Klauzula obejścia prawa podatkowego. Luty 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klauzula obejścia prawa podatkowego. Luty 2015 r."

Transkrypt

1 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego Luty 2015 r.

2

3 SPIs TREśCI 1. Wstęp Tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/ Proponowane normatywne ujęcie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Termin wejścia w życie przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Międzynarodowe działania podejmowane w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego i unikania opodatkowania Obowiązywanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w innych krajach Przegląd obowiązywania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania w wybranych krajach

4 1. Wstęp Światowy kryzys gospodarczy powoduje, że obecnie wiele państw decyduje się na prowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej. Także w Polsce ustawodawca, Rząd i organy podatkowe podjęły liczne działania mające na celu zwiększenie ciężarów podatkowych oraz rozszerzenie odpowiedzialności podatkowej podatników i innych adresatów przepisów podatkowych. W ostatnim czasie Minister Finansów, w celu uszczelnienia systemu podatkowego, renegocjował kilkanaście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Cyprem, Holandią, Luksemburgiem, Andorą, Norwegią, Indiami, Stanami Zjednoczonymi oraz Singapurem. Do polskiego systemu podatkowego wprowadzone zostanie po raz pierwszy opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Company). Kolejną regulacją, która ma uszczelnić system podatkowy ma być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: klauzula lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ). Pierwszym efektem prac nad wprowadzeniem do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania było opublikowanie w dniu 29 kwietnia 2013 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, projekt ustawy o zmianie ustawy z - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wersja z dnia 30 grudnia 2014 roku znajduje się na etapie rządowym prac legislacyjnych (dalej: Projekt ) 1 i oczekuje na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. W tym miejscu warto się zastanowić, czy rozpoczynanie dyskusji o wprowadzeniu bardzo trudnych w stosowaniu przepisów o klauzuli obejścia prawa w Państwie o takim stopniu rozwoju przepisów podatkowych, jak Polska, jest najlepszych z możliwych rozwiązań. W naszej ocenie, jak i wielu ekspertów z dziedziny prawa podatkowego, w Polsce jest wiele innych obszarów prawa podatkowego, których zmiana o dużo bardziej przysłuży się efektywnej polityce podatkowej w Polsce. Do obszarów zmian prawa podatkowego, które w naszej opinii znacząco zwiększyłyby wpływy budżetowe, uszczelniły system podatkowy oraz uatrakcyjniły Polskę, jako kraj dla inwestorów, należą m.in.: bardzo niekorzystne warunki do prowadzenia działalności spółek holdingowych w Polsce, co powoduje, że polskie spółki chcąc wchodzić kapitałowo w inne podmioty robią to przez zagraniczne spółki holdingowe, zamiast polskie struktury podatkowe; brak systemu wydawania spójnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Ministra Finansów - obecnie zbyt często zdarza się, że ośrodki wydające interpretacje w imieniu Ministra Finansów wydają odmienne interpretacje w takich samych sprawach, w zależności od ośrodka, do którego skierowany jest wniosek o interpretację; brak możliwości utworzenia podatkowej grupy kapitałowej przez polskie spółki w strukturach wielopoziomowych, czy też na poziomie międzynarodowym - obecne przepisy pozwalają jedynie na utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przez polskie podmioty pomiędzy tzw. spółką matką i spółkami córkami; bardzo kłopotliwe administracyjnie przepisy o tworzeniu dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi - obecne poziomy obrotów dla transakcji, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu są zbyt niskie, zaś obowiązek dokumentacji ma raczej charakter administracyjny niż ekonomiczny - lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązku ujawnienia w dokumentacji analizy ekonomicznej tzw. banchmarking oraz znaczące ograniczenie zakresu innych informacji, które należy w niej umieszczać; brak możliwości negocjowania z organami podatkowymi wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego podczas postępowania podatkowego prowadzonego u przedsiębiorcy - takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby i skróciło wiele toczących się postępowań podatkowych bez ryzyka obniżenia wysokość dochodów budżetowych; obecnie bowiem postępowania trwają średnio kilka lat, a kwota ostatecznie wpłacana przez podatnika po zakończeniu postępowania jest bardzo często znacznie niższa niż pierwotnie określona przez organ podatkowy; Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

5 brak możliwości preferencyjnego opodatkowania tzw. dochodów z nieujawnionych źródeł dochodów w przypadku dobrowolnego zgłoszenia przez podatnika takich dochodów do opodatkowania; brak przepisów podatkowych zachęcających zagranicznych przedsiębiorców do zakładania w Polsce struktur podatkowych dotyczących m.in. własności intelektualnej i przemysłowej, operacji finansowych, jak np. emisja obligacji, cash-pooling, sekurytyzacja, finansowanie podmiotów z grupy, itp. - obecnie większość tego typu struktur zakładana jest z wykorzystaniem państw takich jak: Holandia, Belgia, Szwecja, Luxemburg, Hiszpania, Wielka Brytania, czy też Irlandia; brak jasnych przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności karnej-skarbowej osób odpowiedzialnych u przedsiębiorców za sprawy finansowe - obecne przepisy pozwalają postawić zarzuty wielu osobom w oparciu o bardzo niejasne zasady odpowiedzialności; brak jasnych przepisów dotyczących jak najszerszej możliwości odliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego; brak możliwości pełnego odliczania podatku VAT od samochodów nabywanych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej; brak jasnych zasad kwalifikacji obiektów przemysłowo-budowlanych jako budowli dla celów podatku od nieruchomości. Już chociażby tych kilka wskazanych powyżej przykładów pozwala na postawienie tezy, że w Polsce zamiast doprecyzowywać istniejące regulacje i wprowadzać system zachęt dla zachowań profiskalnych dla przedsiębiorców, stawia się na zwiększenie opresyjności systemy podatkowego poprzez dodanie - do już i tak bardzo wielu trudnych i niejasnych przepisów polskiego prawa podatkowego - tzw. klauzuli obejścia prawa. Obawiamy się, że wprowadzenie tych przepisów zamiast uszczelnić system podatkowy, będzie jedynie dodatkowo utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz wydłuży ewentualne postępowania podatkowe, nie powodując jednocześnie zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu Państwa. Naszym zdaniem lepiej postawić obecnie na zachęty dla podatników oraz dopracowanie już istniejących przepisów podatkowych, zaś rozwiązania o charakterze tak złożonym, jak klauzula obejścia prawa, wprowadzić do Polskiego systemu prawnego w momencie, kiedy rozwój tego systemu w naszym kraju osiągnie poziom zbliżony do państw takich, jak np. Holandia. Warto też wspomnieć, że wbrew obiegowej opinii o tym, że w Polsce norm o charakterze zbliżonym do planowanych rozwiązań już nie ma, obecnie tego typu rozwiązania funkcjonują, o czym piszemy w dalszej części Raportu DLA Piper. Praktyka wskazuje jednak, że ze względu na trudność w ich stosowaniu są one bardzo rzadko wykorzystywane przez organy skarbowe. Bazując na tych doświadczeniach, już dziś można zaryzykować twierdzenie, że i obecnie proponowane rozwiązania napotkają ogromne trudności w ich stosowaniu przez władze skarbowe, co nie wróży dobrze podatnikom. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy Państwu omówienie projektowanej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań funkcjonujących w innych krajach i działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia agresywnego planowania podatkowego. Dodatkowo opisujemy uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/03, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał przepis wprowadzający klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania za niekonstytucyjny. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie okaże się dla Państwa interesujące i pozwoli na lepsze zrozumienie projektowanych zmian. Życzymy miłej lektury! Z wyrazami szacunku, Marcin Matyka - adwokat i doradca podatkowy, Partner kierujący Działem Doradztwa Podatkowego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. T M Anna Łaszczuk - prawnik i ekonomista, aplikant adwokacki, członek zespołu Doradztwa Podatkowego kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. T

6 2. tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/03 W Polsce obowiązywała w przeszłości klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W dniu 1 stycznia 2003 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej 2, wprowadzająca następujący przepis: Art. 24b 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. 2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w 1, osiągnęły zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych. Klauzula obowiązywała przez relatywnie krótki okres, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał wprowadzony przepis za niezgodny z Konstytucją i na podstawie wyroku z dnia 11 maja 2004 roku, o sygnaturze K 4/03 art. 24b 1 Ordynacji podatkowej utracił on moc obowiązującą. Trybunał Konstytucyjny orzekając o konstytucyjności art. 24b 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku wskazał wprost, że przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego nie jest sama instytucja obejścia prawa podatkowego, ale konkretna norma prawna wyrażona w art. 24b 1 Ordynacji podatkowej. Innymi słowy, Trybunał nie rozważał, czy koncepcja ogólnej normy obejścia prawa podatkowego jest zgodna z Konstytucją, ale oceniał konkretne rozwiązania prawne. Możliwość wprowadzenia do polskiego systemu prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie została zatem wykluczona przez Trybunał Konstytucyjny. Analizując rozwiązania proponowane obecnie warto jednak przyjrzeć się bliżej tezom postanowionym wówczas przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w pierwszej kolejności badał zgodność art. 24b 1 Ordynacji podatkowej z art. 2 Konstytucji, z którego wywodzi się zasada państwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że z zasady państwa prawnego wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji oraz konieczność zagwarantowania przez ustawodawcę adresatom norm prawnych pewności co do ich praw i obowiązków. Przepisy prawa nie mogą pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody w podejmowaniu rozstrzygnięć wobec obywateli. Zdaniem Trybunału, nie może budzić wątpliwości także pogląd, iż jednym z elementów konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji) jest norma zakazująca sankcjonowania (tu w znaczeniu przypisywania negatywnych konsekwencji lub odmowy respektowania konsekwencji pozytywnych) takich zachowań adresatów przepisów, które są zachowaniami zgodnymi z prawem (nakazanymi lub przynajmniej dozwolonymi). Tym samym, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w świetle art. 2 Konstytucji, tak długo jak adresat danej normy prawnej dokonuje czynności prawnych zgodnych z prawem, a ich cel nie jest przez prawo zakazany, nie można wywodzić z takiego działania takich samych konsekwencji, jakie wiążą się z osiąganiem celów zakazanych przez prawo. Jak wyraźnie wskazał Trybunał Konstytucyjny brak jest w systemie polskiego prawa podatkowego normy prawnej, która zakazywałaby niższego opodatkowania (oczywiście, jeżeli podatnik dochodzi do takiego celu przy zastosowaniu legalnych środków działania). Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że norma zawarta w art. 24b 1 Ordynacji podatkowej prowadzi do braku przewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na podstawie tego przepisu oraz przyznaje organowi orzekającemu właściwie pełną swobodę przy określaniu treści decyzji wydawanej w przypadku stwierdzenia, że dana czynność wywołała wyłącznie skutki podatkowe. Ponadto ówczesna regulacja nie określała jaki charakter - deklaratoryjny, czy konstytutywny - mają decyzje wydawane na podstawie art. 24b 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, z konstytucyjnego obowiązku ponoszenia podatków określonych w ustawie nie wynika norma prawna nakazująca podatnikowi uiszczanie podatku w maksymalnej, określonej w ustawie, wysokości. Nie ma natomiast żadnych podstaw do przyjmowania zasady, w myśl której podatnik winien zawsze regulować swoje stosunki prawne w sposób najbardziej korzystny z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa - stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 2 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169 poz ze zm.). 06 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

7 Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreślił jednak, że nie budzi zastrzeżeń konstytucyjnoprawnych samo zjawisko normatywnej reakcji prawodawcy wobec negatywnych - z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa - zjawisk gospodarczych, w tym w sferze stosunków umownych kreowanych przez podatników, także jeżeli przybrałaby ona postać ogólnej normy obejścia prawa podatkowego. Do wyroku zostało zgłoszone zdanie odrębne. W zdaniu odrębnym wskazano, że wprowadzenia ogólnej normy obejścia prawa podatkowego dało praktyce podatkowej, a zwłaszcza praktyce sądowej, ważne narzędzie ograniczające zjawisko uchylania się podatników od należytego wykonywania obowiązku podatkowego ciążącego na nich na podstawie przepisów materialnego prawa podatkowego. Ponadto w ocenie sędziów, którzy zgłosili zdanie odrębne, ogólna norma przeciwko unikaniu opodatkowania pełni ważną funkcję prewencyjną, a ewentualna niepewność związana z zastosowaniem tej normy staje się udziałem wyłącznie tych podatników, którzy świadomie w ten obszar wkraczają. 3. proponowane normatywne ujęcie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 3.1 Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Istota klauzuli będzie polegać na tym, że organ podatkowy będzie mógł, określając skutki podatkowe danej transakcji, pominąć rzeczywiście dokonane czynności prawne i wywieźć skutki podatkowe z czynności prawnych, które zazwyczaj są dokonywane w celu osiągnięcia danego celu gospodarczego, jeżeli dominującym celem transakcji było osiągnięcie znacznej korzyści podatkowej, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów. A zatem, skutki podatkowe będą mogły być wywodzone z osiągniętego rezultatu gospodarczego, a nie tylko i wyłącznie z dokonanych czynności prawnych. Innymi słowy, cytując uzasadnienie do Projektu: Prawo podatkowe nie może być jednak obchodzone poprzez nadużycie możliwości swobodnego kształtowania stosunków prawnych. W razie nadużycia możliwości kształtowania stosunków prawnych treść powstałego zobowiązania podatkowego wywodzi się z wyników gospodarczo-ekonomicznych zaistniałych zdarzeń a nie z uzewnętrznionej treści stosunku prawnego. W uproszczeniu, istota proponowanych rozwiązań sprowadza się do oceny danego zdarzenia prawnego poprzez pryzmat jego skutków podatkowych w oderwaniu od zastosowanej i dopuszczalnej konstrukcji prawnej. Przesłanką tego dualizmu oceny na gruncie prawa podatkowego i cywilnego będzie fakt osiągnięcia przez podatnika nieprzewidzianej przez prawo podatkowe korzyści, która byłaby sprzeczna z jego istotą i celem. Swoistym sędzią, który oceni czy osiągnięta korzyść jest niedopuszczalna przez prawo podatkowe będą natomiast organy podatkowe. Zgodnie z Projektem, organy podatkowe będą mogły zastosować klauzulę w przypadku spełnienia następujących przesłanek: w sposób zamierzony zastosowano sztuczną konstrukcję prawną, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną; organ podatkowy wykazał, że podatnik w wyniku unikania opodatkowania uzyskał znaczne korzyści podatkowe; istnieje konstrukcja prawna, która jest typowa, tzn. jest najbardziej odpowiednia lub jest niezbędna do (i) realizacji zdarzenia gospodarczego zgodnie z jego celem i istotą, (ii) uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego - i z tych powodów należy przyjąć, że zostałaby zastosowana przez podmiot działający rozsądnie i zgodnie z prawem oraz kierujący się w swych wyborach celami gospodarczymi; organ podatkowy wykazał, że istnieje typowa konstrukcja prawna, i że możliwe było zastosowanie tej typowej konstrukcji prawnej; ciężar dowodu unikania opodatkowania, w tym uzyskania znacznych korzyści podatkowych oraz wykazania, że istnieje typowa konstrukcja prawna możliwa do zastosowania w okolicznościach konkretnej sprawy spoczywa na organie podatkowym; podatnik nie uprawdopodobnił, że istniały inne ważne względy lub istotne korzyści ekonomiczne czy biznesowe uzasadniające zastosowanie w okolicznościach konkretnej sprawy tej konstrukcji prawnej. 07

8 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma mieć zastosowanie do podatków pozostających we właściwości organów podległych Ministrowi Finansów (tj. naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów izb celnych), co oznacza, że nie będzie ona mieć zastosowania do podatków pobieranych przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Z zakresu zastosowania klauzuli będą wyłączone zdarzenia na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, spadkobrania oraz czynności prawne wykonujące orzeczenia sądowe lub dokonywane w związku z takim orzeczeniem. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie mogła być stosowana przez organy podatkowe, jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego, których celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, nie jest możliwe. Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej w brzmieniu proponowanym w Projekcie, unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną. Projekt zawiera definicję pojęcia konstrukcji prawnej w art. 119b Ordynacji podatkowej w brzmieniu proponowanym w Projekcie. Konstrukcja prawna to jednostronna lub wielostronna czynność prawna lub wzajemnie powiązany zespół czynności prawnych dotyczący zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zdarzeń związanych z uczestnictwem w działalności gospodarczej, przez co rozumie się posiadanie udziałów, akcji lub zarządzanie podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Projekt określa kiedy daną konstrukcję prawną uważa się za sztuczną, a kiedy za typową. Ponadto zgodnie z Projektem, przepis art. 119 e 1 Ordynacji podatkowej będzie definiować pojęcie znacznej korzyści podatkowej. Znaczną korzyścią podatkową będzie: obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub uniknięcie tego zobowiązania, albo podwyższenie kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub straty; lub uniknięcie obowiązku podatkowego, obniżenie podstawy opodatkowania zobowiązań, o których mowa w art pkt 2 Ordynacji podatkowej (zobowiązania określane w drodze decyzji) lub odsunięcie w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego skutkujące obniżeniem wysokości zobowiązania podatkowego, uniknięciem tego zobowiązania albo podwyższeniem kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub straty; - w wysokości przekraczającej zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Przy czym kwotę zł oblicza się sumując korzyści wynikających z zastosowania w roku podatkowym lub innym okresie rozliczeniowym, sztucznych konstrukcji prawnych między tymi samymi podmiotami oraz dotyczących tych samych zdarzeń. Przyjęty w projekcie limit zł należy uznać za znacząco zbyt niski w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Warto pamiętać, że przychody generowane przez każdą z 500 największych spółek w Polsce przekraczają co najmniej 350 milionów złotych rocznie (źródło: Z perspektywy dużych spółek, korzyść w wysokości zł jest zatem sprawą marginalną, do osiągnięcia której nie warto stosować narzędzi optymalizacji podatkowej. Wprowadzenie tak niskiego limitu oznaczać będzie, że prawie każda transakcja najważniejszych podatników w Polsce, w której osiągnięta zostanie korzyść podatkowa, podlegać będzie pod nowe regulacje. 3.2 Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania W razie powzięcia przez organy podejrzenia o prawdopodobieństwie naruszenia przepisów odnoszących się do obejścia prawa, to na organie spoczywałby ciężar dowodu przy udowadnianiu zaistnienia przesłanek pozwalających na zastosowanie klauzuli. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego, korzystnego uprawnienia dla podatników. Podatnik będzie miał bowiem możliwość skorygowania deklaracji w toku postępowania podatkowego dotyczącego zastosowania klauzuli obejścia prawa. Korekta będzie mogła być dokonana wyłącznie w zakresie rozliczeń stanowiących unikanie opodatkowania i wyłącznie w toku postępowania przed organem pierwszej instancji w okresie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Warunkiem uznania skuteczności korekty będzie uwzględnienie w skorygowanej deklaracji całości rozliczeń stanowiących unikanie opodatkowania i wpłata w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w terminie dopuszczalności 08 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

9 korekty. W przypadku skorygowania deklaracji i dokonania wpłaty, postępowanie podatkowe zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe. Ponadto podatnicy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie istnienia przesłanek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Opinia zabezpieczająca będzie zawierała ocenę, czy planowana przez podatnika konstrukcja prawna spełnia przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wraz z uzasadnieniem prawnym. Opinię będzie wydawał Minister Finansów w terminie 6 miesięcy, a przekroczenie tego terminu będzie prowadziło do wydania tzw. milczącej opinii. Opinia zabezpieczająca będzie wywoływała analogiczne skutki jak interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydawana obecnie przez Ministra Finansów. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej będzie różnił się od wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej. Przede wszystkim, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, wnioskodawca będzie zobowiązany nie tylko do przedstawienia wyczerpującego opisu planowanej konstrukcji prawnej, ale również m.in. do opisu zdarzenia gospodarczego (zdarzeń gospodarczych), dla zrealizowania których konstrukcja ta jest planowana, wskazania korzyści ekonomicznych i biznesowych uzasadniających przyjętą przez wnioskodawcę konstrukcję prawną oraz własne stanowisko w sprawie istnienia unikania opodatkowania poprzez zastosowanie wskazanych we wniosku planowanych konstrukcji do realizacji opisanych zdarzeń gospodarczych. W zależności od decyzji podatnika, będzie on mógł we wniosku wskazać korzyści podatkowe związane z planowaną konstrukcją prawną oraz załączyć dokumentację, w tym umowy i ich projekty, dotyczące planowanej konstrukcji prawnej. Jeśli chodzi o środki odwoławcze, to zainteresowanemu będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego na otrzymaną opinię zabezpieczającą. Opłata za wydanie opinii zabezpieczającej ma wynosić zł, a jeżeli planowane czynności prawne mają być dokonywane z podmiotami będącymi nierezydentami, albo kontrolowanymi bądź zarządzanymi przez nierezydentów, opłata będzie wynosić zł. Niezależnie od oceny wysokości opłat za opinie zabezpieczające trudno zrozumieć, dlaczego ustawodawca chce zróżnicować ich wysokość od faktu bycia polskim rezydentem podatkowym. Skoro klauzula obejścia prawa ma zabezpieczać przed nadużyciami podatkowymi w Polsce, to fakt czy nadużycia te popełniane są przez polskich przedsiębiorców, czy też zagranicznych, nie powinien mieć znaczenia. Co więcej obecna propozycja dyskryminuje międzynarodowe spółki działające na terenie Polski. Ich polskie filie są bowiem w znakomitej większości kontrolowane przez swoje zagraniczne spółki matki, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi. W konsekwencji, filie większości koncernów zagranicznych w Polsce będą niejako z automatu zmuszone do ponoszenia wyższych opłat za wydanie opinii zabezpieczających. Bardziej logicznym wydaje się być zróżnicowanie opłat w zależności od obrotów lub zysku generowanego przez podatnika a nie faktu, czy jest on częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. Ponadto planowane jest utworzenie Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, która działałaby jako kolegialny, ekspercki organ opiniodawczy w sprawach indywidualnych, w których zastosowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (w decyzji organu pierwszej instancji). W jej skład będzie wchodzić 12 osób powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Rada będzie wydawać pisemną opinię w zakresie zastosowania art. 119f Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach. Rada nie może odmówić wydania opinii. Opinia będzie wydawana na wniosek: (i) organu podatkowego pierwszej instancji, jeśli w ocenie organu istnieją uzasadnione przesłanki do zastosowania art. 119f, (ii) podatnika, złożony wraz z odwołaniem od decyzji, (iii) organu odwoławczego. Opinia będzie wydawana w formie pisemnej w niewiążącym terminie, nie późniejszym niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o jej wydanie. W naszej ocenie skład Rady do Spraw Unikania Opodatkowania również powinien być skonstruowany w odmienny sposób. Obecna propozycja zakłada, że jej trzon będą stanowić sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku (4 członków) oraz pracownicy naukowi z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego (6 członków) oraz po jednym przedstawicielu delegowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Biorąc pod uwagę, że dziś skomplikowane operacje planowania podatkowego wymagają nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej i ekonomicznej, ale także praktycznego doświadczenia 09

10 w tworzeniu tego typu struktur, jak i doświadczenia w międzynarodowym planowaniu podatkowym, oparcie trzonu rady o sędziów w stanie spoczynku i pracowników naukowych, przy jednoczesnym braku doświadczonych w planowaniu podatkowym przedstawicieli praktyki, wydaje się być rozwiązaniem ryzykownym. 3.3 Skutki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Efektem zastosowania przepisów dotyczących klauzuli obejścia prawa będzie uprawnienie organów podatkowych do określenia zobowiązania podatkowego, bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia konstrukcjach prawnych, z pominięciem skutków podatkowych czynności prawnych, których dokonano, aby osiągnąć dany efekt gospodarczy. Obecnie podstawową zasadą w postępowaniu podatkowym jest wykonalność ostatecznej decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym. W przypadku postępowania w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zostałby wprowadzony wyjątek od tej zasady polegający na wstrzymaniu z mocy prawa wykonania decyzji wydanej na podstawie klauzuli do czasu pełnego zakończenia sporu, tj. albo do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego, albo do czasu upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Jeżeli zobowiązanie podatkowe zostanie określone tylko w pewnej części na podstawie klauzuli, wówczas wstrzymanie wykonania decyzji będzie miało zastosowanie w części wysokości tego zobowiązania podatkowego. Ponadto w odniesieniu do decyzji wydanej na podstawie art. 119f Ordynacji podatkowej, nie będzie możliwe nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 4. termin wejścia w życie przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania W wersji Projektu ustawy z dnia 23 grudnia 2014 roku wskazano, że przepisy regulujące klauzulę wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. Co najważniejsze, jeśli redakcja przepisu przejściowego nie zmieni się, organy podatkowe będą mogły stosować przepisy dotyczące klauzuli do wszystkich zobowiązań podatkowych, które nie uległy przedawnieniu. Innymi słowy, będą mogły stosować klauzulę w postępowaniach prowadzonych w 2016 r. dotyczących zobowiązań powstałych w okresach przeszłych, które nie uległy jeszcze przedawnieniu. Takie rozwiązanie wydaje się naruszać jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, tj. zaufania podatnika do organów podatkowych. Jak bowiem można mówić o zaufaniu podatnika do organów podatkowych, jeśli ustawodawca da organom oręż do prowadzenia działań, które mogą dotyczyć transakcji optymalizacyjnych, jakie zostały podjęte przez podatnika w chwili, kiedy nie mógł on się nawet spodziewać, że w polskim systemie prawnym ponownie zafunkcjonuje klauzula obejścia prawa podatkowego? 5. międzynarodowe działania podejmowane w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego i unikania opodatkowania Nowelizacje przepisów podatkowych proponowane przez polski Rząd wpisują się w obserwowaną obecnie rosnącą aktywność organizacji międzynarodowych w podejmowaniu działań mających na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego. Z uwagi na ograniczoną długość niniejszego opracowania, ograniczamy się do przedstawienia Państwu przeglądu aktywności instytucji Unii Europejskiej oraz OECD w zakresie walki z unikaniem opodatkowania przez podatników. Należy mieć na uwadze, że polski system prawa podatkowego ma dopiero niespełna 25 lat i w porównaniu z wieloma państwami jest systemem niezbyt rozbudowanym, w którym skomplikowane narzędzia planowania podatkowego nie były nigdy stosowane. W konsekwencji powstaje pytanie, czy właśnie wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego jest najistotniejszą zmianą, która powinna być implementowana do polskich przepisów podatkowych w najbliższej przyszłości? Jak już wskazaliśmy powyżej, w naszej ocenie jest wiele pilniejszych zmian, których wprowadzenie znacząco przyczyniłoby się nie tylko do wzrostu dochodów budżetowych z tytułu podatków, ale także pomogło polskim podatnikom. Zgodnie bowiem z ludowym porzekadłem - często metoda marchewki jest bardziej skuteczna od metody kija. 5.1 Aktywność Unii Europejskiej Problem unikania opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego jest przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, która obecnie podejmuje działania mające na celu zachęcenie państw członkowskich do unormowania tej kwestii we własnym zakresie. Należy podkreślić, że zalecenia 10 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

11 i rekomendacje wystosowywane przez unijne instytucje stanowią uzasadnienie dla dokonywanych przez polski Rząd i Parlament nowelizacji przepisów. W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 1 i 2 marca 2012 roku wskazano, że Rada Europejska zwraca się do państw członkowskich, by w stosownych przypadkach dokonały przeglądu swoich systemów podatkowych, tak aby stały się one bardziej skuteczne i wydajne oraz aby wyeliminować nieuzasadnione zwolnienia, poszerzyć podstawę opodatkowania, zmniejszać obciążenie podatkowe pracy, zwiększać skuteczność poboru podatków oraz zwalczać uchylanie się od opodatkowania. Zachęca się Radę i Komisję, aby szybko opracowały konkretne sposoby usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, w tym w stosunkach z państwami trzecimi 3. Komisja Europejska wystosowała zalecenie w sprawie agresywnego planowania podatkowego z dnia 6 grudnia 2012 roku [sygnatura C(2012)8806] 4. W zaleceniu Komisja Europejska zachęca państwa (warto podkreślić, że Komisja jedynie zachęca) członkowskie do wprowadzenia klauzuli generalnej obejścia prawa podatkowego w podatkach bezpośrednich i proponuje nadanie jej następującej treści: Nie uwzględnia się sztucznego uzgodnienia lub szeregu sztucznych uzgodnień, które przyjęto w zasadniczym celu uniknięcia opodatkowania i które prowadzą do osiągnięcia korzyści podatkowej. Krajowe organy rozpatrują te ustalenia do celów podatkowych poprzez odniesienie się do ich istoty ekonomicznej. Uzgodnienie lub szereg uzgodnień są sztuczne, jeśli nie posiadają treści ekonomicznej. Uzgodnienie oznacza każdą transakcję, system działania, działanie, operację, umowę, dotację, porozumienie, obietnicę, przedsięwzięcie lub zdarzenie. Ponadto zalecenie wprowadza ograniczenia w zakresie stosowania przepisów mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania w ramach ograniczania agresywnego planowania podatkowego. Jak wskazuje się w pkt 3.1. zalecenia: W przypadku gdy państwa członkowskie w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych między sobą lub z państwami trzecimi zobowiązały się do odstąpienia od opodatkowania danej pozycji dochodu, państwa członkowskie powinny zapewnić, by takie zobowiązania miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dana pozycja jest opodatkowana na terytorium drugiej strony umowy. W celu wdrożenia tego zalecenia, Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie, aby w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarli następującą klauzulę: W przypadku gdy niniejsza umowa stanowi, że dana pozycja dochodu podlega opodatkowaniu tylko w jednym z umawiających się państw lub może być opodatkowana w jednym z umawiających się państw, opodatkowanie takiej pozycji przez drugie umawiające się państw wyklucza się jedynie wówczas, gdy pozycja ta podlega opodatkowaniu w pierwszym umawiającym się państwie. Pomimo, że jest to jedynie zalecenie Unii Europejskiej, to Komisja zobowiązała państwa do poinformowania Komisji, w terminie 3 lat od wydania Zalecenia, o środkach podjętych w celu realizacji tego Zalecenia. Również Parlament Europejski podejmuje liczne inicjatywy w przedmiocie zwalczania agresywnego planowania podatkowego. W dniu 2 lutego 2012 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego podatków [sygnatura 2011/2271(INI)] 5, w której wezwał Komisję Europejską oraz państwa członkowskie do podejmowania dalszej współpracy w zakresie ich poszczególnych polityk podatkowych przeciw podwójnemu opodatkowaniu, oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania, mającą na celu zwiększenie przejrzystości oraz ograniczenie luk prawnych i niejasności w zakresie poboru podatków. Ponadto Parlament w wydanej rezolucji wskazał za cel wprowadzania przyszłych zmian w krajowych przepisach prawa podatkowego, podniesienie efektywności opodatkowania oraz bardziej sprawiedliwy i ukierunkowany podział obciążeń podatkowych. Rozwiązania normatywne mają służyć zmniejszeniu kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw, aby zwiększyć wzrost gospodarczy i stworzyć nowe miejsca pracy. Według Parlamentu niezbędne jest zwiększenie wymiany informacji na temat podatników między organami z różnych państw europejskich, w celu zwiększenia efektywności ich pracy. Parlament Europejski przyjął również rezolucję z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie apelu o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania

12 [sygnatura 2012/2599 (RSP)] 6. W rezolucji Parlament wezwał państwa członkowskie do zapewnienia płynnej współpracy i koordynacji pomiędzy swoimi systemami podatkowymi w celu uniknięcia niezamierzonego braku opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych oraz do przeglądu obecnie obowiązujących między państwami członkowskimi umów dwustronnych, jak również umów dwustronnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie, w jakim przyczyniają się one do uchylania się od opodatkowania i komplikują skuteczne opodatkowanie u źródła w niektórych państwach członkowskich. Ponadto Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w Sprawozdaniu w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012, dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej - zwalczanie nadużyć finansowych (2013/2132(INI)) z dnia 20 marca 2014 roku, wskazała: Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji zakładający bardziej zdecydowane zwalczanie nadużyć i uchylania się od opodatkowania; podkreśla, że zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie powinny bezwzględnie priorytetowo traktować zwalczanie nadużyć i uchylania się od opodatkowania, a w tym celu konieczne jest opracowanie strategii ściślejszej i wielowymiarowej współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi nawzajem oraz między nimi a Komisją, która pozwoliłaby na lepsze wykorzystanie obecnych instrumentów, konsolidację obecnego prawa, przyjęcie oczekujących na rozpatrzenie wniosków oraz współpracę administracyjną; podstawowe znaczenie ma również wzmocniona współpraca organów podatkowych, policyjnych i sądowych w danym kraju Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Uzupełnienie działań Unii Europejskiej stanowi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE ). Wśród licznych orzeczeń, które dotyczą kwestii unikania opodatkowania, warto wymienić wyrok z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie C-255/02 Halifax, który wskazuje na konieczność badania przez sądy krajowe w indywidualnej sprawie celowości dokonanej czynności prawnej i uznania jej za bezprzedmiotową w sytuacji stwierdzenia, że celem było jedynie uzyskanie korzyści podatkowej. Przytoczenia wymaga również orzeczenie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében i David, które wprowadza zobowiązanie nałożone na państwowe organy administracyjne i sądowe, aby odmawiały prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli zostanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Z analizy orzecznictwa TSUE wynika, że nadużycie prawa podatkowego według TSUE, ma miejsce wówczas, gdy (i) dane transakcje mimo, iż spełniają formalne przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach, skutkują uzyskaniem korzyści podatkowej, której uzyskanie jest sprzeczne z celem tych przepisów, (ii) z ogółu obiektywnych okoliczności wynika, że zasadniczym celem transakcji jest uzyskanie korzyści majątkowej 8. Jak widać, koncepcja nadużycia prawa podatkowego wypracowana przez TSUE została wykorzystana przez polskiego ustawodawcę przy tworzeniu przepisów Projektu ustawy. 5.3 Plan walki z unikaniem opodatkowania, przygotowany przez OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała plan walki z unikaniem opodatkowania ang. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 9. Plan został przedstawiony Ministrom Finansów państw zrzeszonych w grupie G-20 podczas szczytu w Moskwie w lipcu 2013 r. 10 Celem planu jest podjęcie działań, które będą zapobiegać agresywnemu planowaniu podatkowemu, przeciwdziałać sztucznym transferom zysku oraz podwójnemu nieopodatkowaniu. Zgodnie z planem, władze skarbowe poszczególnych krajów powinny ściślej ze sobą współpracować przy przeciwdziałaniu podwójnemu nieopodatkowaniu i przy wymianie informacji. Plan przewiduje podjęcie 15 określonych działań, m.in. wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych, opodatkowaniu dochodów osiąganych przez podmioty powiązane (ang. CFC rules) oraz zmian w treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Por. pkt 74 i 75 wyroku TSUE z dnia 21 lutego 2006 roku, C-255/ Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

13 5.4 Wymiana informacji podatkowych Poza podejmowaniem działań legislacyjnych, najbogatsze państwa podejmują działania mające na celu zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Wymiana informacji podatkowych może odbywać się na podstawie: odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodów i majątku; Konwencji Rady Europy i OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych; Modelowej Umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych; Dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG; postanowień szczegółowych aktów prawnych dotyczących niektórych podatków. Należy też wspomnieć o automatycznej wymianie informacji podatkowych, dokonywanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) 11. W odpowiedzi na wprowadzenie FATCA przez Amerykanów, OECD opublikowało w lutym 2014 r. Standard w sprawie automatycznej wymiany informacji dotyczącej rachunku finansowego (ang. Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters) 12. Upowszechnienie się automatycznej wymiany informacji ma służyć walce z międzynarodowym uchylaniem się od opodatkowania. 6. obowiązywanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w innych krajach Prześledzenie praktyki zwalczania unikania opodatkowania na świecie prowadzi do konkluzji, że na świecie nie ma jednego, wypracowanego modelu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Rozwiązania normatywne w poszczególnych krajach różnią się od siebie. W literaturze wyróżnia się następujące instrumenty prawne, za pomocą których zwalcza się unikanie opodatkowania 13 : ogólne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania; specjalne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania 14 ; doktryny orzecznicze służące zwalczaniu unikania opodatkowania wypracowane przez judykaturę. 6.1 Koncepcja ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - ang. GAAR (General Anti- Avoidance Rule) W doktrynie anglojęzycznej ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania określana jest jako General Anti-Avoidance Rule (GAAR). Podstawową funkcją klauzul generalnych zwalczających unikanie opodatkowania jest ocena wszelkich zachowań podatników zmierzających do obniżenia ciężaru podatkowego oraz określenie konsekwencji ich wystąpienia 15. Wprowadzana w Polsce klauzula ma być właśnie klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania o charakterze ogólnym. 6.2 Koncepcja specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - ang. TAAR (Targeted Anti Abuse Rule) Innym sposobem walki z unikaniem opodatkowania jest uchwalanie specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, które w ścisły sposób określają katalog zdarzeń nimi objętych oraz konsekwencje podatkowe związane z zaistnieniem tych zdarzeń. Specjalne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania są instrumentami prawnymi powszechnie akceptowalnymi. W systemach podatkowych państw, w których nie występuje ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, m.in. w Stanach Zjednoczonych, specjalne klauzule są podstawowym instrumentem ograniczania unikania opodatkowania. Jako subsydiarny, obok GAAR, sposób ograniczania unikania opodatkowania, klauzule te występują w prawodawstwie m.in. Niemiec i Austrii. 11 Do dnia wydania niniejszej publikacji Polska nie podpisała Intergovernmental Agreement ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie FACTA. 12 Dostępny pod adresem: 13 M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, Monitor podatkowy 5/ Inna, spotykana w polskiej literaturze podatkowej nazwa, to szczególne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania. 15 M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, Monitor podatkowy 5/

14 Za flagowy przykład zastosowania doktryny TAAR uważany jest art. 15 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2009/133/WE z 19 października 2009 roku, w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego 16. Zgodnie z tym przepisem, można odstąpić od zastosowania zasady neutralności podatkowej czynności łączenia lub przejęcia spółek kapitałowych, jeżeli zasadniczym celem tej transakcji jest unikanie lub znaczące ograniczenie opodatkowania. W Polsce art. 15 Dyrektywy 2009/133/WE został implementowany w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem prawnym, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Należy podkreślić, ze specjalne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania nie są w pełni skuteczne i efektywne 17. W większości przypadków są one uchwalane jako reakcja ustawodawcy na zaobserwowane zjawiska unikania opodatkowania. Wprowadzanie kolejnych, specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania prowadzi niejednokrotnie do większego skomplikowania systemu podatkowego. W polskim prawie podatkowym funkcjonuje specjalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w postaci art. 199a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym artykułem, organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, może wywieźć skutki podatkowe z tej ukrytej czynności prawnej. W art. 199a 3 Ordynacji podatkowej zawarte jest również upoważnienie dla organu podatkowego do wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa. Jak wskazuje się w doktrynie, art. 199a Ordynacji podatkowej nie wprowadza klauzuli generalnej obejścia prawa podatkowego, bowiem nie uprawnia organów podatkowych do zignorowania, na gruncie prawa podatkowego, konsekwencji wynikających z ważnych i skutecznych czynności prawnych, które zostały podjęte celem uchylenia się od opodatkowania 18. Niemniej, przepisy zawarte w tym artykule mogą stanowić instrument do walki ze zjawiskiem unikania lub uchylania się od opodatkowania, ponieważ nakazują one organom podatkowym przy ustalaniu treści czynności prawnej, uwzględniać zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko literalne brzmienie oświadczeń woli. W konsekwencji, jeżeli strony dokonując określonych transakcji ukrywają czynności, które powinny zostać opodatkowane, organy podatkowe mogą na podstawie art. 199a określić zobowiązanie podatkowe w wysokości uwzględniającej zasady opodatkowania ukrytych czynności prawnych. Inna, specjalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania funkcjonująca obecnie w polskim prawie to wspomniany art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. przegląd obowiązywania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania w wybranych krajach 7.1 Wielka Brytania Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do brytyjskiego systemu podatkowego 17 czerwca 2013 roku. Klauzula dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku od spadków, podatku od zysków od paliw, opłaty skarbowej oraz podatku od nieruchomości. Wraz z przepisami, brytyjski odpowiednik Ministra Finansów wydał specjalne broszury - poradniki dla podatników, w których opisano cel wprowadzenia klauzuli oraz podano przykłady transakcji, do których mogą mieć zastosowanie nowe przepisy 19. Treść poradników została zaakceptowana przez specjalny, 16 Dz. U. UE. L M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, Monitor podatkowy 5/ Por.: Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W. P.Pietrasz, Ordynacja podatkowa, Komentarz, LEX, Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

15 nowo powołany organ doradczy do spraw stosowania klauzuli (ang. GAAR Advisory Panel). Jest to jednak ciało doradcze, którego opinia nie jest wiążąca dla organów podatkowych. Ogólną klauzulę dotyczącą obejścia prawa podatkowego stosuje się do dokonanych transakcji, których głównym celem, lub jednym z głównych celów, jest uzyskanie korzyści podatkowej rozumianej szeroko jako pomniejszenie lub unikanie zobowiązań podatkowych w jakikolwiek sposób (ang. abusive tax arrangements). W razie powzięcia przez organy podatkowe podejrzenia o prawdopodobieństwie naruszenia przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego, ciężar dowodu spoczywa na organie podatkowym. Brytyjskie przepisy pozwalają na zastosowanie klauzuli albo przez samego podatnika w drodze samowymiaru podatku (podatnik może sam dobrowolnie skorygować swoje zeznanie podatkowe i oszacować skutki podatkowe danej transakcji z pominięciem korzyści podatkowych, które osiągnął), albo przez organy podatkowe w drodze decyzji. Zastosowanie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie wiąże się, co do zasady, z wymierzeniem nieuczciwemu podatnikowi jakiejkolwiek grzywny lub kary finansowej, lecz tylko z ustaleniem podatku w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę. Podatnikowi może zostać wymierzona kara finansowa na podstawie odrębnych przepisów w związku z brakiem należytej staranności w regulowaniu zobowiązań podatkowych. Ponadto w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 300 specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. Natomiast nie istnieje instytucja wiążącej interpretacji prawa podatkowego, której wydanie mogłoby potwierdzić prawidłowość planowanej transakcji z podatkowego punktu widzenia. 7.2 Holandia W Holandii funkcjonuje ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednakże większe znaczenie w praktyce stosowania prawa ma orzecznictwo holenderskiego Sądu Najwyższego dotyczące unikania opodatkowania (tzw. doktryna fraus legis). Ponadto holenderskie prawo podatkowe zawiera wiele specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, które stosowane są komplementarnie. Wypracowana w orzecznictwie doktryna fraus legis uniemożliwia podatnikowi powoływanie się na przepisy prawa, jeżeli prowadziłoby to do nadużycia tego prawa. Doktryna fraus legis może być zastosowana, jeżeli decydującym motywem przeprowadzenia danej transakcji jest zmniejszenie opodatkowania oraz jeżeli nie istnieją inne niż podatkowe, motywy o charakterze biznesowym uzasadniające dokonanie tej transakcji. A contrario, w sytuacji, gdy podatnik dokonując określonej transakcji kierował się przyczynami biznesowymi i jednocześnie osiągnął korzyści podatkowe, doktryna fraus legis nie może być stosowana. Doktryna fraus legis nie może być również stosowana, jeżeli organ ustawodawczy wprowadził specjalne środki prawne do zwalczania konkretnego oszustwa podatkowego. W takim przypadku, organy podatkowe mogą prowadzić postępowanie wyłącznie w oparciu o konkretne przepisy zwalczające dane nadużycie, bez możliwości korzystania z doktryny fraus legis. Doktryna fraus legis ma zastosowanie na gruncie zarówno podatków dochodowych, jak i na gruncie podatku VAT. Jeżeli organy podatkowe powołują się na doktrynę fraus legis przy wydawaniu decyzji o nadużyciu prawa, ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na organie podatkowym. Jeżeli w zaistniałej sytuacji zastosowanie znajdą specjalne środki prawne do zwalczania konkretnego oszustwa, ciężar dowodu spoczywa proporcjonalnie pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi. Holenderski Sąd Najwyższy nie wykluczył, że doktryna fraus legis może być stosowana w transakcjach z nierezydentami. Należy jednak wskazać, że w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera postanowień o możliwości zastosowania doktryny fraus legis, to w ocenie Sądu Najwyższego doktryna nie może być zastosowana na gruncie przepisów tej umowy. Zastosowanie klauzuli wiąże się z ustaleniem podatku w prawidłowej wysokości (tj. skutki podatkowe będą wywodzone z ekonomicznego celu transakcji i z dyspozycji przepisów, których zastosowania podatnik starał się uniknąć) wraz z odsetkami za zwłokę. Zgodnie z holenderskim prawem, jeżeli organy podatkowe stwierdzą, że podatnik unikał opodatkowania, mogą zastosować karę administracyjną jeżeli udowodnią podatnikowi albo rażące zaniedbanie (brak należytej staranności), albo zamiar popełnienia oszustwa podatkowego. W praktyce, kary administracyjne są rzadko nakładane na podatników. 15

16 7.3 Finlandia W Finlandii obowiązuje ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Stosując klauzulę, organy podatkowe, albo sądy mogą przeklasyfikować skutki podatkowe danej czynności prawnej, jeżeli wykażą, że czynność lub czynności miały formę prawną, która nie odpowiada ich rzeczywistemu charakterowi lub celowi i zostały zastosowane wyłącznie dla celów uniknięcia opodatkowania, a podatnik nie przedstawi dowodów na to, że jego działanie przybiera formę prawną odpowiadającą jego rzeczywistemu charakterowi lub celowi, i że podjęte środki nie miały na celu wyłącznie obniżenie opodatkowania. Ponadto w Finlandii istnieje możliwość uzyskania wiążącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie istnienia przesłanek zastosowania klauzuli, która jest wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu. 7.4 Belgia W obecnej wersji klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego została wprowadzona 29 marca 2012 roku i obowiązuje od 2013 roku oraz w stosunku do czynności dokonanych w trakcie roku podatkowego, kończącego się najwcześniej 6 kwietnia 2012 roku. Klauzula stosowana jest w przypadku podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od spadków i darowizn, zarówno w stosunku do osób fizycznych jak i osób prawnych. Organy podatkowe mogą przeklasyfikować czynności jeżeli wykażą, na podstawie obiektywnych okoliczności, że: podatnik dokonuje czynności, dzięki którym unika opodatkowania w sposób sprzeczny z celami przepisów podatkowych, jeżeli głównym celem tych czynności są korzyści podatkowe; lub podatnik dokonuje czynności, dzięki którym otrzymuje korzyści podatkowe w sposób sprzeczny z celami przepisów podatkowych, jeżeli głównym celem tych czynności są korzyści podatkowe. Zgodnie z belgijskimi przepisami, czynność prawna lub seria czynności prawnych składających się na tą samą transakcję nie jest skuteczna wobec organów podatkowych, gdy organy te mogą na podstawie obiektywnych okoliczności domniemywać, lub za pomocą innych, prawnie dostępnych metod stwierdzić, że występuje nadużycie prawa podatkowego. To na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że dany wybór czynności prawnej lub serii czynności prawnych, aby osiągnąć zamierzony rezultat gospodarczy, wynika z motywów innych niż unikanie podatków. Jeżeli podatnik nie jest w stanie udowodnić, że kierował się innymi motywami niż chęć obniżenia wysokości opodatkowania, wówczas organ podatkowy ma prawo wywieźć skutki podatkowe danej transakcji opierając się na osiągniętym rezultacie ekonomicznym, pomijając rzeczywiście dokonane czynności prawne. Istnieje możliwość uzyskania wiążącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie istnienia przesłanek zastosowania klauzuli, w szczególności w celu potwierdzenia, że głównym powodem przeprowadzenia danej transakcji jest powód inny niż chęć uzyskania korzyści podatkowej, która jest wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu. Belgijski system prawny nie przewiduje instytucji eksperckiej grupy doradczej w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która wydawałaby opinię w sprawach dotyczących zastosowania klauzuli. Czynność, w stosunku do której klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego została skutecznie zastosowana, nie jest uznawana za oszustwo podatkowe. Belgijskie prawo nie przewiduje również żadnych dodatkowych sankcji, poza koniecznością zapłaty podatku w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. 7.5 Indie Postanowienia dotyczące ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania miały zostać wprowadzone do indyjskiego systemu podatkowego w styczniu 2014 roku, jednak władze Indii, głównie pod naciskiem zagranicznych inwestorów, przesunęły ten termin na rok Planowana klauzula będzie miała zastosowanie do transakcji przeprowadzanych przez osoby prawne, których głównym celem jest uzyskanie korzyści finansowej polegającej na obniżeniu opodatkowania, a prawa i obowiązki przyznane stronom umowy służącej realizacji danej transakcji nie są prawami i obowiązkami, które wynikałby z tej umowy, gdyby została ona przeprowadzona zgodnie z celem, jaki zazwyczaj wiąże się z przeprowadzeniem podobnych transakcji. W Indiach przyjęto zasadę, że organ podatkowy ma dowodzić złej woli podatnika, w interesie podatnika leży natomiast udowodnienie, że przeprowadzona transakcje ma uzasadnienie ekonomiczne i ewentualne korzyści podatkowe z niej wynikające są tylko skutkiem ubocznym, a nie jej celem. Jeżeli podatnik nie będzie w stanie udowodnić, że transakcja została przeprowadzona z ekonomicznym uzasadnieniem, organ podatkowy nałoży karę 16 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

17 finansową w wysokości od 100% do 300% kwoty podatku jaki byłby należny, gdyby transakcja została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami przepisów podatkowych. Jeżeli przepisy dotyczące klauzuli wejdą w życie w planowanym kształcie, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji potwierdzającej zgodność z prawem planowanej transakcji. W Indiach ma również powstać organ opiniodawczy do spraw ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - wydane przez niego opinie będą wiążące. 7.6 Niemcy W niemieckim systemie prawa podatkowego ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu obowiązuje od 1977 roku i jest zawarta w sekcji 42 niemieckiego kodeksu podatkowego. Od 1 stycznia 2008 roku nastąpiło zaostrzenie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, czego skutkiem była również zmiana brzmienia art. 42 niemieckiego kodeksu podatkowego. Obecnie klauzula ma zastosowanie do wszystkich podatników, zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak i prawnych. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajduje zastosowanie w stosunku do transakcji, których głównym celem jest unikanie zapłacenia podatku lub obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. W niemieckiej doktrynie prawa przyjmuje się, że jeżeli transakcja prowadzi do uzyskania korzyści podatkowej, której zaistnienia prawo nie przewiduje w związku z przeprowadzeniem takiej transakcji, to organ podatkowy nie rozpoznaje podatkowych skutków tej transakcji. Jednakże zastosowanie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie zmienia cywilnoprawnych skutków transakcji chyba, że jest to niezbędne do określenia prawidłowej kwoty opodatkowania. W razie powzięcia przez organy podatkowe podejrzenia o prawdopodobieństwie naruszenia przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego, ciężar dowodu rozkłada się równomiernie na podatnika i organ podatkowy. Konsekwencja zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie wiąże się, co do zasady, z wymierzeniem nieuczciwemu podatnikowi jakiejkolwiek grzywny lub kary finansowej, lecz tylko z ustaleniem podatku w prawidłowej wysokości. Dodatkowo podatnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. Podatnikowi może zostać wymierzona kara finansowa na podstawie odrębnych przepisów w związku z uchylaniem się od opodatkowania. Podatnicy, w celu zabezpieczenia przeprowadzenia planowanej transakcji, mogą wystąpić o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej, że klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego nie będzie miała do niej zastosowania. Organy podatkowe nie są związane jakimkolwiek terminem na wydanie interpretacji. W Niemczech nie występuje również ciało doradcze do spraw ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W Niemczech zastosowanie klauzuli ogólnej wyłącza możliwość zastosowania jakiejkolwiek klauzuli specjalnej. Również zastosowanie jednej z klauzul specjalnych wyłącza zastosowanie klauzuli ogólnej. 7.7 Australia Obecnie obowiązująca w Australii klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego została wprowadzona w 1981 roku do australijskiej ustawy o podatku dochodowym z 1936 roku do części IVA. Ma ona zastosowanie do czynności dokonanych po 27 maja 1981 roku. Klauzulę dotyczącą obejścia prawa podatkowego stosuje się do dokonanych transakcji, przeprowadzonych na podstawie określonego planu działania, którego głównym lub jedynym założeniem jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Zatem, aby organy mogły zastosować klauzulę generalną muszą wystąpić trzy elementy: (i) transakcja musi zostać przeprowadzona na podstawie planu rozumianego jako dokonanie czynności lub szeregu następujących po sobie czynności, którym można przypisać konkretne znaczenie; (ii) podatnik po dokonaniu czynności uzyskuje korzyści podatkowe; (iii) głównym lub jedynym celem czynności przeprowadzonych w oparciu o plan działania jest uzyskanie korzyści podatkowych, tj. podatnik ustalając plan przeprowadzenia transakcji świadomie dążył do uzyskania korzyści podatkowych. W razie powzięcia przez organy podatkowe podejrzenia o prawdopodobieństwie naruszenia przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego, ciężar dowodu spoczywa na podatniku. Konsekwencją zastosowania klauzuli dotyczącej obejścia prawa jest nałożenie na podatnika dokonującego transakcji uznanych za mające na celu obejście prawa, kary w wysokości 25% albo 50% uzyskanych korzyści podatkowych. Stawka ta jest uzależniona od siły dowodów, jaką dysponuje podatnik. W konsekwencji, jeżeli podatnik jest w stanie racjonalnie, choć częściowo, uzasadnić przeprowadzenie transakcji z ominięciem 17

18 prawa podatkowego, wysokość kary wynosi 25% korzyści podatkowej. W pozostałych przypadkach stawka ta wynosi 50%. Podatnicy, w celu zabezpieczenia przeprowadzenia planowanej transakcji, mogą wystąpić o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej, że klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego nie będzie miała do niej zastosowania. W systemie australijskiego prawa podatkowego istnieje rada do spraw ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego. Jest to ciało doradcze i jego opinia nie jest wiążąca dla organów podatkowych. Głównym przedmiotem działalności wspomnianej rady jest wydawanie opinii na temat zgodności z prawem już wydanej decyzji organów podatkowych, dotyczącej zastosowania klauzuli związanej z obejściem prawa podatkowego. Ponadto w Australii istnieje wiele specjalnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, dotyczących m.in.: międzynarodowych cen transferowych, spedycji morskiej, dywidend i zysków kapitałowych, transakcji karuzelowych. W Australii toczą się obecnie prace mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Australijskie Ministerstwo Finansów analizuje opinie zgłoszone przez podmioty zainteresowane, związane z tematem propozycji wprowadzanych zmian. 7.8 Kanada Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do kanadyjskiego systemu podatkowego 12 września 1988 roku. Klauzula ma zastosowanie do wszystkich podatników, zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Klauzulę dotyczącą obejścia prawa podatkowego stosuje w przypadku wystąpienia korzyści podatkowej wynikającej z transakcji, która nie została zawarta w dobrej wierze, lecz jej głównym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej. Ciężar dowodu rozkłada się równomiernie - na podatnika i organ podatkowy - w przypadku powzięcia przez organy podejrzenia o prawdopodobieństwie naruszenia przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego. Skutkiem zastosowania klauzuli jest ustalenie zobowiązania podatkowego w wymiarze odpowiadającemu opodatkowaniu, jakie zwykle ma miejsce w przypadku przeprowadzenia tego typu transakcji. Podatnicy, w celu zabezpieczenia przeprowadzenia planowanej transakcji, mogą wystąpić o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej, że klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego nie będzie miała do niej zastosowania. W Kanadzie funkcjonuje rada do spraw ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i składa się ze specjalistów z różnych departamentów Kanadyjskiej Agencji Skarbowej, Departamentu Finansów i Departamentu Sprawiedliwości. 7.9 Chiny Przepisy dotyczące ogólnej klauzuli o przeciwdziałaniu uchylania się od opodatkowania zostały wprowadzone do chińskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2008 roku. Ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w Chinach stosuję się tylko do transakcji dokonywanych przez osoby prawne. Chińska klauzula skupia się na treści czynności prawnej, a nie jej formie. Zatem jeżeli spółka przeprowadza transakcję, która nie ma ekonomicznego uzasadnienia, a jej głównym celem jest zredukowanie obciążeń podatkowych lub zredukowanie zysku, który następnie podlegałby opodatkowaniu, zastosowanie znajdzie klauzula ogólna. W chińskim systemie podatkowym to podatnik musi wskazać uzasadnienie ekonomiczne przeprowadzonej transakcji, innymi słowy, to na podatniku spoczywa ciężar dowodzenia. Skutkiem zastosowania klauzuli jest ustalenie zobowiązania podatkowego w wymiarze odpowiadającym celowi przeprowadzonej transakcji. Ponadto podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia odsetek za zwłokę. Stawka odsetek w takim przypadku podwyższana jest o 5 punktów procentowych w stosunku do zasadniczej stopy odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań podatkowych. W Chinach, podatnik nie ma możliwości ubiegania się o prewencyjną ochronę planowanej transakcji w postaci wydania interpretacji. Nie funkcjonuje tam też organ doradczy lub opiniodawczy do spraw ogólnej klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. W lipcu 2014 r. chińskie władze skarbowe opublikowały projekt poradnika dla podatników, w którym zawarto informacje dotyczące tego, kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może być stosowana przez organy podatkowe, jakich dokumentów mogą żądać organy podatkowe 18 Raport DLA Piper Klauzula obejścia prawa podatkowego

19 od podatników i w jaki sposób organy podatkowe ustalają prawidłową wysokość podatku w przypadku zastosowania klauzuli. Projekt poradnika jest obecnie konsultowany z zainteresowanymi stronami Włochy Klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego jest zawarta w art. 37-bis dekretu nr 600 Prezydenta Republiki Włoskiej z 29 września 1997 roku zmodyfikowanego przez art. 1 ustawy nr 244 z 24 grudnia 2007 roku. Klauzula we Włoszech ma zastosowanie, gdy czynności, zdarzenia i porozumienia, również powiązane ze sobą, powstały bez uzasadnionego powodu ekonomicznego, nakierowane były na obejście obowiązków i zakazów wynikających z ustaw podatkowych oraz zmniejszenie ciężarów podatkowych lub uzyskanie nienależnych zwrotów. Zgodnie z włoskim ustawodawstwem, takie działania są nieważne dla celów podatkowych, a organy podatkowe nie uznają przywilejów podatkowych osiągniętych przy pomocy czynności, zdarzeń i porozumień opisanych wyżej i nakładają podatek zgodnie z przepisami, które usiłowano obejść. Ciężar dowodu przy udowadnianiu, że są spełnione przesłanki do zastosowania klauzuli, ciąży na organach podatkowych. Istnieje możliwość wystąpienia o interpretację w zakresie istnienia przesłanek zastosowania klauzuli. Konsekwencja zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie wiąże się, co do zasady, z wymierzeniem nieuczciwemu podatnikowi jakiejkolwiek grzywny lub kary finansowej, lecz tylko z ustaleniem podatku w prawidłowej wysokości. Dodatkowo, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. Podatnikowi może zostać wymierzona kara finansowa, na podstawie ogólnych przepisów, w przypadku wskazania w deklaracji podatkowej nieprawdziwych informacji. 19

20 DLA Piper Wiater sp.k. jest częścią DLA Piper globalnej kancelarii prawnej prowadzącej działalność poprzez szereg oddzielnych i niezależnych podmiotów prawnych. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie Copyright 2015 DLA Piper. All rights reserved. FEB

CRIDO TAXAND ORDYNACJA PODATKOWA FLASH LIPIEC 2014

CRIDO TAXAND ORDYNACJA PODATKOWA FLASH LIPIEC 2014 CRIDO TAXAND ORDYNACJA PODATKOWA FLASH LIPIEC 2014 Szanowni Państwo, w związku z istotnymi zmianami w ustawie Ordynacja podatkowa, które niedawno weszły w życie, jak również tymi, które zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

IV DEBATA PODATKOWA: KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

IV DEBATA PODATKOWA: KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA KONTEKST MIĘDZYNARODOWY IV DEBATA PODATKOWA: KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA KONTEKST MIĘDZYNARODOWY dr hab. dr Marcin Jamroży Instytut Finansów SGH w Warszawie 24.11.2016 Pakiet działań Komisji Europejskiej Źródło:

Bardziej szczegółowo

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi dużo wątpliwości 28 listopada 2016 Podatki Tomasz Napierała, Rafał Fudali

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi dużo wątpliwości 28 listopada 2016 Podatki Tomasz Napierała, Rafał Fudali Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi dużo wątpliwości 28 listopada 2016 Podatki Tomasz Napierała, Rafał Fudali Ponieważ środki, które do tej pory przysługiwały fiskusowi w walce z nieuczciwymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK4.054.3.2015 61252.197308.123478 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa projekt U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Newsletter Kwiecień 2014 r.

Newsletter Kwiecień 2014 r. Szanowni Państwo, Newsletter Kwiecień 2014 r. Zgodnie z zapowiedzią, kwietniowy newsletter poświęcamy założeniom projektu zmian w Ustawie Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustawach przyjętym przez

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania

Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania I. spotkanie 24. października 2012 r. mgr Marcin Lachowicz Katedra Prawa Finansowego Wprowadzenie (I) Cel spotkań Motywy wyboru tematyki spotkań Przebieg

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Celem projektu ustawy jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt P 66/07 (Dz. U. Nr 78, poz. 659). W wyroku tym Trybunał

Bardziej szczegółowo

Wramach szeroko zakrojonych

Wramach szeroko zakrojonych Planowany kształt klauzuli o unikaniu opodatkowania Wramach szeroko zakrojonych działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego Ministerstwo Finansów od 2015 roku planuje wprowadzenie do polskiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera majowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. WYSOKA STAWKA AKCYZY NIE NARUSZA KONSTYTUCJI W wyroku z 11

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Przełomowy wyrok 29 września 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-2-2/4518-7/16/MM Data 2016.06.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Dalej. opodatkowania! prosto w oczy. Wykonaj krótki test i dowiedz się, jaka jest Twoja sytuacja.

Dalej. opodatkowania! prosto w oczy. Wykonaj krótki test i dowiedz się, jaka jest Twoja sytuacja. Sprawdź Stosując jak nasze działa rozwiązania klauzula przeciwko każdemu możesz unikaniu spojrzeć opodatkowania! prosto w oczy Wykonaj krótki test i dowiedz się, jaka jest Twoja sytuacja. Od lat doradzamy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach Szczególnie narażeni na wszczęcie postępowania są podatnicy, którzy dokonali w roku podatkowym kosztownych zakupów - np. nieruchomości, samochodu - których wartość przekracza dochody wykazane w zeznaniu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818) Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 818) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński, 78/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Wiesława

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym

Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym Nieporozumienia w związku z polskim podatkiem źródłowym Dr. Jolanta Samochowiec Mathys Warszawa, kwiecień 2011 Nowe międzynarodowe zobowiązania zmuszają Szwajcarię do zmian w obowiązujących dwustronnych

Bardziej szczegółowo

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny Jak należy rozliczyć podatek naliczony, jeżeli podatnik nie ustalił proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego lub ustalił ją w wysokości, na którą organ podatkowy się nie zgadza. Czy w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski Sygn. akt V KK 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lipca 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 lipca 2014 r.

z dnia 24 lipca 2014 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data 2013.02.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo