DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 0 lipca 00 r. Nr 6 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 0 Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn Nr XXX/7/00 Rady Gminy Subkowy z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Subkowy Nr XXXV/50/00 Rady Gminy Zblewo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy w Zblewie Nr XXXVI/9/0 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma UCHWA Y RADY GMINY KOŒCIERZYNA: 07 Nr IV//0 z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy Nr IV/5/0 z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Koœcierzyna w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin UCHWA Y RADY MIASTA KOŒCIERZYNA: 09 Nr L/5/0 z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych Nr L//0 z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/50/0 Rady Miasta w Koœcierzynie z dnia 8 listopada 00 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 00 r. i zwolnieñ w tym podatku UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU: Nr XXXVII/5/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku od psów w drodze inkasa Nr XXXVII//00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania Nr XXXVII//00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych... 9 UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W CZ UCHOWIE: Nr XLVIII/8/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu... 9

2 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 8 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W KÊPICACH: 5 Nr XLVII/58/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania Nr XLVII/59/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze... 9 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE: 7 Nr 88/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 89/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw Nr 90/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw UCHWA A RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO: 0 Nr XLI/87/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze UCHWA A RADY GMINY KOSAKOWO: Nr LXVI/5/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo UCHWA Y RADY GMINY RZECZENICA: Nr XXXIII//0 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Rzeczenica na obwody g³osowania oraz ustalenia ich granic i numerów Nr XXXIII//0 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu UCHWA A RADY GMINY STÊ YCA: Nr XLIV/99/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie gminy Stê yca Nr XLIV/500/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stê yca UCHWA A RADY MIASTA HELU: 6 Nr XLIII//00 z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu UCHWA A RADY POWIATU KARTUSKIEGO: 7 Nr XXXIII/0/00 z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze... 00

3 8 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego UCHWA A RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO: 8 Nr XXXIX/7/0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym... 0 UCHWA A OSOBY PE NI CEJ FUNKCJÊ ORGANÓW POWIATU SZTUMSKIEGO: 9 Nr XXVII/8/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu na okrêgi wyborcze... 0 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W LÊBORKU: 0 Nr LX/606/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Lêborka na okrêgi wyborcze... 0 Nr LX/607/00 z dnia 5 Lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania... 0 UCHWA A RADY GMINY POTÊGOWO: Nr XXXIV/5/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie zmian w podziale Gminy na obwody g³osowania... 0 UCHWA Y RADY GMINY PSZCZÓ KI: Nr XVIII//0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych Nr XVIII//0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie obwodów g³osowania UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W EBIE: 5 Nr 6/XLII/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy miejskiej eba na obwody wyborcze UCHWA Y RADY GMINY W KARSINIE: 6 Nr XLI/0/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania Nr XLI/0/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na sta³e okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH: 8 Nr XXXIV/6/0 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze UCHWA A RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO: 9 Nr XLI/08/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w okrêgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego UCHWA Y RADY GMINY STARY TARG: 0 Nr XXXXV/8/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Starym Targu... 09

4 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 0 Nr XXXXV//0 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Stary Targ na obwody g³osowania UCHWA A RADY GMINY W GARDEI: Nr XXXVII/65/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie zmiany granic okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Gardei oraz ustalenia numerów okrêgów wyborczych i liczby radnych w tych okrêgach... 0 UCHWA Y RADY MIASTA JASTARNIA: Nr XLI/9/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania na terenie gminy Miasta Jastarnia... Nr XLI/9/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Miasta Jastarnia na okrêgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym w zwi¹zku z wyborami do Rady Miasta Jastarnia... UCHWA A RADY POWIATU KOŒCIERSKIEGO: 5 Nr XXXIX//00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu na okrêgi wyborcze... UCHWA A RADY MIEJSKIEJ WE W ADYS AWOWIE: 6 Nr XLIX/58/00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania na obszarze Gminy Miasta W³adys³awowo... 7 Nr XLIX/57/00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej we W³adys³awowie... DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 8 Nr OGD-80/77-A/8/00/II/SK z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a dla przedsiêbiorstwa DALKIA Sopot Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Sopocie UCHWA A Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97) oraz art. 9 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: Ustala siê podzia³ na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych do rady gminy w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn, jak w za- ³¹czniku do tej uchwa³y. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Kwidzynie oraz we wszystkich so³ectwach na terenie gminy. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Gminy J. Œwiok³o

5 Poz. 0, 0, Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. Podzia³ na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych do rady gminy w ka dym z okrêgów na obszarze gminy Kwidzyn Nr obwodu i siedziba Numer okrêgu Granice okrêgu sta³ych mieszka-ñców w okrêgu WskaŸnik normy przedstawicielstwa radnych wybieranych w okrêgu 5 6 Nr Gurcz, Gniewskie Pole, w Janowie Janowo Pastwa, Sza³winek 7,0 Nr Korzeniewo 6 0,9 w Korzeniewie Mareza, Lipianki 80,9 Nr Grabówko, w Nowym Nowy Dwór 57 0,85 Dworze 5 Obory, Rozpêdziny 556 0,8 Nr w Liczach 6 Gilwa Ma³a, Licze, Szadowo, Wola-Sosenka 570 0,85 Nr 5 w Rakowcu Nr 6 w Tychnowach 7 Bronno, Oœno 558 0,8 8 Pawlice, Pole Rakowieckie, Rakowice, Rakowiec, 566, 9 Dankowo, Górki 6 0,9 0 Tychnowy 77,0 Baldram, Kamionka, Podzamcze 850,7 Brachlewo, Brokowo, Dubiel 670,00 0 UCHWA A Nr XXX/7/00 Rady Gminy Subkowy z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Subkowy. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, zm.: Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 060, Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) na wniosek Wójta Gminy uchwala siê, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Subkowy na sta³e okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Subkowy oraz ustala siê ich granice, numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu wyborczego Granice okrêgu radnych wybieranych w okrêgach so³ectwo Narkowy so³ectwo Subkowy 5 so³ectwo Gorzêdziej so³ectwa: Ma³a S³oñca, Rybaki 5 so³ectwo Ma³y Garc 6 so³ectwo Wielka S³oñca 7 so³ectwo Brzuœce 8 so³ectwo Radostowo 9 so³ectwo Waæmierz 0 so³ectwo Wielg³owy og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. 05 Rady Gminy A. Rudnik UCHWA A Nr XXXV/50/00 Rady Gminy Zblewo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy w Zblewie. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie wojewódzkim, o administracji rz¹dowej w województwach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Zblewo na okrêgi wybor-

6 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 86 Poz. 05, 06, 07 cze dla wyboru Rady Gminy w Zblewie oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu Granica okrêgu radnych wybieranych w okrêgu so³ectwa: KLESZCZEWO, LIPIA GÓRA so³ectwa: JEZIERCE, SEMLIN, TOMASZEWO so³ectwa: KAROLEWO, PA UBINEK, PINCZYN so³ectwa: MA Y BUKOWIEC, BORZECHOWO, RADZIEJEWO 5 so³ectwa: BIA ACHOWO, MIRADOWO 6 so³ectwo ZBLEWO 7 so³ectwa: BYTONIA, CIS Uchyla siê uchwa³ê Nr /98 Zarz¹du Gminy w Zblewie z dnia sierpnia 998r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Zblewie. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 06 Rady Gminy F. Puttkammer UCHWA A Nr XXXVI/9/0 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma. Na podstawie art. 9 pkt ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u Gminy Nowa Karczma na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Nr okrêgu. Granice okrêgu Nowa Karczma, Horniki Nowe, Horniki Górne, Horniki Dolne, Zielona Wieœ, Lubieszynek, Liniewko Kaszubskie, Olszowy Kiesz, Zimne Zdroje, Grabówko, Szumleœ Królewski, Szumleœ Szlachecki radnych. Szatarpy, Guzy. Skrzyd³owo, Skrzyd³ówko. Lubañ, Liniewko Koœcierskie, Bêdomin, Rekownica, Œledziowa Huta 5. Nowy Barkoczyn, Stary Barkoczyn 6. Grabowo Koœcierskie, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. 07 Rady Gminy R. Wiecki UCHWA A Nr IV//0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy. Na podstawie art ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Koœcierzyna uchwala, co nastêpuje:. Dokonuje siê podzia³u Gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Koœcierzyna oraz ustala siê numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu zgodnie z za³¹cznikiem nr do niniejszej uchwa³y.. Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej w Koœcierzynie mieœci siê w budynku Urzêdu Gminy Koœcierzyna, ul. Strzelecka 9.. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Koœcierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia. Rady Gminy Z. Szulist

7 Poz. 07, Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr IV//0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. Numer okrêgu Granica okrêgu wyborczego radnych wybieranych w okrêgach Obejmuje: Skorzewo, Koœcierzynê Wybudowanie, Czêstkowo, Fingrow¹ Hutê, Ludwikowo Obejmuje: ubianê Obejmuje: Kaliska, K³obuczyno, Koœciersk¹ Hutê Obejmuje: Ma³e Stawiska, Stawiska, Sarnowy, Szenajdê 5 Obejmuje: Dobrogoszcz, Bêdominek, D¹brówkê, Kulê M³yn, Now¹ Wieœ, Puc, Zielenin 6 Obejmuje: W¹glikowice, Czarlino, Go³uñ, Loryniec, Szludron, Wdzydze Kiszewskie, Wawrzynowo, Zabrody 7 Obejmuje: Nowy Klincz, Ma³y Klincz 8 Obejmuje: Wielki Klincz 9 Obejmuje: Szarlotê, Debrzyno, Grzybowo, Grzybowski M³yn, Juszki, Lizaki, Rotembark, Rybaki, Stare Nadleœnictwo, Sycow¹ Hutê, Wierzysko Leœnictwo, 0 Obejmuje: Garczyn, Gostomie, Korne, Owœnice, Wieprznicê Obejmuje: Niedamowo, Dêbogóry Obejmuje: Wielki Podleœ, Nowa Kiszewa, Nowy Podleœ, Ma³y Podleœ, 08 UCHWA A Nr IV/5/0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Koœcierzyna w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin. Na podstawie art. 0- ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Koœcierzyna uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania ustalaj¹c ich granice i numery wg za³¹cznika nr do niniejszej uchwa³y. Ustala siê siedziby obwodowych komisji wyborczych dla poszczególnych obwodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr.. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Koœcierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia. Rady Gminy Z. Szulist Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr IV/5/0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. Numer obwodu Granice obwodu Obejmuje miejscowoœæ: Wielki Klincz Obejmuje miejscowoœci: Niedamowo, Dêbogóry Obejmuje miejscowoœci: Nowy Klincz, Ma³y Klincz Obejmuje miejscowoœci: Ma³e Stawiska, Stawiska, Sarnowy, Szenajdê LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPE NOSPRAWNYCH 5 Obejmuje miejscowoœæ: ubiana 6 Obejmuje miejscowoœci: Skorzewo, Koœcierzynê Wybudowanie, Czêstkowo, Fingrow¹ Hutê, Ludwikowo Siedziba obwodowej komisji wyborczej Szko³a Podstawowa w Wielkim Klinczu tel Szko³a Podstawowa w Niedamowie tel Szko³a Podstawowa w Nowym Klinczu tel Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w Stawiskach Szko³a Podstawowa w ubianie tel Szko³a Podstawowa w Skorzewie tel Numer okrêgu 8 7

8 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 88 Poz. 08, Obejmuje miejscowoœci: W¹glikowice, Czarlina, Go³uñ, Loryniec, Szludron, Wdzydze Kiszewskie, Wawrzynowo, Zabrody Obejmuje miejscowoœci: Kaliska, K³obuczyno, Koœciersk¹ Hutê Obejmuje miejscowoœci: Szarlota, Debrzyno, Grzybowo, Grzybowski M³yn, Juszki, Lizaki, Rotembark, Rybaki, Stare Nadleœnictwo, Sycowa Huta, Wierzysko Leœnictwo Obejmuje miejscowoœci: Korne, Garczyn, Gostomie, Owœnice, Wieprznica Obejmuje miejscowoœci: Bêdominek, D¹brówkê, Dobrogoszcz, Kulê M³yn, Now¹ Wieœ, Puc, Zielenin Obejmuje miejscowoœci: Wielki Podleœ, Nowa Kiszewa, Nowy Podleœ, Ma³y Podleœ Szko³a Podstawowa w W¹glikowicach tel Szko³a Podstawowa w Kaliskach tel Oœrodek Wypoczynkowy Szarlota w Szarlocie tel Szko³a Podstawowa w Kornem tel Salka Wiejska w Dobrogoszczy 5 Szko³a Podstawowa w Wielkim Podlesiu tel UCHWA A Nr L/5/0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych. Na podstawie art. 90 ust., art. 9, 9 i 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 60 z póÿn. zm.) oraz art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) Rada Miasta Koœcierzyna uchwala: Tworzy siê na obszarze miasta okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka - dym okrêgu, jak w za³¹czniku nr niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Miasta K. Stoltmann Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr L/5/0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwca 00 r. Numer okrêgu wyborczego Granice okrêgu wyborczego obejmuje ulice: Brzozowa, Cegielnia, Chojnicka, Czapliniec, Dêbowa, D³uga, Gajowa, Jesionowa nr i, Kasztanowa, Klasztorna, Ko³³¹taja, Koœciuszki, Lassa, Leœna, 8 Marca, Reymonta, Sk³odowskiej 9 do 6, Staszica, Stolarska, Wejhera, Wierzysko, Wojska Polskiego, Topolowa. obejmuje ulice: Abrahama, Asnyka, Bolduana, Broniewskiego, Brzechwy, Ceynowy, Derdowskiego, Ga³czyñskiego, Gryfa Pomorskiego, Gulgowskich, Fredry, Hallera, Heykego, Kalinowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kraszewskiego, Kupiecka, Legionów Polskich, ¹kowa, Majkowskiego, Ma³cu yñskiego, Marchewicza, Mickiewicza, Moniuszki, Na³kowskiej, Norwida, Osiedle lecia, Orzeszkowej, Piechowskiego, Prusa, Reja, Rogali, Ró ana, Rzemieœlnicza, Sawickiej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sk³odowskiej nr - 8 oraz 8, S³owackiego, Staffa, Szkolna, Szydlice, Tetmajera, Tuwima, Wañkowicza, eromskiego. obejmuje ulice: Bazowa, Ch³odna, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fa³ata, Gdañska, Grottgera, Jeziorna, Jednoœci Robotniczej, Kapliczna, Karnowskiego, Kartuska, Kolejowa, Krótka, Koœcielna, Kossaka, Kowalska, Krasickiego, Letnia, Lipowa, Maja, Malczewskiego, Ma³achowskiego, Ma³a Dworcowa, Ma³a Kolejowa, Ma³a M³yñska, Markubowo, Matejki, Mestwina II, Micha³owskiego, Miodowa, M³yñska, Ogrodowa, Partyzantów, Plebanka, Przemys³owa, Rolnicza, Rynek, Sêdzickiego, Skarszewska, Sk³adowa, S³oneczna, Strzelecka, Strzelnica, Stwosza, Œwiêtojañska, Œwiêtope³ka, Szopiñskiego, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Traugutta, Transportowców, Osiedle Za Lasem, Wiejska, Witkacego, Wodna, Wybickiego, Wyspiañskiego, Zielona, ródlana. wybieranych radnych 8 6 7

9 Poz. 0, 89 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 0 UCHWA A Nr L//0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwiec 00 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/50/0 Rady Miasta w Koœcierzynie z dnia 8 listopada 00 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 00 r. i zwolnieñ w tym podatku. Na podstawie art. 8 ust. pkt 8, art. 0 ust. i art. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 z póÿn. zm.), w zwi¹zku z art. 0, ust. i art. ust. ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr 9 poz. 8 z póÿ. zm.) Rada Miasta Koœcierzyna uchwala: Zmienia siê treœæ pkt, lit. b i c, pkt lit. b, pkt lit. a, b pkt 6 lit. a, pkt 9 lit. a i c w/w uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy: b. powy ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 750,- z³ c. powy ej 9 ton, a poni ej ton 900,- z³ b. równej lub wy szej ni 8 ton, a mniejszej ni 6 ton: o liczbie osi trzy.600,- z³ a. równej lub wy szej ni ton, a mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi trzy.500,- z³ b. równej lub wy szej ni 8 ton, a mniejszej ni 6 ton: o liczbie osi trzy.700,- z³ 6a. równej lub wy szej ni ton i mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi dwie.0,- z³ 9a. równej lub wy szej ni ton i mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi jedna 960,- z³ 9c. równej lub wy szej ni 6 ton: o liczbie osi dwie.00,- z³ o liczbie osi trzy.600,- z³ Zmienia siê treœæ pkt lit. a, c i d, pkt lit. c w/w uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy: a. od samochodów ciê arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu: do 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 850,- z³ od 9 ton do poni ej ton w³¹cznie.000,- z³ c. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni ej ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poni ej ton.000,- z³ d. od autobusów w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia równej lub wy szej ni 0 miejsc.650,- z³ c. od autobusów w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia mniej ni 0 miejsc.90,- z³ równej lub wy szej ni 0 miejsc.50,- z³ Uchwa³a wchodzi w ycie od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do stawek podatku od œrodków transportowych na II pó³rocze 00 r. Rady Miasta K. Stoltmann UCHWA A Nr XXXVII/5/00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku od psów w drodze inkasa. Na podstawie art. 8 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr poz. 59), art. 6 ust. 9 i art. pkt ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 00 r. Nr 9 poz. 8) i art. 6b ustawy z dnia 5 listopada 98 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 9, poz. z 99 r. ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoœci, rolnego i od psów na terenie Gminy Dzierzgoñ w drodze inkasa.. Do nale noœci podatkowych objêtych ³¹cznym zobowi¹zaniem pieniê nym okreœlonym w Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 999 r. w sprawie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê nego (Dz. U. Nr 05 poz. 00) stosuje siê odpowiednio przepisy ust... Inkasentami nale noœci okreœlonych w ust. i ustala siê so³tysów z terenu Gminy Dzierzgoñ wg za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.. Wynagrodzenie dla so³tysów za dorêczenie podatnikom nakazów i decyzji podatkowych zostanie okreœlone odrêbn¹ umow¹ cywilno-prawn¹.. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od nieruchomoœci i rolnego w nastêpuj¹cej wysokoœci: ) dla so³ectw: B¹gart, Jasna, u³awka Szt. 7%, ) dla so³ectw Budzisz, Morany, Nowiec, Bruk 0%, ) dla so³ectw Minieta, Ankamaty, Poliksy, Tywêzy, Blunaki, Prakwice %.. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów dla wszystkich so³ectw w wysokoœci 0% od zainkasowanej i wp³aconej na rachunek bankowy Urzêdu kwoty.. Wynagrodzenie za inkaso podatku od nieruchomoœci i rolnego bêdzie wyp³acone so³tysom do dnia 0-go ka - dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przypada termin p³atnoœci rat podatku.. Wynagrodzenie za inkaso podatku od psów bêdzie wyp³acone so³tysom do koñca miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przypada termin p³atnoœci podatku. Traci moc uchwa³a Nr 0/9 Rady miasta i Gminy w

10 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 90 Poz., Dzierzgoniu z dnia 6 maja 99 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomoœci i od posiadania psów z terenów wiejskich gminy Dzierzgoñ w drodze inkasa. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady H. Po³om Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XXXVII/5/00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. Wykaz so³tysów i so³ectw Gminy Dzierzgoñ. So³ectwo Ankamaty Halina Jankowska. So³ectwo B¹gart Józef Kania. So³ectwo Budzisz Mieczys³aw Kwietniewski. So³ectwo Jasna Micha³ Blicharz 5. So³ectwo Morany Arkadiusz o³¹dÿ 6. So³ectwo Miniêta Andrzej Dubicki 7. So³ectwo Nowiec Henryk Pielak 8. So³ectwo Poliksy Mieczys³aw Markowicz 9. So³ectwo Tywêzy Jan Pilimon 0. So³ectwo u³awka Szt. Ryszard uk. So³ectwo Prakwice Tadeusz Ga³ka. So³ectwo Bruk Micha³ Trzaska UCHWA A Nr XXXVII//00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania. Na podstawie art. 0 ust. w zwi¹zku z art. 09 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 98 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania w gminie Dzierzgoñ jak ni ej: Numer obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania Dzierzgoñ ulice:czereœniowa Elbl¹ska, Kajki, Krzywa, Kwiatowa, Limanowskiego, Linki, ¹czna, Malinowa, Morcinka, Ogrodowa, Okrzei, Osiedle Jana Paw³a II, Osiedle W³adys³awa Jagie³³y, Pionierska, Porzeczkowa, Przytulna, Reja, Ró ana, Maja, Westerplatte, Wiœniowa, Wojska Polskiego, eromskiego, urawia oraz miejscowoœæ Judyty Dzierzgoñ ulice: Listopada, Koœcielna, Mickiewicza, Odrodzenia, Osiedle Krasickiego, Maja, Pogodna, Plac Koœciuszki, Plac Wolnoœci, Promienna, Przemys³owa, S³oneczna, S³owackiego, Traugutta, Zawadzkiego oraz miejscowoœci Prakwice i Pacho³y Miejscowoœci: Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny. Miejscowoœci: B¹gart, B¹gart ZR, Spalonki. Miejscowoœci: Chartowo, Jasna, Jasna ZR, Kamienna Góra, Lisi Las. Miejscowoœci: Budzisz, Chojty, u³awka Sztumska, u³awka Sztumska ZR Miejscowoœci: Bruk, Paw³owo, Piaski. Miejscowoœci: Ankamaty, Jeziorno, Litewki, Poliksy Miejscowoœci: Kuksy, Morany, Miniêta, Stanowo, Stanówko Miejscowoœci: Blunaki, Tywêzy, Stara Wieœ. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szko³a Podstawowa Nr ul. Krzywa 7 Dzierzgoñ Sala Sportowa Zespo³u Szkó³ ul. Zawadzkiego 5 Dzierzgoñ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych Œwietlica Nowiec 6 Szko³a Podstawowa B¹gart Œwietlica Jasna 7 Œwietlica u³awka Sztumska Szko³a Podstawowa Bruk Œwietlica Ankamaty Œwietlica Stanowo Œwietlica Tywêzy

11 Poz.,, 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Traci moc uchwa³a Nr XXI//000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 000 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady H. Po³om UCHWA A Nr XXXVII//00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 98 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Dzierzgoñ na okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu jak ni ej: Numer okrêgu wyborczego 5 Granica okrêgu Dzierzgoñ ulice: Czereœniowa, Elbl¹ska, Kajki, Krzywa, Kwiatowa, Limanowskiego, Linki, ¹czna, Malinowa, Morcinka, Osiedle W³adys³awa Jagie³³y, Okrzei, Osiedle Jana Paw³a II, Ogrodowa, Pionierska, Porzeczkowa, Przytulna, Reja, Ró ana, Maja, Wiœniowa, Westerplatte, Wojska Polskiego, eromskiego, urawia oraz miejscowoœæ Judyty Dzierzgoñ ulice: Listopada, Koœcielna, Mickiewicza, Odrodzenia, Osiedle Krasickiego, Maja, Plac Wolnoœci, Plac Koœciuszki, Pogodna, Promienna, Przemys³owa, S³owackiego, S³oneczna, Traugutta, Zawadzkiego oraz miejscowoœci: Pacho³y i Prakwice Bagart, B¹gart ZR, Chartowo, Jasna, Jasna ZR, Kamienna Góra, Lisi Las, Spalonki, u³awka Sztumska, u³awka Sztumska ZR Miejscowoœci: Blunaki, Kuksy, Morany, Litewki. Miniêta, Poliksy, Stanówko, Stanowo, Stara Wieœ, Tywêzy Miejscowoœci: Ankamaty, Bruk, Budzisz, Chojty, Jeziorno, Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny, Paw³owo, Piaski Sztumskie radnych wybieranych w okrêgu 5 og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady H. Po³om UCHWA A Nr XLVIII/8/00 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw i o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o samorz¹dzie administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97), art. 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r., ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: W zwi¹zku ze zmian¹ liczby radnych ustalonych zarz¹dzeniem Nr 5/0 Wojewody Pomorskiego z dnia kwietnia 00 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 00 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr poz. 557) dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cz³uchowie dokonuje siê nowego podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu jak w za³¹czniku Nr do niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. Traci moc uchwa³a Nr 6/98 Zarz¹du miasta z dnia 0 stycznia 998 r. w sprawie utworzenia okrêgów wybor-

12 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 9 Poz., 5 czych, okreœlenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu na terenie miasta. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ. Rady Miejskiej w Cz³uchowie W. Mróz Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVIII/8/00 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okrêgu Nr Nr Nr Nr Nr 5 Granice okrêgu Bema, Broniewskiego, Brzeziñskiego, Chojnicka, Chopina, Chrobrego, Czarnieckiego, Hubala, Jagielloñska, Jerzego z D¹browy, Jeziorna, Kasztanowa, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Kmicica, Ko³³¹taja, Koœciñskiego, Leœna, okietka, Mieszka I, Moniuszki, Niemcewicza, Osiedle M³odych, Polna, Poniatowskiego, Potockiego, Reja, Ró ana, Rzemieœlnicza, Sienkiewicza, S³oneczna, Staszica, Szkolna, Wojska Polskiego, Wo³odyjowskiego, Zag³oby, Zielona Dworcowa, Felczaka, Grodzisko, Kosynierów, Kraszewskiego, Kusociñskiego, Mickiewicza, Parkowa, Plantowa, Przemys³owa, S³owackiego, Towarowa, Zatorze Batorego, D³ugosza, Garbarska, Jacka i Agatki, Janta Lipiñskiego, Koszaliñska, Koœcielna, Koœciuszki, Krasickiego, Królewska, Krótka, Krzy owa, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Wolnoœci, Plac Bohaterów, Rynek, Œrednia, Stajenna, Wejhera, Wyszyñskiego, Zamkowa, ó³kiewskiego Sobieskiego, Osiedle Piastowskie, Osiedle Sikorskiego, Osiedle Wazów, Traugutta Armii Krajowej, D¹browskiego, Drzyma³y, Kamienna, ¹kowa, Osiedle Witosa, Rataja, Reymonta, Szczeciñska, Wiejska, ytnia wybieranych radnych 5 5 UCHWA A Nr XLVII/58/00 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania. Na podstawie art. 0 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r.ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania okreœlaj¹c ich numery, granice zgodnie z za³¹cznikiem nr do uchwa³y. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej w Kêpicach A. Pilawka Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVII/58/00 z dnia 7 lutego 00 r. Nr obwodu Granice obwodów g³osowania T. Bielaka, M. Buczka, M. Kopernika, T. Koœciuszki, -gomaja, E. Plater, Plac Wolnoœci, Podgórna, H. Sawickiej, Sk³adowa, Listopada Barcino, Bronowo, Mielêcino, Jab³oniec, Kot³owo, Ob³ê e, Osieki Brzezinka, Chorowo, Osowo, Podgóry, Warcino, u ki Kaczyno, Mzdowo, Mzdowiec, Mzdówko, Pustwo, P³ocko, Polichno, Przytocko, Chorówko 5 Barwino, Goœcieradz, Korzybie 6 Biesowice, Biesowiczki, Ciecholub, Darnowo, Kawka, Przyjezierze, Wêgorzyno 7 Goœcinna, B, Jancy, Kêpka, J. Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Koœcielna, Krótka, Kruszka, Kwiatowa, Leœna, A. Mickiewicza, Niepodleg³oœci, Przytulna, Rodzinna, W. Sikorskiego, J. S³owackiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wymarzona, Chomnica. so³ectwo elice

13 Poz. 6, 7 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 6 UCHWA A Nr XLVII/59/00 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r.ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze okreœlaj¹c ich numery, granice oraz liczbê wybieranych radnych w poszczególnych okrêgach, zgodnie z za³¹cznikiem nr do uchwa³y. publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej w Kêpicach A. Pilawka Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVII/59/00 z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okregu Granice okrêgu wybieranych radnych T. Bielaka, M.Buczka, M. Kopernika, T. Koœciuszki, -gomaja, E. Plater, Plac Wolnoœci, Podgórna, H. Sawickiej, Sk³adowa, Listopada Barcino, Bronowo, Mielêcino, Jab³oniec, Kot³owo, Ob³ê e, Osieki Brzezinka, Chorowo, Osowo, Podgóry, Warcino, u ki Kaczyno, Mzdowo, Mzdowiec, Mzdówko, Pustwo, P³ocko, Polichno, Przytocko, Chorówko 5 Barwino, Goœcieradz, Korzybie 6 Biesowice, Biesowiczki, Ciecholub, Darnowo, Kawka, Przyjezierze, Wêgorzyno 7 Goœcinna, B, Jancy, Kêpka, J. Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Koœcielna, Krótka, Kruszka, Kwiatowa, Leœna, A. Mickiewicza, Niepodleg³oœci, Przytulna, Rodzinna, W. Sikorskiego, J. S³owackiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wymarzona, Chomnica, so³ectwo elice 7 UCHWA A Nr 88/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Na podstawie art. 89, 90 i 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz ustala siê ich granice, numery i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu zgodnie z za³¹cznikiem nr do niniejszej uchwa³y. Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci w formie obwieszczenia informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. Traci moc Uchwa³a Nr 70/98 Zarz¹du Miejskiego w Nowym Stawie z dnia 0 sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie. og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego oraz podana zostanie do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej J. Kasyna

14 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 7, 8 PODZIA MIASTA I GMINY NOWY STAW na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz ich granice, numery i liczba radnych wybieranych w ka dym okrêgu Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr 88/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okrêgu wyborczego Granice okrêgu miejscowoœci: Mart¹g, Dêbina, Chlebówka, Œwierki ulice: Bankowa, Bema, Westerplatte, Zwyciêstwa, Koœciuszki, Powstañców, Grunwaldzka, Kolejowa, S³owackiego, Aleja Cukrowników ulice: Gdañska, Jana Paw³a II, Kopernika, Pu³askiego, Wita Stwosza miejscowoœci: Brzózki, Mirowo, Stawiec ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Daszyñskiego, Konopnickiej, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, M³yñska, Ogrodowa, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa miejscowoœci: Laski, Tralewo, Trêpnowy, K¹cik, Prêgowo miejscowoœci: Lipinka, Lubstowo, Myszewo, Nidowo, Pó³mieœcie radnych wybieranych w okrêgu 8 UCHWA A Nr 89/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw. Na podstawie art. 0 i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:. Dla przeprowadzenia danych wyborów tworzy siê na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw (cztery) obwody g³osowania.. Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych okreœla za³¹cznik nr do niniejszej uchwa³y. Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci w formie obwieszczenia informacjê o numerach i granicach obwodów glosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla danych wyborów. Traci moc Uchwa³a Nr 7/98 Zarz¹du Miejskiego w Nowym Stawie z dnia 7 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia granic, numerów obwodów g³osowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podana zostanie do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej J. Kasyna

15 Poz. 8, 9 95 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr 89/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. WYKAZ numerów i granic obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia danych wyborów na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw Numer obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania ulice: Bankowa, Bema, Westerplatte, Zwyciêstwa, Koœciuszki, Powstañców, Grunwaldzka, Kolejowa, S³owackiego, Aleja Cukrowników miejscowoœci: Mart¹g, Dêbina, Chlebówka, Œwierki ulice: Gdañska, Jana Paw³a II, Kopernika, Pu³askiego, Wita Stwosza miejscowoœci: Brzózki, Mirowo, Stawiec ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Daszyñskiego, Konopnickiej, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, M³yñska, Ogrodowa, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa miejscowoœci: Laski, Tralewo, Trêpnowy, K¹cik, Prêgowo miejscowoœci: Lipinka, Lubstowo, Myszewo, Nidowo, Pó³mieœcie Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Urz¹d Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema Dom Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Paw³a II Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 5 Œwietlica w Lipince gm. Nowy Staw 9 UCHWA A Nr 90/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw. Na podstawie art. 8 ust. pkt 5 i art. 6 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 00 r.nr, poz. 59 oraz z 00 r. Nr, poz. 0), w zwi¹zku z Statutów poszczególnych So³ectw, zatwierdzonych Uchwa³¹ Nr 9/99 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 9 paÿdziernika 999 r. Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje: Zarz¹dza siê wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw, które odbêd¹ siê w miesi¹cu grudniu 00 r. Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego dla wyboru organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi: ) otwarcie zebrania wyborczego, ) wybór komisji wyborczej, ) wybór organów wykonawczych Samorz¹du Mieszkañców Wsi, ) zapytania i wolne wnioski. Wybory, o których mowa w zostan¹ przeprowadzone na wiejskim zebraniu wyborczym. Dla wa noœci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria; ) obecnoœæ co najmniej /5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, ) przy braku obecnoœci wymaganej liczby mieszkañców so³ectwa, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. 5 Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci informacjê o wyborze organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw w sposób zwyczajowo przyjêty. 6 Uchwa³a wchodzi w ycie dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Miejskiej J. Kasyna

16 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 96 Poz. 0, 0 UCHWA A Nr XLI/87/00 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. a i art., pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U. Nr, poz. 59 z póÿn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje: W celu przeprowadzenia wyborów, na wniosek Starosty Starogardzkiego ustala siê podzia³ Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze wraz z okreœleniem ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia.. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego.. Po jednym egzemplarzu Uchwa³y otrzymuj¹ Rady Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego oraz Wojewoda Pomorski i Komisarz Wyborczy w Gdañsku. Rady R. Schminda Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr XLI/87/00 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 czerwca 00 r. Podzia³ na okrêgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Starogardzkiego w 00 r. Nr okêgu wyborczego Granice okrêgu mieszkañców mandatów wynikaj¹ca z normy przedstawicielstwa (po zaokr¹gleniu do miejsc po przecinku) mandatów (po zaokr¹gleniu do liczby ca³kowitej z art. 6 ust. pkt ) Norma przedstawicielstwa dla okrêgu po wstêpnym podzia³e mandatów (po zaokr¹gleniu do miejsc po przecinku (rubryka :5)) Ostateczna liczba mandatów (liczba radnych w okrêgu) art. 6 ust. pkt Miasto Czarna Woda Gmina Kaliska Gmina Osieczna Gmina Lubichowo ,75 Miasto Starogard Gdañski ,60 0 Gmina Bobowo Gmina Zblewo Gmina Starogard Gdañski Gmina Osiek Gmina Skórcz Miasto Skórcz Gmina Smêtowo Graniczne ,00 559, 5 5 Gmina Skarszewy ,67 Powiat Starogardzki ,5 5 UCHWA A Nr LXVI/5/00 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo. Na podstawie art. 8 ust. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59, ze zm. z 00 r. Nr, poz. 0) w zwi¹zku z art. 89 ust. oraz art. 9 pkt ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 ze zm., z 998 r. Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, z 00 r. Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u gminy Kosakowo na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Kosakowo oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu:

17 Poz.,, 97 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Numer okrêgu Granice okrêgu radnych wybieranych w okrêgu. SO ECTWO MECHELINKI. SO ECTWO MOSTY. SO ECTWO PIERWOSZYNO. SO ECTWO REWA 5. SO ECTWO KOSAKOWO 6. SO ECTWO DÊBOGÓRZE 7. SO ECTWO KAZIMIERZ 8. SO ECTWO DÊBOGÓRZE WYBUDOWANIE 9. SO ECTWO POGÓRZE 0. SO ECTWO SUCHY DWÓR Traci moc Uchwa³a Nr /0/98 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Gminy Kosakowo M. Busz UCHWA A Nr XXXIII//0 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Rzeczenica na obwody g³osowania oraz ustalenia ich granic i numerów. Na podstawie art. 0 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60; Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u Gminy Rzeczenica na nastêpuj¹ce obwody g³osowania: Nr Granice obwodu obwodu Bagnica, Breñsk, Gockowo, Lestnica, Rzeczenica, Zalesie Brzezie, Jeziernik, Knieja, Trzmielewo Cierniki, Dzików, uszczyn, Iwie Miêdzybórz, Przerêba, Przyrzecze Sporysz, Zadêbie Garsk, Grodzisko, GwieŸdzin, Olszanowo 5 Pieniê nica Traci moc uchwa³a Nr /98 Zarz¹du Gminy Rzeczenica z dnia 8 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy A. Przygodzki UCHWA A Nr XXXIII//0 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy w Rzeczenicy uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u Gminy Rzeczenica na nastêpuj¹ce okrêgi wyborcze oraz ustala nastêpuj¹c¹ liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym.

18 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 98 Poz., Nr okrêgu Granice okrêgu wybieranych radnych Rzeczenica: ul.czarna, Cz³uchowska Leœna, Piaskowa, Wybudowanie Bagnica, Lestnica Rzeczenica: ul.bia³obórska, Lipowa, Nowa, Przechlewska, S³oneczna Breñsk, Gockowo, Zalesie Brzezie, Trzmielewo, Jeziernik, Knieja 5 Pieniê nica 6 Miêdzybórz, Cierniki, Dzików, Iwie, uszczyn, Przereba, Sporysz 7 GwieŸdzin 8 Olszanowo, Garsk, Grodzisko Traci moc uchwa³a Nr /98 Zarz¹du Gminy Rzeczenica z dnia 8 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia granic i numerów okrêgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy A. Przygodzki UCHWA A Nr XLIV/99/00 Rady Gminy Stê yca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie gminy Stê yca. Na podstawie art. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060 z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Stê yca uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania ustalaj¹c granice i numery obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych: Numer obwodu Granice obwodu so³ectwo Stê yca, tj. miejscowoœci: Delowo, Kucborowo, Pa êce, Pypkowo, Stê yca, Stê yca wybudowanie, Œnice, Zdrêbowo so³ectwo Gapowo, tj. miejscowoœci: Czysta Woda, Gapowo, Malbork, Szczukowo, so³ectwo Niesio³owice, tj. miejscowoœci: Kukówka, Niesio³owice, Pustka, Rzepiska, so³ectwo Stê ycka Huta, tj. miejscowoœæ: Stê ycka Huta, so³ectwo Zgorza³e, tj. miejscowoœci: Smokowo, Uniradze, Zgorza³e, so³ectwo uromino, tj. miejscowoœci: Chróstowo, Dubowo, uromino so³ectwo Borucino, tj. miejscowoœci: Borucino, Kamienny Dó³, so³ectwo Kamienica Szlachecka, tj. miejscowoœci: Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie, so³ectwo ¹czyno, tj. miejscowoœci: ¹czyno, ¹czyñski M³yn, Wygoda ¹czyñska. so³ectwo Klukowa Huta, tj. miejscowoœci: Danachowo, Klukowa Huta, Klukowa Huta wybudowanie, so³ectwo osienice, tj. miejscowoœci: D¹browa, Nowe osienice, Nowy Ostrów, Stare osienice, so³ectwo Nowa Wieœ, tj. miejscowoœæ: Nowa Wieœ so³ectwo Czaple, tj. miejscowoœci: Czapielski M³yn, Nowe Czaple, Stare Czaple, so³ectwo Go³ubie, tj. miejscowoœci: Go³ubie, Go³ubie wybudowanie, Mestwin, so³ectwo Pierszczewo, tj. miejscowoœci: Pierszczewko, Pierszczewo, Teklowo, so³ectwo Sikorzyno, tj. miejscowoœci: Nowa Sikorska Huta, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta. so³ectwo Potu³y, tj. miejscowoœci: Krzeszna Potu³y, so³ectwo Szymbark, tj. miejscowoœci: Drozdowo. Kolano, Szymbark, Wie yca Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szko³a Podstawowa w Stê ycy ul. Abrahama Szko³a Podstawowa w Stê ycy ul. Abrahama Szko³a Podstawowa w Kamienicy Szlacheckiej Szko³a Podstawowa w Klukowej Hucie ul. Wybickiego 6 Szko³a Podstawowa w Go³ubiu ul. Sambora II Nr 7 Szko³a Podstawowa w Szymbarku

19 Poz., 5, 6 99 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. 5 Rady Gminy Stê yca F. Kiedrowski UCHWA A Nr XLIV/500/00 Rady Gminy Stê yca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stê yca. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) i art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 roku Nr, poz. 0) Rada Gminy Stê yca uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Stê yca na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Stê yca oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka - dym okrêgu: Numer okrêgu Granice okrêgu so³ectwo Stê yca, tj. miejscowoœci: Delowo, Kucborowo, Pa êce, Pypkowo, Stê yca, Stê yca wybudowanie, Œnice, Zdrêbowo. so³ectwo Zgorza³e, tj. miejscowoœci: Smokowo, Uniradze, Zgorza³e, so³ectwo uromino, tj. miejscowoœci: Chróstowo, Dubowo, uromino. so³ectwo Gapowo, tj. miejscowoœci: Czysta Woda, Gapowo, Malbork, Szczukowo, so³ectwo Niesio³owice, tj. miejscowoœci: Kukówka, Niesio³owice, Pustka, Rzepiska, so³ectwo Stê ycka Huta, tj. miejscowoœæ: Stê ycka Huta, so³ectwo Kamienica Szlachecka, tj. miejscowosci: Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie. so³ectwo Borucino, tj. miejscowoœci: Borucino, Kamienny Dó³, so³ectwo ¹czyno, tj. miejscowoœci: ¹czyno, ¹czyñski M³yn, Wygoda ¹czyñska. so³ectwo Klukowa Huta, tj. miejscowoœci: Danachowo, Klukowa Huta, Klukowa Huta wybudowanie, so³ectwo osienice, tj. miejscowoœci: D¹browa, Nowe osienice, Nowy Ostrów, Stare osienice, so³ectwo Nowa Wieœ, tj. miejscowoœæ: Nowa Wieœ. so³ectwo Go³ubie, tj. miejscowoœci: Go³ubie, Go³ubie wybudowanie, Mestwin, so³ectwo Sikorzyno, tj. miejscowoœci: Nowa Sikorska Huta, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta. so³ectwo Czaple, tj. miejscowoœci: Czapielski M³yn, Nowe Czaple, Stare Czaple, so³ectwo Pierszczewo, tj. miejscowoœci: Pierszczewko, Pierszczewo, Teklowo. so³ectwo Potu³y, tj. miejscowoœci: Krzeszna, Potu³y, so³ectwo Szymbark, tj. miejscowoœci: Drozdowo, Kolano, Szymbark, Wie yca. radnych wybieranych w okrêgu og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy Stê yca F. Kiedrowski 6 UCHWA A Nr XLIII//00 Rady Miasta Helu z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 i z 00 r. Nr, poz. 0), art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97)

20 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 00 Poz. 6, 7 i art. 9 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60; zm.: z 998 r. Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Hel na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu Granica okrêgu radnych wybieranych w okrêgu Wiejska - 7, eromskiego 8,,, 6 Wiejska 8 75 Wiejska 76 0 Ba³tycka, Kuracyjna, Wiejska - 5 Admira³a Steyera 0, Leœna,,,, 5, 9,,, 6, Sosnowa 6 Leœna 6, 8 A 7 Leœna 7, 8 B 8 Leœna 0, 9 Boczna, Dworcowa, Helska, Kapitañska 5, 7, 8, 9, 0, Komandorska, Obroñców Helu, Rybacka 0 Obroñców Helu - AB Admira³a Steyera CD, Kapitañska,,,, 6, Komandora Przybyszewskiego, Obroñców Helu C Admira³a Steyera AB, 6, 8, 0 D, Admira³a Steyera 0 ABC,,, eromskiego BCD eromskiego A,, 5, 6, Szkolna 5 Lipowa, Morska, Pla owa, Portowa, Sikorskiego, Wiejska - Uchyla siê uchwa³ê Nr XLII/0/00 Rady Miasta Helu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu oraz uchwa³ê Nr /98 Zarz¹du Miasta Helu z dnia sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla Rady Miasta Helu. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach informacyjnych. 7 Rady Miasta Helu T. Klajnert UCHWA A Nr XXXIII/0/00 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. 6 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) na wniosek Starosty Kartuskiego Rada Powiatu Kartuskiego postanawia co nastêpuje: Ustala siê podzia³ powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbê radnych wybieranych w okrêgu wed³ug za³¹cznika do niniejszej uchwa- ³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Kartuskiemu. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Z. Roszkowski MATERIA POMOCNICZY DO PODZIA U POWIATU KARTUSKIEGO NA OKRÊGI WYYBORCZE W WYBORACH W 00 R. Powiat kartuski mieszkañców na..00 wybieranych radnych Norma przedstawicielstwa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OŚiR.271.1.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyka gminy Dzierzgoń Gmina Dzierzgoń informuje, Ŝe niektóre z poniŝszych danych są to dane szacunkowe. Rzeczywiste ilości mogą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r.

UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r. UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r.

Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. Uchwa a Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIII\54\2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/252/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr III/252/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2017 r. Uchwała Nr III/252/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 153 Poznañ, dnia 16 grudnia 2002 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 4298 nr XXXVII/233/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 paÿdziernika 2002 r. w sprawie zwolnieñ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128. Uchwa³y

Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128. Uchwa³y DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128 TREŒÆ: Poz.: Uchwa³y 1666 - Rady Miejskiej w Baborowie Nr II/10/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoœci...6066

Bardziej szczegółowo

LICZBA LUDNOŚCI GMINY STĘŻYCA pobyt stały na dzień r. z podziałem na sołectwa i miejscowości

LICZBA LUDNOŚCI GMINY STĘŻYCA pobyt stały na dzień r. z podziałem na sołectwa i miejscowości LICZBA LUDNOŚCI GMINY STĘŻYCA pobyt stały na dzień 31.12.2014r. z podziałem na sołectwa i miejscowości Lp. Sołectwo Wieś /ulica/ Liczba ludności /ogółem/ 1 2 3 5 1. Borucino Borucino 324 Kamienny Dół 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/225/17 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 03 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR I/225/17 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 03 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR I/225/17 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie : projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KWIDZYNIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA ZA ROK 2008 NR 16/HK/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 28 listopada 2001 r. Nr 91 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 1285 Nr 149/XLV/2001 Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń

Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń 30 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Dzierzgoniu podjęła Uchwałę Nr III/24/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Projekt do pkt 4 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 29 kwietnia 204 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Sierakowice Na podstawie art. 49 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2017 r. Poz. 1851 UCHWAŁA NR XXV/220/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r. UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 grudnia 205 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 2 października 205 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/213/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 28 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/213/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1164 UCHWAŁA NR XXV/213/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia planu sieci szkół publicznych

Bardziej szczegółowo

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W SO.341/20(ZK)/08 ykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji załącznik nr 2 do SIZ I. Oświetlenie uliczne zainstalowane L.p. Nazwa ulicy: 50/70 203/150

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Borkowo + ul.przyjazna (Żukowo) 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 WT ŚR CZ PT SO 4 5 6 7 ND WT ŚR CZ PT 4 5 6 SO ND Babi Dół +Glincz +Rutki WT ŚR CZ PT SO 4 5 7 8 9 10 25 26 27 4 5 6 7 4 5 6 ND Żukowo Rejon 1 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO:

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY GMINY WICKO: 3216 Nr XXXVI/85/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokoœci stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 140 Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 2635 nr 41/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie podjêcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Odpady biodegradowalne (zielone)

Odpady biodegradowalne (zielone) LIBIĄŻ TRASA PNIAKI Ulica: Armii Krajowej, Bociania, Chrzanowska, Drozdowa, Głogowa, Gołębia, Grzybowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jasna, Juniorów, Kamienna, Klonowa, Kolejowa, Krucza, Lipowa, Łabędzia, Modrzewiowa,

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty - nowy ustrój szkół. Sierakowice r.

Reforma systemu oświaty - nowy ustrój szkół. Sierakowice r. Reforma systemu oświaty - nowy ustrój szkół w miejscowości Sierakowice Sierakowice 15.02.2017 r. Program spotkania Wprowadzenie do reformy Podstawy prawne (reforma dotyczy ustroju szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 2 października 202 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 202 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/78/202 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 202 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/216 /2012 RADY GMINY GDÓW. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/216 /2012 RADY GMINY GDÓW. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIII/216 /2012 RADY GMINY GDÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3619 UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 1560 UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 UCHWAŁA Nr XLIX/1403/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 9 lipca 00 r. Nr TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W REDZIE: 06 Nr XLIII//00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/ /12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

UCHWAŁA NR XXXIII/ /12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY UCHWAŁA NR XXXIII/682 682/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku

UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 647/XLVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zaliczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1a Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY POCZĄTEK DOSTAW: ZAKOŃCZENIE DOSTAW:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania. UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 12 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA Y RADY GMINY MI ORADZ:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA Y RADY GMINY MI ORADZ: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 2 stycznia 2003 r. Nr 1 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY GMINY MI ORADZ: 1 Nr VI/21/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do Uchwa³y Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 17 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU Rejon I, obejmuje ulice: Sikorskiego, Wiśniowa, Spokojna, Zielona, Ogrodowa, Sybiraków, Chrobrego, Wojska Polskiego, Józefowska, Skorupki, Obrońców Pokoju, Broniewskiego, Lipowa, Szymanowskiego, Polna,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

UCHWA A NR RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 26 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez UCHWA A NR RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia... 2016 r. w sprawie wysokoœci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadz¹cych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR 66/XI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Wynik średni w %

Część humanistyczna. Wynik średni w % Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Gmina/Miasto Typ gminy Język

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XVIII /121 /2012. Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 czerwca 2012 r.

U C H W A Ł A nr XVIII /121 /2012. Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 czerwca 2012 r. U C H W A Ł A nr XVIII /2 /202 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 czerwca 202 r. w sprawie podziału gminy Białośliwie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania. UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 12 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia paÿdziernika 007 r. Nr 700 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 4611 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 wrzeœnia 007 r. w sprawie zmiany Uchwa³y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. Projekt z dnia 14 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r.

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r. U C H W A Ł A nr XLII/355/14. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Na podstawie art. 418 i 419 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo