Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA"

Transkrypt

1 Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację głównych działań sprzyjających i niesprzyjających realizacji zapisów "Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski do 2030 r." (APE), jakie podjęte zostały w drugim kwartale 2012 roku. Prowadzony w tym celu monitoring dotyczył następujących obszarów: efektywność energetyczna, energetyka rozproszona z ukierunkowaniem na odnawialną, restytucja mocy, sieci energetyczne, polityka transportowa, energetyka jądrowa i społeczne skutki odchodzenia od węgla. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA II kwartał 2012 Początek II kwartału 2012 roku był czasem przygotowania opinii i uwag do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przygotowanego i oddanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 22 marca 2012 roku. Ustawa ma transponować do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z 19 maja 2010 roku (czyli przekształconą dyrektywę 2002/91/WE). Przepisy tejże dyrektywy kładą szczególny nacisk na: skuteczne podejmowanie działań służących poprawie standardu energetycznego budynków poprzez wprowadzenie zdecydowanych instrumentów polityki zrównoważonej, takich jak: ustalenie wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków na poziomie optymalnym pod względem kosztów, przy użyciu odpowiedniego instrumentu obliczeniowego; system zachęt mających na celu upowszechnienie na rynku budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem zużycia energii i emisji CO 2, przy zastosowaniu wysoko efektywnych systemów alternatywnych, przy powszechnym systemie oceny energetycznej budynków i modułów budynków. W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, której publikację przewiduje się na styczeń 2013 roku, mają zostać uregulowane m.in. takie kwestie, jak: zapewnienie kontroli przez niezależny organ świadectw charakterystyki energetycznej budynków; protokoły z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji oraz kotłów; opracowanie wzorów takich protokołów; zapewnienie egzekwowania obowiązku przekazywania świadectw w przypadku sprzedaży budynku lub modułu budynku; wprowadzenie obowiązku zamieszczania informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków w reklamach komercyjnych w mediach; stosowanie zachęt finansowych; zmniejszenie barier rynkowych w celu promowania energooszczędnego sposobu budowania; wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków zajmowanych przez władze publiczne, często odwiedzane przez ludność, o powierzchni większej niż 500 m 2 (próg dotyczący powierzchni użytkowej zostanie 9 lipca 2015 roku obniżony do 250 m 2 ). Co więcej, ustawa wprowadzi obowiązek, aby w budynkach zajmowanych przez władze publiczne świadectwa charakterystyki energetycznej były umieszczane w widocznym miejscu. Dodatkowo, w ustawie zostanie przewidziana konieczność utworzenia przez rząd 1

2 centralnego, ogólnodostępnego elektronicznego rejestru, który będzie obejmował m.in. wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne, informujący o charakterystyce energetycznej tych budynków. W dniu 17 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Drugi Krajowy Plan Działań (KPD) dotyczący efektywności energetycznej dla Polski. Został on przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. KPD skierowany jest głównie do końcowych odbiorców energii elektrycznej, którzy kupują energię na użytek własny oraz do przedsiębiorstw energetycznych. Zawiera on informację o realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Zgodnie z KPD do 2016 roku oszczędność energii finalnej nie może być mniejsza niż 9 proc. jej średniego krajowego zużycia w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata Głównym środkiem służącym poprawie efektywności energetycznej w najbliższych latach będzie, zgodnie z KPD, system białych certyfikatów. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" mają za zadanie wspierać realizację projektów efektywnego wykorzystania energii. Jednym z takich programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma być program dopłat do kredytu na budowę domu energooszczędnego, którego projekt został skierowany do społecznych konsultacji w maju 2012 roku. W sierpniu 2012 roku projekt programu dopłat powinien trafić do zarządu i rady nadzorczej NFOŚiGW. Uruchomienie programu planowane jest na I kwartał 2013 roku. Celem programu ma być wsparcie budownictwa energooszczędnego w Polsce i uniknięcie emisji ok ton CO 2 rocznie. NFOŚiGW posiada na ten cel 300 mln zł, pochodzących z opłaty zastępczej URE. Okres obowiązywania programu przewidywany jest na lata Szacuje się, że zostanie nim objętych domów i mieszkań. Jak podaje NFOŚiGW, wysokość dopłat z programu może wynieść od zł do zł, w zależności od tego, czy będzie to mieszkanie, czy dom jednorodzinny oraz jaki będzie jego standard energetyczny, czyli osiągnięty wskaźnik zapotrzebowania budynku lub mieszkania na energię użytkową do ogrzewania. W przypadku mieszkania kwota dopłaty przewidziana jest w granicach od zł do zł, natomiast w przypadku domów od zł do zł. Dopłaty nie będą przyznawane na zainstalowanie konkretnych urządzeń, ale za osiągnięcie ambitnego standardu. Zgodnie z założeniami programu, z dopłat będą mogły skorzystać osoby fizyczne budujące lub kupujące domy jednorodzinne bądź mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów. Zdaniem NFOŚiGW skorzystanie z programu oznacza nie tylko niższe rachunki za energię, ale również wzrost wartości nieruchomości i obniżenie kosztów kredytu. W maju 2012 roku Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych projekty trzech rozporządzeń związanych z realizacją ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku. Pierwszy z nich, to projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Celem proponowanej regulacji jest zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania i weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 2

3 energetycznej, rozumianego jako działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Opracowanie zakresu i sposobu sporządzenia audytu efektywności energetycznej oraz danych i metod wykorzystywanych przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii ma umożliwić prawidłowe sporządzenie audytu efektywności energetycznej, który z kolei stanowi podstawę do przygotowania deklaracji przetargowej niezbędnej do uczestnictwa w przetargu w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu. Sposób sporządzenia audytu efektywności energetycznej jest uzależniony przede wszystkim od złożoności przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, dla którego jest wykonywany. Dla przedsięwzięć mniej skomplikowanych zaproponowana została w rozporządzeniu możliwość sporządzenia audytu efektywności energetycznej w sposób uproszczony, uwzględniający tylko analizę końcowego użytkowania energii, a wyłączający dystrybucję i przesył oraz urządzenia potrzeb własnych. Przedsięwzięcia bardziej złożone, składające się z wielu przedsięwzięć, wymagać będą zawsze wykonania audytu w sposób bilansowy, który wykonuje się przy zastosowaniu odpowiednio udokumentowanej metody obliczeniowej opartej na ogólnej wiedzy technicznej lub pomiarach. Drugi z przedstawionych do konsultacji społecznych projektów to projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 1. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku przetarg prowadzony będzie oddzielnie w trzech kategoriach przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, tj. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. W 3-6 projektu rozporządzenia określono tryb oraz formę składania oferty przetargowej (forma pisemna zaklejona koperta z ofertą przetargową, której wzór został zamieszczony w załączniku do rozporządzenia), okres między dniem ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu a dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert (nie może być dłuższy niż 45 dni), okres między dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert przetargowych, a dniem zakończenia postępowania przetargowego (nie może być dłuższy niż 4 miesiące). W 7-9 określono sposób powoływania i odwoływania członków komisji przetargowej wyznaczanej przez Prezesa URE i która gwarantować ma obiektywną ocenę przedłożonych ofert przetargowych. W 10 z kolei opisany został sposób otwarcia, weryfikacji, odrzucania oraz przyporządkowywania ofert przetargowych do każdej z kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z nim komisja przetargowa wybiera, w każdej z kategorii przedsięwzięć, oferty przetargowe, począwszy od oferty przetargowej o najwyższej wartości efektu energetycznego i kończąc na ofercie przetargowej, w której zadeklarowano wartość efektu energetycznego wyższą lub równą iloczynowi oferowanej średniej wartości efektu energetycznego oraz wartości współczynnika akceptacji ofert. Za pomocą proponowanej w rozporządzeniu formuły przetargu planuje się więc stymulować zachowania energooszczędne. Wybierane będą bowiem przedsięwzięcia, które przy najniższych kosztach dawać będą największe oszczędności energii, czyli osiągną najwyższą wartość efektu energetycznego. Trzeci z zaprezentowanych do konsultacji projektów rozporządzeń to projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie 1 3

4 szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej 2. W 1 projektu rozporządzenia określono wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu), które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski zawierający transakcje zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego na giełdzie towarowej. Określono także wysokość jednostkowej opłaty zastępczej (1000 złotych za 1 toe) oraz współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną. Zakres obowiązku uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej określono w toe na poziomie nie większym niż 3 proc. ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaży odbiorcom końcowym energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego lub kwoty transakcji ich zakupu na giełdzie towarowej i jednostkowej opłaty zastępczej. W kontekście ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku warto wspomnieć, że na początku czerwca 2012 roku rząd podjął decyzję o uwolnieniu zawodu audytora energetycznego. Zawód ten będzie odtąd realizowany na zasadzie prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej. Decyzję o deregulacji zawodu audytora podjęto zanim Ministerstwo Gospodarki zdążyło przygotować rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej. Przypomnijmy, że rozporządzenia te miały zostać wydane w związku z realizacją zapisów ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku. W związku z takim obrotem spraw Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, który przewiduje uchylenie przepisów dotyczących uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej, a pozostawia przepisy dotyczące sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Oznacza to, że będzie możliwość sporządzania audytów na potrzeby systemu białych certyfikatów bez konieczności potwierdzania przez zainteresowane podmioty swoich kwalifikacji przed komisją powoływaną przez Prezesa URE. W dniu 6 czerwca 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zorganizowało konferencję, na której przedstawiono stan działań w zakresie efektywności energetycznej, w tym m.in. nowy system znakowania urządzeń zużywających energię. Dzięki temu systemowi, jak tłumaczyli eksperci ministerstwa, konsumentom łatwiej będzie korzystać z efektywnych energetycznie produktów, co wpłynie na obniżenie rachunków za energię. Nowe wzory etykiet energetycznych ma wprowadzić ustawa dotycząca obowiązku informowania konsumentów o ilości zużycia energii przez poszczególne produkty, której projekt został przyjęta przez Radę Ministrów 12 czerwca 2012 roku. Na nowym, bardziej przejrzystym wzorze etykiety znajdą się m.in. piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kwh. Projekt ustawy określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o zużyciu energii przez poszczególne produkty. Dane takie będą oni zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących dane produkty. Co więcej, nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Dotychczas był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak pralki, zmywarki do naczyń czy lodówki. Powstanie również system kontroli prawidłowego etykietowania produktów. 2 4

5 Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne z kolei powierzone zostaną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z autopoprawką jest wypełnieniem postanowień dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Szybki tryb prac nad projektem ustawy spowodowany był kolejnym upomnieniem wystosowanym do polskiego rządu przez Komisję Europejską (KE) za niepoinformowanie jej o pełnym wdrożeniu unijnych przepisów do prawa krajowego. KE podjęła decyzję o skierowaniu do Polski tzw. uzasadnionej opinii, otwierając tym samym procedurę o naruszenie unijnych przepisów, co mogło skończyć się skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Projekt ustawy został przekazany do Sejmu. Niezależnie od wyżej opisanych procesów i działań po stronie rządowej, w II kwartale 2012 roku polskie organizacje zajmujące się efektywnością energetyczną wystosowały do premiera RP wniosek o powołanie pełnomocnika rządu, który zajmowałby się efektywnością energetyczną, gdyż uznały, że wyznaczenie specjalnej osoby, podobnie jak zostało to zrobione w przypadku energetyki atomowej, jest konieczne ze względu na rangę problemu. Pełnomocnik rządu ds. efektywności energetycznej odpowiedzialny mógłby być, ich zdaniem, za koordynację działań na rzecz efektywności energetycznej, w tym wdrażanie krajowego planu działań na rzecz efektywności energetycznej. Przypomnijmy, że obecnie zagadnieniem efektywności energetycznej zajmuje się sześć ministerstw. Z perspektywy Brukseli w II kwartale 2012 roku ważne były dwa działania/wydarzenia. 23 maja 2012 roku w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował konferencję na temat korzyści ekonomicznych z efektywności energetycznej dla Polski. Data konferencji zbiegła się z posiedzeniem COREPER w sprawie nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Na konferencji zaprezentowany został raport dotyczący potencjału rozwoju rynku pracy w wyniku realizacji programu głębokiej termomodernizacji (nawet nowych miejsc pracy netto). Dzięki realizacji programu głębokiej termomodernizacji w budownictwie można także będzie zmniejszyć import gazu nawet o 77 proc. w perspektywie roku Prace nad nową dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej udało się zakończyć w Brukseli w czerwcu 2012 roku na koniec duńskiego przewodnictwa w Radzie UE. W kolejnych miesiącach 2012 roku tekst dyrektywy będzie tłumaczony na języki narodowe, a we wrześniu 2012 roku planowane jest jej przyjęcie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Najnowsza wersja tekstu dyrektywy nie wygląda jednak dobrze. W ostatnich miesiącach dyrektywa została znacznie osłabiona przez kraje członkowskie. Już dziś wiadomo, że zaproponowane w niej mechanizmy i środki poprawy efektywności energetycznej nie pozwolą Unii Europejskiej zrealizować celu w zakresie efektywności energetycznej do 2020 roku. Najnowsza wersja tekstu dyrektywy zostanie przybliżona w kolejnym kwartale monitoringu. Wnioski w zakresie wpływu na realizację APE Wzmocnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej ma zdecydowanie pozytywne skutki w kontekście wdrażania Alternatywnej Polityki Energetycznej. W proponowanym 5

6 przez APE optymalnym scenariuszu rozwoju energetyki efektywność energetyczna ma bowiem kluczowe znaczenie. ENERGETYKA ROZPROSZONA Z UKIERUNKOWANIEM NA ODNAWIALNĄ II kwartał 2012 W kontekście założeń APE na uwagę zasługują dane Eurostatu, zgodnie z którymi udział energii pochodzącej ze źródeł odnawianych w zużyciu energii ogółem w 2010 r. wzrósł w Unii Europejskiej do 12,4 proc. Udział energii pochodzącej z OZE w UE w 2009 r. i 2008 r. wynosił odpowiednio 11,7 i 10,5 proc. W Polsce udział ten zwiększył się z 8,9 proc. w 2009 r. do 9,4 proc. w roku Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce powinien w 2020 r. osiągnąć poziom mniej więcej 15,5 procent. Podobną, wzrostową tendencję można zauważyć w przypadku danych dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Zgodnie z szacunkami Agencji Rynku Energii produkcja energii elektrycznej z OZE w roku 2011 wyniosła 12,5 TWh. Dodatkowo, w oparciu o dane przedstawione przez URE, w pierwszym kwartale roku 2012 zainstalowane moce w sektorze odnawialnych źródeł energii wzrosły o 436,653 MW, co stanowi 83% całości poziomu zainstalowanych nowych mocy OZE w całym 2011 roku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez REN 21, grupę ekspercką ds. energii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, odnawialne źródła energii na świecie zaspokoiły 16 proc. światowego zużycia energii w 2010 roku. Zgodnie z analizami ekspertów, inwestycje w sektorze OZE wzrosły w 2010 roku o 32 proc. osiągając 211 mld dolarów. Firma Ernst&Young opracowała raport na temat inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce. Zgodnie z analizami średni koszt instalacji 1 MW w energetyce wiatrowej wyniósł w latach około 7 mln zł. 27 proc. kwoty przekładało się na korzyści dla polskiej gospodarki. W oparciu o dane przedstawione przez Urząd Regulacji Energetyki w energetyce wiatrowej w Polsce zainstalowano już prawie 2 GW mocy (1968 MW). Energetyka wiatrowa w znaczący sposób wyprzedza inne technologie sektora OZE elektrownie wodne (950 MW) i instalacje spalające biomasę (485,4 MW). Wśród istotnych wydarzeń dla rozwoju polskiej energetyki z pewnością należy wymienić m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się 14 maja w Katowicach. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w trakcie EEC 2012 był kształt systemu wsparcia dla OZE w Polsce, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby nowych technologii w tym energetyki prosumenckiej czy inteligentnych sieci (smart grid). W Kongresie Gospodarczym udział wzięli prezydent RP Bronisław Komorowski, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , prezes Rady Ministrów w latach Jerzy Buzek, a także reprezentanci rządu i najwyższe władze województwa śląskiego. Najważniejszym wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym był Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Rio+20. Konferencja zorganizowana przez ONZ, w której uczestniczyło około 50 6

7 tysięcy delegatów, nie przyniosła porozumienia. Ekolodzy określają szczyt jako "spektakularną porażkę", zwracając uwagę, że działania podejmowane przez państwa na arenie międzynarodowej są niewystarczające, aby efektywnie chronić klimat. Na poparcie swojej argumentacji przywołują fakt, że w ciągu ostatnich 20 lat średnia temperatura na świecie zwiększyła się o 0,32 st. C. Dodatkowo, między rokiem 1990 a 2010 zanotowano 12 najgorętszych lat w historii. Również obserwatorzy szczytu są wobec niego krytyczni. Deklaracje przyjęte w trakcie Rio+20 są mało konkretne. Wbrew oczekiwaniom, nie wprowadzono zapisu o wstrzymaniu dopłat do paliw kopalnych, co miałoby pomóc w walce z emisjami CO 2. Ministerstwo Gospodarki zdecydowało się na przekształcenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji w Społeczna Radę Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada w nowym kształcie, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki, ma za zadanie opracowywać propozycje i koncepcje rozwiązań systemowych służących rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Rada ma też być łącznikiem pomiędzy międzyresortowym zespołem, a zainteresowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracuje. Komisja Europejska wydała ostrzeżenie, że unijne otoczenie prawne może okazać się niewystarczające, by po 2020 r. dokonać znaczącego przekształcenia w strukturze źródeł energii. KE poinformowała o rozpoczęciu prac nad nową dyrektywą UE mającą umożliwić osiągnięcie ambitnych celów związanych z energetyką. Wspomniany cel ma również zostać osiągnięty przez podwojenie budżetu UE w ramach Funduszu Spójności na rzecz efektywności energetycznej i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt ograniczenia ubóstwa energetycznego. W założeniu propozycja ma umożliwić pomoc 500 mln mieszkańców krajów rozwijających się w osiągnięciu do 2030 roku dostępu do energii elektrycznej pochodzącej ze zrównoważonych źródeł energii. Zgodnie z projektem, UE ma przeznaczyć na pomoc techniczną dla krajów słabo rozwiniętych 500 mln euro w ciągu najbliższych dwóch lat. Rząd polski wciąż kontynuuje prace nad dwiema, bardzo istotnymi dla rozwoju sektora OZE (stanowiącego jeden z filarów APE) ustawami. Pierwsza z nich to ustawa o odnawialnych źródłach energii. Po konsultacjach społecznych przedstawiono kolejny projekt ustawy. Podział systemu wsparcia ze względu na technologie został w nim utrzymany, przywrócono nieobecne w pierwszym projekcie zapisy zobowiązujące do utrzymania trwałości wsparcia i obowiązku zakupu całości energii produkowanej w źródłach OZE. Ustawa ma zostać uchwalona do końca roku 2012 i zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 roku. Drugą ustawą jest akt prawny dotyczący korytarzy przesyłowych. Najważniejszą informacją jest fakt, że Ministerstwo Gospodarki zakłada zakończenie prac i przyjęcie ustawy do końca roku Zgodnie z założeniami ministerstwa, ustawa usprawni funkcjonowanie otoczenia prawnego sektora energetycznego. Nowa regulacja będzie miała na celu umożliwienie przedsiębiorstwom sieciowym efektywne planowanie nakładów związanych z sieciami, które w najbliższych latach będą musiały sukcesywnie się zwiększać. Ustawa nałoży także nowe obowiązki na samorządy, które będą odpowiedzialne za opracowywania planów lokalizacji sieci. Przyrodnicze skutki rozwoju OZE 7

8 Na początku kwietnia br. opublikowana została w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej Nowa strategia energetyczna dla Europy , która została przyjęta jako rezolucja Parlamentu Europejskiego w dniu 25 listopada 2010 r.: W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy (2010/2108 (INI)). W dokumencie tym Parlament odnosi się do kontekstu biomasa i biopaliwa a różnorodność biologiczna. Zapisy tam zaproponowane stanowią dobrą podstawę do egzekwowania ochrony różnorodności biologicznej w procesie wykorzystywania OZE, a przede wszystkim biomasy i biopaliw. Podobnie jak w poprzednich kwartałach liczne doniesienia z Parlamentu Europejskiego oraz z innych instytucji europejskich wskazywały, że zmienia się ocena skutków wykorzystywania biomasy na cele energetyczne i biopaliw w transporcie z punktu widzenia efektów dla zmian klimatu i ubocznych skutków dla różnorodności biologicznej. Istnieje coraz szersza jest świadomość faktu, że nie jest to metoda bezproblemowej i znacznej redukcję emisji CO 2 i że jedynie po uwzględnieniu pełnego rachunku emisji wywoływanych przez zmiany w użytkowaniu ziemi (ILUC 3 ) może być uznawana za neutralną co do tych emisji. Jednocześnie może skutkować dużymi stratami w zakresie różnorodności biologicznej, a więc nie jest w porządku, gdy szeroko promuje się takie podejście. Według rozeznania przeprowadzonego w kwietniu 2012 r. przez redaktorów serwisu EurActiv wynika, że np. wcześniejsze ustalenia celów UE w zakresie udziału biopaliw wynikały przede wszystkim z przyczyn politycznych i oczekiwań różnych grup biznesu, a nie z przyczyn środowiskowych oraz że w czasie prac w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą w sprawie OZE odczuwalny był silny lobbing, szczególnie ze strony lobbystów reprezentujących francuskich farmerów związanych z cukrownictwem (wiązało się to z obniżeniem wsparcia dla produkcji cukru w ramach WPR po reformie z 2006 r.) oraz ze strony niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego (co wynikało z nakładania na przemysł coraz ostrzejszych wymogów redukcji emisji z transportu). W wyniku zmian w podejściu do wykorzystania biomasy i biopaliw należy się spodziewać (zgodnie z doniesieniami EuroActiv), że: jeszcze w 2012 r. Komisja Europejska ogłosi nowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw odnośnie pośredniego ich oddziaływania wynikającego ze zmian w użytkowaniu ziemi prace nad tymi kryteriami toczą się, ale ogłoszenia ich wyniku w II kwartale jeszcze nie było, w 2014 r. dyrektywa w sprawie OZE zostanie znowelizowana. W obu przypadkach należy się spodziewać istotnych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej decyzji. Efektem zmiany tego podejścia są również decyzje podjęte przez Komisję Europejską (zakomunikował o nich komisarz Andris Piebalgs w połowie kwietnia), iż UE nie będzie wspierać finansowo w ramach tzw. pomocy rozwojowej tych projektów energetycznych realizowanych w krajach rozwijających się, które odnoszą się do biopaliw (również nuklearnych oraz związanych z węglem kamiennym). Szukając sposobów na zmniejszenie negatywnych efektów wykorzystywania biopaliw, w tym przede wszystkim efektu ILUC, WWF zamówił specjalny raport 4, którego celem było przeanalizowanie różnych skutków (w tym dla różnorodności biologicznej) wykorzystywania pozostałości i odpadów z rolnictwa na cele produkcji biopaliw tzw. 3 Indirect Land Use Change pośredni wpływ zmian w użytkowaniu terenów. 4 Environmental impacts of the use of agricultural residues for advanced biofuels. German Biomass Research Center (DBFZ) and Oeko-Institute e.v. for WWF. 8

9 zawansowanych biopaliw, a na jego podstawie przygotował publikację 5, którą zaprezentowano w maju br. Szczegółowe przeanalizowanie wszystkich aspektów korzystania z tych biopaliw jest o tyle istotne, iż w nich pokłada się duże nadzieje w zakresie przyszłego dużego udziału OZE w całkowitym zużyciu energii (a może i 100%) m.in. w tzw. mapie drogowej UE do 2050 r. na rzecz dekarbonizacji. WWF wskazuje, że wykorzystywanie wszystkich pozostałości z produkcji rolnej na cele energetyczne (zabieranie ich z pól uprawnych) wywiera na pewno niekorzystne skutki dla różnorodności biologicznej zmienia warunki funkcjonowania ekosystemów, a dla niektórych organizmów, dla których są one schronieniem (w tym miejscem lęgów) lub źródłem pożywienia, stanowi ogromne zagrożenie. Niekorzystne jest to też dla gleb, które tracą duże ilości materii organicznej koniecznej dla ich prawidłowego funkcjonowania i wysokiej jakości użytkowej. W swych rekomendacjach WWF, na podstawie szerokiego przeglądu literatury naukowej przeprowadzonego w ramach zamówionych studiów, zwraca uwagę na konieczność ustalenia limitów pozyskiwania pozostałości z produkcji rolnej, by produkcję biopaliw można było uznać za zrównoważoną oraz na to, że nie można dyskusji o ich wykorzystywaniu na rzecz biopaliw odrywać od dyskusji o przyszłych kierunkach rozwoju systemów rolniczych i funkcji gleb, a w tym ich roli w sekwestracji węgla. Ze względu na stwierdzone potencjalne zagrożenia WWF wskazuje, że nie powinno się zezwalać na pozyskiwanie z pól uprawnych więcej niż 20-40% z tych pozostałości, choć niektórzy autorzy rekomendują maksymalnie 17,5%. W kwietniu 2012 r. ukazały się informacje nt. istotnej publikacji naukowej z czasopisma Journal of Applied Ecology (z numeru marcowego) 6 dotyczącej analiz wykonanych w Wielkiej Brytanii w zakresie oddziaływana farm wiatrowych na populacje ptaków na różnych etapach realizacji inwestycji, na podstawie danych od farm wiatrowych. Przedstawiono w niej wyniki studiów dotyczących wpływu wiatraków na 10 najważniejszych gatunków ptaków w 18 różnych miejscach płn. Anglii i Szkocji. Przebadano 18 farm wiatrowych spośród istniejących 300, w których pracuje ponad 3000 wiatraków. Praca wykonana przez ornitologów związanych z 4 organizacjami (RSPB, Scottish Natural Heritage oraz the British Trust for Ornithology) przynosi różnorodne wyniki. Zaskoczeniem dla autorów pracy były te wyniki, które dowodzą, że skala oddziaływania farm wiatrowych na populacje ptaków może być znacząca przede wszystkim na etapie budowy, powodując spadek zagęszczenia osobników poszczególnych gatunków ptaków na obszarze inwestycji. Szczególnie istotne może to być w odniesieniu do ptaków lęgowych negatywne oddziaływanie farm wiatrowych polega przede wszystkim na wypłoszeniu ich z rejonu inwestycji w związku z uciążliwościami wywołanymi przez prowadzone prace budowlane, po których ptaki mogą już nie powrócić na dany obszar. Przeprowadzone badania nie potwierdziły natomiast znaczącego negatywnego oddziaływania farm wiatrowych na populacje ptaków na etapie ich eksploatacji. Jakiekolwiek negatywne zdarzenia, np. śmierć ptaków w wyniku zderzeń z turbinami, mają jedynie charakter lokalny i nie wpływają na całą populację danego gatunku. Co więcej, wyniki obserwacji wskazują na to, że niektóre gatunki przyzwyczajają się do elektrowni wiatrowych. Badacze stwierdzili też duże zróżnicowanie reakcji i odporności na bodźce związane z farmami wiatrowymi u różnych gatunków ptaków. Wyniki te pokazują więc, iż dla minimalizacji negatywnych oddziaływań kluczowe znaczenie ma wybór lokalizacji dla farm wiatrowych oraz wybór okresu, w którym są one budowane. 5 Smart use of residues. Exploring the factors affecting the sustainable extraction rate of agricultural residues for advanced biofuels. Brussels, May 2012: 6 James W. Pearce-Higgins, Leigh Stephen, Andy Douse and Rowena H. W. Langston, Greater impacts of wind farms on bird populations during construction than subsequent operation: results of a multi-site and multispecies analysis. Journal of Applied Ecology, 49 (2012), , 9

10 Ważnym wydarzeniem było przygotowanie w maju br. przez Komitet Regionów opinii pt. Efektywność energetyczna w miastach i regionach różnice między obszarami wiejskimi a miastami (2012/C 225/06), w której poza efektywnością energetyczną poruszane jest też wielokrotnie zagadnienie odnawialnych źródeł energii. Komitet opowiada się za szerokim upowszechnianiem wykorzystania OZE, szczególnie za zdecentralizowaną produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Zagadnienie ewentualnych konfliktów związanych z negatywnymi oddziaływaniami na przyrodę nie zostało jednak w opinii poruszone. Specjalny raport EurActiv z czerwca br. wskazuje na duże zagrożenie deforestacją w krajach bałkańskich ze względu na tzw. ubóstwo energetyczne tamtejszych społeczności. Notowane jest tam nielegalne pozyskiwanie drewna w ogromnych ilościach na własny użytek i do tego spalane jest ono w bardzo niskoefektywny sposób. Aktywiści WWF z Bułgarii wskazują, iż konieczne jest wsparcie socjalne w zakresie dostępu do energii oraz na rzecz podniesienia efektywności jej wykorzystania bo inaczej skala zniszczenia lasów osiągnie poziom katastrofy ekologicznej. Kontekst OZE a różnorodność biologiczna można przedstawiać nie tylko jako oddziaływania wykorzystania OZE na różnorodność biologiczną. Dyskusje naukowców prowadzone na początku czerwca br. na Spitsbergenie na temat zagrożeń dla morskich ekosystemów pokazują też inny charakter tych relacji skala dzisiejszych zagrożeń dla tych ekosystemów, związanych z dzisiejszym rozwojem, w tym z zanieczyszczeniami mórz (m.in. w wyniku skażeń ropą naftową), z emisjami CO 2 i notowanym już ociepleniem jest ogromna, a tym samym jest ich zdaniem jednym z głównych argumentów za szerokim wykorzystaniem OZE. W kwietniu 2012 r. w Warszawie odbyły się rozmowy pomiędzy polskim ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem a ministrem przemysłu, energii i turystyki Hiszpanii José Manuelem Sorią, podczas których ważnym tematem był rozwój energetyki odnawialnej i wykorzystanie w Polsce doświadczeń Hiszpanii. Poinformowano, że firmy hiszpańskie inwestują w farmy wiatrowe na terenie Polski. W przekazanych opinii publicznej informacjach nt. tych rozmów nie było informacji o aspektach rozwoju energetyki odnawialnej wiążących się ze skutkami dla różnorodności biologicznej, ani ze strony gości z Hiszpanii, ani ze strony goszczącego ich resortu gospodarki. Doniesienia, iż w rejonie Kwidzyna (woj. pomorskie) powstaje największa w Europie plantacja biomasy (szybko rosnącej topoli hybrydowej) docelowo mającej zająć ok. 25 tys. ha mogą niepokoić. Ma to być podobno pierwsza w Europie plantacja drzew energetycznych o takiej skali. Wg danych z kwietnia br. drzewa posadzono już na powierzchni prawie tysiąca hektarów, a plantację zakładają International Paper Kwidzyn i Green Wood Resources na cele energetyczne. Według GWR Poland, hybrydowa topola jest idealnym surowcem do produkcji paliwa dla instalacji używających kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej). Koncern zamierza wykorzystywać drewno z tych plantacji jednak nie tylko do celów energetycznych, ale również jako surowiec do produkcji papieru. Tak duże plantacje szybko rosnących drzew (typowych monokultur) mogą jednak negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na różnorodność biologiczną, a brak jest informacji, czy rzetelna tego typu ocena została wykonana. Negatywne oddziaływanie może też wynikać z tego, gdzie te plantacje są zakładane dotychczasowe tereny rolnicze, które są w tym celu przekształcane mogą mieć dużą wartość przyrodniczą i mogą być objęte określonymi wymogami ochronnymi. Przykładami konfliktów związanych z relacją wykorzystanie OZE a ochrona różnorodności biologicznej są spory wokół planowanych lokalizacji farm wiatrowych pomiędzy inwestorami i władzami wydającymi im pozytywne decyzje lokalizacyjne a 10

11 organizacjami, które się temu sprzeciwiają twierdząc, że farmy te będą stanowiły zagrożenie dla przyrody. Jednym z takich przykładów była sprawa lokalizacji farmy wiatrowej Skarszewy Zamkowa Góra w woj. pomorskim, przeciwko której protestowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie ze Stowarzyszeniem Stop Elektrowniom Wiatrowym, prowadząc spór aż do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA poprzez orzeczenie wydane na początku maja br. oddalił jednak skargi kasacyjne obu stowarzyszeń oraz stwierdził, że opinie przedstawione przez OTOP nie podważyły opinii przedłożonych przez inwestora oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko, który zdaniem sądu był rzetelny i spełniający warunki określone w przepisach. Wyrok ten otwiera inwestorowi drogę do uzyskania pozwolenia na budowę. Trudno jednoznacznie ocenić, po której stronie była racja i na ile mocne były argumenty stowarzyszeń, bo trudno jest dotrzeć do rzetelnych i szczegółowych informacji dotyczących tej sprawy. Argumentacja stowarzyszeń odnosiła się do zagrożeń dla ptaków i nietoperzy, niedoskonałości raportu środowiskowego oraz co do braku niezależności jego autorów. Sąd nie podzielił tych argumentów i można sądzić, że w ogóle nie rozpatrywał merytorycznego sedna sporu, a jedynie aspekty formalne. NSA, jak to wynika z wcześniejszych orzeczeń w podobnych sprawach, stoi na stanowisku, że skutecznie kwestionować w sądzie lokalizację wiatraków może tylko ten, kto wykaże, że ma w tym interes prawny, czyli że między taką lokalizacją a własną, indywidualną sytuacją prawną istnieje bezpośredni związek ale wtedy nie ma mowy o interesie przyrody, tylko o interesie społecznym. Sprawa nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ciągnie się już ponad rok, relacjonowana była w poprzednich raportach z monitoringu. W tym czasie kilka wersji projektu poddawano już konsultacjom. W końcu I kwartału w marcu 2012 r. opracowano kolejny projekt i ponownie został on przekazany do konsultacji ( ). Ze względu na dużą ilość uwag do tego projektu, zgłaszanych głównie na początku kwietnia br., Ministerstwo Gospodarki ponownie wnioskowało o zdjęcie projektu z porządku obrad Komitetu RM zaplanowanych na 13 kwietniu 2012 r., argumentując tak samo jak poprzednio że w związku z otrzymanymi uwagami projekt wymaga jeszcze pogłębionych analiz i dyskusji roboczych z resortami zgłaszającymi istotne uwagi. W rejestrze Rządowego Centrum Legislacji do końca II kwartału nie ukazały się żadne nowe informacje nt. tego projektu brak podsumowania konsultacji ani nowej wersji projektu. Jak już podano w syntezie za okres 2011 r. i I kw r., wśród uwag zgłaszanych przez resorty w kwietniu br. znalazły się m.in. uwagi Ministerstwa Środowiska zgłosiło ono jedną bardzo istotną z punktu widzenia ochrony przyrody wnioskowało o dodanie kryterium wskazującego na to, iż biomasa wykorzystywana do produkcji biokomponentów nie może pochodzić z uprawy roślin należących do gatunków obcych wymienionych w rozporządzeniu MŚ z 9 września 2011 r. o gatunkach obcych o charakterze inwazyjnym 7. Zapowiadane od dawna rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata (czasem też zakres czasowy określano jako ) do tej pory nie zostało przyjęte. Jako podstawę do wydania tego rozporządzenia podaje się przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nie miało to być całkiem nowe rozporządzenie 8, a jedynie nowelizacja ustalająca na nowo Narodowe Cele Wskaźnikowe (ustawa wskazuje, iż ustalane mają być co 3 lata), a więc 7 Pełna nazwa tego rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 8 Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata

12 minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. W dniu 27 lipca 2011 r. projekt rozporządzenia został przesłany do rozpatrzenia przez Komitet stały Rady Ministrów, do końca II kw r. rozporządzenie to nie zostało ostatecznie podpisane, co ciekawe nie można obecnie ustalić etapu, na jakim znajdują się prace nad tym rozporządzeniem zniknęło ono bowiem z rejestru Rządowego Centrum Legislacji. Inicjatorzy zmiany wstrzymali prawdopodobnie prace nad nim do czasu zakończenia prac nad nowelizacją ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jak podano w syntezie, są obawy, czy nadmierny wzrost tego udziału nie będzie powodował zmian strukturalnych w rolnictwie, które mogą negatywnie oddziaływać na stan różnorodności biologicznej obszarów wiejskich. RESTYTUCJA MOCY II kwartał 2012 Według Mycle a Schneidera, francuskiego eksperta do spraw energetyki, w energetyce nuklearnej nie ma niczego nowoczesnego to energetyczna skamielina! Mamy dziś techniczne i ekonomiczne możliwości budowy nowej, opierającej się na źródłach odnawialnych energetyki. Nie chodzi tu jedynie o zastąpienie elektrowni węglowych wiatrakami, ale o skończenie ze scentralizowaną siecią energetyczną. Nowa sieć będzie znacznie bardziej podobna do Internetu. Czeka nas integracja sieci dostarczających różne źródła energii w nowe, hybrydowe połączenia. Będzie to system optymalizujący na bazie lokalnie dostępnych surowców energetycznych realizowanie zróżnicowanych potrzeb społecznych, w którym kluczowa stanie się komunikacja i koordynacja wysiłków. Pierwsze firmy już przygotowują się do tego scenariusza na przykład Whirlpool zapewnia, że do 2015 roku wszystkie produkowane w niej urządzenia przystosowane będą do inteligentnej sieci energetycznej (smart grid). Zamrażarki czy lodówki będą pobierać energię z sieci tylko wtedy, kiedy będą ją potrzebować, a nie cały czas. Nasze domowe urządzenia będą jednocześnie zużywać, jak i przechowywać energię, tak jak samochody elektryczne. Będzie to zupełnie nowy system, opierający się na zaspokajaniu potrzeb i optymalizacji zużycia potrzebnej do nich energii. W Szwajcarii przyjęto założenia nowej polityki energetycznej. Do 2050 r. całkowite zużycie energii w Szwajcarii ma spaść o 71 TWh, a energii elektrycznej o 21 TWh w stosunku do stanu obecnego. Produkcja prądu ze źródeł odnawialnych ma wzrosnąć o jedną trzecią, niezbędna będzie też budowa elektrociepłowni i elektrowni gazowych z kogeneracją. Jednocześnie niezbędne będzie znaczące podniesienie efektywności energetycznej, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Zmienione zostaną istniejące instrumenty polityki energetycznej: podatek od emisji CO 2 oraz dotacje za produkcję energii do sieci ze źródeł odnawialnych. Jeszcze w 2012 r. podatek ma zostać podniesiony do 36 franków za tonę CO 2, ale docelowo ma osiągnąć 60 franków. Z kolei dotacja za produkcję energii z OZE do sieci mają wzrosnąć z 0,45 franka za kwh do 1,9 franka za kwh. Szacuje się, że kwota 30 mld franków, aby zrealizować ten program, nie zawiera kosztów utrzymania i rozwoju sieci energetycznej, na co przewiduje się do 1,7 mld franków rocznie. Podobna kwota ma być przeznaczana na promocję energii odnawialnej. Obecnie Szwajcaria czerpie ok. 40 proc. energii elektrycznej energetyki jądrowej, ale ponad 50 proc. ma z elektrowni wodnych, a jedynie kilka proc. ze źródeł konwencjonalnych. 12

13 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency US EPA) ustaliła w 2009 roku, że emisja gazów cieplarnianych oraz powodowane nią zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu i dobrostanowi Amerykanów poprzez powodowanie długotrwałych zmian klimatu, których efekty obejmują negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na środowisko. Takie stanowisko EPA jest bezpośrednim rezultatem werdyktu Sądu Najwyższego USA z 2007 roku. Nowe standardy EPA wymagają, aby nowe elektrownie na węgiel oraz na gaz zredukowały poziom emisji CO 2 do poziomów wydajnych elektrowni na gaz. Prawdopodobnym skutkiem takiej decyzji będzie wyposażenie nowych elektrowni na węgiel w CCS. Jeszcze kilka lat temu wszytko wskazywało na nagły wzrost budowy nowych elektrowni na węgiel w USA. Jednak sytuacja zmieniła się na korzyść gazu (ceny gazu są tak niskie, że firmy energetyczne zdecydowały się na budowę elektrowni gazowych zamiast tych opartych na węglu). Proponowane zapisy, których uchwalenie trwało lata i które zostały zaakceptowane przez Biały Dom po miesiącach analizy, nakazują elektrowniom emisje nie większą niż 1,000 funtów 9 CO 2 na 1 megawat wyprodukowanej elektryczności. Średnia dla elektrowni na gaz w USA wynosi funtów CO 2 na megawat spełnia to kryterium. Elektrownie na węgiel emitują średnio 1768 funtów CO 2 na megawat. Proponowane standardy nie dotyczą istniejących elektrowni. Jednakże firmy energetyczne zapowiadają wyłączenie ponad 300 kotłów co stanowi 42 GW, prawie 13% produkowanego na bazie węgla prądu elektrycznego w USA. Jest to bardziej opłacalne niż dostosowanie tych kotłów do nowych standardów emisyjności. Michael Brune, dyrektor generalny Sierra Club powiedział, że nowe zasady są zgodne z duchem czasu i dobrze oddają koniec pewnej epoki. Komisja Europejska dofinansowuje w Unii Europejskiej sześć pilotażowych projektów CCS, ale jak przyznał w czasie ubiegłotygodniowej wizyty w Polsce komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger sukcesów w ich realizacji nie widać. Mimo to Komisja Europejska forsuje je, uznając to za sposób na przetrwanie energetyki węglowej w długiej perspektywie w związku z realizacją polityki ochrony klimatu i planu redukcji emisji dwutlenku węgla o 80 proc. do 2050 roku. Komisarz Oettinger mówił w Warszawie, że "elektrownie spalające węgiel kamienny i brunatny mieszczą się w unijnym planie redukcji emisji, o ile na dużą skalę będą wykorzystywać instalacje CCS". Według ekspertów tego typu inwestycję można traktować jako projekt badawczo-rozwojowy, więc dofinansowanie z UE powinno być wysokie. Chodzi nie tylko o wsparcie finansowe na etapie budowy i realizacji, lecz także w czasie jej eksploatacji. Koszty produkcji energii w elektrowni z instalacją CCS będą dużo wyższe, na dodatek powoduje obniżenie sprawności elektrowni. Po 2015 roku w Polsce może zabraknąć energii elektrycznej ostrzega prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Czarne scenariusze, przed którymi przestrzegali analitycy rynku energii, dziś potwierdza regulator: bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju już za kilka lat może być zagrożone. Urząd Regulacji Energetyki w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności ocenił, że po 2015 r. nie można wykluczyć przerw w dostawach prądu z powodu niedoboru mocy. Według promotorów energetyki węglowej UE musi zrozumieć, że rynek węglowy istnieje, zwłaszcza że to UE jest jednym z największych konsumentów węgla na świecie, a Unia jest uzależniona od importu paliw kopalnych. UE ma jednak dylemat energetyczny, bo same odnawialne źródła energii nie wystarczą. Chiny rozwijają energetykę na węglu, Kanada wycofała się z protokołu z Kioto, a UE robi swoje. Świat wydobywa prawie 7 mld ton węgla rocznie, Chiny dążą do zwiększenia wydobycia do 4 mld ton. Jak będzie za 10 lat? 9 1 funt wagowy = 453,6 grama. 13

14 Może świat za kilka lat będzie wydobywał mld ton i jaka wtedy będzie polityka klimatyczna UE? zastanawiał się Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, eksportera polskiego czarnego złota. Jego zdaniem podpisanie przez Polskę pakietu klimatycznego-energetycznego wynikało także z tego, że urzędnicy nie bardzo wiedzieli, na co się decydują". Dziś mamy taką histerię ekologiczną. Przekonuje się Europejczyków, że mają jakąś światową misję do spełnienia. A my jako Europa mamy 14 proc. światowej emisji CO 2 mówił Podsiadło dodając, że bez węgla Europa nie będzie konkurencyjna. Węgiel jest najtańszym i najlepiej usytuowanym paliwem. Przez ostatnich 10 lat jego światowe zużycie rosło co roku o 5 proc. zauważył Maksymilian Klank, wiceszef Euracoalu, Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego. Według opinii przygotowanej przez prof. Krzysztofa Berbekę dla Koalicji Klimatycznej na temat dokumentu pt. Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE Roadmap 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050 (wersja z lutego 2012) w szczególności zwrócono uwagę na: brak rachunku pozytywnych konsekwencji wprowadzenia analizowanej regulacji rachunek konsekwencji (skutków) bez szacunku korzyści nie jest pełny; pominięty aspekt kosztów osieroconych powstałych w konsekwencji nowych wymogów prawnych; konieczność wykorzystania wielu subiektywnych założeń dotyczących ścieżek zmian cen (paliw, uprawnień do emisji CO 2 ) bez dokonania takich wyborów nie ma możliwości zrealizowania obliczeń. Nie wiadomo zatem, do jakiego stopnia np. zmiana cen poszczególnych paliw (a dokładnie zmiana ścieżek ewolucji tych cen) wpływa na strukturę wytwarzania energii, średni ważony koszt wytwarzania i w efekcie na zmianę kosztów. Energa ma w planach budowę Elektrowni Grudziądz o mocy 900 MW za około 3,2 mld zł. Będzie to największa siłownia gazowa w Polsce. Postanowiliśmy, że wykonamy inwestycję w dwóch etapach, przy czym uruchomienie pierwszego bloku o mocy 450 MW planujemy w 2016 roku zaznacza Bieliński. Kolejny obiekt Energa chce wybudować w Gdańsku. Będzie to blok o mocy 500 MW produkujący samą energię elektryczną albo prąd i ciepło. W tym roku powinna zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie. W planach jest też realizacja mniejszych projektów elektrowni lub elektrociepłowni gazowych w Elblągu i Kaliszu, gdzie spółka ma stare siłownie węglowe. Blok węglowy w Jaworznie o mocy 910 MW zostanie uruchomiony dopiero w 2018 roku powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą" Dariusz Lubera, prezes koncernu energetycznego Tauron Polska Energia. To największa inwestycja katowickiej spółki, warta 5 6 mld zł, której oddanie do użytku pierwotnie planowane było na 2016 rok. Opóźnienie związane jest z przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Poślizg złapała też inwestycja w Elektrowni Blachownia. W przypadku tego bloku gazowego o mocy 850 MW wciąż nie ma zgody Komisji Europejskiej na realizację inwestycji wspólnie z KGHM. Na decyzję Tauron czeka od grudnia. Budową nowych elektrociepłowni zainteresowanych jest coraz więcej firm. Impulsem do inwestycji są certyfikaty przysługujące za produkcję prądu w tzw. wysokosprawnej kogeneracji (czyli razem z ciepłem). Obowiązek zakupu certyfikatów mają sprzedawcy energii elektrycznej. 14

15 Globalny popyt na gaz ziemny najprawdopodobniej wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat o 17 proc., a jego zużycie w Chinach podwoi się poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE). Według niej chiński popyt na ten surowiec będzie rósł do roku 2017 o 13 proc. rocznie, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zwiększy się w ciągu najbliższego pięciolecia tylko o 13 proc. Zużycie gazu w Europie wzrośnie w tym samym czasie o 7,9 proc. "Azja będzie regionem ze zdecydowanie najszybszym wzrostem, zapewnianym przede wszystkim przez Chiny, które około roku 2013 staną się trzecim największym konsumentem gazu" oświadczyła MAE, której członkami jest 28 państw, w tym USA, Japonia i najważniejsze kraje europejskie. Według afiliowanej przy OECD agencji, niskie ceny gazu sprawią, że w USA około roku 2017 ilość prądu wytwarzanego przez elektrownie gazowe niemal zrówna się z produkcją siłowni pracujących na węglu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że gazu z łupków zrewolucjonizuje światowy rynek energii. Polska może na tym zyskać. Gaz na świecie może radykalnie stanieć w efekcie wzrostu wydobycia gazu z łupków. Musi ono jednak odbywać się według ustalonych i przejrzystych reguł takie są wnioski z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Przygotowywane są raporty w Parlamencie Europejskim na temat wydobycia i zagospodarowania gazu z łupków. Najostrzej występuje była minister środowiska Francji, Corinne Lepage. Wzywa ona do wprowadzenia przez państwa unijne moratorium na wydobycie gazu z łupków, przynajmniej do czasu opracowania bezpieczniejszych metod eksploatacji złóż. Jej zdaniem obecne technologie nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Inna poprawka (również ze strony Francji) dotyczy wstrzymania działań związanych z pozyskiwaniem gazu łupkowego z racji zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Jak twierdzi sam polski europarlamentarzysta Bogusław Sonik, ze strony przeciwników gazu łupkowego widać uprzedzenia graniczące z fanatyzmem. Przeciwnicy tego surowca odrzucają fakty dotyczące technologii wydobywania, jak również rzetelne oceny związane z minimalizacją ryzyka wydobywania gazu łupkowego i wielu innych paliw kopalnych. Do II kwartału 2012 wykonano 18 otworów poszukiwawczych, a 14 jest w trakcie realizacji. W tym roku firmy planują wykopanie jeszcze 39 odwiertów. Rosną szanse na realne oszacowanie zasobów niekonwencjonalnego surowca oraz uruchomienie za trzy lata pierwszej kopalni. Najbardziej intensywne prace prowadzi Indiana Investments, firma, której udziałowcami są austriacki koncern RAG, włoska Sorgenii, kanadyjski LNG Energy i kanadyjski Kaynes Capital. Podmiot ten wykonuje lub wkrótce rozpocznie wykonanie trzech odwiertów na koncesjach: Trzebielino, Darłowo i Bytów. Po dwa odwierty realizują zaś firmy: Eni Polska, Chevron Polska Energy Resources i Saponis Investments, a po jednym: Gora Energy Resources, Talisman Energy Polska, Orlen Upstream i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Pod koniec marca Chevron, który posiada w Polsce cztery koncesje na poszukiwania gazu łupkowego, uruchomił odwiert poszukiwawczy w Andrzejowie na obszarze koncesji Frampol, znajdującej się na południe od Lublina. Głębokość odwiertu może wynieść 3,5 km. Wiercenia prowadzi Nafta Piła. Na jakim są etapie? Prace trwają. Tak, jak poprzednio w Horodysku, celem jest dotarcie do skał łupkowych i pobranie próbek w celu zbadania zasobów naturalnego gazu twierdzi Grażyna Bukowska z Chevron Polska Energy Resources. Prace przy odwiercie w Horodysku (na północ od Zamościa) zakończono na początku marca. Koncern pobrał wówczas próbki skał łupkowych. Obecnie trwają ich badania. Odwiert w Horodysku był pierwszym, jaki wykonali Amerykanie w Polsce. W tym roku Chevron planuje wykonanie jeszcze co najmniej jednego odwiertu. 15

16 Zarząd Związku Województw RP uzgodnił stanowisko w sprawie gazu łupkowego w Polsce: samorządy są za tym, by gazu szukać, produkować, ale i chronić środowisko przed zniszczeniem. "Uważamy, że samorządy wojewódzkie powinny dążyć do tworzenia regionalnych polityk energetycznych poprzez rozwój lokalnych i nowych źródeł energii, tworzenia konkurencyjności na rynku energii, wprowadzanie cen detalicznych i modernizacji sieci dystrybucyjnych" czytamy w stanowisku. Samorządowcy zwracają uwagę na konieczność dialogu społecznego w wypadku gazu łupkowego. Nie we wszystkich krajach władze słuchają lokalnych społeczności. PGNiG porozumiało się z KGHM w sprawie wspólnych poszukiwań gazu z łupków. Do tandemu mogą dołączyć grupy energetyczne PGE, Tauron i Enea. Negocjacje z nimi nie przebiegają jednak tak gładko jak z KGHM. Z tego powodu nie wiadomo jeszcze, czy i na jakich warunkach będą współpracować z gazowniczą firmą. W sierpniu PGNiG powinno rozpocząć wiercenia poziome w poszukiwaniu gazu łupkowego w pobliżu miejscowości Lubocino na Pomorzu. Według raportu opublikowanego w Wielkiej Brytanii można dopuści do stosowania metody szczelinowania przy poszukiwaniach gazu z łupków mimo podejrzenia, że spowodowała ona w Wielkiej Brytanii dwa trzęsienia ziemi. Zalecenia o dopuszczenie tej metody przekazano rządowi. Ksenia Judajewa w najnowszym raporcie cytowanym przez rosyjskie media, przekonuje, że ze względu na szybki wzrost wydobycia złóż łupkowych, Stany Zjednoczone uruchomią eksport LNG (gazu skroplonego) i zaleją rynek. W efekcie kraje europejskie nie będą potrzebowały już tak dużo drogiego paliwa z Rosji. Według raportu ceny mogą spaść nawet o 50 proc. Obecnie gaz na rynku Stanów Zjednoczonych jest wyjątkowo tani ok. 95 dolarów za 1000 m sześc. Natomiast na granicy z Niemcami, za 1000 m sześc. gazu rosyjskiego według danych Index Mundi trzeba było zapłacić w kwietniu średnio ponad 450 dolarów. Analitycy przewidują, że nawet jeśli cena na amerykańskim rynku podwoi się, to i tak gaz wyeksportowany statkami do Europy w postaci LNG, będzie tańszy od paliwa z Rosji, oferowanego przez Gazprom w kontraktach długoterminowych. Tym bardziej, że w Ameryce Północnej powstanie odpowiednia infrastruktura, umożliwiające eksport surowca. Czeski minister środowiska Tomasz Chalupa uznał zastrzeżenia 56 wójtów i burmistrzów wsi i miasteczek. Powiedział, że rozmawiał o problemie, który związany jest z nowymi technologiami, z którymi Czesi nie mają doświadczenia. Dodał też, że czeskie prawo po prostu nie jest do tego przygotowane. Minister odwołując wydane zezwolenie nie wykluczył, że w przyszłości po zmianie przepisów zgoda na poszukiwanie gazu łupkowego może być wydana. Budząca wątpliwości niemieckich polityków metoda szczelinowania hydraulicznego polega na pompowaniu pod dużym ciśnieniem dużej ilości wody z niewielką domieszką substancji chemicznych pod powierzchnię ziemi, aby rozsadzić podziemne skały i uwolnić gaz. Zdaniem naukowców niektóre toksyczne chemikalia mogą prowadzić do skażenia wód gruntowych. W Niemczech poszukuje się obecnie niekonwencjonalnych złóż gazu na terenach obejmujących 97 tys. km kw. Coraz częściej dochodzi jednak do protestów lokalnych społeczności, które obawiają się skażenia środowiska i wody pitnej wskutek szczelinowania. 16

17 Sprzedawcy energii nie będą już musieli uzgadniać z państwem cen prądu dla ok. 15 mln gospodarstw domowych. Do uwolnienia rynku może dojść 1 stycznia 2013 r. W krótkim czasie opłaty poszybują nawet o 40 proc. zapowiada "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta dowiedziała się, że Urząd Regulacji Energetyki juz wkrótce zdejmie z branży energetycznej obowiązek ustalania razem z URE wysokości najpopularniejszej w Polsce taryfy G. Do ogłoszenia decyzji może dojść jesienią. Dziennik przypomina, że uwolnienie w 2007 r. cen energii dla przemysłu, w początkowej fazie doprowadziło do wzrostu cen prądu prawie o 40 proc. Analogicznie może się stać w przypadku gospodarstw domowych. Ile nas to może uderzyć po kieszeni? "DGP" podaje, że już 20-procentowa podwyżka oznaczałaby dla rodziny płacącej rocznie za energię 1,5-2 tys. zł konieczność wydania dodatkowo zł, bo cena kupowanej energii stanowi połowę wartości faktury. Według "DGP" z uwolnieniem rynku czeka się już tylko na przyjęcie przepisów dotyczących ochrony ok. 500 tys. tzw. wrażliwych klientów, czyli najuboższych Polaków, przed skutkami niekontrolowanych podwyżek. Urząd Regulacji Energetyki studzi zapędy koncernów energetycznych, które chcą jak najszybszego uwolnienia cen prądu dla gospodarstw domowych. Regulator, od którego zależy ta decyzja, oczekuje rzeczywistej konkurencji na rynku i ochrony najbiedniejszych. Na spotkaniu ministrów ds. energii Polska jako jedyna nie poparła wniosków w sprawie proponowanej przez Komisję Europejską Energy Roadmap 2050 (ERM2050), czyli planu dochodzenia do niemal bezemisyjnej produkcji energii w 2050 r. W marcu Polska po raz drugi zawetowała ścieżkę obniżania emisji CO 2 w gospodarce UE o 80 proc. w 2050 r. Nie jest dla nas argumentem, że może jesteśmy osamotnieni, ale że jesteśmy przekonani, że mamy rację skomentował wicepremier Waldemar Pawlak polskie weto. Dodał, że "wszelkie wysiłki" UE ws. klimatu będą nieskuteczne bez porozumienia globalnego. Polski minister gospodarki uważa, że najbardziej skutecznym i opłacalnym sposobem redukcji emisji CO 2 jest efektywność energetyczna i wyraził zadowolenie z porozumienia ministrów ws. dyrektywy o efektywności energetycznej, która ma przyspieszyć oszczędności w zużyciu energii w UE. Jeśli mówimy o dekarbonizacji, zadajmy poważne pytanie, czy chodzi o redukcję emisji, czy o zabicie węgla kontynuował. Polska nie była jednakże w stanie przyjąć projektu konkluzji ERM2050 przedłożonych na posiedzenie Rady ds. Energii 15 czerwca, gdyż znajdowały się tam zapisy mogące wpłynąć niekorzystnie na długookresowy rozwój gospodarki Polski. W szczególności dotyczy to następujących kwestii: konkluzje ministrów ds. energii powinny dotyczyć długoterminowej polityki energetycznej i jej priorytetów (w szczególności długookresowego rozwoju infrastruktury, podnoszenia efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii). W obecnym tekście jest jednakże wiele kwestii będących w kompetencji ministrów ds. środowiska i Rady UE ds. Środowiska. zawarto w tekście odniesienia do unijnego celu dekarbonizacyjnego (the EU s decarbonisation objective) w takim kontekście, który może dać asumpt do przypuszczenia, że państwa członkowskie przyjmują bezwarunkowo cel dekarbonizacyjny (bez konieczności podjęcia porównywalnych zobowiązań przez państwa trzecie); zbyt słabe jest przywołanie kontekstu globalnego i konieczności powiązania redukcyjnych zobowiązań Unii Europejskiej z porównywalnymi zobowiązaniami krajów trzecich; odniesienie do carbon pricing robust and adequate może być rozumiane jako przyzwolenie/zachęta dla Komisji Europejskiej do podjęcia działań zmierzających do sztucznego podnoszenia/manipulowania ceną uprawnień do emisji CO 2 ; Polska nie podziela szeregu odniesień w konkluzjach do ocen i propozycji zawartych w komunikacie w sprawie energetycznej mapy drogowej. 17

18 Natomiast Polska poparła w konkluzjach wiele ważnych zapisów odnoszących się do trzech kluczowych elementów długookresowej strategii energetycznej do rozwoju infrastruktury energetycznej, zwiększania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Takie podejście znalazło pełny wyraz m.in. w zaangażowaniu Polski w prace nad dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej popieraliśmy wypracowanie ambitnych zapisów i szybkie znalezienie kompromisu między Radą UE i Parlamentem Europejskim. Polska uważa, że efektywność energetyczna jest kręgosłupem długookresowej polityki energetyczno-klimatycznej, przyczyniając się w sposób istotny do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób najbardziej efektywny kosztowo. Jednym z rozwiązań prawnych, które było szeroko komentowane na arenie krajowej i europejskiej i jest jednocześnie istotne w kontekście założeń APE jest z pewnością propozycja Komisji Europejskiej w sprawie opodatkowania energii w UE. KE chce uzależnić akcyzę na energię od emisji CO 2 i zawartości energii w danym paliwie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się jednak Polska, Niemcy i Wielka Brytania. Rewolucyjne rozwiązanie, proponowane przez KE ma polegać na obłożeniu każdego nośnika energii podatkiem składającym się z dwóch komponentów. Jeden będzie wynosił 20 euro od tony emitowanego CO 2. Drugi miałby być uzależniony od wartości energetycznej paliwa i wynosiłby 9,6 euro od gigadżula dla paliw silnikowych i 0,15 euro od gigadżula dla paliw grzewczych. Sejm 2 marca uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzającą opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Dokument wciąż wywołuje żywą dyskusję, w której uczestniczą autorzy projektu, opozycja, jak też szerokie grono niezależnych ekspertów podatkowych. Wiceminister finansów Maciej Grabowski przedstawił bardzo ważkie i słuszne argumenty na rzecz podatku miedziowego ( Rzeczpospolita z 1 marca): Dotychczasowe rozwiązania nie zapewniają odpowiednich korzyści z nieodnawialnych zasobów rud miedzi dla nas wszystkich, którzy jesteśmy ich zbiorowym właścicielem", niedostatecznie ukształtowany jest w naszym kraju system danin publicznych obejmujący wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych". Ma również rację, że nie może być mowy, że podatek ten doprowadzi firmę do kłopotów". Dlaczego zatem podatek ten budzi zastrzeżenia? Otóż wynikają one ze specyficznych cech ekonomiki górnictwa i gospodarki złożami. Zastrzeżenia budzi nie istota podatku, ale zbyt powierzchowny i szybki sposób jego ustalenia i niedostatek wcześniejszej szerszej dyskusji i namysłu odnośnie do jego skutków dla racjonalnej gospodarki złożami kopalin. Pełnomocnikiem rządu do spraw wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego, zostanie główny geolog kraju zapowiedział w wywiadzie udzielonym PAP Piotr Woźniak, który jest wiceministrem środowiska i właśnie głównym geologiem. Na powołanie będzie musiał jednak jeszcze trochę poczekać, jeżeli premier Donald Tusk, który o tym decyduje, nie postanowi inaczej. A może inaczej zdecydować m.in. dlatego, że przyjęty właśnie przez stały komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia rozszerza krąg osób, które mogą zostać pełnomocnikami, na wszystkich podsekretarzy w Ministerstwie Środowiska. Woźniak przyznał, że część ministrów obawiała się powołania pełnomocnika ds. wydobycia węglowodorów z powodu potencjalnego naruszania przez niego niektórych kompetencji będących w gestii innych resortów. Jego zdaniem w tej sprawie dziś nie ma już jednak wątpliwości. Co da powołanie pełnomocnika? Spójna koordynacja na poziomie rządu zapewni przyspieszenie prac, lepszą współpracę z inwestorami i wzmocnienie wizerunku 18

19 Polski jako kraju, który stawia na szybki i profesjonalny postęp w wykorzystywaniu komercyjnym gazu z łupków twierdzi Marcin Korolec, minister środowiska. Nad projektem ustawy dotyczącej wydobywania węglowodorów pracuje obecnie resort środowiska. Projekt ma trafić do konsultacji jeszcze w czerwcu. Potrzebna jest taka stawka podatku, która będzie gwarantowała długoterminowy sukces inwestycjom. "Ale z drugiej strony będzie też podatkiem, który rozkłada się i do kasy państwowej, ale też w znacznej części do lokalnych samorządów. Wtedy będzie to akceptacja też lokalna" zaznaczył wiceminister środowiska i główny geolog kraju Piotr Woźniak. W wywiadzie dla PAP informował, że "nikt nie spodziewa się, że podatki, które płacą firmy za wydobywanie gazu i ropy naftowej, mogą być utrzymane na poziomie tak niskim jak obecnie". Mamy oczywiście swoją propozycję podatkową, ale ostateczna propozycja stawki będzie ustalona w toku konsultacji międzyresortowych i społecznych. Nasza propozycja jest jednak uzgodniona z ministrem finansów i na pewno nie będzie tak dolegliwa jak w przypadku ustawy miedziowej. Podatek nie wejdzie też w życie z dniem wejścia w życie ustawy, lecz będzie obowiązywał dopiero od 2016 roku. Inwestorzy będą dzięki temu mogli się do niego przygotować powiedział Woźniak. Resort pracuje też nad regulacjami dotyczącymi wydobywania gazu łupkowego. Korolec spodziewa się, że Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się tym dokumentem w ciągu 4-5 tygodni. Mówiąc o założeniach projektowanej ustawy, Korolec podkreślił, że należy przede wszystkim "zagwarantować pełną kontrolę państwa nad udzielonymi już koncesjami, nad złożami, ale przy poszanowaniu praw nabytych inwestorów". Podkreślił, że w swych założeniach ministerstwo bazuje na doświadczeniach norweskich. Dodał, że dyskutowana będzie kwestia "zagospodarowania ewentualnych przychodów z wydobycia". Organizacje ekologiczne przedłożyły petycję z podpisami, żądając od rządu brytyjskiego wycofania się z subsydiowania paliw kopalnych. Takie petycje są także przewidywane w innych krajach. Jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed rządami państw Unii Europejskiej jest zmniejszenie deficytu budżetowego z jak najmniejszą szkodą dla gospodarki. Autorzy raportu "Opodatkowanie dwutlenku węgla i konsolidacja finansów publicznych: potencjał cen emisji CO 2 w redukcji deficytu budżetowego Europy" przekonują, że sposobem na to są wyższe ceny uprawnień do emisji oraz wprowadzenie odpowiednich podatków. Wszystkie trzy szczegółowe studia przypadków wykazały, że nałożenie podatku od energii skorelowanego z emisjami dwutlenku węgla spowoduje mniejsze szkody w gospodarce niż zwiększanie podatków bezpośrednich lub pośrednich, a dodatkowo przyniesie inne korzyści. Podnoszenie podatków bezpośrednich (PIT, CIT) miałoby dwukrotnie gorszy wpływ na PKB niż wprowadzenie podatku węglowego. Mniejsze szkody przyniosłoby podniesienie stawki podatku VAT, ale wciąż jest to gorsza opcja. Za opodatkowaniem energii przemawia także to, iż prowadzi ono do zmniejszenia importu energii. Innymi słowy, spadek produkcji oraz ekonomicznej aktywności mają miejsce poza granicami kraju i UE. Ponadto przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie rodzaje podatków natomiast mają podobny wpływ na zatrudnienie. Nieznacznie gorzej wypada tu tylko podatek pośredni VAT, gdyż negatywnie oddziałuje na sektor usług. Podatek od energii jest również najskuteczniejszym spośród omawianych instrumentem redukcji emisji, które mogą spaść o 1,5 2,5% w porównaniu do scenariusza podstawowego. Pozostałe podatki nie będą miały wpływu na emisje. 19

20 SIECI ENERGETYCZNE II kwartał 2012 II kwartał 2012 r. zakończył się długo oczekiwanym i bardzo ważnym wydarzeniem dotyczącym obszaru inteligentnych systemów energetycznych. W dniu 15 czerwca 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), po niemal dwuletnim okresie pracy zakończył projektowanie instrumentu wsparcia i rozwoju inteligentnych sieci energetycznych i ogłosił pierwszy w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE). Najważniejsze założenia: programu priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) : Program wdrażany będzie w latach Budżet programu to 340 mln zł. Pierwszy nabór trwa do końca stycznia 2013 roku, czyli wnioskodawca ma pół roku od ogłoszenia konkursu na przygotowanie wniosku wstępnego wraz z załącznikami wymaganymi do pierwszej części oceny. Ocena będzie dwuczęściowa. Najpierw wniosek wstępny ocena ok. 6 miesięcy do lipca 2013 roku. Następnie wniosek kompletny, przygotowanie w terminie 6 miesięcy po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego koniec 2013 r., ocena wniosku kompletnego ok. 2 miesiące marzec 2014 roku. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia będzie możliwe od lipca 2013 roku (po zakończeniu oceny wniosku wstępnego). Łączny okres oceny wynoszący 15 miesięcy może wydawać się długi, jednakże jej tryb zabezpiecza wnioskodawcę przed ponoszeniem dużych kosztów do momentu uzyskania pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu. Instrument wsparcia to dotacja. Poziom dofinansowania dla zadań inwestycyjnych wynosi maksymalnie 50% (małe i średnie przedsiębiorstwa), 30% (duże przedsiębiorstwa) oraz dla zadań promocyjno-marketingowych 70%. Dotacja będzie rozdzielana na podstawie rozporządzeń pomocy publicznej: dla zadań inwestycyjnych wg. pomocy regionalnej lub pomocy na ochroną środowiska, dla zadań promocyjnych zgodnie z zasadami pomocy de minimis. Nie przewiduje się notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej, która umożliwiłaby zwiększenie poziomu dotacji i rozszerzenie rodzajów kosztów kwalifikowanych. Program będzie wspierał inwestycje Smart Grid inteligentnych sieci energetycznych (ISE0 zarówno po stronie urządzeń, jak i po stronie odbiorcy. Zatem przygotowywane do dofinansowania przedsięwzięcia powinny posiadać efekty związane z optymalizacją wytwarzania, przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Te warunki mogą być spełnione rozdzielnie. Kluczową rolę we wdrażaniu ISE pełni warstwa telekomunikacyjna/telemetryczna, której zadaniem jest dwukierunkowy, bezpieczny (z zachowaniem zasad prywatności) przesył danych: zarówno w kierunku od odbiorcy i urządzeń do centrów decyzyjnych, jak i w kierunku przeciwnym. Warstwa ta umożliwia realizację działań zwrotnych zarządzanie i sterowanie siecią oraz interakcję z odbiorcą końcowym (zarządzanie podażą i popytem na energię). Warunek konieczny do uzyskania dotacji to ograniczenie emisji powyżej 1 tys. ton CO 2 oraz wdrożenie OZE. Ważnym kryterium oceny decydującym o wyborze projektu do dofinansowania będzie ograniczenie emisji CO 2 (60 pkt) oraz gotowość realizacyjna (15 pkt). 20

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Poradnik dla gmin Opracowanie Poradnika zostało

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro

Śląsk mistrzem! Nr 6 (44) Czerwiec 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes Lepsze wyniki I kwartału. biznes Energetycy gotowi na Euro Nr 6 (44) Czerwiec 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Lepsze wyniki I kwartału biznes Energetycy gotowi na Euro wydarzenia Śląsk mistrzem! biznes Polska Energia 6 (44) 2012 Prezes Dariusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport W dniu 9 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo