Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób"

Transkrypt

1 Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób 1

2 Bazy informacji o projektach ustaw i rozporządzeń, dostęp do Dziennika Ustaw 2

3 Przepisy regulujące zasady rozliczeń podatkowych w 2013r. 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 24 grudnia 2012r. poz. 1456) 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( Dz. U. z 30 listopada 2012r. poz. 1342) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 18 grudnia 2012r. poz. 1428) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego ( Dz. U. z 21 grudnia 2012r., poz. 1451) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 28 grudnia 2012 r. poz ) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 31 grudnia 2012r. poz. 1550) 7. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 9 grudnia 2013r. Poz. 35) 3

4 Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2013r. Zmiany te wynikają z : 1. Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 24 grudnia 2012r. poz. 1456) 2. Ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( Dz. U. z 30 listopada 2012r. poz. 1342) 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 18 grudnia 2012r. poz. 1428) 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego ( Dz. U. z 21 grudnia 2012r., poz. 1451) 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 28 grudnia 2012 r. poz ) 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 31 grudnia 2012r. poz. 1550) Jednocześnie dokonano zmian wzorów VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25 związanych z obrotem samochodami osobowymi 4

5 Zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2013r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 35). Zmiany te obejmują m.in. : FAKTURA VAT = FAKTURA art. 14 ustawy Brak zapisu o wyłączeniu z VAT drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych Dokumentowanie eksportu art. 1 pkt 32) lit. a ustawy Zmiany w art. 88 ustawy, zmniejszenie ograniczeń art. 1 pkt c) 5

6 Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2013r. Zmiany te wynikają z : 1. Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 24 grudnia 2012r. poz. 1456) 2. Ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( Dz. U. z 30 listopada 2012r. poz. 1342) 6

7 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. poz. 1456) przedłużenie ograniczenia odliczeń VAT od samochodów W art. 10 i 11 ustawy wprowadza się zmiany polegające na przedłużeniu, do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu obowiązywania: 1) odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Utrzymane zostanie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 2 zmienianej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.); 2) braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego; 3) niestosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego. 7

8 Zmiany podatkowe wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( Dz. U. poz. 1342) 1. zmiana w ustawie o rachunkowości w zakresie zamieszczania danych na dowodach księgowych 2. rozliczanie przeterminowanych długów w kosztach uzyskania przychodu przez dłużnika w PIT i CIT 3. warunki rozliczeń VAT dla przeterminowanych płatności faktur, nowy VAT ZD 4. kredyty bankowe pod zastaw zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego 5. nowe zasady kursu walutowego dla przeliczania faktur w walucie obcej 6. dowolność wystawiania faktur wewnętrznych w okresie przejściowym w 2013r. 7. negocjacje wysokości zaliczek podatkowych z urzędem skarbowym 8. zmiana formuły leasingu, leasing gruntów, użytkowania wieczystego. Przepisy ustawy obowiązują od 1 stycznia 2013r. 8

9 Zmiany w ustawie o rachunkowości - ustawa o ograniczaniu barier Przepis art. 21 ustawy o rachunkowości przed zmianami : Art Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu; 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych. Przepis art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości po zmianach : 1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa: 1) w ust. 1 pkt 1 3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów ( faktury uproszczone ) 2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych ( faktury elektroniczne). 9

10 Faktury wewnętrzne w okresie przejściowym w 2013r. ustawa o ograniczaniu barier W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ( WNT), dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca ( samofakturowanie), oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca ( import usług), mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Po okresie przejściowym, od 2014r. obecne rozliczenia VAT poprzez faktury wewnętrzne powinny być wykonywane na wewnętrznym dowodzie księgowym typu nota rozliczeniowa, polecenie księgowania itp. 10

11 Korekty VAT przy zaległościach płatniczych wierzyciel - ustawa o ograniczaniu barier Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy V A T czynni oraz dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Korekta, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie Gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania, kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego zawiadomić o tej korekcie właściwy dla niego urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podstawy opodatkowania dłużnika VAT ZD. 11

12 Korekty VAT przy zaległościach płatniczych dłużnik - ustawa o ograniczaniu barier W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu tego nie stosuje się jeśli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. W przypadku stwierdzenia, że dłużnik naruszył określony obowiązek korekty, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. Dłużnik nie sporządza zawiadomienia VAT ZD. Działania dłużnika nie są w żaden sposób powiązane z działaniami wierzyciela. Są to dwie niezależne regulacje ustawowe. Nie podjęcie działań przez wierzyciela nie chroni dłużnika przed obowiązkiem korekty podatku naliczonego. 12

13 Przepisy przejściowe w zakresie rozliczania nieopłaconych faktur Art. 23. ustawy o ograniczaniu barier : 1. Do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11 ( ustawa o podatku VAT ), w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust Przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11 ( ustawa o podatku VAT ), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r. 13

14 Rozliczenie nieopłaconych faktur u wierzyciela w VAT 7 w styczniu 2013r. Wierzyciel, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, sporządza w styczniu 2013r. listę wystawionych i nieopłaconych faktur przez dłużników, dla których upłynął termin 150 dni od dnia płatności określonego w umowie lub na fakturze w okresie od 1 do 31 stycznia 2013r.. W styczniu 2013r. będą zatem występowały nieopłacone faktury wystawione przez wierzyciela w 2012 roku. W oparciu o dostęp elektroniczny do KRS i CEDG sprawdzamy, czy nasi dłużnicy ujęci na liście faktur nieopłaconych są nadal czynnymi podatnikami VAT. Następnie sporządzamy formularz VAT ZD i ustalamy kwotę korekty podstawy opodatkowania oraz kwotę korekty podatku należnego, które wprowadzimy do deklaracji VAT 7 za styczeń 2013r. w terminie do 25 lutego 2013r. Przed złożeniem deklaracji VAT-7, weryfikujemy wykaz faktur, pod kątem ich opłacenia przez dłużników w okresie od 1 lutego do dnia złożenia deklaracji VAT-7. Faktury opłacone eliminujemy z druku VAT ZD i zmniejszamy kwoty korekt Składając deklarację VAT 7 do urzędu skarbowego, zakreślamy odpowiednie informacje w polu 73 i polu 74 deklaracji 14

15 Rozliczenie nieopłaconych faktur u dłużnika w VAT 7 w styczniu 2013r. Dłużnik, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, sporządza w styczniu 2013r. listę otrzymanych i niezapłaconych faktur, dla których upłynął termin 150 dni od dnia płatności określonego w umowie lub na fakturze w okresie od 1 do 31 stycznia 2013r.. W styczniu 2013r. będą zatem występowały niezapłacone faktury otrzymane przez dłużnika w 2012 roku. Następnie ustalamy kwotę korekty podstawy opodatkowania oraz kwotę korekty podatku należnego, które wprowadzimy do deklaracji VAT 7 za styczeń 2013r. w terminie do 25 lutego 2013r. Przed złożeniem deklaracji VAT-7, weryfikujemy wykaz faktur, pod kątem ich opłacenia na rzecz wierzycieli w okresie od 1 lutego do dnia złożenia deklaracji VAT-7. Faktury zapłacone do dnia składania deklaracji nie ujmujemy w kwotach korekt. Składając deklarację VAT 7 do urzędu skarbowego nie składamy jako dłużnik żadnych dodatkowych informacji, w tym nie składamy formularza VAT ZD który jest przewidziany wyłącznie dla wierzyciela. W przypadku opłacenia faktur w terminie po złożeniu deklaracji uwzględniającej korekty podatku naliczonego, nabywamy prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego. Wykonując to prawo, w deklaracji za miesiąc, w którym opłaciliśmy faktury, dokonujemy zwiększenia podatku naliczonego i odpowiednio informujemy o tym urząd skarbowy zakreślając w deklaracji VAT 7 pole

16 Zmiany w CIT (art. 15b) i PIT ( art. 24d) rozliczanie niezapłaconych faktur ustawa o ograniczaniu barier W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) lub jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, dokonuje się z upływem 90 dni od dnia zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Korekty kosztów nie wymagają składania zawiadomienia jak w przypadku VAT. Wierzycielom nie przyznano prawa do dokonania korekty przychodu z faktur. Rozwiązaniem, z którego mogą korzystać wierzyciele jest procedura należności nieściągalnych określona w ustawach o podatkach dochodowych. 16

17 Zmiany w leasingu - ustawa o ograniczaniu barier W przypadku zmiany strony umowy dokonanej w trakcie trwania podstawowego okresu umowy, jeżeli nie dochodzi do zmiany innych postanowień umowy, a jedynie zmiany strony i wstąpienia jej w prawa i obowiązki dotychczasowego korzystającego lub finansującego, zasady podatkowego rozliczania takiej umowy powinny odbywać się tak, jakby się nic nie zmieniło. Przy czym gdyby oprócz zmiany strony umowy nastąpiły jeszcze inne zmiany, wówczas umowa taka powinna być oceniana dla celów podatkowych jako nowa umowa. W celu umożliwienia zawierania umów leasingu w odniesieniu do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, proponuje się wprowadzenie regulacji określającej, że w przypadku ponownego leasingu suma ustalonych przez strony opłat musi odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy. W przypadku leasingu samochodów używanych, za podstawę do kalkulacji rat leasingowych przyjmuje się wartość na poziomie nie niższym niż wartość rynkowa. 17

18 WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 opodatkowanie VAT leasingu i ubezpieczenia 1) Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczególnych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie stanowią one usługi odrębne. 2) Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 18

19 Nowe zasady stosowania kursu walutowego dla VAT od 2013r. ustawa o ograniczaniu barier W przypadku, gdy podstawa opodatkowania określana jest w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się po kursie średnim NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego W przypadku, gdy podstawa opodatkowania określana jest w walucie obcej, przeliczenia można dokonać na złote według ostatniego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (Euro foreign exchange reference rates na stronie ) Przy wystawieniu faktury w walucie obcej przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury lub według ostatniego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury. Ta forma stosowania kursu walutowego EBC może być narzucona polskim spółkom z kapitałem unijnym przez spółki macierzyste bo daje porównywalność opłacalności transakcji.

20 Zwrot różnicy podatku dla banku udzielającego kredytu pod zastaw zwrotu podatku VAT z deklaracji VAT ustawa o ograniczaniu barier Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty 20

21 Zmiany w fakturowaniu wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. ( Dz. U. poz. 1428) obowiązujące od 2013r. Określenie terminu wystawienia faktury Wystawianie i opisywanie faktur wystawianych na usługi z art. 28b Określenie oznaczeń faktur przy procedurach specjalnych VAT Określenie wpisów w fakturach dla czynności zwolnionych Wprowadzenie faktur uproszczonych i zasad ich wystawiania Wprowadzenie faktur zbiorczych, okresowych Przesyłanie faktur w formie elektronicznej Zdefiniowanie autentyczności pochodzenia faktury oraz integralności treści faktury oraz określenie sposobów ich zapewnienia Zniesienie wpisu numeru rejestracyjnego samochodu w fakturze za zakup paliw do zbiornika 21

22 Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy w fakturze W zakresie danych identyfikacyjnych podatnika, danymi takimi dla podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. W fakturze podatnicy będący osobami fizycznymi powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym oprócz tych danych mogą również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy. Natomiast w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy niebędący osobami fizycznymi powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Również prawidłowym rozwiązaniem jest wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej. 22

23 Adres na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Na fakturze powinien być podawany, co do zasady, adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, w rozumieniu ustawy o VAT. Przepisy nie precyzują jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać w fakturze. Przyjąć zatem należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności. Nie ma też przeszkód aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury. 23

24 Wystawianie faktur w okresie przejściowym w 2013r. rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012r. Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia w którym ją otrzymano. W przypadku szczególnego momentu obowiązku podatkowego dla usług krajowych, fakturę wystawia się nie później niż w dacie jego powstania, nie wcześniej niż 30. dnia przed jego powstaniem. Do końca okresu przejściowego, faktury dla podmiotów krajowych za transport i spedycję wystawiamy bez zmian.

25 Termin wystawienia faktury dla usług z art. 28b ustawy o VAT W 2012r. termin ten regulował par. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr ) : Fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. W 2013 r. termin ten reguluje par. 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 18 grudnia 2012 r., poz ) : Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. W 2014r. termin ten będzie regulował art. 106i ustawy o VAT : Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 25

26 Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług art. 28b ustawy o VAT W 2012r. zasady regulował art. 19 ust. 19a ustawy o VAT w brzmieniu : W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług W 2013r. zasady reguluje art. 19 ust. 19a ustawy o VAT w brzmieniu : W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług W 2014r. zasady regulować będzie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu : Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi 26

27 Sprzedaż ciągła, okresowa - fakturowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 18 grudnia 2012 r., poz.1428) W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. 27

28 Wystawianie faktur po okresie przejściowym, wg ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o VAT tj. od 2014r. Fakturę wystawia się w co najmniej 2 egzemplarzach, nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę Fakturę za transport i spedycję dla podmiotów krajowych wystawiać będziemy na zasadach ogólnych tj. nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę Fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy Fakturę na żądanie wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszono po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, nie ma obowiązku wystawienia faktury. Fakturę uproszczoną wystawia się w terminie ogólnym przewidzianym dla wystawiania faktur Fakturę zbiorczą wystawia się do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym wykonywano usługi lub dostarczano towar Fakturę korygującą wystawia się w terminie zaistnienia przesłanek dla jej wystawienia Faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30. dnia przed : - dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi zaliczki Stosowanie faktur elektronicznych podlega akceptacji odbiorcy faktury ( w dowolnej formie sms, , ustnie, poprzez zapłatę za fakturę )

29 Zmiany w rodzajach faktur od stycznia 2013r. Likwidacja obligatoryjności faktur wewnętrznych powinny zostać zastąpione dokumentami wewnętrznymi księgowymi w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej np. na bazie przepisów ustawy o rachunkowości o dowodach wewnętrznych własnych. W przypadku WNT zakres faktury wewnętrznej może być przeprowadzony na fakturze otrzymanej od dostawcy z UE Utrzymanie not korygujących zmiany błędnych zapisów w otrzymanej fakturze korygowane obecnie notą korygującą dokonywane będą poprzez fakturę korygującą od wystawcy faktury pierwotnej ( utrzymano na wniosek lobbingowy ) Wprowadzenie faktur uproszczonych, kiedy kwota faktury nie przekroczy 100 euro lub ekwiwalentu euro przyjętego w wysokości 450 PLN. Zakres danych zbliżony do danych zawartych na paragonie fiskalnym. Stosowanie tych faktur nie jest obligatoryjne. Zniesienie obowiązku wystawiania faktur dla sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art wprowadzenie faktur na żądanie Wprowadzenie zasad wystawiania faktur zbiorczych i okresowych.

30 Przechowywanie faktur przez podatników rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012r. Podatnicy przechowują: l) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, faktury korygujące, a także faktury będące duplikatami tych faktur; 2) otrzymane faktury, faktury korygujące, a także faktury będące duplikatami tych faktur - w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są zobowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. Przepisu nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp online do tych faktur. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

31 Ochrona wystawionych faktur - rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012r. Przez autentyczność pochodzenia faktury - rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi albo wystawcy faktury Przez integralność treści faktury - rozumie się to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura Ochrona ta polega na wprowadzeniu zasady, że autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność treści faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Za zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury i integralności treści faktury odpowiada podatnik wystawiający fakturę oraz podatnik otrzymujący fakturę.

32 Kontrola biznesowa faktur Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 18 grudnia 2012r. poz. 1428) par. 20a rozporządzenia zmienianego Przykładem kontroli biznesowej jest dopasowywanie do faktury dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty. Kontrola biznesowa spełnia wymogi omawianych przepisów, jeśli daje pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą/usługą. Można tego dokonać w ramach odpowiednio ugruntowanej wiedzy z zakresu rachunkowości, ale np. także poprzez ręczne porównanie faktury z istniejącymi dokumentami handlowymi (np. kopią zamówienia, zleceniem, umową kupna, świadectwem dostawy, potwierdzeniem przelewu lub realizacji płatności). 32

33 Moment wystawienia i otrzymania faktury Ustawa o zmianie ustawy o VAT : Samo wystawienie faktury nie będzie generowało obowiązku podatkowego w VAT ( zmiany w art. 88 ustawy VAT ) Samo otrzymanie faktury nie będzie nadawało uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego ( bez obowiązku podatkowego brak odliczenia ) Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012r. : Moment wystawienia faktury : Moment otrzymania faktury : - udostępnienie faktury dla odbiorcy na portalu wystawcy - przekazanie faktury bezpośrednio do odbiorcy przez - wystawienie faktury papierowej i przekazanie jej do odbiorcy - moment pobrania z portalu wystawcy faktury - moment wpływu na e mail ( serwer odbiorcy faktury ) - moment otrzymania papieru

34 Formy faktur Definicja faktury dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej spełniający wymogi określone w ustawie o VAT oraz przepisach wykonawczych do ustawy Definicja faktury elektronicznej faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym Stosowanie wersji faktur - papierowa, elektroniczna na podstawie orzecznictwa : Faktura elektroniczna wystawiona - Faktura elektroniczna odebrana Faktura papierowa wystawiona - Faktura papierowa odebrana Faktury wystawione w formie papierowej przez programy księgowe, zeskanowane i wysłane oraz odebrane jako mogą być uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa faktury nie zostanie wprowadzona przez wystawcę faktury do obrotu, tj. przesłana w formie papierowej do nabywcy towaru lub usługi. Faktury te nie będą spełniały definicji faktury elektronicznej uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego. Faktury elektroniczne mogą być wystawiane i odbierane w dowolnym formacie elektronicznym np. XML, w PDF jako załącznik do a lub przekazane faksem elektronicznym ( nie papierowym)

35 Zapisy w fakturach określające sposób opodatkowania w okresie przejściowym - rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012r. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. l ustawy kwota marży wyrazy "procedura marży dla biur podróży" W przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ustawy marża - odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane " W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi wyrazy - "odwrotne obciążenie ( RC ) W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu wpisuje się moment (datę) dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych Uległ likwidacji wymóg umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowano również określenia Faktura VAT-MP, Faktura VAT-marża oraz możliwość umieszczenia informacji, iż podatek VAT rozlicza nabywca.

36 Zmiany w ograniczeniach odliczeń VAT od 1 kwietnia 2013r. w art. 88 ustawy o VAT: nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy : w ust. 1 uchyla się pkt 5 nabycie udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia uchyla się w ust. 3a pkt 1 lit. b - - kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii; - wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; - zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym; 36

37 Wyłączenia z podstawy opodatkowania Podstawa opodatkowania nie będzie obejmowała kwot : - obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty za wykonaną dostawę towaru lub wykonaną usługę - udzielonych upustów lub zniżek w momencie sprzedaży - otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji dla potrzeb podatku tzw. zwrot wydatków wyłożonych, np. opłaty ponoszone w imieniu zleceniodawcy i obciążające jego np. opłaty przypisane do ładunku jak opłaty fito, za certyfikaty towarowe, opłaty rejestracyjne, opłaty administracyjne ponoszone w imieniu nabywcy samochodu, które nie podlegają refakturowaniu w VAT

38 Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę Rozliczanie faktur korygujących według wyroku ETS : Art.86 ust. 19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Art. 86 ust. 19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana. 38

39 Palety - opakowania zwrotne w 2013r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU ) Jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. 2. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań.

40 Rozliczanie opakowań zwrotnych ( palety, pojemniki, zbiorniki itp.) od 2014r. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie dotyczącej dostawy towaru za to opakowanie kaucję W przypadku nie zwrócenia opakowania, podstawę opakowania podwyższa się o wartość niewróconego w terminie określonym w umowie opakowania zwrotnego w dniu następnym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot tego opakowania, a w przypadku gdy w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania, podstawę opodatkowania podwyższa się 60. dnia od dnia wydania opakowania. Fakturę za opakowanie zwrotne wystawia się nie później niż : - 7. dnia od dnia, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania dnia od dnia wydania opakowania, jeśli w umowie nie określono daty zwrotu opakowania W przypadku zwrotu opakowań zwrotnych po terminach określonych powyżej i po wystawieniu faktury na zwrócone opakowania, wystawia się fakturę korygującą

41 WYROK TRYBUNAŁU z 4 października 2012 r. sprawa C-550/11 Kradzież towaru - Prawo do odliczenia Korekta VAT Artykuł 185 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie stosowaniu podobnych krajowych przepisów podatkowych, które wymagają w razie stwierdzenia niedoboru towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT korekty odliczenia tego podatku dokonanego w chwili nabycia owych towarów, w sytuacji gdy podatnik padł ofiarą kradzieży, a jej sprawca nie został wykryty. Kradzież powoduje niedobór towaru, co uniemożliwia jego dalsze użytkowanie w celach związanych z dalszymi transakcjami opodatkowanymi. Artykuł 185 dyrektywy 112 : 1.Korekta jest dokonywana w szczególności, w przypadku gdy po złożeniu deklaracji VAT nastąpi zmiana czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty odliczenia, na przykład w przypadku anulowania zakupów lub uzyskania obniżek ceny. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1, korekta nie jest dokonywana w przypadkach transakcji w całości lub częściowo niezapłaconych, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia [utraty] lub kradzieży własności oraz w przypadku towarów przeznaczonych do przekazywania jako prezenty o małej wartości i próbki [ ]. Państwa członkowskie mogą jednakże wymagać dokonania korekty w przypadku transakcji całkowicie lub częściowo niezapłaconych oraz w przypadku kradzieży. 41

42 Wyrok NSA I FSK 1177/11 w sprawie odliczania VAT od paliwa kupowanego na karty paliwowe NSA stwierdził, że w przypadku gdy paliwo tankowane jest od razu do pojazdu, ale stacja paliw fakturuje najpierw wystawcę karty paliwowej, a ten dopiero użytkownika tej karty, to takiej transakcji nie można uznać za tzw. dostawę łańcuchową. Sprawa rozliczania VAT od paliwa nabywanego na karty paliwowe została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez WSA we Wrocławiu z uwzględnieniem zasady wskazanej przez NSA. W przypadku przyjęcia zasady rozliczeń z wyroku NSA, iż w tym przypadku nie występuje transakcja łańcuchowa przy której posiadacz karty paliwowej może dokonywać odliczeń VAT z faktury otrzymywanej od wystawcy karty paliwowej, wystawca karty musiałby otrzymywać faktury zakupowe ze stacji paliw jako nabywca tego paliwa a następnie odsprzedawałby to paliwo posiadaczowi karty. W takim systemie rozliczeń w obrocie paliwem, karta nie pełniłaby już takiej funkcji jak teraz. Przyjęcie wskazanego przez NSA trybu rozliczeń może skutkować na rozliczanie podatku naliczonego z otrzymywanych faktur od wystawców kart paliwowych. Wyrok NSA dotyczy obrotu krajowego paliwami na karty paliwowe. 42

43 Refakturowanie Wyrok NSA W-wa z I FSK 375/10 "odsprzedaże" w refakturowaniu podlegają opodatkowaniu tak samo jak usługi świadczone przez pierwszego podatnika. Wyrok ETS z C-464/10 - stawka VAT przy refakturowaniu - o ile dany podmiot gospodarczy pośredniczy we własnym imieniu, lecz na rachunek innego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność objętą zwolnieniem z podatku od wartości dodanej, uważa się, że owo przedsiębiorstwo świadczy na rzecz rzeczonego podmiotu gospodarczego usługę zakładu objętą tym zwolnieniem. 43

44 Warunki dokumentowania eksportu od kwietnia 2013r. Dokumentem potwierdzającym eksport towaru dla stawki 0% jest w szczególności : - dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu tj. komunikat IE 599 ( plik w wersji html ) - dokument w formie elektronicznej otrzymany poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tj. np. z agencji celnej z załącznikiem zawierającym IE zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny - najczęściej w eksporcie pośrednim przez wysyłającego z K3 Są to dokumenty m.in. dla potwierdzenia stawki 0% w eksporcie towarów z art. 41 oraz z art. 83 dla obsługi eksportowanych towarów z ustawy o VAT ( wystawianie dokumentów, obsługa ładunków, konwojowanie itp.)

45 PZC elektroniczny SAD importowy a prawo do stawki 0% w transporcie międzynarodowym IPTPP2/ /11-4/JN z Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) podstawą do rozliczenia VAT od towarów importowanych Elektroniczne zgłoszenie celne przyjęte i zweryfikowane przez organ celny pod względem merytorycznym otrzymuje w systemie teleinformatycznym nazwę Poświadczenie zgłoszenia celnego (tzw. PZC). PZC jest to elektroniczne zgłoszenie celne dostarczone przez zgłaszającego (z uwzględnieniem ewentualnie dokonanych sprostowań) i poświadczone przez system teleinformatyczny w rozumieniu art. 199 ww. rozporządzenia Komisji nr 2454/93. Na poświadczenie to składają się adnotacje urzędu o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia celnego oraz o dacie i czasie zwolnienia towaru oraz podpis elektroniczny generowany przez system teleinformatyczny. Jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywana na formularzu SAD. Z PZC można odczytać wartość usługi transportu wliczonej do podstawy opodatkowania. Zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej, które zostało poświadczone przez organ celny i udokumentowane wydrukiem (PZC) stanowi podstawę do rozliczenia towarów importowanych. 45

46 Przechowywanie dokumentów przewozowych CMR w formie elektronicznej Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, aby dokument przewozowy (taki jak CMR) musiał koniecznie mieć postać dokumentu papierowego. Na tle uregulowań art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniona była autentyczność dowodu. W świetle przepisów w zakresie VAT należy uznać, że dokumenty przewozowe w formie elektronicznej mają taką samą moc dowodową jak tradycyjne, papierowe dokumenty przewozowe dla celów stosowania stawki 0% VAT do usług transportu międzynarodowego 46

47 Koszty uzyskania przychodów prawa autorskie w 2013r. Ograniczenie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu uzyskania przychodów z m.in. praw autorskich oraz praw pokrewnych przez artystów wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Limit zł będzie dotyczyć łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów uzyskanych w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych. Uzyskujący przychody z tytułu praw autorskich będzie mógł w ramach kosztów uzyskania przychodów uwzględnić maksymalnie kwotę zł, co oznacza, że 50% koszty uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę zł. Podatnik nadal będzie miał prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesionych. 47

48 Przewozy osób na rzecz biur podróży POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU z 1 marca 2012 r. C-220/11( Kozak ) Dyrektywa o podatku VAT Szczególna procedura opodatkowania biur podróży Wykonywanie usługi przewozu autokarowego na rzecz biur podróży z wykluczeniem wszelkich innych usług. Przedsiębiorstwo przewozowe, które ogranicza się do zapewniania przewozu osób poprzez świadczenie usług przewozu autokarowego na rzecz biur podróży i które nie świadczy żadnych innych usług, takich jak zakwaterowanie, przewodnictwo turystyczne czy poradnictwo, nie dokonuje transakcji objętych procedurą szczególną dla biur podróży określoną w art. 306 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 48

49 Prowizje od biletów autobusowych Prowizje - pośrednictwo w sprzedaży biletów autobusowych zagranicznych : Podstawa art. 28b ustawy o VAT Sprzedaż naszych biletów za granicą : FA otrzymana z np, w kraju import usług Sprzedaż nasza biletów obcych w kraju: FA wystawiona z np z RC Prowizje - pośrednictwo w sprzedaży biletów autobusowych krajowych : Podstawa art. 30 ust. 1 pkt 4 podstawa opodatkowania Stawka 23% - podstawa art. 41 ( brak innej stawki w przepisach ustawy )

50 Obsługa autokarów Usługi obsługi autokarów ( Usługi warsztatowe, naprawy, odbiór nieczystości ) W kraju świadczone Dla podatników krajowych art. 41 stawka 23% Dla podatników zagranicznych art. 28b Faktura z RC Za granicą nabywane Faktura z RC import usług z art. 28b Usługi pogotowia technicznego (np. holowanie ) W kraju dla podatników krajowych art. 41 stawka 23% dla podatników zagranicznych art. 28b Faktura z RC Za granicą nabywanie od podatników zagranicznych Faktura z RC import usług z art. 28b

51 Usługi dworcowe autobusowe Usługi dworcowe świadczone w kraju : Wjazdy, postoje, odprawy kursów dla podmiotów krajowych - art. 41 stawka 23% Wjazdy, postoje, odprawy kursów dla podmiotów z UE i krajów trzecich( K3) - wjazdy, postoje art. 28e stawka 23%, odprawy kursów art. 28b stawka np faktura z RC Usługi dworcowe nabywane w UE i K3 : Wjazdy, postoje art. 28e stawka VAT kraju, w którym jest dworzec autobusowy, bez importu usług Odprawy kursów FA z RC, import usług ze stawką 23%

52 Stawka VAT dla przewozów w ramach usług własnych WYROK TRYBUNAŁU z dnia 25 października 2012 r. C-557/11 ( M.Kozak) Dyrektywa 2006/112/WE Artykuły Procedura szczególna dla biur podróży Usługi przewozu świadczone przez biuro podróży we własnym zakresie Pojęcie pojedynczej usługi Artykuł 98 Obniżona stawka podatku VAT Artykuły dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że własne usługi przewozu stanowiące element składowy usługi turystycznej świadczonej podróżnym przez biuro podróży za cenę ryczałtową, opodatkowanej zgodnie ze wskazanymi przepisami, podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku, a nie szczególnej procedurze opodatkowania transakcji dokonywanych przez biura podróży. Zgodnie z art. 98 tej dyrektywy, jeżeli państwo członkowskie wprowadziło obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej dla usług przewozu, stawka ta znajduje zastosowanie do omawianych usług własnych biura podróży. 52

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo