Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego w Europie"

Transkrypt

1

2

3

4 Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego w Europie dr Renata Dobrzyńska Dyrektor Zespół Finansów Publicznych 14 maja 2013

5 Długoterminowe ratingi międzynarodowe wybranych państw europejskich nadane przez agencję Fitch Stan na 10 maja 2008 roku Stan na 10 maja 2013 roku Rating Perspektywa Rating Perspektywa Niemcy AAA Stabilna AAA Stabilna Francja AAA Stabilna AAA Negatywna Hiszpania AAA Stabilna BBB Negatywna Włochy AA- Stabilna BBB+ Negatywna Polska A- Stabilna A- Pozytywna Rosja BBB+ Stabilna BBB Stabilna Źródło: Fitch Ratings 22/05/2013 2

6 Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec Mechanizm wyrównywania finansowego między rządem federalnym i krajami związkowymi Wysokie zadłużenie, ponad 200% dochodów bieżących Bardzo dobre zarządzanie długiem oraz płynnością Bardzo dobry dostęp do zewnętrznego finansowania Wprowadzane ograniczenia w zakresie zwiększania długu 22/05/2013 3

7 Jednostki samorządu terytorialnego we Francji Bardzo dobre wyniki na poziomie operacyjnym; nadwyżka operacyjna na poziomie 18% dochodów operacyjnych Bardzo dobre wskaźniki obsługi długu, choć poziom zadłużenia dość wysoki 90% dochodów bieżących Niższe dochody z podatków oraz postępująca decentralizacja zadań Wprowadzane ograniczenia w zakresie deficytów JST 22/05/2013 4

8 Jednostki samorządu terytorialnego w Hiszpanii Bardzo słabe wyniki operacyjne regionów hiszpańskich; deficyty na poziomie operacyjnym Gwałtowny wzrost długu, do 100% dochodów bieżących Słaby dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania Wysokie ryzyko refinansowania z uwagi na wysoki udział zadłużenia krótkoterminowego Władze centralne wprowadzają rozwiązania, by wzmocnić płynność regionów i umożliwić im obsługę długu 22/05/2013 5

9 Jednostki samorządu terytorialnego we Włoszech Pogarszające się, ale nadal satysfakcjonujące wyniki operacyjne; marża operacyjna powyżej 10% Obowiązek realizowania zbilansowanych budżetów Dług na stabilnym poziomie lub jego nieznaczny spadek Spadek dochodów podatkowych Intensyfikacja sprzedaży majątku dla realizacji inwestycji Około 80% wydatków regionów dotyczy ochrony zdrowia 22/05/2013 6

10 Jednostki samorządu terytorialnego w Rosji Niskie zadłużenie, stanowiące 18% dochodów ogółem Wysokie ryzyko refinansowania; dług udzielany na krótkie okresy (do 5 lat) Duże zróżnicowanie sytuacji finansowej poszczególnych regionów; marża operacyjna od 0% do ponad 20% Wysoki udział dochodów z CIT; regiony narażone na zmiany cen surowców na rynkach międzynarodowych 22/05/2013 7

11 Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Nowy wskaźnik długu determinuje sytuację finansową polskich jednostek samorządu terytorialnego Nieznaczna poprawa wyników operacyjnych; nadwyżka operacyjna stanowi 9,7% dochodów operacyjnych Wyhamowywanie inwestycji oraz przyrostu zadłużenia Umiarkowany dług, stanowiący 43% dochodów bieżących Trwające procesy optymalizacji struktury zadłużenia 22/05/2013 8

12 Dziękuję za uwagę 22/05/2013 9

13 Fitch Polska S.A. Fitch Ratings Biuro w Warszawie Królewska Warszawa, Polska dr Renata Dobrzyńska Dyrektor Zespół Finansów Publicznych T F E 22/05/

14 PIT i CIT jako źródło finansowania jst (subiektywnie wybrane aspekty, głównie PIT) Jarek Neneman Katowice 14 maja 2013

15 PIT i CIT jako źródło finansowania jst Udział dochodów jst w dochodach podatkowych ogółem (w %) krajowe lokalne MT EL CY BG IE NL RO LU UK PT HU LT SK SI NO PL FR EE CZ IT LV AT FI IS DK DE BE ES SE

16 PIT i CIT jako źródło finansowania jst Udział dochodów jst w PKB (w %) krajowe lokalne MT EL CY BG IE RO NL UK LU PT HU LT SK SI PL EE CZ NO LV FR IT AT IS FI ES DE DK BE SE

17 PIT komunalny

18 Stan dochodów jst na tle dochodów BP Udział dochodów jst w dochodach BP (brutto) 65% 55% 45% 35% Udział dochodów ogółem Udział dochodów własnych Udział dochodów podatkowych 25% 15%

19 Stan dochodów jst na tle dochodów BP Udział dochodów jst w dochodach podatkowych BP (netto) 80% 70% 60% 50% Udział dochodów ogółem Udział dochodów własnych Udział dochodów podatkowych 40% 30% 20% 10%

20 Dlaczego PIT i CIT? powiązane z miejscem przychylność dla inwestycji, osiedlania wydajne ale: fikcyjne meldunki (PIT) niepowszechność rolnicy (PIT) alokacja (CIT) cykliczność Alternatywa: zmodyfikowany od nieruchomości od samochodów osobowych

21 Zmienność 130% Nominalna dynamika dochodów podatkowych BP 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% CIT PIT VAT Akcyza Ogółem 90% 85%

22 Zróżnicowanie dynamiki dochodów jst Dynamika dochodów PIT CIT Od nieruchomości Dochody ogółem

23 CIT Udział CITjst w dochodach jst 16% 14% w dochodach ogółem 12% 10% w dochodach własnych 8% 6% w dochodach podatkowych jst 4% 2% 0%

24 PIT Udział PIT jst w dochodach jst 55% 50% 45% 40% w dochodach podatkowych jst 35% 30% w dochodach własnych 25% 20% w dochodach ogółem 15% 10%

25 PIT Krańcowe stawki podatkowe przedział przedział przedział (kwota wolna)

26 PIT Efektywna stawka PIT (po odliczeniu składki NFZ) Stawka efektywna ważona Stawka efektywna PIT liniowego stawka efektywna PIT

27 PIT Udział ulg w PIT (w %) 25% Udział ulg w dochodach z PIT 20% Udział ulg w potencjalnym dochodzie z PIT 15% 10% 5% 0%

28 PIT PIT per capita do do do do do do 210

29 PIT PIT jako % dochodów budżetowych gmin powyżej do do 19 9 do 13 6 do 9 1 do 6

30 PIT Przyszłość? Komunalny PIT (Neneman & Swianiewicz) konferencja BGK 23 maja

31 Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Kilka uwag o finansach samorządowych Panel: Sanacja finansów samorządowych - Śląski Urząd Wojewódzki, 14 maja 2013 V Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, maja 2013

32 Samodzielność JST to istotne osiągnięcie ustrojowe Reforma samorządowa to jedno z największych osiągnięć polskiej transformacji. JST mają samodzielność decyzyjną większą niż samorządy lokalne w wielu krajach europejskich. Problemy to m.in.: Niewiele własnych dochodów JST i ograniczona swoboda ich kształtowania. Wydatki w niektórych dziedzinach (vide: oświata) wynikają z decyzji podejmowanych poza JST. Regulacje ostrożnościowe nieustabilizowane i nie pokrywające wszystkich ryzyk. 2 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

33 Próba wprowadzenia dodatkowych narzędzi limitowania deficytu samorządów W roku 2011 i 2012 Ministerstwo Finansów formułowało propozycje wprowadzenia dodatkowych instrumentów limitujących deficyt JST. Analizy Capital Strategy wykazały, że dodatkowe limitowanie deficytu JST nie jest potrzebne, w szczególności ze względu na: Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (art. 243 uofp), który mimo obowiązku przestrzegania dopiero od 2014 r. już w ciągu kilku lat poprzedzających ten moment wymusza na samorządach kontrolowanie deficytu i długu. Specyficzną cechę deficytu JST, który ze względu na szereg regulacji formalnych zawsze jest niższy niż planowany; Regułę zrównoważonego budżetu bieżącego. Wykonanie deficytu JST za 2012 r. potwierdza nasze wnioski 3 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

34 Istniejące instrumenty limitowania deficytu samorządów są wystarczające Wynik jednostek samorządu terytorialnego w latach w mld zł 2, ,0-2,6-3, ,7-11,1-16,4-13,0-15,0-10,3-20,0-10,5-13, , ,1 planowany wynik JST Limit planowany przez MF wykonany wynik JST Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF Zmiana ustawy 4 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

35 Potrzeba uporządkowania sposobu kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 uofp) Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) określony w art. 243 uofp jest instrumentem potrzebnym i spełniającym przewidzianą dla niego funkcję limitowania deficytu samorządów. Należy jednak dokonać modyfikacji sposobu jego wyliczania, bez naruszania koncepcji jego konstrukcji, po to by był on logicznie spójny. Korekta powinna polegać w szczególności na: Eliminacji podwójnego wpływu kosztów odsetkowych na zdolność samorządu do generowania deficytu poprzez ich wyłączenie z wydatków bieżących, Eliminacji wpływu na wartość wskaźnika czynników (dochodów) o charakterze niestabilnym (np. dochody ze sprzedaży majątku czy dotacje unijne). 5 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

36 Skutki eliminacji podwójnego wpływu odsetek na indywidualny wskaźnik zadłużenia Wpływ zmiany sposobu uwzględniania odsetek w kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia na jego wartość dla lat 2012 i 2013 procent zwiększenia maksymalnej wartości deficytu sektora samorządowego w stosunku do wyliczeń w oparciu o istniejącą formułę 100% 18% 21% 100% 100% przyrost po korekcie wartość obecna 0% Źródło: Dane MF i GUS. Dla 2013 r. kalkulacja uproszczona. 6 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

37 Spółki samorządowe Jednym z ostatnich dostępnych sposobów kreatywnego zarządzania deficytem i długiem samorządów jest wykorzystywanie spółek samorządowych (tj. spółek kontrolowanych kapitałowo przez samorządy), ponieważ wyniki tych spółek nie obciążają wprost wyniku samorządów, a ich dług nie jest konsolidowany z długiem samorządów. Obecnie nie istnieją narzędzia (bazy danych) do monitorowania i oceny ryzyka wynikającego z zadłużenia spółek JST dla poszczególnych JST i sytuacji finansów publicznych. Istnieje ryzyko, że za kilka lat nadmierne zadłużenie spółek samorządowych, które wypełniają istotne funkcje publiczne, zagrozi stabilności finansowej części samorządów i stanie się poważnym problemem dla sektora finansów publicznych. Postulaty Należy ustalić kryteria, określające kiedy zadłużenie spółki samorządowej powinno być skonsolidowane w ramach zadłużenia JST, a kiedy nie ma takiej konieczności. Spełnienie tych kryteriów powinno być kontrolowane przez niezależnych audytorów. Zadłużenie spółek samorządowych na poziomie poszczególnych JST oraz w skali kraju powinno być wykazywane w sprawozdawczości z podziałem na dług konsolidowany z długiem JST oraz dług samodzielny nie obciążającym skonsolidowanego bilansu JST. 7 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

38 Pożądane zmiany regulacji finansowych Celem zmian nie powinno być przesunięcie dochodów ze szczebla budżetu centralnego do szczebla samorządowego. Uzasadnione jest natomiast: Zwiększenie swobody kształtowania dochodów własnych. Zmiany prawne ułatwiające realizację projektów w ramach PPP. Zmniejszenie uzależnienia samorządów wojewódzkich od CIT. Wahania płaconych kwot PIT lub VAT wynoszą kilka procent, a CIT nawet kilkadziesiąt procent. Budżety samorządów województw zależą średnio w około 1/5 od CIT, a dochody z CIT potrafią z roku na rok spaść nawet o ponad 50%. Jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia. W roku 2008 dochody z CIT stanowiły 64% dochodów województwa mazowieckiego, a w następnych dwóch latach wpływy z CIT na Mazowszu spadły o 42%. Racjonalizacja regulacji dotyczących wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Zwiększenie przejrzystości poprzez stworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej dane z WPF, a także informacje o zadłużeniu spółek samorządowych. 8 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

39 Dziękuję za uwagę 9 Capital Strategy - Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 2013 r.

40

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012

Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012 Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012 1 Plan prezentacji I. Obowiązujące ograniczenia prawne zadłużenia JST: - ograniczenia poziomu deficytu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Iwona ŁADYSZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym

Bardziej szczegółowo

ZdolnoϾ kredytowa jako element

Zdolnoœæ kredytowa jako element Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(25)/2006 ISSN 1509 4995 Joanna Nargiełło* Zdolnoœæ kredytowa jako element potencja³u finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego Zdolność kredytowa, podobnie jak możliwość

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Łódź 2014 Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Prognozy krótko i średnioterminowe W lutowym numerze Nawigatora nie dokonaliśmy zmian w naszym średnioterminowym

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 PAWEŁ GALIŃSKI KREDYTY I POŻYCZKI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo