TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008"

Transkrypt

1 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano publikacji krajowych danych makroekonomicznych. Prawdopodobne kolejne wypowiedzi członków RPP będą uważnie analizowane przez uczestników rynku, po tym jak w ubiegłym tygodniu Rada pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, a komunikat wskazał na wysokie prawdopodobieństwo podwyższeniu stóp procentowych w nieodległej perspektywie. Inwestorzy będą się starali wyciągnąć wnioski, czy po prawdopodobnej podwyżce o 25 pkt. baz. w czerwcu konieczne będą kolejne, a dyskontowanie ich ocen w cenach SPW może powodować zmienność notowań polskich aktywów finansowych z tendencją rosnącą rentowności SPW i kursu złotego. Na rynkach zagranicznych w bieżącym tygodniu najistotniejsze dla rynków finansowych będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz publikacje danych makroekonomicznych: z rynku pracy USA oraz wskaźników koniunktury ISM (USA) i PMI (strefa euro). Oczekujemy, że rada EBC pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, przy publikacji bardziej jastrzębiego komunikatu po posiedzeniu, w sytuacji silnego wzrostu majowego wskaźnika inflacji oraz niekorzystnych tendencji na rynku ropy naftowej, stanowiących o wysokich ryzykach dla ścieżki inflacyjnej. W kwartalnej projekcji makroekonomicznej EBC zapewne podwyższy prognozowaną ścieżkę inflacji (właśnie ze względu na sytuację na rynku surowca) przy możliwej pewnej korekcie w dół prognozy wzrostu gospodarczego. DANE I WYDARZENIA - MINIONY TYDZIEŃ Posiedzenie RPP stopy procentowe bez zmian Na zakończonym posiedzeniu RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopy procentowe w dalszym ciągu wynoszą: lombardowa 7,25, redyskonta weksli 6, referencyjna 5,75 i depozytowa 4,25. W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano, że dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego utrzymuje się na wysokim poziomie, choć w kolejnych kwartałach może ulec pewnemu obniżeniu. Zwrócono przy tym uwagę na spowolnienie aktywności w gospodarce amerykańskiej i utrzymującą się niepewność co do skali obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w strefie euro, a także jej wpływu na gospodarkę polską. W zakresie procesów inflacyjnych Rada podtrzymała ocenę, że inflacja w najbliższym czasie pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, na co w znaczącym stopniu wpływa istotny wzrost cen regulowanych, jak również (o globalnym charakterze) wzrost cen żywności i paliw. W ocenie Rady w I poł r. tempo wzrostu gospodarczego będzie prawdopodobnie nadal wyższe od tempa wzrostu potencjalnego PKB. Rada wskazała także na podtrzymanie wysokiej dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń oraz niekorzystnej relacji pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a wydajnością pracy. Jako prawdopodobne Rada uznała utrzymanie presji płacowej, a w konsekwencji presji inflacyjnej. W komunikacie RPP wyraziła obawy o wystąpienie efektów drugiej rundy. Rada podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu. Jednocześnie w ocenie rady nie można wykluczyć, że obniżenie inflacji do celu w średnim okresie będzie wymagało dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. RPP uznała, że w warunkach niepewności dot. perspektyw wzrostu gospodarki światowej oraz polskiej pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie czerwcowej projekcji inflacyjnej i publikowanych danych. analogiczny okres roku poprz. = Źródło: GUS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Inflacja sty 99 lip 99 sty 00 lip 00 sty 01 lip 01 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Ceny produkcji budowlano-montażowej Rachunek obrotów bieżących mld EUR 1, sty 00 maj 00 wrz 00 sty 01 maj 01 wrz 01 maj 02 wrz 02 maj 03 wrz 03 maj 04 wrz 04 maj 05 wrz 05 maj 06 wrz 06 maj 07 wrz 07 0 Rachunek bieżący Usługi: saldo Transfery bieżące: saldo Bezrobocie Towary: saldo Dochody: saldo Źródło: NBP tys. osób Źródło: GUS analogiczny miesiąc pop roku = sty 01 lip 01 Źródło: GUS zmiana wobec analog. mies. poprzedniego roku (L) aktywnych zawodowo (P) Produkcja sty-96 paź-96 lip-97 kwi-98 sty-99 paź-99 lip-00 kwi-01 sty-02 paź-02 lip-03 kwi-04 sty-05 paź-05 lip-06 kwi-07 sty-08 Produkcja przemysłowa Produkcja budowlano - montażowa strona 1

2 Marian Noga, członek RPP, w wywiadzie dla Dziennika (28.05.) powiedział, że uwzględnienie w założeniach budżetowych zapowiadanych podwyżek w sektorze publicznym i utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarczego mogą być przesłankami wskazującymi na potrzebę podwyżki stóp procentowych o 25 pkt. bazowych na czerwcowym posiedzeniu RPP. Członek RPP dodał, że jego zdaniem stopy procentowe powinny zostać podniesione już w maju. M. Noga dodał, że w związku z większym niż przewidywano wzrostem cen ropy ścieżka inflacji w nowej czerwcowej projekcji inflacyjnej będzie nieznacznie wyższa od zawartej w projekcji z lutego. Członek RPP stwierdził ponadto, że wewnętrzne, krótkookresowe analizy inflacyjne NBP wskazują na możliwość wzrostu inflacji. Pod koniec roku może ona wynieść 4,4. Zgodnie z szacunkami M. Nogi tempo wzrostu PKB w I kw. tego roku wyniosło 6, a w całym 2008 r. będzie to 5,5. Choć przypisywaliśmy ponad 50-procentowe prawdopodobieństwo, że RPP podwyższy stopy już na majowym posiedzeniu, decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian (zgodna z oczekiwaniami większości analityków) nie była zaskoczeniem. Wskazywaliśmy na ryzyka dla naszego scenariusza - m.in. niejednoznaczne wypowiedzi członków RPP: prof. Sławińskiego i J. Czekaja, którzy naszym zdaniem zdecydowali o ukształtowaniu się większości w Radzie przeciw podwyżce stóp. Jak wskazuje komunikat RPP mimo podtrzymania oceny Rady, że inflacja w średnim okresie najprawdopodobniej pozostanie powyżej celu inflacyjnego NBP, przesłanką do wstrzymania się podwyżką stóp na majowym posiedzeniu Rady była chęć zapoznania się z danymi, które zostaną opublikowane w najbliższym okresie oraz zapoznania się z czerwcową projekcją inflacji. Komunikat po ostatnim posiedzeniu Rady nie różni się istotnie od komunikatu kwietniowego główna różnica to wspomniane powyżej przesłanki za wstrzymaniem się z podwyżką stóp w maju. Rada podtrzymała ocenę ryzyk dla średnioterminowych perspektyw inflacyjnych w Polsce w postaci utrzymania się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie i w konsekwencji wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy, dodając (zapewne w reakcji na strukturę wzrostu cen detalicznych w kwietniu), że wzrost cen nośników energii i żywności może stopniowo przenosić się na inne ceny, w szczególności ceny usług. Podobnie jak przed miesiącem Rada podtrzymała pogląd, że obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie może wymagać dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Powyższe sformułowania komunikatu oraz prawdopodobieństwo że ścieżka centralna inflacji w projekcji NBP będzie wyższa od lutowej, ze względu na wyższy bieżący poziom i prognozę cen ropy naftowej oraz wyższą dynamikę jednostkowych kosztów pracy (por. poniżej komentarz nt. BAEL za I kw.), w połączeniu z oczekiwanym przez nas wzrostem wskaźnika inflacji CPI w maju do 4,4 i inflacji bazowej netto do 3,3, przy utrzymującej się ponad 10-procentowej majowej dynamice płac w przedsiębiorstwach powoduje, że scenariusz czerwcowej podwyżki stóp procentowych o 25 pkt. baz. jest obecnie bardzo prawdopodobny. Jedynym (i niewielkim) źródłem ryzyka dla tego scenariusza jest przewidywane przez nas ponowne osłabienie dynamiki produkcji i sprzedaży detalicznej w maju (m.in. efekt długich weekendów ), co w przypadku członków Rady akcentujących silnie obawy przed spowolnieniem gospodarczym, a jednocześnie decydujących o układzie głosów w Radzie (np. J. Czekaj), może powodować niepewność co do ostatecznego głosowania tych członków i ostatecznego wyniku głosowania Rady. W dłuższej perspektywie, okresowo rosnące wskaźniki CPI i inflacji bazowej będą stanowiły presję na Radę do ponownego zacieśnienia polityki pieniężnej w okresie letnim, zatem nie można (naszym zdaniem w mniejszościowym scenariuszu) wykluczyć jeszcze jednej podwyżki stóp w III kw. Niemniej rozwój sytuacji inflacyjnej w dużej mierze będzie zależał od rozwoju sytuacji na rynku ropy naftowej, który obarczony jest dużą niepewnością. Podtrzymując nasz dotychczasowy scenariusz, że w II poł. br. ceny ropy (w wyniku osłabienia popytu w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego) obniżą się w okolice 100 dolarów za baryłkę, a gospodarka polska zacznie stopniowo odczuwać negatywne skutki spowolnienia aktywności gospodarek europejskich (m.in. w postaci słabszej dynamiki produkcji przemysłowej, co potwierdzają wskazania indeksu koniunktury PMI za maj, por. poniżej) podtrzymujemy nasz dotychczasowy scenariusz, że po podwyżce czerwcowej o 25 pkt. baz. do końca roku stopa referencyjna NBP pozostanie na poziomie 6. Członkowie RPP: czerwcowa podwyżka stóp procentowych prawdopodobna Halina Wasilewska-Trenkner powiedziała w Radiu TOK FM, że do zwalczenia inflacji potrzebne jest dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. O jego skali na razie jeszcze za wcześnie mówić, ale stopa referencyjna około 6 może wystarczyć - oceniła członkini RPP. RPP nie wyklucza [podwyżek], bo Polska jest krajem o dosyć dynamicznej gospodarce i w związku z tym musi się liczyć ze wzrostem produkcji i ze wzrostem płac, a to zwiększa nacisk inflacyjny i wymaga działań w kierunku hamowania inflacji. Jesteśmy przekonani, że dalsze zacieśnienie będzie miało miejsce, a dyskusyjne jest, w jakich terminach zacieśniać tę politykę - dodała. Wasilewska- Trenkner zapytana o możliwość podwyżki w czerwcu powiedziała: Nie wiem, czy podniesiemy w czerwcu, czy w innych okresach. To zależy od całokształtu: inflacji, sytuacji polskiej i od cen międzynarodowych. Pytana o skalę całkowitego zacieśnienia polityki pieniężnej powiedziała: Nie wiem, jaki będzie ostateczny scenariusz. Wydawało mi się, że powinniśmy wędrować w okolice 6, jesteśmy blisko, ale teraz poniżej. Około 6 powinno wystarczyć - powiedziała. (PAP) Dariusz Filar w wywiadzie dla Reutera powiedział: Osobiście wydaje mi się, że czerwcowa podwyżka stóp procentowych jest bardzo prawdopodobna i dodał, że jego zdaniem projekcja czerwcowa powinna przemawiać jednak za dalszym, co najmniej jednym zacieśnieniem polityki pieniężnej, a czy będzie ich więcej, to będzie wynikało z projekcji i rozwoju rzeczywistości. W opinii członka RPP w sytuacji takiej jak dzisiejsza, kiedy niepewność co do perspektyw gospodarki wzrosła za sprawą niepewności utrzymującej się w strona 2

3 gospodarce światowej, rola projekcji [inflacyjnej] rośnie; jako narzędzie staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. D. Filar stwierdził ponadto, że wyższa ścieżka w projekcji to zapowiedź głębszego zacieśniania, przy założeniu, że równocześnie nie zachodziłyby procesy zmniejszania się luki między produktem rzeczywistym a potencjalnym. Członek RPP powiedział także, że co prawda szczyt inflacyjny nadal przewidywany jest na sierpień, ale późniejsze spowolnienie tempa wzrostu cen może być wolniejsze od oczekiwanego. W opinii członka Rady inflacja na koniec br. będzie kształtowała się w okolicach 4 czy 4 z lekką nadwyżką, a obraz przyszłej ścieżki inflacji do 2010 r. ulega pogorszeniu. (Reuters) Andrzej Sławiński w wywiadzie dla Radia PiN powiedział , że zgodnie z treścią komunikatu po majowym posiedzeniu RPP nastawienie do polityki pieniężnej jest restrykcyjne, więc nie można wykluczyć, że RPP zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych". Członek RPP dodał, że osoby w RPP na sam proces aprecjacji patrzą przyjaźnie, tylko mogą się obawiać, że samo tempo aprecjacji może być szybsze niż pozwala na godzenie konwergencji realnej i nominalnej". A. Sławiński dodał, że w małej i otwartej gospodarce o restrykcyjności polityki pieniężnej decyduje wysokość stopy procentowej i kształtowanie kursu walutowego, w związku z tym RPP bierze te dwie rzeczy pod uwagę". W opinii członka RPP choć w przyszłych kwartałach koniunktura gospodarcza może się osłabić, to jednak wzrost pozostanie na solidnym poziomie. (Reuters, PAP) Stanisław Owsiak powiedział, że dane o wzroście PKB w I kw. mogą stanowić argument za podwyżką [stóp procentowych] i nie można wykluczyć jej w czerwcu. Członek RPP stwierdził ponadto, że dane te nie są dla niego zaskoczeniem i dodał, że można spodziewać się łagodnego zwolnienia tempa wzrostu w kolejnych kwartałach, zauważalnego dopiero w II i IV kw. br. Jego zdaniem polska gospodarka powinna w 2008 r. osiągnąć wzrost na poziomie 5,5. (Reuters, PAP) Marian Noga w wywiadzie dla TVN CNBC powiedział , że tempo wzrostu PKB w I kw r. okazało się wyższe od oczekiwań, a w przyszłym kwartałach może się utrzymać na wysokim poziomie. Członek RPP dodał, że nie będzie znaczącego zmniejszania się luki popytowej, a więc to nie jest dobra wiadomość dla napięć inflacyjnych". Członek Rady dodał, że jego zdaniem jedna podwyżka stóp procentowych jest przesądzona, a potem Rada będzie uważnie obserwować gospodarkę. (Reuters) Powyższe wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej (także tych uważanych za gołębich, np. S. Owsiaka) utwierdzają nas w przekonaniu, że jeśli dane makroekonomiczne publikowane w najbliższych tygodniach nie zaskoczą kolejna podwyżka stóp procentowych nastąpi na posiedzeniu czerwcowym RPP. PKB w I kw. br. wzrósł o 6,1 r/r Wg wstępnych danych GUS w I kw. br. dynamika wzrostu PKB wyniosła 6,1 r/r, wobec 6,4 w IV kw. oraz 7,3 w I kw. ub.r. Głównym motorem wzrostu (podobnie jak w kwartałach minionych) był popyt krajowy w decydującym stopniu konsumpcja prywatna w mniejszym inwestycje. Kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB wyniosła -0,2 pkt. proc., wobec -0,1 pkt. proc. w IV kw. oraz -2 pkt. proc. w I kw. ub.r. Wyszczególnienie IV kw. 2007* (r/r) I kw. 2008* (r/r) IV kw. 2007** (kw./kw.) I kw. 2008** (kw./kw.) PKB 6,4 6,1 1,8 1,4 Popyt krajowy 6,5 6,3 1,2 1,6 Spożycie ogółem, w tym: 3,9 4,1 1,0 1,4 - Spożycie indywidualne 3,6 5,6 1,0 1,3 Akumulacja brutto, w tym: 12,7 17,3 2,0 4,5 - Nakłady brutto na śr. trwałe 15,2 15,7 3,4 3,4 Eksport 8,2 13,4 5,3 4,4 Import 8,2 13,7 1,1-0,3 Wartość dodana brutto 6,3 5,5 1,9 1,1 Przemysł 7,6 6,9 2,7 1,5 Budownictwo 9,5 16,7 1,9 1,9 Usługi rynkowe 6,9 6,7 2,0 1,8 *niewyrównane sezonowo, ceny średnioroczne roku poprzedniego, **wyrównane sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2000 Opublikowane dane okazały się wyższe od prognoz naszych (5,7 r/r) oraz rynkowych (5,8). Głównym powodem niedoszacowania dynamiki wzrostu była prognoza wyższej ujemnej kontrybucji eksportu netto (niższej dynamiki eksportu). W naszej ocenie nie można jednak wykluczyć korekty tych danych (tak jak miało to miejsce dla kwartałów ub.r.) z uwagi na niespójność opublikowanych wyników z danymi NBP, jak i większością danych i wskaźników, wskazujących na bardziej niekorzystne wyniki dla eksportu na początku br. Niemniej opublikowane wartości dynamik handlu zagranicznego potwierdzają ocenę, że odnotowane na początku br. silne przyśpieszenie danych dot. handlu zagranicznego (publikowanych przez NBP) jest w decydującym stopniu efektem silnego wzrostu cen (powodującego strona 3

4 silny wzrost nominalnej wartości eksportu oraz importu) przy wyraźnie niższej dynamice wzrostu wolumenu eksportu oraz importu. Bliska naszym prognozom okazała się dynamika wzrostu popytu krajowego, konsumpcji oraz inwestycji. Konsumpcja prywatna wciąż wspierana jest korzystną sytuacją dochodową gospodarstw domowych, dodatkowo jej silne przyśpieszenie w I kw. (po zaskakującym spadku w IV kw.) mogło być wynikiem przesunięć w wydatkach gospodarstw domowych z uwagi na wyprzedaże i promocje na początku roku. Dynamika inwestycji wskazuje na stopniowe wyhamowywanie bardzo silnie rosnących w ub.r. nakładów inwestycyjnych, przy czym w I kw. istotnie pozytywnie (kolejny rok z rzędu) na inwestycje wpłynęły korzystne wyniki atmosferyczne skutkujące utrzymaniem wysokiej produkcji w budownictwie. W I kw. pozytywnie na dynamikę wzrostu wpłynęła także dodatnia 0,6 pkt. proc. kontrybucja zapasów we wzrost zgodnie z zapowiadanymi (w ankietach) przez przedsiębiorstwa potrzebami odbudowy zapasów. W II kw. br. oczekujemy osłabienia dynamiki wzrostu PKB do poniżej 5,5 r/r przy założeniu: nieznacznie niższej dynamiki wzrostu konsumpcji (ok. 5,1 5,2 r/r) przy wygaśnięciu wpływu przesunięć w konsumpcji (takie oczekiwania potwierdzają publikowane na kwiecień oraz oczekiwane na maj dane dot. sprzedaży detalicznej) przy utrzymaniu pozytywnego wpływu korzystnej sytuacji dochodowej konsumentów, niższej (ok. 14) dynamiki inwestycji przy braku tak dynamicznego wzrostu wartości rozpoczynanych inwestycji (zgodnie z wynikami ankiety NBP) i wygaśnięciu efektu pogodowego na produkcję w budownictwie, niższej kontrybucji zapasów we wzrost PKB, wyższej (-0,7 pkt. proc.) ujemnej kontrybucji eksportu netto we wzrost przy niekorzystnych perspektywach dla eksportu i relatywnie wyższej dynamice wzrostu importu. Założenie dot. handlu zagranicznego pozostaje w naszej ocenie najwyższym źródłem ryzyka dla publikacji wstępnych danych za II kw. Silniejszego spowolnienia wzrostu oczekujemy w II połowie roku przy coraz silniejszych negatywnych efektach spowolnienia wzrostu w USA i strefie euro na polską gospodarkę. Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu br. realnie o 14,0 r/r wobec 11,7 r/r w marcu. W ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna wzrosła o 17,6 r/r wobec 15,7 w marcu. Największy wzrost wartości sprzedaży w skali roku zanotowano w kategoriach: sprzedaż mebli, RTV i AGD (28,3); pojazdy mechaniczne (27,1); prasa, książki (26,8); odzież, obuwie (25,0). Dane nt. sprzedaży detalicznej w kwietniu okazały się słabsze od naszych prognoz (21,1) i rynkowych (18,8 r/r). W naszych przewidywaniach zakładaliśmy znacznie silniejszy efekt większej liczby dni handlowych w kwietniu i efekt zakupów w ostatnim tygodniu kwietnia przed długim majowym weekendem. Choć generalnie dane te pozostają relatywnie mocne, to jednak świadczą o tym, że marcowe osłabienie dynamiki sprzedaży nie wynikało jedynie z efektów statystycznych. Niższa dynamika wzrostu sprzedaży wobec dynamiki dla całego I kw. pozostaje jest spójna z oczekiwanym przez nas osłabieniem dynamiki wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. br. do ok. 5,1-5,2 r/r z 5,6 r/r w I kw., przy pewnym efekcie przesunięć wydatków gospodarstw domowych z końca ub.r. na początek br. (m.in. bardzo gwałtowny wzrost sprzedaży samochodów w styczniu i lutym w okresie znaczących obniżek ich cen). Spadek indeksu PMI dla przemysłu w maju poniżej 50 pkt. Indeks PMI dla przemysłu obniżył się w maju (dane skorygowane o sezonowość) do 49,28 pkt. z 50,56 pkt. odnotowanych w czerwcu. Tym samym wartość indeksu po raz pierwszy od I poł r. obniżyła się poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost w sektorze od osłabienia. Subindeks produkcji obniżył się do poziomu 50,9 pkt., subindeks zatrudnienia do poziomu 47,8 pkt, kolejny miesiąc z rzędu silnie obniżył się subindeks nowych zamówień (49 pkt.). Subindeks zamówień eksportowych obniżył się do poziomu najniższego od końca 2002 r. (46,9 pkt.). W maju obniżyły się subindeksy kosztów oraz cen producentów. Kontynuacja trendu spadkowego wskaźnika PMI pozostaje spójna z naszymi oczekiwaniami silniejszego osłabienia wzrostu gospodarczego w II poł. roku, przy negatywnym wpływie sytuacji otoczenia zewnętrznego na eksport oraz krajowe inwestycje, przy mniejszych ryzykach dla konsumpcji prywatnej wspieranej utrzymującym się dynamicznym wzrostem dochodów gospodarstw domowych w istotnej mierze nie wynikających z czynników cyklicznych. Pomimo silnego osłabienia wskaźnika nie oczekujemy bardzo gwałtownego spadku dynamiki wzrostu PKB przy zapewne korzystniejszych tendencjach w sektorze usług wspierających dynamikę wzrostu gospodarczego. Dane dot. produkcji oraz nowych zamówień wskazują na ryzyko in minus (rzędu ok. 1 pkt. proc.) dla naszej prognozy produkcji przemysłowej w maju (7,4), przy większych zagrożeniach dla danych czerwcowych i lipcowych ze względu na opóźniony wpływ zmiennej subidneksu nowych zamówień. Dane dot. zamówień w eksporcie potwierdzają naszą ocenę bardzo niekorzystnych perspektyw dla eksportu w szczególności w II poł. roku, wciąż jednak pozostają one dość niespójne z wstępnymi danymi GUS dot. handlu zagranicznego w I kw. Kontynuacja spadku wskaźnika cen produkcji wskazuje na malejące ryzyko wzrostu cen producentów., Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu do 10,5 Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu obniżyła się o 0,6 pkt. proc. w skali miesiąca do 10,5. W przekroju terytorialnym wartość wskaźnika kształtowała się od 7,0 w województwie wielkopolskim do 17,4 w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba bezrobotnych spadła w ciągu miesiąca o ok. 97 tys. do 1,606 mln strona 4

5 osób, przy spadku liczby aktywnych zawodowo. Zmniejszenie liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, największy w województwie opolskim (o 8,1). W skali miesiąca do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert i więcej osób niż w marcu uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. W najbliższym czasie 97 firm zadeklarowało zwolnienie 9,1 tys. pracowników z przyczyn dot. zakładów pracy, o ok. 20 więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu była zgodna z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz nieznacznie niższa od prognoz rynkowych i naszych (po 10,6 średnia z ankiety Reutersa). Do spadku liczby bezrobotnych przyczyniło się sezonowe rozszerzenie skali działalności w cieplejszej części roku (m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, budownictwie), przy kontynuacji pozytywnego wpływu na rynek: wysokiego popytu krajowego (skutkującego m.in. dalszym wzrostem zatrudnienia w handlu), ożywienia inwestycyjnego, realizacji przez urzędy pracy programów aktywizacyjnych, a także przy znacznej dostępności ofert pracy. W kwietniu ponownie nieznacznie spadło terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia pomiędzy województwami. Przewidujemy, że w maju kontynuowany będzie sezonowy spadek bezrobocia, który spowoduje miesięczne obniżenie liczby bezrobotnych o ponad 80 tys. osób i stopy bezrobocia w skali miesiąca o 0,5 pkt. proc. do 10,0. Wg naszych prognoz, dalszy wzrost zatrudnienia oraz tempo wzrostu PKB przyczynią się do nieco słabszej od ubiegłorocznej poprawy sytuacji na rynku pracy i stopa bezrobocia w grudniu 2008 r. obniży się o ok. 9,3-9,5 przy rocznym spadku liczby pozostających bez pracy o ok. 350 tys. osób do 1,4 mln. Spadek stopy bezrobocia wg BAEL w I kw. do 8,1 Wg wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), w I kw r. stopa bezrobocia obniżyła się do 8,1 z 8,5 w IV kw. ub. r., liczba bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu kwartału o 4,0 do ok. 1,09 mln, a liczba pracujących spadła o 0,1 kw./kw. do ponad 15,5 mln osób co oznacza wzrost w skali roku o 4,6 wobec 4,2 w IV kw r. Wstępne dane BAEL za I kw. br. wskazują na kontynuację poprawy na rynku pracy, a tempo zwiększania się liczby pracujących jest silniejsze od przewidywanego przez NBP w lutowym Raporcie o inflacji (roczny wzrost liczby pracujących o ok. 2,8) i od naszych szacunków (3,9), przy wyższym od prognoz NBP spadku stopy bezrobocia BAEL (ok. 9) i nieznacznie wyższym od naszych oczekiwań (8,3). Wg naszych obliczeń na podstawie powyższych danych i danych o PKB w I kw. br., tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy w gospodarce narodowej wyniosło ok. 8,5 r/r wobec 6,8 w IV kw. ub. r. (poza rolnictwem ukształtowało się na poziomie odpowiednio ok. 10 r/r wobec 8,4 w IV kw.) i było znacznie wyższe dla gospodarki narodowej od prognozowanego w lutowej projekcji inflacyjnej NBP ok. 5 r/r (poza rolnictwem odpowiednio ok. 7) oraz zbliżone do naszych szacunków (odpowiednio 8,5 i 10,0). Dane te, przy założeniu osłabienia tempa wzrostu liczby pracujących w kolejnych kwartałach br., wskazują na scenariusz dalszego narastania napięcia na rynku pracy i do końca br. przewidujemy znacznie wyższą dynamikę wzrostu jednostkowych kosztów pracy od prognozowanych w lutowej projekcji inflacyjnej przez NBP. MF: deficyt po maju nie przekroczył 2 mld zł; niższy deficyt roczny i potrzeby pożyczkowe Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska powiedziała , że wg wstępnych szacunków resortu, po maju 2008 roku budżet państwa zanotował deficyt mieszczący się w przedziale 1,5-2,0 mld zł. (PAP) Wiceminister finansów, Katarzyna Zajdel-Kurowska powiedziała , że potrzeby pożyczkowe państwa będą w tym roku niższe, ponieważ po czterech miesiącach budżet miał nadwyżkę, a resort szacuje, że deficyt będzie stanowczo niższy niż 27 mld zł. K. Zajdel-Kurowska dodała: Deficyt na pewno będzie niższy o kilka miliardów złotych. Zakładamy, że wydatki nie zostaną zrealizowane w 100 i będziemy mieli wyższe dochody. Wiceminister K. Zajdel-Kurowska poinformowała również, że resort finansów wciąż zainteresowany jest emisją euroobligacji: Obserwujemy bacznie rynek ( ) Gdyby pojawiły się korzystne okoliczności, wykorzystamy je. Mamy ten komfort, że możemy zwlekać ( ) Myślimy, że w końcu sytuacja na rynku się ustabilizuje. (Reuters) Wg komunikatu MF z dn , podczas szczytu polsko-francuskiego Minister Finansów, Jacek Rostowski i sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie Republiki Francuskiej, Jean-Pierre Jouyet podpisali umowę o przedterminowej spłacie całości zadłużenia Skarbu Państwa wobec Francji członka Klubu Paryskiego (KP). Spłata zobowiązań objętych umową, o wartości nominalnej ok. 347 mln EUR, nastąpi 30 września br., razem z przypadającymi na ten dzień regularnymi płatnościami kapitałowymi i odsetkowymi. W wyniku podpisania umowy całkowite zadłużenie Skarbu Państwa wobec KP wynosić będzie równowartość ok. 714 mln EUR. (MF) Wg komunikatu MF z dn , w czerwcu resort zaoferuje na rynku pierwotnym bony skarbowe (13- i 52-tygodniowe na łączną kwotę 6-10 mld zł) na przynajmniej 3 przetargach, a także obligacje zmiennokuponowe WZ0118 i indeksowane IZ0816 (1,0-3,5 mld zł). Jednocześnie MF nie zaoferuje stałokuponowych obligacji 5-letnich, których emisja była pierwotnie planowana na czerwiec. (MF) Najnowsze szacunki MF dotyczące wykonania deficytu po maju są nieznacznie bardziej optymistyczne od naszych wcześniejszych prognoz. Lepszy wynik budżetu po maju mógł wynikać z pozytywnych efektów rozliczeń rocznych w ramach podatków dochodowych (wzrost wpływów netto z PIT i CIT) lub z niższego wykonania wydatków. Nieznacznie niższy deficyt miesięczny uzyskany w maju implikuje marginalnie niższe potrzeby pożyczkowe MF w czerwcu, zmniejszając presję na rynku pierwotnym SPW. Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu po maju zostaną opublikowane w połowie czerwca. Jednocześnie wypowiedź wiceminister finansów, K. Zajdek-Kurowskiej potwierdza strona 5

6 naszą generalną ocenę bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa głównego korzystnego czynnika fundamentalnego dla długu publicznego. Jednocześnie jednak wypowiedzi przedstawicieli resortu potwierdzają niesprzyjające warunki rynkowe dla emisji obligacji długoterminowych tak na krajowym rynku finansowym jak i na międzynarodowym. Konsekwencją sytuacji rynkowej jest ograniczenie emisji obligacji długoterminowych i wzrost podaży bonów skarbowych o terminie zapadalności do 52 tygodni. Taka sytuacja ma miejsce już od kilku tygodni i prawdopodobnie będzie kontynuowana w najbliższych tygodniach, co wpisuje się w decyzję MF o rezygnacji z najbliższej emisji obligacji 5-letnich, które zgodnie z rocznym harmonogramem byłyby sprzedawane na przetargu oraz jednoczesnego zwiększenia podaży bonów. Szacując czerwcowe potrzeby pożyczkowe MF, w tym wynikające z zapadających obligacji 5-letnich (na kwotę 12,3 mld zł) oraz uwzględniając przedstawiony harmonogram emisyjny, podtrzymujemy naszą ocenę, że przy rezygnacji z emisji obligacji 5-letnich, resort będzie zmierzał ostatecznie do uplasowania na rynku bonów skarbowych na łączną kwotę 4-6 mld zł, choć nie wykluczone, że - przy korzystnych dla resortu wynikach przetargów - ostateczna podaż będzie większa i pozwoli dodatkowo na zwiększenie rezerwy płynnościowej budżetu. W lipcu pozycja MF ulegnie poprawie dzięki oczekiwanym przez nas wysokim wpływom z podatków pośrednich i stopniowo, ale nie gwałtownie rosnących wydatkach budżetu, przy relatywnie niskich kwotach zapadających obligacji, co zdejmie presję z rynku pierwotnego. Natomiast wcześniejszy wykup długu publicznego powinien nieznacznie korzystnie wpłynąć na wizerunek Polski jako wiarygodnego dłużnika i pozwolić na zmniejszenie premii za ryzyko kraju w przypadku emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, szczególnie, że jeśli warunki rynkowe na to pozwolą prawdopodobnie w II poł. br. nastąpi emisja polskich obligacji denominowanych w euro. MF: spełnienie kryterium inflacyjnego w 2009 r. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział , że Polska będzie spełniała kryterium inflacyjne w 2009 r., podkreślając, że kryterium stóp spełniamy na bieżąco. Minister dodał, że pozostaje kwestia kryterium kursowego (...) ze względu na złą konstrukcję mechanizmu ERM2. J. Rostowski zadeklarował przystąpienie Polski do ERM2 wtedy, gdy polityka gospodarcza będzie do tego naprawdę przygotowana i tylko w takim wypadku, gdy będzie pewność, że po spełnieniu wymogu dwuletniego przebywania w tym systemie, będzie mogła przystąpić do strefy euro, tj. m.in. po uzyskaniu szerokiej akceptacji politycznej dotyczącej decyzji o przystąpieniu do strefy euro. Minister podtrzymał swoją ocenę korzyści płynących z przystąpienia Polski do strefy euro, ale zaakcentował duże ryzyko ataków spekulacyjnych w okresie pobytu w ERM2, gdy kraj nie jest dobrze przygotowany od strony fiskalnej. Według niego trwałe i stabilne spełnienie kryterium fiskalnego będzie czynnikiem stabilizującym złotego. Drugim warunkiem przystąpienia do ERM2 jest w opinii ministra okres spokoju na rynkach finansowych". J. Rostowski podtrzymał prognozy wzrostu gospodarczego w przyszłym roku na poziomie 5 r/r oraz inflacji średniorocznej na poziomie 3,5. Minister finansów zadeklarował zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych do co najmniej 2 PKB w 2009 r. i dodał, że dla ograniczenia deficytu budżetowego konieczna jest radykalna reforma po stronie wydatków, ale będzie wprowadzana stopniowo. Minister zapowiedział również, że podatek liniowy z ulgą prorodzinną zostanie wprowadzony w 2010 lub 2011 r. i zapewnił: Jeżeli nie wprowadzimy podatku liniowego w 2011 roku, to w 2010 czekają nas inne ruchy podatkowe. Szef resortu finansów zapowiedział jednocześnie podniesienie składki zdrowotnej o 1 pkt proc., do 10 od 2010 r, co przyniesie budżetowi w pierwszym roku 5 mld zł - będzie to miało miejsce pod warunkiem uszczelnienia systemu finansowego jednostek służby zdrowia i wprowadzenia do nich zawodowego zarządzania. (PAP) Wypowiedź ministra jest spójna z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli rządu dotyczącymi przygotowań do wejścia Polski do strefy euro i podobnie jak wcześniejsze wypowiedzi nie wskazuje konkretnego docelowego terminu wejścia do ERM2 i przyjęcia wspólnej waluty. Zgadzamy się z ministrem finansów, że istnieje ryzyko ataków spekulacyjnych w okresie pobytu w mechanizmie kursowym ERM2, szczególnie, jeśli będą wątpliwości odnośnie spełnienia któregokolwiek z pozostałych kryteriów konwergencji, zwłaszcza fiskalnego. Dlatego też decyzja o wejściu do ERM2 najprawdopodobniej zapadnie po spełnieniu pozostałych kryteriów (poza walutowym), a nie wykluczone, że dopiero po osiągnięciu tzw. celu średniookresowego, który w przypadku Polski został ustalony na poziomie 1 PKB deficytu strukturalnego. Ponadto wypowiedź ministra finansów potwierdza nasze wcześniejsze wnioski, w tym dotyczące osiągnięcia konsensusu politycznego, koniecznego do zmiany Konstytucji, co jest niezbędne do spełnienia kryterium prawnego i wejścia do strefy euro. Podtrzymując nasz bazowy scenariusz, w którym zakładamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, rosnące inwestycje infrastrukturalne oraz realizację planów rządowych, które wraz z niekorzystnym kalendarzem politycznym będą utrudniały dalsze równoważenie finansów publicznych, oczekujemy, że wejście Polski do ERM2 będzie możliwe w r., a do strefy euro w r. Agencje ratingowe: rating Polski nadal stabilny Analityk agencji ratingowej Standard & Poor's (S&P), Kai Stukenbrock, powiedział , że podniesienie ratingu Polski w tym roku jest mało prawdopodobne, ponieważ potrzeba czasu, by reformy wprowadzane przez rząd stały się odczuwalne w gospodarce. W jego ocenie Postęp w reformach sektora publicznego i zmniejszaniu deficytu nie jest zbyt szybki. Są plany prywatyzacyjne, w których są bardzo dobre pomysły, ale nikt nie spieszy się z prywatyzacją. Reformy są wprowadzane dość stopniowo, więc potrzeba czasu, by stały się odczuwalne w gospodarce. Analityk ocenił, że polska gospodarka jest zrównoważona, a rozwój sytuacji gospodarczej bardzo strona 6

7 pozytywny i nie spodziewa się, by sytuacja miała się pogorszyć. Ważne dla agencji ratingowej będą dalsze reformy podejmowane przez polski rząd oraz przyszłoroczny budżet. Obecnie długoterminowy rating dla długu w walucie obcej wynosi A- z perspektywą pozytywną, natomiast w walucie krajowej A z perspektywą stabilną. (Reuters) Wg raportu agencji ratingowej Moody's, cytowanego przez Reutersa, ze względu na utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów bieżących i silny wzrost kredytów gospodarki szeregu europejskich rynków wschodzących są zagrożone "twardym lądowaniem". Polska należy do krajów, których rating byłby umiarkowanie zagrożony w razie takiego rozwoju wydarzeń. Podobną ocenę do Polski uzyskały Rumunia i Chorwacja, których rating może znaleźć się pod umiarkowaną presją. Przedmiotem rozważań agencji ratingowej jest także płynność i dostępność finansowania w razie kryzysu. Generalnie w ocenie Moody s w sytuacji kryzysu finansowanie powinno być dostępne dla takich krajów jak Polska, ale może być ono drogie. Większe gospodarki, takie jak polska, rumuńska czy węgierska, są potencjalnie bardziej narażone na to ryzyko ze względu na wielkość potrzebnego im finansowania. W takim przypadku powinna być jednak możliwość pozyskania finansowania z organizacji międzynarodowych lub otwarcia linii swapowych z innymi bankami centralnymi, więc groźba niespełnienia przez te kraje swych zobowiązań wydaje się mało prawdopodobna. Długoterminowy rating Polski w walucie krajowej i zagranicznej agencji Moody's to A2 z perspektywą stabilną. (Reuters) Wypowiedź analityka S&P jest zgodna z naszymi wcześniejszymi ocenami, iż do podwyżki ratingu Polski przez S&P dojdzie raczej w przyszłym roku, a pozytywna perspektywa ratingu wskazuje na taką możliwość. Podtrzymujemy nasze zdanie, iż o ile kluczowe dla oceny średnio- i długoterminowej są reformy strukturalne i trwała poprawa sytuacji finansów publicznych, to możliwe jest, że nawet bez znaczących reform, ale przy spadku deficytu sektora finansów publicznych (który podobnie jak w minionych latach może wynikać m.in. z ograniczonej realizacji wydatków infrastrukturalnych) w 2009 r. agencja S&P zdecyduje o podwyższeniu ratingu Polski. Natomiast raport Moody s jest naszym zdaniem odpowiedzią agencji na utrzymującą się niepewność rynkową, będącą następstwem ubiegłorocznego kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i próbą oceny już zmaterializowanych i potencjalnych zagrożeń. Raport ten wskazuje, że o ile Polska nie jest zupełnie niezagrożona jeśli chodzi o perspektywy ratingu i dostępność finansowania, to ocena Polski w porównaniu z innymi krajami UE - nie będącymi członkami strefy euro, wypada korzystnie. Wydźwięk raportu jest zbieżny z naszymi ocenami, iż okresowe wzrosty awersji inwestorów do ryzyka powodują wzrost kosztów finansowania również polskiego długu publicznego, ale premia za ryzyko w przypadku Polski jest relatywnie niewielka. Natomiast ewentualne silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce (np. w konsekwencji znaczącego spowolnienia gospodarki strefy euro), skutkowałoby gwałtownym wzrostem deficytu sektora finansów publicznych, m.in. ze względu na duży udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem, a w konsekwencji mogłoby prowadzić do obniżenia ratingów Polski i dalszego utrudnienia pozyskania źródeł finansowania deficytu budżetowego. PROGNOZY RYNKU FINANSOWEGO Wykonanie Prognoza Stopa lombardowa 7,25 7,50 7,50 7,50 Stopa referencyjna 5,75 6,00 6,00 6,00 Bony skarbowe 52t. 6,50 6,60 6,50 6,15 Obligacje skarbowe 2l.* 6,46 6,50 6,50 6,20 Obligacje skarbowe 5l.** 6,38 6,40 6,50 6,00 Obligacje skarbowe 10l.*** 6,28 6,25 6,30 5,90 Kurs PLN/USD 2,18 2,19 2,18 2,30 Kurs PLN/EUR 3,38 3,40 3,37 3,35 Kurs PLN/CHF 2,10 2,10 2,11 2,10 Kurs USD/EUR 1,56 1,56 1,55 1,45 Repo Fed 2,00 2,00 2,00 1,50 Repo EBC 4,00 4,00 4,00 3,50 Notowania obligacji benchmarkowych, obecnie: *-seria OK0710, ** - seria PS0413, *** - seria DS1017 strona 7

8 RYNEK PIENIĘŻNY I PAPIERÓW DŁUŻNYCH W ubiegłym tygodniu nastąpił ok. 15-pkt. wzrost rentowności bonów skarbowych, przy kilkupunktowych zmianach rentowności polskich obligacji, pomimo znaczącego wzrostu rentowności obligacji na rynkach bazowych. W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla rynku SPW było posiedzenie RPP, a także publikacje danych o sprzedaży detalicznej (28.05.) i wzroście PKB w I kw. br. (30.05.), które poprzedził spadek rentowności obligacji w I poł. tygodnia. Choć Rada nie zmieniła stóp procentowych NBP na zakończonym posiedzeniu, to komunikat i wypowiedzi członków RPP, pomimo słabszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej, podtrzymały oczekiwania inwestorów na kontynuację zaostrzania polityki pieniężnej, co wraz ze wzrostem podaży bonów skarbowych i planami dalszego zwiększania emisji na krótkim końcu krzywej dochodowości, spowodowało łącznie wzrost rentowności bonów skarbowych o 15 pkt. baz. i mniejszy wzrost rentowności obligacji. Jednoczesne ograniczenie podaży obligacji spowodowało, iż były one mniej podatne na przecenę obligacji na rynkach bazowych i wzrost rentowności polskich obligacji 10-letnich wyniósł 7 kpt. baz. wobec 18 pkt. baz. w przypadku papierów amerykańskich i niemieckich, których ceny spadały wraz ze spadkiem oczekiwań inwestorów na rozluźnienie polityki pieniężnej w USA i w strefie euro. Przesłankami do zmian oczekiwań inwestorów były narastające obawy o globalne perspektywy inflacyjne i nieznacznie silniejsze od oczekiwanych dane makroekonomiczne w USA. Opublikowane pod koniec tygodnia krajowe dane o wzroście PKB w I kw. okazały się nieznacznie wyższe od oczekiwań, co wraz z jastrzębim wydźwiękiem komunikatu i kolejnych wypowiedzi członków RPP podtrzymało trend wzrostowy rentowności polskich SPW. W bieżącym tygodniu nie będzie publikacji krajowych danych makroekonomicznych. Inwestorzy będą oczekiwali na publikacje danych przez GUS w połowie miesiąca, a rynek będzie podatny na zmiany notowań obligacji na rynkach bazowych. Rosnące oczekiwania na czerwcową podwyżkę stóp procentowych NBP, stymulowane dodatkowo wypowiedziami członków RPP będą stanowiły presję na dalszy wzrost rentowności. Ponadto publikacje wskaźników ISM w USA i PMI w strefie euro, a także komunikat po posiedzeniu EBC oraz dane z amerykańskiego rynku pracy będą powodowały wzrost zmienności notowań obligacji na rynkach bazowych, a obawy o perspektywy inflacyjne będą najprawdopodobniej wzmacniały tendencję rosnącą rentowności na rynkach bazowych, a w konsekwencji również na rynku polskim (choć w mniejszej skali). W następnych tygodniach istotne dla rynku SPW będą publikacje krajowych danych makroekonomicznych, które mogą zmienić oczekiwania inwestorów odnośnie potencjalnej skali i tempa zaostrzania polityki pieniężnej przez RPP. Również publikacje danych w USA i w strefie euro oraz posiedzenie Fed, po którym inwestorzy będą oczekiwali wskazówek odnośnie następnych decyzji Fed będą istotnie zwiększały zmienność notowań na rynku obligacji. Krzywa dochodowości - Polska 6,65 6,55 6,45 6,35 6,25 6,15 6,05 5,95 lata maj maj maj maj-08 Spread obligacji 5-letnich polskich, czeskich i węgierskich wobec ich niemieckich odpowiedników PL N HUF CZK Różnica pomiędzy rentownością polskich i zagranicznych SPW 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 1 rok 2 lata 5 lat 10 lat okres zapadalności USA CZECHY WĘGRY NIEMCY Kontrakty FRA 3M - Polska RYNEK WTÓRNY W OSTATNIM TYGODNIU DATA 1 rok 2 lata 5 lat 10 lat BS52 OK0709 OK0710 PS0412 PS0413 DS1015 DS1017 Rent. () 6,50 6,51 6,46 6,42 6,38 6,30 6,28 Zmiana (pt-pt) 0,15 0,11 0,05 0,00 0,00 0,05 0,07 NOTOWANIA WIBOR 3M I KONTRAKTÓW FRA WIBOR FRA M 1X4 2X5 3X6 4X7 6,56 6,58 6,60 6,61 6,48 5X8 6X9 7X10 9X12 6,59 6,56 6,53 6,41 6,65 6,60 6,55 6,50 6,45 6,40 6,35 6,30 6,25 6,20 6, maj maj maj maj-08 strona 8

9 RYNEK WALUTOWY W minionym tygodniu kurs złotego zyskał na wartości względem euro, natomiast minimalnie osłabił się wobec dolara. Na koniec tygodnia kurs wyniósł 3,38 PLN/EUR i 2,18 PLN/USD wobec 3,41 PLN/EUR i 2,17 PLN/USD przed tygodniem. W pierwszej połowie tygodnia, w oczekiwaniu na decyzję RPP dotyczącą poziomu stóp procentowych, kurs PLN/EUR pozostawał na relatywnie stabilnym poziomie ok. 3,40 PLN/EUR. Opublikowana w środę, zgodna z większością oczekiwań rynkowych, decyzja o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie nie wpłynęła na kurs złotego. Złoty nie zareagował również na nieco niższe od oczekiwań, ale wciąż silne dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu. W drugiej połowie tygodnia pod wpływem informacji o znacznej rewaluacji korony słowackiej względem euro, relatywnie jastrzębiego komentarza do decyzji RPP oraz wyższych od oczekiwań danych o wzroście PKB w I kw. br. złoty umacniał się osiągając okresowo poziom 3,37 PLN/EUR. Wsparciem dla złotego mogła być również poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych odzwierciedlona deprecjacją jena japońskiego i franka szwajcarskiego. W kolejnych tygodniach oczekujemy ograniczonej zmienności kursu złotego wokół poziomu 3,40 PLN/EUR. Złoty najprawdopodobniej będzie pozostawał pod wpływem kształtowania się kursu USD/EUR i nastrojów na światowych rynkach finansowych. W nadchodzących tygodniach czynnikiem ograniczającym ewentualną aprecjację złotego mogą być wypłaty dywidend inwestorom zagranicznym, których kumulacja przypada zazwyczaj na maj i czerwiec. W związku z bardzo silnymi oczekiwaniami rynkowymi podwyżka stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu RPP najprawdopodobniej nie wpłynie istotnie na wzmocnienie kursu złotego. USD/EUR W ubiegłym tygodniu kurs dolara zyskał na wartości względem euro. Na koniec tygodnia kurs USD/EUR ukształtował się na poziomie 1,56 dolara wobec 1,58 dolara przed tygodniem. W pierwszej połowie tygodnia kurs USD/EUR obniżył się do ok. 1,56 dolara. Pomimo korzystnych danych o wzroście PKB w I kw. w Niemczech, publikacja znacznie niższego od oczekiwań czerwcowego indeksu GfK nastrojów niemieckich konsumentów spowodowała deprecjację euro. Z kolei napływ korzystnych danych z amerykańskiego rynku nieruchomości i lepszych od oczekiwań danych o zamówieniach na dobra trwałego użytku w marcu przyczyniły się do aprecjacji dolara. Wsparciem dla dolara mogła być również publikacja indeksu nastrojów konsumentów instytutu Conference Board, który chociaż okazał się znacznie gorszy od oczekiwań, to był sygnałem silnego wzrostu oczekiwań inflacyjnych wśród amerykańskich gospodarstw domowych. W drugiej połowie tygodnia m.in. pod wpływem publikacji wyższych od oczekiwań danych o wzroście PKB w USA w I kw. (II szacunek) oraz niekorzystnych danych makroekonomicznych ze strefy euro dolar kontynuował trend aprecjacyjny osiągając okresowo poziom 1,55 dolara. W nadchodzącym tygodniu wpływ na kurs dolara względem euro najprawdopodobniej będzie miał głównie komentarz do decyzji EBC oraz dane makroekonomiczne z USA: przede wszystkim dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz dane dot. wskaźnika ISM w sektorze przemysłowym i usługowym. Jeśli jastrzębiemu komentarzowi EBC towarzyszyć będzie publikacja niekorzystnych danych z amerykańskiego rynku pracy należy oczekiwać wzrostu kursu USD/EUR, natomiast jeśli dane okażą się korzystne dolar nie powinien stracić na wartości. W kolejnych tygodniach istotny wpływ na notowania kursu dolara względem euro mogą mieć dane makroekonomiczne istotne w kontekście perspektyw procesów inflacyjnych w USA i strefie euro. W związku z utrzymującą się niepewnością co do decyzji Fed i EBC dotyczących wysokości stóp procentowych podtrzymujemy oczekiwania utrzymania zmienności kursu USD/EUR wokół poziomu 1,55 dolara. 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 kurs Kurs PLN/EUR, PLN/USD EUR/PLN USD/PLN Odchylenie kursu rynkowego od dawnego parytetu 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00-30,00-35,00 Kurs euro i jena wobec dolara USD/EUR 1,65 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 HUF USD/EUR JPY/USD (odwrócona skala) JPY/USD Kurs forinta i korony czeskiej wobec dolara i euro CZK 40 HUF/USD HUF/EUR CZK/USD CZK/EUR strona 9

10 USA Publikowane w minionym tygodniu dane dot. wzrostu PKB wskazują na korzystniejszy obraz sytuacji makroekonomicznej na początku kwartału: mniejszy pozytywny wkład zapasów we wzrost, niższa skala spadku inwestycji przedsiębiorstw, co przy korzystnych danych dot. zamówień na dobra trwałego użytku wskazuje na relatywnie lepsze perspektywy wzrostu inwestycji w II kw. Na stabilnym poziomie utrzymywał się także w kwietniu wskaźnik inflacji bazowej. Mniej korzystne dane z ubiegłego tygodnia to: korekta pozytywnego wpływu handlu zagranicznego we wzrost jednak przy korekcie w dół dynamiki wzrostu eksportu (przy równoczesnym silnym ograniczeniu importu), zerowa dynamika wzrostu wydatków gospodarstw domowych w ujęciu realnym w kwietniu, wzrost dochodów wspierany głównie dochodami z transferów (rozpoczęte w kwietniu zwroty z podatku) przy ujemnej miesięcznej dynamice wzrostu dochodów z pracy, bardzo niekorzystne dane dot. nastrojów konsumentów w maju przy silnym negatywnym wpływie sytuacji w zakresie cen żywności oraz paliw, ale także systematycznie pogarszającej się ocenie dot. sytuacji na rynku pracy oraz ogólnej oceny sytuacji finansowej, pomimo rozpoczętego pod koniec kwietnia procesu zwrotów z podatków). Dane dot. wydatków gospodarstw domowych oraz nastrojów konsumentów (przy niepewności dot. wpływu impulsu fiskalnego) stanowią o wysokiej niepewności dla perspektyw wzrostu konsumpcji w II oraz III kw. br. W naszej ocenie długookresowe perspektywy dla gospodarki USA przedstawiają się mniej korzystnie wobec ocen wynikających z kształtowania się sytuacji na rynkach finansowych (przy silnych ryzykach dla spłacalności kredytów, dostępie do finansowania kredytem gospodarstw domowych skutkujących bardzo wyraźnymi zagrożeniami dla perspektyw konsumpcji prywatnej), niemniej bieżąca sytuacja w zakresie cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych będzie wpływała na utrzymanie bardziej jastrzębiego stanowiska przedstawicieli Fed w najbliższych tygodniach. Przedstawicielka Fed J. Yellen powiedziała (27.05.), że bank centralny nie dopuści do sytuacji, aby inflacja wymknęła się spod kontroli, nawet w sytuacji kiedy gospodarka znajduje się na skraju recesji. Yellen oceniła, że bieżąca sytuacja nie jest analogiczna do tej z lat 70-tych, jednak nie można dopuścić do tego, aby tak się stało w kolejnych kwartałach. Pomimo niekorzystnych danych makroekonomicznych, w opinii Yellen nie ma obecnie potrzeby automatycznych redukcji stóp, a bieżący poziom stóp procentowych wydaje się odpowiedni. Przedstawicielka Fed oceniła, że utrzymujące się wzrosty cen energii i żywności będą bardzo istotnie negatywnie wpływać na inflację, jak i sytuację dochodową gospodarstw domowych. W zakresie kondycji konsumentów, w jej ocenie sytuacja pozostanie bardzo niekorzystna jeszcze w przyszłym roku. Yellen wyraziła nadzieję, że dotychczasowe impulsy monetarne, jak i fiskalne wpłyną na poprawę sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie, a w warunkach poprawy sytuacji gospodarczej bank centralny będzie musiał przejść do cyklu zacieśnienia polityki monetarnej. Yellen przyznała także, że wciąż sytuacja na rynku nieruchomości, cen surowców oraz w sektorze finansowym stwarza istotne zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego. Przedstawiciel Fed R. Fisher powiedział (28.05.), że można oczekiwać przedłużającego się okresu bardzo niskiego wzrostu gospodarczego w warunkach ograniczania kredytu dla podmiotów gospodarczych, scenariusz recesyjny w dalszym ciągu nie jest jednak przesądzony. W jego ocenie obecnie bardzo istotnym zagrożeniem dla gospodarki jest inflacja przy dynamicznie rosnących cenach surowców. G. Stern przedstawiciel Fed powiedział (28.05.), że bank centralny będzie musiał zrezygnować z akomodacyjnej polityki pieniężnej, aby nie dopuścić do niekontrolowanego wzrostu inflacji. Jako bardzo korzystne Stern uznał dotychczasowe podtrzymanie oczekiwań inflacyjnych na stabilnym poziomie, jednak należy być gotowym na zmianę tych warunków. Choć składowe inflacji bazowej nie wskazują obecnie na narastanie ryzyk i nierównowag, nie można ignorować dynamiki wzrostu cen energii i żywności. W jego ocenie dotychczasowe działania Fed należy uznać za odpowiednie. Stern stwierdził, że 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Stopy procentowe - USA sty 01 lip 01 Fed repo 3 M 5L Krzywa dochodowości - USA 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 lata maj maj maj maj-08 Notowania FRA 3M - USA 3,3 3,267 3,2 3,1 3,062 3,0 2,9 2,8 2,796 2,7 2,688 2,6 2,5 m-ce maj maj maj maj-08 Stopy procentowe strefa euro 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 sty 01 lip 01 ECB repo 3 M 5L strona 10

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Makroekonomiczny

Biuletyn Makroekonomiczny Biuletyn Makroekonomiczny IV kw. 2007 Biuro Głównego Ekonomisty Analizy.Makro@pkobp.pl Łukasz Tarnawa Główny Ekonomista tel. 022 521 80 91 Lukasz.Tarnawa@pkobp.pl Zespół Analiz Makroekonomicznych Remigiusz

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 23 czerwca 2008

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 23 czerwca 2008 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 23 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień zaplanowana jest publikacja krajowych danych

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Grudzień 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8-9 ul.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 8 października 2007

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 8 października 2007 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 8 października 2007 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ W bieżącym tygodniu z istotnych krajowych danych makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej FX 2014 Polska Na drodze ożywienia W ciągu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z sukcesywną poprawą danych dotyczących polskiej gospodarki. Wzrost PKB okazał się najsłabszy w 1.kwartale (0,8% r/r), w

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 17 września 2007

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 17 września 2007 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 17 września 2007 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ W bieżącym tygodniu kontynuowane będą publikacje krajowych danych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 lutego 2009

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 lutego 2009 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Makroekonomicznych e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 lutego 2009 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Saldo na rachunku obrotów bieżących Wskaźnik V 2012 IV 2013 V 2013 Saldo na rachunku obrotów bieżących -454 mln EUR 714 mln EUR 574 mln EUR Według danych

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 12 stycznia 2009

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 12 stycznia 2009 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Makroekonomicznych e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 12 stycznia 2009 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ W bieżącym tygodniu zostaną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik VII 2012 VI 2013 VII 2013 Referencyjna stopa procentowa 4,75 % 2,75 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej obniżyła

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo