Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r."

Transkrypt

1 Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym z dnia 23 czerwca 2008 r. Niniejszy Prospekt został przygotowany zgodnie z wydaną przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcją opisującą działanie instytucji zbiorowego inwestowania (Financial Services Authority s Collective Investment Scheme Sourcebook) SIF do złoŝenia

2 SPIS TREŚCI nr strony: 1. Streszczenie 3 2. Spis podmiotów Skandia Investment Funds Podmiot Zarządzający Spółki Doradcy inwestycyjni Depozytariusz Tytuły w Spółce Transfer tytułów Wycena Nabycie, umorzenie i konwersja tytułów Wypłaty i akumulacja Opłaty i koszty Podmiotu Zarządzającego Spółki Opłaty i koszty Depozytariusza Opłata administracyjna Opłaty pobierane przez doradców inwestycyjnych Pozostałe koszty Spółki Koszty początkowe Opodatkowanie Raporty i sprawozdania finansowe Roczne walne zgromadzenie Głosowanie Uprawnienia w zakresie inwestycji i pożyczek Czynniki ryzyka Likwidacja Spółki i zakończenie działalności Funduszy Pozostałe informacje Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Załącznik VII Załącznik VIII 95

3 STRESZCZENIE Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Skandia Investments Funds; należy się z nimi zapoznać w powiązaniu z pełnym tekstem niniejszego dokumentu, z którego one pochodzą. Struktura: Skandia Investment Funds jest otwartą spółką inwestycyjną zarejestrowaną jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym. Ma ona status UCITS (instytucji zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) i spółki nadrzędnej, a w jej skład będą wchodzić następujące subfundusze: UK Equity Blend Fund, US Equity Blend Fund, European Equity Blend Fund, Japanese Equity Blend Fund, Far East Equity Blend Fund, UK Fixed Interest Blend Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, Global Fixed Interest Blend Fund, Global Best Ideas Fund, UK Strategic Best Ideas Fund", UK Best Ideas Fund oraz Alternative Investments Fund, łącznie zwane Funduszami. Instytucje zbiorowego inwestowania, w które inwestują Fundusze, będą ograniczać się do instytucji posiadających status UCITS autoryzowanych przez Urząd ds. Usług Finansowych (FSA) oraz instytucji niemających statusu UCITS przeznaczonych dla klientów indywidualnych, instytucji zbiorowego inwestowania uznanych przez FSA oraz innych instytucji mających status UCITS. Alternative Investments Fund CEL Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału inwestorów poprzez dokonywanie lokat w szereg zróżnicowanych aktywów. POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz będzie dokonywał lokat głównie w instytucje zbiorowego inwestowania w celu uzyskania dostępu do zdywersyfikowanego portfela inwestycji, w którym będą znajdować się, między innymi, gotówka, instrumenty o stałym oprocentowaniu, surowce (pośrednio), waluty, akcje oraz instrumenty pochodne. Fundusz może dokonywać lokat w instytucje zbiorowego inwestowania, które są zarządzane lub obsługiwane przez Podmiot Zarządzający Spółki (PZS) lub podmiot stowarzyszony z PZS. Fundusz może także dokonywać lokat w zbywalne papiery wartościowe. Instrumenty pochodne (np. kontrakty na różnice i transakcje swap) mogą być wykorzystywane w celu zajmowania pozycji, których wartość rośnie w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego spada, lub pozycji, których wartość rośnie w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego rośnie. Fundusz może również wykorzystywać instrumenty pochodne (np. kontrakty na różnice oraz kontrakty terminowe stanowiące przedmiot obrotu giełdowego) w celu ograniczenia zaangażowania Funduszu na 3

4 rynku. W celu ograniczenia ryzyka walutowego dla klas tytułów objętych hedgingiem walutowym mogą być wykorzystywane także transakcje terminowe typu forward. Instytucje zborowego inwestowania oraz wybrane portfele, w które będzie inwestował Fundusz, będą zarządzane przez stale monitorowanych zewnętrznych menedżerów funduszu dysponujących specjalistyczną wiedząlub oraz będą korzystać z porad takich menedżerów. Nazwa Global Best Ideas Fund ma swe źródło w tym, że w skład tego funduszu wchodzi portfel notowanych na całym świecie papierów wartościowych stanowiący odzwierciedlenie najlepszych pomysłów inwestycyjnych wyznaczonego(-ych) doradcy(-ów) inwestycyjnego(-ych) w każdym regionie geograficznym. Nazwa UK Best Ideas Fund ma swe źródło w tym, że na portfel tego funduszu będą składać się głównie papiery wartościowe emitowane w Wielkiej Brytanii, stanowiące odzwierciedlenie najlepszych pomysłów inwestycyjnych wyznaczonego(-ych) doradcy(-ów) inwestycyjnego(-ych). Podmiot zarządzający spółki: Skandia Investment Management Limited. Waluta bazowa: funt szterling. Klasy tytułów denominowanych w funtach szterlingach: akumulacyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach dostępne są dla US Equity Blend Fund, European Equity Blend Fund, Japanese Equity Blend Fund, Far East Equity Blend Fund, Global Best Ideas Fund, UK Best Ideas Fund oraz Alternative Investments Fund. Dystrybucyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach dostępne są dla UK Equity Blend Fund, UK Fixed Interest Blend Fund oraz Global Fixed Interest Blend Fund. Inwestycja w daną klasę tytułów uzależniona jest od minimalnej inwestycji początkowej. Klasy tytułów denominowanych w USD, EUR i SEK: Dostępne Akumulacyjne tytuły denominowanie w USD, EUR i SEK określone zostały w Załączniku I (USD), Załączniku II (EUR) i Załączniku III (SEK). W przyszłości dla każdego z Funduszy mogą być emitowane nowe klasy tytułów. Minimalna inwestycja i liczba posiadanych jednostek w Funduszach: Minimalna kwota inwestycji, dodatkowa minimalna kwota inwestycji oraz minimalna wymagana liczba posiadanych jednostek Funduszy zostały szczegółowo określone w Załączniku I. 4

5 Polityka dystrybucyjna: W przypadku akumulacyjnych tytułów cały dochód jest automatycznie do nich dopisywany po odjęciu kosztów i znajduje odzwierciedlenie w cenie każdego tytułu. Przypisany zysk będzie obliczany 31 grudnia oraz 30 czerwca i ponownie inwestowany 28 lutego i 31 sierpnia. Posiadaczom dystrybucyjnych tytułów przysługuje prawo otrzymania zysku z tytułu tych jednostek w określonych dniach dystrybucyjnych, tj. 28 lutego i 31 sierpnia. Data sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego: 31 grudnia Dni operacji i wycena: Regularne wyceny wszystkich Funduszy dokonywane są każdego dnia operacji w momencie wyceny Funduszu, który to moment będzie przypadał na godzinę w południe (GMT). Dniem operacji będzie każdy Dzień Roboczy. Tytuły będą zbywane po cenie określonej w momencie wyceny, po otrzymaniu na nie zlecenia. Jeżeli zatem zlecenie wpłynie po w południe danego dnia operacji, zostanie ono zrealizowane po cenie określonej w momencie wyceny następnego dnia operacji. Dzień Roboczy oznacza każdy dzień normalnej pracy London Stock Exchange, z wyjątkiem tych dni, o których Depozytariusz został poinformowany przez PZS, w których PZS nie będzie normalnie pracował z powodu dnia wolnego lub innych okoliczności będących przedmiotem ustaleń pomiędzy PZS i Depozytariuszem. Wycena: Ceny tytułów będą ustalane w momencie wyceny mającym miejsce każdego dnia operacji i będą cenami przyszłymi. Będą one publikowane codziennie w Internecie pod adresem dlatego też będą miały charakter historyczny. Informacje o cenach będzie można także uzyskać pod nr. telefonu Dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia pojawią się w dalszej części dokumentu. O ile nie stwierdzono w sposób wyraźny inaczej, wszystkie pojęcia użyte w niniejszym Prospekcie mają takie samo znaczenie, jak to określone w wydanej przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcji w sprawie działania instytucji zbiorowego inwestowania ( Instrukcja COLL ). 5

6 SPIS PODMIOTÓW Podmiot zarządzający spółki: Skandia Investment Management Limited (zatwierdzony i podlegający regulacji Urzędu ds. Usług Finansowych) Siedziba Skandia House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ Centrala Skandia House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ Depozytariusz The Royal Bank of Scotland plc (zatwierdzony i podlegający regulacji Urzędu ds. Usług Finansowych) Siedziba 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Centrala Gogarburn, PO Box 1000, Edinburgh EH12 1HQ Doradcy inwestycyjni UK Equity Blend Fund, Japanese Equity Blend Fund, Far East Equity Blend Fund, UK Fixed Interest Blend Fund, Global Emerging Markets Equity Fund oraz Global Fixed Interest Blend Fund. Nie wyznaczono doradców inwestycyjnych fundusze te inwestują w inne Instytucje zbiorowego inwestowania. Alternative Investments Fund BNY Mellon Asset Management International Limited The Bank of New York Mellon Centre 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA Doradcy prawni 6

7 Ashurst Broadwalk House 5 Appold Street London EC2A 2HA Audytorzy KPMG LLP Canary Wharf (siódme piętro) 1 Canada Square London E14 5AG Administrator The Bank of New York Limited One Canada Square, London E14 5AL Prowadzący rejestr The Bank of New York Limited One Canada Square, London E14 5AL (zarówno rejestr uczestników, jak i rejestr instytucji są dostępne do wglądu w siedzibie Rejestratora pod adresem 12 Blenheim Place, Edinburgh EH7 5YB) Podmiot monitorujący ryzyko Portfolio Risk Services (PRS) RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich H2O Building B L-5826 Hesperange (Luxembourg) 7

8 SKANDIA INVESTMENT FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT JEST WAŻNY Jeżeli macie Państwo wątpliwości odnośnie do znaczenia jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie, prosimy z kontakt z Podmiotem Zarządzającym Spółki lub Waszym doradcą finansowym. Niniejszy prospekt jest przeznaczony do dystrybucji jedynie w Wielkiej Brytanii. Jego dystrybucja w innych krajach może podlegać ograniczeniom. Nie stanowi on oferty ani zaproszenia składanych komukolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie takiej oferty lub takiego zaproszenia jest niezgodne z prawem, ani też w której podmiot składający taką ofertę lub takie zaproszenie nie jest do tego uprawniony, ani nie jest on kierowany do żadnej osoby, do której kierowanie takiej oferty lub takiego zaproszenia jest niezgodne z prawem. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć informacji na temat wymogów prawnych regulujących nabywanie tytułów w Skandia Investment Funds w ich krajach oraz na temat wszelkich przepisów dotyczących opodatkowania i kontroli walutowej, jakie mają do nich zastosowanie, i stosować się do nich, a także uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia administracyjne i inne pozwolenia oraz dopełnić wszelkich innych formalności. STATUT Skandia Investment Funds ( Spółka ) jest otwartą spółką inwestycyjną o kapitale zmiennym, zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer: IC000378) na mocy Przepisów regulujących działanie otwartych spółek inwestycyjnych z 2001 r. ( Przepisy OEIC ). Na potrzeby wydanej przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcji opisującej działanie instytucji zbiorowego inwestowania ( Instrukcja COLL ) Spółka ma status UCITS (instytucji zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) i spółki nadrzędnej. Centrala Spółki mieści się pod adresem Skandia House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ. Zezwolenie Urzędu ds. Usług Finansowych ( FSA ) weszło w życie 26 stycznia 2005 r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Spółka ma zamiar emitować tytuły powiązane z następującymi subfunduszami (każdy zwany oddzielnie Funduszem a łącznie Funduszami ): Alternative Investments Fund Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Prospekcie, posiadaczom jednostek powiązanych z Funduszami przysługuje prawo do wypłaty lub przypisania zysku netto wypracowanego przez Fundusze i umorzenia należących do nich tytułów po cenie powiązanej z wartością aktywów Funduszy. Uczestnicy nie mają żadnych praw własności w instrumentach bazowych Funduszy. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi Spółki. Minimalny kapitał Spółki wynosi 1 a maksymalny Działalność Spółki regulowana jest Przepisami OEIC, Instrukcją COLL, Aktem Założycielskim Spółki oraz niniejszym Prospektem. 8

9 CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA Cele i polityka inwestycyjna Funduszy zostały opisane poniżej. Walutą bazową każdego z Funduszy jest funt szterling. Alternative Investments Fund CEL POLITYKA INWESTYCYJNA Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału inwestorów poprzez dokonywanie lokat w szereg zróżnicowanych aktywów. Fundusz będzie dokonywał lokat głównie w instytucje zbiorowego inwestowania w celu uzyskania dostępu do zdywersyfikowanego portfela inwestycji, w którym będą znajdować się, między innymi, gotówka, instrumenty o stałym oprocentowaniu, surowce (pośrednio), waluty, akcje oraz instrumenty pochodne. Fundusz może dokonywać lokat w instytucje zbiorowego inwestowania, które są zarządzane lub obsługiwane przez Podmiot Zarządzający Spółki (PZS) lub podmiot stowarzyszony z PZS. Fundusz może także dokonywać lokat w zbywalne papiery wartościowe. Instrumenty pochodne (np. kontrakty na różnice i transakcje swap) mogą być wykorzystywane w celu zajmowania pozycji, których wartość rośnie w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego spada, lub pozycji, których wartość rośnie w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego rośnie. Fundusz może również wykorzystywać instrumenty pochodne (np. kontrakty na różnice oraz kontrakty terminowe stanowiące przedmiot obrotu giełdowego) w celu ograniczenia zaangażowania Funduszu na rynku. W celu ograniczenia ryzyka walutowego dla klas tytułów objętych hedgingiem walutowym mogą być wykorzystywane także transakcje terminowe typu forward. Instytucje zborowego inwestowania oraz wybrane portfele, w które będzie inwestował Fundusz, będą zarządzane przez stale monitorowanych zewnętrznych menedżerów funduszu dysponujących specjalistyczną wiedzą lub będą korzystać z porad takich menedżerów. PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI ( PZS ) Podmiotem zarządzającym Spółki jest Skandia Investment Management Limited ( Podmiot Zarządzający Spółki lub PZS ), spółka akcyjna zarejestrowana w Anglii i Walii 4 czerwca 2001 r. pod numerem rejestracyjnym Siedziba PZS mieści się pod adresem Skandia House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ. Na dzień opublikowania niniejszego Prospektu wyemitowany 9

10 kapitał zakładowy PZS wynosi , z czego to kapitał opłacony. PZS uzyskał autoryzację Urzędu ds. Usług Finansowych i podlega jego regulacji w Wielkiej Brytanii i jest autoryzowanym podmiotem zarządzającym Funduszami. Wspomagając Spółkę, PZS działa w charakterze podmiotu zarządzającego otwartymi spółkami inwestycyjnymi oraz w charakterze zarządzającego autoryzowanym funduszem powierniczym opisanym w Załączniku VIII. Zarządzając inwestycjami Spółki, PZS nie będzie zobowiązany do korzystania z informacji, których wykorzystanie stanowiłoby naruszenie zasady poufności w stosunku do jakiegokolwiek innego podmiotu lub o których dowiaduje się pracownik lub agent PZS, a nie dowiaduje się o nich w odpowiedni sposób osoba zarządzająca aktywami Spółki. PZS przekazał funkcje prowadzącego rejestr i administratora funduszu odpowiednio Prowadzącemu Rejestr i Administratorowi. PZS przekazał funkcję monitoringu ryzyka Podmiotowi Monitorującemu Ryzyko. PZS świadczy usługi na rzecz Spółki zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług przewiduje, że może ją wypowiedzieć każda ze stron po upływie 3 miesięcy od przekazania pisemnego zawiadomienia lub Spółka ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dopuszczenia się przez PZS oszustwa, umyślnego niewywiązania się ze zobowiązań lub rażącego zaniedbania. Umowa o świadczenie usług wygaśnie również po upływie okresu wypowiedzenia, o którym poinformował Depozytariusz zgodnie z przepisem 6.5.4(3) Instrukcji COLL w określonych przypadkach związanych z niewypłacalnością PZS. PZS przysługuje prawo do otrzymania należnego mu do daty wypowiedzenia wynagrodzenia, ale nie do dodatkowej rekompensaty. Kwoty należne PZS zostały opisane w części Opłaty i koszty Podmiotu Zarządzającego Spółki. Umowa o świadczenie usług przewiduje, że Spółka zwolni PZS z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, jaką ten wziął na siebie w okresie, w którym zarządzał Spółką lub wykonywał obowiązki podmiotu zarządzającego Spółki, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedzialność ta wynika z dopuszczenia się przez PZS rażącego zaniedbania, umyślnego niewywiązania się ze zobowiązań, oszustwa bądź naruszenia przez niego postanowień Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. ( FSMA ) lub opartych na niej przepisów regulacyjnych. Dyrektorami PZS są: Nicholas Poyntz-Wright Jamie Macleod Roger Quentin Phillips Simon Trevor Lloyd Niektórzy z dyrektorów PZS zasiadają w zarządach innych spółek grupy Skandia, które mogą inwestować w Fundusze. Niemniej jednak żaden z dyrektorów nie prowadzi działań biznesowych, które miałyby istotne znaczenie dla działalności Funduszy. 10

11 Ponadto Spółka ma prawo do odwołania każdego dyrektora na drodze zwykłej uchwały niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego Prospektu lub jakiejkolwiek umowy między Spółką a tym dyrektorem. Odwołanie takie wejdzie w życie dopiero po spełnieniu warunków określonych w przepisie 21(3) Przepisów OEIC i pozostanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia takiej umowy, jakie dyrektor ten będzie mógł wnieść. Spółka nie ma innych dyrektorów. DORADCY INWESTYCYJNI Alternative Investments Fund Doradcą Inwestycyjnym tego Funduszu będzie BNY Mellon Asset Management International Limited. PZS zawarł z Doradcą Inwestycyjnym umowę, na mocy której Doradca ten, będąc podmiotem delegowanym przez PZS, przejmuje odpowiedzialność za bieżące zarządzanie lokatami części Funduszu zgodnie z celem i ograniczeniami określonymi w konkretnej umowie. Umowa ta może zostać rozwiązana przez PZS natychmiast po przekazaniu zawiadomienia lub przez każdego Doradcę Inwestycyjnego po upływie okresu wypowiedzenia określonego w zawiadomieniu przekazanym PZS. Wynagrodzenie należne Doradcy Inwestycyjnemu na mocy tej umowy będzie wypłacane co miesiąc z aktywów Funduszu. Doradca Inwestycyjny posiada autoryzację FSA. DEPOZYTARIUSZ Depozytariuszem Spółki jest The Royal Bank of Scotland plc ( Depozytariusz ), publiczna spółka akcyjna zarejestrowana w Szkocji 31 października 1984 r. Siedziba Depozytariusza mieści się pod adresem 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, a jego biuro główne pod adresem Gogarburn, PO Box 1000, Edinburgh EH12 1HQ. Dominującą formą działalności gospodarczej Depozytariusza jest bankowość. Depozytariusz posiada autoryzację Urzędu ds. Usług Finansowych i podlega jego regulacji w Wielkiej Brytanii. Depozytariusz świadczy swoje usługi zgodnie z warunkami umowy depozytowej z dnia 15 marca 2005 r. zawartej pomiędzy Spółką, PZS i Depozytariuszem, która może zostać rozwiązana po przekazaniu przez którąkolwiek ze stron zawiadomienia o tym fakcie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Depozytariusz zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w Instrukcji COLL i Przepisach OEIC, które obejmują przejęcie odpowiedzialności za sprawowanie opieki nad wszystkimi powierzonymi mu aktywami Spółki. Z zastrzeżeniem przepisów Instrukcji COLL, Depozytariusz ma pełne prawo do delegowania swoich obowiązków innym podmiotom (oraz do upoważniania tych podmiotów do dalszego delegowania obowiązków). Depozytariusz zostanie zwolniony przez Spółkę z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, jaką wziął na siebie, działając w charakterze Depozytariusza Spółki i sprawując opiekę nad majątkiem Spółki lub zlecając tę opiekę innym, w 11

12 zakresie, w jakim pozwalają na to Przepisy OEIC oraz Instrukcja COLL. Kwoty należne Depozytariuszowi zostały opisane w części Opłaty i koszty Depozytariusza. TYTUŁY UCZESTNICTWA W SPÓŁCE Klasy tytułów denominowane w funtach szterlingach - Akumulacyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach Akumulacyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach dostępne są dla inwestorów w funduszach US Equity Blend Fund, European Equity Blend Fund, Japanese Equity Blend Fund, Far East Equity Blend Fund, Global Best Ideas Fund, UK Strategic Best Ideas Fund, UK Best Ideas Fund, Global Emerging Markets Equity Fund oraz Alternative Investments Fund. W każdym z tych Funduszy istnieją dwie klasy tytułów, z których jedna jest emitowana. Zostały one szczegółowo opisane w Załączniku I. Posiadacze akumulacyjnych tytułów nie otrzymują wypłat z zysku. W przypadku akumulacyjnych tytułów zysk jest do nich automatycznie dopisywany i znajduje odzwierciedlenie w cenie każdego akumulacyjnego tytuły. Wystawiane będą dowody opłacenia podatku dochodowego od zysku (tax vouchers). - Dystrybucyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach Dystrybucyjne tytuły denominowane w funtach szterlingach dostępne są dla inwestorów w funduszach UK Equity Blend Fund, UK Fixed Interest Blend Fund oraz Global Fixed Interest Blend Fund. W każdym z tych Funduszy istnieją dwie klasy jednostek, z których jedna jest emitowana. Zostały one szczegółowo opisane w Załączniku I. Posiadaczom tytułów dystrybucyjnych przysługuje prawo wypłaty zysku we właściwych dniach alokacji, które zostały określone w części Wypłaty i akumulacja. - Akumulacyjne tytuły denominowane w USD i EUR Dostępne akumulacyjne tytuły denominowanie w USD i EUR określone zostały w Załączniku II (USD) i Załączniku III (EUR). - Objęte hedgingiem akumulacyjne tytuły denominowane w USD, EUR i SEK Niektóre klasy tytułów są objęte hedgingiem ; obecnie w ramach Alternative Investments Fund dostępne są objęte hedgingiem tytuły denominowane w USD, EUR i SEK, które zostały opisane w Załączniku IV. Oznacza to, że w przypadku tych klas tytułów PZS wykorzystuje transakcje hedgingowe w celu zmniejszenia ryzyka poprzez ograniczenie wpływu wahań kursu między walutą bazową Funduszu, w której objęta hedgingiem klasa tytułów jest emitowana, a walutą, w której objęte hedgingiem tytuły są denominowane - USD, EUR lub SEK. W tym celu PZS wykorzystuje instrumenty pochodne oraz kontrakty terminowe typu forward (w ramach ograniczeń zapewniających skuteczne zarządzanie portfelem). 12

13 Koszty objęcia danej klasy tytułów hedgingiem oraz potencjalne ryzyko zmniejszające zyski będą dotyczyć wyłącznie posiadaczy tytułów objętych hedgingiem, a nie uczestników inwestujących w inne klasy tytułów w ramach tego samego Funduszu. PZS będzie starał się objąć hedgingiem od 80 do 100% wartości aktywów netto (kapitał i dochód) danej klasy tytułów. Co za tym idzie, objęte hedgingiem klasy tytułów nie będą całkowicie zabezpieczone przed negatywnymi wahaniami kursu waluty, w jakiej są denominowane i waluty bazowej danego Funduszu. PZS będzie analizował stosowane zabezpieczenie hedgingowe w każdym momencie wyceny, ale będzie dokonywał w nim modyfikacji wyłącznie w przypadku istotnych zmian w wartości aktywów netto danej klasy tytułów. Ich posiadacze powinni być świadomi faktu, że objęte hedgingiem klasy tytułów mają na celu ograniczenie ryzyka wahań kursowych na poziomie klasy tytułów, jednak osoby inwestujące w takie tytuły będą wciąż narażone na ryzyko rynkowe, które związane jest z lokatami w dany Fundusz oraz na ryzyko walutowe wynikające z polityki tego Funduszu, które nie są w pełni objęte hedgingiem. - Pozostałe klasy tytułów W przyszłości - po uzyskaniu zgody FSA - Spółka może zdecydować się na emisję innych klas tytułów w każdym z Funduszy. Stworzenie nowych klas nie wpłynie na prawa posiadaczy tytułów istniejących klas. Prawa głosu Prawa głosu przypisane do każdej klasy tytułów zostały opisane w rozdziale Głosowanie na stronie 51. Przymusowe umorzenie Tytuły mogą podlegać przymusowemu umorzeniu w okolicznościach opisanych na stronie 39. Rejestr Rejestr uczestników prowadzony jest przez Prowadzącego Rejestr w jego biurze w Edynburgu pod adresem 12 Blenheim Place, Edinburgh EH7 5YB. Nie wydaje się certyfikatów. Aby ułatwić uczestnikom funduszu monitorowanie posiadanej przez nich liczby tytułów, wszystkim uczestnikom danego Funduszu lub uczestnikowi wymienionemu w pierwszej kolejności w przypadku współposiadaczy przesyłane będą co pół roku wyceny informujące o liczbie tych tytułów (w stosownych przypadkach wraz z dowodami opłacenia podatku). Rejestr jest dowodem prima facie w zakresie informacji, które zostały do niego prawidłowo wprowadzone. Do rejestru nie można wprowadzać żadnej wyraźnej lub dorozumianej informacji na temat funduszu powierniczego, ani nie można jej przekazywać Spółce, choć nie będzie to miało wpływu na zobowiązania PZS dotyczące jakiegokolwiek rejestru planu. Prowadzący Rejestr nie ma obowiązku rejestrowania więcej niż czterech osób jako wspólnych posiadaczy tytułów. 13

14 Gdyby którykolwiek z uczestników funduszu potrzebował dowodu na to, że jest posiadaczem tytułów, PZS, po sprawdzeniu jego tożsamości w sposób wymagany przez Spółkę, wyda takiemu uczestnikowi poświadczony odpis właściwego wpisu do rejestru, potwierdzający fakt posiadania przez niego takich tytułów. Informacje ogólne Uczestnicy funduszu zobowiązani są do poinformowania Prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach nazwiska (nazwy) lub adresu. Tytuły w Funduszach nie są notowane ani nie są przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie lokacyjnej. Nie są emitowane tytuły na okaziciela. TRANSFER TYTUŁÓW UCZESTNICTWA Każdemu uczestnikowi funduszu przysługuje prawo (na zasadach opisanych poniżej) do dokonania transferu tytułów za pomocą dokumentu transferowego w każdej typowej lub powszechnie stosowanej formie lub w każdej innej formie zaakceptowanej przez PZS. PZS nie jest zobowiązany do zaakceptowania transferu, po którym liczba tytułów należąca do ich pierwotnego posiadacza lub beneficjenta transferu spadnie poniżej minimalnej wymaganej liczby tytułów danej klasy. Opatrzony odpowiednimi stemplami dokument transferowy, jeżeli istnieje wymóg jego ostemplowania, należy złożyć u Prowadzącego Rejestr w celu jego rejestracji. Osoba dokonująca transferu pozostaje właścicielem tytułów do momentu, w którym do rejestru wprowadzone zostanie nazwisko beneficjenta. Spółka lub Prowadzący Rejestr mogą pobierać ustaloną wcześniej przez PZS i Spółkę opłatę za rejestrację urzędowego dokumentu potwierdzającego autentyczność testamentu, upoważnień sądowych ustanawiających administratora spadku lub jakichkolwiek innych dokumentów mających związek z tytułem własności do któregokolwiek tytułu lub zmieniających go. W określonych okolicznościach (opisanych w części Polityka w zakresie podatku od rozporządzania jednostkami (SDRT) na stronie 31), PZS może zwrócić się do beneficjenta transferu z prośbą o wpłacenie zaliczki na poczet SDRT w celu pokrycia zobowiązania Spółki z tytułu transferu. WYCENA Informacje ogólne Każdy tytuł w danym Funduszu reprezentuje całkowity majątek Funduszu: dlatego też wyceny tytułów danej klasy określonego Funduszu dokonuje się poprzez wycenę przypisanego do tej klasy majątku Funduszu pomniejszonego o koszty i opłaty i podzielenie tej wartości przez liczbę tytułów tej klasy. 14

15 Okres pierwszej oferty Okres pierwszej oferty dla Alternative Investments Fund rozpocznie się 23 czerwca 2008 r. Cena wyjściowa tytułu w tym Funduszu w tym okresie będzie wynosić 50 pensów dla klasy tytułów denominowanych w i 50 centów dla objętej hedgingiem klasy tytułów denominowanych w USD. Dzień zakończenia okresu pierwszej oferty będzie dniem operacji i zostaną wtedy wyemitowane tytuły, które otrzymają osoby, które złożyły wnioski przed momentem wyceny (szczegóły dotyczące momentu wyceny zostały podane poniżej), po cenie opartej na wycenie z tego dnia, natomiast tytuły, które otrzymają osoby, które złożyły wnioski po tym momencie, zostaną wyemitowane po cenie ustalonej w momencie wyceny mającym miejsce następnego dnia operacji. W przypadku każdego Funduszu okres pierwszej oferty zostanie zakończony ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy PZS nie przeprowadzi wyceny natychmiast, ale przy zachowaniu należytej staranności ustali, że gdyby aktualna cena tytułu była ustalana poprzez odniesienie do natychmiastowej wyceny, różniłaby się ona prawdopodobnie o 2% lub więcej od wyjściowej ceny tytułu; lub PZS przeprowadził wycenę natychmiast po tym, jak ustalił te okoliczności, i wycena potwierdziła, że różnica wynosi 2% lub więcej. PZS nie będzie inwestował środków otrzymanych w okresie pierwszej oferty. Wycena Regularne wyceny wszystkich Funduszy dokonywane są każdego Dnia Roboczego o w południe (GMT), która to godzina jest momentem wyceny dla każdego Funduszu. Ustalenie ceny tytułów rozpoczyna się każdego dnia operacji w momencie wyceny lub niedalekim od niego odstępie czasowym. PZS może dokonywać dodatkowych wycen zgodnie z Instrukcją COLL, jeżeli uzna to za stosowne. Wyceny nie będą dokonywane w okresie zawieszenia operacji na tytułach (zob. str. 39). Po zakończeniu wyceny PZS ma obowiązek poinformować Depozytariusza o cenach tytułów. Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki, majątek danego Funduszu jest wyceniany w następujący sposób: Tytuły lub jednostki w instytucjach zbiorowego inwestowania są wyceniane według ich aktualnej średniej ceny rynkowej. W przypadku instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych przez PZS będzie to cena ustalona w południe każdego dnia wyceny. Gotówka i kwoty zdeponowane na rachunkach bieżących i depozytowych oraz inne lokaty terminowe są wyceniane według ich wartości nominalnej. Pozostały majątek będzie wyceniany według tego, co PZS uzna za godziwą i uzasadnioną średnią cenę rynkową. 15

16 Wyceniając aktywa, nie uwzględnia się żadnych uiszczonych lub należnych opłat podatkowych lub innych z tytułu nabycia lub zbycia tych aktywów. Dokonywane są odliczenia na poczet przewidywanych obciążeń podatkowych w Wielkiej Brytanii i poza nią oraz na szacowaną kwotę innych należności płatnych z majątku Funduszu, a także na niespłacone pożyczki wraz z naliczonymi, ale niespłaconymi odsetkami. Dodawane są kwoty obliczonego z zachowaniem zasady ostrożności podlegającego zwrotowi podatku oraz wszelkie inne kwoty, jakie mają zostać wpłacone do Funduszu. Dodana zostanie również kwota stanowiąca sumę wszystkich należnych narosłych odsetek i osiągniętych przychodów lub odsetek, które uznaje się za narosłe, i przychodów, które uznaje się za osiągnięte, a których Fundusz jeszcze nie otrzymał. Odliczona zostanie łączna suma wszelkich kosztów rozpoczęcia działalności, które zostaną zwrócone PZS. W tym celu zakłada się, że zrealizowane zostały dyspozycje emisji lub unieważnienia tytułów (a wszelkie należne kwoty wpłacono lub otrzymano); ponadto (z pewnymi wyjątkami) zakłada się, że zamknięto niesfinalizowane ustalenia dotyczące bezwarunkowej sprzedaży lub bezwarunkowego zakupu majątku i podjęto wszelkie wynikające z tego działania. Wycena według wartości godziwej PZS może zastosować wartość godziwą ustaloną zgodnie z Przepisami COLL, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, aby stwierdzić, że w momencie wyceny dla danego papieru wartościowego nie istnieje wiarygodna cena lub ostatnia dostępna cena nie odzwierciedla najlepszych szacunków wartości dokonanych przez PZS w momencie wyceny. Alokacja aktywów i pasywów do Funduszu Każdy Fundusz pobiera wpływy ze związanych z nim udziałów, oraz aktywa, w jakie wpływy takie są inwestowane lub reinwestowane, a także wszelkie przychody, zyski i aktywa wynikające z tych inwestycji. Fundusz obciążają wszelkie pasywa i koszty, które można mu przypisać. Spółka ma obowiązek podzielić (natomiast PZS może okresowo dokonać nowego podziału) wszelkie aktywa, koszty, opłaty i wydatki, których nie można przypisać konkretnemu Funduszowi, pomiędzy Fundusze (oraz pomiędzy klasy tytułów w każdym Funduszu) w sposób, który traktuje sprawiedliwie wszystkich posiadaczy tytułów Spółki. W przypadku gdy jeden z Funduszy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, istnieje możliwość dokonania tego z aktywów innych Funduszy. 16

17 Cena tytułów Spółka realizuje zlecenia, stosując cenę przyszłą, tj. cenę każdej klasy tytułów w każdym z Funduszy z momentu wyceny następującego po otrzymaniu zlecenia nabycia lub umorzenia tytułów. Spółka działa, wykorzystując zasadę pojedynczej ceny, tj. po uwzględnieniu korekty z tytułu rozwodnienia, zaliczki na poczet SDRT oraz opłaty wstępnej cena zbycia i umorzenia danego tytułu w danym momencie wyceny będzie taka sama. Zgodnie z tą zasadą, dla każdego tytułu będzie występować pojedyncza cena, ustalana okresowo poprzez odniesienie do danego momentu wyceny. Cena tytułu ustalana jest (przynajmniej do czwartego miejsca po przecinku) w następujący sposób: brana jest wartość danego Funduszu przypisana danej klasie w momencie kolejnej wyceny Funduszu, a wynik dzielony jest przez liczbę tytułów danej klasy w danym Funduszu w emisji bezpośrednio poprzedzającej wycenę, o której mowa. Polityka dotycząca rozwodnienia Czym jest rozwodnienie? - O rozwodnieniu mówimy, gdy dany Fundusz nabywa lub zbywa instrumenty bazowe w związku z dyspozycjami zakupu lub umorzenia jednostek ; w sytuacji takiej zwykle ponosiłby on koszt, na który składałyby się koszty transakcji oraz różnica pomiędzy ceną nabycia i zbycia danych instrumentów, gdyby kosztów tych nie uwzględniała cena nabycia lub umorzenia opłacana przez uczestnika lub wpłacana na jego rzecz. Aby chronić uczestników inwestujących długoterminowo oraz ograniczyć skutki rozwodnienia PZS może, według własnego uznania, wymagać uwzględnienia korekty z tytułu rozwodnienia w cenie tytułu w momencie nabycia lub umorzenia tytułów w danym Funduszu. Czym jest korekta z tytułu rozwodnienia? - Korekta z tytułu rozwodnienia obniża cenę umorzenia, gdy mają miejsce odpływy netto z danego Funduszu, lub ją podwyższa w przypadku wpływów netto do Funduszu. Ma to na celu odzwierciedlenie faktu, że rzeczywisty koszt nabywania lub zbywania tytułów w Funduszu może być wyższy lub niższy od średnich wycen wykorzystywanych do obliczenia ich ceny. Koszty te obejmować będą opłaty transakcyjne, prowizje, podatki transferowe oraz skutki obrotu instrumentami bazowymi po cenach innych niż cena średnia. Wysokość tych kosztów będzie ulegać zmianom w czasie, co oznacza, że zmianom takim będzie ulegać także wysokość korekty z tytułu rozwodnienia. Co jest powodem stosowania korekty z tytułu rozwodnienia? - Korekta z tytułu rozwodnienia ma na celu ochronę uczestników inwestujących długoterminowo, gdyż ogranicza negatywne skutki, jakie wpływy do i odpływy z funduszu mogą mieć na ich inwestycje. PZS ani żaden z agentów odpowiadających za korektę z tytułu rozwodnienia wpłacaną do danego Funduszu nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści. 17

18 Kiedy jest ona stosowana? Niezależnie od wielkość transakcji PZS może według własnego uznania zastosować korektę z tytułu rozwodnienia, jeżeli uważa, że jest to w interesie posiadaczy tytułów. Jaka jest wysokość korekty z tytułu rozwodnienia? - Szacunkowe wysokości korekty z tytułu rozwodnienia ustalone w odniesieniu do papierów wartościowych będących w posiadaniu każdego z Funduszy, poniesionych kosztów transakcji oraz warunków rynkowych w dniu opublikowania niniejszego Prospektu zostały przedstawione poniżej. Alternative Investments Fund 0,10% w przypadku nabycia i zbycia Powyższe stawki, które oparte są na danych historycznych, mają charakter informacyjny i zostały podane, aby umożliwić uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom zorientowanie się co do wysokości ewentualnej korekty z tytułu rozwodnienia. PZS będzie dokonywał przeglądu stosowanych opłat na poczet korekty z tytułu rozwodnienia co sześć miesięcy. Jaki będzie to miało wpływ na inwestorów? - Brak zastosowania korekty z tytułu rozwodnienia może mieć negatywny wpływ na łączne aktywa Funduszu. Z uwagi na fakt, że rozwodnienie jest bezpośrednio związane z wpływami środków finansowych do instytucji i ich z niej wypływami nie można w sposób dokładny przewidzieć, czy rozwodnienie będzie miało kiedykolwiek miejsce. Co za tym idzie, nie można także dokładnie przewidzieć, jak często PZS będzie zmuszony stosować taką korektę. Opierając się na prognozach, PZS przewiduje wykorzystanie korekty z tytułu rozwodnienia w przyszłości. Polityka w zakresie podatku od rozporządzania tytułami Czym jest podatek od rozporządzania tytułami (PRTU)? Brytyjskie przepisy podatkowe przewidują, że każdy Fundusz będzie pobierał opłatę na poczet PRTU w wysokości 0,5% wartości umorzonych w nim przez PZS tytułów oraz na poczet kilku innych transferów tytułów dokonywanych w jego ramach. Brytyjskie przepisy podatkowe nazywają takie transakcje wykupami. Zobowiązanie danego Funduszu z tytułu PRTU oblicza się, uwzględniając wartość wykupów oraz wartość tytułów wyemitowanych w danym tygodniu i w tygodniu po nim następującym. Opłata taka może zostać obniżona, jeśli: a. liczba wykupionych tytułów przewyższa liczbę tytułów wyemitowanych; lub b. część aktywów Funduszu jest zwolniona z opłaty skarbowej i PRTU. Zobowiązanie z tytułu PRTU nie powstaje, gdy: a. Fundusz nie emituje żadnych tytułów w danym okresie lub b. Fundusz inwestuje wyłącznie w aktywa zwolnione z opłaty skarbowej i PRTU. 18

19 Opłata ta może mieć negatywny wpływ na wartość każdego Funduszu. Koszty PRTU mogą być odzyskiwane od inwestorów w momencie nabycia i umorzenia tytułów w danym Funduszu. Oświadczenie na temat prowadzonej polityki zgodnie z prowadzoną przez PZS polityką, wszelkie obciążenia z tytułu PRTU opłacane są z majątku danego Funduszu, natomiast od inwestorów pobierana jest zaliczka na poczet PRTU w wysokości nieprzekraczającej 0,5% jednego nabycia lub umorzenia tytułów, których wartość przekracza lub równowartość tej kwoty. PZS nie zatrzymuje tej kwoty, ale wpłaca ją do Funduszu. Jaki będzie to miało wpływ na inwestorów? - maksymalna wysokość zaliczki na poczet PRTU będzie wynosić 0,5% wartości tytułów, które podlegają umorzeniu lub transferowi. Jednak w określonych okolicznościach wysokość obciążenia z tytułu PRTU może zostać obniżona - uzależnione jest to na przykład od ilości wyemitowanych, umorzonych lub transferowanych tytułów w danym okresie lub charakteru lokat dokonywanych przez Fundusz, w którym tytuły te są zgromadzone. Od chwili założenia spółki, tj. od 18 marca 2005 r., PZS nie pobierał zaliczki na poczet PRTU w żadnym z Funduszy i w tym kontekście nie przewiduje, że pobierana ona będzie w przyszłości. Gdyby jednak do tego doszło, maksymalna jej wysokość wyniesie 0,5%. Transfer tytułów W zależności od okoliczności, dokonywanie transferu tytułów przez jednego uczestnika na rzecz drugiego uczestnika może być zwolnione z PRTU. Uczestnicy dokonujący transferu tytułów powinni w stosowny sposób wypełnić formularz transferu i załączyć odpowiednie zaświadczenie, które będzie wymagane do zwolnienia z opłaty. W przypadku braku takiego zaświadczenia, dowód zwolnienia z PRTU należy złożyć wraz z transferem. W innych przypadkach wszelkie opłaty z tytułu PRTU będą zwykle wnoszone przez odpowiedni Fundusz. W wyjątkowych sytuacjach PZS może zobowiązać strony transakcji do wpłacenia zaliczki na poczet PRTU w wysokości nieprzekraczającej 0,5% przed zarejestrowaniem transferu. NABYCIE, UMORZENIE I KONWERSJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA Informacje ogólne Dyspozycje nabycia, umorzenia lub konwersji tytułów realizowane są zwykle poprzez emisję lub unieważnienie tytułów przez Spółkę. Jednak w określonych okolicznościach PZS może, zgodnie z Instrukcją COLL, zrealizować takie dyspozycje odpowiednio poprzez zbycie tytułów danemu uczestnikowi i/lub odkupienie ich od niego. PZS przysługuje prawo posiadania tytułów na własny rachunek i realizowania dyspozycji zbycia tytułów, korzystając z tej puli; Instrukcja COLL przewiduje, że Spółka zobowiązana jest do wyemitowania lub unieważnienia tytułów, jeżeli jest to konieczne do wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku zbycia lub umorzenia tytułów. 19

20 PZS nie może zbyć tytułu po wyższej cenie ani umorzyć go po niższej cenie (w obu przypadkach przed uwzględnieniem opłaty wstępnej, korekty z tytułu rozwodnienia lub zaliczki na poczet PRTU, o ile mają one zastosowanie) od tej, jaka została podana Depozytariuszowi w odniesieniu do danego momentu wyceny. PZS nie ma obowiązku rozliczenia się wobec Spółki, uczestników lub któregokolwiek z nich z ewentualnych zysków związanych z emisją tytułów, kolejną emisją lub unieważnieniem tytułów, które umorzył, i nie będzie tego robił. Wszystkie operacje na tytułach podlegają prawu angielskiemu. Nabycie - Zapisy Operacje na tytułach dokonywane są przy zastosowaniu ceny przyszłej, tj. ceny ustalonej poprzez odniesienie do momentu wyceny następującego po otrzymaniu wniosku. Tytuły przeznaczone do realizacji zapisu, który wpłynął przed momentem wyceny (zob. szczegółowe informacje na temat momentu wyceny na str. 28) danego dnia operacji, zostaną zbyte po cenie ustalonej na podstawie wyceny dokonanej tego dnia, natomiast tytuły przeznaczone do realizacji zapisu, który wpłynął po tym czasie lub w dniu, który nie jest dniem operacji, zostaną zbyte po cenie ustalonej w momencie wyceny następnego dnia operacji. Każdy Dzień Roboczy będzie dniem operacji. Zapisy można składać, wypełniając formularz zapisu i dostarczając go wraz z opłatą do Prowadzącego Rejestr (działającego w imieniu PZS) na adres PO Box 23486, 12 Blenheim Place, Edinburgh, EH7 5YB. Formularze zapisu można otrzymać od PZS i Prowadzącego Rejestr. Zapisy są nieodwołalne. PZS zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia danego zapisu, jeżeli ma ku temu uzasadnione powody. W takim przypadku środki finansowe związane z zapisem lub ewentualna różnica zostaną zwrócone inwestorowi składającemu zapis pocztą na jego ryzyko. Spółka i PZS podlegają przepisom mającym na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dlatego też PZS może według własnego uznania zwrócić się do osoby składającej zapis na tytuły ( Inwestor składający zapis ) z prośbą o weryfikację tożsamości, w tym bez ograniczeń do każdego Inwestora składającego zapis, który: (a) (b) przekazuje wpłatę czekiem lub czekiem wystawionym przez bank do rachunku należącego do osoby lub osób niebędących Inwestorami składającymi zapis; lub zdaniem PZS działa w imieniu innej osoby. W pierwszym przypadku oprócz weryfikacji tożsamości Inwestora składającego zapis może być wymagana weryfikacja tożsamości podmiotu przekazującego środki. W drugim 20

21 przypadku może być wymagana weryfikacja tożsamości osoby, w której imieniu wydaje się działać Inwestor składający zapis. Zapisy nie zostaną uznane, jednak Inwestorowi składającemu zapis (lub inwestorowi, który jest wymieniony jako pierwszy w przypadku wniosku wspólnego) zostanie przesłane świadectwo transakcji w Dniu Roboczym następującym po danym dniu operacji lub we wcześniejszym terminie. W przypadku gdy łączna cena należna za wszystkie tytuły, na które złożono zapis, zawiera ułamek pensa, zostanie ona zaokrąglona odpowiednio w górę lub w dół. Jeżeli inwestor nie przekaże PZS należności na poczet zbycia lub emisji tytułów gotówką lub na drodze przeniesienia własności, Spółka może dokonać w Rejestrze niezbędnej korekty i tytuły przeznaczone dla Inwestora składającego zapis będą mogły przypaść PZS po wpłaceniu przez PZS ceny nabycia. PZS zastrzega sobie prawo do unieważnienia inwestycji, dla których nie otrzymał rozliczenia lub w przypadku których rozliczenie takie nie może być dokonane, oraz do odzyskania od Inwestora składającego zapis kwoty, o jaką obniżyła się wartość inwestycji, jeżeli do tego doszło. - Świadczenie niepieniężne PZS może, stosując specjalne ustalenia i według własnego uznania (jednak zawsze zgodnie z wymogami określonymi w Instrukcji COLL), wyrazić zgodę na dokonanie emisji tytułów w zamian za aktywa inne niż gotówka, jednak jedynie w przypadku gdy Depozytariusz stwierdzi, że nabycie danych aktywów w zamian za tytuły, które zostaną wyemitowane, nie doprowadzi do istotnego naruszenia interesów posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy tytułów powiązanych z danym Funduszem. - Minimalny pierwszy zakup i kolejne wpłaty Minimalna wartość tytułów, które mogą być przedmiotem pierwszej transakcji lub nabycia tytułów w danej klasie tytułów Funduszu, została szczegółowo określona w Załączniku I, podobnie jak ma to miejsce w przypadku minimalnej wartości kolejnych wpłat. - Minimalna wartość posiadanych tytułów Minimalna wartość tytułów, jaka musi znajdować się w posiadaniu każdego uczestnika niezależnie od klasy tytułów w każdym z Funduszy, została szczegółowo określona w Załączniku I. Na te potrzeby wartość tytułów ustalana jest poprzez odniesienie do ich aktualnej ceny pomniejszonej o wszelkie opłaty wstępne i nieuwzględniającej ewentualnej korekty z tytułu rozwodnienia i zaliczki na poczet PRTU. Emitowane mogą być Tytuły o małej denominacji (faktycznie ułamki tytułów równe 1/1000 zwykłego tytułu ), a wszystkie inwestycje będą zaokrąglane do najbliższego tytułu o małej denominacji. Przypadki, w których wartość posiadanych tytułów spadnie poniżej wymaganego minimum wyłącznie z powodu spadku ceny tych 21

22 Umorzenie tytułów, nie będą uznawane za naruszenie wymogów określających minimalną wartość posiadanych tytułów. - Zapisy Tytuły powiązane z każdym funduszem mogą być umarzane każdego dnia. Operacje dokonywane są przy zastosowaniu ceny przyszłej, która została opisana w części Nabycie powyżej. Tytuły przeznaczone do umorzenia na podstawie dyspozycji umorzenia, która wpłynęła przed momentem wyceny Funduszu danego dnia operacji, zostaną umorzone po cenie ustalonej na podstawie wyceny dokonanej tego dnia, natomiast tytuły przeznaczone do umorzenia na podstawie dyspozycji umorzenia, która wpłynęła po tym czasie lub w dniu, który nie jest dniem operacji, zostaną umorzone po cenie ustalonej w momencie wyceny następnego dnia operacji. Jeżeli kwota umorzeń zleconych przez uczestników przekroczy w danym momencie wyceny 10% wartości Funduszu, w celu ochrony interesów pozostałych uczestników umorzenie może zostać przesunięte na kolejny moment wyceny zgodnie z procedurami zapewniającymi jednolite traktowanie uczestników chcących dokonać umorzenia w tym momencie wyceny. Procedury przewidują, że w zakresie, w jakim zlecenia umorzenia zostaną odroczone, odroczenie to będzie proporcjonalne do wartości umarzanych tytułów (jeżeli PZS określi według własnego uznania próg wartości, poniżej którego będą zrealizowane wszystkie umorzenia i powyżej którego zastosowanie będzie miało wspomniane wyżej proporcjonalne odroczenie), i że wszystkie operacje odnoszące się do wcześniejszego momentu wyceny zostaną sfinalizowane przed operacjami odnoszącymi się do późniejszego momentu wyceny. Każdy Dzień Roboczy będzie dniem operacji. Zlecenia umorzenia można składać, przesyłając pisemne dyspozycje umorzenia Prowadzącemu Rejestr (działającemu w imieniu PZS) pocztą na adres Bank of New York Ltd, Box 23486, 12 Blenheim Place, Edinburgh, EH7 5YB. Zlecenia umorzenia są nieodwołalne. PZS może odmówić przyjęcia zlecenia umorzenia, jeżeli ma ku temu uzasadnione powody. W Dniu Roboczym następującym po danym dniu operacji lub wcześniej zostanie wysłane świadectwo umorzenia wraz z formularzem zrzeczenia się, który uczestnik lub uczestnicy winni wypełnić i podpisać. W przypadku gdy całkowita należność za transakcję zawiera ułamek pensa, zostanie ona zaokrąglona odpowiednio w górę lub w dół. Kwota z tytułu umorzenia zostanie wypłacona nie później niż w chwili zakończenia pracy w czwartym Dniu Roboczym po późniejszym z następujących terminów: (a) (b) momencie wyceny następującym bezpośrednio po otrzymaniu przez Prowadzącego Rejestr (lub PZS) zlecenia umorzenia tytułów ; lub chwili, w której Prowadzący Rejestr (lub PZS) otrzyma należycie podpisany przez właściwego uczestnika lub uczestników formularz zrzeczenia się (lub inne równoważne instrukcje pisemne) wraz z wymaganym zgodnie z prawem przez Spółkę dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika oraz wszelkie należycie podpisane dokumenty i zezwolenia przenoszące tytuł 22

23 własności do tytułów (lub umożliwiające Prowadzącemu Rejestr dokonanie takiego przeniesienia). Jednak ani Spółka, ani PZS, ani Prowadzący Rejestr nie mają obowiązku przekazania kwoty z tytułu umorzenia tytułów, w przypadku gdy nie wpłynęły jeszcze kwoty należne za wcześniejszą emisję tych tytułów lub gdy Prowadzący Rejestr uznaje za niezbędne przeprowadzenie lub dokończenie procedur identyfikacyjnych odnośnie do posiadacza tytułów lub innej osoby zgodnie z wymogami ustawowymi, regulacyjnymi lub wymogami określonymi przez Wspólnotę Europejską (np. przepisy mające na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł). - Umorzenie za świadczenie niepieniężne W przypadku gdy uczestnik składa dyspozycję umorzenia wielu tytułów, PZS według własnego uznania może, przekazując temu uczestnikowi zawiadomienie o decyzji nie później niż w chwili zakończenia pracy w drugim Dniu Roboczym po dniu otrzymania dyspozycji, zdecydować, że uczestnikowi temu nie zostanie wypłacona kwota z tytułu umorzenia, ale zamiast niej dokonane zostanie przeniesienie na tego uczestnika majątku danego Funduszu o odpowiedniej wartości. Jeżeli uczestnik otrzyma takie zawiadomienie, może on, nie później niż w chwili zakończenia pracy w trzecim Dniu Roboczym po dniu otrzymania przez niego wspomnianego wyżej zawiadomienia, przekazać PZS kolejne zawiadomienie, w którym zamiast przygotowania przeniesienia majątku zleca PZS zorganizowanie sprzedaż tego majątku i przekazanie na uczestnika wpływów netto z tej sprzedaży. Wybór majątku, jaki ma być przekazany (lub zbyty) dokonywany jest przez PZS w porozumieniu z Depozytariuszem tak, aby uczestnik składający dyspozycję umorzenia swoich tytułów nie uzyskał większych korzyści lub nie poniósł większych strat niż pozostali uczestnicy. Z przekazywanego majątku (lub zysków z jego sprzedaży) Spółka ma prawo zatrzymać część majątku o wartości lub kwotę pieniężną w wysokości odpowiadającej (i) jakiejkolwiek mającej zastosowanie opłacie za umorzenie tytułów oraz (ii) zaliczce na poczet podatku od rozporządzania tytułami, jaki może być należny w związku z ich unieważnieniem: zob. część Polityka w zakresie podatku od rozporządzania tytułami powyżej. Należy podkreślić, że uczestnik może być również zobowiązany do uiszczenia stałej opłaty skarbowej w wysokości 5 od każdego transferu brytyjskich aktywów. - Minimalna liczba umarzanych tytułów O ile PZS według własnego uznania nie podejmie innej decyzji, dyspozycja umorzenia może zostać niezrealizowana tylko w przypadku niektórych należących do inwestora tytułów w Funduszu: (a) jeżeli na skutek takiej operacji wartość posiadanych tytułów danej klasy spadłaby poniżej minimalnej wartości przewidzianej do danego Funduszu (zob. Załącznik I) lub (b) jeżeli dyspozycja ta dotyczy klasy tytułów, których wartość (ustalona poprzez odniesienie do ich aktualnej ceny pomniejszonej o wszelkie 23

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego za okres od 01.01. 2003 do 30.06. 2003 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa ( Fundusz ) działa zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY...

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... 3 6 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA... 4 7 USŁUGI ELEKTRONICZNE...

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Fragiolig Holdings Limited

Fragiolig Holdings Limited Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu na lub z terytorium Australii, Kanady, Japonii lub Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

International Personal Finance plc

International Personal Finance plc International Personal Finance plc (spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem 06018973) Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się

Bardziej szczegółowo