PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH"

Transkrypt

1 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W REJONIE ULIC KOSZALIŃSKIEJ I HEZJODA W POZNANIU MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA Oprac. mgr Bogna Tatarkiewicz Pawuła Poznań, sierpień 2013 rok

2 Spis treści 1. WSTĘP CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 CEL OPRACOWANIA... 3 ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ŹRÓDŁA INFORMACJI I WYKORZYSTANE MATERIAŁY CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO GRANICAMI MPZP BILANS TERENÓW STAN ISTNIEJĄCY... 8 PROJEKT PLANU STRUKTURA WŁASNOŚCI PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA DOCHODY WŁASNE I WYDATKI GMINY PROGNOZOWANE WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (WZROST PODATKU) PROGNOZOWANE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY TERENÓW NALEŻĄCYCH DO MIASTA PROGNOZOWANE WPŁYWY Z RENTY PLANISTYCZNEJ OPŁATY ADIACENCKIE Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej PROGNOZOWANE KOSZTY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ, WYKUPÓW I PRZEPROWADZENIA ZAMIAN GRUNTÓW KOSZTY URZĄDZENIA ZIELENI KOSZT UTRZYMANIA ZIELENI KOSZT BUDOWY USŁUG OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY KOSZT REALIZACJI DRÓG PUBLICZNYCH Ulice KD-Z Ulice KD-L Ulice KD-D Koszt budowy pieszo - jezdni Koszt budowy chodników Koszt budowy ścieżek rowerowych ROZWÓJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Realizacja wodociągu wody pitnej Realizacja kanalizacji sanitarnej ZESTAWIENIE KOSZTÓW WNIOSKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO, WYNIKAJĄCE Z UWZGLĘDNIENIA ICH SKUTKÓW FINANSOWYCH.. 22 ZAŁOŻENIA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA METODĄ DYSKONTOWĄ ZA POMOCĄ ZAKTUALIZOWANEJ WARTOŚCI NETTO NPV WNIOSKI I ZALECENIA

3 1. Wstęp Niniejsze opracowanie jest prognozą skutków finansowych przedsięwzięcia jakim jest uchwalenie i realizacja założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zidentyfikowane koszty i przychody, które potencjalnie mogą się pojawić po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczą budżetu miasta. Opracowanie może mieć wpływ na racjonalizację procesu planowania i może być wykorzystane do wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie: wyboru wariantów rozwiązań w planie, określania zakresu opracowywania planu, ustalania kolejności uchwalania planów, wstępnego budżetowania dochodów i wydatków własnych gminy związanych z wpływem ustaleń mpzp, itp. Prognozy nie należy traktować jako wyceny inwestycji ani wyceny wartości nieruchomości. Wskazuje ona zmiany wartości rynkowej przestrzeni planistycznej, a nie zmiany wartości pojedynczych nieruchomości. Zamieszczone wartości są przybliżone i nie można ich wykorzystywać jako podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Prognoza wykazuje potencjalne dochody generowane przez nowe zagospodarowanie z tytułu podatków, opłat: adiacenckich i planistycznej oraz sprzedaży gruntów miejskich, które w okresie horyzontu prognozy, wiążącym się z okresem cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości, szacowane są jako możliwe do osiągnięcia. Opracowanie zawiera hipotetyczne symulacje, które mogą ale nie muszą wystąpić. Na ich podstawie nie jest możliwe określenie wiążących wartości roszczeń, których wystąpienie, wysokość i skala uwarunkowane są nie tylko przepisami prawa ale także sytuacją społeczno-gospodarczą. Obciążenia finansowe z tytułu negatywnych ustaleń planistycznych szacowane są wyłącznie jako potencjalne koszty wykupów lub zmniejszenia się wartości nieruchomości. Zasadność i wysokość roszczeń jest rozstrzygana przez niezawisłe sądy w postaci prawomocnych wyroków, wydawanych w oparciu o operaty szacunkowe. Prognoza skutków finansowych jest aktualna na dzień przekazania projektu planu do opiniowania i uzgadniania Cel i zakres opracowania Cel opracowania 2 Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. 1 Zgodnie z 10.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami} 2 Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz 647 z póź. zmianami) 3

4 Zakres opracowania 3 - bilans terenów z wyszczególnieniem: stanu istniejącego stanu projektowanego struktury własności. - prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; - prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy; - wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. 3. Podstawa prawna opracowania - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami. zmianami); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz. U. nr 164 poz. 1587); - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U Nr 121 poz. 1266, z późniejszymi zmianami); - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U r. Nr 102 poz. 651, z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 04 Nr 207 poz. 2109); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165 poz. 985); - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zmianami); - Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca1990 r (Dz. U Nr 142 poz 1591 z dnia 12 października 2001r. z poźń. zmianami) - Ustawa z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101 poz. 649 z dnia 17 maja 2010r) - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. 05 Nr 267 poz. 2251, z późniejszymi zmianami); - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 08 Nr 193 poz. 1194, z późniejszymi zmianami); - Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/445/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 3 zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) 4

5 wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej; - Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; - Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXVI/255/V/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; - Uchwała Rady Miasta Poznania nr XL/598/VI/2012 z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok; - Uchwała Rady Miasta Poznania nr XVII/185/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu 4. Źródła informacji i wykorzystane materiały - Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustalenia zawarte w projekcie uchwały; - Dane na temat rynkowych cen nieruchomości mapa cenności gruntów wg cen średnich, materiały poglądowe Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu; - Dane uzyskane z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Finansowego dotyczące stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; - Dane na temat cen rynkowych wykonania infrastruktury technicznej (drogowej i sieciowej); - Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II obiekty inżynieryjne Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp z. o. o.- II kwartał 2013r. - Dane z ZDM nt. kosztów budowy dróg; - Opłaty adiacenckie z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Koordynacji Przestrzennej, Poznań; - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, PWN, Warszawa, 1998; - Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Zeszyt 6 (50) 2003, Wrocław, 2003 materiały z seminarium szkoleniowego na temat: Miejscowe plany i ich skutki finansowe ; - Problematyka ekonomiczna w planowaniu miejscowym, luty 2004 materiały z seminarium szkoleniowego na temat: Miejscowe plany i ich skutki finansowe ; 5

6 5. Charakterystyka obszaru objętego granicami mpzp. Dla terenu sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenu pomiędzy ul. Szczawnicką i terenami kolejowymi, obowiązywał do końca 2003 r. miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego Poznań Strzeszyn (Uchwała Miejskiej Rady Narodowej Nr XXV/164/88 z dnia 31 marca 1988 roku). Na obszarze tym ww. plan wydzielał jednostki strukturalne: A, K, oraz częściowo B przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o różnym stopniu intensywności, usługi (handel, oświata, zdrowie), tereny zieleni, jednostkę O (część) przestrzenie publiczne, place; jednostkę N tereny usług, baz, składów, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych. Z planowanego na tym obszarze zagospodarowania i zabudowy zrealizowano jedynie zabudowę mieszkaniową niską, wielorodzinną w części jednostki K. Część budynków w parterach mieści funkcje usługowe. W rejonie ulicy Wergiliusza wybudowano kościół parafialny. Pozostały teren, będący w znacznej części własnością Miasta Poznania, pozostaje niezabudowany. W południowo - wschodniej części terenu funkcjonują zakłady produkcyjno usługowe: zakład recyklingu, kruszarnia betonu, wytwórnia betonu. W związku z utratą ważności ww. planu, Rada Miasta Poznania podejmowała kolejne uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowych planów dla terenów, znajdujących się w granicach wcześniej obowiązującego planu; w tym uchwałę Nr LVIII/600/IV/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. Uchwała obejmowała obszar położony pomiędzy ul. Hezjoda, ul. Literacką, ul. W. Gombrowicza (na fragmencie stanowiącym przedłużenie ul. Horacego), ulicą projektowaną, ul. Koszalińską, ul. Lutycką, granicą terenów kolejowych, ul. Safony, o powierzchni ok.77, 3 ha Po zebraniu wniosków do planu, dla przedmiotowego obszaru opracowano koncepcję planu, w której znaczną część terenów miejskich przeznaczono pod niską, ekstensywną zabudowę wielorodzinną, przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne uzyskując opinie jednostek miejskich i gestorów sieci. Przedstawiona w koncepcji propozycja zabudowy uległa zmianie, na skutek silnego sprzeciwu mieszkańców Strzeszyna, domagających się by zarówno w planie, jak i sporządzanym w tym czasie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, przedmiotowy teren przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po uchwaleniu zmiany Studium 4, przeznaczającego znaczną część terenu objętego sporządzanym planem pod zabudowę jednorodzinną, koncepcja dostosowywana była do kolejnych wymagań z związku ze staraniami m. Poznania o organizację imprez sportowych. Po informacji o odstąpieniu od zamiaru wykorzystania obszaru Strzeszyna dla realizacji Wioski Olimpijskiej - zawieszono prace nad opracowaną koncepcją. Ostatecznie, ze względu na zmianę przepisów umożliwiających formułowanie w planach ustaleń dla terenów zamkniętych 5, mającą istotne znaczenie dla opracowywanego planu, w obrębie którego znajdują się tereny kolejowe zakwalifikowane jako zamknięte, zdecydowano o odstąpieniu od sporządzania planu według dotychczasowych przepisów. 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.) 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia r. (Dz.U. Nr 130, poz.8710, art.14

7 Potrzeba sporządzenia planu dla przedmiotowego obszaru wynika z faktu, że jest on nadal w znacznej części niezabudowany i niezagospodarowany. Z planowanych wcześniej na tym terenie celów publicznych wybudowany został obiekt oświatowy, mieszczący szkołę podstawową i gimnazjum. Sporządzenie planu dla tego terenu pozwoli na racjonalne zaplanowanie i zagospodarowanie wielkiego terenu inwestycyjnego, będącego własnością Miasta Poznania, w tym obsługi komunikacyjnej i umożliwi zaplanowanie obszarów przestrzeni publicznych, oraz zieleni. Obszar posiada połączenie z układem komunikacyjnym miasta ul. Koszalińską, oraz ul. Literacką, którą odbywa się ruch komunikacji zbiorowej autobusowy, co umożliwi obsługę komunikacyjną dla projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej. Jako wiodącą funkcję dla tego terenu przewiduje się funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz funkcje usługowe, w tym usługi oświaty i usługi zdrowia. Przewiduje się także, w południowej części obszaru, w rejonie torów kolejowych oraz na terenach przyległych do terenów komunikacji, lokalizację zieleni urządzonej i funkcji związanych z usługami sportu i rekreacji. Wskazane jest także zaplanowanie rozwiązań przeciwhałasowych od terenów komunikacji. Przedmiotowy obszar sąsiaduje z terenami, dla których obowiązują: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: obszaru Strzeszyna rejon ulic Koszalińskiej i M. Wańkowicza w Poznaniu (Uchwała Nr XXXIV/273/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r.), dla terenów w rejonie ulic L. Tołstoja i T. Boya-Żeleńskiego w Poznaniu (Uchwała Nr XXII/190/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 r. dla terenów w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu (Uchwała Nr XXV/231/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 06 listopada 2007 r.), dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu (Uchwała Nr CIII/1190/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r), Podolany Zachód E (Uchwała Nr LXX/964/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010r.) a także z terenami dla których Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: dla terenów w rejonie ulic III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny w Poznaniu (Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 r.) Przyjęte granice pozwalają kompleksowo zaplanować rozwiązania komunikacyjne, w tym połączenia pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi Strzeszyna i Podolan, rozważenie lokalizacji parkingu P&R w rejonie przecięcia się linii kolejowej Poznań Piła z III ramą komunikacyjną. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, obszar objęty analizą znajduje się w podstrefie intensywnego zagospodarowania mieszkaniowego jednorodzinnego (w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej, szeregowej, rezydencjonalnej) oznaczonej symbolem B4, w której wyznaczono następujące tereny: M2n teren zabudowy niskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej, z usługami podstawowymi. Utrzymuje się funkcje ogólnomiejskie; U1sw/US2 tereny zabudowy średniowysokiej, o funkcji usługowej/ z dopuszczeniem terenów sportu i rekreacji: obiekty sportowo-rekreacyjne otwarte (niekubaturowe) i kubaturowe. KZ tereny komunikacji, ulica klasy zbiorczej Literacka, 7

8 oraz w podstrefie B3, na terenie P2n/U1n tereny zabudowy niskiej, zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz, składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej, z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, wolno stojącej o funkcji usługowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że przewidywane rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu, są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 6. Bilans terenów. Stan istniejący Teren objęty granicami w znacznej części jest niezagospodarowany. W rejonie ulicy Wergiliusza wybudowano kościół parafialny, w pobliżu którego zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna. W południowo - wschodniej części terenu zlokalizowano i funkcjonują nadal zakłady produkcyjno usługowe: zakład recyklingu, kruszarnia betonu, wytwórnia betonu. W części północno wschodniej znajduje się szkoła podstawowa i 8

9 gimnazjum. Wschodnią granice planu stanowią tory kolejowe relacji Poznań-Piła. Obszar posiada połączenie z układem komunikacyjnym miasta ul. Koszalińską, oraz ul. Literacką, którą odbywa się ruch komunikacji zbiorowej autobusowy. 9

10 Projekt planu Na obszarze planu ustalono następujące przeznaczenie terenów: - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN i 39MN; - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW; - tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U; - tereny zabudowy usługowej lub przemysłowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1U/P i 2U/P; - teren zabudowy usługowej oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem UO; - teren zabudowy usługowej sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UK; - tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP; - teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/US; 10

11 - tereny komunikacji: - dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 1KD-Dx i 2KD-Dx; - dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW; - teren kolei, oznaczony na rysunku planu symbolem KK, - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E i 4E; - teren infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczony na rysunku planu symbolem K. Bilans powierzchni z projektu mpzp Lp. Symbol Projektowane w mpzp przeznaczenie terenów Powierzch nia MN MW U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny zabudowy usługowej [ha] 16, ,2544 9,2020 Procentowo w do granicach wykupu planu [%] [ha] 20,24 17,31 11,18-11

12 4 U/P tereny zabudowy usługowej lub przemysłowej 4,2955 5,22-5 UO tereny zabudowy usługowej- oświaty 1,6687 2,03-6 UK tereny zabudowy usługowej - sakralnej 1,0924 1,33-7 ZP tereny zieleni urządzonej 5,7767 7,02-8 ZP/US teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji 6,0227 7,31-9 KD-Z, KD-L, KD-D tereny dróg publicznych 18, ,29-10 KDW tereny dróg wewnętrznych 2,0877 2,53-11 KK Tereny kolei 2,7966 3,39-12 E tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki 0,0305 0,04-13 K tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji 0,0895 0,11 - razem 82, , Tereny dróg publicznych Lp symbol Powierzchnia do wykupu ha ha 1 1KD-Z Droga klasy zbiorczej 0, KD-Z Droga klasy zbiorczej 2, KD-Z Droga klasy zbiorczej 0, KD-Z Droga klasy zbiorczej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 2, KD-L Droga klasy lokalnej 1, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 1, KD-L Droga klasy lokalnej 1, KD-L Droga klasy lokalnej 0, KD-L Droga klasy lokalnej 1, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0,

13 26 9KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-D Droga klasy dojazdowej 0, KD-Dx Droga klasy dojazdowej 0, KD-Dx Droga klasy dojazdowej 0, razem 18, Struktura własności Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 82,3318 ha. Większość terenu stanowią grunty Miasta Poznania. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 5,85% gruntów. Grunty Kościoła i związków wyznaniowych stanowią 1,32% powierzchni, grunty Skarbu Państwa 3,65%. 13

14 7. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości (wzrost podatku) Plan obejmuje tereny, które w dużej części w ewidencji gruntów występują jako grunty rolne w związku z tym założono wzrost podatku od gruntu. Ustalenia planu pozwalają na zainwestowanie wolnych terenów. Realizacja budownictwa spowoduje możliwość pobrania podatku od powierzchni użytkowej. Dla terenów, na których istnieje możliwość zabudowy oszacowano przybliżoną maksymalną powierzchnię użytkową zabudowy mieszkaniowej na poziomie m 2 oraz usługowej m 2. [Podatek od gruntu] = [powierzchnia w m 2 ] x [stawka podatku od gruntu M] [Podatek od gruntu] = x 0,45 = ,5 zł [Podatek od gruntu] = [powierzchnia w m 2 ] x [stawka podatku od gruntu U] [Podatek od gruntu] = x 0,88 = ,56 zł Razem wzrost podatku od gruntu ,06 zł Przyjęto do dalszych obliczeń zł [Podatek od powierzchni użytkowej] = [prognozowana nowa powierzchnia użytkowa w m 2 ] x [stawka podatku od powierzchni użytkowej M za 1m 2 ] [Podatek od powierzchni użytkowej] = x 0,73 = ,9 zł. Do dalszych obliczeń przyjęto zł [Podatek od powierzchni użytkowej] = [prognozowana nowa powierzchnia użytkowa w m 2 ] x [stawka podatku od powierzchni użytkowej U za 1m 2 ] [Podatek od powierzchni użytkowej] = x 22,82 = ,2 zł. Do dalszych obliczeń przyjęto zł Razem wzrost podatku od powierzchni użytkowej zł Prognozowane wpływy ze sprzedaży terenów należących do miasta 89% terenu objętego granicami planu należy do Miasta Poznania. Założono sprzedaż terenów MN, 2U, 3U, 4U, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW oraz 1U/P. Oszacowano powierzchnie terenów do sprzedaży na poziomie 38,0512 ha [Sprzedaż terenów] = [powierzchnia terenów w m 2 ] x [cena m 2 gruntu] [Sprzedaż terenów] = x 600 = zł Prognozowane wpływy z renty planistycznej Wartość renty planistycznej wynika ze zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat. Opłata planistyczna 14

15 stanowi opłatę na rzecz gminy za uzyskanie nowych walorów gruntów, które w wyniku ustaleń planu przeznaczone zostały do pełnienia innej niż dotąd funkcji. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej wartość nieruchomości określa się uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub przed jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie (nie uwzględnia się części składowych tej nieruchomości). Natomiast stan nieruchomości przyjmuje się z dnia wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany, a ceny - z dnia zbycia nieruchomości. Definicja stanu nieruchomości przedstawiona została szczegółowo w art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w następującej treści: Ilekroć w ustawie jest mowa o stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Z przedstawionych założeń wynika, że różnica wartości nieruchomości ustalana dla potrzeb naliczenia renty planistycznej dotyczy wyłącznie zmiany wartości spowodowanej faktem uchwalania lub zmiany planu miejscowego. Wzrost wartości spowodowany innymi czynnikami nie może być brany pod uwagę. Projekt planu ustala stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku, Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 roku, który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Do końca 2003 roku na terenie planu, z wyjątkiem terenu pomiędzy ul. Szczawnicką i terenami kolejowymi, obowiązywał miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego Poznań Strzeszyn (Uchwała Miejskiej Rady Narodowej Nr XXV/164/88 z dnia 31 marca 1988 roku). Na obszarze tym ww. plan wydzielał jednostki strukturalne: A, K, oraz częściowo B przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o różnym stopniu intensywności, usługi (handel, oświata, zdrowie), tereny zieleni, jednostkę O (część) przestrzenie publiczne, place; jednostkę N tereny usług, baz, składów, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych. 15

16 Plan nie zmienia przeznaczenia terenu, nie założono wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu a ponadto są to w przeważającej większości tereny miejskie, a więc nie założono pobrania renty planistycznej. Opłaty adiacenckie Opłata adiacencka jest to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Opłata ta ma w części lub w całości pokryć koszty jakie ponosi gmina z związku z wykonywaniem i realizacją wyodrębnionych zadań własnych. Opłaty adiacenckie to opłaty o charakterze publiczno prawnym uwarunkowane zaistnieniem określonych warunków, a mianowicie: - wykonaniem infrastruktury technicznej, - scaleniem i podziałem nieruchomości, - podziałem nieruchomości. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić, w drodze 16

17 decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały. W Poznaniu stawka ta została ustalona w wysokości 30% różnicy między wartością nieruchomości przed dokonaniem podziału, a wartością nieruchomości po podziale. Prezydent może w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Na terenie miasta Poznania stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej ustalono w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej, jako świadczenia pieniężnego, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w postępowaniu administracyjnym. Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości Opłata ta jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału. Podział nieruchomości polega na ewidencyjnym wyodrębnieniu w ramach jednej nieruchomości kilku działek gruntu, bez zmiany podmiotu, któremu przysługuje do niej prawo rzeczowe. Wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału występuje, jeżeli przy potencjalnym zbywaniu tej nieruchomości w częściach geodezyjnie wydzielonych można uzyskać wyższą cenę niż cena możliwa do uzyskania w wyniku zbycia danej nieruchomości, jako jednej działki ewidencyjnej. Dla ustalenia opłaty adiacenckiej podstawowe znaczenie ma ustalenie przez Prezydenta czy wzrosła wartość nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału. Ustalenie tej okoliczności następuje po zasięgnięciu opinii o wartości nieruchomości, sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie jest dopuszczalne ustalenie opłaty adiacenckiej w przypadku gdy geodezyjny podział sporządzony został z urzędu oraz w przypadku dokonania geodezyjnego podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Ze swojej istoty opłata adiacencka skierowana do właścicieli nieruchomości oraz do tych użytkowników wieczystych którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych, ponieważ użytkownicy wieczyści, których wartość wzrosła zapłacą z tego tytułu wyższą zaktualizowaną opłatę roczną. Art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. 17

18 Nie założono pobrania opłat z tytułu podziału nieruchomości. Na obszarze planu znajdują się głównie tereny miejskie. Założono sprzedaż już podzielonych działek. Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej Założono pobranie opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. Opłata ta pokrywa w całości lub części koszty jakie ponosi gmina budując infrastrukturę techniczną. Opłata stanowi dochód gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość, bez względu na to, który z podmiotów publicznych uczestniczy w realizacji inwestycji. O obowiązku uiszczenia opłaty rozstrzyga decyzja o opłacie a nie sam fakt stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej. Obowiązek jej zapłaty ciąży na aktualnym właścicielu. W projekcie planu przewiduje się budowę dróg publicznych a więc założono pobranie opłat adiacenckich z tego tytułu. [Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej] = [procentowa stawka opłaty] x [wzrost wartości nieruchomości ] x [powierzchnia terenów w m 2 ] [Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej] = 0,5 x 50 x [Opłata adiacencka] = zł Prognozowane koszty wypłaty odszkodowań, wykupów i przeprowadzenia zamian gruntów Gmina ponosi skutki prawne i finansowe jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, to właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać w takim przypadku od gminy odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części lub zamiany nieruchomości na inną, - następuje spadek wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw wymienionych wyżej, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. W celu ustalenia zadośćuczynienia za brak możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy konieczne jest - określenie rodzaju oraz zakresu szkód mogących powstać na skutek ustaleń planu - ustalenie wielkości obszaru objętego odszkodowaniem; - oszacowanie wartości szkody. Uniemożliwienie korzystania z nieruchomości z dotychczasowym jej przeznaczeniem określonym w planie miejscowym oznacza sytuację, w której w wyniku zmiany planu nie jest już możliwa realizacja na nieruchomości celu, na jaki była dotychczas przeznaczona, chociażby cel ten nie był dotychczas realizowany. Wykonywanie prawa własności nie oznacza bowiem korzystania z całego wachlarza 6 dopuszczalnych prawem uprawnień, ale z możliwości potencjalnego korzystania z nich i dokonywania wśród nich wyboru przez 6 Marian Wolanin Uwarunkowania prawne związane z opłatą planistyczną, z opłatami adiacenckimi podziałowymi i infrastrukturowymi oraz odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości Problematyka wyceny odszkodowań i opłat z nieruchomości dla potrzeb gmin materiały szkoleniowe Kiekrz k/poznania, 8-10 października 2004r 18

19 właściciela. Istotnym zatem ograniczeniem własności jest pozbawienie właściciela nieruchomości potencjalnego chociażby jej zagospodarowania, którego dotychczasowy właściciel nie miał obowiązku realizować, ale sama możliwość realizacji na nieruchomości określonego celu tworzyła potencjalny na nią popyt w obrocie rynkowym, który odpadł z uwagi na odebranie prawnej możliwości realizacji tego celu. W ten sposób następuje zatem uszczuplenie możliwości zbycia nieruchomości w obrocie rynkowym.(...) Reasumując następstwem uchwalenia planu mogą być skutki: - użytkowanie niemożliwe lub istotnie ograniczone - obniżenie wartości nieruchomości. Jeżeli dalsze użytkowanie nieruchomości stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone zachodzi roszczenie od gminy o: - wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, - wykupienie nieruchomości lub jej części. Szkoda rzeczywista nie została w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zdefiniowana, dlatego tez dla oceny jej zaistnienia konieczne jest ustalenie, w jaki sposób nowe przeznaczenie nieruchomości wpływa na dotychczasowe korzystanie z nieruchomości. Miernikiem wartości rzeczywistej szkody będzie zatem w dużej mierze ocena wartości nieruchomości po zmianie przeznaczenia w stosunku do wartości adekwatnej do przeznaczenia przed zmianą Należy założyć że rzeczywista szkoda oznacza że odszkodowaniu podlegają tylko poniesione straty a nie utracone korzyści. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystąpi konieczność uregulowania własności gruntu na terenie 12 KD-L. Jest to droga istniejąca, nieulepszona,(własność Skarbu Państwa). W związku z tym, że droga już istnieje w prognozie nie uwzględniono kosztów wykupu, jako nie będących skutkiem uchwalenia planu. Koszty urządzenia zieleni [Koszt urządzenia zieleni] = [powierzchnia terenu w ha] x [cena urządzenia 1ha parku] [Koszt urządzenia zieleni] = 7,5835 x = zł Założono zagospodarowanie ok 50% terenów infrastrukturą towarzyszącą [Koszt urządzenia zieleni] = 3,7917 x = ,5 zł Razem urządzenie zieleni = ,5 zł Przyjęto zł Koszt utrzymania zieleni [Koszt utrzymania zieleni] = [powierzchnia terenu w ha] x [cena utrzymania 1ha parku] [Koszt utrzymania zieleni] = 7,5835 x = ,4 zł Przyjęto zł Koszt budowy usług opieki społecznej koszt budowy obiektu oszacowano 7 na poziomie zł 7 Na podstawie katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych 19

20 8. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Spośród zadań własnych gminy związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, bezpośredni wpływ na budżet miasta Poznania ma realizacja dróg publicznych. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej leżą w kompetencjach wydzielonych spółek: Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: Aquanet Rozwój sieci energetycznej: Grupa Energetyczna Enea Rozwój sieci gazociągowej: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Rozwój sieci cieplnej: Dalkia Poznań S.A. Koszt realizacji dróg publicznych Ulice KD-Z [Koszt budowy jezdni] = [powierzchnia jezdni w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 jezdni] [Koszt budowy jezdni] = 7882 x 700 = zł Ulice KD-L [Koszt budowy jezdni] = [powierzchnia jezdni w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 jezdni] [Koszt budowy jezdni] = x 600 = zł Ulice KD-D [Koszt budowy jezdni] = [powierzchnia jezdni w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 jezdni] [Koszt budowy jezdni] = 9638 x 500 = zł Koszt budowy pieszo - jezdni [Koszt budowy jezdni] = [powierzchnia jezdni w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 jezdni] [Koszt budowy jezdni] = x 500 = zł Koszt budowy chodników [Koszt budowy chodników] = [powierzchnia chodnika w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 chodnika] [Koszt budowy chodnika] = x 300 = zł Koszt budowy ścieżek rowerowych [Koszt budowy ścieżek rowerowych] = [powierzchnia ścieżki rowerowej w m 2 ] x [koszt budowy 1m 2 ścieżki rowerowej] [Koszt budowy ścieżek rowerowych] = 6138 x 300 = zł Razem koszt budowy dróg zł Koszt budowy przejść podziemnych Koszt oszacowano na zł Infrastruktura 20

21 Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Realizacja wodociągu wody pitnej [Koszt realizacji wodociągu]=[długość wodociągu wody pitnej w m.] x [koszt budowy 1m] [Koszt realizacji wodociągu] = 7100 x 400 = zł Realizacja kanalizacji sanitarnej [Koszt realizacji kanalizacja]=[długość kanału sanitarnego w m.] x [koszt budowy 1m] [Koszt realizacji kanalizacja]= 6200 x 600 = zł Zestawienie kosztów Koszt budowy ulic, chodników i ścieżek rowerowych zł Koszt urządzenia zieleni zł Koszt budowy przejść podziemnych zł Koszt budowy kanalizacji sanitarnej zł Koszt budowy wodociągu zł Budowa obiektów opieki społecznej i zdrowia zł razem zł 21

22 9. Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. Założenia do oceny efektywności Wykup terenów pod drogi i zieleń urządzoną nie założono wykupu; Sprzedaż gruntów założono sprzedaż gruntów w 2 roku 20%, 3 roku 10%, 4 roku-10%, 5 roku 10%, 6 roku 10%, 7 roku 10%, 8 roku 10%, 9 roku 5%, 10 roku 5% Budowa komunikacji założono rozkład kosztów w czasie 4 rok 30%, 5 rok 30%, 6 rok 40%; Budowa przejścia podziemnego założono rozkład kosztów w czasie 7 rok 40%, 8 rok- 60%; Urządzenie zieleni założono w 5 roku funkcjonowania planu; Utrzymanie zieleni- założono od 6 roku funkcjonowania planu; Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nie założono pobrania opłat; Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej założono pobranie opłat po wybudowaniu infrastruktury technicznej 6 rok 30%, 7 rok 30%, 8 rok 40%; Wzrost podatku od nieruchomości (grunty) założono wzrost podatku w 2 roku 20%, 3 roku 30%, 4 roku- 40%, 5 roku 50%, 6 roku 60%, 7 roku 70%, 8 roku-80%, 9 roku 90% 10 roku 100%; Wzrost podatku od nieruchomości (pow. użytkowa) założono stopniowy wzrost podatku od pow. użytkowych w miarę zabudowywania terenów; założono procentowe zainwestowanie terenów w latach: 1 rok 0%, 2 rok 0%, 3 rok - 20%, 4 rok - 30%, 5 rok - 40%, 6 rok - 50%, 7 rok - 60%, 8 rok - 70%, 9 rok - 80%, 10 rok - 100%; Renta planistyczna nie założono pobrania opłaty planistycznej; Przyjęto stopę dyskontową, za pomocą której uwzględnia się wartość pieniądza w czasie, na podstawie analizy rynku kapitałowego (w oparciu o koszt kapitału i poziom ryzyka dla lokalnego rynku nieruchomości miasta Poznania) na poziomie 8%. 22

23 Ocena efektywności przedsięwzięcia metodą dyskontową za pomocą zaktualizowanej wartości netto NPV Zaktualizowana wartość netto NPV jest obecną (zdyskontowaną) wartością kosztów i efektów związanych z realizacją ocenianego przedsięwzięcia. Nie jest to suma algebraiczna pozycji z tabeli. Wartość NPV jest wynikiem formuły finansowej uwzględniającej zmienność wartości pieniądza w czasie. Opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych dla okresów przyszłych. Na tej podstawie można określić efektywność(opłacalność) podejmowanych działań rozwojowych (uchwalenie planu miejscowego). Wariant I przy założeniu maksymalnego zainwestowania terenu i sprzedaży 100% gruntów miejskich wartość wykupy wykup terenu pod drogi - zieleń nieruchomości budowa chodników i ścieżek rowerowych prognozowany rozkład kosztów i efektów w czasie (w okresie 10 lat funkcjonowania planu) [zł] koszty zł budowa dróg zł koszty przejścia po torami zł budowa obiektów opieki społecznej i zdrowia zł koszty urządzenia zieleni zł koszty utrzymania zieleni zł RAZEM efekty przychód ze sprzedaży gruntów inwestorom zł podatki od nieruchomości (grunty) zł wzrost podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków renta planistyczna - opłaty adiacenckie z tytułu podziałów opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej zł zł RAZEM OGÓŁEM stopa dyskontowa 0,08 NPV

24 Wariant II przy założeniu sprzedaży 40% gruntów miejskich i zainwestowaniu w 40% wartość wykupy wykup terenu pod drogi - zieleń budowa chodników i ścieżek rowerowych prognozowany rozkład kosztów i efektów w czasie (w okresie 10 lat funkcjonowania planu) [zł] koszty zł budowa dróg zł koszty przejścia po torami zł budowa obiektów opieki społecznej i zdrowia koszty urządzenia zieleni koszty utrzymania zieleni zł zł zł RAZEM efekty przychód ze sprzedaży gruntów inwestorom podatki od nieruchomości (grunty) zł zł nieruchomości wzrost podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków renta planistyczna opłaty adiacenckie z tytułu podziałów opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej zł zł RAZEM OGÓŁEM stopa dyskontowa 0,08 NPV zł 24

25 Wnioski i zalecenia Celem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu była próba określenia potencjalnych wydatków i wpływów z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. W przeważającej większości znajdują się tu tereny niezabudowane. Celem opracowania planu ma być określenie przeznaczenia oraz linii rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Wykonane obliczenia (Ocena efektywności przedsięwzięcia metodą dyskontową za pomocą zaktualizowanej wartości netto NPV) wykazały w okresie 10-cio letnim dodatni wynik finansowy przedsięwzięcia na poziomie zysku w wysokości zł (przy 100% sprzedaży gruntów miejskich), oraz przy założeniu sprzedaży 40% gruntów miejskich oraz zainwestowaniu w 40%). W prognozie nie założono wpływów z opłat adiacenkich z tytułu podziału nieruchomości natomiast założono wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej. Projekt planu ustala 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej wartość nieruchomości określa się uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego. Nie założono pobrania renty planistycznej. W prognozie założono wzrost podatku od gruntów oraz wzrost podatku od powierzchni użytkowej, który spowodowany będzie zainwestowaniem terenów. Gmina ponosi skutki prawne i finansowe jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, to właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać w takim przypadku od gminy odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części lub zamiany nieruchomości na inną. - następuje spadek wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw wymienionych wyżej, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wystąpi konieczność wykupu gruntów pod drogi publiczne. Uzasadnieniem ponoszenia nakładów jest perspektywiczna polityka przestrzenna i gospodarcza miasta i właśnie w tym kontekście należy oceniać ustalenia planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z narzędzi sterowania rozwojem przestrzennym i jako taki znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza pokazuje rozkład kosztów w czasie, skumulowanych w pierwszych latach obowiązywania planu oraz pokazuje narastające, z biegiem czasu, dochody generowane przez nowe zagospodarowanie. Prognoza określa czas od uchwalenia planu, w jakim suma poniesionych nakładów przestanie przewyższać sumę dochodów - jest to moment, od którego plan zacznie przynosić dochody netto 8. Plan określa sposób zabudowy i zagospodarowania terenów, pozwoli na konsekwentne stworzenie całościowego zespołu urbanistycznego, sformułowanie 8 Marcin Świetlik Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, biblioteka urbanisty nr 4, Warszawa 2004

26 szczegółowych zasad umożliwiających zagospodarowanie terenów wolnych, przy jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności komunikacyjnej, określenie zasad uporządkowania terenów już zainwestowanych, określenie zasad obsłużenia zabudowy elementami infrastruktury technicznej oraz określenie obszarów przestrzeni publicznych i zasad ich ochrony oraz stworzy podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych na wyżej wymienionym obszarze, a więc stworzy warunki dla optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej a są to korzyści których nie można wycenić w sposób jednoznaczny. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu, zwłaszcza w zakresie struktury funkcjonalnej, należy ocenić pozytywnie. Projekt planu umożliwia rozwój obszaru poprzez wprowadzanie funkcji niekolidujących z charakterem terenu sąsaiadującego. Umożliwia rozbudowę budynków już istniejacych oraz powstanie nowych obiektów, jednocześnie określając optymalną intensywność zainwestowania działek budowlanych, poprzez wskazanie maksymalnego procentu zabudowy. Potencjalna zabudowa, jaka powstanie w wyniku realizacji ustaleń planu, stanowić będzie kontynuację dotychczasowego zainwestowania i kierunku rozwoju oraz dobrze wkomponuje się w krajobraz tego terenu. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie planu, zapewnią ład przestrzenny, zwiększając jego atrakcyjność i dostępność komunikacyjną, z drugiej strony eliminują potencjalne, konflikty. Należy podkreślić, że wykazane w analizie koszty nie wystąpią natychmiast po uchwaleniu mpzp i mogą być rozłożone w czasie. Prognozowany poziom wyniku finansowego przedsięwzięcia wykazany w analizie może być obarczony dużym błędem, z uwagi na nieprzewidywalność cen rynkowych i zmienność uwarunkowań w czasie. Również dane wyjściowe przyjęte do kalkulacji są danymi przybliżonymi. Analiza opłacalności przedsięwzięcia, jakim jest uchwalenie i realizacja założeń planu, pokazuje skalę pewnych ograniczeń. Jest wskazówką do przyjęcia kierunków w polityce finansowania inwestycji, ma również uświadomić skalę problemów i podać przybliżone wielkości kwot, które mogą potencjalnie pojawić się po stronie wydatków i przychodów miasta w przypadku uchwalenia planu. W prognozie nie wzięto pod uwagę innych dochodów gminy dotyczących podatków od środków transportowych, podatków od posiadanych psów, opłat administracyjnych, opłat skarbowych oraz odsetek za nieterminowo wnoszone opłaty. Mogą one stanowić znaczącą pozycję w dochodach własnych gminy jednak na etapie prognozy są trudne do oszacowania. Prognozą nie są też objęte koszty wyceny nieruchomości po budowie dróg i urządzeń infrastruktury technicznej oraz koszty podziału nieruchomości (wydzielenie części nieruchomości należących do osób prywatnych na cele inwestycji publicznych). Nie stanowią one znaczącego udziału w całości kosztów. Sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia planu zawiera prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania o których mowa w art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szacunkowe wielkości podane w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji podatkowych oraz decyzji związanych z pobieraniem opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu i innych roszczeń finansowych. 26

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 - WSI JENKOWICE OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka mgr. Krzysztof Osiński - 2 - ZESTAWIENIE l.p Wyszczególnienie 1 Wstęp - podstawa prawna 2 Wykorzystane akty prawne 3 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska ARCHITEKCI s.c. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MPU-ORZ1/5044-1/C1pc/16 556/16 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC BÓŻNICZEJ I PÓŁNOCNEJ - CZĘŚĆ C W POZNANIU. MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BIAŁOŚLIWIE I DWORZAKOWO Piła 2013 rok P R O J E K T O W A N I E U R B A N I S T Y C Z N E K

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska Poznań, 2013 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie i cel opracowania... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO Opracowanie: Maria Skinder MAJ 2010r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOROHUSK dla trasy przebiegu projektowanej linii energetycznej 110 kv Chełm Dorohusk na terenie gminy Dorohusk, uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM: WOLA PODŁĘŻNA GM. KRAMSK

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: BARCE, KONSTANTYNÓW, RUDZICA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm.

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm. 2 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WIECANOWO Opracowanie: MARZEC 2010r. 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo - Realizacyjne DOM Sp. z o. o. Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Projektowo - Realizacyjne DOM Sp. z o. o. Starogard Gdański Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne DOM Sp. z o. o. 83-200, ul. Kościuszki 34 G tel. (58) 562-20-57, 561-12-40, fax. (58) 561-14-78 e-mail: pprdom@pprdom.pl Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE PRO ARTE SPÓŁDZIELNIA ARCHITEK TÓW biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622 33 18 Zmiana miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZAPLINEK PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWAŁA: mgr inż. Agnieszka Calik-Jończak SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu I konsultacje społeczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Miejscowy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA)

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA) BURMISTRZ MIASTA TŁUSZCZA BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. UL. BATOREGO 16, 02-591 WARSZAWA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 3274 Elektronicznie podpisany przez: Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZK Data: 2015-08-19 12:18:44 UCHWAŁA NR /90/2015

Bardziej szczegółowo

II konsultacje społeczne

II konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Lecha część B w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 21 czerwca 2017 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski Z-ca kierownika zespołu

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO Skutki uchwalenia planu w odniesieniu do mocy obowiązującej poprzedniego planu i wydanych decyzji o warunkach zabudowy Art. 34 ust. 1 u.p.z.p. Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RADA GMINY PYSZNICA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W SĄSIEDZTWIE ULIC SZUBARGI, FOLWARCZNEJ I ZIARNY W OBRĘBIE EWIDENYCJNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D Darłowo Centrum, położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo obszar D1. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANOWO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANOWO FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr inŝ. arch. Aleksander Wietrow 07 400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 3/18 tel. fax. (0 29)764 66 59 NIP: 758 113 70 45 Opracowanie: PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ W OLSZTYNIE Autor opracowania inż. Weronika Sztomberska

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opracowania

Wstęp. Zawartość opracowania Rada Gminy Grębów Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda w Grębowie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grębów w 2014 roku Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434 ANALIZA Zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Termalnej i Trockiej w Poznaniu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Inwestor: GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Inwestor: GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg Inwestor: GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg Temat: PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DLA OBSZARU REJONU UL. MAŁUJOWICKIEJ,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW

UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW Projekt z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Mapa terenów miejskich z możliwością zagospodarowania na cele budownictwa mieszkaniowego 1 3 2 Teren 1 w obrębie ulic Podmiejskiej, Podleśnej, Kossaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych Inwestor: MIASTO IMIELIN Ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Temat: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN OBEJMUJĄCEGO OBSZAR WZDŁUŻ ZACHODNIEGO BRZEGU ZBIORNIKA IMIELIN Zakres dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

- podziału nieruchomości, - scalenia i podziału nieruchomości, - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub

- podziału nieruchomości, - scalenia i podziału nieruchomości, - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości mają obowiązek uczestniczenia w ponoszeniu ciężarów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania jej podziału na wniosek zainteresowanego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ARMII KRAJOWEJ Projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 3 września 2015 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 290-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROZY PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTW: MROZY, KRUKI, WOLA PAPROTNIA, GÓJSZCZ, WOLA RAFAŁOWSKA, RUDKA, GUZEW

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan

Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan Szczegółowa informacja na temat opłat adiacenckich naliczanych w Gminie Miejskiej Kościan 1. Opłata adiacencka Opłata adiacencka jest to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Górczyna część A w Poznaniu. 1. Obszar objęty

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą)

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo