MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI 2008-2011"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW RAPORT O DEREGULACJI maj 2011

2 2

3 Szanowni Państwo, Działania z zakresu Ministerstwa Finansów od czasu, kiedy mam zaszczyt kierować tą instytucją to nie tylko walka ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego czy program konsolidacji finansów publicznych. To takŝe zmiany deregulacyjne, które z jednej strony wspierały działania antykryzysowe, z drugiej zaś budują fundamenty dla szybkiego rozwoju gospodarczego Polski w dłuŝszym okresie. Zdaję sobie przy tym sprawę z ogromnych oczekiwań, jakie w tym względzie postawiło przed nami społeczeństwo. Mam takŝe świadomość, Ŝe nie osiągnęliśmy w tym zakresie tyle, ile sami chcieliśmy. Warto przy tym jednak pamiętać, Ŝe w warunkach ugruntowanej gospodarki rynkowej deregulacja to raczej szereg małych kroków, niŝ duŝe i spektakularne działania. To bardziej nieustająca walka o lepsze przepisy prawne na wielu frontach niŝ jedna duŝa bitwa. Dzięki takiej właśnie codziennej pracy u podstaw z jednej strony udało nam się zablokować dalszy wzrost szkodliwych regulacji, z drugiej strony zaś udało się wprowadzić szereg korzystnych zmian w wielu obszarach Ŝycia. Choć rozpatrywane osobno nie wywierają one tak duŝego wraŝenia, to jednak razem stanowią istotny krok ku lepszej Polsce. Widać to wyraźnie gdy powołamy się na niezaleŝne ośrodki międzynarodowe, które w sposób najbardziej obiektywny oceniają jakość prowadzonej polityki gospodarczej i zmian instytucjonalnych, w tym takŝe deregulacyjnych. Tworzone przez nie kompleksowe indeksy gospodarcze pokazują nie tylko wyraźną poprawę Polski od 2008 r. na tle innych krajów, ale takŝe bardzo znaczące przyspieszenie korzystnych zmian w porównaniu do poprzedniego okresu. Niniejszy Raport o deregulacji w latach z zakresu działań Ministerstwa Finansów skrótowo opisuje ponad sto najbardziej istotnych zmian deregulacyjnych. Jego pierwsza część zawiera kroki, które ułatwiły przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W drugiej części zaś znajdują się najwaŝniejsze ułatwienia adresowane do kaŝdego obywatela, dzięki którym wszystkim Polakom Ŝyje się dziś łatwiej. Nie jest to jednak wszystko trzecia część stanowi zapowiedź bliskiej realizacji kolejnych działań deregulacyjnych, nad którymi trwają juŝ prace legislacyjne. Jest to takŝe zapowiedź tego, Ŝe pomimo wielu pozytywnych zmian, które do tej pory udało się wprowadzić, nie spoczniemy w walce o lepsze prawo i o lepszą Polskę. 3

4 Spis treści Wstęp 5 1. Deregulacja a rozwój 5 2. Deregulacja w Polsce 6 I. Dla przedsiębiorców Wprowadzenie zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy Ogólne ułatwienia podatkowe Ułatwienia w rachunkowości i rozliczeniach Ułatwienia w podatku VAT Ułatwienia w podatkach PIT i CIT Ułatwienia w podatku akcyzowym Ułatwienia cła Ułatwienia w innych podatkach 19 II. Dla wszystkich obywateli Ułatwienia w podatku PIT Ułatwienia w podatku VAT Ułatwienia w zarządzaniu finansami osobistymi Solidarność z powodzianami 21 III. To nie wszystko Łatwiejsze zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw Ułatwienia w podatkach i parapodatkach Likwidacja zbędnej biurokracji 23 Bibliografia 24 4

5 Wstęp 1. Deregulacja a rozwój Dorobek ekonomii wypracowany przez współczesną teorię wzrostu gospodarczego wskazuje, Ŝe kluczowe znaczenie dla wysokiego i długofalowego tempa rozwoju mają instytucje i polityka gospodarcza (North i Thomas 1973). Państwo ma w tej dziedzinie do odegrania podwójną rolę. Z jednej strony do stworzenia sprzyjających warunków gospodarczych niezbędne są regulacje ustanawiające odpowiednie ramy instytucjonalne, głównie w obszarze prawa własności i polityki monetarnej. Z drugiej strony nadmierna regulacja, na przykład ograniczająca wejście na rynek nowych przedsiębiorstw czy nakładająca na nie nadmierne obciąŝenia administracyjne, tłumi pozytywną aktywność gospodarczą (Djankov i in. 2002). Pomimo duŝego podobieństwa gospodarek wysoko rozwiniętych krajów demokratycznych (OECD), w długim okresie moŝna zauwaŝyć istotne róŝnice w ich trendach rozwojowych. Są one szczególnie wyraziste pomiędzy Europą kontynentalną a Stanami Zjednoczonymi. Przyczyn tych słabszych wyników gospodarek europejskich ekonomiści upatrują właśnie w nadmiernej regulacji (Nicoletti i Scarpetta 2003). Na róŝnym poziomie przyczynowości wpływa ona bowiem negatywnie na szereg czynników w gospodarce: podbija koszty i ceny (Blanchard i Giavazzi 2003), obniŝa nakłady na badania i rozwój (Bassanini i Ernst 2002) oraz podkopuje inwestycje (Cingano i in. 2009). Rysunek 1. Wpływ deregulacji na wzrost gospodarczy DEREGULACJA GOSPODARKI Większa konkurencja Eliminacja marnotrawstwa Reorganizacja pracy Większa produktywność WyŜszy wzrost gospodarczy w krótkim okresie Presja na koszty Nowe technologie i innowacje w długim okresie Źródła: oprac. własne na podst. Aghion i Howitt (1996), Krueger i Lindahl (2001) oraz Blanchard i Giavazzi (2003). 5

6 MoŜna zatem wnioskować, Ŝe reformy polegające na deregulacji gospodarki wywierają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy (Winston 1993). Jest tak dlatego, Ŝe deregulacja zwiększa konkurencję, co z kolei wzmaga presję na obniŝenie kosztów. W wyniku tego przedsiębiorstwa eliminują marnotrawstwo i dokonują reorganizacji pracy. Następuje więc poprawa alokacji zasobów, co po prostu oznacza, Ŝe są one wykorzystywane bardziej efektywnie (Blanchard i Giavazzi 2003). Z drugiej strony zwiększa się takŝe presja na prowadzenie badań oraz wprowadzanie nowych technologii i innowacji (Aghion i Howitt 1996). O ile jednak usprawnienie alokacji zasobów daje efekty w stosunkowo krótkim okresie, o tyle korzyści z innowacji są bardziej długoterminowe (Krueger i Lindahl 2001). Warto przy tym zauwaŝyć, Ŝe naukowcy badający deregulację podkreślają takŝe korzystne skutki, jakie daje prywatyzacja (np. Alesina i in. 2005). Przy tym im większy dystans dzieli dany kraj od liderów rozwoju, tym bardziej korzysta on na przeprowadzeniu deregulacji i prywatyzacji (Nicoletti i Scarpetta 2003). To pokazuje jak bardzo reformy te są istotne dla Polski, której poziom rozwoju jeszcze w 2007 r. wynosił zaledwie 54% średniej unijnej. Jak pokazują dalsze części niniejszego raportu od tego czasu Polska odniosła w tym względzie duŝe osiągnięcia. 2. Deregulacja w Polsce Rzetelna ocena zmian instytucjonalnych i prowadzonej polityki gospodarczej wymaga obiektywizmu i poprawności metodologicznej. Bez wątpienia moŝna uznać, Ŝe takie oceny są dokonywane przez uznane organizacje i instytucje międzynarodowe jak Bank Światowy, Światowe Forum Gospodarcze czy Transparency International. Z racji swojej niezaleŝności i reputacji gwarantują one obiektywizm, zaś wypracowany przez nie, często w ciągu wielu lat, aparat analityczny zapewnia poprawność metodologiczną tych ocen. Dlatego teŝ w tej części niniejszego raportu przywołane zostaną właśnie takie indeksy oceniające ostatnie zmiany instytucjonalne w Polsce i prowadzoną przez Polskę w ostatnich latach politykę gospodarczą. Warto przy tym podkreślić, Ŝe nierozerwalnie łączą się one z regulacją i deregulacją poniewaŝ zmiany instytucjonalne to nic innego jak tworzenie regulacji prawnych, zarówno tych zasadniczych jak konstytucje, jak i tych na niŝszym poziomie legislacyjnym (ustawy, a nawet rozporządzenia). Polityka gospodarcza zaś to działanie w ramach takich regulacji. Jak kaŝde działanie władz państwowych moŝe ono jednak być korzystne i niekorzystne dla rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie takŝe dla społeczeństwa. Dlatego teŝ zmiany instytucjonalne/regulacyjne i politykę gospodarczą warto analizować wspólnie, co jest tak naprawdę istotą omówionych w tym miejscu kompleksowych indeksów gospodarczych. 6

7 Jeśli spojrzeć na wszystkie najwaŝniejsze indeksy gospodarcze wiodących w tej dziedzinie ośrodków na świecie, to widać wyraźnie, Ŝe od początku rządów koalicji PO-PSL pozycja Polski znacząco się poprawiła (patrz rys. 2). NajwyŜszy wzrost pozycji (aŝ o 14 miejsc) Polska uzyskała w rankingach Globalnego Indeksu Konkurencyjności opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz Indeksu Wolności Gospodarczej sporządzanego przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal. Nawet w rankingach, gdzie zmiana miejsc względem pozostałych krajów była najmniejsza, czyli w rankingach Doing Business Banku Światowego i Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, wystąpił awans aŝ o 6 pozycji. Jasno pokazuje to, Ŝe obecnie jakość rządzenia w Polsce poprawia się w stosunku do innych krajów, co sprawia, Ŝe Polska zbliŝa się do liderów tych rankingów. Gdyby na przykład w rankingu Globalnego Indeksu Konkurencyjności Polska przesuwała się w przyszłości tak szybko jak w trakcie dotychczasowych rządów PO-PSL, to znalazłaby się w 1-szej dziesiątce najlepszych państw na świecie juŝ w roku Rysunek 2. Pozycja Polski w rankingach najwaŝniejszych indeksów gospodarczych Pozycja w rankingu Lata podlegające ocenie Indeks Wolności Gospodarczej (Heritage Foundation i The Wall Street Journal) Wolność Gospodarcza na Świecie (Instytut Frasera) Doing Business (Bank Światowy) Globalny Indeks Konkurencyjności (Światowe Forum Gospodarcze) Światowy Rocznik Konkurencyjności (International Institute for Management Development) Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. W kaŝdym przypadku ostatnim ocenionym rokiem jest 2009, oprócz Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, dla którego ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation oraz International Institute for Management Development. Wszystkie indeksy wyraźnie pokazują jednak nie tylko znaczącą poprawę pozycji w rankingach w stosunku do roku początkowego (2007), ale takŝe to, Ŝe zmiany za rządów PO- 7

8 PSL zawsze były korzystne, co nie było niestety regułą w trakcie poprzednich rządów. Ponadto nawet w przypadkach, gdy poprzedni rząd polepszył pozycję Polski w rankingu, rząd PO-PSL zrobił to o wiele skuteczniej. Największe róŝnice w tym względzie w stosunku do poprzedniego rządu pokazuje ranking Globalnego Indeksu Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, w którym za rządów koalicji PO-PSL Polska awansowała aŝ o 14 miejsc, zaś w okresie poprzednich rządów spadła aŝ o 8. RóŜnice te pokazują, Ŝe jakość rządzenia w Polsce, w porównaniu do innych krajów, poprawia się zdecydowanie szybciej niŝ miało to miejsce wcześniej (patrz rys. 3). Rysunek 3. Zmiana pozycji Polski w rankingach najwaŝniejszych indeksów gospodarczych Poprawa (+) lub pogorszenie (-) w rankingu o liczbę miejsc Indeks Wolności Gospodarczej (Heritage Foundation i The Wall Street Journal) 0 Wolność Gospodarcza na Świecie (Instytut Frasera) Doing Business (Bank Światowy) Globalny Indeks Konkurencyjności (Światowe Forum Gospodarcze) Zmiana w latach Zmiana w latach Światowy Rocznik Konkurencyjności (International Institute for Management Development) Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. W kaŝdym przypadku ostatnim ocenionym rokiem jest 2009, oprócz Wolności Gospodarczej na Świecie Instytutu Frasera, dla którego ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation oraz International Institute for Management Development. Jak pokazują szczegółowe podindeksy (patrz rys. 4), które są częścią składową wyŝej przytoczonych kompleksowych indeksów gospodarczych, za rządów PO-PSL Polska poprawiła swoją pozycję i awansowała bardziej niŝ w ciągu poprzedniego rządu w kluczowych dziedzinach takich jak: regulacje korzystne dla rozwoju gospodarczego (czyli zapewnienie praw własności) i efektywność państwa, polityka fiskalna, a takŝe szeroko pojęta deregulacja. 8

9 DuŜe znaczenie nie tylko z gospodarczego punktu widzenia ma takŝe poziom korupcji. Najbardziej znaną oceną w tym względzie jest Indeks Percepcji Korupcji tworzony przez Transparency International. W trakcie rządów koalicji PO-PSL pozycja Polski w rankingu tej organizacji polepszyła się aŝ o 17 miejsc (z 58-ego miejsca na 41-sze), w ciągu poprzedniego rządu zaledwie o 3 pozycje, natomiast w latach spadła aŝ o 16 miejsc. Rysunek 4. Zmiana pozycji Polski w najwaŝniejszych obszarach wchodzących w skład indeksów gospodarczych, a takŝe w rankingu Indeksu Percepcji Korupcji Podindeksy korzystnych regulacji i efektywności państwa Podindeksy polityki fiskalnej Prawa własności -6 Struktura prawna i zabezpieczenie praw własności Efektywność państwa -80 Wolność fiskalna Rozmiar państwa: wydatki, podatki i przedsiębiorstwa -71 Płacenie podatków (Indeks Wolności Gospodarczej) (Wolność Gospodarcza na Świecie) (Światowy Rocznik Konkurencyjności) (Indeks Wolności Gospodarczej) (Wolność Gospodarcza na Świecie) (Doing Business) Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana w latach Wolność biznesu Podindeksy deregulacji Rozpoczynanie działalności gospodarczej 2 12 Efektywność biznesu Pozycja w rankingu Indeks Percepcji Korupcji (Transparency International) Poprawa w rankingu (Indeks Wolności Gospodarczej) (Doing Business) (Światowy Rocznik Konkurencyjności) Zmiana w latach Zmiana w latach Zmiana pozycji w rankingu: -w latach w latach w latach Pozycja w rankingu Uwaga: Zaprezentowano najnowsze dane. Ostatnim ocenionym rokiem jest Źródła: oprac. własne na podst.: Instytut Frasera (2010), Bank Światowy (róŝne lata), Światowe Forum Gospodarcze (róŝne lata), a takŝe strony internetowe The Heritage Foundation, International Institute for Management Development oraz Transparency International Polska. W dalszej części raportu skrótowo opisano najwaŝniejsze działania z zakresu Ministerstwa Finansów, które wpłynęły na tak znaczącą poprawę oceny naszego kraju w świetle międzynarodowych indeksów gospodarczych. 9

10 I. Dla przedsiębiorców 1. Wprowadzenie zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy Wprowadzono domniemanie uczciwości podatnika w postępowaniach podatkowych. Jeśli wystąpi podejrzenie naruszenia prawa obywatel, poza enumeratywnie określonymi przypadkami, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku, na podstawie nieostatecznej decyzji nie tylko pierwszej, ale takŝe drugiej instancji, o ile nie zostanie nałoŝony rygor natychmiastowej wykonalności. Wprowadzono obowiązek wcześniejszego (z 7 dniowym wyprzedzeniem) zawiadamiania podatnika o planowanej u niego kontroli, a takŝe skrócono czas kontroli, który uzaleŝniono od wielkości firmy. NałoŜono obowiązek informowania o nieuwzględnionych zastrzeŝeniach pokontrolnych podatnika wraz z argumentacją (uzasadnieniem faktycznym i prawnym) takiego stanowiska. Wprowadzono 6-ciomiesięczny termin na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej. Rozszerzono zakres uprawnień osoby wyznaczonej do reprezentowania kontrolowanego w trakcie kontroli. Wprowadzono moŝliwość złoŝenia oświadczenia zamiast zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków publicznoprawnych podmiotów, których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Ograniczono wykonywanie przez SłuŜbę Celną stałych kontroli w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Ograniczono wykonywanie przez SłuŜbę Celną stałych kontroli w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Oparto kontrole wykonywane przez SłuŜbę Celną na analizie ryzyka, co ograniczyło ilość przeprowadzanych kontroli, a zarazem podniosło ich skuteczność. Wprowadzono jednolity tryb postępowania audytowego prowadzonego przez organy SłuŜby Celnej (w miejsce dotychczasowych dwóch trybów), co pozwoliło na 10

11 skrócenie czasu wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych oraz świadectwa upowaŝnionego przedsiębiorcy, a takŝe zintensyfikowało współpracę organów SłuŜby Celnej z przedsiębiorcami. 2. Ogólne ułatwienia podatkowe Ułatwiono składanie deklaracji przez Internet - aktualnie moŝna złoŝyć 77 rodzajów deklaracji podatkowych. Tylko w 2011 r. przez Internet złoŝono około 4,3 mln deklaracji (stan na dzień r.). Dla porównania w 2010 r. złoŝono około 3,4 mln deklaracji. UmoŜliwiono dokonywanie zapłaty podatków przez mikroprzedsiębiorców zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej. Zmieniono zakres odpowiedzialności za długi podatkowe tak, Ŝe nabywca składników majątków przedsiębiorstwa nie będzie ponosił solidarnie odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe. Wprowadzono uprawnienie przedsiębiorcy do uzyskania zaświadczenia o stanie ewentualnych zaległości podatkowych dla okazania go nabywcy naleŝącego do niego, zbywanego majątku. Wyłączono odpowiedzialność podatkową wspólników za osobiste zaległości podatkowe innych wspólników z tytułu działalności spółki. Złagodzono kary nakładane na przedsiębiorców. ObniŜono m.in. wysokości kar nakładanych na podmioty zbiorowe poprzez urealnienie wysokości środka karnego tak, aby wysokość kary odpowiadała realiom gospodarczym. Wprowadzono obniŝoną stawkę odsetek za zwłokę (w wysokości ¾ stawki podstawowej) od zaległości z korekt deklaracji złoŝonych przez podatnika z jego własnej inicjatywy bez jakichkolwiek działań organu podatkowego. WydłuŜono termin na złoŝenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wprowadzono moŝliwość uzupełniania brakującej opłaty od wniosku o interpretację indywidualną. 3. Ułatwienia w rachunkowości i rozliczeniach Podniesiono z 800 tys. do 1,2 mln euro limit przychodów, od którego przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić księgę rachunkową, przez co więcej podmiotów moŝe prowadzić uproszczoną księgowość, odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy kwartalnie a nie tylko miesięcznie, a takŝe skorzystać z jednorazowej amortyzacji. 11

12 Zniesiono zasadę walutowości, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą rozliczać się w walutach innych niŝ złoty bez zezwolenia prezesa NBP. Ułatwia to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka kursowego. 4. Ułatwienia w podatku VAT Skrócono podstawowy terminu zwrotu VAT ze 180 do 60 dni, dzięki czemu podatnicy szybciej otrzymują zwrot podatku, co korzystnie wpływa na ich płynność finansową. Zlikwidowano 30% sankcję nakładaną w przypadku nieprawidłowego sporządzenia deklaracji. UmoŜliwiono otrzymanie zwrotu VAT nawet pomimo braku sprzedaŝy opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym, co takŝe poprawia płynność finansową przedsiębiorstw. UmoŜliwiono odliczanie VAT z tytułu poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów brak konieczności odwołania się przy kwalifikacji danego wydatku do przepisów o podatku dochodowym. WydłuŜono termin na odliczenie podatku wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych z dwóch do trzech okresów rozliczeniowych. Pozwala to na uelastycznienie dokonywanych rozliczeń podatku VAT i ogranicza konieczność składania korekt deklaracji. UmoŜliwiono zwrot podatku VAT byłym wspólnikom spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej w przypadku rozwiązania takiej spółki. Dzięki temu zrównano uprawnienia przysługujące osobom fizycznym. UmoŜliwiono nieskładanie deklaracji podatkowych w sytuacji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, co zmniejszyło obciąŝenia zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych. Zniesiono zakaz odliczania podatku, gdy udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%. Zniesiono zakaz dokonywania korekt rocznych VAT w sytuacji, gdy róŝnica pomiędzy proporcjami (wstępną i wykonaną) nie przekracza 2 pkt procentowych. Ujednolicono zasady dokonywania korekt deklaracji, dzięki czemu podatnicy zyskali moŝliwość skorygowania deklaracji po kontroli podatkowej. 12

13 Zliberalizowano zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących w przypadku udzielania rabatów okresowych tak, Ŝe podatnik udzielający takiego rabatu moŝe wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. UmoŜliwiono obrót tzw. ekofakturami (tj. fakturami elektronicznymi) bez konieczności uŝywania podpisu elektronicznego, dzięki czemu faktury elektroniczne stały się realną (i o wiele tańszą) alternatywą dla faktur papierowych. Dotyczy to m.in. wystawiania i przesyłania faktur oraz ich przechowywania. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie ma konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących (m.in. o świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju). Zniesiono obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym, co poprawiło płynność finansową przedsiębiorstw i ułatwiło rozpoczynanie takiej działalności gospodarczej. Wprowadzono magazyny konsygnacyjne, które ułatwiają przemieszczanie towarów przez podatnika do innego państwa unijnego. Zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń przez podatników rozliczających podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wcześniej podatnicy ci obowiązani byli do składania do organu celnego zabezpieczenia w wysokości kwoty podatku. Zniesiono obowiązek składania zabezpieczenia w przypadku importu towarów zwolnionych z VAT, gdy miejscem ich przeznaczenia jest inne państwo członkowskie, a wywóz następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Poprawiło to płynność finansową przedsiębiorstw. UmoŜliwiono rozliczanie VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Upowszechniono instytucję przedstawiciela podatkowego, która ułatwiła rozliczenie podatku VAT związanego z importem towarów przesyłanych następnie za granicę. Zwiększono do 150 tys. zł od 2011 r. (od 2008 r. do 50 tys. zł, od 2010 r. do 100 tys.) limit obrotu, poniŝej którego podatnik moŝe korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Znacząco zmniejszyło to obciąŝenia administracyjne małych przedsiębiorstw poniewaŝ podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji dla potrzeb podatku (a jedynie ewidencji uproszczonej), składania deklaracji i wpłacania podatku. 13

14 Podniesiono limit obrotu, poniŝej którego podatnik uznawany jest za małego podatnika, dzięki czemu szersza grupa podatników moŝe korzystać z preferencji w rozliczaniu podatku VAT (moŝliwość rozliczania kwartalnego bez konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek). Skrócono z 3-ech lat do 1-go roku termin powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku jego wcześniejszej utraty. Dzięki temu szersza grupa podatników moŝe korzystać ze zwolnień podmiotowych. Dokonano uproszczenia procedury przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych. Rozszerzono zakres sytuacji, w których moŝe być stosowana tzw. ulga na złe długi, co poprawi płynność finansową przedsiębiorstw. Dokonano zmian w systemie naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie surowcami wtórnymi, np. złomem, które korzystnie wpływają na konkurencyjność firm legalnie działających na rynku. UmoŜliwiono podatnikom świadczącym usługi dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, stosowanie stawki 0% bez konieczności gromadzenia dodatkowych dokumentów związanych z ustalaniem statusu kontrahentów. 5. Ułatwienia w podatkach PIT i CIT Zaliczono do kosztów podatkowych koszty zaniechanych inwestycji i wpłaty na fundusz szkoleniowy. UmoŜliwiono podatnikom wybór zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych: co miesiąc, jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne. Zaliczono do kosztów uzyskania przychodów podatek naleŝny VAT od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy warunkiem ich przekazania jest wcześniejsze nabycie produktów przez otrzymującego (tzw. sprzedaŝ premiowa). Uznano za koszt podatkowy koszty wytworzenia lub ceny nabycia dóbr spoŝywczych przekazanych na cele charytatywne organizacjom poŝytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. WydłuŜono o jeden rok okres na wykorzystanie środków funduszu innowacyjności (w roku, w którym zostały przekazane do tego funduszu lub w następnym roku). 14

15 W latach podwyŝszono limit jednorazowej amortyzacji z 50 tys. do 100 tys. euro. Ujednolicono zasady przeliczania na złote przychodów i innych wartości wyraŝonych w walutach obcych. UmoŜliwiono zaliczanie do przychodów z działaności gospodarczej odpłatne zbycie tzw. pierwotnych świadectw pochodzenia energii otrzymanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. UmoŜliwiono opodatkowanie 19%-ową stawką osobom, które zamierzają świadczyć dla swojego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności, które w poprzednim roku wykonywały jako pracownicy. Zlikwidowano zryczałtowany 10%-owy podatek z remanentu likwidacyjnego w spółkach niebędących osobami prawnymi i u osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. 6. Ułatwienia w podatku akcyzowym Odstąpiono od regulowania stawek akcyzy w rozporządzeniu (do wysokości maksymalnych stawek ustawowych) na rzecz konkretnych stawek w ustawie, co zapewniło podmiotom większą pewność prowadzenia działalności gospodarczej. Zrezygnowano z opodatkowania akcyzą tzw. wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (z wyłączeniem samochodów osobowych), co obniŝyło obciąŝenie finansowe i formalne podmiotów prowadzących działalność w zakresie takich wyrobów jak np. kosmetyki. Odstąpiono od wpłat miesięcznych akcyzy od energii elektrycznej i umoŝliwiono zapłatę akcyzy przez podatników juŝ przy wystawieniu faktury prognozowej, co zlikwidowało konieczność podwójnego księgowania płatności. W miejsce systemu opartego na papierowej dokumentacji, wprowadzono elektroniczny system obsługujący przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co przyspieszyło uwalnianie środków stosowanych jako zabezpieczenie. Rozszerzono katalog podmiotów i przypadków, w których moŝna złoŝyć ryczałtowe zabezpieczenie akcyzowe, co w znaczny sposób obniŝyło poziom obciąŝenia finansowego z tytułu zabezpieczenia akcyzowego. UmoŜliwiono w odniesieniu do wyrobów ropopochodnych stosowanie niŝszego zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości 15% (wcześniej 30%), co poprawiło 15

16 płynność finansową przedsiębiorców i dało moŝliwość dalszego obniŝenia poziomu obciąŝenie finansowego z tytułu zabezpieczenia akcyzowego. Zrezygnowano ze stosowania podwójnej klasyfikacji wyrobów akcyzowych na rzecz stosowania tylko jednej klasyfikacji (CN), co ułatwiło klasyfikację tych wyrobów i wyeliminowało w praktyce rozbieŝności w klasyfikacji. Zniesiono obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym w przypadku wytwarzania win gronowych z upraw własnych, alkoholu etylowego (do 10 hl) oraz wyrobów, od których zapłacono przedpłatę akcyzy. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący działalność w ww. zakresie zostali uwolnieni od wymogów formalnych związanych z załoŝeniem i prowadzeniem składu podatkowego. Zmniejszono stawkę podatku akcyzowego dla piwa produkowanego w małych browarach. Ułatwienie działalności w tym zakresie widać wyraźnie na półkach sklepowych zwiększyła się dostępność piwa regionalnego z małych browarów. Rozszerzono regulacje umoŝliwiające produkcję wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym o produkcję wyrobów akcyzowych z wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. UmoŜliwiło to np. mieszanie paliw Ŝeglugowych na bunkierkach. UmoŜliwiono objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy wszystkich, a nie tylko niektórych wyrobów akcyzowych pochodzących z importu, co zapewniło stosowanie takich samych zasad w stosunku do wszystkich, importowanych wyrobów akcyzowych i uprościło import tych wyrobów. Wprowadzono jednofazowość opodatkowania samochodów osobowych akcyza jest płacona jednorazowo bez względu na dalszą odsprzedaŝ samochodu, co odformalizowało system zapłaty akcyzy w przypadku samochodów osobowych. Wprowadzono preferencje dla ambulansów medycznych polegające na nie wliczaniu do podstawy ich opodatkowania specjalistycznego wyposaŝenia medycznego, co spowodowało de facto, obniŝenie poziomu opodatkowania ambulansów medycznych. Zrezygnowano z opodatkowania samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo jeŝeli w ciągu 30 dni od nabycia wewnątrzwspólnotowego zostały one dostarczone wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowane, co poprawiło warunki dla eksportu samochodów z Polski. Zniesiono obowiązek składania informacji podsumowujących w związku z nabyciem lub dostawą wewnątrzwspólnotową samochodów osobowych w zakresie prowadzonej 16

17 działalności gospodarczej, co odformalizowało wewnątrzwsólnotowy obrót samochodami osobowymi. UmoŜliwiono wydawanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od większej partii nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, co odformalizowało obrót na terytorium kraju samochodami osobowymi pochodzącymi z nabycia wewnątrzwspólnortowego. UmoŜliwiono w sprawach z zakresu akcyzy stosowanie w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym wiąŝących informacji taryfowych wydawanych na podstawie przepisów prawa celnego, co dało podatnikom dodatkową pewność w kontaktach z organami podatkowymi. Wyłączono z opodatkowania akcyzą strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych, co zmniejszyło obciąŝenia fiskalne i uprościło rozliczenia tych strat. Uproszczono stosowanie administracyjnego dokumentu towarzyszącego poprzez rezygnację z szeregu obowiązków takich jak: - ewidencjonowanie i pieczętowanie urzędowymi pieczęciami tych dokumentów przed ich wypełnieniem, - szczególny sposób uzyskiwania formularzy tych dokumentów, - potwierdzanie przez naczelnika urzędu celnego na takim dokumencie odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę. UmoŜliwiono kaŝdemu podatnikowi, a nie jak wcześniej tylko prowadzącemu skład podatkowy, obniŝenie naleŝnej akcyzy o akcyzę zapłaconą od zareklamowanych wyrobów akcyzowych w przypadku uznania przez podatnika ich reklamacji, co pozwoliło na nieopodatkowywanie wyrobów akcyzowych, które z winy producenta nie podlegają sprzedaŝy. UmoŜliwiono rozliczenie akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zwróconych do składu podatkowego w wyniku reklamacji nie tylko w przypadku ich zniszczenia w składzie podatkowym, ale takŝe w przypadku ich zniszczenia poza składem, co wpływa na usprawnienie tego typu procesów, np. przy niszczeniu papierosów w spalarniach. UmoŜliwiono ponowne wprowadzenie do składu podatkowego i objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu odbierającego, jak równieŝ dostarczonych do tego podmiotu, ale zwracanych np. w wyniku reklamacji, co odformalizowało system procedury zawieszenia poboru akcyzy 17

18 i uchroniło podatników od płacenia akcyzy od wyrobów akcyzowych, których w rzeczywistości nie chcą i nie będą zuŝywać. UmoŜliwiono uzyskanie zwrotu akcyzy zapłaconej przez prowadzącego skład podatkowy, który otrzymał dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim, w którym doszło do naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, co wyeliminowało moŝliwość dwukrotnego zapłacenia akcyzy od tych samych wyrobów akcyzowych lecz w róŝnych krajach unijnych. Ograniczono ilość przekazywanych dokumentów przez właściciela wyrobów akcyzowych, który wyprowadził te wyroby z cudzego składu podatkowego, do właściwego urzędu celnego. Zliberalizowano wymogi dotyczące danych NIP, PESEL i REGON podawanych w oświadczeniu składanym przez podmioty nabywające olej opałowy do celów opałowych w taki sposób, Ŝe wystarczy podanie jednej z tych danych, co odformalizowało system oświadczeń. Uproszczono składanie oświadczeń dotyczących oleju opałowego poprzez umoŝliwienie publicznym szkołom i placówkom, publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz publicznym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej złoŝenie jednorazowego oświadczenia w umowie między sprzedawcą a nabywcą tego oleju. Poza uproszczeniem systemu oświadczeń pozwala to na unikanie ewentualnych błędów w oświadczeniach i ogranicza koszty z tym związane. 7. Ułatwienia cła Zorganizowano Informację SłuŜby Celnej na wzór Krajowej Informacji Podatkowej i dokonano centralizacji informacji celnej oraz zacieśniono współpracę z przedsiębiorcami, co ułatwiło legalną działalność gospodarczą i usunęło bariery biurokratyczne. Wprowadzono status tzw. UpowaŜnionego Przedsiębiorcy i ułatwienia związane z posiadaniem takiego statusu takie jak ograniczenie kontroli, szybszy i łatwiejszy dostęp do procedur uproszczonych. UmoŜliwiono przesyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych bez konieczności przedkładania formy papierowej i większości towarzyszących im dokumentów: - W systemie kontroli eksportu forma elektroniczna stała się wyłączną formą dokonywania zgłoszeń wywozowych, co znacznie przyspiesza obsługę wywozowych zgłoszeń celnych. 18

19 - Zrezygnowano z obowiązku przedkładania większości papierowych załączników do zgłoszenia wywozowego. - Wprowadzono dla przedsiębiorców moŝliwość elektronicznego sprostowania zgłoszenia tranzytowego. UmoŜliwiono przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT nie tylko za pomocą witryny internetowej, ale takŝe em. Dzięki temu udział takich zgłoszeń w formie elektronicznej wzrósł z 60% do ponad 85%, co skróciło ich czas obsługi. Zamiast zaświadczenia wprowadzono moŝliwość złoŝenia organowi celnemu oświadczenia potwierdzającego brak zaległości w podatkach i składkach, a takŝe potwierdzającego zarejestrowanie jako podatnika czynnego. Odformalizowano wymogi do uzyskania niektórych pozwoleń celnych poprzez uproszczenie wniosków, zmniejszenie liczby załączników, zlokalizowanie obsługi bliŝej klienta np. uprawnienia do wydawania pozwoleń na prowadzenie składu celnego przeniesiono na szczebel naczelnika urzędu celnego. Uproszczono wzór wniosku o utworzenie wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego, ograniczono liczbę załączników oraz zmniejszono liczbę wymaganych informacji dla UpowaŜnionych Przedsiębiorców. Zastąpiono wymóg podawania i załączania zaświadczeń potwierdzających posiadanie numeru NIP, REGON, VAT itp. europejskim numerem EORI, który stał się jedynym numerem identyfikującym przedsiębiorcę przed organami celnymi. Zmieniono zasady wpisu osób oraz formę prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, co pozwoliło skrócić procedury wpisu i szybciej reagować na zmiany związane z działalnością gwarantów. 8. Ułatwienia w innych podatkach Zniesiono opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych restrukturyzacyjnych czynności spółek kapitałowych. Ograniczono liczbę przypadków objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zmianie umowy spółki kapitałowej. Wprowadzono preferencje dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej umoŝliwiające 32-krotną obniŝkę stawki podatku od nieruchomości przy zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. 19

20 Rozszerzono zakres preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, tak by opodatkowaniu tą stawką podlegały równieŝ powierzchnie niezajęte bezpośrednio lecz związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. 20

21 II. Dla wszystkich obywateli 1. Ułatwienia w podatku PIT Zrównano obciąŝenia podatkowe osób pracujących za granicą (tzw. abolicja podatkowa). Zniesiono 20%-ową stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierŝawy, poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą. UmoŜliwiono składanie deklaracji podatkowych przez Internet bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. UmoŜliwiono podpisanie przez jednego małŝonka wniosku o łączne opodatkowanie dochodów małŝonków (jeden podpis na zeznaniu podatkowym). UmoŜliwiono wykorzystanie ulgi na Internet w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych np. telefonów komórkowych czy kawiarenki internetowej, rezygnując przy tym z dokumentowania tych wydatków fakturą VAT. Ujednolicono termin przekazania 1% na rzecz organizacji poŝytku publicznego. 2. Ułatwienia w podatku VAT Zwolniono z VAT połączenia telefoniczne i sms-y na cele charytatywne. Wprowadzono moŝliwość bezgotówkowego zwrotu podatku VAT zapłaconego przez podróŝnych i wydłuŝono okres na dokonywanie jego korekt w tym systemie. Doprecyzowano treść dokumentu tax free uŝywanego przy zwrocie podatku VAT podróŝnym tak, aby wyeliminować trudności z jego prawidłowym wypełnieniem. 3. Ułatwienia w zarządzaniu finansami osobistymi Wprowadzono instytucję leasingu konsumenckiego, skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co poprawi dostępność niektórych produktów dla obywateli. Uproszczono procedurę uzyskania kredytu studenckiego. Aby udowodnić, Ŝe jest się studentem, wystarczy legitymacja studencka. 4. Solidarność z powodzianami W związku z powodzią w 2010 r. zwolniono z opodatkowania przychody otrzymane na usuwanie skutków powodzi. Zwolnienie dotyczy wszelkiego rodzaju nieodpłatnych 21

22 lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych na usuwanie skutków powodzi jak równieŝ darowizn otrzymanych na ten cel. Z opodatkowania zwolniono równieŝ: - środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych; - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; - środki otrzymane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; - umorzone poŝyczki np. z PFRON i refundacje przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do 31 grudnia 2011 r. zwolniono z opłaty skarbowej dokumenty i czynności podejmowane w sprawach związanych z powodzią. Do 31 grudnia 2012 r. zwolniono z podatku od spadków i darowizn darowizny, jeŝeli zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi. Za koszt podatkowy uznawane są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z otrzymanych darowizn. Oddający w uŝyczenie, do kosztów podatkowych moŝe zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych poszkodowanym w wyniku powodzi do nieodpłatnego uŝywania. 22

23 III. To nie wszystko 1. Łatwiejsze zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw Uproszczono prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych przez jednostki, które zawiesiły działalność (ustawa uchwalona przez parlament). 2. Ułatwienia w podatkach i parapodatkach Wprowadzenie systemu pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą (tzw. Single Window) poprzez umoŝliwienie przedsiębiorcom oraz organom administracji zaangaŝowanym w obrót towarowy z zagranicą przekazywanie wszelkich danych i dokumentów poprzez jeden punkt dostępu oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej obsługi obrotu towarowego z zagranicą (koncepcja zatwierdzona przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności). Zniesienie opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaŝy w budynkach lub częściach budynków będących targowiskami pod dachem oraz halami uŝywanymi do targów, aukcji i wystaw (ustawa uchwalona przez parlament). 3. Likwidacja zbędnej biurokracji Likwidacja NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. PESEL będzie jedynym identyfikatorem podatkowym dla osób objętych tym rejestrem. Jednocześnie w przypadku, gdy NIP będzie wciąŝ wymagany, będzie on nadawany automatycznie, a nie w drodze decyzji administracyjnej, co skróci czas jego nadawania (projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów). 4. Łatwiejsze uzyskiwanie zezwoleń Przekazanie naczelnikom urzędów celnych kompetencji do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest niska, ułatwi to podmiotom organizowanie tego typu loterii i gier (w parlamencie trwają prace nad projektem ustawy). 23

24 Bibliografia Aghion P. i Howitt P. (1996), Research and development in the growth process, Journal of Economic Growth, Nr 1. Alesina A., Ardagna S., Nicoletti G. i Schiantarelli F. (2005), Regulation and Investment, Journal of the European Economic Association, Vol. 3, Nr 4. Bank Światowy (2007), Doing Business 2007: How to Reform, Washington DC. Bank Światowy (2008), Doing Business 2008, Washington DC. Bank Światowy (2009), Doing Business 2009, Washington DC. Bank Światowy (2010), Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, Washington DC. Bank Światowy (2011), Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, Washington DC. Bassanini A. i Ernst E. (2002), Labor Market Institutions, Product Market Regulations and Innovation: Cross Country Evidence, OECD Economics Department Working Papers, Nr 316. Blanchard O. i Giavazzi F. (2003), Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labour markets, Quarterly Journal of Economics, Nr 118. Cingano F., Leonardi M., Messina J. i Pica G. (2009), The effect of employment protection legislation and financial market imperfections on investment: Evidence from a firm-level panel of EU countries, CSEF Working Paper Series, Nr 227. Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F. i Shleifer A. (2002), The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, luty. Gwartney J.D., Hall J.C. i Lawson R. (2010), 2010 Economic Freedom Dataset, opublikowana w Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report, Economic Freedom Network. Krueger A.B. i Lindahl M. (2001), Education for growth: Why and for whom?, Journal of Economic Literature, Nr 39. Nicoletti G. i Scarpetta S. (2003), Regulation, Productivity, and Growth: OECD Evidence, World Bank Policy Research Working Paper, Nr 2944, styczeń. North D.C. i Thomas R.P. (1973), The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge University Press, Cambridge UK. 24

25 Światowe Forum Gospodarcze ( , , , , ), The Global Competitiveness Reports, Switzerland. Winston C. (1993), Economic deregulation: Days of reckoning for microeconomists, Journal of Economic Literature, Nr 31(3). Strony internetowe: The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom: Instytut Frasera: International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook: https://www.worldcompetitiveness.com/online/app/index.htm, Światowe Forum Gospodarcze: Transparency International Polska, Indeks Percepcji Korupcji: 25

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 1 Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym zawarta w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Tarnów, 2 czerwca 2011 roku Działania legislacyjne Pakiet na rzecz przedsiębiorczości zmiany 20 ustaw z prawa gospodarczego (MG

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT 1. NajwaŜniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2013 dotyczą:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Projekt z dnia 13 listopada 2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 868616 Temat: Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 21 Październik Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 868616 Koszt szkolenia: 430.00

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Deregulacja szansą polskiej gospodarki

Deregulacja szansą polskiej gospodarki Deregulacja szansą polskiej gospodarki Adam Jasser Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Rady Gospodarczej XI Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tarnów, 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo