...czyli jak legalnie pracowaæ w Europie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...czyli jak legalnie pracowaæ w Europie"

Transkrypt

1 ...czyli jak legalnie pracowaæ w Europie

2 SPIS TREŒCI 4 AUSTRIA 30 ISLANDIA 6 BELGIA 31 LUKSEMBURG 8 CYPR 32 NIEMCY 10 CZECHY 34 NORWEGIA 12 DANIA 36 PORTUGALIA Publikacja bezp³atna Opieka nad projektem Renata Sobolewska, dyrektor Programu M ODZIE Koordynator Wawrzyniec Pater Teksty i opracowanie graficzne Arp Studio Redakcja merytoryczna Monika Karpuk Druk Chromapress Sp. z o.o. Warszawa, kwiecieñ 2005 r ESTONIA, LITWA, OTWA FINLANDIA FRANCJA S OWACJA S OWENIA SZWAJCARIA Adres wydawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu M ODZIE Program Eurodesk ul. Mokotowska 43, Warszawa tel. (22) , fax (22) Publikacjê sfinansowano ze œrodków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu M ODZIE. ISBN GRECJA MALTA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA SZWECJA WÊGRY WIELKA BRYTANIA W OCHY

3 KOna (z wykszta³cenia po³o na) sprz¹ta³a asia i Wojtek pracowali w Holandii. mieszkania, on (technik budowlany) uk³ada³ kwiaty na gie³dzie. Oboje pracowali na czarno. Szans na legaln¹ pracê nie mieli adnych. Po kilku latach, gdy zarobili na samochód i mieszkanie, wrócili do Polski. Dziœ trochê a³uj¹... Teraz, gdy Polska jest ju w Unii Europejskiej, szanse na legalne zatrudnienie mieliby znacznie wiêksze. Po roku od naszego przyst¹pienia do Wspólnoty nawet te pañstwa, które najbardziej obawia³y siê nap³ywu taniej si³y roboczej z Polski zmieniaj¹ przepisy ograniczaj¹ce dostêp do swoich rynków pracy. Czarny scenariusz o Polakach zalewaj¹cych europejskie rynki pracy nie sprawdzi³ siê. Nie dla wszystkich warunki pracy na zachodzie s¹ a tak atrakcyjne, a niektóre bariery zw³aszcza jêzykowe okazuj¹ siê nie do pokonania. Pod koniec 2004 roku pracowa³o legalnie w UE 400 tys. Polaków. Coraz wiêcej pañstw decyduje siê na czêœciowe lub ca³kowite otwarcie swoich rynków pracy. Przepisy dotycz¹ce zatrudnienia polskich obywateli mog¹ siê wiêc zmieniæ z dnia na dzieñ (byæ mo e ju od pocz¹tku 2006 roku Polacy bêd¹ mogli legalnie pracowaæ we Francji, Hiszpanii, Portugalii, W³oszech, Grecji, Finlandii i Luksemburgu). Dlatego informacje zawarte w tej ksi¹ eczce zawsze warto zweryfikowaæ u pracowników ambasad i konsulatów lub konsultantów EURES. Wawrzyniec Pater 3

4 AUSTRIA w UE od 1995 roku Sezon narciarski to najlepszy okres, by zatrudniæ siê w Austrii na pó³ roku. W takim wypadku pracê dostaniesz ³atwo, trudniej natomiast bêdzie ci j¹ zdobyæ, jeœli chcesz zostaæ tu i pracowaæ na sta³e. Najwa niejsze formalnoœci Zgodê na pracê sezonow¹ na wniosek pracodawcy wydaje austriacki Urz¹d ds. Zatrudnienia. Uprawnia ona do pozostawania w Austrii przez 6 miesiêcy (wiêcej informacji na Natomiast pozwolenie na sta³e zatrudnienie otrzymasz jedynie wtedy, gdy na pracê nie bêdzie chêtnych Austriaków oraz innych obywateli dawnej piêtnastki i pod warunkiem, e nie bêd¹ wyczerpane roczne limity pozwoleñ (8% wszystkich zatrudnionych). Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? W sezonie 4-6 euro za godzinê, z napiwkami ok euro miesiêcznie. Œrednie roczne wynagrodzenie wynosi ok euro (nie istnieje tu pojêcie p³acy minimalnej). A ile trzeba wydaæ? Tylko tyle ile chcesz przeznaczyæ na rozrywki, bo pracodawcy zapewniaj¹ zakwaterowanie i wy ywienie, czêsto tak e skipass i sprzêt narciarski. 4

5 Info w sieci Serwis informacyjny: Austriackie poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Praca dla studentów: oeh.jobfinder.at; oehwww.uibk.ac.at. Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej o pracê sezonow¹ w turystyce, hotelarstwie i gastronomii, przede wszystkim w górach w sezonie narciarskim. Austriacy poszukuj¹ kelnerów, barmanów, pokojówek, sprz¹taczek, instruktorów narciarstwa i snowboardu. Wymagana jest znajomoœæ jêzyka. 5

6 BELGIA Aby rozpocz¹æ tu pracê, musisz mieæ pozwolenie zarówno na zatrudnienie, jak i na pobyt. Postara siê o nie twój przysz³y szef. Najwa niejsze formalnoœci Twój pracodawca wystêpuje z wnioskiem do jednego z regionalnych urzêdów pracy. Jednak zgoda wydawana jest wy³¹cznie wtedy, gdy na okreœlone stanowisko nie mo na znaleÿæ w Belgii nikogo, kto mia³by odpowiednie kwalifikacje. A zatem legalne podejmowanie pracy w Belgii przez polskich obywateli ograniczone jest do nielicznych wypadków: - tzw. personelu kluczowego, czyli dyrektorów oddzia³ów firm z polskim kapita³em (warunek: minimalne wynagrodzenie roczne brutto euro), - wysoko wykwalifikowanych i odpowiednio wynagradzanych specjalistów (minimalne w UE od 1951 wynagrodzenie roczne brutto euro), - wyspecjalizowanych techników zatrudnionych na sta³e w Polsce i oddelegowanych do Belgii maksymalnie na 6 miesiêcy, - pracowników wys³anych do Belgii na szkolenie zawodowe. Jeœli nie nale ysz do adnej z tych grup, mo esz spróbowaæ za³o yæ w Belgii w³asn¹ firmê. W tym celu trzeba najpierw uzyskaæ wpis do rejestru handlowego w Guichet d entreprises i dostaæ roku 6

7 pozwolenie na pobyt (w urzêdzie gminy nale y przedstawiæ dokument rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej). Wiêcej informacji: lub Vademecum de l entreprise (Vademecum przedsiêbiorstwa) publikowane przez belgijskie Ministerstwo Gospodarki Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna p³aca wynosi 1233,54 euro. Pierwsze pensje wahaj¹ siê w granicach euro. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie pokoju w tzw. dzielnicy europejskiej Brukseli kosztuje ok. 400 euro, kawalerki euro, mieszkania dwupokojowego ok euro. W innych miastach jest taniej. Info w sieci Ambasada Polski w Belgii: Ambasada Belgii w Polsce: Polskie forum: Strona z og³oszeniami: ; Oferty pracy: ; Poszukiwany-Poszukiwana Pielêgniarki, pomoce pielêgniarek i opiekunki osób starszych, budowlañcy, kierowcy. Pracownicy instytucji unijnych nie s¹ zatrudniani przez belgijskich pracodawców a przez UE. 7

8 CYPR Cypryjczycy poszukuj¹ r¹k do pracy i chêtnie zatrudniaj¹ Polaków. w UE od 2004 roku Najwa niejsze formalnoœci Za³atwia je za ciebie pracodawca, a podpisana umowa o pracê upowa nia ciê do uzyskania prawa pobytu i otrzymania numeru ubezpieczenia spo³ecznego. Jeœli masz w³asn¹ firmê zajrzyj na: Tam znajdziesz informacje na temat zasad rejestracji i spraw zwi¹zanych z zak³adaniem dzia³alnoœci gospodarczej. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? P³aca minimalna wynosi 345 funtów cypryjskich (367 po 6 miesi¹cach zatrudnienia). Przyk³adowe zarobki: szef kuchni 1200 funtów cypryjskich, kucharz 600, pomocnik kucharza 450, kelner 500 (napiwki do 15 funtów dziennie), barman 600, animator 450. A ile trzeba wydaæ? Mieszkanie i wy ywienie, w wypadku podjêcia pracy w gastronomii lub hotelarstwie, zazwyczaj zapewnia pracodawca (odlicza za to 25% wynagrodzenia). Ceny wiêkszoœci artyku³ów spo ywczych s¹ znacznie (o 20-60%) wy sze ni w Polsce. 8

9 Info w sieci Oficjalna strona Cypru: Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP na Cyprze: Portal cypryjski: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana! Naj³atwiej o pracê w bran y turystycznej, gastronomicznej i w budownictwie. Cypryjczycy poszukuj¹ kelnerów, kucharzy, pomocników kucharzy, pokojówek, recepcjonistek, murarzy, zbrojarzy, in ynierów i architektów, piekarzy, cukierników, sprzedawców, kierowców. Wymagania pracodawców: wiek lat, znajomoœæ angielskiego, zaœwiadczenie o niekaralnoœci. Oferty pracy na Cyprze znajdziesz w wojewódzkich urzêdach pracy. W przeciwieñstwie do prywatnych poœredników nie pobieraj¹ one op³at. 9

10 CZECHY w UE od 2004 krou Mo esz podejmowaæ tu pracê lub rejestrowaæ w³asn¹ firmê na takich samych zasadach jak Czesi. Najwa niejsze formalnoœci Polacy uprawnieni do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce mog¹ te same us³ugi œwiadczyæ czasowo na terenie Republiki Czeskiej bez koniecznoœci zdobywania dodatkowych pozwoleñ. Je eli jednak okres wykonywania us³ugi przekracza 3 miesi¹ce, trzeba zg³osiæ dzia³alnoœæ w Urzêdzie Rejestracji Przedsiêbiorców (Zivnostensky Urad). Jeœli chcesz przebywaæ w Czechach d³u ej ni przez 30 dni, powinieneœ na komisariacie policji zg³osiæ miejsce swojego zamieszkania. Natomiast mieszkaj¹c w Czechach d³u ej ni 3 miesi¹ce, mo esz wyst¹piæ o pozwolenie na pobyt czasowy (w czeskiej placówce konsularnej w Polsce lub Wydziale ds. Cudzoziemców Komendy Policji w Pradze). Nie jest to obowi¹zkowe, lecz umo liwia m.in. póÿniejsze ubieganie siê o pozwolenie na pobyt sta³y czy g³osowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Œrednia p³aca brutto w czeskich przedsiêbiorstwach wynosi ponad koron miesiêcznie. Najlepiej zarabiaj¹ dyrektorzy œrednio koron. Kierownicy w fabrykach ok , lekarze 31000, robotnicy leœni jedynie P³aca minimalna wynosi 6700 koron. Najwy sze pensje s¹ w okolicach Pragi, Pilzna i centralnej Bohemii. 10

11 A ile trzeba wydaæ? Koszty mieszkania, wy ywienia oraz rozrywek w Czechach i w Polsce s¹ podobne. Info w sieci Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pradze: Czeski portal informacyjny: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Pracê mo na znaleÿæ w przemyœle samochodowym, elektrotechnicznym, optycznym, gumowym i zwi¹zanym z obróbk¹ drewna. Poszukiwani s¹ hutnicy, specjaliœci obrabiania metali i górnicy. 11

12 DANIA w U Eod 1973 roku Musisz mieæ pozwolenie na pracê i na pobyt. To pierwsze mo esz dostaæ tylko wtedy, gdy na okreœlone stanowisko nie mo na znaleÿæ Duñczyka lub obywatela dawnej piêtnastki. Najwa niejsze formalnoœci Procedura ubiegania siê o pozwolenie na pracê trwa 2-3 miesi¹ce. Podanie wraz ze szczegó³ow¹ dokumentacj¹ sk³adasz w ambasadzie Danii w Warszawie, sk¹d jest ono przesy³ane do Urzêdu ds. Obcokrajowców w Kopenhadze, który podejmuje decyzjê o przyjêciu lub odrzuceniu twojej aplikacji. Zezwolenie kosztuje 420 z³. Bez pozwolenia Polacy mog¹ przebywaæ w Danii do 90 dni. Po up³ywie tego czasu zobowi¹zani s¹ ubiegaæ siê o zgodê na pobyt. Wiêcej informacji: lub praca sezonowa: Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Zarobki pracowników sezonowych wynosz¹ 6-15 euro za godzinê przy zbiorze owoców i euro za pracê przy wiankach i drzewkach. A ile trzeba wydaæ? Mieszkanie mo na wynaj¹æ za 6000 koron miesiêcznie, dom za koron (plus op³aty). Pracownicy sezonowi od maja do wrzeœnia œpi¹ we w³asnych namiotach, póÿniej zakwaterowanie zapewnia im za drobn¹ op³at¹ pracodawca. 12

13 Info w sieci Ambasada Królestwa Danii w Warszawie: Praktyczne informacje: Informacje dla przedsiêbiorców: Duñskie poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Pracê znajd¹ lekarze, pielêgniarki, pracownicy opieki spo³ecznej, kucharze, kelnerzy i pracownicy sezonowi w rolnictwie zatrudnienie od marca do grudnia przy zbiorze truskawek, grochu, cebuli, kukurydzy, jab³ek, gruszek, w szkó³kach ogrodniczych, przy drzewkach bo onarodzeniowych lub adwentowych wiankach. Szansê na legaln¹ pracê w ramach praktyk maj¹ te absolwenci wy szych szkó³ rolniczych.!. Zwi¹zki zawodowe to w Dani prawdziwa si³a. Po yczaj¹ pracownikom pieni¹dze i pomagaj¹ w wyegzekwowaniu wynagrodzenia. 13

14 w UE od 2004 roku W tych krajach bez przeszkód mo esz podejmowaæ pracê. Naj³atwiej o zatrudnienie sezonowe. Najwa niejsze formalnoœci W Estonii mo esz pracowaæ do trzech miesiêcy bez koniecznoœci ubiegania siê o pozwolenie na pobyt. Wiêcej informacji na: lub Na Litwie pobyt d³u szy ni 90 dni tak e trzeba zalegalizowaæ. Wniosek nale y z³o yæ w litewskiej placówce w Polsce lub urzêdzie migracyjnym komisariatu policji na Litwie. Wiêcej informacji na: Podobnie jest na otwie. Aby pozostaæ w tym kraju d³u ej ni 3 miesi¹ce, nale y zarejestrowaæ siê w Urzêdzie ds. Obywatelstwa i Migracji ( lub Warto wiedzieæ, e najbardziej popularn¹ metod¹ poszukiwania pracy na otwie s¹ kontakty osobiste. Jedyn¹ internetow¹ agencj¹ pracy jest Working Day Latvia Pañstwowa Agencja Zatrudnienia pomaga bezrobotnym i wydaje publikacjê Darbodienia zamieszczaj¹c¹ informacje o poszukuj¹cych pracy i pracodawcach. Og³oszenia o wolnych miejscach mo na znaleÿæ w ogólno³otewskiej gazecie Latvijas Avize oraz Diena. Zawieranie umów o pracê jest okreœlone przez ³otewski Kodeks Pracy 14

15 Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Œrednia pensja w Estonii wynosi 6748 koron miesiêcznie i 40,76 koron za godzinê (p³aca minimalna 172 euro miesiêcznie). Na Litwie zarabia siê œrednio 1100 litów miesiêcznie. (p³aca minimalna 116 euro miesiêcznie). Œrednia pensja na otwie to 192 ³atów miesiêcznie. (wynagrodzenie nie mo e byæ ni sze ni 145 euro miesiêcznie). A ile trzeba wydaæ? Ceny ywnoœci i zakwaterowania s¹ podobne do cen w Polsce. Info w sieci: Estonia: Ambasada Estonii w Polsce: Informacje o Estonii: Poradnik dla przedsiêbiorców: Oferty pracy: Litwa: Informacje dla przedsiêbiorców: Informacje na temat rynku pracy: Oferty pracy: otwa: Ambasada RP w Rydze: Informacje dla przedsiêbiorców: Pañstwowa Agencja Zatrudnienia: ; Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Na otwie bez problemu znajd¹ pracê programiœci komputerowi, specjaliœci od marketingu i sprzeda y oraz budowlañcy stolarze, malarze, tynkarze itp. 15

16 FINLANDIA Na pracê tutaj potrzebne ci bêdzie pozwolenie. Wydaj¹ je miejscowe urzêdy zatrudnienia. Najwa niejsze formalnoœci Zgodê na pracê uzyskasz pod warunkiem, e na zg³oszony wakat nie mo na znaleÿæ pracownika na fiñskim rynku pracy, a warunki zatrudnienia s¹ zgodne z fiñskimi przepisami i uk³adami zbiorowymi. O pozwolenie mo esz wyst¹piæ przed lub po przyjeÿdzie do Finlandii. Wniosek wype³niasz na stronach internetowych Ministerstwa Pracy: i przesy³asz do Ambasady Finlandii w Polsce. Pozwolenia nie potrzebuj¹ osoby podejmuj¹ce pracê sezonow¹ w rolnictwie (do trzech miesiêcy). U³atwienia dotycz¹ zbioru runa leœnego, prac na plantacjach warzyw i owoców oraz farmach zwierz¹t futerkowych. Polacy mog¹ te bez przeszkód prowadziæ jednoosobow¹ firmê (na podstawie wpisu do rejestru handlowego koszt rejestracji 65 euro). Wiêcej informacji na: w UE od 1995 roku Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Nie istnieje tu pojêcie p³acy minimalnej. Œrednie miesiêczne wynagrodzenie wynosi ok euro. Przyk³adowe zarobki: robotnik przemys³owy ok.12 euro za godzinê, elektryk ok. 14 euro, niewykwalifikowany robotnik budowlany co najmniej 6,6 euro. A ile trzeba wydaæ? Cena lunchu w restauracji wynosi ok. 9 euro. 16

17 Info w sieci Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Republice Finlandii: Ambasada Finlandii w Polsce: ; Ministerstwo Pracy: Departament Imigracji: Informacje dla przedsiêbiorców: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana! Naj³atwiej o pracê dla specjalistów w bran y IT (programiœci, specjaliœci obs³ugi sieci komputerowych czy eksperci w zakresie aplikacji komputerowych). Bardzo sprawnie dzia³aj¹ tu zwi¹zki zawodowe. Negocjuj¹ zbiorowe uk³ady pracy, pomagaj¹ w dochodzeniu praw pracowniczych, wyp³acaj¹ diety dla bezrobotnych (ok. 60% wynagrodzenia). 17

18 FRANCJA Chcesz tutaj pracowaæ? Potrzebna ci bêdzie karta pobytu i karta pracy. w UE od 1951 roku Najwa niejsze formalnoœci Zaczyna za³atwiaæ je twój przysz³y pracodawca: sk³ada wniosek w Dyrekcji Departamentu Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (DDTEEP) oraz ofertê zatrudnienia w Krajowej Agencji ds. Zatrudnienia (ANPE). ANPE wydaje opiniê, na podstawie której DDTEEP podejmuje decyzjê. Jeœli jest ona pozytywna, pracodawca uiszcza op³atê w Urzêdzie ds. Migracji Miêdzynarodowej (OMI), a ca³a dokumentacja jest przesy³ana do konsulatu francuskiego w Polsce, który wydaje wizê pobytow¹. Podobna procedura obowi¹zuje pracowników sezonowych. Pozwolenia na pracê nie potrzebuj¹ samozatrudnieni. Ciekaw¹ propozycj¹ s¹ sta e. Ka dego roku do Francji mo e wyjechaæ 1000 osób. Kryteria: wiek od 18 do 35 lat, znajomoœæ jêzyka francuskiego i co najmniej zawodowe wykszta³cenie. Sta trwa 3 miesi¹ce (z mo liwoœci¹ przed³u enia do 28 miesiêcy). Oferty pracy i sta y we Francji pojawiaj¹ siê w wojewódzkich urzêdach pracy. Przyszli sta yœci mog¹ te skontaktowaæ siê ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wymiany Zawodowych Sta ystów w Europie ADESPE (www.adespe.com) lub poszukaæ pracodawcy na w³asn¹ rêkê. 18

19 Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna stawka to 7,19 euro za godzinê lub 1197 euro miesiêcznie. A ile trzeba wydaæ? Za najtañsze mieszkanie w Pary u zap³acisz najmniej 350 euro (na prowincji ok. 280 euro), co najmniej drugie tyle wydasz na jedzenie. Bilet miesiêczny to wydatek ok. 30 euro, rogalik maœlany kosztuje 1 euro. Info w sieci Ambasada Francji: Ambasada RP we Francji: Ministerstwo Pracy: Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia: Oferty pracy: oferty dla pracowników sezonowych; Poszukiwany-Poszukiwana Najbardziej brakuje pielêgniarek, lekarzy i opiekunów osób starszych. Pracê znajd¹ te stoczniowcy, metalurdzy oraz specjaliœci w zakresie prac remontowo-budowlanych. W sezonie francuscy rolnicy chêtnie zatrudniaj¹ przy zbiorze winogron, jab³ek, borówek i oprawie warzyw. Wymagana jest znajomoœæ jêzyka francuskiego, choæby w stopniu podstawowym. 19

20 20 GRECJA Potrzebne jest pozwolenie na pobyt i pracê. Jednak to nie ty, ale pracodawca wype³nia wniosek i przesy³a go do greckiego wydzia³u spraw obywatelskich. Najwa niejsze formalnoœci Jeœli wyniki badañ greckiego rynku pracy wyka ¹, e na dane stanowisko nie ma chêtnych Greków, urz¹d wyrazi zgodê na zatrudnienie i przeœle dokumenty do konsulatu w Polsce. Tu podpisuje siê umowê i odbiera wizê (koszt ok. 120 z³). Uwaga! Nie mo na zalegalizowaæ pobytu i pracy na miejscu, w Grecji. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Dniówka w sezonie wynosi euro. Pensja minimalna to 668 euro miesiêcznie, ale np. marynarz zarobi ok euro na miesi¹c. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie kawalerki kosztuje euro miesiêcznie, najtañszy obiad w restauracji euro, souvlaki 1,5 euro, hamburger 2 euro. Info w sieci Ambasada RP w Grecji: Greckie poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej znaleÿæ pracê w sezonie przy zbiorze owoców, a tak e na budowach oraz w hotelarstwie i gastronomii (wymagana jest dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego i niemieckiego). Grecy ceni¹ te sobie polskich in ynierów, architektów i marynarzy.

21 MALTA Przez najbli szych 7 lat, eby znaleÿæ tu zatrudnienie bêdziesz potrzebowa³ pozwolenia. Takie przepisy obowi¹zuj¹ nie tylko Polaków, ale wszystkich obywateli UE. Najwa niejsze formalnoœci Twój pracodawca powinien udowodniæ, e oferowana praca nie zosta³a przyjêta przez Maltañczyków. Pozwolenie wydaje siê na rok lub na trzy lata i jest ono równoznaczne z uzyskaniem zgody na pobyt. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Miesiêczna p³aca minimalna wynosi 557 euro. A ile trzeba wydaæ? Bêdziesz potrzebowaæ ok. 300 euro na miesi¹c. Info w sieci Centrum Informacji Europejskiej na Malcie: Publiczne s³u by zatrudnienia: Oferty pracy: net/malta.html; Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej o pracê sezonow¹ w okresie wakacyjnym. Zatrudnienie znajd¹ te kelnerzy, barmani, kucharze, pomocnicy kuchenni, pokojówki, recepcjoniœci, kierowcy, stolarze i animatorzy kultury. Poszukiwani s¹ równie administratorzy sieci, programiœci i technicy komputerowi. 21

22 HISZPANIA w U E od 8195 krou Co roku ustalane s¹ tu tzw. kontyngenty decyduj¹ce o nap³ywie pracowników z zagranicy. Najwa niejsze formalnoœci Oferty pracy zg³aszane przez hiszpañskich pracodawców w ramach kontyngentu przesy³ane s¹ do polskiego Ministerstwa Pracy, a stamt¹d do wojewódzkich urzêdów. Informacje o nich mo na znaleÿæ pod adresem Chêtni do wyjazdu sk³adaj¹ dokumenty w lokalnym urzêdzie pracy. Potem nastêpuje rekrutacja, w której uczestnicz¹: przedstawiciel polskiego ministerstwa, przedstawiciel hiszpañskiej administracji i pracodawca hiszpañski. Uwaga! Teoretycznie mo na od razu wyjechaæ i szukaæ pracy na w³asn¹ rêkê na miejscu, ale za³atwianie formalnoœci w Hiszpanii jest Ÿle widziane przez miejscow¹ administracjê. Pracownicy zatrudnieni d³u ej ni 180 dni potrzebuj¹ wizy z prawem do pracy (wyj¹tkiem s¹ osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek). Wiêcej informacji na Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalne wynagrodzenie to 15,35 euro na dzieñ. Osoby pracuj¹ce np. przy zbiorach truskawek zarobi¹ ok. 30 euro dziennie. Œrednia miesiêczna p³aca wynosi ok euro, a wynagrodzenie minimalne to 598 euro miesiêcznie. A ile trzeba wydaæ? Za kawalerkê w Barcelonie zap³acisz co najmniej 360 euro miesiêcznie. Pokój mo na wynaj¹æ za 22

23 ok. 200 euro. Na miesiêczne wy ywienie musisz przeznaczyæ ok. 300 euro, bilet miesiêczny na komunikacjê miejsk¹ kosztuje ok. 30 euro, a hamburger 2-5 euro. Info w sieci Ambasada RP w Hiszpanii: Krajowe poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Praca sezonowa: Poszukiwany-Poszukiwana Pracownicy wykwalifikowani do sektora przemys³owego, budownictwa, kierowcy, operatorzy maszyn przemys³owych i drukarskich, rzeÿnicy, spawacze, monterzy konstrukcji, in ynierowie budownictwa, œlusarze, technicy bhp, mechanicy, informatycy oraz pracownicy sezonowi w rolnictwie. W paÿdzierniku i listopadzie organizowane s¹ nabory na zbiory truskawek (od stycznia do czerwca). 23

24 HOLANDIA Potrzebujesz pozwolenia na pracê. O tym czy, i jak szybko, je otrzymasz, decyduje twój zawód. Najwa niejsze formalnoœci W Holandii obowi¹zuje strategia sektorowego otwierania rynku pracy. Jeœli szukasz dla siebie miejsca w tej dziedzinie gospodarki, w której brakuje holenderskich pracowników, szybko uzyskasz zezwolenie i zostaniesz zatrudniony (procedura jest uproszczona, a rozpatrywanie podania trwa nie d³u ej ni 2 tygodnie). Informacje o tych przyjaznych cudzoziemcom specjalnych dziedzinach gospodarki mo na uzyskaæ u doradców EURES. Pozwolenia na pracê nie potrzebujesz natomiast w wypadku, gdy masz w³asn¹ firmê. Musisz jednak uzyskaæ zgodê na pobyt. Warunkiem jej otrzymania s¹ wystarczaj¹ce œrodki utrzymania oraz dokumenty (referencje, licencje itp.) pozwalaj¹ce ci udowodniæ, e mo esz uprawiaæ swój zawód w UE od 1951 roku lub prowadziæ firmê. Wiêcej informacji w jêzyku angielskim mo esz znaleÿæ na stronie internetowej Urzêdu Imigracji i Naturalizacji: Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna pensja wynosi 1268 euro miesiêcznie, 291,90 euro tygodniowo i 58,38 euro dziennie. Pielêgniarki zarabiaj¹ 1,4-2 tys. euro miesiêcznie. Pracownicy sezonowi œrednio 25 z³ za godzinê. A ile trzeba wydaæ? Oferty mieszkañ do wynajêcia 24

25 znajdziesz w wydawanej w czwartki i wtorki gazecie ViaVia, a tak e na: oraz stronach z og³oszeniami Info w sieci Ambasada Królestwa Niderlandów: Krajowe poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej o pracê sezonow¹ przy sortowaniu ryb, owoców i warzyw, w szkó³kach drzewek i krzewów ozdobnych oraz przy œcinaniu kwiatów lub pielêgnacji ogrodów. Zajêcie znajd¹ marynarze, kierowcy miêdzynarodowi, pracownicy s³u by zdrowia (asystenci operacyjni, laboranci, pielêgniarki) oraz pracownicy przetwórni. Wymagana znajomoœæ niderlandzkiego b¹dÿ angielskiego. 25

26

27 Co znajdziesz w EURES? Oferty pracy Zdecydowa³eœ siê na pracê zagranic¹ i szukasz odpowiedniej oferty? W EURES znajdziesz ich ponad 50 tys. ze wszystkich pañstw UE. Baza danych jest aktualizowana codziennie. Serwis posiada ³atwy w obs³udze interfejs internetowy. Mo esz wybraæ np. kraj, region, zawód, rodzaj umowy lub powi¹zaæ poszczególne kryteria. Baza CV Bierzesz pod uwagê zmianê pracy i chcesz sprawdziæ, ile warte jest twoje CV? W bazie CV EURES mo esz umieœciæ swój yciorys. Wystarczy wype³niæ odpowiedni formularz. Dostaniesz login i has³o dostêpu, dziêki którym bêdziesz móg³ zmieniaæ i aktualizowaæ swoje dane. Twoje CV bêdzie dostêpne dla wszystkich doradców EURES i pracodawców zarejestrowanych w serwisie. Praktyczne informacje Przygotowujesz siê do wyjazdu i potrzebujesz konkretnej wiedzy na temat ycia i warunków pracy zagranic¹? W EURES znajdziesz informacje dotycz¹ce trendów na rynkach pracy, zapoznasz siê z przepisami przejœciowymi dotycz¹cymi swobodnego przep³ywu pracowników oraz poznasz warunki ycia i pracy w innych pañstwach, w tym liczne szczegó³y dotycz¹ce takich kwestii jak znalezienie mieszkania, sprawy podatkowe, koszty ycia, ochrona zdrowia, przepisy socjalne i wiele innych.

28 IRLANDIA Rynek pracy jest tu otwarty. Mo esz zostaæ zatrudniony na takich samych zasadach jak inni obywatele. Jest jednak wyj¹tek prawo do œwiadczeñ socjalnych zyskujesz po 2 latach pobytu. w UE od 7193 roku Najwa niejsze formalnoœci Mo esz bez przeszkód prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (formalnoœci za³atwiasz w tamtejszym ministerstwie sprawiedliwoœci). Pierwsze pozwolenie wydawane jest na 12 miesiêcy. Wiêcej informacji Zamierzasz pozostaæ w Irlandii d³u ej ni trzy miesi¹ce? Postaraj siê o residence permit. Zg³oœ siê do urzêdu imigracyjnego lub lokalnego posterunku policji i wype³nij stosowny formularz. Trzeba bêdzie przy tym udowodniæ, e pracujesz lub prowadzisz w³asn¹ firmê. Dokument jest wydawany zwykle na 5 lat. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna p³aca to 7 euro za godzinê lub 1183 euro miesiêcznie. Œrednie tygodniowe zarobki w przemyœle ok. 650 euro, w budownictwie 820 euro, a w sektorze publicznym 740 euro. A ile trzeba wydaæ? Najdro ej jest w Dublinie. Wynajêcie dwuosobowego pokoju to koszt co najmniej 300 euro na tydzieñ (na prowincji jest taniej). Wy ywienie to koszt ok. 12 euro dziennie. Lunch w barze kosztuje 6 euro, 7-dniowy bilet autobusowy 16 euro. 28

29 Info w sieci Strona rz¹dowa: Ministerstwo Przedsiêbiorczoœci, Handlu i Zatrudnienia: Irlandzkie s³u by zatrudnienia: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Ze znalezieniem pracy nie powinni mieæ problemu specjaliœci z zakresu budownictwa, informatycy, kierowcy, piekarze, rzeÿnicy oraz lekarze, pielêgniarki i farmaceuci. W sezonie ³atwo o posadê kelnera, barmana lub pracê przy sprz¹taniu. Podstawowym kryterium ubiegania siê o pracê jest bardzo dobra znajomoœæ angielskiego. Pracodawcy nadal poszukuj¹ wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie informatyki (programiœci), bankowoœci i finansów (ksiêgowi, analitycy finansowi). 29

30 30 ISLANDIA Tutaj równie konieczne jest zezwolenie na pracê i pobyt. W twoim imieniu ubiega siê o nie pracodawca. Najwa niejsze formalnoœci Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie wraz z umow¹ o pracê i wnioskiem o pozwolenie na pobyt twój szef wysy³a do Dyrektoriatu ds. Migracji, który rozpatruje podanie i przekazuje je do Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia. Uwaga! Pozwolenie na pobyt i pracê trzeba uzyskaæ przed przybyciem do kraju. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna p³aca w 2004 roku wynosi³a tu 1130 euro ( koron) miesiêcznie. Robotnicy zarabiaj¹ œrednio 1600 euro, a specjaliœci 4000 euro miesiêcznie. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie pokoju kosztuje koron, kawalerki ok Drugie tyle nale y przeznaczyæ na wy ywienie. Info w sieci Centrum Miêdzykulturowe: Dyrektoriat ds. Zatrudnienia: Dyrektoriat ds. Migracji: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Specjaliœci z zakresu budownictwa (in ynierowie i robotnicy wykwalifikowani), kierowcy, robotnicy do pracy na farmach i w hotelarstwie lub gastronomii.

31 ZnaleŸæ pracê w tym pañstwie nie jest ³atwo, dlatego na pocz¹tek warto rozwa yæ sta. Najwa niejsze formalnoœci Sta to propozycja dla ciebie, jeœli masz lat i co najmniej zawodowe wykszta³cenie. Ta forma zatrudnienia trwa 12 miesiêcy, a mo na przed³u yæ j¹ jeszcze o 6. Ka dego roku w charakterze sta ysty mo e pracowaæ w Luksemburgu 30 m³odych ludzi z Polski. Warunek? Trzeba samemu znaleÿæ pracodawcê. Jeœli natomiast chcesz znaleÿæ w Luksemburgu zatrudnienie na sta³e, potrzebujesz zezwolenia na pracê i pobyt. Za³atwienie formalnoœci le y w gestii pracodawcy. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? P³aca minimalna wynosi 1467 euro i jest najwy sza w ca³ej UE. A ile trzeba wydaæ? Pokój wynajmiesz za euro, kawalerkê za 600 euro, dwupokojowe za euro. Wy ywienie jest znacznie tañsze. Obiad w restauracji zjesz ju za ok. 5 euro, hamburger kosztuje 1,65 euro. Info w sieci Oficjalny portal Rz¹du Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga: Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Wysokiej klasy specjaliœci oraz personel pomocniczy do pracy w instytucjach unijnych. 31

32 NIEMCY Naj³atwiej jest o zatrudnienie sezonowe podczas zbioru owoców. Polacy mog¹ pracowaæ w ten sposób maksymalnie 4 miesi¹ce w roku kalendarzowym. Najwa niejsze formalnoœci Niemiecki pracodawca zg³asza chêæ zatrudnienia pracowników sezonowych do Centralnego Biura Poœrednictwa Pracy, a stamt¹d poprzez polskie ministerstwo oferty trafiaj¹ do wojewódzkich urzêdów pracy. Szczególnie ciekawe s¹ propozycje zatrudnienia na wakacje (idealne dla studentów). Oferty pojawiaj¹ siê na prze³omie paÿdziernika i listopada lub na pocz¹tku grudnia. Mog¹ z nich skorzystaæ studenci studiów dziennych (ale nie ostatniego roku), w wieku od 18 do 35 lat, znaj¹cy jêzyk niemiecki. Zwykle jest wiêcej chêtnych ni miejsc, dlatego o tym kto pojedzie, decyduje losowanie (w wakacje 2005 r. wyjedzie 700 polskich studentów). Wiêcej informacji: lub Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Robotnicy sezonowi dostan¹ 4-6 euro za godzinê. Œrednie miesiêczne zarobki pracowników pe³noetatowych wynosz¹ ok euro w us³ugach i 2900 euro w handlu i przemyœle. A ile trzeba wydaæ? Pracownikom sezonowym mieszkanie i wy ywienie zapewniaj¹ zwykle pracodawcy. Wynajêcie pokoju kosztuje euro, kawalerki 32

33 euro. Za najtañszy obiad w restauracji zap³acisz ok. 10 euro, hamburger kosztuje 1 euro, czekolada 60 eurocentów. Jeœli gotujesz w domu, a ywnoœæ kupujesz w supermarkecie, to na miesiêczne utrzymanie musisz przeznaczyæ co najmniej 150 euro. Info w sieci Ambasada Niemiec w Warszawie: Federalna Agencja Zatrudnienia: Krajowe poœrednictwo pracy: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana W sezonie najczêœciej zatrudniani s¹ pracownicy do zbioru owoców (jab³ek i truskawek) oraz warzyw (szparagi i pomidory). Niemcy potrzebuj¹ równie informatyków, lekarzy, pielêgniarek oraz opiekunek. 33

34 NORWEGIA w EFTA od 0169 oku Nie bêdzie ³atwo, ale jeœli ju uda ci siê tu zatrudniæ, nie powinieneœ narzekaæ. Na pocz¹tek potrzebujesz pozwolenia na pobyt i pracê. r Najwa niejsze formalnoœci Zezwolenie mo na za³atwiæ jeszcze przed wyjazdem, w Polsce w konsulatach Norwegii lub na norweskim posterunku policji (nale y wype³niæ formularz wniosku, do³¹czyæ potwierdzenie zatrudnienia i zdjêcie). Wszystkie te formalnoœci mo e te wzi¹æ na siebie twój pracodawca, pod warunkiem, e uzyska od ciebie upowa nienie. Niezbêdne formularze dostaniesz w ambasadzie Norwegii w Polsce lub na policji albo znajdziesz w internecie: Uwaga! Z³o enie wniosku jest bezp³atne. Wyj¹tek stanowi¹ kandydatki na au-pair, które p³ac¹ 800 koron. Pracê na wakacje mo na znaleÿæ w internecie pod adresem (w polu tekstowym nale y wpisaæ s³owo sommer). Og³oszenia takie pojawiaj¹ siê ju w lutym, nie warto wiêc czekaæ na ostatni¹ chwilê! Wiele przydatnych informacji dla osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ znajdziesz w internetowym serwisie informacyjnym dla firm na stronie 34 Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Pensje s¹ negocjowane przez pracodawców i zwi¹zki zawodowe. Czêsto zawierane s¹ umowy zbiorowe dotycz¹ce wynagrodzenia. Œrednia miesiêczna p³aca wynosi obecnie ok koron. Wiêcej na ten temat na A ile trzeba wydaæ? Og³oszenia o mieszkaniach do wynajêcia mo na znaleÿæ w prasie lokalnej oraz w ogólnokrajowej

35 gazecie Aftenposten lub w internecie Wynajêcie ma³ego domku (70 m) kosztuje ok koron miesiêcznie. Bardzo drogie jest jedzenie: kilogram miêsa to 100 koron, czekolada 20 koron, hamburger 28 koron. Info w sieci Oficjalna strona Norwegii w Polsce (w jêz. polskim): Oficjalny serwis rz¹du Norwegii: Informacje o Norwegii: Portal zawieraj¹cy ³¹cza do wszystkich gazet norweskich: Informacja o warunkach ycia i pracy w Norwegii: Oferty pracy: Krajowa lista ofert pracy: Przegl¹darka stron internetowych zawieraj¹cych oferty pracy w Norwegii: Oferty pracy i informacje publikowane przez Norweski Urz¹d Zatrudnienia: Poszukiwany-Poszukiwana! Zatrudnienie znajd¹ in ynierowie i robotnicy chêtni do pracy na platformach wiertniczych, w budownictwie i przemyœle rybnym. W sezonie letnim (od maja do wrzeœnia) poszukiwani s¹ pracownicy w sektorze turystyki (kucharze, kelnerzy oraz personel niewykwalifikowany do sprz¹tania i pomocy w kuchni). Uwaga! Czêsto wymagana jest znajomoœæ norweskiego. Du e znaczenie odgrywaj¹ tu prywatne kontakty. Osoba znana ma wiêksze szanse na pracê. Dziêki znajomoœciom zyskuje siê dostêp do nieoficjalnego rynku wolnych posad. 35

36 PORTUGALIA 36 Mo esz tu pracowaæ, pod warunkiem e masz pozwolenie na pracê przyznane przez konsulat Portugalii w Polsce. Najwa niejsze formalnoœci Starania o przyznanie specjalnej wizy mog¹ potrwaæ kilka miesiêcy. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? P³aca minimalna w us³ugach, rolnictwie i przemyœle wynosi 437 euro. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie pokoju kosztuje 200 euro, mieszkania euro Za najtañszy obiad w restauracji zap³acisz ok. 10 euro, hamburger kosztuje 3 euro. Jeœli bêdziesz gotowaæ samodzielnie, to na miesiêczne wy ywienie musisz przeznaczyæ co najmniej 200 euro. Pracownikom sezonowym zakwaterowanie i wy ywienie zapewnia zwykle pracodawca. Info w sieci Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego: Wysoka Intendentura ds. Migracji i Mniejszoœci Etnicznych: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej znaleÿæ pracê w bran y budowlanej lub turystyce (w rejonie Algarve). Portugalczycy chêtnie zatrudniaj¹ murarzy, tynkarzy, kierowców, kelnerów i barmanów. W sezonie potrzebne s¹ osoby do zbioru owoców. Poszukiwani s¹ informatycy (ale zarobki du o ni sze ni w innych krajach UE).

37 Rynek pracy stoi przed tob¹ otworem. Najwa niejsze formalnoœci Jeœli chcesz pozostaæ w tym kraju d³u ej ni 90 dni, musisz na policji z³o yæ specjalny wniosek. Nale y do niego do³¹czyæ paszport, 3 fotografie oraz zaœwiadczenie o zatrudnieniu. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna pensja wynosi 167 euro. Œrednia ok. 300 euro miesiêcznie. W rejonie Bratys³awy wynagrodzenie jest wy sze o ok. 30% w porównaniu z reszt¹ kraju. A ile trzeba wydaæ? Ceny s¹ porównywalne z tymi w Polsce. Info w sieci Ambasada RP na S³owacji: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Pracê znajdziesz w us³ugach finansowych, handlu, nieruchomoœciach, hotelarstwie i opiece zdrowotnej. 37

38 38 Tak e w tym kraju bez przeszkód mo esz szukaæ sobie pracy. Najwa niejsze formalnoœci Wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt nale y z³o yæ w administracji regionalnej w ci¹gu 3 miesiêcy od przyjazdu. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Minimalna miesiêczna pensja wynosi 490 euro. Dentysta dostaje ok euro miesiêcznie, in ynier mechanik 830 euro. Przydadz¹ siê choæby podstawy s³oweñskiego, ale dogadasz siê te po niemiecku lub angielsku. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie jednopokojowego mieszkania kosztuje euro miesiêcznie, pizza ok. 6 euro, bilet jednorazowy 1 euro, miesiêczny 29 euro. Info w sieci Ambasada RP w S³owenii: Oferty pracy: ; Krajowe s³u by zatrudnienia: Poszukiwany-Poszukiwana Dentyœci, in ynierowie-mechanicy i in ynierowie budownictwa.

39 SZWAJCARIA Najkorzystniej wyjechaæ tu na sta, o sta³¹ pracê znacznie trudniej. Najwa niejsze formalnoœci Po znalezieniu pracodawcy musisz uzyskaæ pozwolenie na pracê. Szwajcarska firma wystawia ci rekomendacjê i potwierdza chêæ zatrudnienia. A ty wysy³asz te dokumenty do Ambasady Szwajcarii w Polsce. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Œrednie miesiêczne wynagrodzenie wynosi franków w zale noœci od wykszta³cenia i stanowiska. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie pokoju kosztuje franków, dwupokojowego mieszkania Za najtañszy obiad w restauracji zap³acisz 20 franków, za hamburgera 10. Info w sieci Oferty pracy: wwwskitotal.com (praca w oœrodkach narciarskich). Poszukiwany-Poszukiwana! Naj³atwiej o pracê dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Do Szwajcarii mo na wyjechaæ na sta. Trwa 12 miesiêcy, ale istnieje szansa przed³u enia go o 6. Ka dego roku w charakterze sta ystów pracuje tu 150 m³odych ludzi z Polski. 39

40 SZWECJA Obowi¹zuje tu zasada swobody przep³ywu pracowników. Jeœli planujesz zatrudniæ siê na krócej ni 3 miesi¹ce, nie potrzebujesz zezwolenia na pobyt. w UE od 1995 roku Najwa niejsze formalnoœci Jeœli jednak chcesz mieszkaæ tutaj d³u ej ni 90 dni, musisz wyst¹piæ o pozwolenie na pobyt. Wniosek wraz z paszportem i zaœwiadczeniem o zatrudnieniu sk³adasz w urzêdzie ds. migracji. Po otrzymaniu zezwolenia zg³aszasz siê do urzêdu podatkowego po numer personalny i kartê podatkow¹. Z prawem pobytu i numerem masz te same przywileje spo³eczne co Szwed. Wiêcej informacji: Natomiast w³asn¹ firmê rejestrujesz w urzêdzie patentowo-rejestrowym. A w urzêdzie podatkowym wystêpujesz o nadanie numeru VAT. Wiêcej informacji na temat tych procedur znajdziesz na Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Œrednie miesiêczne wynagrodzenie wynosi koron. Lekarze i dentyœci zarobi¹ koron, informatyk 32000, sprz¹taczka Zbieracze runa leœnego mog¹ dostaæ od 160 do 800 koron dziennie. Za kilogram jagód w skupie p³ac¹ 8-10 koron, w ci¹gu dnia mo esz ich zebraæ kg. Kilogram borówek kosztuje 6 koron, a zrywa siê je 40

41 w takim samym tempie jak jagody. Natomiast kilogram malin bagiennych 55 koron mo na zebraæ w 30 min. A ile trzeba wydaæ? Jeœli jesteœ pracownikiem sezonowym (np. zbieraczem runa leœnego) mo esz zatrzymaæ siê na kempingu. Miejsce w domku kempingowym kosztuje koron za dobê. Wynajêcie pokoju to wydatek Dwupokojowe mieszkanie mo na wynaj¹æ za ok koron miesiêcznie, czteropokojowe na prowincji za koron (najdro sze mieszkania s¹ w centrum Sztokholmu). Ceny ywnoœci i koszty utrzymania w Szwecji s¹ bardzo wysokie. Wybieraj¹c siê do pracy sezonowej, mo na jednak zabraæ jedzenie ze sob¹. Mieszkaj¹c w Szwecji, wydasz na ywnoœæ ok koron tygodniowo, choæ podobno mo na te prze yæ i za 2000 koron miesiêcznie. cdn str

42 Info w sieci Informacje ogólne: Szwedzki Urz¹d Poœrednictwa Pracy: (oferty pracy i po yteczne informacje); Oferty pracy: (praca czasowa); Poszukiwany-Poszukiwana Pod koniec lipca zaczynaj¹ siê zbiory runa leœnego. Mo esz jechaæ na w³asn¹ rêkê lub skorzystaæ z firm poœrednicz¹cych. Wiele wskazówek znajdziesz na stronie Szwedzi potrzebuj¹ te lekarzy (jeœli masz doœwiadczenie, specjalizacjê, znasz jêzyk angielski lub niemiecki to pracê masz jak w banku), dentystów pielêgniarek i opiekunów osób starszych. Zatrudnienie znajd¹ te robotnicy budowlani, sprz¹taczki i opiekunki do dzieci. 42

43 WEGRY Nie napotkasz tu adnych ograniczeñ w podejmowaniu pracy. Najwa niejsze formalnoœci Rynek pracy jest otwarty. Polacy przebywaj¹cy na Wêgrzech d³u ej ni 3 miesi¹ce musz¹ jednak uzyskaæ pozwolenie na pobyt. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Œrednie miesiêczne wynagrodzenie wynosi ok. 500 euro, pensja minimalna 232 euro. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie mieszkania na miesi¹c kosztuje co najmniej 300 euro, jedzenie 150 euro, bilet miesiêczny 22 euro (1 euro = 242 forinty). Info w sieci Ambasada RP w Budapeszcie: Publiczne s³u by zatrudnienia: Oferty pracy: Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej o pracê w budownictwie, przemyœle przetwórczym i handlu. Brakuje te in ynierów i pielêgniarek. Znajomoœæ wêgierskiego jest przydatna, ale wystarczy dobrze mówiæ po angielsku. 43

44 WIELKA BRYTANIA Znalezienie pracy w Anglii nie jest problemem. Rz¹d brytyjski gwarantuje legalne zatrudnienie i ochronê przez tamtejsze prawo pracy. Jest tylko jeden warunek. W ci¹gu miesi¹ca od podjêcia zatrudnienia musisz wpisaæ siê do rejestru pracowników (WRS) prowadzonego przez Home Office. 44 Najwa niejsze formalnoœci Nale y wype³niæ formularz WRS (Worker Registration Scheme), do³¹czyæ do niego kopiê kontraktu lub potwierdzenie zatrudnienia, dwa zdjêcia, paszport lub dowód i potwierdzenie wp³aty 50 funtów. Wszystko wysy³asz listem potwierdzonym na adres: Home Office, Worker Registration Scheme, Walsall Road, Cannock, WS11 0WS. Wiêcej informacji i formularz znajdziesz na Decyzjê o tym, czy zosta³eœ zarejestrowany, czy nie, dostaniesz poczt¹. W praktyce b. nieliczne s¹ przypadki odmowy zarejestrowania. Nie musisz rejestrowaæ siê w Home Office, jeœli chcesz prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wiêcej informacji na temat zak³adania firmy w Anglii: Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Najni sze wynagrodzenie to 4,10 funta za godzinê (dla osób w wieku 18-21) lub 4,85 funta za godzinê (dla osób powy ej 22 lat). Minimalne stawki w rolnictwie wynosz¹ 4,5 funta za godzinê np. przy zbiorach owoców i 5,15 np. przy obs³udze w UE od 1973 roku

45 maszyn. Minimalna pensja miesiêczna to 1197 euro. Sk³adka na ubezpieczenie wynosi ok. 2 funtów tygodniowo. Natomiast zasadnicza stawka podatku od osób prawnych to 30%, ale istniej¹ liczne ulgi. Pracuj¹c tu legalnie, masz prawo do bezp³atnej opieki medycznej, zasi³ku chorobowego i macierzyñskiego. Przyk³adowe zarobki: murarz funtów tygodniowo, monter rusztowañ , pomywacz w kuchni 270. A ile trzeba wydaæ? Wynajêcie najtañszej kawalerki w Londynie kosztuje ok funtów na miesi¹c. Pokój mo na znaleÿæ za funtów tygodniowo (dwuosobowy) lub (jednoosobowy). Zazwyczaj przed wynajmem p³aci siê kaucjê w wysokoœci miesiêcznego czynszu. Mieszkania najlepiej poszukaæ jeszcze przed wyjazdem (mnóstwo ofert w internecie). A jeœli to siê nie uda, alternatyw¹ s¹ noclegi w schronisku studenckim (w Londynie 22 funty za dobê). cdn str

46 Na wy ywienie trzeba przeznaczyæ ok. 10 funtów dziennie. Najtañszy obiad w restauracji kosztuje 5 funtów, Big Mac 4 funty. Pojedynczy przejazd autobusem to koszt ok. 1 funta, ca³odzienny bilet autobusowy kupisz za 2,5 funta, tygodniowy za 10 funtów. Pamiêtaj o tym, e koszty utrzymania na Wyspach Brytyjskich s¹ naprawdê bardzo wysokie! Jeœli wybierasz siê tam nie maj¹c zagwarantowanej pracy ani mieszkania, musisz wzi¹æ ze sob¹ przynajmniej funtów. Info w sieci Ambasada Wielkiej Brytanii: Publiczne urzêdy zatrudnienia: Program Rejestracji pracowników: Opieka zdrowotna: Recruitment and Employment Confederation (brytyjskie agencje poœrednictwa pracy): Izby Handlowe w Wielkiej Brytanii Prawa wynikaj¹ce z umowy, warunki pracy, p³aca minimalna: Opodatkowanie i sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne: Emerytury, zasi³ki, miêdzynarodowe ubezpieczenia spo³eczne: Gazety: Strona rz¹du szkockiego: Oferty pracy:

47 Poszukiwany-Poszukiwana Naj³atwiej o pracê w gastronomii, hotelarstwie i na farmach. Pracê w Anglii znajd¹ te nauczyciele, lekarze, stomatolodzy, pielêgniarki i opiekunowie osób starszych (ze znajomoœci¹ jêz. angielskiego). Wiele zarejestrowanych pracowników znalaz³o zatrudnienie w sektorze administracji, biznesu i zarz¹dzania. Anglicy chêtnie zatrudniaj¹ te polskich kierowców oraz specjalistów z zakresu budownictwa.! Poœrednictwo pracy w Anglii jest bezp³atne. Jeœli korzystasz z us³ug agencji, sprawdÿ, czy jest ona zarejestrowana Najlepiej poszukaæ zatrudnienia jeszcze przed przyjazdem na Wyspy Brytyjskie. Dobrym pomys³em jest przegl¹danie ofert zamieszczonych w internecie albo skorzystanie z publicznych s³u b zatrudnienia. Mo na te rozejrzeæ siê za prac¹ poza Londynem, który jest uwa any za jedno z najdro szych miejsc na œwiecie. 47

48 WLOCHY Czeka tu na Polaków a pozwoleñ na pracê. Obowi¹zuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Najwa niejsze formalnoœci Dostêp do rynku pracy reguluje ustalany ka dego roku kontyngent. Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na pracê mo esz znaleÿæ w internecie ( lub Do³¹cz do niego wstêpn¹ umowê o pracê i wyœlij do regionalnego urzêdu pracy listem poleconym z zaznaczon¹ na stemplu dok³adn¹ dat¹ i godzin¹ nadania. Po uzyskaniu zgody zg³oœ siê na policjê i z³ó wniosek o pozwolenie na pobyt. Limitom kontyngentowym nie podlegaj¹ niektóre zawody oraz osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Bilans zysków i strat Ile mo na zarobiæ? Najczêœciej 4-5 euro za godzinê. Przyk³adowe zarobki: pomoc domowa, opiekunka osób starszych, opiekunka do dzieci euro miesiêcznie. A ile trzeba wydaæ? Najdro ej jest w Mediolanie, tu za kawalerkê trzeba zap³aciæ co najmniej 700 euro, w Rzymie 400 euro (dwupokojowe mieszkanie to miesiêczny koszt 1200 euro), w Kalabrii kawalerka kosztuje 350 euro, a mieszkanie dwupokojowe co najmniej 600 euro. Za sieciówkê na wszystkie œrodki komunikacji miejskiej zap³acisz 16 euro, a za najtañsz¹ pizzê 6 euro. 48

49 Info w sieci Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Spo³ecznej; W³oskie ministerstwo pracy: Ambasada RP we W³oszech: Biuro ekonomiczno-handlowe RP we W³oszech: Zwi¹zek Polaków we W³oszech: Portal w³oski dla cudzoziemców we W³oszech: Og³oszenia prasowe z ofertami pracy: Oferty pracy: ; ; Poszukiwany-Poszukiwana Pielêgniarki, opiekunki osób starszych, pomoce domowe, in ynierowie budowlani, wykwalifikowani pracownicy budowlani, spawacze okrêtowi, pracownicy sezonowi do pracy w winnicach i na plantacjach (zbór jab³ek w paÿdzierniku, winogron w listopadzie). 49

50 Europaszport to piêæ przejrzystych dokumentów dziêki którym zaprezentujesz swoje osi¹gniêcia w sposób zrozumia³y dla przysz³ego pracodawcy. 1. EuroCV yciorys o jednakowym uk³adzie dla wszystkich. 2. Europaszport Jêzykowy formularz, w którym opiszesz swoj¹ znajomoœæ jêzyków. 3. Europaszport Mobilnoœci wykaz zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, w których uczestniczy³eœ. 4. Uzupe³nienie Dyplomu Europaszportu dokument opisuj¹cy przebieg twojej nauki (wydawany jest wraz z dyplomem studiów wy szych). 5. Uzupe³nienie Œwiadectwa Europaszportu dokument. szczegó³owo przedstawiaj¹cy twoje kwalifikacje (wydawany jest ze œwiadectwem ukoñczenia szko³y zawodowej). Wiêcej informacji oraz formularze Euro CV i Paszportu Jêzykowego: (Krajowe Centrum Europaszportu)

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Skład: EPROFESS, Żory Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY STAŁEJ I SEZONOWEJ - 2009

OFERTY PRACY STAŁEJ I SEZONOWEJ - 2009 KONTAKT International 35-051 Rzeszów ul. Chodkiewicza 7 tel. (017) 862 02 53, fax (017) 852 02 33 www.kontakt-international.pl www.polish-workers.pl Numer Certyfikatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy: 1002/1b

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja czasowa pojazdów

Rejestracja czasowa pojazdów Rejestracja czasowa pojazdów STAROSTWO POWIATOWE W MY LENICACH 32-400 My lenice ul. Reja 13 telefon: 12 2749 740 e-mail: starostwo@myslenicki.pl http://www.myslenicki.pl KARTA INFORMACYJNA REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Informacje ogólne Co to jest program Socrates-Erasmus tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających międzynarodową wymianę studentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: udskior.gov.pl/biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content Warszawa: Zakwaterowanie, wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Izraelu 2015-06-16 17:12:52

Jeśli chcesz pracować w Izraelu 2015-06-16 17:12:52 Jeśli chcesz pracować w Izraelu 2015-06-16 17:12:52 2 Izrael ma stosunkowo niskie bezrobocie, ale stosuje restrykcyjną politykę w zakresie zatrudnienia obywateli obcych. Na tutejszym rynku brakuje wyszkolonych

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Rosji 2015-06-16 10:16:33

Jeśli chcesz pracować w Rosji 2015-06-16 10:16:33 Jeśli chcesz pracować w Rosji 2015-06-16 10:16:33 2 Przepisy ustawy w przedmiocie zatrudnienia cudzoziemców wprowadzają ograniczenia dostępu cudzoziemców do wykonywania niektórych prac w administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

www.polishconnection.no www.podatek.no wwww.omega-as.no www.mittgdansk.no

www.polishconnection.no www.podatek.no wwww.omega-as.no www.mittgdansk.no ODWOŁANIE 2015 Lista dokumentów: 1. Dokument Skatteoppgjor / Tax Assessment za dany rok podatkowy, czyli wynik rozliczenia! Dokument ten przychodzi między czerwcem a październikiem. Nie otrzymałeś jeszcze

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwana dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 20... - 20...

ROK SZKOLNY 20... - 20... Please add your file reference number here:... Please return all documents, signed and completed, to: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo