu 5 lat więcej niż 50% wartości rynkowej posiadanych nieruchomości.

25 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Distribution obligation Obowiązek wypłaty dywidendy UNITED KINGDOM Wielka Brytania 90% of profits of tax-exempt business. 90% dochodów z działalności zwolnionej z podatku. No obligation to distribute capital gains in respect of tax-exempt business. Brak obowiązku wypłaty w postaci dywidendy zysków kapitałowych związanych z działalnością zwolnioną od podatku. GERMANY Niemcy 90% of all profits. 90% wszystkich dochodów The tax exemption does not apply to the income of the G-REIT s service companies. Zwolnienie z podatku nie dotyczy dochodów spółek usługowych G-REIT.

26 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Transformation of existing real estate company into REIT Przekształcenie istniejącej spółki w REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania Tax at a rate of 2% of gross value of properties allocated to tax-exempt business. Podatek w wysokości 2% wartości brutto nieruchomości przeznaczonych na działalność zwolnioną od podatku. GERMANY Niemcy The «exit tax» regime applies. Zastosowanie reżimu exit tax.

27 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Exit tax on transfer of assets to REIT «Exit tax» przy przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz SIIC UNITED KINGDOM Wielka Brytania No «exit tax» but usual 4% stamp tax payable by REIT on acquisition of UK property. Brak opodatkowania «exit tax», jednakże REIT zobowiązany jest do uiszczenia zwykłej 4% opłaty skarbowej z tytyłu nabycia nieruchomości położonej na terenie Wielkiej Brytanii. GERMANY Niemcy Tax base for «exit tax»: half of the capital gain provided: Podstawa opodatkowania dla potrzeb «exit tax»: połowa zysku kapitałowego, pod warunkiem: The transfer of real estate to G-REIT results in a realization of reserves. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz G-REIT skutkuje upłynnieniem rezerw. The real estate assets has belonged to the fixed assets of the transferor for at least 10 years. Nieruchomości należały do majątku trwałego zbywcy przez co najmniej 10 lat.

28 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Free float Liczba akcji w wolnym obrocie UNITED KINGDOM Wielka Brytania Requirements of relevant stock exchange. Wymogi właściwej giełdy papierów wartościowych. GERMANY Niemcy At least 25% at the time of the IPO (Initial Public Offering), thereafter 15% of the share capital. Co najmniej 25% w trakcie pierwszej oferty publicznej (IPO), następnie 15% kapitału akcyjnego. Each of these shareholders owning less than 3% of the share capital. Każdy z tych akcjonariuszy posiada mniej niż 3% kapitału akcyjnego.

29 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Limitation of the shareholding : Ograniczenie wysokości udziału w kapitale akcyjnym UNITED KINGDOM Wielka Brytania A 10% shareholding restriction : a tax charge will arise if the REIT pays a dividend to a person who is beneficially entitled, directly or indirectly, to 10% or more of the shares or dividends or controls, directly or indirectly, 10% or more of the voting rights in the REIT (a substantial shareholder ) and it does not take reasonable steps to prevent the possibility of such a dividend being paid. Therefore the company will lose the benefit of the tax exemptions to the extent that it pays a dividend to a substantial shareholder. W przypadku gdy REIT wypłaca dywidendę osobie uprawnionej, bezpośrednio lub pośrednio, do co najmniej 10% akcji lub dywidend, lub kontrolującej, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 10% głosów w organach REIT ( istotny akcjonariusz ), oraz nie podejmuje należytych kroków aby zapobiec wypłaceniu takiej dywidendy, powstaje obciążenie podatkowe. W konsekwencji spółka nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego w zakresie, w jakim wypłaca dywidendę istotnemu akcjonariuszowi. GERMANY Niemcy One shareholder cannot hold directly 10% or more of the share capital of the G-REIT. Jeden akcjonariusz nie może posiadać bezpośrednio udziału w wysokosci 10% lub wyższej w kapitale akcyjnym G-REIT.

30 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Taxation at REIT level Opodatkowanie na poziomie REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania The REIT is tax-exempt in respect of its real estate activities but dividends paid in respect of these activities are treated in the hands of the shareholders as UK property income, and are subject to withholding tax at 22%, deducted by the REIT before payment of dividends. REIT jest zwolniony z podatku w odniesieniu do dochodów z nieruchomości, lecz dywidendy wypłacane w związku z tą działalnością są traktowane w rękach akcjonariuszy jako dochody z nieruchomości i podlegają podatkowi u źródła w wysokości 22%, potrącanemu przez REIT przed wypłatą dywidend. GERMANY Niemcy G-REIT is tax-exempt in respect of its real estate activities, whereby the dividend distributions are taxable at the shareholder level. G-REIT jest zwolniony z podatku w odniesieniu do dochodów z nieruchomości, lecz dywidendy polegają opodatkowaniu na poziomie akcjonariuszy.

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Grudzień 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Real Estate Investment Trust jako instrument długoterminowego inwestowania

Real Estate Investment Trust jako instrument długoterminowego inwestowania Real Estate Investment Trust jako instrument długoterminowego inwestowania ROBERT MATUSIAK KATEDRA INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Prezentacja obejmuje Istota podmiotów typu REIT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Perspektywa międzynarodowa struktury holdingowe i finansowe vs tzw. raje podatkowe. Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr) Wykład 10 Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii Tax and accounting in the United Kingdom Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii Business entities Formy prowadzenia biznesu Business in the UK can operate in 4 principal forms: (w Wielkiej Brytanii wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Marzec 2012 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG / ZNOJMO (11 października 2013

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Janusz Lipiński Rzeczoznawca majątkowy nr 199 Europejski Instytut Nieruchomości 2. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA

NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA Tax Alert 6/2013 NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA Szanowni Państwo, dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 09/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that the Company

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na Konferencję Perspektywy rozwoju REIT w Polsce. Warszawa, 28 kwietnia 2016 roku Poufne

Prezentacja na Konferencję Perspektywy rozwoju REIT w Polsce. Warszawa, 28 kwietnia 2016 roku Poufne Prezentacja na Konferencję Perspektywy rozwoju REIT w Polsce Warszawa, 28 kwietnia 2016 roku Poufne Część 1 REITs Czym są i czym mogą być dla Polski 2 Geneza REITs 1960 REITs Are Created REITs are created

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 2 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego Zakładanie spółki

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 2 System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany. Rodzaje podatków: dochodowy - inkomstenbelasting obrotowy - omzetbelasting od zysków podatek

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY RESOLUTIONS

PRELIMINARY RESOLUTIONS The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company, 38, boulevard

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BDO. Treść prezentacji

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O STATUSACH DLA CELÓW FATCA / ADDITIONAL INFORMATION ON THE FATCA STATUS

INFORMACJA DODATKOWA O STATUSACH DLA CELÓW FATCA / ADDITIONAL INFORMATION ON THE FATCA STATUS INFORMACJA DODATKOWA O STATUSACH DLA CELÓW FATCA / ADDITIONAL INFORMATION ON THE FATCA STATUS Poniżej KDPW S.A. prezentuje wykaz definicji statusów dla celów FATCA, zaprezentowanych w części I powyższego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 2 1. dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG/ZNOJMO, 12 października 2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Luksemburg KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Luksemburg KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Luksemburg KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Grudzień 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie

Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie 22 RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI Instrumenty finansowania nieruchomości Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie Regulations for the real estate funds in the

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r.

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r. Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu 25 września 2014 r. Hong Kong specjalne miejsce dla biznesu Hong Kong: Specjalny region administracyjny Chin co roku pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP

Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP (Rev. April 2014) (wer. kwiecień 2014 r.) Department of the Treasury Internal Revenue Service Departament Skarbu Internal Revenue Service

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. AND PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (03/2012) Marzec 2012 (03/2012) March 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities.

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. Money market by definition is shorten market. Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. What about primary market? What is it? It s the market, where

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo