DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 0 lipca 00 r. Nr 6 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 0 Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn Nr XXX/7/00 Rady Gminy Subkowy z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Subkowy Nr XXXV/50/00 Rady Gminy Zblewo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy w Zblewie Nr XXXVI/9/0 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma UCHWA Y RADY GMINY KOŒCIERZYNA: 07 Nr IV//0 z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy Nr IV/5/0 z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Koœcierzyna w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin UCHWA Y RADY MIASTA KOŒCIERZYNA: 09 Nr L/5/0 z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych Nr L//0 z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/50/0 Rady Miasta w Koœcierzynie z dnia 8 listopada 00 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 00 r. i zwolnieñ w tym podatku UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU: Nr XXXVII/5/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku od psów w drodze inkasa Nr XXXVII//00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania Nr XXXVII//00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych... 9 UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W CZ UCHOWIE: Nr XLVIII/8/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu... 9

2 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 8 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W KÊPICACH: 5 Nr XLVII/58/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania Nr XLVII/59/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze... 9 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE: 7 Nr 88/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 89/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw Nr 90/00 z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw UCHWA A RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO: 0 Nr XLI/87/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze UCHWA A RADY GMINY KOSAKOWO: Nr LXVI/5/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo UCHWA Y RADY GMINY RZECZENICA: Nr XXXIII//0 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Rzeczenica na obwody g³osowania oraz ustalenia ich granic i numerów Nr XXXIII//0 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu UCHWA A RADY GMINY STÊ YCA: Nr XLIV/99/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie gminy Stê yca Nr XLIV/500/00 z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stê yca UCHWA A RADY MIASTA HELU: 6 Nr XLIII//00 z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu UCHWA A RADY POWIATU KARTUSKIEGO: 7 Nr XXXIII/0/00 z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze... 00

3 8 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego UCHWA A RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO: 8 Nr XXXIX/7/0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym... 0 UCHWA A OSOBY PE NI CEJ FUNKCJÊ ORGANÓW POWIATU SZTUMSKIEGO: 9 Nr XXVII/8/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu na okrêgi wyborcze... 0 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W LÊBORKU: 0 Nr LX/606/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Lêborka na okrêgi wyborcze... 0 Nr LX/607/00 z dnia 5 Lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania... 0 UCHWA A RADY GMINY POTÊGOWO: Nr XXXIV/5/00 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie zmian w podziale Gminy na obwody g³osowania... 0 UCHWA Y RADY GMINY PSZCZÓ KI: Nr XVIII//0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych Nr XVIII//0 z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie obwodów g³osowania UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W EBIE: 5 Nr 6/XLII/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy miejskiej eba na obwody wyborcze UCHWA Y RADY GMINY W KARSINIE: 6 Nr XLI/0/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania Nr XLI/0/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na sta³e okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy UCHWA A RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH: 8 Nr XXXIV/6/0 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze UCHWA A RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO: 9 Nr XLI/08/00 z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w okrêgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego UCHWA Y RADY GMINY STARY TARG: 0 Nr XXXXV/8/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Starym Targu... 09

4 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 0 Nr XXXXV//0 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Stary Targ na obwody g³osowania UCHWA A RADY GMINY W GARDEI: Nr XXXVII/65/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie zmiany granic okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Gardei oraz ustalenia numerów okrêgów wyborczych i liczby radnych w tych okrêgach... 0 UCHWA Y RADY MIASTA JASTARNIA: Nr XLI/9/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania na terenie gminy Miasta Jastarnia... Nr XLI/9/00 z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Miasta Jastarnia na okrêgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym w zwi¹zku z wyborami do Rady Miasta Jastarnia... UCHWA A RADY POWIATU KOŒCIERSKIEGO: 5 Nr XXXIX//00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu na okrêgi wyborcze... UCHWA A RADY MIEJSKIEJ WE W ADYS AWOWIE: 6 Nr XLIX/58/00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania na obszarze Gminy Miasta W³adys³awowo... 7 Nr XLIX/57/00 z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej we W³adys³awowie... DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 8 Nr OGD-80/77-A/8/00/II/SK z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a dla przedsiêbiorstwa DALKIA Sopot Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Sopocie UCHWA A Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia podzia³u na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97) oraz art. 9 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: Ustala siê podzia³ na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych do rady gminy w ka dym okrêgu na terenie gminy Kwidzyn, jak w za- ³¹czniku do tej uchwa³y. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Kwidzynie oraz we wszystkich so³ectwach na terenie gminy. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Gminy J. Œwiok³o

5 Poz. 0, 0, Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXI/0/0 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 00 r. Podzia³ na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych do rady gminy w ka dym z okrêgów na obszarze gminy Kwidzyn Nr obwodu i siedziba Numer okrêgu Granice okrêgu sta³ych mieszka-ñców w okrêgu WskaŸnik normy przedstawicielstwa radnych wybieranych w okrêgu 5 6 Nr Gurcz, Gniewskie Pole, w Janowie Janowo Pastwa, Sza³winek 7,0 Nr Korzeniewo 6 0,9 w Korzeniewie Mareza, Lipianki 80,9 Nr Grabówko, w Nowym Nowy Dwór 57 0,85 Dworze 5 Obory, Rozpêdziny 556 0,8 Nr w Liczach 6 Gilwa Ma³a, Licze, Szadowo, Wola-Sosenka 570 0,85 Nr 5 w Rakowcu Nr 6 w Tychnowach 7 Bronno, Oœno 558 0,8 8 Pawlice, Pole Rakowieckie, Rakowice, Rakowiec, 566, 9 Dankowo, Górki 6 0,9 0 Tychnowy 77,0 Baldram, Kamionka, Podzamcze 850,7 Brachlewo, Brokowo, Dubiel 670,00 0 UCHWA A Nr XXX/7/00 Rady Gminy Subkowy z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Subkowy. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, zm.: Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 060, Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) na wniosek Wójta Gminy uchwala siê, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Subkowy na sta³e okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Subkowy oraz ustala siê ich granice, numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu wyborczego Granice okrêgu radnych wybieranych w okrêgach so³ectwo Narkowy so³ectwo Subkowy 5 so³ectwo Gorzêdziej so³ectwa: Ma³a S³oñca, Rybaki 5 so³ectwo Ma³y Garc 6 so³ectwo Wielka S³oñca 7 so³ectwo Brzuœce 8 so³ectwo Radostowo 9 so³ectwo Waæmierz 0 so³ectwo Wielg³owy og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. 05 Rady Gminy A. Rudnik UCHWA A Nr XXXV/50/00 Rady Gminy Zblewo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy w Zblewie. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie wojewódzkim, o administracji rz¹dowej w województwach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Zblewo na okrêgi wybor-

6 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 86 Poz. 05, 06, 07 cze dla wyboru Rady Gminy w Zblewie oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu Granica okrêgu radnych wybieranych w okrêgu so³ectwa: KLESZCZEWO, LIPIA GÓRA so³ectwa: JEZIERCE, SEMLIN, TOMASZEWO so³ectwa: KAROLEWO, PA UBINEK, PINCZYN so³ectwa: MA Y BUKOWIEC, BORZECHOWO, RADZIEJEWO 5 so³ectwa: BIA ACHOWO, MIRADOWO 6 so³ectwo ZBLEWO 7 so³ectwa: BYTONIA, CIS Uchyla siê uchwa³ê Nr /98 Zarz¹du Gminy w Zblewie z dnia sierpnia 998r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Zblewie. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 06 Rady Gminy F. Puttkammer UCHWA A Nr XXXVI/9/0 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma. Na podstawie art. 9 pkt ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u Gminy Nowa Karczma na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Nowa Karczma oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Nr okrêgu. Granice okrêgu Nowa Karczma, Horniki Nowe, Horniki Górne, Horniki Dolne, Zielona Wieœ, Lubieszynek, Liniewko Kaszubskie, Olszowy Kiesz, Zimne Zdroje, Grabówko, Szumleœ Królewski, Szumleœ Szlachecki radnych. Szatarpy, Guzy. Skrzyd³owo, Skrzyd³ówko. Lubañ, Liniewko Koœcierskie, Bêdomin, Rekownica, Œledziowa Huta 5. Nowy Barkoczyn, Stary Barkoczyn 6. Grabowo Koœcierskie, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. 07 Rady Gminy R. Wiecki UCHWA A Nr IV//0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy. Na podstawie art ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Koœcierzyna uchwala, co nastêpuje:. Dokonuje siê podzia³u Gminy Koœcierzyna na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Koœcierzyna oraz ustala siê numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu zgodnie z za³¹cznikiem nr do niniejszej uchwa³y.. Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej w Koœcierzynie mieœci siê w budynku Urzêdu Gminy Koœcierzyna, ul. Strzelecka 9.. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Koœcierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia. Rady Gminy Z. Szulist

7 Poz. 07, Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr IV//0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. Numer okrêgu Granica okrêgu wyborczego radnych wybieranych w okrêgach Obejmuje: Skorzewo, Koœcierzynê Wybudowanie, Czêstkowo, Fingrow¹ Hutê, Ludwikowo Obejmuje: ubianê Obejmuje: Kaliska, K³obuczyno, Koœciersk¹ Hutê Obejmuje: Ma³e Stawiska, Stawiska, Sarnowy, Szenajdê 5 Obejmuje: Dobrogoszcz, Bêdominek, D¹brówkê, Kulê M³yn, Now¹ Wieœ, Puc, Zielenin 6 Obejmuje: W¹glikowice, Czarlino, Go³uñ, Loryniec, Szludron, Wdzydze Kiszewskie, Wawrzynowo, Zabrody 7 Obejmuje: Nowy Klincz, Ma³y Klincz 8 Obejmuje: Wielki Klincz 9 Obejmuje: Szarlotê, Debrzyno, Grzybowo, Grzybowski M³yn, Juszki, Lizaki, Rotembark, Rybaki, Stare Nadleœnictwo, Sycow¹ Hutê, Wierzysko Leœnictwo, 0 Obejmuje: Garczyn, Gostomie, Korne, Owœnice, Wieprznicê Obejmuje: Niedamowo, Dêbogóry Obejmuje: Wielki Podleœ, Nowa Kiszewa, Nowy Podleœ, Ma³y Podleœ, 08 UCHWA A Nr IV/5/0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Koœcierzyna w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin. Na podstawie art. 0- ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Koœcierzyna uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania ustalaj¹c ich granice i numery wg za³¹cznika nr do niniejszej uchwa³y. Ustala siê siedziby obwodowych komisji wyborczych dla poszczególnych obwodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr.. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Koœcierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia. Rady Gminy Z. Szulist Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr IV/5/0 Rady Gminy Koœcierzyna z dnia czerwca 00 r. Numer obwodu Granice obwodu Obejmuje miejscowoœæ: Wielki Klincz Obejmuje miejscowoœci: Niedamowo, Dêbogóry Obejmuje miejscowoœci: Nowy Klincz, Ma³y Klincz Obejmuje miejscowoœci: Ma³e Stawiska, Stawiska, Sarnowy, Szenajdê LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPE NOSPRAWNYCH 5 Obejmuje miejscowoœæ: ubiana 6 Obejmuje miejscowoœci: Skorzewo, Koœcierzynê Wybudowanie, Czêstkowo, Fingrow¹ Hutê, Ludwikowo Siedziba obwodowej komisji wyborczej Szko³a Podstawowa w Wielkim Klinczu tel Szko³a Podstawowa w Niedamowie tel Szko³a Podstawowa w Nowym Klinczu tel Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w Stawiskach Szko³a Podstawowa w ubianie tel Szko³a Podstawowa w Skorzewie tel Numer okrêgu 8 7

8 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 88 Poz. 08, Obejmuje miejscowoœci: W¹glikowice, Czarlina, Go³uñ, Loryniec, Szludron, Wdzydze Kiszewskie, Wawrzynowo, Zabrody Obejmuje miejscowoœci: Kaliska, K³obuczyno, Koœciersk¹ Hutê Obejmuje miejscowoœci: Szarlota, Debrzyno, Grzybowo, Grzybowski M³yn, Juszki, Lizaki, Rotembark, Rybaki, Stare Nadleœnictwo, Sycowa Huta, Wierzysko Leœnictwo Obejmuje miejscowoœci: Korne, Garczyn, Gostomie, Owœnice, Wieprznica Obejmuje miejscowoœci: Bêdominek, D¹brówkê, Dobrogoszcz, Kulê M³yn, Now¹ Wieœ, Puc, Zielenin Obejmuje miejscowoœci: Wielki Podleœ, Nowa Kiszewa, Nowy Podleœ, Ma³y Podleœ Szko³a Podstawowa w W¹glikowicach tel Szko³a Podstawowa w Kaliskach tel Oœrodek Wypoczynkowy Szarlota w Szarlocie tel Szko³a Podstawowa w Kornem tel Salka Wiejska w Dobrogoszczy 5 Szko³a Podstawowa w Wielkim Podlesiu tel UCHWA A Nr L/5/0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych. Na podstawie art. 90 ust., art. 9, 9 i 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 60 z póÿn. zm.) oraz art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) Rada Miasta Koœcierzyna uchwala: Tworzy siê na obszarze miasta okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka - dym okrêgu, jak w za³¹czniku nr niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Miasta K. Stoltmann Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr L/5/0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwca 00 r. Numer okrêgu wyborczego Granice okrêgu wyborczego obejmuje ulice: Brzozowa, Cegielnia, Chojnicka, Czapliniec, Dêbowa, D³uga, Gajowa, Jesionowa nr i, Kasztanowa, Klasztorna, Ko³³¹taja, Koœciuszki, Lassa, Leœna, 8 Marca, Reymonta, Sk³odowskiej 9 do 6, Staszica, Stolarska, Wejhera, Wierzysko, Wojska Polskiego, Topolowa. obejmuje ulice: Abrahama, Asnyka, Bolduana, Broniewskiego, Brzechwy, Ceynowy, Derdowskiego, Ga³czyñskiego, Gryfa Pomorskiego, Gulgowskich, Fredry, Hallera, Heykego, Kalinowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kraszewskiego, Kupiecka, Legionów Polskich, ¹kowa, Majkowskiego, Ma³cu yñskiego, Marchewicza, Mickiewicza, Moniuszki, Na³kowskiej, Norwida, Osiedle lecia, Orzeszkowej, Piechowskiego, Prusa, Reja, Rogali, Ró ana, Rzemieœlnicza, Sawickiej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sk³odowskiej nr - 8 oraz 8, S³owackiego, Staffa, Szkolna, Szydlice, Tetmajera, Tuwima, Wañkowicza, eromskiego. obejmuje ulice: Bazowa, Ch³odna, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fa³ata, Gdañska, Grottgera, Jeziorna, Jednoœci Robotniczej, Kapliczna, Karnowskiego, Kartuska, Kolejowa, Krótka, Koœcielna, Kossaka, Kowalska, Krasickiego, Letnia, Lipowa, Maja, Malczewskiego, Ma³achowskiego, Ma³a Dworcowa, Ma³a Kolejowa, Ma³a M³yñska, Markubowo, Matejki, Mestwina II, Micha³owskiego, Miodowa, M³yñska, Ogrodowa, Partyzantów, Plebanka, Przemys³owa, Rolnicza, Rynek, Sêdzickiego, Skarszewska, Sk³adowa, S³oneczna, Strzelecka, Strzelnica, Stwosza, Œwiêtojañska, Œwiêtope³ka, Szopiñskiego, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Traugutta, Transportowców, Osiedle Za Lasem, Wiejska, Witkacego, Wodna, Wybickiego, Wyspiañskiego, Zielona, ródlana. wybieranych radnych 8 6 7

9 Poz. 0, 89 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 0 UCHWA A Nr L//0 Rady Miasta Koœcierzyna z dnia 6 czerwiec 00 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/50/0 Rady Miasta w Koœcierzynie z dnia 8 listopada 00 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 00 r. i zwolnieñ w tym podatku. Na podstawie art. 8 ust. pkt 8, art. 0 ust. i art. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 z póÿn. zm.), w zwi¹zku z art. 0, ust. i art. ust. ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr 9 poz. 8 z póÿ. zm.) Rada Miasta Koœcierzyna uchwala: Zmienia siê treœæ pkt, lit. b i c, pkt lit. b, pkt lit. a, b pkt 6 lit. a, pkt 9 lit. a i c w/w uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy: b. powy ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 750,- z³ c. powy ej 9 ton, a poni ej ton 900,- z³ b. równej lub wy szej ni 8 ton, a mniejszej ni 6 ton: o liczbie osi trzy.600,- z³ a. równej lub wy szej ni ton, a mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi trzy.500,- z³ b. równej lub wy szej ni 8 ton, a mniejszej ni 6 ton: o liczbie osi trzy.700,- z³ 6a. równej lub wy szej ni ton i mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi dwie.0,- z³ 9a. równej lub wy szej ni ton i mniejszej ni 8 ton: o liczbie osi jedna 960,- z³ 9c. równej lub wy szej ni 6 ton: o liczbie osi dwie.00,- z³ o liczbie osi trzy.600,- z³ Zmienia siê treœæ pkt lit. a, c i d, pkt lit. c w/w uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy: a. od samochodów ciê arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu: do 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 850,- z³ od 9 ton do poni ej ton w³¹cznie.000,- z³ c. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni ej ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poni ej ton.000,- z³ d. od autobusów w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia równej lub wy szej ni 0 miejsc.650,- z³ c. od autobusów w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia mniej ni 0 miejsc.90,- z³ równej lub wy szej ni 0 miejsc.50,- z³ Uchwa³a wchodzi w ycie od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do stawek podatku od œrodków transportowych na II pó³rocze 00 r. Rady Miasta K. Stoltmann UCHWA A Nr XXXVII/5/00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku od psów w drodze inkasa. Na podstawie art. 8 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr poz. 59), art. 6 ust. 9 i art. pkt ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 00 r. Nr 9 poz. 8) i art. 6b ustawy z dnia 5 listopada 98 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 9, poz. z 99 r. ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoœci, rolnego i od psów na terenie Gminy Dzierzgoñ w drodze inkasa.. Do nale noœci podatkowych objêtych ³¹cznym zobowi¹zaniem pieniê nym okreœlonym w Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 999 r. w sprawie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê nego (Dz. U. Nr 05 poz. 00) stosuje siê odpowiednio przepisy ust... Inkasentami nale noœci okreœlonych w ust. i ustala siê so³tysów z terenu Gminy Dzierzgoñ wg za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.. Wynagrodzenie dla so³tysów za dorêczenie podatnikom nakazów i decyzji podatkowych zostanie okreœlone odrêbn¹ umow¹ cywilno-prawn¹.. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od nieruchomoœci i rolnego w nastêpuj¹cej wysokoœci: ) dla so³ectw: B¹gart, Jasna, u³awka Szt. 7%, ) dla so³ectw Budzisz, Morany, Nowiec, Bruk 0%, ) dla so³ectw Minieta, Ankamaty, Poliksy, Tywêzy, Blunaki, Prakwice %.. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów dla wszystkich so³ectw w wysokoœci 0% od zainkasowanej i wp³aconej na rachunek bankowy Urzêdu kwoty.. Wynagrodzenie za inkaso podatku od nieruchomoœci i rolnego bêdzie wyp³acone so³tysom do dnia 0-go ka - dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przypada termin p³atnoœci rat podatku.. Wynagrodzenie za inkaso podatku od psów bêdzie wyp³acone so³tysom do koñca miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przypada termin p³atnoœci podatku. Traci moc uchwa³a Nr 0/9 Rady miasta i Gminy w

10 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 90 Poz., Dzierzgoniu z dnia 6 maja 99 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomoœci i od posiadania psów z terenów wiejskich gminy Dzierzgoñ w drodze inkasa. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady H. Po³om Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XXXVII/5/00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. Wykaz so³tysów i so³ectw Gminy Dzierzgoñ. So³ectwo Ankamaty Halina Jankowska. So³ectwo B¹gart Józef Kania. So³ectwo Budzisz Mieczys³aw Kwietniewski. So³ectwo Jasna Micha³ Blicharz 5. So³ectwo Morany Arkadiusz o³¹dÿ 6. So³ectwo Miniêta Andrzej Dubicki 7. So³ectwo Nowiec Henryk Pielak 8. So³ectwo Poliksy Mieczys³aw Markowicz 9. So³ectwo Tywêzy Jan Pilimon 0. So³ectwo u³awka Szt. Ryszard uk. So³ectwo Prakwice Tadeusz Ga³ka. So³ectwo Bruk Micha³ Trzaska UCHWA A Nr XXXVII//00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania. Na podstawie art. 0 ust. w zwi¹zku z art. 09 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 98 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania w gminie Dzierzgoñ jak ni ej: Numer obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania Dzierzgoñ ulice:czereœniowa Elbl¹ska, Kajki, Krzywa, Kwiatowa, Limanowskiego, Linki, ¹czna, Malinowa, Morcinka, Ogrodowa, Okrzei, Osiedle Jana Paw³a II, Osiedle W³adys³awa Jagie³³y, Pionierska, Porzeczkowa, Przytulna, Reja, Ró ana, Maja, Westerplatte, Wiœniowa, Wojska Polskiego, eromskiego, urawia oraz miejscowoœæ Judyty Dzierzgoñ ulice: Listopada, Koœcielna, Mickiewicza, Odrodzenia, Osiedle Krasickiego, Maja, Pogodna, Plac Koœciuszki, Plac Wolnoœci, Promienna, Przemys³owa, S³oneczna, S³owackiego, Traugutta, Zawadzkiego oraz miejscowoœci Prakwice i Pacho³y Miejscowoœci: Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny. Miejscowoœci: B¹gart, B¹gart ZR, Spalonki. Miejscowoœci: Chartowo, Jasna, Jasna ZR, Kamienna Góra, Lisi Las. Miejscowoœci: Budzisz, Chojty, u³awka Sztumska, u³awka Sztumska ZR Miejscowoœci: Bruk, Paw³owo, Piaski. Miejscowoœci: Ankamaty, Jeziorno, Litewki, Poliksy Miejscowoœci: Kuksy, Morany, Miniêta, Stanowo, Stanówko Miejscowoœci: Blunaki, Tywêzy, Stara Wieœ. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szko³a Podstawowa Nr ul. Krzywa 7 Dzierzgoñ Sala Sportowa Zespo³u Szkó³ ul. Zawadzkiego 5 Dzierzgoñ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych Œwietlica Nowiec 6 Szko³a Podstawowa B¹gart Œwietlica Jasna 7 Œwietlica u³awka Sztumska Szko³a Podstawowa Bruk Œwietlica Ankamaty Œwietlica Stanowo Œwietlica Tywêzy

11 Poz.,, 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Traci moc uchwa³a Nr XXI//000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 000 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady H. Po³om UCHWA A Nr XXXVII//00 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 98 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Dzierzgoñ na okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu jak ni ej: Numer okrêgu wyborczego 5 Granica okrêgu Dzierzgoñ ulice: Czereœniowa, Elbl¹ska, Kajki, Krzywa, Kwiatowa, Limanowskiego, Linki, ¹czna, Malinowa, Morcinka, Osiedle W³adys³awa Jagie³³y, Okrzei, Osiedle Jana Paw³a II, Ogrodowa, Pionierska, Porzeczkowa, Przytulna, Reja, Ró ana, Maja, Wiœniowa, Westerplatte, Wojska Polskiego, eromskiego, urawia oraz miejscowoœæ Judyty Dzierzgoñ ulice: Listopada, Koœcielna, Mickiewicza, Odrodzenia, Osiedle Krasickiego, Maja, Plac Wolnoœci, Plac Koœciuszki, Pogodna, Promienna, Przemys³owa, S³owackiego, S³oneczna, Traugutta, Zawadzkiego oraz miejscowoœci: Pacho³y i Prakwice Bagart, B¹gart ZR, Chartowo, Jasna, Jasna ZR, Kamienna Góra, Lisi Las, Spalonki, u³awka Sztumska, u³awka Sztumska ZR Miejscowoœci: Blunaki, Kuksy, Morany, Litewki. Miniêta, Poliksy, Stanówko, Stanowo, Stara Wieœ, Tywêzy Miejscowoœci: Ankamaty, Bruk, Budzisz, Chojty, Jeziorno, Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny, Paw³owo, Piaski Sztumskie radnych wybieranych w okrêgu 5 og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady H. Po³om UCHWA A Nr XLVIII/8/00 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw i o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o samorz¹dzie administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97), art. 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r., ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: W zwi¹zku ze zmian¹ liczby radnych ustalonych zarz¹dzeniem Nr 5/0 Wojewody Pomorskiego z dnia kwietnia 00 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 00 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr poz. 557) dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cz³uchowie dokonuje siê nowego podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu jak w za³¹czniku Nr do niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. Traci moc uchwa³a Nr 6/98 Zarz¹du miasta z dnia 0 stycznia 998 r. w sprawie utworzenia okrêgów wybor-

12 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 9 Poz., 5 czych, okreœlenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu na terenie miasta. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ. Rady Miejskiej w Cz³uchowie W. Mróz Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVIII/8/00 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okrêgu Nr Nr Nr Nr Nr 5 Granice okrêgu Bema, Broniewskiego, Brzeziñskiego, Chojnicka, Chopina, Chrobrego, Czarnieckiego, Hubala, Jagielloñska, Jerzego z D¹browy, Jeziorna, Kasztanowa, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Kmicica, Ko³³¹taja, Koœciñskiego, Leœna, okietka, Mieszka I, Moniuszki, Niemcewicza, Osiedle M³odych, Polna, Poniatowskiego, Potockiego, Reja, Ró ana, Rzemieœlnicza, Sienkiewicza, S³oneczna, Staszica, Szkolna, Wojska Polskiego, Wo³odyjowskiego, Zag³oby, Zielona Dworcowa, Felczaka, Grodzisko, Kosynierów, Kraszewskiego, Kusociñskiego, Mickiewicza, Parkowa, Plantowa, Przemys³owa, S³owackiego, Towarowa, Zatorze Batorego, D³ugosza, Garbarska, Jacka i Agatki, Janta Lipiñskiego, Koszaliñska, Koœcielna, Koœciuszki, Krasickiego, Królewska, Krótka, Krzy owa, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Wolnoœci, Plac Bohaterów, Rynek, Œrednia, Stajenna, Wejhera, Wyszyñskiego, Zamkowa, ó³kiewskiego Sobieskiego, Osiedle Piastowskie, Osiedle Sikorskiego, Osiedle Wazów, Traugutta Armii Krajowej, D¹browskiego, Drzyma³y, Kamienna, ¹kowa, Osiedle Witosa, Rataja, Reymonta, Szczeciñska, Wiejska, ytnia wybieranych radnych 5 5 UCHWA A Nr XLVII/58/00 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania. Na podstawie art. 0 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r.ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u miasta i gminy Kêpice na obwody g³osowania okreœlaj¹c ich numery, granice zgodnie z za³¹cznikiem nr do uchwa³y. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej w Kêpicach A. Pilawka Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVII/58/00 z dnia 7 lutego 00 r. Nr obwodu Granice obwodów g³osowania T. Bielaka, M. Buczka, M. Kopernika, T. Koœciuszki, -gomaja, E. Plater, Plac Wolnoœci, Podgórna, H. Sawickiej, Sk³adowa, Listopada Barcino, Bronowo, Mielêcino, Jab³oniec, Kot³owo, Ob³ê e, Osieki Brzezinka, Chorowo, Osowo, Podgóry, Warcino, u ki Kaczyno, Mzdowo, Mzdowiec, Mzdówko, Pustwo, P³ocko, Polichno, Przytocko, Chorówko 5 Barwino, Goœcieradz, Korzybie 6 Biesowice, Biesowiczki, Ciecholub, Darnowo, Kawka, Przyjezierze, Wêgorzyno 7 Goœcinna, B, Jancy, Kêpka, J. Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Koœcielna, Krótka, Kruszka, Kwiatowa, Leœna, A. Mickiewicza, Niepodleg³oœci, Przytulna, Rodzinna, W. Sikorskiego, J. S³owackiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wymarzona, Chomnica. so³ectwo elice

13 Poz. 6, 7 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 6 UCHWA A Nr XLVII/59/00 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r.ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 998 r. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u miasta i gminy Kêpice na okrêgi wyborcze okreœlaj¹c ich numery, granice oraz liczbê wybieranych radnych w poszczególnych okrêgach, zgodnie z za³¹cznikiem nr do uchwa³y. publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej w Kêpicach A. Pilawka Za³¹cznik Nr do uchwa³y Nr XLVII/59/00 z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okregu Granice okrêgu wybieranych radnych T. Bielaka, M.Buczka, M. Kopernika, T. Koœciuszki, -gomaja, E. Plater, Plac Wolnoœci, Podgórna, H. Sawickiej, Sk³adowa, Listopada Barcino, Bronowo, Mielêcino, Jab³oniec, Kot³owo, Ob³ê e, Osieki Brzezinka, Chorowo, Osowo, Podgóry, Warcino, u ki Kaczyno, Mzdowo, Mzdowiec, Mzdówko, Pustwo, P³ocko, Polichno, Przytocko, Chorówko 5 Barwino, Goœcieradz, Korzybie 6 Biesowice, Biesowiczki, Ciecholub, Darnowo, Kawka, Przyjezierze, Wêgorzyno 7 Goœcinna, B, Jancy, Kêpka, J. Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Koœcielna, Krótka, Kruszka, Kwiatowa, Leœna, A. Mickiewicza, Niepodleg³oœci, Przytulna, Rodzinna, W. Sikorskiego, J. S³owackiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wymarzona, Chomnica, so³ectwo elice 7 UCHWA A Nr 88/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Na podstawie art. 89, 90 i 9 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u Miasta i Gminy Nowy Staw na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz ustala siê ich granice, numery i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu zgodnie z za³¹cznikiem nr do niniejszej uchwa³y. Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci w formie obwieszczenia informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. Traci moc Uchwa³a Nr 70/98 Zarz¹du Miejskiego w Nowym Stawie z dnia 0 sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie. og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego oraz podana zostanie do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej J. Kasyna

14 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 7, 8 PODZIA MIASTA I GMINY NOWY STAW na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz ich granice, numery i liczba radnych wybieranych w ka dym okrêgu Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr 88/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. Nr okrêgu wyborczego Granice okrêgu miejscowoœci: Mart¹g, Dêbina, Chlebówka, Œwierki ulice: Bankowa, Bema, Westerplatte, Zwyciêstwa, Koœciuszki, Powstañców, Grunwaldzka, Kolejowa, S³owackiego, Aleja Cukrowników ulice: Gdañska, Jana Paw³a II, Kopernika, Pu³askiego, Wita Stwosza miejscowoœci: Brzózki, Mirowo, Stawiec ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Daszyñskiego, Konopnickiej, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, M³yñska, Ogrodowa, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa miejscowoœci: Laski, Tralewo, Trêpnowy, K¹cik, Prêgowo miejscowoœci: Lipinka, Lubstowo, Myszewo, Nidowo, Pó³mieœcie radnych wybieranych w okrêgu 8 UCHWA A Nr 89/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw. Na podstawie art. 0 i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:. Dla przeprowadzenia danych wyborów tworzy siê na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw (cztery) obwody g³osowania.. Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych okreœla za³¹cznik nr do niniejszej uchwa³y. Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci w formie obwieszczenia informacjê o numerach i granicach obwodów glosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla danych wyborów. Traci moc Uchwa³a Nr 7/98 Zarz¹du Miejskiego w Nowym Stawie z dnia 7 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia granic, numerów obwodów g³osowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podana zostanie do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Miejskiej J. Kasyna

15 Poz. 8, 9 95 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr 89/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. WYKAZ numerów i granic obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia danych wyborów na obszarze Miasta i Gminy Nowy Staw Numer obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania ulice: Bankowa, Bema, Westerplatte, Zwyciêstwa, Koœciuszki, Powstañców, Grunwaldzka, Kolejowa, S³owackiego, Aleja Cukrowników miejscowoœci: Mart¹g, Dêbina, Chlebówka, Œwierki ulice: Gdañska, Jana Paw³a II, Kopernika, Pu³askiego, Wita Stwosza miejscowoœci: Brzózki, Mirowo, Stawiec ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Daszyñskiego, Konopnickiej, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, M³yñska, Ogrodowa, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa miejscowoœci: Laski, Tralewo, Trêpnowy, K¹cik, Prêgowo miejscowoœci: Lipinka, Lubstowo, Myszewo, Nidowo, Pó³mieœcie Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Urz¹d Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema Dom Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Paw³a II Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 5 Œwietlica w Lipince gm. Nowy Staw 9 UCHWA A Nr 90/00 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw. Na podstawie art. 8 ust. pkt 5 i art. 6 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 00 r.nr, poz. 59 oraz z 00 r. Nr, poz. 0), w zwi¹zku z Statutów poszczególnych So³ectw, zatwierdzonych Uchwa³¹ Nr 9/99 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 9 paÿdziernika 999 r. Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje: Zarz¹dza siê wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw, które odbêd¹ siê w miesi¹cu grudniu 00 r. Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego dla wyboru organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi: ) otwarcie zebrania wyborczego, ) wybór komisji wyborczej, ) wybór organów wykonawczych Samorz¹du Mieszkañców Wsi, ) zapytania i wolne wnioski. Wybory, o których mowa w zostan¹ przeprowadzone na wiejskim zebraniu wyborczym. Dla wa noœci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria; ) obecnoœæ co najmniej /5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, ) przy braku obecnoœci wymaganej liczby mieszkañców so³ectwa, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. 5 Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci informacjê o wyborze organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw w sposób zwyczajowo przyjêty. 6 Uchwa³a wchodzi w ycie dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Miejskiej J. Kasyna

16 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 96 Poz. 0, 0 UCHWA A Nr XLI/87/00 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. a i art., pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U. Nr, poz. 59 z póÿn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 z póÿn. zm.) Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje: W celu przeprowadzenia wyborów, na wniosek Starosty Starogardzkiego ustala siê podzia³ Powiatu Starogardzkiego na okrêgi wyborcze wraz z okreœleniem ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia.. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego.. Po jednym egzemplarzu Uchwa³y otrzymuj¹ Rady Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego oraz Wojewoda Pomorski i Komisarz Wyborczy w Gdañsku. Rady R. Schminda Za³¹cznik Nr do Uchwa³y Nr XLI/87/00 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 czerwca 00 r. Podzia³ na okrêgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Starogardzkiego w 00 r. Nr okêgu wyborczego Granice okrêgu mieszkañców mandatów wynikaj¹ca z normy przedstawicielstwa (po zaokr¹gleniu do miejsc po przecinku) mandatów (po zaokr¹gleniu do liczby ca³kowitej z art. 6 ust. pkt ) Norma przedstawicielstwa dla okrêgu po wstêpnym podzia³e mandatów (po zaokr¹gleniu do miejsc po przecinku (rubryka :5)) Ostateczna liczba mandatów (liczba radnych w okrêgu) art. 6 ust. pkt Miasto Czarna Woda Gmina Kaliska Gmina Osieczna Gmina Lubichowo ,75 Miasto Starogard Gdañski ,60 0 Gmina Bobowo Gmina Zblewo Gmina Starogard Gdañski Gmina Osiek Gmina Skórcz Miasto Skórcz Gmina Smêtowo Graniczne ,00 559, 5 5 Gmina Skarszewy ,67 Powiat Starogardzki ,5 5 UCHWA A Nr LXVI/5/00 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo. Na podstawie art. 8 ust. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59, ze zm. z 00 r. Nr, poz. 0) w zwi¹zku z art. 89 ust. oraz art. 9 pkt ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 ze zm., z 998 r. Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, z 00 r. Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u gminy Kosakowo na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Kosakowo oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu:

17 Poz.,, 97 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Numer okrêgu Granice okrêgu radnych wybieranych w okrêgu. SO ECTWO MECHELINKI. SO ECTWO MOSTY. SO ECTWO PIERWOSZYNO. SO ECTWO REWA 5. SO ECTWO KOSAKOWO 6. SO ECTWO DÊBOGÓRZE 7. SO ECTWO KAZIMIERZ 8. SO ECTWO DÊBOGÓRZE WYBUDOWANIE 9. SO ECTWO POGÓRZE 0. SO ECTWO SUCHY DWÓR Traci moc Uchwa³a Nr /0/98 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Gminy Kosakowo M. Busz UCHWA A Nr XXXIII//0 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Rzeczenica na obwody g³osowania oraz ustalenia ich granic i numerów. Na podstawie art. 0 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60; Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u Gminy Rzeczenica na nastêpuj¹ce obwody g³osowania: Nr Granice obwodu obwodu Bagnica, Breñsk, Gockowo, Lestnica, Rzeczenica, Zalesie Brzezie, Jeziernik, Knieja, Trzmielewo Cierniki, Dzików, uszczyn, Iwie Miêdzybórz, Przerêba, Przyrzecze Sporysz, Zadêbie Garsk, Grodzisko, GwieŸdzin, Olszanowo 5 Pieniê nica Traci moc uchwa³a Nr /98 Zarz¹du Gminy Rzeczenica z dnia 8 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy A. Przygodzki UCHWA A Nr XXXIII//0 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu. Na podstawie art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97 i z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy w Rzeczenicy uchwala, co nastêpuje: Na wniosek Wójta Gminy dokonuje siê podzia³u Gminy Rzeczenica na nastêpuj¹ce okrêgi wyborcze oraz ustala nastêpuj¹c¹ liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym.

18 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 98 Poz., Nr okrêgu Granice okrêgu wybieranych radnych Rzeczenica: ul.czarna, Cz³uchowska Leœna, Piaskowa, Wybudowanie Bagnica, Lestnica Rzeczenica: ul.bia³obórska, Lipowa, Nowa, Przechlewska, S³oneczna Breñsk, Gockowo, Zalesie Brzezie, Trzmielewo, Jeziernik, Knieja 5 Pieniê nica 6 Miêdzybórz, Cierniki, Dzików, Iwie, uszczyn, Przereba, Sporysz 7 GwieŸdzin 8 Olszanowo, Garsk, Grodzisko Traci moc uchwa³a Nr /98 Zarz¹du Gminy Rzeczenica z dnia 8 sierpnia 998 r. w sprawie utworzenia granic i numerów okrêgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy A. Przygodzki UCHWA A Nr XLIV/99/00 Rady Gminy Stê yca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie gminy Stê yca. Na podstawie art. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60 i Nr 60, poz. 060 z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Gminy Stê yca uchwala, co nastêpuje: Tworzy siê obwody g³osowania ustalaj¹c granice i numery obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych: Numer obwodu Granice obwodu so³ectwo Stê yca, tj. miejscowoœci: Delowo, Kucborowo, Pa êce, Pypkowo, Stê yca, Stê yca wybudowanie, Œnice, Zdrêbowo so³ectwo Gapowo, tj. miejscowoœci: Czysta Woda, Gapowo, Malbork, Szczukowo, so³ectwo Niesio³owice, tj. miejscowoœci: Kukówka, Niesio³owice, Pustka, Rzepiska, so³ectwo Stê ycka Huta, tj. miejscowoœæ: Stê ycka Huta, so³ectwo Zgorza³e, tj. miejscowoœci: Smokowo, Uniradze, Zgorza³e, so³ectwo uromino, tj. miejscowoœci: Chróstowo, Dubowo, uromino so³ectwo Borucino, tj. miejscowoœci: Borucino, Kamienny Dó³, so³ectwo Kamienica Szlachecka, tj. miejscowoœci: Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie, so³ectwo ¹czyno, tj. miejscowoœci: ¹czyno, ¹czyñski M³yn, Wygoda ¹czyñska. so³ectwo Klukowa Huta, tj. miejscowoœci: Danachowo, Klukowa Huta, Klukowa Huta wybudowanie, so³ectwo osienice, tj. miejscowoœci: D¹browa, Nowe osienice, Nowy Ostrów, Stare osienice, so³ectwo Nowa Wieœ, tj. miejscowoœæ: Nowa Wieœ so³ectwo Czaple, tj. miejscowoœci: Czapielski M³yn, Nowe Czaple, Stare Czaple, so³ectwo Go³ubie, tj. miejscowoœci: Go³ubie, Go³ubie wybudowanie, Mestwin, so³ectwo Pierszczewo, tj. miejscowoœci: Pierszczewko, Pierszczewo, Teklowo, so³ectwo Sikorzyno, tj. miejscowoœci: Nowa Sikorska Huta, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta. so³ectwo Potu³y, tj. miejscowoœci: Krzeszna Potu³y, so³ectwo Szymbark, tj. miejscowoœci: Drozdowo. Kolano, Szymbark, Wie yca Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szko³a Podstawowa w Stê ycy ul. Abrahama Szko³a Podstawowa w Stê ycy ul. Abrahama Szko³a Podstawowa w Kamienicy Szlacheckiej Szko³a Podstawowa w Klukowej Hucie ul. Wybickiego 6 Szko³a Podstawowa w Go³ubiu ul. Sambora II Nr 7 Szko³a Podstawowa w Szymbarku

19 Poz., 5, 6 99 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. 5 Rady Gminy Stê yca F. Kiedrowski UCHWA A Nr XLIV/500/00 Rady Gminy Stê yca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stê yca. Na podstawie art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97) i art. 9 ust. i ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 roku Nr, poz. 0) Rada Gminy Stê yca uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Stê yca na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Stê yca oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka - dym okrêgu: Numer okrêgu Granice okrêgu so³ectwo Stê yca, tj. miejscowoœci: Delowo, Kucborowo, Pa êce, Pypkowo, Stê yca, Stê yca wybudowanie, Œnice, Zdrêbowo. so³ectwo Zgorza³e, tj. miejscowoœci: Smokowo, Uniradze, Zgorza³e, so³ectwo uromino, tj. miejscowoœci: Chróstowo, Dubowo, uromino. so³ectwo Gapowo, tj. miejscowoœci: Czysta Woda, Gapowo, Malbork, Szczukowo, so³ectwo Niesio³owice, tj. miejscowoœci: Kukówka, Niesio³owice, Pustka, Rzepiska, so³ectwo Stê ycka Huta, tj. miejscowoœæ: Stê ycka Huta, so³ectwo Kamienica Szlachecka, tj. miejscowosci: Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie. so³ectwo Borucino, tj. miejscowoœci: Borucino, Kamienny Dó³, so³ectwo ¹czyno, tj. miejscowoœci: ¹czyno, ¹czyñski M³yn, Wygoda ¹czyñska. so³ectwo Klukowa Huta, tj. miejscowoœci: Danachowo, Klukowa Huta, Klukowa Huta wybudowanie, so³ectwo osienice, tj. miejscowoœci: D¹browa, Nowe osienice, Nowy Ostrów, Stare osienice, so³ectwo Nowa Wieœ, tj. miejscowoœæ: Nowa Wieœ. so³ectwo Go³ubie, tj. miejscowoœci: Go³ubie, Go³ubie wybudowanie, Mestwin, so³ectwo Sikorzyno, tj. miejscowoœci: Nowa Sikorska Huta, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta. so³ectwo Czaple, tj. miejscowoœci: Czapielski M³yn, Nowe Czaple, Stare Czaple, so³ectwo Pierszczewo, tj. miejscowoœci: Pierszczewko, Pierszczewo, Teklowo. so³ectwo Potu³y, tj. miejscowoœci: Krzeszna, Potu³y, so³ectwo Szymbark, tj. miejscowoœci: Drozdowo, Kolano, Szymbark, Wie yca. radnych wybieranych w okrêgu og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê j¹ do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Rady Gminy Stê yca F. Kiedrowski 6 UCHWA A Nr XLIII//00 Rady Miasta Helu z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 59 i z 00 r. Nr, poz. 0), art. 5 ust. ustawy z dnia kwietnia 00 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 5, poz. 97)

20 Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 00 Poz. 6, 7 i art. 9 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60; zm.: z 998 r. Nr 60, poz. 060, z 00 r. Nr 5, poz. 97, Nr 89, poz. 97, z 00 r. Nr, poz. 0) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje: Dokonuje siê podzia³u gminy Hel na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu: Numer okrêgu Granica okrêgu radnych wybieranych w okrêgu Wiejska - 7, eromskiego 8,,, 6 Wiejska 8 75 Wiejska 76 0 Ba³tycka, Kuracyjna, Wiejska - 5 Admira³a Steyera 0, Leœna,,,, 5, 9,,, 6, Sosnowa 6 Leœna 6, 8 A 7 Leœna 7, 8 B 8 Leœna 0, 9 Boczna, Dworcowa, Helska, Kapitañska 5, 7, 8, 9, 0, Komandorska, Obroñców Helu, Rybacka 0 Obroñców Helu - AB Admira³a Steyera CD, Kapitañska,,,, 6, Komandora Przybyszewskiego, Obroñców Helu C Admira³a Steyera AB, 6, 8, 0 D, Admira³a Steyera 0 ABC,,, eromskiego BCD eromskiego A,, 5, 6, Szkolna 5 Lipowa, Morska, Pla owa, Portowa, Sikorskiego, Wiejska - Uchyla siê uchwa³ê Nr XLII/0/00 Rady Miasta Helu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Helu oraz uchwa³ê Nr /98 Zarz¹du Miasta Helu z dnia sierpnia 998 r. w sprawie okrêgów wyborczych dla Rady Miasta Helu. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach informacyjnych. 7 Rady Miasta Helu T. Klajnert UCHWA A Nr XXXIII/0/00 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze. Na podstawie art. 6 ust. ustawy z dnia 6 lipca 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 60, Nr 60, poz. 060; z 00 r. Nr 5, poz. 97 i Nr 89, poz. 97 oraz z 00 r. Nr, poz. 0) na wniosek Starosty Kartuskiego Rada Powiatu Kartuskiego postanawia co nastêpuje: Ustala siê podzia³ powiatu kartuskiego na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbê radnych wybieranych w okrêgu wed³ug za³¹cznika do niniejszej uchwa- ³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Kartuskiemu. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Rady Z. Roszkowski MATERIA POMOCNICZY DO PODZIA U POWIATU KARTUSKIEGO NA OKRÊGI WYYBORCZE W WYBORACH W 00 R. Powiat kartuski mieszkañców na..00 wybieranych radnych Norma przedstawicielstwa

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 18 grudnia 2001 r. Nr 102 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM: 1966 Nr XX/130/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przekszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka Informacja z X Sesji X Sesja odby³a siê w dniu 25 paÿdziernika 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 26 listopada 2003 r. Nr 149 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY WICKO: 2628 Nr X/52/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 88 Poznañ, dnia 14 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 1831 nr 10/2004 z dnia 20 maja

Bardziej szczegółowo

PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) 28.05.2008 r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY 2002. PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE

BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY 2002. PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE BIULETYN Bezp³atne pismo wydawane przez Urz¹d Miasta Weso³a ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 4 (101) WRZESIEÑ 2002 r. WYBORY 2002 W dniu 27 października 2002 r. w Wesołej odbędą się wybory do: Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3823 nr XIV/150/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jarmark Kaszubski po raz szesnasty KASZUBI I GÓRALE. Jak zawsze, na jarmark przychodzi³y ca³e rodziny. Oto jeden z najm³odszych uczestników

Jarmark Kaszubski po raz szesnasty KASZUBI I GÓRALE. Jak zawsze, na jarmark przychodzi³y ca³e rodziny. Oto jeden z najm³odszych uczestników NR 8(38) LIPIEC-SIERPIEŃ 2009 Triumf w Kanadzie Rumianki najlepsze na świecie Dziewczêta z zespo³u SPINKI z Rumi zosta³y mistrzyniami œwiata w tañcu wspó³czesnym w formacji modern. Na tanecznych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo