MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI 2008-2011"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI maj 2011

2 2

3 Szanowni Państwo, Działania z zakresu Ministerstwa Finansów od czasu, kiedy mam zaszczyt kierować tą instytucją to nie tylko walka ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego czy program konsolidacji finansów publicznych. To takŝe zmiany deregulacyjne, które z jednej strony wspierały działania antykryzysowe, z drugiej zaś budują fundamenty dla szybkiego rozwoju gospodarczego Polski w dłuŝszym okresie. Zdaję sobie przy tym sprawę z ogromnych oczekiwań, jakie w tym względzie postawiło przed nami społeczeństwo. Mam takŝe świadomość, Ŝe nie osiągnęliśmy w tym zakresie tyle, ile sami chcieliśmy. Warto przy tym jednak pamiętać, Ŝe w warunkach ugruntowanej gospodarki rynkowej deregulacja to raczej szereg małych kroków, niŝ duŝe i spektakularne działania. To bardziej nieustająca walka o lepsze przepisy prawne na wielu frontach niŝ jedna duŝa bitwa. Dzięki takiej właśnie codziennej pracy u podstaw z jednej strony udało nam się zablokować dalszy wzrost szkodliwych regulacji, z drugiej strony zaś udało się wprowadzić szereg korzystnych zmian w wielu obszarach Ŝycia. Choć rozpatrywane osobno nie wywierają one tak duŝego wraŝenia, to jednak razem stanowią istotny krok ku lepszej Polsce. Widać to wyraźnie gdy powołamy się na niezaleŝne ośrodki międzynarodowe, które w sposób najbardziej obiektywny oceniają jakość prowadzonej polityki gospodarczej i zmian instytucjonalnych, w tym takŝe deregulacyjnych. Tworzone przez nie kompleksowe indeksy gospodarcze pokazują nie tylko wyraźną poprawę Polski od 2008 r. na tle innych krajów, ale takŝe bardzo znaczące przyspieszenie korzystnych zmian w porównaniu do poprzedniego okresu. Niniejszy Raport o deregulacji w latach z zakresu działań Ministerstwa Finansów skrótowo opisuje ponad sto najbardziej istotnych zmian deregulacyjnych. Jego pierwsza część zawiera kroki, które ułatwiły przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W drugiej części zaś znajdują się najwaŝniejsze ułatwienia adresowane do kaŝdego obywatela, dzięki którym wszystkim Polakom Ŝyje się dziś łatwiej. Nie jest to jednak wszystko trzecia część stanowi zapowiedź bliskiej realizacji kolejnych działań deregulacyjnych, nad którymi trwają juŝ prace legislacyjne. Jest to takŝe zapowiedź tego, Ŝe pomimo wielu pozytywnych zmian, które do tej pory udało się wprowadzić, nie spoczniemy w walce o lepsze prawo i o lepszą Polskę. 3

4 Spis treści Wstęp 5 1. Deregulacja a rozwój 5 2. Deregulacja w Polsce 6 I. Dla przedsiębiorców Wprowadzenie zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy Ogólne ułatwienia podatkowe Ułatwienia w rachunkowości i rozliczeniach Ułatwienia w podatku VAT Ułatwienia w podatkach PIT i CIT Ułatwienia w podatku akcyzowym Ułatwienia cła Ułatwienia w innych podatkach 19 II. Dla wszystkich obywateli Ułatwienia w podatku PIT Ułatwienia w podatku VAT Ułatwienia w zarządzaniu finansami osobistymi Solidarność z powodzianami 21 III. To nie wszystko Łatwiejsze zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw Ułatwienia w podatkach i parapodatkach Likwidacja zbędnej biurokracji 23 Bibliografia 24 4

5 Wstęp 1. Deregulacja a rozwój Dorobek ekonomii wypracowany przez współczesną teorię wzrostu gospodarczego wskazuje, Ŝe kluczowe znaczenie dla wysokiego i długofalowego tempa rozwoju mają instytucje i polityka gospodarcza (North i Thomas 1973). Państwo ma w tej dziedzinie do odegrania podwójną rolę. Z jednej strony do stworzenia sprzyjających warunków gospodarczych niezbędne są regulacje ustanawiające odpowiednie ramy instytucjonalne, głównie w obszarze prawa własności i polityki monetarnej. Z drugiej strony nadmierna regulacja, na przykład ograniczająca wejście na rynek nowych przedsiębiorstw czy nakładająca na nie nadmierne obciąŝenia administracyjne, tłumi pozytywną aktywność gospodarczą (Djankov i in. 2002). Pomimo duŝego podobieństwa gospodarek wysoko rozwiniętych krajów demokratycznych (OECD), w długim okresie moŝna zauwaŝyć istotne róŝnice w ich trendach rozwojowych. Są one szczególnie wyraziste pomiędzy Europą kontynentalną a Stanami Zjednoczonymi. Przyczyn tych słabszych wyników gospodarek europejskich ekonomiści upatrują właśnie w nadmiernej regulacji (Nicoletti i Scarpetta 2003). Na róŝnym poziomie przyczynowości wpływa ona bowiem negatywnie na szereg czynników w gospodarce: podbija koszty i ceny (Blanchard i Giavazzi 2003), obniŝa nakłady na badania i rozwój (Bassanini i Ernst 2002) oraz podkopuje inwestycje (Cingano i in. 2009). Rysunek 1. Wpływ deregulacji na wzrost gospodarczy DEREGULACJA GOSPODARKI Większa konkurencja Eliminacja marnotrawstwa Reorganizacja pracy Większa produktywność WyŜszy wzrost gospodarczy w krótkim okresie Presja na koszty Nowe technologie i innowacje w długim okresie Źródła: oprac. własne na podst. Aghion i Howitt (1996), Krueger i Lindahl (2001) oraz Blanchard i Giavazzi (2003). 5

6 MoŜna zatem wnioskować, Ŝe reformy polegające na deregulacji gospodarki wywierają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy (Winston 1993). Jest tak dlatego, Ŝe deregulacja zwiększa konkurencję, co z kolei wzmaga presję na obniŝenie kosztów. W wyniku tego przedsiębiorstwa eliminują marnotrawstwo i dokonują reorganizacji pracy. Następuje więc poprawa alokacji zasobów, co po prostu oznacza, Ŝe są one wykorzystywane bardziej efektywnie (Blanchard i Giavazzi 2003). Z drugiej strony zwiększa się takŝe presja na prowadzenie badań oraz wprowadzanie nowych technologii i innowacji (Aghion i Howitt 1996). O ile jednak usprawnienie alokacji zasobów daje efekty w stosunkowo krótkim okresie, o tyle korzyści z innowacji są bardziej długoterminowe (Krueger i Lindahl 2001). Warto przy tym zauwaŝyć, Ŝe naukowcy badający deregulację podkreślają takŝe korzystne skutki, jakie daje prywatyzacja (np. Alesina i in. 2005). Przy tym im większy dystans dzieli dany kraj od liderów rozwoju, tym bardziej korzysta on na przeprowadzeniu deregulacji i prywatyzacji (Nicoletti i Scarpetta 2003). To pokazuje jak bardzo reformy te są istotne dla Polski, której poziom rozwoju jeszcze w 2007 r. wynosił zaledwie 54% średniej unijnej. Jak pokazują dalsze części niniejszego raportu od tego czasu Polska odniosła w tym względzie duŝe osiągnięcia. 2. Deregulacja w Polsce Rzetelna ocena zmian instytucjonalnych i prowadzonej polityki gospodarczej wymaga obiektywizmu i poprawności metodologicznej. Bez wątpienia moŝna uznać, Ŝe takie oceny są dokonywane przez uznane organizacje i instytucje międzynarodowe jak Bank Światowy, Światowe Forum Gospodarcze czy Transparency International. Z racji swojej niezaleŝności i reputacji gwarantują one obiektywizm, zaś wypracowany przez nie, często w ciągu wielu lat, aparat analityczny zapewnia poprawność metodologiczną tych ocen. Dlatego teŝ w tej części niniejszego raportu przywołane zostaną właśnie takie indeksy oceniające ostatnie zmiany instytucjonalne w Polsce i prowadzoną przez Polskę w ostatnich latach politykę gospodarczą. Warto przy tym podkreślić, Ŝe nierozerwalnie łączą się one z regulacją i deregulacją poniewaŝ zmiany instytucjonalne to nic innego jak tworzenie regulacji prawnych, zarówno tych zasadniczych jak konstytucje, jak i tych na niŝszym poziomie legislacyjnym (ustawy, a nawet rozporządzenia). Polityka gospodarcza zaś to działanie w ramach takich regulacji. Jak kaŝde działanie władz państwowych moŝe ono jednak być korzystne i niekorzystne dla rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie takŝe dla społeczeństwa. Dlatego teŝ zmiany instytucjonalne/regulacyjne i politykę gospodarczą warto analizować wspólnie, co jest tak naprawdę istotą omówionych w tym miejscu kompleksowych indeksów gospodarczych. 6

7 Jeśli spojrzeć na wszystkie najwaŝniejsze indeksy gospodarcze wiodących w tej dziedzinie ośrodków na świecie, to widać wyraźnie, Ŝe od początku rządów koalicji PO-PSL pozycja Polski znacząco się poprawiła (patrz rys. 2). NajwyŜszy wzrost pozycji (aŝ o 14 miejsc) Polska uzyskała w rankingach Globalnego Indeksu Konkurencyjności opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz Indeksu Wolności Gospodarczej sporządzanego przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal. Nawet w rankingach, gdzie zmiana miejsc względem pozostałych krajów była najmniejsza, czyli w rankingach Doing Business Banku Światowego i Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, wystąpił awans aŝ o 6 pozycji. Jasno pokazuje to, Ŝe obecnie jakość rządzenia w Polsce poprawia się w stosunku do innych krajów, co sprawia, Ŝe Polska zbliŝa się do liderów tych rankingów. Gdyby na przykład w rankingu Globalnego Indeksu Konkurencyjności Polska przesuwała się w przyszłości tak szybko jak w trakcie dotychczasowych rządów PO-PSL, to znalazłaby się w 1-szej dziesiątce najlepszych państw na świecie juŝ w roku Rysunek 2. Pozycja Polski w rankingach najwaŝniejszych indeksów gospodarczych Pozycja w rankingu Lata podlegające ocenie Indeks Wolności Gospodarczej (Heritage Foundation i The Wall Street Journal) Wolność Gospodarcza na Świecie (Instytut Frasera) Doing Business (Bank Światowy) Globalny Indeks Konkurencyjności (Światowe Forum Gospodarcze) Światowy Rocznik Konkurencyjności (International Institute for Management Development) Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. W kaŝdym przypadku ostatnim ocenionym rokiem jest 2009, oprócz Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, dla którego ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation oraz International Institute for Management Development. Wszystkie indeksy wyraźnie pokazują jednak nie tylko znaczącą poprawę pozycji w rankingach w stosunku do roku początkowego (2007), ale takŝe to, Ŝe zmiany za rządów PO- 7

8 PSL zawsze były korzystne, co nie było niestety regułą w trakcie poprzednich rządów. Ponadto nawet w przypadkach, gdy poprzedni rząd polepszył pozycję Polski w rankingu, rząd PO-PSL zrobił to o wiele skuteczniej. Największe róŝnice w tym względzie w stosunku do poprzedniego rządu pokazuje ranking Globalnego Indeksu Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, w którym za rządów koalicji PO-PSL Polska awansowała aŝ o 14 miejsc, zaś w okresie poprzednich rządów spadła aŝ o 8. RóŜnice te pokazują, Ŝe jakość rządzenia w Polsce, w porównaniu do innych krajów, poprawia się zdecydowanie szybciej niŝ miało to miejsce wcześniej (patrz rys. 3). Rysunek 3. Zmiana pozycji Polski w rankingach najwaŝniejszych indeksów gospodarczych Poprawa (+) lub pogorszenie (-) w rankingu o liczbę miejsc Indeks Wolności Gospodarczej (Heritage Foundation i The Wall Street Journal) 0 Wolność Gospodarcza na Świecie (Instytut Frasera) Doing Business (Bank Światowy) Globalny Indeks Konkurencyjności (Światowe Forum Gospodarcze) Zmiana w latach Zmiana w latach Światowy Rocznik Konkurencyjności (International Institute for Management Development) Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. W kaŝdym przypadku ostatnim ocenionym rokiem jest 2009, oprócz Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, dla którego ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation oraz International Institute for Management Development. Jak pokazują szczegółowe podindeksy (patrz rys. 4), które są częścią składową wyŝej przytoczonych kompleksowych indeksów gospodarczych, za rządów PO-PSL Polska poprawiła swoją pozycję i awansowała bardziej niŝ w ciągu poprzedniego rządu w kluczowych dziedzinach takich jak: regulacje korzystne dla rozwoju gospodarczego (czyli zapewnienie praw własności) i efektywność państwa, polityka fiskalna, a takŝe szeroko pojęta deregulacja. 8

9 DuŜe znaczenie nie tylko z gospodarczego punktu widzenia ma takŝe poziom korupcji. Najbardziej znaną oceną w tym względzie jest Indeks Percepcji Korupcji tworzony przez Transparency International. W trakcie rządów koalicji PO-PSL pozycja Polski w rankingu tej organizacji polepszyła się aŝ o 17 miejsc (z 58-ego miejsca na 41-sze), w ciągu poprzedniego rządu zaledwie o 3 pozycje, natomiast w latach spadła aŝ o 16 miejsc. Rysunek 4. Zmiana pozycji Polski w najwaŝniejszych obszarach wchodzących w skład indeksów gospodarczych, a takŝe w rankingu Indeksu Percepcji Korupcji Podindeksy korzystnych regulacji i efektywności państwa Podindeksy polityki fiskalnej Prawa własności -6 Struktura prawna i zabezpieczenie praw własności Efektywność państwa -80 Wolność fiskalna Rozmiar państwa: wydatki, podatki i przedsiębiorstwa -71 Płacenie podatków (Indeks Wolności Gospodarczej) (Wolność Gospodarcza na Świecie) (Światowy Rocznik Konkurencyjności) (Indeks Wolności Gospodarczej) (Wolność Gospodarcza na Świecie) (Doing Business) Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana w latach Wolność biznesu Podindeksy deregulacji Rozpoczynanie działalności gospodarczej 2 12 Efektywność biznesu Pozycja w rankingu Indeks Percepcji Korupcji (Transparency International) Poprawa w rankingu (Indeks Wolności Gospodarczej) (Doing Business) (Światowy Rocznik Konkurencyjności) Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana pozycji w rankingu: -w latach w latach w latach Pozycja w rankingu Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. Ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation, International Institute for Management Development oraz Transparency International Polska. W dalszej części raportu skrótowo opisano najwaŝniejsze działania z zakresu Ministerstwa Finansów, które wpłynęły na tak znaczącą poprawę oceny naszego kraju w świetle międzynarodowych indeksów gospodarczych. 9

10 I. Dla przedsiębiorców 1. Wprowadzenie zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy Wprowadzono domniemanie uczciwości podatnika w postępowaniach podatkowych. Jeśli wystąpi podejrzenie naruszenia prawa obywatel, poza enumeratywnie określonymi przypadkami, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku, na podstawie nieostatecznej decyzji nie tylko pierwszej, ale takŝe drugiej instancji, o ile nie zostanie nałoŝony rygor natychmiastowej wykonalności. Wprowadzono obowiązek wcześniejszego (z 7 dniowym wyprzedzeniem) zawiadamiania podatnika o planowanej u niego kontroli, a takŝe skrócono czas kontroli, który uzaleŝniono od wielkości firmy. NałoŜono obowiązek informowania o nieuwzględnionych zastrzeŝeniach pokontrolnych podatnika wraz z argumentacją (uzasadnieniem faktycznym i prawnym) takiego stanowiska. Wprowadzono 6-ciomiesięczny termin na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej. Rozszerzono zakres uprawnień osoby wyznaczonej do reprezentowania kontrolowanego w trakcie kontroli. Wprowadzono moŝliwość złoŝenia oświadczenia zamiast zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków publicznoprawnych podmiotów, których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Ograniczono wykonywanie przez SłuŜbę Celną stałych kontroli w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Ograniczono wykonywanie przez SłuŜbę Celną stałych kontroli w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Oparto kontrole wykonywane przez SłuŜbę Celną na analizie ryzyka, co ograniczyło ilość przeprowadzanych kontroli, a zarazem podniosło ich skuteczność. Wprowadzono jednolity tryb postępowania audytowego prowadzonego przez organy SłuŜby Celnej (w miejsce dotychczasowych dwóch trybów), co pozwoliło na 10

11 skrócenie czasu wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych oraz świadectwa upowaŝnionego przedsiębiorcy, a takŝe zintensyfikowało współpracę organów SłuŜby Celnej z przedsiębiorcami. 2. Ogólne ułatwienia podatkowe Ułatwiono składanie deklaracji przez Internet - aktualnie moŝna złoŝyć 77 rodzajów deklaracji podatkowych. Tylko w 2011 r. przez Internet złoŝono około 4,3 mln deklaracji (stan na dzień r.). Dla porównania w 2010 r. złoŝono około 3,4 mln deklaracji. UmoŜliwiono dokonywanie zapłaty podatków przez mikroprzedsiębiorców zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej. Zmieniono zakres odpowiedzialności za długi podatkowe tak, Ŝe nabywca składników majątków przedsiębiorstwa nie będzie ponosił solidarnie odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe. Wprowadzono uprawnienie przedsiębiorcy do uzyskania zaświadczenia o stanie ewentualnych zaległości podatkowych dla okazania go nabywcy naleŝącego do niego, zbywanego majątku. Wyłączono odpowiedzialność podatkową wspólników za osobiste zaległości podatkowe innych wspólników z tytułu działalności spółki. Złagodzono kary nakładane na przedsiębiorców. ObniŜono m.in. wysokości kar nakładanych na podmioty zbiorowe poprzez urealnienie wysokości środka karnego tak, aby wysokość kary odpowiadała realiom gospodarczym. Wprowadzono obniŝoną stawkę odsetek za zwłokę (w wysokości ¾ stawki podstawowej) od zaległości z korekt deklaracji złoŝonych przez podatnika z jego własnej inicjatywy bez jakichkolwiek działań organu podatkowego. WydłuŜono termin na złoŝenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wprowadzono moŝliwość uzupełniania brakującej opłaty od wniosku o interpretację indywidualną. 3. Ułatwienia w rachunkowości i rozliczeniach Podniesiono z 800 tys. do 1,2 mln euro limit przychodów, od którego przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić księgę rachunkową, przez co więcej podmiotów moŝe prowadzić uproszczoną księgowość, odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy kwartalnie a nie tylko miesięcznie, a takŝe skorzystać z jednorazowej amortyzacji. 11

12 Zniesiono zasadę walutowości, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą rozliczać się w walutach innych niŝ złoty bez zezwolenia prezesa NBP. Ułatwia to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka kursowego. 4. Ułatwienia w podatku VAT Skrócono podstawowy terminu zwrotu VAT ze 180 do 60 dni, dzięki czemu podatnicy szybciej otrzymują zwrot podatku, co korzystnie wpływa na ich płynność finansową. Zlikwidowano 30% sankcję nakładaną w przypadku nieprawidłowego sporządzenia deklaracji. UmoŜliwiono otrzymanie zwrotu VAT nawet pomimo braku sprzedaŝy opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym, co takŝe poprawia płynność finansową przedsiębiorstw. UmoŜliwiono odliczanie VAT z tytułu poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów brak konieczności odwołania się przy kwalifikacji danego wydatku do przepisów o podatku dochodowym. WydłuŜono termin na odliczenie podatku wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych z dwóch do trzech okresów rozliczeniowych. Pozwala to na uelastycznienie dokonywanych rozliczeń podatku VAT i ogranicza konieczność składania korekt deklaracji. UmoŜliwiono zwrot podatku VAT byłym wspólnikom spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej w przypadku rozwiązania takiej spółki. Dzięki temu zrównano uprawnienia przysługujące osobom fizycznym. UmoŜliwiono nieskładanie deklaracji podatkowych w sytuacji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, co zmniejszyło obciąŝenia zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych. Zniesiono zakaz odliczania podatku, gdy udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%. Zniesiono zakaz dokonywania korekt rocznych VAT w sytuacji, gdy róŝnica pomiędzy proporcjami (wstępną i wykonaną) nie przekracza 2 pkt procentowych. Ujednolicono zasady dokonywania korekt deklaracji, dzięki czemu podatnicy zyskali moŝliwość skorygowania deklaracji po kontroli podatkowej. 12

13 Zliberalizowano zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących w przypadku udzielania rabatów okresowych tak, Ŝe podatnik udzielający takiego rabatu moŝe wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. UmoŜliwiono obrót tzw. ekofakturami (tj. fakturami elektronicznymi) bez konieczności uŝywania podpisu elektronicznego, dzięki czemu faktury elektroniczne stały się realną (i o wiele tańszą) alternatywą dla faktur papierowych. Dotyczy to m.in. wystawiania i przesyłania faktur oraz ich przechowywania. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie ma konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących (m.in. o świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju). Zniesiono obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym, co poprawiło płynność finansową przedsiębiorstw i ułatwiło rozpoczynanie takiej działalności gospodarczej. Wprowadzono magazyny konsygnacyjne, które ułatwiają przemieszczanie towarów przez podatnika do innego państwa unijnego. Zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń przez podatników rozliczających podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wcześniej podatnicy ci obowiązani byli do składania do organu celnego zabezpieczenia w wysokości kwoty podatku. Zniesiono obowiązek składania zabezpieczenia w przypadku importu towarów zwolnionych z VAT, gdy miejscem ich przeznaczenia jest inne państwo członkowskie, a wywóz następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Poprawiło to płynność finansową przedsiębiorstw. UmoŜliwiono rozliczanie VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Upowszechniono instytucję przedstawiciela podatkowego, która ułatwiła rozliczenie podatku VAT związanego z importem towarów przesyłanych następnie za granicę. Zwiększono do 150 tys. zł od 2011 r. (od 2008 r. do 50 tys. zł, od 2010 r. do 100 tys.) limit obrotu, poniŝej którego podatnik moŝe korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Znacząco zmniejszyło to obciąŝenia administracyjne małych przedsiębiorstw poniewaŝ podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji dla potrzeb podatku (a jedynie ewidencji uproszczonej), składania deklaracji i wpłacania podatku. 13

14 Podniesiono limit obrotu, poniŝej którego podatnik uznawany jest za małego podatnika, dzięki czemu szersza grupa podatników moŝe korzystać z preferencji w rozliczaniu podatku VAT (moŝliwość rozliczania kwartalnego bez konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek). Skrócono z 3-ech lat do 1-go roku termin powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku jego wcześniejszej utraty. Dzięki temu szersza grupa podatników moŝe korzystać ze zwolnień podmiotowych. Dokonano uproszczenia procedury przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych. Rozszerzono zakres sytuacji, w których moŝe być stosowana tzw. ulga na złe długi, co poprawi płynność finansową przedsiębiorstw. Dokonano zmian w systemie naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie surowcami wtórnymi, np. złomem, które korzystnie wpływają na konkurencyjność firm legalnie działających na rynku. UmoŜliwiono podatnikom świadczącym usługi dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, stosowanie stawki 0% bez konieczności gromadzenia dodatkowych dokumentów związanych z ustalaniem statusu kontrahentów. 5. Ułatwienia w podatkach PIT i CIT Zaliczono do kosztów podatkowych koszty zaniechanych inwestycji i wpłaty na fundusz szkoleniowy. UmoŜliwiono podatnikom wybór zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych: co miesiąc, jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne. Zaliczono do kosztów uzyskania przychodów podatek naleŝny VAT od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy warunkiem ich przekazania jest wcześniejsze nabycie produktów przez otrzymującego (tzw. sprzedaŝ premiowa). Uznano za koszt podatkowy koszty wytworzenia lub ceny nabycia dóbr spoŝywczych przekazanych na cele charytatywne organizacjom poŝytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. WydłuŜono o jeden rok okres na wykorzystanie środków funduszu innowacyjności (w roku, w którym zostały przekazane do tego funduszu lub w następnym roku). 14

15 W latach podwyŝszono limit jednorazowej amortyzacji z 50 tys. do 100 tys. euro. Ujednolicono zasady przeliczania na złote przychodów i innych wartości wyraŝonych w walutach obcych. UmoŜliwiono zaliczanie do przychodów z działaności gospodarczej odpłatne zbycie tzw. pierwotnych świadectw pochodzenia energii otrzymanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. UmoŜliwiono opodatkowanie 19%-ową stawką osobom, które zamierzają świadczyć dla swojego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności, które w poprzednim roku wykonywały jako pracownicy. Zlikwidowano zryczałtowany 10%-owy podatek z remanentu likwidacyjnego w spółkach niebędących osobami prawnymi i u osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. 6. Ułatwienia w podatku akcyzowym Odstąpiono od regulowania stawek akcyzy w rozporządzeniu (do wysokości maksymalnych stawek ustawowych) na rzecz konkretnych stawek w ustawie, co zapewniło podmiotom większą pewność prowadzenia działalności gospodarczej. Zrezygnowano z opodatkowania akcyzą tzw. wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (z wyłączeniem samochodów osobowych), co obniŝyło obciąŝenie finansowe i formalne podmiotów prowadzących działalność w zakresie takich wyrobów jak np. kosmetyki. Odstąpiono od wpłat miesięcznych akcyzy od energii elektrycznej i umoŝliwiono zapłatę akcyzy przez podatników juŝ przy wystawieniu faktury prognozowej, co zlikwidowało konieczność podwójnego księgowania płatności. W miejsce systemu opartego na papierowej dokumentacji, wprowadzono elektroniczny system obsługujący przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co przyspieszyło uwalnianie środków stosowanych jako zabezpieczenie. Rozszerzono katalog podmiotów i przypadków, w których moŝna złoŝyć ryczałtowe zabezpieczenie akcyzowe, co w znaczny sposób obniŝyło poziom obciąŝenia finansowego z tytułu zabezpieczenia akcyzowego. UmoŜliwiono w odniesieniu do wyrobów ropopochodnych stosowanie niŝszego zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości 15% (wcześniej 30%), co poprawiło 15

16 płynność finansową przedsiębiorców i dało moŝliwość dalszego obniŝenia poziomu obciąŝenie finansowego z tytułu zabezpieczenia akcyzowego. Zrezygnowano ze stosowania podwójnej klasyfikacji wyrobów akcyzowych na rzecz stosowania tylko jednej klasyfikacji (CN), co ułatwiło klasyfikację tych wyrobów i wyeliminowało w praktyce rozbieŝności w klasyfikacji. Zniesiono obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym w przypadku wytwarzania win gronowych z upraw własnych, alkoholu etylowego (do 10 hl) oraz wyrobów, od których zapłacono przedpłatę akcyzy. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący działalność w ww. zakresie zostali uwolnieni od wymogów formalnych związanych z załoŝeniem i prowadzeniem składu podatkowego. Zmniejszono stawkę podatku akcyzowego dla piwa produkowanego w małych browarach. Ułatwienie działalności w tym zakresie widać wyraźnie na półkach sklepowych zwiększyła się dostępność piwa regionalnego z małych browarów. Rozszerzono regulacje umoŝliwiające produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym o produkcję wyrobów akcyzowych z wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. UmoŜliwiło to np. mieszanie paliw Ŝeglugowych na bunkierkach. UmoŜliwiono objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy wszystkich, a nie tylko niektórych wyrobów akcyzowych pochodzących z importu, co zapewniło stosowanie takich samych zasad w stosunku do wszystkich, importowanych wyrobów akcyzowych i uprościło import tych wyrobów. Wprowadzono jednofazowość opodatkowania samochodów osobowych akcyza jest płacona jednorazowo bez względu na dalszą odsprzedaŝ samochodu, co odformalizowało system zapłaty akcyzy w przypadku samochodów osobowych. Wprowadzono preferencje dla ambulansów medycznych polegające na nie wliczaniu do podstawy ich opodatkowania specjalistycznego wyposaŝenia medycznego, co spowodowało de facto, obniŝenie poziomu opodatkowania ambulansów medycznych. Zrezygnowano z opodatkowania samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo jeŝeli w ciągu 30 dni od nabycia wewnątrzwspólnotowego zostały one dostarczone wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowane, co poprawiło warunki dla eksportu samochodów z Polski. Zniesiono obowiązek składania informacji podsumowujących w związku z nabyciem lub dostawą wewnątrzwspólnotową samochodów osobowych w zakresie prowadzonej 16

17 działalności gospodarczej, co odformalizowało wewnątrzwsólnotowy obrót samochodami osobowymi. UmoŜliwiono wydawanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej partii nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, co odformalizowało obrót na terytorium kraju samochodami osobowymi pochodzącymi z nabycia wewnątrzwspólnortowego. UmoŜliwiono w sprawach z zakresu akcyzy stosowanie w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym wiąŝących informacji taryfowych wydawanych na podstawie przepisów prawa celnego, co dało podatnikom dodatkową pewność w kontaktach z organami podatkowymi. Wyłączono z opodatkowania akcyzą strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych, co zmniejszyło obciąŝenia fiskalne i uprościło rozliczenia tych strat. Uproszczono stosowanie administracyjnego dokumentu towarzyszącego poprzez rezygnację z szeregu obowiązków takich jak: - ewidencjonowanie i pieczętowanie urzędowymi pieczęciami tych dokumentów przed ich wypełnieniem, - szczególny sposób uzyskiwania formularzy tych dokumentów, - potwierdzanie przez naczelnika urzędu celnego na takim dokumencie odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę. UmoŜliwiono kaŝdemu podatnikowi, a nie jak wcześniej tylko prowadzącemu skład podatkowy, obniŝenie naleŝnej akcyzy o akcyzę zapłaconą od zareklamowanych wyrobów akcyzowych w przypadku uznania przez podatnika ich reklamacji, co pozwoliło na nieopodatkowywanie wyrobów akcyzowych, które z winy producenta nie podlegają sprzedaŝy. UmoŜliwiono rozliczenie akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zwróconych do składu podatkowego w wyniku reklamacji nie tylko w przypadku ich zniszczenia w składzie podatkowym, ale takŝe w przypadku ich zniszczenia poza składem, co wpływa na usprawnienie tego typu procesów, np. przy niszczeniu papierosów w spalarniach. UmoŜliwiono ponowne wprowadzenie do składu podatkowego i objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu odbierającego, jak równieŝ dostarczonych do tego podmiotu, ale zwracanych np. w wyniku reklamacji, co odformalizowało system procedury zawieszenia poboru akcyzy 17

18 i uchroniło podatników od płacenia akcyzy od wyrobów akcyzowych, których w rzeczywistości nie chcą i nie będą zuŝywać. UmoŜliwiono uzyskanie zwrotu akcyzy zapłaconej przez prowadzącego skład podatkowy, który otrzymał dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim, w którym doszło do naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, co wyeliminowało moŝliwość dwukrotnego zapłacenia akcyzy od tych samych wyrobów akcyzowych lecz w róŝnych krajach unijnych. Ograniczono ilość przekazywanych dokumentów przez właściciela wyrobów akcyzowych, który wyprowadził te wyroby z cudzego składu podatkowego, do właściwego urzędu celnego. Zliberalizowano wymogi dotyczące danych NIP, PESEL i REGON podawanych w oświadczeniu składanym przez podmioty nabywające olej opałowy do celów opałowych w taki sposób, Ŝe wystarczy podanie jednej z tych danych, co odformalizowało system oświadczeń. Uproszczono składanie oświadczeń dotyczących oleju opałowego poprzez umoŝliwienie publicznym szkołom i placówkom, publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz publicznym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej złoŝenie jednorazowego oświadczenia w umowie między sprzedawcą a nabywcą tego oleju. Poza uproszczeniem systemu oświadczeń pozwala to na unikanie ewentualnych błędów w oświadczeniach i ogranicza koszty z tym związane. 7. Ułatwienia cła Zorganizowano Informację SłuŜby Celnej na wzór Krajowej Informacji Podatkowej i dokonano centralizacji informacji celnej oraz zacieśniono współpracę z przedsiębiorcami, co ułatwiło legalną działalność gospodarczą i usunęło bariery biurokratyczne. Wprowadzono status tzw. UpowaŜnionego Przedsiębiorcy i ułatwienia związane z posiadaniem takiego statusu takie jak ograniczenie kontroli, szybszy i łatwiejszy dostęp do procedur uproszczonych. UmoŜliwiono przesyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych bez konieczności przedkładania formy papierowej i większości towarzyszących im dokumentów: - W systemie kontroli eksportu forma elektroniczna stała się wyłączną formą dokonywania zgłoszeń wywozowych, co znacznie przyspiesza obsługę wywozowych zgłoszeń celnych. 18

19 - Zrezygnowano z obowiązku przedkładania większości papierowych załączników do zgłoszenia wywozowego. - Wprowadzono dla przedsiębiorców moŝliwość elektronicznego sprostowania zgłoszenia tranzytowego. UmoŜliwiono przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT nie tylko za pomocą witryny internetowej, ale takŝe em. Dzięki temu udział takich zgłoszeń w formie elektronicznej wzrósł z 60% do ponad 85%, co skróciło ich czas obsługi. Zamiast zaświadczenia wprowadzono moŝliwość złoŝenia organowi celnemu oświadczenia potwierdzającego brak zaległości w podatkach i składkach, a takŝe potwierdzającego zarejestrowanie jako podatnika czynnego. Odformalizowano wymogi do uzyskania niektórych pozwoleń celnych poprzez uproszczenie wniosków, zmniejszenie liczby załączników, zlokalizowanie obsługi bliŝej klienta np. uprawnienia do wydawania pozwoleń na prowadzenie składu celnego przeniesiono na szczebel naczelnika urzędu celnego. Uproszczono wzór wniosku o utworzenie wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego, ograniczono liczbę załączników oraz zmniejszono liczbę wymaganych informacji dla UpowaŜnionych Przedsiębiorców. Zastąpiono wymóg podawania i załączania zaświadczeń potwierdzających posiadanie numeru NIP, REGON, VAT itp. europejskim numerem EORI, który stał się jedynym numerem identyfikującym przedsiębiorcę przed organami celnymi. Zmieniono zasady wpisu osób oraz formę prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, co pozwoliło skrócić procedury wpisu i szybciej reagować na zmiany związane z działalnością gwarantów. 8. Ułatwienia w innych podatkach Zniesiono opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych restrukturyzacyjnych czynności spółek kapitałowych. Ograniczono liczbę przypadków objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zmianie umowy spółki kapitałowej. Wprowadzono preferencje dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej umoŝliwiające 32-krotną obniŝkę stawki podatku od nieruchomości przy zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. 19

20 Rozszerzono zakres preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, tak by opodatkowaniu tą stawką podlegały równieŝ powierzchnie niezajęte bezpośrednio lecz związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. 20

21 II. Dla wszystkich obywateli 1. Ułatwienia w podatku PIT Zrównano obciąŝenia podatkowe osób pracujących za granicą (tzw. abolicja podatkowa). Zniesiono 20%-ową stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierŝawy, poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą. UmoŜliwiono składanie deklaracji podatkowych przez Internet bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. UmoŜliwiono podpisanie przez jednego małŝonka wniosku o łączne opodatkowanie dochodów małŝonków (jeden podpis na zeznaniu podatkowym). UmoŜliwiono wykorzystanie ulgi na Internet w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych np. telefonów komórkowych czy kawiarenki internetowej, rezygnując przy tym z dokumentowania tych wydatków fakturą VAT. Ujednolicono termin przekazania 1% na rzecz organizacji poŝytku publicznego. 2. Ułatwienia w podatku VAT Zwolniono z VAT połączenia telefoniczne i sms-y na cele charytatywne. Wprowadzono moŝliwość bezgotówkowego zwrotu podatku VAT zapłaconego przez podróŝnych i wydłuŝono okres na dokonywanie jego korekt w tym systemie. Doprecyzowano treść dokumentu tax free uŝywanego przy zwrocie podatku VAT podróŝnym tak, aby wyeliminować trudności z jego prawidłowym wypełnieniem. 3. Ułatwienia w zarządzaniu finansami osobistymi Wprowadzono instytucję leasingu konsumenckiego, skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co poprawi dostępność niektórych produktów dla obywateli. Uproszczono procedurę uzyskania kredytu studenckiego. Aby udowodnić, Ŝe jest się studentem, wystarczy legitymacja studencka. 4. Solidarność z powodzianami W związku z powodzią w 2010 r. zwolniono z opodatkowania przychody otrzymane na usuwanie skutków powodzi. Zwolnienie dotyczy wszelkiego rodzaju nieodpłatnych 21

22 lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych na usuwanie skutków powodzi jak równieŝ darowizn otrzymanych na ten cel. Z opodatkowania zwolniono równieŝ: - środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych; - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; - środki otrzymane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; - umorzone poŝyczki np. z PFRON i refundacje przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do 31 grudnia 2011 r. zwolniono z opłaty skarbowej dokumenty i czynności podejmowane w sprawach związanych z powodzią. Do 31 grudnia 2012 r. zwolniono z podatku od spadków i darowizn darowizny, jeŝeli zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi. Za koszt podatkowy uznawane są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z otrzymanych darowizn. Oddający w uŝyczenie, do kosztów podatkowych moŝe zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych poszkodowanym w wyniku powodzi do nieodpłatnego uŝywania. 22

23 III. To nie wszystko 1. Łatwiejsze zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw Uproszczono prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych przez jednostki, które zawiesiły działalność (ustawa uchwalona przez parlament). 2. Ułatwienia w podatkach i parapodatkach Wprowadzenie systemu pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą (tzw. Single Window) poprzez umoŝliwienie przedsiębiorcom oraz organom administracji zaangaŝowanym w obrót towarowy z zagranicą przekazywanie wszelkich danych i dokumentów poprzez jeden punkt dostępu oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej obsługi obrotu towarowego z zagranicą (koncepcja zatwierdzona przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności). Zniesienie opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaŝy w budynkach lub częściach budynków będących targowiskami pod dachem oraz halami uŝywanymi do targów, aukcji i wystaw (ustawa uchwalona przez parlament). 3. Likwidacja zbędnej biurokracji Likwidacja NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. PESEL będzie jedynym identyfikatorem podatkowym dla osób objętych tym rejestrem. Jednocześnie w przypadku, gdy NIP będzie wciąŝ wymagany, będzie on nadawany automatycznie, a nie w drodze decyzji administracyjnej, co skróci czas jego nadawania (projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów). 4. Łatwiejsze uzyskiwanie zezwoleń Przekazanie naczelnikom urzędów celnych kompetencji do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest niska, ułatwi to podmiotom organizowanie tego typu loterii i gier (w parlamencie trwają prace nad projektem ustawy). 23

24 Bibliografia Aghion P. i Howitt P. (1996), Research and development in the growth process, Journal of Economic Growth, Nr 1. Alesina A., Ardagna S., Nicoletti G. i Schiantarelli F. (2005), Regulation and Investment, Journal of the European Economic Association, Vol. 3, Nr 4. Bank Światowy (2007), Doing Business 2007: How to Reform, Washington DC. Bank Światowy (2008), Doing Business 2008, Washington DC. Bank Światowy (2009), Doing Business 2009, Washington DC. Bank Światowy (2010), Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, Washington DC. Bank Światowy (2011), Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, Washington DC. Bassanini A. i Ernst E. (2002), Labor Market Institutions, Product Market Regulations and Innovation: Cross Country Evidence, OECD Economics Department Working Papers, Nr 316. Blanchard O. i Giavazzi F. (2003), Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labour markets, Quarterly Journal of Economics, Nr 118. Cingano F., Leonardi M., Messina J. i Pica G. (2009), The effect of employment protection legislation and financial market imperfections on investment: Evidence from a firm-level panel of EU countries, CSEF Working Paper Series, Nr 227. Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F. i Shleifer A. (2002), The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, luty. Gwartney J.D., Hall J.C. i Lawson R. (2010), 2010 Economic Freedom Dataset, opublikowana w Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report, Economic Freedom Network. Krueger A.B. i Lindahl M. (2001), Education for growth: Why and for whom?, Journal of Economic Literature, Nr 39. Nicoletti G. i Scarpetta S. (2003), Regulation, Productivity, and Growth: OECD Evidence, World Bank Policy Research Working Paper, Nr 2944, styczeń. North D.C. i Thomas R.P. (1973), The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge University Press, Cambridge UK. 24

25 Światowe Forum Gospodarcze ( , , , , ), The Global Competitiveness Reports, Switzerland. Winston C. (1993), Economic deregulation: Days of reckoning for microeconomists, Journal of Economic Literature, Nr 31(3). Strony internetowe: The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom: Instytut Frasera: International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook: https://www.worldcompetitiveness.com/online/app/index.htm, Światowe Forum Gospodarcze: Transparency International Polska, Indeks Percepcji Korupcji: 25

LEPSZE PRAWO = WIĘCEJ WOLNOŚCI 100 PRZYKŁADÓW DOBRYCH ZMIAN

LEPSZE PRAWO = WIĘCEJ WOLNOŚCI 100 PRZYKŁADÓW DOBRYCH ZMIAN 100 PRZYKŁADÓW DOBRYCH ZMIAN 100 PRZYKŁADÓW DOBRYCH ZMIAN Dążenie do wolności i swobód jest nieodłączną cechą Polaków. Uwidoczniła się ona szczególnie po odzyskaniu suwerenności i nasila się z roku na

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Wersja 7.2 Projekt 26.02.10 Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Spis treści Z uwagi jednak na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, lipiec 2010 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo