SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 SIIC Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości

2 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) Goals : Cele : To encourage the public to invest in the property sector, offering liquidity as well as the protection afforded to investors in publicly quoted companies. Zachęcenie inwestorów indywidualnych do lokowania kapitału w ramach sektora nieruchomości, poprzez zapewnienie płynności oraz ochrony przysługującej podmiotom inwestującym w spółki notowane publicznie. To compete with foreign vehicles allowing the real property investment companies to benefit from similar tax advantages. Konkurowanie z zagranicznymi instrumentami oferującymi spółkom nieruchomościowym podobne korzyści podatkowe.

3 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) First introduced in the United States in 1960 : REIT (Real Estate Investment Trust) Po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku : REIT (Real Estate Investment Trust) Exempted from the corporate income tax subject to distribution as dividends of at least 90% of its profits. Zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem wypłaty w postaci dywidendy co najmniej 90% osiągniętych dochodów. REIT-style vehicles are established or being developed in 23 countries with the global capitalization of $ 660 billion in Instrumenty typu REIT, zostały wprowadzone lub są opracowywane w 23 krajach, a ich łączna kapitalizacja wynosi 660 miliardów dolarów. The Netherlands - FBI, Belgium - SICAFI and Denmark BI. Holandia FBI, Belgia SICAF, Dania BI. UK REIT : January Brytyjski REIT : styczeń German REIT : March Niemiecki REIT : marzec 2007.

4 Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment company) Cele wprowadzenia SIIC (Francuska spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości) Means : Rozwiązanie : Total exemption of the SIIC from corporate income tax on profits derived from the letting of their real estate assets or on gains made from the sale of these assets subject to meeting certain requirements. Całkowite zwolnienie SIIC z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z tytułu najmu nieruchomości lub zysków osiągniętych ze sprzedaży tych nieruchomości, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

5 Presentation of the SIIC Prezentacja SIIC Name : SIIC (Société d investissement immobilier cotée) Nazwa: SIIC (Société d investissement immobilier cotée) Company s objects : Przedmiot działalności spółki The main object: the acquisition or the construction of buildings with a view to letting them. Główny przedmiot działalności : nabywanie lub budowa budynków w celu najmu. Other activities: provided that the value of involved assets does not exceed 20% of the gross value of the assets of the company. Inne rodzaje działalności : pod warunkiem, że wartość zaangażowanych składników majątkowych nie przekracza 20% wartości brutto całego majątku spółki.

6 Presentation of the SIIC (continued) Prezentacja SIIC (ciąg dalszy) Subsidiaries : the same regime applies for subsidiaries that are at least 95% held directly or indirectly continuously during the financial year. Spółki zależne : reżim ten ma zastosowanie również do spółek zależnych, kontrolowanych, bezpośrednio lub pośrednio, w co najmniej 95% nieprzerwanie w trakcie całego roku obrotowego. Share capital EUR 15 million. Kapitał akcyjny 15 milionów euro. Converting a existing company into a SIIC : «exit tax» at a rate of 16.5% on latent capital gains (paid in four equal instalments over 4 years). Przekształcenie istniejącej spółki w SIIC : «exit tax» w wysokości 16.5% od potencjalnych zysków kapitałowych (płatność rozłożona na 4 lata).

7 Main characteristic Ogólna charakterystyka Profits derived from the letting activities are tax-exempt subject to : Dochody pochodzące z najmu są zwolnione z podatku pod warunkiem : The distribution as dividends of at least 85% of their amount before the end of the financial year following that in which the profits were realized. Wypłaty w postaci dywidendy nie mniej niż 85% kwoty dochodów przed końcem kolejnego roku obrotowego. Capital gains arising from the sale of buildings are tax-exempt subject to : Zysk kapitałowy osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku pod warunkiem : The distribution as dividends of at least 50% of the gains before the end of the second financial year following that in which they were realized. Wypłaty w postaci dywidendy co najmniej 50% kwoty zysku kapitałowego przed końcem drugiego roku obrotowego następującego po roku,w którym zysk ten został osiągnięty.

8 Main characteristic (continued) Ogólna charakterystyka (ciąg dalszy) Other tax advantages : the company transferring its assets into the SIIC : Inne korzyści podatkowe : spółka przenosząca na SIIC własność nieruchomości : The reduced rate of taxation (17.29% instead of 34.43%) on : Zmniejszona stawka podatkowa (17.29% zamiast 34.43%) w odniesieniu do: Capital gain realized on the contribution of assets to SIIC. Zysku kapitałowego osiągniętego w przypadku wniesienia własności nieruchomości do SIIC tytułem aportu. Capital gain realized on the sale of assets to SIIC. Zysk kapitałowy osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości na rzecz SIIC. Subject to keeping the assets during at least 5 years. Pod warunkiem zachowania nabytych nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat.

9 The company transferring its assets into the SIIC (Example) Spółka przenosząca na SIIC własność nieruchomości (Przykład) Book value of the property Wartość księgowa nieruchomości Price offered by the purchaser Cena oferowana przez nabywcę Capital gain realized by the vendor Zysk kapitałowy osiągnięty przez sprzedającego Rate of taxation on the capital gain Stawka opodatkowania zysku kapitałowego Net income of the vendor Zysk netto osiągnięty przez sprzedającego Purchaser other than a SIIC Nabywca inny niż SIIC % 90 x 34.43% = = 69 SIIC Purchaser Nabywca - SIIC % 80 x 17.29% = = 76

10 Anti-avoidance provisions introduced in 2007 Przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania wprowadzone w 2007 roku Limitation of the shareholding in order to avoid the creation of captive SIICs : Określenie maksymalnej wysokości udziału większościowego w kapitale akcyjnym w celu przeciwdziałania tworzeniu captive SIIC : Restriction: One shareholder cannot hold, directly or indirectly, either alone or in concert with others, 60% or more of the share capital or the voting rights of a SIIC throughout the fiscal year. Limit: jeden akcjonariusz, lub więcej akcjonariuszy działających w porozumieniu, nie może posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, nieprzerwanie w trakcie całego roku podatkowego, udziału w wysokości 60% lub wyższej kapitału akcyjnego lub głosów w organach SIIC. Exceptions: Wyjątki: Shareholders being themselves SIIC. Akcjonariusze mający formę prawną SIIC. Corporate restructuring. Restrukturyzacja spółek.

11 Anti-avoidance provisions introduced in 2007 (continued) Przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania wprowadzone w 2007 roku (ciąg dalszy) Increase the access of the public to the SIIC : Zwiększenie dostępu do SIIC dla akcjonariuszy indywidualnych : Free float of at least 15%. Co najmniej 15% akcji w wolnym obrocie. Each of these shareholders owning less than 2% of the share capital or the voting rights of the SIIC. Każdy z tych akcjonariuszy posiada mniej niż 2% kapitału akcyjnego lub głosów w organach SIIC.

12 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) Context : the complete tax exemption of certain investors in respect of the dividends received from the SIIC (ex. Spanish companies). Rozpatrywana sytuacja : całkowite zwolnienie z podatku określonych inwestorów w odniesieniu do dywidend otrzymywanych od SIIC (np. spółki hiszpańskie).

13 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) 20% withholding tax on the gross amount of distributed dividends: Podatek u źródła w wysokości 20% kwoty brutto dywidend wypłaconych: To any shareholder, other than individuals, holding, directly or indirectly, 10% or more of the rights to the dividends of a SIIC, and Każdemu akcjonariuszowi niebędącemu osobą fizyczną, który posiada, bezpośrednio lub pośrednio, prawo do dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 10% zysku SIIC przeznaczonego do wypłaty akcjonariuszom, oraz If the dividends are either not subject to full corporate income tax because they are exempt, or Jeśli dywidendy nie podlegają pełnej stawce podatku dochodowego od osób prawnych na mocy zwolnienia podatkowego albo In respect of a foreign shareholder if the tax paid in the state of residence is less that 2/3 of the corporate income tax that would be paid in France. W odniesieniu do zagranicznych akcjonariuszy, jeśli podatek płacony w kraju rezydencji jest mniejszy niż 2/3 podatku dochodowego od osób prawnych, który musiałby być zapłacony we Francji. Exception: the beneficiary is a company that must distribute to their own shareholders all the dividends it receives. Wyjątek: beneficjentem jest spółka, która całą kwotę otrzymanej dywidendy musi wypłacić w postaci dywidend własnym akcjonariuszom.

14 Anti-avoidance measures (continued) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (ciąg dalszy) The 20% withholding tax must be levied on the SIIC itself and cannot be neither reimbursed nor deducted. This penalizes other shareholders, not exempt from taxation, as they will receive a reduced dividend. 20% podatek u źródła jest pobierany na poziomie SIIC i nie podlega zwrotowi ani nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Powoduje to pokrzywdzenie akcjonariuszy niekorzystających ze zwolnienia podatkowego, gdyż otrzymują oni zmniejszoną dywidendę.

15 Anti-avoidance measures (Example) Środki zapobiegające unikaniu opodatkowania (Przykład) Shareholding structure Struktura akcjonariuszy 50% Fully taxed shareholders [ FT ] 50% Akcjonariuszy w pełni opodatkowanych [ FT ] Gross income of the SIIC Dochód brutto SIIC Calculation of the 20% withholding tax Należny 20% podatek u źródła Dividends available for distribution Kwota do wypłaty w postaci dywidend Dividend paid to FT : Dywidenda wypłacona na rzecz FT : 90 x 50% = > 45 (instead of 50) (zamiast 50) Subject to tax Podlegająca opodatkowaniu Dividend paid to TE : 50% Tax-exempt shareholders [ TE ] 50% Akcjonariuszy korzystających ze zwolnienia podatkowego [ TE ] x 50% ( TE ) = x 20% = = 90 Dywidenda wypłacona na rzecz TE : 90 x 50% => 45 (instead of 50) (zamiast 50) Tax-exempt Zwolniona z podatku

16 Adaptation of the SIIC regime to the market needs Dostosowanie reżimu SIIC do potrzeb rynku Extension of SIIC regime to certain assets leased by the SIIC : Rozszerzenie zastosowania reżimu SIIC na określone nieruchomości, których SIIC jest najemcą : The real property rented under a leasing contract. Na podstawie umowy najmu. The real property rented under a building lease. W ramach najmu w celu zabudowy. The real property rented under a long-term lease (i.e. between 18 and 99 years). W ramach najmu długoterminowego (od 18 do 99 lat). The SIIC having the usufruct of a building. SIIC mający ususfructus budynku.

17 Adaptation of the SIIC regime to the market needs (continued) Dostosowanie reżimu SIIC do potrzeb rynku (ciąg dalszy) Extension of SIIC regime to hotels, cafés and restaurants : individuals who, directly or through fiscally transparent companies, transfer the real estate in which these activities are carried on to the SIIC. Rozszerzenie reżimu SIIC na hotele, kawiarnie i restauracje : osoby fizyczne, które bezpośrednio lub poprzez spółki transparentne podatkowo, przenoszą na rzecz SIIC własność nieruchomości, w których ta działalność jest prowadzona.

18 Intra-group operations Transakcje między podmiotami powiązanymi Dividends paid by one SIIC to another or by a SIIC to a subsidiary are tax-exempt subject to : Dywidendy wypłacane przez SIIC na rzecz innej SIIC lub na rzecz podmiotów powiązanych są zwolnione z podatku, pod warunkiem: Holding at least 5% of the share capital and voting rights of the distributing company for a minimum of two years. Posiada przez co najmniej 2 lata nie mniej niż 5% kapitału akcyjnego i głosów w organach spółki wypłacającej dywidendę. Distribution of all the amount of dividends to their own shareholders during the following financial year. Wypłaty całej kwoty uzyskanych dywidend własnym akcjonariuszom w trakcie kolejnego roku obrotowego. Gains arising from intra-group transfers are tax-exempt. Zyski kapitałowe powstałe w wyniku przeniesienia składników majątkowych między podmiotami powiązanymi są zwolnione w podatku.

19 Effects of non-compliance with SIIC s regime rules Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów reżimu SIIC In the event of breach of : W przypadku nieprzestrzegania : Requirements relating to the distribution of dividends. Obowiązków w zakresie wypłaty dywidend. The 60% shareholding restriction. Maksymalnej wysokości udziału większościowego na poziomie 60% kapitału akcyjnego. Sanction : the SIIC loses the benefit of the tax exemption in respect of the financial year in which these requirements were not complied with. Sankcja : SIIC traci możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do roku obrotowego, w którym wymogi te nie zostały spełnione.

20 Effects of non-compliance with SIIC s regime rules (continued) Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów reżimu SIIC (ciąg dalszy) In the event of breach of other conditions within 10 years of the option (e.g. if the share capital falls below the threshold of EUR 15 million). W przypadku nieprzestrzegania innych wymogów w trakcie 10 lat od momentu przystąpienia do reżimu SIIC (np. jeśli wysokość kapitału akcyjnego spadnie poniżej 15 milionów euro). Sanction : the SIIC regime no longer applies and the gains that benefited from the exit tax are taxed at the full corporate income tax rate (33.33%) less any exit tax paid in respect of these profits. Sankcja : spółka przestaje podlegać reżimowi SIIC, a zyski, które korzystały z exit tax zostają opodatkowane wg pełnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (33.33%) z uwzględnieniem exit tax już zapłaconego od tych zysków.

21 2006 : Success of the SIIC on the French property market 2006 : Sukces SIIC na francuskim rynku nieruchomości The capitalization of the Paris stock exchange in the SIIC sector: Kapitalizacja paryskiej giełdy papierów wartościowych w sektorze SIIC : 2003 : EUR 12.5 billion => less than 1% of the total capitalization of the Paris stock exchange : 12.5 miliarda euro => poniżej 1% łącznej kapitalizacji paryskiej giełdy papierów wartościowych : EUR 37 billion => 2% of the total capitalization of the Paris stock exchange : 37 miliardów euro => 2% łącznej kapitalizacji paryskiej giełdy papierów wartościowych. The additional revenue for the French government derived from the exit tax : approximately EUR 300 million per year. Roczne wpływy do budżetu państwa z tytułu exit tax : około 300 milionów euro rocznie.

22 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Introduction of the REIT Wprowadzenie REIT Stock exchange listing Notowanie na giełdzie papierów wartościowych Share capital Kapitał akcyjny January 2007 Styczeń 2007 UNITED KINGDOM Wielka Brytania A REIT must be a corporation that is tax-resident in the UK listed on recognized stock exchange. REIT musi być spółką-rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, notowaną na uznanej giełdzie papierów wartościowych. No minimum capital requirement other than exchange listing requirements Brak wymogów co do minimalnej wysokości kapitału poza ogólnymi wymogami giełdowymi. GERMANY Niemcy 30 March 2007, effective as of 1 January marca 2007, ze skutkiem od 1 stycznia 2007 G-REIT must be a publicly quoted company with its registered office in Germany. G-REIT musi być spółką giełdową z siedzibą w Niemczech. EUR 15 million 15 milionów euro

23 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Composition of REIT assets Skład majątku REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania At least 75% of a REIT s gross assets must be real estate, located in United Kingdom or abroad. Co najmniej 75% majątku brutto REIT muszą stanowić nieruchomości, położone w Wielkiej Brytanii lub za granicą. No single property can exceed 40% of value of tax-exempt portfolio. Wartość pojedynczej nieruchomości nie może przekraczać 40% wartości całego majątku spółki związanego z działalnością zwolnioną od podatku. No property can be occupied by REIT itself. REIT nie może zajmować żadnej nieruchomości. GERMANY Niemcy At least 75% of a G-REIT s net asset value must be real estate, located in Germany or abroad. Co najmniej 75% majątku netto G-REIT muszą stanowić nieruchomości, położone w Niemczech lub za granicą. G-REIT cannot acquire residential property constructed prior to 1 January G-REIT nie może nabywać budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2007.

24 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Composition of REIT income Skład dochodów REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania At least 75% of the REIT s gross revenue must be income from the rent or sale of real estate. Co najmniej 75% dochodów brutto REIT musi pochodzić z najmu lub sprzedaży nieruchomości. GERMANY Niemcy At least 75% of the G-REIT s gross revenue must be income from the rent or sale of real estate. Co najmniej 75% dochodów brutto G-REIT musi pochodzić z najmu lub sprzedaży nieruchomości. Limit : G-REIT may not sell more than 50% of the fair market value of its real estate portfolio within 5 years. Ograniczenie: G-REIT nie może sprzedać w ciągu 5 lat więcej niż 50% wartości rynkowej posiadanych nieruchomości.

25 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Distribution obligation Obowiązek wypłaty dywidendy UNITED KINGDOM Wielka Brytania 90% of profits of tax-exempt business. 90% dochodów z działalności zwolnionej z podatku. No obligation to distribute capital gains in respect of tax-exempt business. Brak obowiązku wypłaty w postaci dywidendy zysków kapitałowych związanych z działalnością zwolnioną od podatku. GERMANY Niemcy 90% of all profits. 90% wszystkich dochodów The tax exemption does not apply to the income of the G-REIT s service companies. Zwolnienie z podatku nie dotyczy dochodów spółek usługowych G-REIT.

26 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Transformation of existing real estate company into REIT Przekształcenie istniejącej spółki w REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania Tax at a rate of 2% of gross value of properties allocated to tax-exempt business. Podatek w wysokości 2% wartości brutto nieruchomości przeznaczonych na działalność zwolnioną od podatku. GERMANY Niemcy The «exit tax» regime applies. Zastosowanie reżimu exit tax.

27 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Exit tax on transfer of assets to REIT «Exit tax» przy przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz SIIC UNITED KINGDOM Wielka Brytania No «exit tax» but usual 4% stamp tax payable by REIT on acquisition of UK property. Brak opodatkowania «exit tax», jednakże REIT zobowiązany jest do uiszczenia zwykłej 4% opłaty skarbowej z tytyłu nabycia nieruchomości położonej na terenie Wielkiej Brytanii. GERMANY Niemcy Tax base for «exit tax»: half of the capital gain provided: Podstawa opodatkowania dla potrzeb «exit tax»: połowa zysku kapitałowego, pod warunkiem: The transfer of real estate to G-REIT results in a realization of reserves. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz G-REIT skutkuje upłynnieniem rezerw. The real estate assets has belonged to the fixed assets of the transferor for at least 10 years. Nieruchomości należały do majątku trwałego zbywcy przez co najmniej 10 lat.

28 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Free float Liczba akcji w wolnym obrocie UNITED KINGDOM Wielka Brytania Requirements of relevant stock exchange. Wymogi właściwej giełdy papierów wartościowych. GERMANY Niemcy At least 25% at the time of the IPO (Initial Public Offering), thereafter 15% of the share capital. Co najmniej 25% w trakcie pierwszej oferty publicznej (IPO), następnie 15% kapitału akcyjnego. Each of these shareholders owning less than 3% of the share capital. Każdy z tych akcjonariuszy posiada mniej niż 3% kapitału akcyjnego.

29 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Limitation of the shareholding : Ograniczenie wysokości udziału w kapitale akcyjnym UNITED KINGDOM Wielka Brytania A 10% shareholding restriction : a tax charge will arise if the REIT pays a dividend to a person who is beneficially entitled, directly or indirectly, to 10% or more of the shares or dividends or controls, directly or indirectly, 10% or more of the voting rights in the REIT (a substantial shareholder ) and it does not take reasonable steps to prevent the possibility of such a dividend being paid. Therefore the company will lose the benefit of the tax exemptions to the extent that it pays a dividend to a substantial shareholder. W przypadku gdy REIT wypłaca dywidendę osobie uprawnionej, bezpośrednio lub pośrednio, do co najmniej 10% akcji lub dywidend, lub kontrolującej, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 10% głosów w organach REIT ( istotny akcjonariusz ), oraz nie podejmuje należytych kroków aby zapobiec wypłaceniu takiej dywidendy, powstaje obciążenie podatkowe. W konsekwencji spółka nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego w zakresie, w jakim wypłaca dywidendę istotnemu akcjonariuszowi. GERMANY Niemcy One shareholder cannot hold directly 10% or more of the share capital of the G-REIT. Jeden akcjonariusz nie może posiadać bezpośrednio udziału w wysokosci 10% lub wyższej w kapitale akcyjnym G-REIT.

30 REIT in United Kingdom and Germany REIT w Wielkiej Brytanii i Niemczech Taxation at REIT level Opodatkowanie na poziomie REIT UNITED KINGDOM Wielka Brytania The REIT is tax-exempt in respect of its real estate activities but dividends paid in respect of these activities are treated in the hands of the shareholders as UK property income, and are subject to withholding tax at 22%, deducted by the REIT before payment of dividends. REIT jest zwolniony z podatku w odniesieniu do dochodów z nieruchomości, lecz dywidendy wypłacane w związku z tą działalnością są traktowane w rękach akcjonariuszy jako dochody z nieruchomości i podlegają podatkowi u źródła w wysokości 22%, potrącanemu przez REIT przed wypłatą dywidend. GERMANY Niemcy G-REIT is tax-exempt in respect of its real estate activities, whereby the dividend distributions are taxable at the shareholder level. G-REIT jest zwolniony z podatku w odniesieniu do dochodów z nieruchomości, lecz dywidendy polegają opodatkowaniu na poziomie akcjonariuszy.

Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii Tax and accounting in the United Kingdom Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii Business entities Formy prowadzenia biznesu Business in the UK can operate in 4 principal forms: (w Wielkiej Brytanii wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme FINAL TERMS No. 2493 dated 14 October 2013 in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013 for the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARNING: POTENTIAL

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Nieruchomości komercyjne w Polsce Praktyczny przewodnik po przepisach i regulacjach prawnych B A

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny SOC/371 Partycypacja finansowa pracowników w Europie Bruksela, 21 października 2010 r. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partycypacji

Bardziej szczegółowo

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Are investments in the real estate in Poland still worth it? Czy nadal warto inwestować w nieruchomości w Polsce? Spis treści Table of Contents Dlaczego nadal warto inwestować w nieruchomości w Polsce?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-11 Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 CMYK: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 RGB: R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 PANTONE: Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 Listopad / November 2014 Energetyka wiatrowa w Polsce Wind

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH

WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXXV zeszyt 1 2013 ARTUR A. TRZEBIŃSKI Artur A. Trzebiński WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R. COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 Informacje i opracowania statystyczne Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI w 2013 r. COMMUNICATION ACTIVITY RESULTS

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo