BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 2/2005 (8)

2 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has o, które zosta o przes ane pocztà W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Krzysztofem Ziajorem, tel.: , Zak adki tematyczne mo na rozwinàç klikajàc myszkà, po rozwini ciu zak adki temat wybieramy klikni ciem

3 SPIS TREÂCI INFORMACJE Z BRAN Y Opony b dà nadawa y przez radio. Czujniki ciênienia powietrza w ko ach 7 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów spad a do koƒca kwietnia o 40,5 proc 8 2. Nap yw aut u ywanych w marcu 8 3. Powtórki z hossy nie b dzie Olszewski ponownie przejà kontrol nad Solaris Bus&Coach W Internecie o bezpiecznej utylizacji aut ci arowych Volvo Rzàd nie wstrzyma poboru akcyzy od u ywanych samochodów z zagranicy MF Uwaga! Jadà tanie chiƒskie samochody 12 PRAWO W PIGU CE 1. Na odsetki z tytu u sprzeda y tylko 2 lata Wydatki spó ki w likwidacji jako koszty podatkowe Dzia alnoêç statutowa i gospodarcza fundacji a VAT Faktura za us ugi doradcze zwiàzane z przygotowaniem wniosku o unijne dotacje Nowa ulga z tytu u korzystania z internetu VAT od dotacji Zarabia w radzie i bra zasi ek Czy bank ponosi odpowiedzialnoêç? Uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Deklaracja wekslowa - na co zwróciç uwag? Wspólnik wspiera spó k Czy mo na zwolniç pracownika w wieku przedemerytalnym Regulamin wynagradzania Warunek rozwiàzujàcy w umowie o zakazie konkurencji Szansa na odszkodowanie Przest pstwo d u nika Jaki podatek od dywidendy Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych a VAT Alokacja kosztów podatkowych Przymus adwokacko radcowski przy skardze na przewlek oêç post powania OkreÊlenie ceny w umowie sprzeda y Obowiàzek zwolnienia nie oznacza obowiàzku Êwiadczenia do ràk zleceniobiorcy Nie mo na wybraç prawa w aêciwego dla przelewu Spe nienie przes anek do og oszenia upad oêci nie wy àcza odpowiedzialnoêci Umowa o prac zawarta z cz onkiem zarzàdu spó ki przez prokurenta Nadgodziny kierownictwa Kontrole u przedsi biorcy Decyzja po przyj ciu zg oszenia celnego Wolne za Êwi to nie dla wszystkich niepe noetatowców Odszkodowanie za powstrzymywanie si od dzia alnoêci konkurencyjnej Wa na wartoêç w sprawie o przywrócenie do pracy Przy apelacji za alenie nie zawsze mo liwe Zasi ek chorobowy a pobieranie wynagrodzenia z tytu u cz onkowstwa w radzie nadzorczej WartoÊç firmy goodwill Samofakturowanie Konferencja prasowa jako koszt Niebezpieczne Êwiadczenie cz Êciowo odp atne Sprzeda w Niemczech a niemiecki VAT Uprawnienia kontrolne w spó ce z o. o Zmiana sk adu zarzàdu spó ki z o.o Udzia y w spó ce przedmiotem przew aszczenia na zabezpieczenie Kwestionowanie prawid owoêci rejestracji spó ki w post powaniu sàdowym Roszczenie wspólnika s.c. o wyp at zysku Wykluczenie arbitra w sprawach zamówieƒ publicznych Uniewa nienie post powania przetargowego Nielegalne oprogramowanie w firmach Us uga reklamowa wed ug ETS 22 3

4 48. Najpierw odsetki potem nale noêç g ówna Odliczenie podatku naliczonego Kradzie towaru przed ocleniem Jak ustaliç podstaw VAT z tytu u przekazania prezentów? OdpowiedzialnoÊç wspólnika spó ki cywilnej Wp yw negocjacji na bieg przedawnienia Skarga o uchylenie wyroku sàdu polubownego Rozwiàzanie umowy stanowiàcej podstaw przelanej z góry wierzytelnoêci OÊwiadczenie woli sk adane on-line dotyczàce czynnoêci bankowych Nale yta starannoêç nabywajàcego samochód na gie dzie OdpowiedzialnoÊç cz onków zarzàdu sp. z o.o Roczna ochrona pracownika Umowa o zakazie konkurencji ustaje, ale skutki nie Zadaniowy czas pracy przy ustalaniu zadaƒ nie wolno przesadzaç Dwie umowy o prac z jednym pracownikiem Czy mo na wykonywaç innà prac Odsetki od niezap aconej zaliczki Utrata prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego Organizowanie targów a VAT Zasady wyp aty zasi ku chorobowego zale à od daty nabycia uprawnieƒ Niemo noêç cesji z nadp aty podatku Skutki wniesienia aportu do spó ki cywilnej na gruncie podatku dochodowego i VAT Odszkodowanie z tytu u kradzie y pojazdu na podstawie zasad wspó ycia spo ecznego ZaÊwiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - roszczeƒ dochodzi si w sàdzie Jak wystawiç Êwiadectwo pracy Odpisy na zak adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych w 2005 roku Urlop bezp atny tylko na wniosek pracownika Wzajemne roszczenia pracownika i pracodawcy Zgoda pracownika na dokonywanie potràceƒ z wynagrodzenia Regulacje dotyczàce informacji poufnych na rynku kapita owym Korekta podatku naliczonego VAT za rok Koszty sk adników wytworzonych przez spó k cywilnà Sprzeda krótka a skutki podatkowe w CIT Zwrot budynku wybudowanego na cudzym gruncie a VAT Doradztwo w formie ustnej a koszt uzyskania przychodu Sprzeciw od nakazu zap aty nie jest odpowiedzià na pozew Hipoteka kaucyjna przymusowa na podstawie nieprawomocnego nakazu zap aty Darowizna od spadkodawcy przewy szy a sched Zapis na sàd polubowny a przerwanie biegu przedawnienia Sporzàdzona za granicà umowa sprzeda y nieruchomoêci znajdujàcej si w Polsce Reprezentacja przez prokurenta w sp. z o.o Za alenie na nieza atwienie sprawy w terminie Bankowy tytu egzekucyjny a spadkobiercy d u nika ZadoÊçuczynienie za nienale yte wykonanie umowy Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Niewià àca informacja urz du celnego Opodatkowanie Polaka oddelegowanego do pracy w Niemczech Obs uga administracyjna firmy ubezpieczeniowej a VAT Zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki Opakowania zwrotne a podatek VAT Zaprzestanie wykonywania czynnoêci opodatkowanych a odliczenie podatku Licencje dla firm transportowych nie podlegajà amortyzacji DwuinstancyjnoÊç sàdownictwa polubownego Ochrona cz onka stowarzyszenia Kara pieni na za niedope nienie obowiàzku informacyjnego wobec Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zmiana warunków pracy poprzez wprowadzenie uk adu zbiorowego pracy Ograniczenie wysokoêci odpraw w ustawie kominowej Zawieranie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez osoby nieuprawnione do reprezentacji w spó kach akcyjnych Czy organ podatkowy mo e odmówiç zwrotu nadp aty na rachunek bankowy albo pocztà? Jak uzyskaç umorzenie podatku 34 4

5 108. Darowizny na KoÊcio y bez limitów Sporadyczne transakcje finansowe Dotacje a VAT Rekorekta VAT z nieprawid owych faktur jako koszt Zwrot podatku od czynnoêci cywilnoprawnej bezwzgl dnie niewa nej ZadoÊçuczynienie za nienale yte wykonanie umowy Rada nadzorcza w spó ce komandytowo akcyjnej Podzia sumy uzyskanej z egzekucji Reklama porównawcza Sankcja dla spó ki, kara dla wspólników W toku przetargu decyduje uchwa a Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Pracodawca nie lubi, gdy pracownik choruje Odprawa dla rodziny Wypowiedzenie umowy o prac na czas nieokreêlony Kiedy pracownik powinien odebraç zaleg y urlop Zawieszenie dzia alnoêci a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Koszty reklamy niepublicznej Podatek od dochodów z tytu u pracy za granicà Faks faktury nie wystarczy dla odliczenia podatku naliczonego Zg oszenie NIP-u bez formularza Choroba pracownika o sk adka zdrowotna Emisja akcji a koszty uzyskania przychodu Rozmowy telefoniczne a koszty uzyskania przychodu Dotacje i subwencje jako element podstawy opodatkowania VAT Potwierdzenie dostawy wewnàtrzwspólnotowej Wy àczenie s dziego Firma mo e braç tyle, ile sama zap aci a Sprawa w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Hipoteka zabezpieczajàca po yczk na nieruchomoêci ma onka Zachowanie nale ytej starannoêci przy zakupie nieruchomoêci przez poêrednika Weryfikacja kwalifikacji zagranicznych doradców Zarzut wype nienia weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym PodzielnoÊç Êwiadczenia wykonawcy robót budowlanych WierzytelnoÊç pieni na spó ki cywilnej po jej rozwiàzaniu R kojmia wiary publicznej ksiàg wieczystych Zmiana podmiotu umowy zawartej w nast pstwie przetargu publicznego Aktualizacja zg oszenia rejestracyjnego po zmianie siedziby spó ki Odszkodowania za wypadki przy pracy Czy okres wypowiedzenia liczy si do sta u pracy Nietypowa podró s u bowa Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia Zwolnienie pracownika a regulamin restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmiana trybu zwolnienia w ugodzie sàdowej WartoÊç poczàtkowa Êrodka trwa ego wniesionego aportem do spó ki Ma y podatnik na gruncie ustawy o VAT Korekta podatku nale nego w wewnàtrzwspólnotowej dostawie towarów Wa ne dla firm spedycyjnych i nie tylko Niedozwolone klauzule umowne Znaki towarowe w przetargach Kto zg osi znak towarowy, ma pierwszeƒstwo Egzekucja przedmiotu obcià onego zastawem, a niewymagalna wierzytelnoêç zastawnika Zwrot Êwiadczenia wyegzekwowanego na podstawie nieprawomocnego orzeczenia sàdu drugiej instancji Skarga pauliaƒska a obowiàzek zwrotu Êwiadczenia przez osob trzecià B dnie podany numer konta w poleceniu przelewu Przewlek oêç post powania Choroba wyklucza odpoczynek pracownika Przywrócenie do pracy po nieuzasadnionym wypowiedzeniu nie zawsze mo na wróciç Wypowiedzenie przed up ywem 6 miesi cy zatrudnienia Praca w godzinach nadliczbowych osób na kierowniczych stanowiskach Zakoƒczenie urlopu wychowawczego 46 5

6 168. Zwolnienie osób prawnych od kosztów sàdowych w sprawach cywilnych stan prawny obecny i projektowany Podrobienie dokumentu. 46 SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOÂCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA PIERWSZY KROK DO WYNAGRODZENIA SZKODY ZA NIEZGODNE Z PRAWEM DZIA ANIE ORGANU W ADZY PUBLICZNEJ 47 ODPOWIEDZIALNOÂå ZA SZKOD WYRZÑDZONÑ PRZEZ PRACOWNIKA OSOBIE TRZECIEJ 49 PROWADZENIE INTERESÓW ZE SPÓ KÑ Z OGRANICZONÑ ODPOWIEDZIALNOÂCIÑ W ORGANIZACJI 50 Biuletyn ten zosta przygotowany przy wspó pracy prawników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu Telefon (61) , 6

7 INFORMACJE Z BRAN Y Opony b dà nadawa y przez radio. Czujniki ciênienia powietrza w ko ach Wraz z wprowadzeniem opon bezd tkowych wydawa o si, e opony nie b dà si ju rozrywaç podczas jazdy. Jednak spowodowana eksplozjami opon seria katastrof terenowych fordów przyczyni o si w USA do Êmierci oko o trzystu osób. Jak mo na temu zaradziç? Aby zapobiec podobnym wypadkom, amerykaƒska Agencja ds. Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego wprowadzi a obowiàzek stosowania czujników ciênienia w ko ach aut osobowych od 1 wrzeênia tego roku, a dla wszystkich wa àcych poni ej 5 ton - od 1 wrzeênia 2007 roku. Mniej ofiar Amerykanie szacujà, e, wprowadzajàc obowiàzek seryjnego monta u czujników, przyczynià si do zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Kosztujàce od 50 do 70 dolarów czujniki b dà informowa y kierowc o spadku ciênienia o 25 procent poni ej zalecanego w którejkolwiek z opon. Kierowcy sami nie zawsze zwracajà uwag na ciênienie w ko ach, a takich ubytków powietrza cz sto nie byli w stanie rozpoznaç. Niedopompowane ko a zwi kszajà niebezpieczeƒstwo poêlizgu, auto ma d u szà drog hamowania. Zbyt niskie ciênienie przyspiesza zu ycie opon i przyczynia si do wi kszego zu ycia paliwa. Przy niedostatecznym ciênieniu opona mo e te rozgrzaç si do takiej temperatury, e wystrzeli. Czasem na poboczach widaç szczàtki takich opon z samochodów ci arowych. Drogà radiowà Czujniki montowane sà w autach od wielu lat i dzielà si na tzw. poêrednie i bezpoêrednie. W autach z oponami mogàcymi jechaç bez powietrza (run-flat) stosowane sà cz sto czujniki poêrednie - nie mierzy si ciênienia, a obroty. Dlaczego? Ko o bez odpowiedniej iloêci powietrza ma nieco mniejszà Êrednic, a wi c musi obracaç si szybciej ni pozosta e. Zauwa ajà to czujniki i powiadamiajà kierowc o awarii. Taki system stosowany jest np. w BMW. W Ameryce wymagane sà tzw. czujniki bezpoêrednie, mierzàce ciênienie i przesy ajàce drogà radiowà sygna z wynikiem pomiaru. Jest on odbierany przez umieszczonà w samochodzie anten. Tego typu czujniki wykorzystuje Renault. Najprawdopodobniej za kilka lat takie rozwiàzanie jako obowiàzkowe przyjmie te Europa. Inteligentna opona Dotychczas czujniki montowano na obr czy. Ale w przysz oêci b dà w oponie, skàd radiowym sygna em przeêlà informacj o ciênieniu, a tak e dane samej opony - jej wymiary i rodzaj bie nika. W przysz oêci po zamontowaniu opon, ABS i system ESP dostrojà si automatycznie do mieszanki gumowej np. opony zimowej i w razie np. hamowania awaryjnego b dà reagowa y inaczej ni przy oponach letnich. Czujniki montowane w oponie nie nagrzewajà si tak szybko jak te przyklejane do obr czy, sà bezobs ugowe (nie trzeba ich adowaç) i majà jeszcze jednà ogromnà zalet - mogà mierzyç si y wyst pujàce w oponie. Je eli in ynierowie opracujà odpowiednie technologie, zb dne stanà si czujniki ABS, bo wszystkie informacje komputer pok adowy otrzyma z opon du o wczeêniej. Obecnie auto hamujàce ze 100 do 0 km/h potrzebuje od 36 do 40 m. Z inteligentnymi oponami ten dystans mo e zmaleç do zaledwie 30 m. Robert Przybylski Data: 26 kwietnia 2005 r. èród o: Rzeczpospolita. Moje Auto 7

8 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów spad a do koƒca kwietnia o 40,5 proc Sprzeda nowych samochodów osobowych spad a od poczàtku 2005 roku do koƒca kwietnia o 40,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku i wynios a sztuk - poda a w raporcie firma Samar, analizujàca rynek motoryzacyjny. W kwietniu 2005 roku sprzedano w Polsce nowe samochody osobowe, o niemal 20 proc. mniej ni w marcu i o ponad 57 proc. mniej ni w kwietniu ubieg ego roku. Po czterech miesiàcach sprzeda y liderem pozostaje wcià Toyota z wynikiem auta, o 36,9 proc. mniejszym ni rok wczeêniej. W kwietniu samochody japoƒskiego producenta znalaz y nabywców, co oznacza spadek sprzeda y o 50,9 proc. Niewiele gorszy rezultat osiàgn a Skoda. Samochodów tej marki sprzedano od poczàtku roku (spadek o 47,3 proc.), w tym w kwietniu (spadek o 59,2 proc.). Trzecia lokata na liêcie najpopularniejszych producentów nale y do Fiata, który sprzeda w okresie styczeƒ-kwiecieƒ aut, o 66,8 proc. mniej, z czego w kwietniu aut (spadek o 74,6 proc.). Kolejnà markà w rankingu jest Opel. Samochody tej marki od poczàtku roku kupi o klientów (spadek o 45,5 proc.) Piàte miejsce zajmuje ponownie Renault z wynikiem samochody (spadek o 53,3 proc.), a kolejne miejsce Ford z autami (45,2 proc. spadku). Dwie dalsze lokaty nale à do marek koncernu PSA: Peugeot (5.544 auta, 48,7 proc. spadku) i Citroena (4.250 aut, 26,2 proc. spadku). Dziewiàtà pozycj zajmuje Volkswagen z wynikiem sztuk (34,6 proc. spadku), a pierwszà dziesiàtk zamyka Honda, która w tym gronie jako jedyna zanotowa a wzrost sprzeda y (3.512 aut, o 13,6 proc. wi cej). Sprzeda samochodów dostawczych w kwietniu spad a do sztuk, czyli by a o 11,2 proc. mniejsza ni w poprzednim miesiàcu i o 21,1 proc. mniejsza ni przed rokiem. Po czterech miesiàcach 2005 roku sprzeda samochodów dostawczych spad a do sztuk, jest to o 8,6 proc. mniej ni rok wczeêniej. Liderem rynku pozostaje Fiat, który jako jedyny przekroczy pu ap sztuk, znajdujàc od poczàtku roku nabywców (spadek o 20,4 proc.). Drugà lokat zajmuje Volkswagen z wynikiem auta (wzrost o 73,5 proc.), a trzecià Renault z samochodami (spadek o 6,2 proc.). Data: 9 maja 2005 r. èród o: PAP 2. Nap yw aut u ywanych w marcu Zaobserwowany w lutym trend wzrostu iloêci sprowadzonych do Polski samochodów utrzyma si równie w marcu. W ciàgu trzeciego miesiàca bie àcego roku sprowadzono àcznie samochodów, w tym z krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii. W porównaniu z lutym, poziom importu zwi kszy si o ponad 14%. Natomiast w odniesieniu do marca roku ubieg ego, iloêç samochodów sprowadzonych zwi kszy a si o niemal 569%. Od poczàtku bie àcego roku iloêç samochodów sprowadzonych do Polski osiàgn a poziom aut samochodów sprowadzono z krajów Unii Europejskiej, pozosta e (w iloêci sztuk) spoza Unii, g ównie Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w poprzednich miesiàcach, równie w marcu zmniejszy si w imporcie ogó em, udzia samochodów najstarszych, których okres eksploatacji przekracza 10 lat. Na koniec marca wyniós on nieca e 68%, a wi c o ponad 2% mniej ni miesiàc wczeêniej. Samochody u ytkowane nie d u ej ni 4 lata stanowi y w marcu 4,6% wszystkich sprowadzonych aut. W porównaniu do lutego wielkoêç ta wzros a (o 0,75%). Równie samochody o okresie eksploatacji od 4 do 10 lat zwi kszy y swój udzia w imporcie. Je eli w lutym wynosi on 26,2%, to w marcu wyniós ju 27,6%. Szacowana Êrednia wartoêç sprowadzonego do Polski w marcu samochodu u ywanego w wieku powy ej 10 lat znacznie zmala a. Je eli w styczniu wynosi a ona 614 z otych, w lutym 622 z ote, to w marcu wynios a zaledwie 540 z otych. Ârednia wartoêç sprowadzonego do Polski samochodu w wieku powy ej 10 lat wynios a w pierwszym kwartale 590 z otych. Podobnie do samochodów najstarszych przedstawia y si Êrednie wartoêci samochodów w wieku od 4 do 10 lat. Ârednia wartoêç tego typu aut wynios a w styczniu z otych, w lutym z otych 8

9 i w marcu z otych. Ârednia wartoêç tej grupy aut dla ca ego pierwszego kwarta u wynios a z ote. WartoÊç sprowadzonych samochodów najm odszych, podobnie jak w poprzednich miesiàcach zachowa a tendencj rosnàcà. Je eli w styczniu wynosi a z otych, to w lutym wzros a do poziomu z otych, natomiast w marcu zwi kszy a si a do z otych. Niewàtpliwie, obserwowany wzrost jest wynikiem stopniowego zwi kszania si w imporcie samochodów z roczników Za wzrost ten odpowiada tak e sprowadzony w marcu jeden Bentley (rok produkcji ), którego deklarowana wartoêç (bez podatków) przekroczy a 580 tysi cy z otych. Szacowana Êrednia wartoêç sprowadzonego do Polski samochodu u ywanego (dla wszystkich grup wiekowych) wynios a na koniec marca bie àcego roku z otych. W porównaniu do lutego cena ta wzros a o niemal 13%. Najpopularniejszà grup wêród sprowadzonych w marcu samochodów u ywanych niezmiennie stanowià auta wyprodukowane w latach dziewi çdziesiàtych, a w szczególnoêci, w pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych. Ich udzia w ca oêci importu zbli y si do poziomu 82%. Kolejnà grup tworzà samochody wyprodukowane w latach Jeszcze w lutym grupa ta zajmowa a pozycj trzecià. Jej udzia w marcowym imporcie ukszta towa si na poziomie 9,42%. Nieco mniejszy udzia, wynoszàcy 8,65%, uzyska y samochody wyprodukowane w latach osiemdziesiàtych. Samochody wyprodukowane przed rokiem 1980 stanowià 0,05% ca oêci importu. Mo na przypuszczaç, i ze wzgl du na niezmiernie wysokà wartoêç akcyzy w grupie aut niesklasyfikowanych pod wzgl dem wieku, sporà ich cz Êç stanowià samochody najm odsze. Je eli teza ta by aby prawdziwa, to oznacza oby to, e udzia w imporcie samochodów wyprodukowanych w latach znacznie przekracza 10%. Podobnie jak w styczniu i lutym, równie w marcu najwi kszà popularnoêcià cieszy y si samochody wyprodukowane w roku Ich udzia w ca ej iloêci sprowadzonych do Polski aut wyniós 12,7%. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszy y si samochody z roczników 1994 (11,4%) oraz 1993 (10,5%). Szacowana wartoêç pojazdów z wymienionych roczników kszta towa a si w marcu odpowiednio na poziomie 463 z otych dla rocznika 1992, 709 z otych dla rocznika 1994 oraz 568 z otych dla rocznika Markà numer 1 wêród importowanych do Polski samochodów, w ciàgu pierwszego kwarta u, jest Volkswagen. Od poczàtku roku sprowadzono ponad 43 tysiàce aut tej marki, o Êrednim okresie eksploatacji wynoszàcym 13 lat. Na drugiej pozycji znalaz si Opel. W ciàgu trzech miesi cy bie àcego roku sprowadzono Opli, eksploatowanych Êrednio przez 12 lat. Pozycja trzecia przypad a w udziale Fordowi. Samochodami tej marki zainteresowa o si ponad 23 tysi cy klientów. Âredni wiek sprowadzonego Forda wyniós, podobnie jak w przypadku Opla 12 lat. Czwartà markà w rankingu zosta o Audi. WÊród ponad 13 tysi cy Audi zg oszonych w Izbach Celnych, króluje 80-dziesiàtka, a tak e modele A4 i A6. Âredni okres eksploatacji tych samochodów wyniós na koniec pierwszego kwarta u 12 lat. Na pozycji piàtej, z iloêcià niemal 12 tysi cy sprowadzonych aut znalaz o si Renault. Samochody tej marki by y Êrednio o rok m odsze w porównaniu z Oplami i Fordami. Na pozycji szóstej zosta o sklasyfikowane BMW, w iloêcià niemal 8,5 tysiàca zaimportowanych sztuk (najpopularniejszy rocznik wêród samochodów tej marki to rok 1993). Na pozycji siódmej notowany jest Mercedes (nieca e 8 tysi cy o Êrednim okresie eksploatacji 12 lat), na ósmej SEAT (5 344 sztuki, o Êrednim okresie eksploatacji 10 lat), na dziewiàtej Nissan (nieco ponad 5 tysi cy sztuk o Êrednim okresie eksploatacji 11 lat), a na dziesiàtej Peugeot (nieca e 5 tysi cy sztuk o Êrednim okresie eksploatacji 10 lat). Najd u szy Êredni okres eksploatacji mia y sprowadzone do Polski samochody marki Porsche (20 lat), natomiast najkrótszy Lexus i MG (4 lata). Do najstarszych samochodów sprowadzonych w pierwszym kwartale bie àcego roku nale à Audi i Renault. Zgodnie z informacjà przedstawionà przez izby celne oba auta zosta y wyprodukowane w roku Najdro szym sprowadzonym do Polski w ciàgu ostatnich trzech miesi cy samochodem jest Bentley rocznik Stosunek wielkoêci importu samochodów u ywanych, wyprodukowanych w latach , do sprzeda y samochodów nowych, dla tzw. marek "popularnych" oscyluje w wi kszoêci przypadków pomi dzy dwa a dziesi ç procent. Wyjàtkiem jest Volkswagen, który po trzech miesiàcach bie àcego roku osiàgnà wartoêç wynoszàcà 22,4%. O wiele wi ksze wartoêci zosta y zanotowane w przypadku marek luksusowych. Zawierajà si one w przedziale od 35% (w przypadku Audi) do 66% (w przypadku BMW). Tak wysoki odsetek importowanych samochodów luksusowych z wy ej wymienionych roczników, mo e stanowiç istotny problem w rozwoju sprzeda y samochodów nowych. Zjawisko to mo e przybraç jeszcze wi kszà skal wraz ze zmianà przepisów dotyczàcych podatku akcyzowego. Nowy podatek ekologiczny zmniejszy obcià enia podatkowe dla tego typu aut, przyczyniajàc si tym samym do zwi kszenia poziomu ich importu. Podobne zjawisko mo e byç równie obserwowane w przypadku samochodów ni szych segmentów. Data: 29 kwietnia 2005 r. èród o: PAP 9

10 3. Powtórki z hossy nie b dzie W maju sprzeda aut pewnie skoczy. Wszystko z powodu nowego VAT. Ale na powtórk z poczàtku ubieg ego roku nie ma co liczyç. W ubieg ym roku obawy o wzrost cen po wejêciu Polski do Unii oraz pojawienie si w ustawie o VAT niekorzystnego (jak uwa ano wówczas) dla firm wzoru Lisaka nakr ci y przejêciowo koniunktur na samochody. Do koƒca kwietnia dilerzy zacierali r ce, póêniej zaczà si trwajàcy do dziê dramat. O ile do marca 2004 r. sprzedano prawie 98,5 tys. samochodów, o tyle w tym roku tylko 66 tys. To oznacza, e sprzeda nowych aut spad a prawie o 33 proc.! W przysz oêci mo e byç gorzej, bo Sejm na yczenie resortu finansów znów ograniczy odpisy vatowskie (co, paradoksalnie, przekona o bran motoryzacyjnà, e wzór Lisaka nie by taki z y ). Czy przed ich wejêciem w ycie znów dojdzie do chwilowej hossy, której g ównym celem b dzie ucieczka przez pazernym fiskusem? Raczej nie. - Nie mo na wykluczyç wi kszego ruchu w salonach, bo wiele firm ma Êrodki na takie zakupy. Zmasowanego ataku na salony dilerskie jednak si nie spodziewam. Zakupów na wyrost nie b dzie - prognozuje Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Powód jest prosty - W ubieg ym roku oszcz dnoêci, które mo na by o poczyniç uciekajàc przez wzorem Lisaka, by y znacznie wi ksze ni obecnie - dodaje prezes Kantorski. Paliwowy szach-mat Takie opinie nie sà w bran y odosobnione. - Na razie nie zaobserwowaliêmy w salonach wzmo onego ruchu. Oczekujemy, e ch ç ucieczki przed nowà ustawà wp ynie na zwi kszenie zakupów, szczególnie przez ma e i Êrednie firmy. Wzrost ten nie b dzie jednak tak du y jak w ubieg ym roku. Rynek jest obecnie znacznie mniejszy, a wiele firm dokona o w 2004 r. zakupów i nie b dzie po roku odnawia o taboru - twierdzi Pawe Miszkowski, dyrektor ds. sprzeda y Ford Polska. Wed ug niego, w ubieg ym roku ów krótkotrwa y boom spowodowa y zakupy dokonywane przez Kowalskich - zarówno klientów indywidualnych, jak i ma e rodzinne firmy. - Teraz to si nie powtórzy - dodaje. - Sprzeda mo e nieco wzrosnàç. Specjalnego boomu jednak nie b dzie. Czynnikiem decydujàcym b dzie brak mo liwoêci dalszego odliczania VAT zawartego w cenie paliwa po wejêciu w ycie nowej ustawy. JeÊli ktoê robi dziennie 500 km i rozwozi kosmetyki, to niewiele skorzysta, idàc akurat teraz do salonu dilerskiego - mówi W adys aw Potocki, sekretarz generalny Citroen Polska. Nakr canie koniunktury Mimo to niektóre firmy motoryzacyjne starajà si wykorzystaç zmiany fiskalne do poprawienia wyników sprzeda y. Straszà nowym VAT, wiedzàc, e gama aut umo liwiajàcych jego pe ny odpis przy zakupie w nowej rzeczywistoêci podatkowej b dzie znacznie mniejsza ni obecnie. Obecnie z pe nych odpisów korzystajà auta z dwoma rz dami siedzeƒ, takie jak Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy czy w aênie wprowadzany na rynek nowy Ford Connect. Z ostrà promocjà ruszy zw aszcza Citroen. Francuzi pod has em oszcz dê podwójnà wartoêç VAT, zach cajà do zakupu Xsary Picasso czy Berlingo. Oba samochody, jak podkreêlajà w reklamach, majà homologacj ci arowà, czyli spe niajà obecny wzór Lisaka. Pod rzàdami nowej ustawy ju nie b dà. Zdaniem przedstawicieli bran y motoryzacyjnej, jest jeszcze jeden aspekt nakr cania koniunktury. Firmy leasingowe b dà stara y si wykazaç, e op aca si dokonaç zakupów teraz, a nie w drugiej po owie roku. B dà przekonywa y przedsi biorców, którym koƒczà si umowy leasingu, by wymieniali teraz samochód i podpisywali nowe umowy leasingowe - podkreêla Roman Kantorski. Pawe Janas Wa ne daty Nowelizacja ustawy o VAT trafi a do prezydenta. Wi kszoêç jej przepisów wejdzie w ycie 1 czerwca 2005 r. Trzy miesiàce póêniej, czyli 1 wrzeênia 2005 r., zacznà obowiàzywaç regulacje dotyczàce opodatkowania samochodów u ytkowanych przez przedsi biorców. W aênie te przepisy zosta y uznane za najwa niejsze. 10

11 Wa nà datà b dzie 15 czerwca. Do tego dnia firmy realizujàce umowy leasingu pojazdów muszà je zarejestrowaç w urz dach skarbowych, aby po 1 wrzeênia VAT zawarty w ratach nadal odliczaç wed ug obecnych zasad. Kto umów nie zarejestruje, ten pogorszy swojà sytuacje podatkowà, gdy b dzie móg odliczyç mniej. Firmy planujàce wziàç w leasing pojazdy powinny wi c si spieszyç i zawrzeç kontrakty do koƒca maja. Natomiast planujàcy zakup pojazdów, które obecnie apià si na tzw. wzór Lisaka (odliczenie pe nego VAT), a wed ug nowych przepisów b dà traktowane jako samochody osobowe (minimalne odliczenia VAT), powinny uczyniç to do koƒca sierpnia. Co z paliwem Po 1 wrzeênia pogorszà si mo liwoêci odliczania VAT zawartego w cenach paliw dla aut s u bowych. Odliczenie b dzie przys ugiwaç u ytkownikom tylko i wy àcznie tych aut, które b dà przez nowe przepisy kwalifikowane jako ci arowe lub dostawcze, korzystajàce ze 100-proc. odliczania VAT zawartego w cenie ich kupna. Je eli po 1 wrzeênia dany pojazd b dzie uznawany za osobowy, to jego u ytkownik nie b dzie mia prawa do odliczania VAT od paliw. Data: 29 kwietnia 2005 r. èród o: Puls Biznesu 4. Olszewski ponownie przejà kontrol nad Solaris Bus&Coach Prezes Solaris Bus&Coach, producenta autobusów, odkupi od Kredyt Banku udzia y w spó ce stanowiàce 82,32 proc. kapita u i ponownie objà ca kowità kontrol nad firmà - poda Solaris Bus&Coach w piàtek w komunikacie. Krzysztof Olszewski ju wczeêniej zapowiada przeprowadzenie tej transakcji. Udzia y nale a y do banku przez trzy lata. Niedawno prezes podtrzyma plan debiutu gie dowego spó ki pod koniec 2005 r., zaznaczy jednak, e termin wejêcia na gie d uzale niony b dzie tak e od sytuacji rynkowej. W 2004 r. przychody spó ki wynios y 484 mln z, a zysk netto 15,2 mln z. Solaris chce w 2005 roku sprzedaç 720 autobusów, podczas gdy w 2004 roku sprzeda 489. W tym czasie przychody firmy majà wzrosnàç do ponad 700 mln z, a zysk netto podwoiç. Data: 29 kwietnia 2005 r. ród o: PAP 5. W Internecie o bezpiecznej utylizacji aut ci arowych Volvo Firma Volvo Trucks opublikowa a w Internecie nowy materia, jak w sposób najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny dla Êrodowiska zutylizowaç pojazd, którego eksploatacja dobiega koƒca. Najnowszy internetowy produkt jest standardowym podr cznikiem obejmujàcym wszystkie modele samochodów ci arowych Volvo. Producenci samochodów ci arowych nie ponoszà takiej samej odpowiedzialnoêci jak firmy z bran y samochodów osobowych - powiedzia Lars Martensson, dyrektor ds. ochrony Êrodowiska w firmie Volvo Trucks. Mimo to staramy si udost pniaç wyczerpujàce informacje, aby ograniczyç czas negatywnego dzia ania naszych produktów na Êrodowisko, majàc na uwadze naszà odpowiedzialnoêç za Êrodowisko w tym zakresie. Nowy materia, zawierajàcy instrukcje demonta u, jest przeznaczony dla sieci dealerskiej i innych warsztatów zajmujàcych si z omowaniem samochodów ci arowych. Zawiera on drobiazgowe instrukcje, w jaki sposób najlepiej zdemontowaç samochód ci arowy i jak post powaç z niebezpiecznymi cieczami. Podaje tak e szczegó owe dane techniczne dotyczàce materia ów, z których sà wykonane elementy, oraz metody ich recyklingu, ponownego wykorzystania i z omowania w sposób optymalny z punktu widzenia troski o Êrodowisko. Publikacja ma na celu przyczynienie si do zmaksymalizowania recyklingu materia ów, a tak e ponownego zastosowania w produkcji u ywanych elementów, które to cele sà realizowane w zak adzie produkcyjnym Volvo w szwedzkim mieêcie Flen i przez wybranych kontrahentów firmy. Recyklingowi podlega 90% masy samochodu ci arowego ze wzgl du na du à zawartoêç metalu. Nowe instrukcje demonta u zosta y opublikowany w trzech j zykach angielskim, francuskim i szwedzkim. Rafa aglewski Wi cej informacji: Data: 28 kwietnia 2005 r. èród o: Samar, Volvo Trucks 11

12 6. Rzàd nie wstrzyma poboru akcyzy od u ywanych samochodów z zagranicy MF Rzàd nie wstrzyma poboru podatku akcyzowego od u ywanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Akcyza b dzie pobierana w takiej wysokoêci jak obecnie, do czasu wejêcia w ycie tzw. podatku ekologicznego poinformowa a w czwartek PAP Maria Hi z biura prasowego Ministerstwa Finansów. W Êrod Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwa a polski rzàd do wstrzymania poboru podatku akcyzowego od u ywanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Rzàd podtrzymuje swoje stanowisko, e akcyza b dzie pobierana do czasu wejêcia w ycie podatku ekologicznego powiedzia a Hi. Wed ug niej, wprowadzenie podatku ekologicznego ma na celu sprowadzanie z zagranicy samochodów bardziej bezpiecznych, z katalizatorami, które emitujà mniej spalin do Êrodowiska. By aby to jednorazowa op ata, której wysokoêç zale a aby od pojemnoêci silnika oraz wieku samochodu. Nie wiadomo dok adnie, kiedy podatek ekologiczny wszed by w ycie, poniewa projekt ustawy w tym zakresie znajduje si obecnie w trakcie prac sejmowych i czeka na pierwsze czytanie. Termin uchwalenia ustawy zale y od prac parlamentu. Po opublikowaniu uchwalonej ustawy w Dzienniku Ustaw b dzie obowiàzywa trzymiesi czny okres przejêciowy przed wejêciem w ycie tych przepisów. Kierownictwo ministerstwa jest w pe ni przekonane, e ten podatek jest zgodny z prawem UE. Przepisy unijne nie regulujà wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych; w dyrektywie unijnej jest delegacja do przepisów krajowych, które ustanawiajà taki podatek poprzez przepisy krajowe powiedzia a. Hi zaznaczy a, e po 1 maja 2004 r. ka da ustawa jest ju w fazie projektu konsultowana z Urz dem Komitetu Integracji Europejskiej. Równie zanim wprowadzono akcyz na samochody u ywane sprowadzane z zagranicy, zosta a ona sprawdzona pod kàtem zgodnoêci z przepisami unijnymi. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwa a rzàd do wstrzymania poboru akcyzy w reakcji na petycj Szymona Szynkowskiego, który w paêdzierniku 2004 r. poskar y si Komisji na utrudnienia, jakie stwarza rzàd polski obywatelom w sprowadzaniu u ywanych samochodów z zagranicy. Rzàd ró nicuje stawki akcyzy (dla samochodów importowanych sà znacznie wy sze ni dla krajowych), co nie tylko zdaniem autora petycji, ale tak e Komisji Europejskiej - mo e byç niezgodne z prawem wspólnotowym. W UE obowiàzujà zró nicowane stawki akcyzy i sà zgodne z prawem unijnym, jeêli nie majà charakteru fiskalnego i nie wià à si z "przekroczeniem granicy przez samochód", ale z pierwszà rejestracjà samochodu. Jak wskazuje w uzasadnieniu autor petycji, przyk adowo op aty za u ywany samochód sprowadzany z zagranicy stanowià oko o 65 proc. jego wartoêci, a za nowy samochód zarejestrowany w Polsce oko o 3,1 proc. jego wartoêci. (PAP) Data: 21 kwietnia 2005 r. èród o: PAP 7. Uwaga! Jadà tanie chiƒskie samochody Masz w domu telewizor plazmowy z Chin? Byç mo e wkrótce w gara u postawisz auto, tak e z Chin. Ju w tym roku na drogach Europy pojawià si pierwsze samochody z Paƒstwa Ârodka. Ceny zapierajà dech. Niespe na dwie dekady temu na ulicach Pekinu widaç by o taksówki polonezy, a w Tybecie dostrzec mo na by o o nierzy Chiƒskiej Armii Ludowej w "maluchach". Teraz role si odwróci y i byç mo e wkrótce na polskich drogach samochody z Chin b dà równie popularne jak auta z Korei. Chiƒskie koncerny motoryzacyjne ju w tym roku zdecydowa y si wejêç ze swoimi autami do salonów w Europie. I choç auta z Chin nie podbijà serc mi oêników wyrafinowanej technologii motoryzacyjnej, to z cenami chiƒskich samochodów po prostu nie sposób konkurowaç. Wed ug tygodnika "Automotive News Europe" nadchodzàca do Europy fala aut z Chin obejmuje ró norodne modele, które niemal jednoczeênie pojawià si na ró nych rynkach Starego Kontynentu. Byç mo e tak e u nas. - Nie s ysza em o rozmowach w sprawie sprzeda y chiƒskich aut w Polsce, ale nie wykluczam, e takie rozmowy sà prowadzone - powiedzia nam Wojciech Drzewiecki z firmy Samar, ekspert polskiej bran y motoryzacyjnej. Od terenówek po Szcz Êliwych Pos aƒców W Holandii ju zacz a si sprzeda samochodu terenowego Jiangling Landwind. Pojazd jest produkowany przez 12

13 kooperujàcy z Fordem koncern Jiangling Motors. Model Landwind przypomina do z udzenia terenowego Opla Frontera w wersji, która zesz a z taêm dwa lata temu. Dla wielu klientów sieci, którà tworzy holenderski diler Peter Bijvelds, nie jest to jednak adnà przeszkodà - w ciàgu trzech pierwszych tygodni przyjmowania zamówieƒ zg osi o si ponad 300 ch tnych do zakup takiego auta. To, co najwa niejsze w samochodach terenowych - silniki i przek adnie, w tym do nap du na cztery ko a - sà z importu. Silniki dostarczajà japoƒskie koncerny Mitsubishi (2,0 i 2,4 litra) albo Isuzu (2,8 litra). Kluczem do sukcesu b dzie z pewnoêcià cena: za terenowy Landwind w wersji podstawowej, z bogatym wyposa eniem, skórzanà tapicerkà i dwuletnià gwarancjà trzeba zap aciç zaledwie 15 tys. euro (nieco ponad 60 tys. z )! Tyle w Holandii kosztujà popularne samochody, a nie pojazdy terenowe. Jesienià do Europy trafi kolejne auto z Chin. Jak podaje Automotive News Europe, we wrzeêniu zarejestrowana na Gibraltarze firma Euro Motors zacznie sprzedawaç w Niemczech limuzyn Zhonghua. Samochód ten produkowany jest przez koncern Brilliance Jinbei Automobile w zak adzie w pobli u granicy Chin z Koreà Pó nocnà. Produkowane sà tam tak e auta BMW na chiƒski rynek, co ma stanowiç r kojmi utrzymania odpowiedniej jakoêci. Limuzyna Zhonghua zosta a zaprojektowana dla Chiƒczyków przez w oskà firm Giugiaro. W Chinach do jej nap du stosuje si silniki japoƒskiego Mitsubishi. Przewidywana cena tego pojazdu w Niemczech? Poni ej 20 tys. euro. W Niemczech wi cej trzeba zap aciç za auta klasy Êredniej, takie jak Opel Vectra czy Audi A4. Tymczasem chiƒski Zhonghua ma 4,88 m d ugoêci, jak auto klasy wy szej, i b dzie seryjnie wyposa ony w urzàdzenia, za które w innych firmach àdajà dop aty. Najpóêniej na poczàtku przysz ego roku w oska niezale na firma DR zacznie sprzedawaç w Europie auto Happy Emissary (Szcz Êliwy Pos aniec), produkowane przez FAW, najwi kszy koncern motoryzacyjny w Chinach. W Europie Zachodniej dech zapar a zapowiedziana cena tego samochodu. Wytwarzany w zak adach w Qujing ko o Tybetu pojazd nap dzany silnikiem 1,1 litra i seryjnie wyposa ony w elektryczne wspomaganie kierownicy, ABS, poduszki powietrzne i elektrycznie sterowane szyby ma kosztowaç mniej ni 4 tys. euro (16 tys. z )! Dwa razy taniej ni Fiat Panda z Polski! Taka cena pozwala zapomnieç, e Szcz Êliwy Pos aniec jest po prostu licencyjnà odmianà japoƒskiego auta Daihatsu Move. Na razie plany chiƒskich koncernów sà skromne. Aut Zhonghua ma trafiaç na drogi Europy do 20 tys. sztuk rocznie; Szcz Êliwych Pos aƒców - do 10 tys. sztuk. Ale te auta to dopiero forpocztachiƒskiej motoryzacji. Druga fala ju p ynie Ambitniejsze plany mi dzynarodowej ekspansji ma chiƒski koncern Chery. S aw zdoby sobie, sprzedajàc auto, które ma karoseri jakby ywcem zdj tà z Daewoo Matiza. General Motors, obecny w aêciciel Daewoo, przegra jednak w chiƒskim sàdzie proces o naruszenie praw autorskich - Amerykanie dowiedzieli si, e skoro nie zastrzegali sobie w Chinach wy àcznoêci do auta o dok adnie takim wyglàdzie jak Matiz, to nie majà co roêciç sobie do niego praw autorskich. Przegrana amerykaƒskiego koncernu i wàtpliwe argumenty chiƒskiego sàdu nie zniech ci y bynajmniej amerykaƒskich przedsi biorców do koncernu Chery. W tym roku powsta a w USA firma Visionary Vehicles (Wizjonerskie Pojazdy), która od 2007 r. chce wprowadziç na rynek USA kilka nowych modeli aut Chery. W pierwszym roku dzia alnoêci Visionary Vehicles chce sprzedaç 250 tys. samochodów koncernu Chery, a po kilku latach - nawet milion rocznie. Wiadomo, e Chery przymierza si te do sprzeda y swoich nowych aut w Europie, a byç mo e nawet produkcji, np. w Polsce czy Rumunii. Chiƒskie koncerny sà zmuszone szukaç nowych rynków zbytu, gdy w ostatnich miesiàcach w adze w Pekinie gwa townie ostudzi y boom na miejscowym rynku motoryzacyjnym. Tymczasem w ostatnich latach w chiƒskà bran samochodowà zainwestowano kilkanaêcie miliardów dolarów i planuje si inwestycje warte dalszych kilkanaêcie, kilkadziesiàt miliardów dolarów. Przy spadku sprzeda y na rynku miejscowym chiƒskie firmy muszà próbowaç sprzedawaç swoje produkty na innych rynkach. Sprzyja im kryzys Êwiatowej bran y samochodowej: w Europie i USA mo na bez trudu znaleêç mened erów, którzy stracili prac w znanych koncernach, firmy projektanckie i stylistyczne, które cierpià na brak zamówieƒ, a wreszcie dilerów, którzy wypadli z sieci handlowych koncernów samochodowych. Do tego od jesieni zliberalizowana zostanie sprzeda aut w UE - dilerzy b dà mogli dzia aç na terenie ca ej Unii, oferujàc auta ró nych marek. To równie sprzyja ekspansji Chiƒczyków. Dla europejskich koncernów ca a pociecha w tym, e jeszcze przez kilka lat auta z Chin b dà na ni szym poziomie technologicznym, a marek aut z Chin trzeba si dopiero nauczyç. Andrzej Kublik Data: 17 kwietnia 2005 r. èród o: Gazeta Wyborcza 13

14 PRAWO W PIGU CE 1. Na odsetki z tytu u sprzeda y tylko 2 lata Informujemy Paƒstwa, e 26 stycznia 2005 r. Sàd Najwy szy podjà uchwa w sk adzie 7 s dziów stwierdzajàcà, e roszczenia o odsetki za opóênienie w zap acie z tytu u umowy sprzeda y przedawniajà si najpóêniej z chwilà przedawnienia roszczenia g ównego czyli w terminie 2 lat. Uchwa a ta byç mo e po o y kres wàtpliwoêciom i rozbie noêciom interpretacyjnym towarzyszàcym wyrokowaniu w przedmiotowej kwestii. 2. Wydatki spó ki w likwidacji jako koszty podatkowe Do kosztów uzyskania przychodów zaliczajà si obok wydatków bezpoêrednio zwiàzanych z uzyskanym przychodem równie tzw. koszty poêrednie, m.in. koszty zwiàzane z funkcjonowaniem przedsi biorstwa. Do tej kategorii wydatków zaliczajà si równie koszty zwiàzane z przeprowadzeniem likwidacji spó ki kapita owej. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 paêdziernika 2004, b dàcego odpowiedzià na interpelacj poselskà. Ministerstwo stwierdzi o, i spó ka w likwidacji ponosi koszty prowadzenia dzia alnoêci analogiczne do kosztów spó ek nieb dàcych w likwidacji (np. wynajem powierzchni biurowych). Oprócz tego z likwidacjà wià à si specyficzne koszty, takie jak: wynagrodzenia likwidatorów, koszty og oszeƒ prasowych wzywajàcych kontrahentów do zg oszenia roszczeƒ, koszty weryfikacji bilansów, op aty notarialne i sàdowe. Zdaniem Ministerstwa wy ej wymienione koszty sà kosztami uzyskania przychodów. Rzeczpospolita, nr 22 z 26 styczeƒ 2005 r. 3. Dzia alnoêç statutowa i gospodarcza fundacji a VAT Ustawa z r. o podatku od towarów i us ug w art. 15 ust. 1 i 2 uznaje za podatników osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoêci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujàce samodzielnie dzia alnoêç gospodarczà bez wzgl du na rezultat takiej dzia alnoêci. Fundacja jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy wówczas, gdy realizuje zadania statutowe odp atnie lub gdy prowadzàc dzia alnoêç gospodarczà Êwiadczy odp atnie us ugi bàdê odp atnà dostaw towaru. Wykonywanie przez fundacj wy àcznie zadaƒ statutowych nieodp atnie powoduje, e nie wyst puje ona w roli podatnika. Anna Wyrzykowska, Doradca Podatnika, nr 3, r. 4. Faktura za us ugi doradcze zwiàzane z przygotowaniem wniosku o unijne dotacje. Wydatek poniesiony na sporzàdzenie wniosku o dotacj jest wydatkiem zwiàzanym z pozyskaniem êród a finansowania zadania inwestycyjnego. Nie b dzie on stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek poniesiony w celu pozyskania unijnej dotacji, a wi c dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i który to dochód na mocy tego przepisu jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiàcego podstaw opodatkowania nie uwzgl dnia si m.in. przychodów ze êróde przychodów po o onych na terytorium RP lub za granicà, je eli dochody z tych êróde nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo sà wolne od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów. Zap ata za sporzàdzenie jest wi c bezpoêrednio zwiàzana z pozyskaniem dochodu (przychodu) wolnego od podatku, a wi c nie mo e stanowiç kosztu uzyskania przychodu. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno Finansowych, nr 1, r. 5. Nowa ulga z tytu u korzystania z internetu Dochód uzyskany w 2005 r. mo na pomniejszyç o nowà ulg podatkowà, która przys uguje z racji wydatków ponoszonych przez podatnika z tytu u u ytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) b dàcym miejscem zamieszkania podatnika. Kwota odliczenia w roku podatkowym nie mo e przekroczyç 760 z. (nowy art. 26 ust. 1 pkt. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenie stosuje si, je eli wysokoêç wydatków zosta a udokumentowana fakturà w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us ug. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno Finansowych, nr 1, r. 6. VAT od dotacji Art. 29 ustawy o VAT stanowi, i podstawà opodatkowania jest obrót. Do obrotu zaliczane sà równie otrzymane dotacje, subwencje i inne dop aty o podobnym charakterze zwiàzana z dostawà lub Êwiadczeniem us ug. Przepisy o VAT nie precyzujà jednak, jaka stawkà winna zostaç opodatkowana otrzymana przez przedsi biorc dop ata czy te subwencja. Ze wspomnianego art. 29 wynika, i opodatkowanie dotacji, subwencji i innych dop at o podobnym charakterze nie jest 14

15 opodatkowaniem samoistnym, lecz zwiàzanym z opodatkowaniem dostawy towarów lub Êwiadczenia us ug. Nale y wi c przyjàç, i dla otrzymanej dotacji w aêciwà stawkà VAT b dzie stawka, jakà jest opodatkowana dostawa towarów czy te Êwiadczenie us ug, w zwiàzku z którymi przedsi biorca otrzyma dotacj. Krzysztof Tomaszewski, Gazeta Prawna, nr 20 z r. 7. Zarabia w radzie i bra zasi ek Sàd Najwy szy orzek, e pobieranie przez cz onka rady nadzorczej wynagrodzenia za wykonywanie obowiàzków nadzorczych w spó ce zalicza si do prac, z których powodu traci si prawo do zasi ku chorobowego (sygn. I UK 154/04). Argumentujàc swoje orzeczenie Sàd stwierdzi, e artyku 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa mówi o pracy zarobkowej, a nie o stosunku pracy, jaka ma to byç praca, czy w jakim celu wykonywana. Mo e to byç wi c ka de zaj cie, za które pobiera si wynagrodzenie. CzynnoÊci nadzorcze cz onka RN, za które pobiera wynagrodzenie, sà zatem pracà w rozumieniu art. 17 wspomnianej ustawy. Marek Domagalski, Rzeczpospolita, r. 8. Czy bank ponosi odpowiedzialnoêç? Zgodnie z przepisami kodeksu post powania cywilnego zaj cie wierzytelnoêci z rachunku bankowego jest dokonane z chwilà dor czenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyp at z tego rachunku. Wy ej wskazany zakaz obejmuje tak e kwoty, które nie znajdowa y si na rachunku bankowym w chwili jego zaj cia, a wp acone zosta y po dokonanym zaj ciu. Wskazaç nale y, i przepisy kodeksu post powania cywilnego przewidujà odpowiedzialnoêç odszkodowawczà banku, który nie wywiàza si prawid owo ze swoich obowiàzków w zakresie egzekucji z rachunków bankowych. Nadto przewidziana zosta a tak e odpowiedzialnoêç karno porzàdkowa pracowników banku za czynnoêci lub zaniedbania w wyp acie z zaj tego rachunku bankowego. Robert Szaraniec, Gazeta Prawna r. 9. Uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Akcjonariusze majà prawo do udzia u w zysku, jeêli spe nione sà àcznie wszystkie przes anki okreêlone w k.s.h., w tym m.in. aby walne zgromadzenie przeznaczy o zysk do wyp aty akcjonariuszom. Dopuszczalne jest bowiem przeznaczenie przez walne zgromadzenie ca ego zysku do podzia u, przeznaczenie go w ca oêci na kapita zapasowy lub rezerwowy lub przyj cie rozwiàzania poêredniego. Sàd Najwy szy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2004 r. o sygn. I CK 537/03 stwierdzi, e owa w adza wi kszoêci akcjonariuszy zmusza sàdy do powêciàgliwoêci w tej materii. Z drugiej strony SN wyrazi poglàd, e w adza walnego zgromadzenia w zakresie przeznaczenia zysku nie jest jednak nieograniczona. Prawo do udzia u w zysku rocznym jest bowiem jednym z najwa niejszych uprawnieƒ udzia owych w spó ce akcyjnej. SN stwierdzi, e uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza oznacza z jednej strony, e cel pokrzywdzenia istnieje w trakcie podejmowania uchwa y, z drugiej zaê obejmuje tak e sytuacj, w której pokrzywdzenie akcjonariusza nie jest zak adane w chwili podejmowania uchwa y, jednak treêç uchwa y jest taka, i jej wykonanie doprowadzi o do jego pokrzywdzenia. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba cywilna, 12/ Deklaracja wekslowa - na co zwróciç uwag? Najcz Êciej spotykanà formà porozumienia wekslowego jest deklaracja wekslowa, czyli porozumienie w formie pisemnej. Istotà porozumienia wekslowego jest upowa nienie do wype nienia weksla, zgodnie z przyj tymi w porozumieniu ustaleniami. Nale y zaznaczyç, e wa noêç weksla in blanco nie jest jednak uzale niona od istnienia deklaracji wekslowej. JeÊli jednak jest deklaracja wekslowa, stronny powinny zadbaç o to, aby by a ona podpisana przez obie strony. Powinna ponadto zawieraç regulacje dotyczàce sposobu i warunków wype nienia weksla. Przy czym istotnà kwestià jest, aby deklaracja by a zawarta przez osoby majàce zdolnoêç do tego typu czynnoêci. W przeciwnym razie nie wywo a ona skutków w niej przewidzianych. Nale y zwróciç uwag na umieszczenie daty wystawienia deklaracji. Co do kwoty, którà wierzyciel mo e wpisaç na wekslu, najcz Êciej okreêla si jà przez odniesienie do stosunku podstawowego. Deklaracja powinna zawieraç równie sposób powiadomienia wystawców weksla o jego wype nieniu oraz termin do dokonania tej czynnoêci. Korzystne jest, gdy w dokumencie zostanie zidentyfikowany wystawca weksla, najlepiej przez wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz zamieszczenie przy jego podpisie numeru PESEL. Deklaracje wekslowe mogà zawieraç tak e postanowienia dotyczàce klauzul wekslowych. Artur Wdowczyk, Monitor Prawniczy, r. 11. Wspólnik wspiera spó k 5 stycznia 2005 r. Sad Najwy szy orzek, i wspólnicy spó ki z o.o. mogà w formie uchwa y z o yç zgodne oêwiadczenia woli zobowiàzujàce ich do finansowego wsparcia tej spó ki. W razie sporu sàd powinien ustaliç treêç i skutki takiego 15

16 oêwiadczenia woli stosownie do okolicznoêci faktycznych (sygn. II CK 333/04). Zdaniem SN nie mo na takiej uchwa y zakwalifikowaç z góry jako dotyczàcej podwy szenia kapita u zak adowego, co warunkuje zastosowanie podwy szonych wymagaƒ formalnych. Uchwa a taka nie odpowiada wprawdzie warunkom uchwa y o dop atach w rozumieniu k.h ani k.s.h., mo e ona jednak byç traktowana jako zobowiàzanie wspólników zawierajàce zgodnie z o one oêwiadczenia woli. Z tego punktu widzenia nale y oceniaç jej skutki i wynikajàce z niej zobowiàzania wspólników. I.L. Rzeczpospolita, r. 12. Czy mo na zwolniç pracownika w wieku przedemerytalnym Wskazaç nale y, i zatrudnianie osób w wieku przedemerytalnym wià e si z ograniczeniem pracodawcy co do mo liwoêci wypowiadania im umów o prac oraz zmiany warunków ich pracy lub p acy, albowiem osoby te korzystajà ze szczególnej ochrony prawnej. Pracodawca nie mo e wypowiedzieç umowy o prac pracownikowi, któremu brakuje nie wi cej ni 4 lata do osiàgni cia wieku emerytalnego, je eli okres zatrudnienia umo liwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiàgni ciem tego wieku. W zwiàzku z tym, e do wypowiedzenia zmieniajàcego, a wi c do wypowiedzenia zmiany warunków pracy i p acy, stosuje si odpowiednio przepisy dotyczàce wypowiadania umów o prac, zakaz ten obejmuje tak e wypowiedzenie ww. warunków. Wskazaç jednak nale y, i ograniczenie sta oêci stosunku pracy nast puje w sytuacji przeprowadzania zwolnieƒ grupowych. Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna r. 13. Regulamin wynagradzania Sàd Najwy szy w wyroku o sygn. I PK 349/03 z dnia 12 lutego 2004 r. stwierdzi, e uwzgl dniajàc postanowienia k.p., regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Przy czym jeêli u danego pracodawcy dzia a zak adowa organizacja zwiàzkowa, pracodawca jest obowiàzany uzgodniç z nià treêç takiego regulaminu. W braku takiej zgody, regulamin nie mo e wejêç w ycie. Natomiast, jeêli u pracodawcy dzia a wi cej ni jedna organizacja zwiàzkowa, nale y ponadto uwzgl dniç postanowienia ustawy o zwiàzkach zawodowych. Przewidujà one, e jeêli organizacje zwiàzkowe nie przedstawià wspólnie uzgodnionego stanowiska, decyzj podejmuje pracodawca. Oznacza to, e je eli organizacje majà wspólne ale negatywne stanowisko, to taki regulamin nie mo e byç przez pracodawc ustalony. SN podkreêli, e jest do przyj cia poglàd, i projekt regulaminu, który nie wszed w ycie, mo e byç traktowany jako jednostronne zobowiàzanie pracodawcy do okreêlonych Êwiadczeƒ na rzecz pracowników, jeêli jest to dla nich korzystne. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych, r. 14. Warunek rozwiàzujàcy w umowie o zakazie konkurencji Spotykanà praktykà jest zamieszczanie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wyliczenia okolicznoêci, które zwalniajà pracodawc z obowiàzku zap aty odszkodowania. Sàd Najwy szy w wyroku o sygn. I PK 398/03 z dnia 12 lutego 2004 r. stwierdzi, e taki zabieg oznacza wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji warunku rozwiàzujàcego. Polega on na tym, e skutki czynnoêci prawnej ustajà, jeêli nastàpi okreêlone w jego treêci zdarzenie przysz e i niepewne. Zdaniem Sàdu Najwy szego zamieszczenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku rozwiàzujàcego nie pozostaje w sprzecznoêci z zasadami prawa pracy, ani nie sprzeciwia si w aêciwoêci czynnoêci prawnej. Przy czym jeêli spe ni si zastrze one w umowie zdarzenie przysz e i niepewne, skutki nast pujà z mocy samego prawa, bez potrzeby sk adania dodatkowych oêwiadczeƒ woli. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych, r. 15. Szansa na odszkodowanie Sàd Najwy szy orzek, e od 1 stycznia 2004 r. pracownik z powo ania mo e dochodziç odszkodowania w razie niezgodnego z prawem rozwiàzania stosunku o prac i stosuje si doƒ ogólne kodeksowe terminy na dochodzenia roszczeƒ (sygn. I PK 148/04). Sàd zwróci uwag, e 1 stycznia 2004 r. wesz a w ycie nowelizacja, zgodnie z którà z art. 69 kodeksu pracy, który - najogólniej mówiàc - pracowników z powo ania pozbawia roszczeƒ o przywrócenie do pracy, usuni to pkt 2b dotyczàcy odszkodowaƒ, których obecnie mogà si oni domagaç. Zmiana ta uwarunkowa a zastosowanie do takich roszczeƒ terminu, z art. 264 kp. DOM, Rzeczpospolita, r. 16. Przest pstwo d u nika D u nik, który w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sàdu uniemo liwia lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela, zbywajàc sk adniki swojego majàtku zaj te i zagro one zaj ciem, pope nia przest pstwo - przesàdzi Sàd Najwy szy (sygn. I KZP 31/04). Powy sze dotyczy zabronionego zachowania d u nika skierowanego do wszystkich sk adników 16

17 jego majàtku, które sà zaj te lub zagro one zaj ciem. "Zaj cie" oznacza decyzj w aêciwego organu, na mocy której nast puje odebranie jakiemuê podmiotowi swobody w rozporzàdzaniu przys ugujàcym mu okreêlonym prawem majàtkowym. Agata ukaszewicz, Rzeczpospolita, r. 17. Jaki podatek od dywidendy Coroczne zmiany stawki podatku od pobranych dywidend oraz zmiany przepisów regulujàcych zwolnienie od tego podatku prowadzà do tego, e podatnicy bardzo cz sto majà wàtpliwoêci, które przepisy (z którego roku) nale y stosowaç. Wskazaç nale y, i dywidendy jako dochody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych podlegajà opodatkowaniu na zasadzie kasowej, co oznacza, i moment wyp aty decyduje o tym, które przepisy podatkowe znajdujà do nich zastosowanie. Jowita Pustu, Miko aj Przywara, Rzeczpospolita r. 18. Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych a VAT Uwa a si, e podatek od czynnoêci cywilnoprawnych dotyczy przede wszystkim obrotu nieprofesjonalnego, natomiast podatkiem od towarów i us ug obj ty jest obrót dokonywany w ramach prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej. Aby uniknàç podwójnego opodatkowania jednej czynnoêci, ustawodawca wprowadzi pewne wy àczenia. Otó zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od czynnoêci cywilnoprawnych, zasadà jest, e nie podlegajà opodatkowaniu tym podatkiem czynnoêci cywilnoprawne, wymienione enumeratywnie w ustawie, jeêli przynajmniej jedna ze stron takiej czynnoêci, z tytu u jej dokonania, jest opodatkowana podatkiem od towarów i us ug lub jest z niego zwolniona. W zwiàzku z powy szym mo na podzieliç czynnoêci cywilnoprawne na trzy grupy ze wzgl du na opodatkowanie. Do pierwszej z nich zaliczymy te czynnoêci, które mogà podlegaç opodatkowaniu VAT, przez co wy àczone jest wówczas ich opodatkowanie p.c.c. (np. umowa sprzeda y, zamiany, po yczki, spó ki itd.). Do drugiej grupy nale eç b dà czynnoêci cywilnoprawne, które tylko teoretycznie mogà podlegaç VAT, zaê do trzeciej kategorii czynnoêci cywilnoprawnych zaliczymy te, które nie mogà podlegaç opodatkowaniu VAT (np. umowa do ywocia, umowy majàtkowe ma eƒskie). W dalszej cz Êci artyku u autor szczegó owo omawia poszczególne czynnoêci cywilnoprawne i mo liwe warianty ich opodatkowania. Ireneusz Krawczyk, Przeglàd Podatkowy, Alokacja kosztów podatkowych WSA w Warszawie w wyroku z dnia r. (sygn. akt. III SA/Wa 263/04) stwierdzi, e je eli podatnik uzyska status podmiotu zwolnionego od podatku dochodowego w trakcie roku podatkowego, oraz w okresie korzystania ze zwolnienia poniesie koszty us ug, które na jego rzecz wykonywano zarówno przed jak i po uzyskaniu zwolnienia, to organy podatkowe mogà alokowaç powy sze koszty proporcjonalnie do d ugoêci obu okresów. Istotne jest w szczególnoêci ustalenie jakiego okresu dotyczy y us ugi otrzymane przez podatnika, co b dzie podstawà proporcjonalnego przypisania kosztów do poszczególnych okresów. Monitor Podatkowy, 1/2005 r. 20. Przymus adwokacko radcowski przy skardze na przewlek oêç post powania W uchwale 7 s dziów Sàdu Najwy szego z dnia r., w sprawie o sygnaturze akt III SPP 42/04 stwierdzono, i do skargi na przewlek oêç post powania uregulowanej w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw oki, rozpoznawanej przez SN w sprawie cywilnej, stosuje si przymus adwokacko radcowski. Ww. uchwale Sàd Najwy szy nada moc zasady prawnej. Aneta MoÊcicka, Gazeta prawna r. 21. OkreÊlenie ceny w umowie sprzeda y W wyroku z dnia r. (sygn. akt V CK 291/04) Sàd Najwy szy wskaza, i niezb dnym elementem umowy sprzeda y jest okreêlenie ceny. Cena ta nie musi byç jednak oznaczona przez podanie konkretnej kwoty, ale mo e byç okreêlona przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Pami taç jednak nale y, i podstawy takie muszà byç stabilne i konkretne, okreêlone w sposób stanowczy i jednoznaczny, albowiem brak takiego oznaczenia oznacza niewa noêç umowy sprzeda y Monitor Prawniczy 1/2005 r. 22. Obowiàzek zwolnienia nie oznacza obowiàzku Êwiadczenia do ràk zleceniobiorcy. SN w wyroku z dnia 2 grudnia 2003 r. (III CK 167/02) stwierdzi, e zleceniobiorca nie mo e àdaç od zleceniodawcy spe nienia do jego ràk Êwiadczenia wynikajàcego ze zobowiàzania, które zaciàgnà w imieniu w asnym w celu nale ytego wykonania zlecenia. Sàd w uzasadnieniu podkreêli, i wynikajàcy z art. 742 k.c. obowiàzek dajàcego zlecenie do zwolnienia przyjmujàcego zlecenie od zobowiàzaƒ którymi si obcià y w celu nale ytego wykonania zlecenia 17

18 mo e byç wykonany przez spe nienie Êwiadczenia przez zleceniodawc wprost do ràk wierzyciela zleceniobiorcy lub poprzez przej cie d ugu. Nie oznacza to zdaniem Sàdu, i zleceniobiorca uzyskuje uprawnienie do àdania spe nienia niniejszego Êwiadczenia do ràk w asnych w sytuacji, gdy zleceniodawca odmawia wykonania swego obowiàzku w jeden ze sposobów wskazanych powy ej. Argumentujàc swe stanowisko Sàd zauwa y, e art. 742 przewidujàcy konstrukcj zwolnienia d u nika z obowiàzku Êwiadczenia nie wskazuje adnej alternatywnej drogi do wyrównania zleceniobiorcy zobowiàzaƒ zaciàgni tych przez niego w imieniu w asnym ale w celu nale ytego wykonania zlecenia. Przyjmujàcemu zlecenie przys uguje uprawnienie do domagania si zwolnienia z zobowiàzaƒ, nie przys uguje mu natomiast roszczenie o spe nienie Êwiadczenia do ràk w asnych. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego, Izba Cywilna 1/2005 r. 23. Nie mo na wybraç prawa w aêciwego dla przelewu Sàd Najwy szy w wyroku z dnia 19 grudnia 2003 (III CK 80/02) orzek, i artyku 25 1 ustawy Prawo Prywatne Mi dzynarodowe, nie uprawnia do wyboru prawa dla przelewu wierzytelnoêci. Sàd zwa y w pierwszej kolejnoêci, i polska ustawa o prawie prywatnym mi dzynarodowymi nie zawiera przepisu wskazujàcego prawo w aêciwe dla przelewu wierzytelnoêci. Rozwiàzania niniejszego problemu nale y zatem szukaç poprzez wyk adni obowiàzujàcych przepisów i pomocniczo przez pryzmat badaƒ prawnoporównawczych. Zastosowanie tych metod przemawia za przyj ciem zasady, i przelew podlegaç winien prawu w aêciwemu dla wierzytelnoêci stanowiàcej jego przedmiot oraz za wy àczeniem mo liwoêci swobodnego wyboru prawa w aêciwego dla samego przelewu. Prawo w aêciwe dla wierzytelnoêci rozstrzyga wi c w szczególnoêci o negatywnych i pozytywnych przes ankach przelewu, o tym czy wierzytelnoêç jest zbywalna, jaka umowa przenosi wierzytelnoêç, o wymaganiach dotyczàcych skutecznoêci przelewu wzgl dem d u nika, o skutkach przelewu, o zakresie uprawnieƒ nabywanych przez cesjonariusza, o mo liwoêci zwolnienia si d u nika poprzez zap at do ràk cedenta, o zarzutach przys ugujàcych d u nikowi wobec cesjonariusza. Prawo w aêciwe dla wierzytelnoêci nie odnosi si jednak do tzw. kwestii wst pnych dotyczàcych przelewu. Nie mo na zatem automatycznie stosowaç prawa w aêciwego dla wierzytelnoêci do wszelkich kwestii dotyczàcych przelewu np. do kwestii wa noêci umowy zobowiàzujàcej do dokonania przelewu. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego, Izba Cywilna, 1/2005 r. 24. Spe nienie przes anek do og oszenia upad oêci nie wy àcza odpowiedzialnoêci Zgodnie z uchwa à Sàdu Najwy szego z 25 listopada 2003 r. (III CZP 75/03) odpowiedzialnoêç cz onków zarzàdu spó ki z ograniczona odpowiedzialnoêcià przewidziana w art k.s.h. obejmuje tak e jej zobowiàzania powsta e dopiero po spe nieniu si przes anek do zg oszenia wniosku o og oszenie upad oêci. Z art k.s.h. wyraênie wynika, e cz onkowie zarzàdu odpowiadajà za zobowiàzania spó ki w nieograniczonym zakresie wynikajàcym z tytu u wykonawczego, je eli egzekucja przeciwko niej oka e si bezskuteczna. Od tej odpowiedzialnoêci mogà si uwolniç w wypadkach wskazanych w art k.s.h., a wi c je eli wyka à, e we w aêciwym czasie zg oszono wniosek o og oszenie upad oêci lub wszcz to post powanie uk adowe, albo e niewszcz cie tych post powaƒ nastàpi o nie z ich winy, albo mimo ich niewszcz cia wierzyciel nie poniós szkody. Samo zaistnienie przes anek do zg oszenia wniosku o og oszenie upad oêci na zakres niniejszej odpowiedzialnoêci nie ma wp ywu. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego, Izba Cywilna 1/2005 r. 25. Umowa o prac zawarta z cz onkiem zarzàdu spó ki przez prokurenta Kodeks spó ek handlowych wymaga, aby przy zawieraniu umowy z cz onkiem zarzàdu spó ka z ograniczonà odpowiedzialnoêcià reprezentowana by a przez pe nomocnika wyznaczonego uchwa à zgromadzenia wspólników. Tak wi c umowa o prac zawarta z cz onkiem zarzàdu przez spó k reprezentowanà przez prokurenta jest umowà niewa nà. Nie oznacza to jednak, i cz onek zarzàdu nie by w stosunku pracy ze spó kà. Ponadto, pomimo niewa noêci umowy, ma on prawo domagaç si od spó ki wynagrodzenia za czynnoêci niezwiàzane ÊciÊle z obowiàzkami korporacyjnymi (z byciem cz onkiem zarzàdu). Tak wyrok SN z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 123/04 Marek Domagalski, Rzeczpospolita, nr 27 z r. 26. Nadgodziny kierownictwa Je eli wynikajàce z umowy o prac obowiàzki kierownika Êredniego szczebla nie mogà byç wykonywane stale w zwyk ym czasie pracy, to za niezb dne dla ich wykonania nadgodziny nale y si wynagrodzenie. Do kierownika nale y wybór, czy b dzie ewidencjonowa nadgodziny czy te b dzie bra dni wolne. Je eli prowadzonego przez niego ewidencja nadgodzin b dzie nieprawid owa, to obcià a to nie kierownika, lecz pracodawc. Tak wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 114/04 Marek Domagalski, Rzeczpospolita, nr 27 z r. 18

19 27. Kontrole u przedsi biorcy Autorzy niniejszego artyku u twierdzà, e jeêli celem post powania wobec przedsi biorcy jest wykrycie nieprawid owoêci, to wówczas post powanie takie nale y uznaç za kontrol, która podlega przepisom ustawy o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej, stanowiàcej ogólne prawo kontroli przedsi biorców. Stàd przepisom ustawy podlega np. kontrola podatkowa, skarbowa, sanitarna, w sprawach z zakresu prawa pracy, z inspekcji handlowej itd. Autorzy wskazujà, e przepisy ustaw szczególnych stosuje si jedynie w zakresie uzupe niajàcym i nieuregulowanym w ustawie o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej. Oznacza to, e nie mogà one modyfikowaç norm ogólnych, które majà pe niç przede wszystkim rol gwarancyjnà, chroniàcà prawa przedsi biorców. Dlatego, jeêli ustawa o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej okreêla maksymalny czas kontroli u przedsi biorcy w ciàgu roku, to kontrola podatkowa nie mo e trwaç d u ej, choçby przepisy szczególne przewidywa y d u sze okresy jej prowadzenia. Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki, Rzeczpospolita, r. 28. Decyzja po przyj ciu zg oszenia celnego Naczelny Sàd Administracyjny (sygn. GSK 1295/04) stwierdzi, e trzyletni termin przewidziany dla wydania decyzji przez organ celny po przyj ciu zg oszenia celnego, przewidziany w Kodeksie celnym z 9 stycznia 1997 r. (którego przepisy stosuje si do spraw dotyczàcych d ugu celnego, je eli powsta on przed dniem uzyskania przez RP cz onkostwa w Unii Europejskiej) dotyczy wy àcznie decyzji wydawanych w pierwszej instancji. W zwiàzku z tym, dyrektor izby celnej mo e uznaç zg oszenie celne za nieprawid owe i wydaç w tej sprawie decyzj, po up ywie okresu d u szego ni 3 lata od dnia przyj cia zg oszenia celnego. Anna Grabowska, Rzeczpospolita, r. 29. Wolne za Êwi to nie dla wszystkich niepe noetatowców Art. 130 k.p. stanowi, i je eli Êwi to przypada w innym dniu ni niedziela, to wymiar czasu pracy do przepracowania w przyj tym okresie rozliczeniowym ulega obni eniu o 8 godzin. Gdy Êwi to takie przypada w dzieƒ wolny od pracy wynikajàcy z pi ciodniowego tygodnia pracy, wówczas pracodawca powinien udzieliç pracownikowi dnia wolnego od pracy w innym terminie. Wskazaç jednak nale y, i je eli Êwi ta lub dni wolne wynikajàce z pi ciodniowego tygodnia pracy przypadajà w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika, to wówczas pracodawca nie jest zobowiàzany do udzielenie pracownikowi innego dnia wolnego. Izabela Rakowska, Gazeta Prawna r. 30. Odszkodowanie za powstrzymywanie si od dzia alnoêci konkurencyjnej Sàd Najwy szy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 186/04 stwierdzi, e odszkodowanie nale ne pracownikowi, za powstrzymywanie si od pracy konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, powinno byç wyp acane sukcesywnie, w miar Êwiadczenia tego obowiàzku. Ma to istotne znaczenie z uwagi na narastajàce odsetki, w sytuacji gdy pracodawca nie wywiàzuje si nale ycie ze swego obowiàzku. SN wyjaêni, e powstrzymywanie si od dzia alnoêci konkurencyjnej jest Êwiadczeniem pracownika, który realizuje je sukcesywnie - w ca oêci dopiero po up ywie ca ego okresu zakazu. Przypomina wi c ono Êwiadczenie pracy przez pracownika. W zwiàzku z tym odszkodowanie winno byç wyp acane w miar wykonywania tego obowiàzku. W praktyce najcz Êciej b dzie ono wyp acane co miesiàc. Stàd nie przys ugujà pracownikowi roszczenia z góry za ca y okres. Marek Domagalski, Rzeczpospolita, 28 stycznia 2004 r. 31. Wa na wartoêç w sprawie o przywrócenie do pracy. Postanowieniem z dnia 23 lutego 2004 r. (IPZ 125/03) Sàd Najwy szy orzek, i wskazanie na wezwanie sàdu wartoêci przedmiotu zaskar enia w sprawie o przywrócenie do pracy w sposób niezgodny z art. 231 k.p.c. stanowi niewykonania rzeczonego wezwania i mo e Stanowic podstaw do odrzucenia kasacji. Ocena dopuszczalnoêci kasacji jest dokonywana miedzy innymi z punktu widzenia wartoêci przedmiotu zaskar enia. Wezwanie do okreêlenia wartoêci przedmiotu zaskar enia ma zatem istotnà funkcje. Zgodnie art. 231 k.p.c. w sprawach o roszczenia pracowników dotyczàce istnienia lub rozwiàzania stosunku pracy wartoêç przedmiotu sporu stanowi przy umowach na czas okreêlony suma wynagrodzenia za prace za okres sporny lecz nie wi cej ni za rok, a przy umowach na czas nieokreêlony za okres jednego roku. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych, r. 32. Przy apelacji za alenie nie zawsze mo liwe; Autor Micha Kosiarski zwraca uwag na wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia r. (sygn. akt SK 62/03), w którym potwierdzono, i w sytuacji, gdy sàd II instancji wyda postanowienie o odrzuceniu apelacji ze wzgl dów formalnych, - za alenia na to postanowienie nie mo na wnieêç we wszystkich sprawach, ale tylko w tych, w których 19

20 przys uguje kasacja. TK wskaza, i konstrukcja art k.p.c. mieêci si w ramach swobody ustawodawcy w przyjmowaniu okreêlonych rozwiàzaƒ proceduralnych. Gazeta Prawna r. 33. Zasi ek chorobowy a pobieranie wynagrodzenia z tytu u cz onkowstwa w radzie nadzorczej Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2005 (I UK 154/04) wskazuje, e je eli osoba, która pobiera zasi ek chorobowy (rehabilitacyjny) pobiera za pe nienie funkcji cz onka rady nadzorczej wynagrodzenie przyznane przez walne zgromadzenie, to traci ona prawo do zasi ku. Sàd Najwy szy orzek, i odp atne pe nienie funkcji cz onka rady nadzorczej jest pracà zarobkowà w rozumieniu art. 17 ustawy o Êwiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa i jej wykonywanie skutkuje utratà prawa do zasi ku. Marek Domagalski, Rzeczpospolita, nr 33 z r. 34. WartoÊç firmy goodwill WartoÊç firmy to poj cie, które wyst puje na gruncie prawa podatkowego, rachunkowoêci i ekonomii. Cz sto zdarza si, e przedsi biorstwo jest zbywane za cen stanowiàcà wielokrotnoêç wartoêci jej majàtku. Decyduje o tym wartoêç, której nie mo na wyizolowaç i sprzedaç odr bnie od ca ego przedsi biorstwa, czyli w aênie goodwill. WartoÊç firmy jest dobrem niematerialnym i zbywalnym, choç w powiàzaniu z ca ym przedsi biorstwem. Istotne sà tu postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) i ustawy o rachunkowoêci, choç istniejà mi dzy tymi regulacjami pewne rozbie noêci. Przy czym w przepisach u.p.d.o.p. przewidziane zosta y okreêlone zdarzenia prawne, w wyniku których mo e dojêç do powstania wartoêci firmy, od której odpisy amortyzacyjne b dà stanowi y koszty uzyskania przychodu. Przy czym przepisy regulujàce amortyzacj podatkowà wartoêci firmy odnoszà si zarówno do przedsi biorstwa, jak i jego zorganizowanej cz Êci. Maria Fa owska Kupis, Monika Izdebka, Przeglàd Podatkowy, 12/ Samofakturowanie Postanowienia ustawy o podatku od towarów i us ug przewidujà mo liwoêç samofakturowania. Przy czym tak wystawiona faktura pe ni nadal t samà funkcj, co zwyk a faktura. Dla nabywcy jest podstawà do odliczenia podatku naliczonego, dla dostawcy zaê jest co do zasady podstawà do wykazania nale nego VAT. JeÊli podmioty b dàce zarejestrowanymi podatnikami VAT zamierzajà skorzystaç z tego rozwiàzania, powinny zawrzeç odpowiednià umow i poinformowaç o tym w ciàgu 10 dni naczelników w aêciwych dla nich urz dów skarbowych. Przy czym takie porozumienie powinno zawieraç szczegó owe regu y samofakturowania. Taka umowa nie mo e byç zawarta na okres d u szy ni rok, ale mo e byç przed u ona po uprzednim zawiadomieniu urz du skarbowego. Powy sze rozwiàzania sà korzystne przede wszystkim dla tych przedsi biorców, którzy dokonujà du ej iloêci zakupów z ró nych êróde. Pawe Rochowicz, Rzeczpospolita, r. 36. Konferencja prasowa jako koszt Wydatki poniesione przez przedsi biorc na organizacj konferencji prasowej mogà byç w pe nej wysokoêci kosztem uzyskania przychodów. Co prawda zaproszeni na konferencj dziennikarze to okreêlona, wybrana grupa ludzi, lecz za ich poêrednictwem informacje o ofercie przedsi biorcy dotrze do szerokiego, niezindywidualizowanego kr gu odbiorców ludzi, którzy przeczytajà napisane przez zaproszonych dziennikarzy artyku y bàdê te wys uchajà czy te obejrzà przygotowane przez nich materia y radiowe i telewizyjne. Natomiast upominki wr czone przez przedsi biorc dziennikarzom oraz koszty cateringu sà limitowanymi kosztami reprezentacji. Przemys aw Wojtasik, Rzeczpospolita, nr 34 z r. 37. Niebezpieczne Êwiadczenie cz Êciowo odp atne W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicja przychodów poszerzona zosta a o Êwiadczenia cz Êciowo odp atne. Intencjà ustawodawcy by o poszerzenie przychodu o Êwiadczenia, których koszt jest niewspó miernie niski w stosunku do ich wartoêci (np. umowa najmu biura opiewajàca na 1 z ). Wprowadzona zasada jest jednak wysoce nieprecyzyjna i pozostawia du à swobod interpretacyjnà organom skarbowym. Mo e to doprowadziç do sytuacji, w której przedsi biorca dzi ki w aêciwemu prowadzeniu negocjacji uzyska korzystniejsze warunki handlowe ni jego konkurenci a organy skarbowe ukarzà go za ten sukces poprzez oszacowanie przychodu z tytu u Êwiadczenia cz Êciowo odp atnego. Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa obrotu gospodarczego autor postuluje zaw enie oszacowywania przychodu z tytu u Êwiadczenia cz Êciowo odp atnego do transakcji wyraênie odbiegajàcych od zasad rynkowych. Pawe Toƒski, Monitor Podatkowy, nr 1/2005 r. 20

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 8 1007 Poz. 43 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesi cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe nosprawnych Na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo