Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE"

Transkrypt

1 Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE Kwiecień

2 Pozytywne trendy makroekonomiczne napędzają transformację na rynku energetyki Atrakcyjne otocznie inwestycyjne 10-letnia historia ciągłego wzrostu PKB powyżej średniej UE i USA: Atrakcyjna perspektywy makro, prognozy 3,3% CAGR ( 14-15F) i łącznie 24% do 2018 r. Elastyczna gospodarka, jedyny kraj w UE, który przeszedł bez uszczerbku przez kryzys r. i nie wpadł w recesję Napływ funduszy UE planowany na poziomie ok. 100 mld w latach Stabilna politycznie, otwarta gospodarka o populacji 38 mln ludzi. Dług publiczny na poziomie ok. 50% PKB 1 wobec średniej UE 82% Członek UE, z niezależną i stabilną walutą Niska stawka podatku CIT 19% Realny wzrost PKB na głowę (%) Realny wzrost PKB na głowę (2000=100) 8,0% 180 6,0% 160 4,0% 140 2,0% (2,0%) 100 (4,0%) 80 (6,0%) Źródło: EIU PL Eurozone US z rosnącym rynkiem energii i wsparciem dla nowych mocy Duże zapotrzebowanie na nowe moce produkcyjne oraz dystrybucyjne, ze względu na : Niskie rezerwy mocy w polskim systemie elektroenergetycznym Odstawieniem przestarzałych mocy Znacznego wzrostu popytu ze względu na niską konsumpcję energii elektrycznej na głowę (w relacji do UE i US) Niski udział OZE w rynku Zagęszczenie elektrowni wiatrowych w Polsce wśród najniższych w Europie oraz w ramach dyrektywy 20/20/20 Rządowe wsparcie dla budowy nowych elektrowni OZE: Obowiązkowy udział energii OZE w detalicznej sprzedaży energii ma osiągnąć 20% w 2021 r. (wzrost z 10,4% w 2012 r.) Wytyczne UE dot. mixu energetycznego i limitów emisji CO2 Nową ustawa OZE zapewnia długoterminową stabilność Zużycie energii elektrycznej TWh (+20%) E 2016E 2019E 2022E Przestarzałe moce wytwórcze 47,5% 44,5% 78% 77% 30,7% 32,0% 9,8% 11,0% 12,0% 12,6% Boilers Turbine sets up to 10 years years years more than 30 years Uwaga 1 Polski dług publiczny kalkulowany według metodologii UE Źródło: EIA Źródło UOKiK i ERO, na grudzień 2010 Doskonała pozycja Grupy w wiodącej gospodarce UE ze znacznym potencjałem wzrostu dzięki kolejnym projektom infrastrukturalnym, nowym inwestycjom i programom finansowania UE 2

3 Wsparcie państwa odzwierciedlone w nowej ustawie o energii odnawialnej Projekty w operacji i w budowie: zielone certyfikaty Projekty w operacji i w fazie inwestycji/budowy: system zielonych certyfikatów jest dostępny dla wszystkich projektów oddanych przez wejściem w życie nowej ustawy OZE po notyfikacji przez UE (wejście w życie rozdziału 4 ustawy nastąpi 12 miesięcy po notyfikacji zapisów przez KE oczekiwana data to 1H 2016 r); Utrzymane długoterminowe wsparcie: 15 lat od daty rozpoczęcia operacji, kontynuacja systemu zielonych certyfikatów; Wysoki poziom Opłaty Zastępczej: zamrożona na poziomie ok. 300 PLN/MWh (po indeksacji w 2014 r.); Przepisy dotyczące bilansowania popytu i podaży rynku zielonych certyfikatów, doprowadzą do stabilizacji cen na poziomach zbliżonych do opłaty zastępczej Podaż: znaczące ograniczenie liczby źródeł kwalifikujących się do otrzymywania zielonych certyfikatów, co eliminuje ok. 2 TWh wsparcia dla dużych i zamortyzowanych elektrowni wodnych powyżej 5MW oraz zredukuje wsparcie dla współspalania biomasy, do poziomu 0,5 certyfikatu na 1 MWh, jeżeli energetyczny udział biomasy w miksie paliwowym jest poniżej 20%; Popyt: cele dot. udziału energii odnawialnej w sprzedaży do klientów końcowych ustanowione na poziomie 20% w 2016 i określane corocznie w oparciu o przewidywaną ilość energii z OZE pozwalając na zbilansowanie popytu i podaży zielonych certyfikatów. Opcja wypełnienia obowiązku za pomocą opłat zastępczych zostanie usunięta w przypadku, gdy ceny certyfikatu spadną poniżej 75% wartości opłaty zastępczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę wypełnienia obowiązku. Dodatkowo zostanie wprowadzone niekorzystna interpretacja podatkowa kosztów wynikających z płacenia opłaty zastępczej, co zagwarantuje, że minimalna cena zielonych certyfikatów nie spadnie poniżej 75% opłaty zastępczej. Prognozy rynkowe zakładają, że nowe przepisy utrzymają ceny certyfikatów na poziomie zbliżonym do opłaty zastępczej (ok. 300 PLN/MWh); Dozwolone bilateralne kontrakty: nowa ustawa podtrzymuje możliwość sprzedawania certyfikatów w ramach długoterminowych kontraktów; Opcja przejścia do systemu aukcyjnego/taryf gwarantowanych: wszystkie projekty w ramach dotychczasowego systemu certyfikatów będą miały możliwość zmiany na Feed in Tariff poprzez system aukcyjny przez cały okres wsparcia. Nowe Projekty: Aukcja/ Feed-in Tariff Utrzymane długoterminowe wsparcie: 15 lat od daty rozpoczęcia operacji poprzez mechanizm Feed-in Tariff w systemie aukcji zapewniającej stałe indeksowane inflacją ceny kontraktów na 15 lat; Przejrzyste mechanizmy aukcji: docelowa pula energii na którą będzie organizowana aukcja będzie ustalana pięciokrotnie dla 3-letnich okresów; Ministerstwo Gospodarki co roku wyznaczy Cenę Referencyjną dla każdej technologii biorąc pod uwagę średnie nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne dla standardowych projektów; brane pod uwagę będą wyłącznie oferty, których cena jest równa lub niższa niż cena referencyjna dla danej technologii; wszystkie technologie będą brały udział w tych samych aukcjach; dla puli ofert z najniższymi cenami, spełniającymi warunek wolumenu danej aukcji zostanie przyznany kontrakt ze stałymi cenami (indeksowanymi rocznie inflacja) oparty o zwycięską ofertę ceny na 15 lat; Dozwolone bilateralne kontrakty: wytworzoną energię będzie można sprzedać na rynku, np. w ramach bilateralnych kontraktów (w tym grupom energetycznym) lub do tzw. Sprzedawcy Zobowiązanego. Specjalnie powołana agencja rządowa: Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO) będzie dopłacał przedsiębiorcy różnicę między wylicytowaną w aukcji ceną energii, a średnią ceną energii na rynku konkurencyjnym podawaną przez operatora giełdy (mechanizm kontraktów różnicowych); Przewidziane aukcje w zakresie morskich farm wiatrowych: przewidywane dedykowane aukcje na technologie o stopniu wykorzystania mocy większym niż 4000 MWh/MW/rok skutecznie wyłączają wszystkie technologie poza elektrowniami morskimi oraz zasilanymi biomasą; przedłużony okres budowy do 72 miesięcy (pozwalający na budowę farm morskich); możliwość przystąpienia do aukcji z decyzją środowiskową bez wymogu pozwolenia na budowę obniży ryzyko developerskie. Zmiany w systemie wsparcia OZE zapewniają bezpieczne przepływy finansowe przy atrakcyjnej stopie zwrotu Taryfa gwarantowana przez system aukcyjny dla nowych projektów zapewnia stałą cenę z zabezpieczonym zyskiem bez ryzyka cen rynkowych 3

4 Ustawa OZE: pozytywny wpływ na działalność PEP S.A. Eksploatacja bieżących projektów: zielone certyfikaty przyznane na okres 15 lat gwarantują atrakcyjne przepływy finansowe zarówno dla istniejących farm wiatrowych (80MW), jak i projektów w budowie (381 MW), które mają zostać uruchomione do 2016 r; Możliwość wyboru między dotychczasowym i nowym systemem wsparcia: istniejące jednostki wytwórcze OZE mają możliwość przejścia w dowolnym momencie do systemu ceny gwarantowanej poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w aukcji, jeżeli kontrakt na określoną cenę jest bardziej korzystny z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli nie wygrają aukcji, pozostają w systemie zielonych certyfikatów na niezmienionych warunkach z opcją przystąpienia do kolejnych aukcji; Brak ryzyka cenowego w systemie aukcyjnym: taryfa gwarantowana przez system aukcyjny dla nowych projektów będzie oparta na stałej i corocznie indeksowanej inflacją cenie, przez cały okres wsparcia (brak ryzyka związanego z ceną energii elektrycznej); Koncentracja na kluczowym obszarze działalności: ponieważ koszt energii wytwarzanej (LCOE) w lądowych farmach wiatrowych jest najniższy spośród wszystkich technologii OZE i według przewidywań dalej będzie maleć, technologia ta (razem z biomasą) ma dominować w nowym systemie wsparcia. Przewiduje się, że wsparcie dla morskich farm wiatrowych ma być regulowane osobnymi przepisami dla projektów, które rozpoczną się po 2020 r. to jest zgodne z naszym planem strategicznym, który zawiera projekty morskie z ustalonymi warunkami przyłączenia do sieci (jesteśmy jednym z dwóch graczy w Polsce, którzy zabezpieczyli już warunki przyłączenia do sieci); Wysoka produktywność projektów pozwoli osiągać wyższe zyski: ceny referencyjne mają być ustalone z uwzględnieniem średniego poziomu stopy zwrotu IRR 12%. Projekty z portfela Grupy mają dodatkową przewagę konkurencyjną, ponieważ średni współczynnik produktywności (load factor) przekracza 30%; Efekty synergii: Dodatkowe zyski są osiągane poprzez współpracę ze spółką Polenergia Obrót. Nowa ustawa OZE nie przewiduje wprowadzania żadnych ograniczeń w zakresie, komu można sprzedawać energię lub/i zielone certyfikaty. 4

5 Szczegółowy bilans podaży i popytu certyfikatów Scenariusz 1 TWh 20,00 Luka w podaży 10, A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P ( 10,00) ( 20,00) ( 30,00) Wiatr on-shore TWh Współspalanie TWh Biomasa dedykowana TWh Biogaz Wodne PV Mikro OZE Efektywny popyt na ZC skorygowany o OZ TWh Produkcja OZE z wodą powyżej 5 MW TWh Skumulowana nadpodaż ZC TWh Źródło: Kalkulacje własne oparte na Modelu konfederacji Lewiatan Wzrost podaży certyfikatów wynikający ze wzrostu produkcji energii ze źródeł wiatrowych jest zredukowany przez mechanizmy obniżające podaż zawarte w nowej ustawie OZE, spośród których najważniejszymi są: całkowite wstrzymanie wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla dużych elektrowni wodnych o mocy >5MW; znaczne ograniczenie wsparcia dla instalacji współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi do 0,5 x certyfikatu; Mechanizmy te skutecznie zatrzymają przyrost nadpodaży i stopniowo zniwelują istniejące nadwyżki zielonych certyfikatów. Scenariusz 1: ograniczenia dla współspalania i dużej wody wchodzą w życie od początku 2015 r.; ścieżka wzrostu sprzedaży energii elektrycznej +1,2% rocznie; kontynuacja obecnej polityki URE w kwestii kontroli pochodzenia biomasy stopniowe łagodzenie podejścia. Przy powyższych założeniach nadwyżka certyfikatów zniknie do końca 2016 roku. Niedostateczna podaż w długim terminie oznacza, że ceny certyfikatów ustabilizują się na poziomie zbliżonym do opłaty zastępczej. Dlatego decydujące jest jak najszybsze rozpoczęcie budowy i przekazanie do eksploatacji farm, żeby móc skorzystać z dotychczasowego systemu wsparcia w ramach nowej ustawy OZE 5

6 Szczegółowy bilans podaży i popytu certyfikatów Scenariusz 2 TWh 20,00 Luka w podaży 10, A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P ( 10,00) ( 20,00) ( 30,00) Wiatr on-shore TWh Współspalanie TWh Biomasa dedykowana TWh Biogaz Wodne PV Mikro OZE Efektywny popyt na ZC skorygowany o OZ TWh Produkcja OZE z wodą powyżej 5 MW TWh Skumulowana nadpodaż ZC TWh Źródło: Kalkulacje własne oparte na Modelu konfederacji Lewiatan Scenariusz 2: ograniczenia dla współspalania i dużej wody wchodzą w życie od połowy 2016 r.; Ścieżka wzrostu sprzedaży energii elektrycznej +1,2% rocznie; Kontynuacja obecnej polityki URE w kwestii kontroli pochodzenia biomasy stopniowe łagodzenie podejścia. Przy powyższych założeniach nadwyżka certyfikatów zniknie na przełomie 2017/2018 roku 6

7 LCOE energii wytwarzanej w lądowych farmach wiatrowych należy już do najniższych spośród wszystkich technologii i nadal będzie spadać LCOE Oczekiwane LCOE dla energii z lądowych farm wiatrowych Marine - wave Marine - tidal STEG - LFR STEG - tower & heliostat STEG - parabolic trough + storage Fuel cells Wind - offshore STEG - parabolic trough STEG - tower & heliostat PV - thin film PV - c-si tracking Biomass - gasification PV - c-si Geothermal - binary plant Wind - onshore Municipal solid waste Biomass - incineration Geothermal - flash plant Landfill gas Biomass - anaerobic digestion Large hydro Small hydro Nuclear CHP Natural gas CCGT Coal fired Źródło: Spółka Global LCOE range Regional scenarios Q central Q central USD/MWH Źródło: Spółka Lądowe farmy wiatrowe charakteryzują się najniższym poziomem LCOE spośród wszystkich OZE. Należy oczekiwać dalszego ich spadku ze względu na szybki postęp technologiczny oraz efekt skali związany z coraz większymi mocami poszczególnych turbin i całych farm wiatrowych. Należy mieć na uwadze, że w miarę spodziewanego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, LCOE dla energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach konwencjonalnych węglowych, gazowych i gazowo parowych mogą znacznie wzrosnąć. 7

8 Węgiel straci na znaczeniu w polskiej strukturze miksu paliwowego na korzyść OZE Szybki rozwój OZE Polska struktura miksu paliwowego (2013A 2035E) Udział OZE w bilansie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce pozostaje relatywnie niski, co zapowiada atrakcyjne perspektywy rozwoju tej branży w przyszłości Popyt na energię OZE jest stale wzmacniany przez europejskie cele dotyczące redukcji kosztów energii w długim terminie oraz emisji gazów cieplarnianych, co ma znaczący wpływ na przyszłą polską strukturę paliw. Niezależnie od tego węgiel jeszcze przez dłuższy czas pozostanie dominującym paliwem i wyznacznikiem cen dla branży elektroenergetycznej... co w świetle limitów emisji CO2 sprawi, że ceny tzw.,,czarnej energii wzrosną, jednocześnie poprawiając rentowność całej branży odnawialnych źródeł energii Wiatr pozostanie kluczową technologią OZE popieraną atrakcyjnymi warunkami wietrznymi (produktywność powyżej 30%), spadającymi kosztami CAPEX i długoterminowym wsparciem LCOE dla całej branży OZE, a w szczególności dla wiatru na morzu spadają, wzmacniając tym samym konkurencyjność w stosunku do źródeł konwencjonalnych Źródło: Spółka, ARE 34.3% 56TWh 48.6% 79TWh 2013 Ogółem: 162TWh 10.3% 17TWh 2.3% 4TWh 4.5% 7TWh 5.2% 8TWh 3.6% 6TWh 1.5% 2TWh 1.2% 3TWh 3.3% 7TWh 8.5% 18TWh 13.1% 27TWh Węgiel kamienny Węgiel brunatny Paliwo jądrowe Gaz Inne Biomasa i biogazy Wiatrowe morskie Wiatrowe lądowe Woda 11.6% 24TWh 2035 Ogółem: 207TWh 25.9% 54TWh 26.2% 54TWh 17.4% 36TWh % Ogólny udział RES 18.8% 39TWh Cele UE dotyczące redukcji kosztów energii w długim terminie oraz emisji gazów cieplarnianych będą miały wpływ na polską strukturę miksu paliwowego i stały wzrost konkurencyjności OZE w stosunku do węgla 8

9 Znaczące wsparcie dla morskich farm wiatrowych w UE Oczekuje się, że europejski rynek morskich farm wiatrowych (MFW) będzie rósł w tempie 18,6% CAGR do 29,9 GW w 2020 r., a następnie do 71,5 GW w 2030 r. LCOE dla MFW wynosi obecnie 158 Euro/MWh, i oczekuje się jego spadku o 22%, do poziomu 128 Euro/MWh w 2020 r. Największa na świecie MFW - London Array (630 MW) została oddana do użytku w 2013 r., co oznacza przejście sektora z poziomów MW do większej skali rzędu MW, która zdominuje rynek w przyszłości W 2013 r. w fazę testów weszło kilka turbin o mocy od 5 do 7 MW, a największa stacja przyłączeniowa VDC o mocy 800 MW została zainstalowana na Morzu Północnym. Globalny wzrost potencjału farm morskich przyrost roczny (MW) Korzystne ramy regulacyjne dla morskich farm wiatrowych w Polsce Obowiązuje już ustawa o obszarach morskich, która wyznacza zasady dla pozwoleń budowlanych UE zainicjowała prace nad celami dla OZE w perspektywie 2030 r., które mają zostać określone do marca 2015 r. Oczekuje się, że ww. cele będą silnym impulsem wspierającym rozwój MFW ponieważ: cele końcowe mogą być obowiązkowe dla państw członkowskich UE kluczowi gracze UE, jak Niemcy i Francja bardzo popierają cele zwiększenia rozwoju OZE i redukcji emisji CO2 w okresie od 2020 do 2030 r. Do tego czasu lądowe farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne osiągną wysoki stopień nasycenia, więc jedyną technologią, która pozwoli wypełnić zwiększone cele będą MFW, tym bardziej biorąc pod uwagę zmniejszające się z czasem koszty CAPEX Źródła: Spółka UK Germany China Other 9

10 Lądowe farmy wiatrowe w portfelu PEP S.A. Opis Wiodąca polska platforma dewelopmentu farm wiatrowych z portfelem projektów o mocy 932 MW; Długoletnie doświadczenie w projektach OZE prowadzanych przez doświadczony zespół profesjonalistów; Unikalna platforma, by stać się znaczącym graczem na rynku energii odnawialnej w najbliższej przyszłości; Energia odnawialna jest i będzie wspierana w Polsce: obowiązkowy zakup energii oraz gwarancja otrzymywania certyfikatów przez 15 lat dla wszystkich projektów oddanych przed wejściem w życie nowej ustawy z możliwością przejścia w dowolnym momencie do systemu ceny gwarantowanej; Mapa lądowych farm wiatrowych oraz projektów w dewelopmencie Jarogniew/Mołtowo (20MW) Wartkowo (30MW) Tychowo (35MW) Niekarzyn Łukaszów (34 MW) Modlikowice (24 MW) Rudniki Myślino (20MW) Mycielin (48 MW) Klukowo/Samborsko (105MW) Bądecz (42 MW) Piekło (12 MW) Dębice/Kostomłoty (45 MW) Wojcieszyn Projekty sprzedane po etapie budowy Jankowice/Wierzbnik Swarzewo Pągów (51MW) Puck (22 MW) Gawłowice (41MW) Namysłów Szymankowo (53 MW) Jawty Wielkie Skurpie (37MW) Zielona/Debsk (90MW) Wodzisław Olbrachcice Łomża Suwałki (41MW) Rajgród (25MW) Grabowo (40 MW) Klukowo Zakrzówek Krzywa Gawłowice i Rajgród już mają obowiązujące długoterminowe PPA. Farmy w operacji Farmy w budowie/rtb Projekty w fazie zaawansowanej Projekty na wczesnym etapie dewelopmentu 10

11 Przegląd portfela farm wiatrowych Farmy w operacji # Lokalizacja Moc (MW) Uruchomienie Klienci 1 Puck Energa, Polenergia 2 Modlikowice Tauron PE 3 Łukaszów Tauron PE Farmy w fazie budowy 80 MW # Lokalizacja Moc (MW) Status Zakończenie 4 Gawłowice 41 w budowie 1 kw 15 5 Rajgród 25 w budowie 1 kw 15 6 Skurpie MW RTB finansowanie w trakcie W fazie zaawansowanej (do budowy w ) 3 kw 15 # Lokalizacja Moc (MW) Pozwolenie na budowę Zakończenie 8 Mycielin 48 3 kw Rozwój portfolio farm wiatrowych Do 2021F wszystkie 25 projektów, z czego 22 aktualnie w fazie dewelopmentu, będzie w operacji z łączną mocą 959 MW Total capacity : 959MW F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F In operations In development Intended for sale 9 Zielona/Dębsk 90 4 kw 14/1 kw Piekło 12 3 kw' Bądecz 42 4 kw MW 53MW 12 Grabowo 40 2 kw Kostomłoty/Dębice 45 4 kw 14/1 kw MW Na wczesnym etapie dewelopmentu Farma wiatrowa przeznaczona do sprzedaży 11

Polenergia 2014-2022: Equity Story Prezentacja dla Inwestorów. Lipiec 2014

Polenergia 2014-2022: Equity Story Prezentacja dla Inwestorów. Lipiec 2014 Polenergia 2014-2022: Equity Story Prezentacja dla Inwestorów Lipiec 2014 1 Disclaimer Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje dotyczące PEP S.A. oraz jej spółek zależnych ("Spółka"), a także

Bardziej szczegółowo

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Tundra Advisory Sp. z o.o. Grzegorz Skarżyński Tundra Advisory Sp. z o.o. Plan: 1. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? 2. System zielonych certyfikatów:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 19 listopada 2015

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 19 listopada 2015 Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2015 Konferencja prasowa 19 listopada 2015 PATRON WYDANIA PATRONI MEDIALNI GLOBALNE I POLSKIE TENDENCJE W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ Łukasz Leśniewski Departament

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce by Piotr Rudyszyn, W4E, dr Christian Schnell, SOLIVAN B.Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. Słupsk 30.10.2014 Spis treści System Zielonych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Wpływ zapisów ustawy o OZE na realizację celów polityki energetycznej Polski Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Podstawowe informacje o PSEW 2

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

Zielone certyfikaty dziś i jutro

Zielone certyfikaty dziś i jutro Zielone certyfikaty dziś i jutro Autor: Marta Michalik - Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2014) Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia jest dla wielu jego uczestników nieprzewidywalny.

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV ul. Cechowa 5130-614 Kraków E-mail: biuro@polskapv.pl Tel.: +48 126545212 WWW: www.polskapv.pl

Bardziej szczegółowo

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE

FOTOWOLTAIKA i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE FOTOWOLTAIKA Przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl (+48 22) 825-46 46-52 wew. 108 www.ieo.pl (C) IEO

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiki w Polsce

fotowoltaiki w Polsce { Raport Gramwzielone.pl} Perspektywy fotowoltaiki w Polsce GRAMWZIELONE.PL 2012 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2012 WSTĘP W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków

System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków Członek Crowe Horwath International (Zurych) stowarzyszenia niezależnych i o odrębnej osobowości prawnej biegłych

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

Studium RWE Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku

Studium RWE Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku Studium RWE Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku Najważniejsze wyniki studium badawczo-rozwojowego STRONA 1 Agenda 1 Zakres projektu 2 Sektor energetyczny dziś 3 Wizja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Aleksander Gabryś, Manager, Ernst & Young Słupsk, 21 stycznia 2013 roku Agenda 1 2 Skala inwestycji w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny Nowy system wsparcia OZE

System aukcyjny Nowy system wsparcia OZE Woda. Ścieki. Osady. Aspekty prawne i finansowanie warsztaty Łódź, 8-9 grudnia 2015 roku Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl Plan prelekcji 1. Rynek energii elektrycznej z OZE i dotychczasowy system

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna a gaz

Gospodarka niskoemisyjna a gaz SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Gospodarka niskoemisyjna a gaz Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Warszawa, 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

BOCIAN Program NFOSiGW

BOCIAN Program NFOSiGW BOCIAN Program NFOSiGW Głos w dyskusji: PV Poland Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki tel.: +48-691 910 390, Tel.: +48-22-679 8870 pietruszko@pv-polska.pl www.pv-polska.pl

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Systemy wsparcia odnawialnych źródeł ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE w oparciu o proponowane regulacje prawne Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Aktywnie dla czystego powietrza

Aktywnie dla czystego powietrza Aktywnie dla czystego powietrza OZE Nowelizacja ustawy o OZE 1.07.2016 r wejście w życie przepisów, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza

Bardziej szczegółowo

Aukcyjny system wsparcia OZE. Doświadczenia innych krajów

Aukcyjny system wsparcia OZE. Doświadczenia innych krajów Aukcyjny system wsparcia OZE Doświadczenia innych krajów 1 2 Brazylia System aukcyjny w Brazylii (1) Aukcje dla dużych instalacji, głównie wiatr i energia wodna; Dla poszczególnych technologii, lub neutralne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Aukcje w Niemczech status quo. XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp

Aukcje w Niemczech status quo. XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp Aukcje w Niemczech status quo XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp Mapa drogowa i aukcje Plan mocy na aukcjach Realizacja aukcji Moc... przewidywalność budowy... ale rząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Symulacje programem emix 1 Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 13.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE 12 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz, 16.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo