BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 2/2005 (8)

2 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has o, które zosta o przes ane pocztà W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Krzysztofem Ziajorem, tel.: , Zak adki tematyczne mo na rozwinàç klikajàc myszkà, po rozwini ciu zak adki temat wybieramy klikni ciem

3 SPIS TREÂCI INFORMACJE Z BRAN Y Opony b dà nadawa y przez radio. Czujniki ciênienia powietrza w ko ach 7 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów spad a do koƒca kwietnia o 40,5 proc 8 2. Nap yw aut u ywanych w marcu 8 3. Powtórki z hossy nie b dzie Olszewski ponownie przejà kontrol nad Solaris Bus&Coach W Internecie o bezpiecznej utylizacji aut ci arowych Volvo Rzàd nie wstrzyma poboru akcyzy od u ywanych samochodów z zagranicy MF Uwaga! Jadà tanie chiƒskie samochody 12 PRAWO W PIGU CE 1. Na odsetki z tytu u sprzeda y tylko 2 lata Wydatki spó ki w likwidacji jako koszty podatkowe Dzia alnoêç statutowa i gospodarcza fundacji a VAT Faktura za us ugi doradcze zwiàzane z przygotowaniem wniosku o unijne dotacje Nowa ulga z tytu u korzystania z internetu VAT od dotacji Zarabia w radzie i bra zasi ek Czy bank ponosi odpowiedzialnoêç? Uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Deklaracja wekslowa - na co zwróciç uwag? Wspólnik wspiera spó k Czy mo na zwolniç pracownika w wieku przedemerytalnym Regulamin wynagradzania Warunek rozwiàzujàcy w umowie o zakazie konkurencji Szansa na odszkodowanie Przest pstwo d u nika Jaki podatek od dywidendy Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych a VAT Alokacja kosztów podatkowych Przymus adwokacko radcowski przy skardze na przewlek oêç post powania OkreÊlenie ceny w umowie sprzeda y Obowiàzek zwolnienia nie oznacza obowiàzku Êwiadczenia do ràk zleceniobiorcy Nie mo na wybraç prawa w aêciwego dla przelewu Spe nienie przes anek do og oszenia upad oêci nie wy àcza odpowiedzialnoêci Umowa o prac zawarta z cz onkiem zarzàdu spó ki przez prokurenta Nadgodziny kierownictwa Kontrole u przedsi biorcy Decyzja po przyj ciu zg oszenia celnego Wolne za Êwi to nie dla wszystkich niepe noetatowców Odszkodowanie za powstrzymywanie si od dzia alnoêci konkurencyjnej Wa na wartoêç w sprawie o przywrócenie do pracy Przy apelacji za alenie nie zawsze mo liwe Zasi ek chorobowy a pobieranie wynagrodzenia z tytu u cz onkowstwa w radzie nadzorczej WartoÊç firmy goodwill Samofakturowanie Konferencja prasowa jako koszt Niebezpieczne Êwiadczenie cz Êciowo odp atne Sprzeda w Niemczech a niemiecki VAT Uprawnienia kontrolne w spó ce z o. o Zmiana sk adu zarzàdu spó ki z o.o Udzia y w spó ce przedmiotem przew aszczenia na zabezpieczenie Kwestionowanie prawid owoêci rejestracji spó ki w post powaniu sàdowym Roszczenie wspólnika s.c. o wyp at zysku Wykluczenie arbitra w sprawach zamówieƒ publicznych Uniewa nienie post powania przetargowego Nielegalne oprogramowanie w firmach Us uga reklamowa wed ug ETS 22 3

4 48. Najpierw odsetki potem nale noêç g ówna Odliczenie podatku naliczonego Kradzie towaru przed ocleniem Jak ustaliç podstaw VAT z tytu u przekazania prezentów? OdpowiedzialnoÊç wspólnika spó ki cywilnej Wp yw negocjacji na bieg przedawnienia Skarga o uchylenie wyroku sàdu polubownego Rozwiàzanie umowy stanowiàcej podstaw przelanej z góry wierzytelnoêci OÊwiadczenie woli sk adane on-line dotyczàce czynnoêci bankowych Nale yta starannoêç nabywajàcego samochód na gie dzie OdpowiedzialnoÊç cz onków zarzàdu sp. z o.o Roczna ochrona pracownika Umowa o zakazie konkurencji ustaje, ale skutki nie Zadaniowy czas pracy przy ustalaniu zadaƒ nie wolno przesadzaç Dwie umowy o prac z jednym pracownikiem Czy mo na wykonywaç innà prac Odsetki od niezap aconej zaliczki Utrata prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego Organizowanie targów a VAT Zasady wyp aty zasi ku chorobowego zale à od daty nabycia uprawnieƒ Niemo noêç cesji z nadp aty podatku Skutki wniesienia aportu do spó ki cywilnej na gruncie podatku dochodowego i VAT Odszkodowanie z tytu u kradzie y pojazdu na podstawie zasad wspó ycia spo ecznego ZaÊwiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - roszczeƒ dochodzi si w sàdzie Jak wystawiç Êwiadectwo pracy Odpisy na zak adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych w 2005 roku Urlop bezp atny tylko na wniosek pracownika Wzajemne roszczenia pracownika i pracodawcy Zgoda pracownika na dokonywanie potràceƒ z wynagrodzenia Regulacje dotyczàce informacji poufnych na rynku kapita owym Korekta podatku naliczonego VAT za rok Koszty sk adników wytworzonych przez spó k cywilnà Sprzeda krótka a skutki podatkowe w CIT Zwrot budynku wybudowanego na cudzym gruncie a VAT Doradztwo w formie ustnej a koszt uzyskania przychodu Sprzeciw od nakazu zap aty nie jest odpowiedzià na pozew Hipoteka kaucyjna przymusowa na podstawie nieprawomocnego nakazu zap aty Darowizna od spadkodawcy przewy szy a sched Zapis na sàd polubowny a przerwanie biegu przedawnienia Sporzàdzona za granicà umowa sprzeda y nieruchomoêci znajdujàcej si w Polsce Reprezentacja przez prokurenta w sp. z o.o Za alenie na nieza atwienie sprawy w terminie Bankowy tytu egzekucyjny a spadkobiercy d u nika ZadoÊçuczynienie za nienale yte wykonanie umowy Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Niewià àca informacja urz du celnego Opodatkowanie Polaka oddelegowanego do pracy w Niemczech Obs uga administracyjna firmy ubezpieczeniowej a VAT Zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki Opakowania zwrotne a podatek VAT Zaprzestanie wykonywania czynnoêci opodatkowanych a odliczenie podatku Licencje dla firm transportowych nie podlegajà amortyzacji DwuinstancyjnoÊç sàdownictwa polubownego Ochrona cz onka stowarzyszenia Kara pieni na za niedope nienie obowiàzku informacyjnego wobec Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zmiana warunków pracy poprzez wprowadzenie uk adu zbiorowego pracy Ograniczenie wysokoêci odpraw w ustawie kominowej Zawieranie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez osoby nieuprawnione do reprezentacji w spó kach akcyjnych Czy organ podatkowy mo e odmówiç zwrotu nadp aty na rachunek bankowy albo pocztà? Jak uzyskaç umorzenie podatku 34 4

5 108. Darowizny na KoÊcio y bez limitów Sporadyczne transakcje finansowe Dotacje a VAT Rekorekta VAT z nieprawid owych faktur jako koszt Zwrot podatku od czynnoêci cywilnoprawnej bezwzgl dnie niewa nej ZadoÊçuczynienie za nienale yte wykonanie umowy Rada nadzorcza w spó ce komandytowo akcyjnej Podzia sumy uzyskanej z egzekucji Reklama porównawcza Sankcja dla spó ki, kara dla wspólników W toku przetargu decyduje uchwa a Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Pracodawca nie lubi, gdy pracownik choruje Odprawa dla rodziny Wypowiedzenie umowy o prac na czas nieokreêlony Kiedy pracownik powinien odebraç zaleg y urlop Zawieszenie dzia alnoêci a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Koszty reklamy niepublicznej Podatek od dochodów z tytu u pracy za granicà Faks faktury nie wystarczy dla odliczenia podatku naliczonego Zg oszenie NIP-u bez formularza Choroba pracownika o sk adka zdrowotna Emisja akcji a koszty uzyskania przychodu Rozmowy telefoniczne a koszty uzyskania przychodu Dotacje i subwencje jako element podstawy opodatkowania VAT Potwierdzenie dostawy wewnàtrzwspólnotowej Wy àczenie s dziego Firma mo e braç tyle, ile sama zap aci a Sprawa w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Hipoteka zabezpieczajàca po yczk na nieruchomoêci ma onka Zachowanie nale ytej starannoêci przy zakupie nieruchomoêci przez poêrednika Weryfikacja kwalifikacji zagranicznych doradców Zarzut wype nienia weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym PodzielnoÊç Êwiadczenia wykonawcy robót budowlanych WierzytelnoÊç pieni na spó ki cywilnej po jej rozwiàzaniu R kojmia wiary publicznej ksiàg wieczystych Zmiana podmiotu umowy zawartej w nast pstwie przetargu publicznego Aktualizacja zg oszenia rejestracyjnego po zmianie siedziby spó ki Odszkodowania za wypadki przy pracy Czy okres wypowiedzenia liczy si do sta u pracy Nietypowa podró s u bowa Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia Zwolnienie pracownika a regulamin restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmiana trybu zwolnienia w ugodzie sàdowej WartoÊç poczàtkowa Êrodka trwa ego wniesionego aportem do spó ki Ma y podatnik na gruncie ustawy o VAT Korekta podatku nale nego w wewnàtrzwspólnotowej dostawie towarów Wa ne dla firm spedycyjnych i nie tylko Niedozwolone klauzule umowne Znaki towarowe w przetargach Kto zg osi znak towarowy, ma pierwszeƒstwo Egzekucja przedmiotu obcià onego zastawem, a niewymagalna wierzytelnoêç zastawnika Zwrot Êwiadczenia wyegzekwowanego na podstawie nieprawomocnego orzeczenia sàdu drugiej instancji Skarga pauliaƒska a obowiàzek zwrotu Êwiadczenia przez osob trzecià B dnie podany numer konta w poleceniu przelewu Przewlek oêç post powania Choroba wyklucza odpoczynek pracownika Przywrócenie do pracy po nieuzasadnionym wypowiedzeniu nie zawsze mo na wróciç Wypowiedzenie przed up ywem 6 miesi cy zatrudnienia Praca w godzinach nadliczbowych osób na kierowniczych stanowiskach Zakoƒczenie urlopu wychowawczego 46 5

6 168. Zwolnienie osób prawnych od kosztów sàdowych w sprawach cywilnych stan prawny obecny i projektowany Podrobienie dokumentu. 46 SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOÂCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA PIERWSZY KROK DO WYNAGRODZENIA SZKODY ZA NIEZGODNE Z PRAWEM DZIA ANIE ORGANU W ADZY PUBLICZNEJ 47 ODPOWIEDZIALNOÂå ZA SZKOD WYRZÑDZONÑ PRZEZ PRACOWNIKA OSOBIE TRZECIEJ 49 PROWADZENIE INTERESÓW ZE SPÓ KÑ Z OGRANICZONÑ ODPOWIEDZIALNOÂCIÑ W ORGANIZACJI 50 Biuletyn ten zosta przygotowany przy wspó pracy prawników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu Telefon (61) , 6

7 INFORMACJE Z BRAN Y Opony b dà nadawa y przez radio. Czujniki ciênienia powietrza w ko ach Wraz z wprowadzeniem opon bezd tkowych wydawa o si, e opony nie b dà si ju rozrywaç podczas jazdy. Jednak spowodowana eksplozjami opon seria katastrof terenowych fordów przyczyni o si w USA do Êmierci oko o trzystu osób. Jak mo na temu zaradziç? Aby zapobiec podobnym wypadkom, amerykaƒska Agencja ds. Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego wprowadzi a obowiàzek stosowania czujników ciênienia w ko ach aut osobowych od 1 wrzeênia tego roku, a dla wszystkich wa àcych poni ej 5 ton - od 1 wrzeênia 2007 roku. Mniej ofiar Amerykanie szacujà, e, wprowadzajàc obowiàzek seryjnego monta u czujników, przyczynià si do zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Kosztujàce od 50 do 70 dolarów czujniki b dà informowa y kierowc o spadku ciênienia o 25 procent poni ej zalecanego w którejkolwiek z opon. Kierowcy sami nie zawsze zwracajà uwag na ciênienie w ko ach, a takich ubytków powietrza cz sto nie byli w stanie rozpoznaç. Niedopompowane ko a zwi kszajà niebezpieczeƒstwo poêlizgu, auto ma d u szà drog hamowania. Zbyt niskie ciênienie przyspiesza zu ycie opon i przyczynia si do wi kszego zu ycia paliwa. Przy niedostatecznym ciênieniu opona mo e te rozgrzaç si do takiej temperatury, e wystrzeli. Czasem na poboczach widaç szczàtki takich opon z samochodów ci arowych. Drogà radiowà Czujniki montowane sà w autach od wielu lat i dzielà si na tzw. poêrednie i bezpoêrednie. W autach z oponami mogàcymi jechaç bez powietrza (run-flat) stosowane sà cz sto czujniki poêrednie - nie mierzy si ciênienia, a obroty. Dlaczego? Ko o bez odpowiedniej iloêci powietrza ma nieco mniejszà Êrednic, a wi c musi obracaç si szybciej ni pozosta e. Zauwa ajà to czujniki i powiadamiajà kierowc o awarii. Taki system stosowany jest np. w BMW. W Ameryce wymagane sà tzw. czujniki bezpoêrednie, mierzàce ciênienie i przesy ajàce drogà radiowà sygna z wynikiem pomiaru. Jest on odbierany przez umieszczonà w samochodzie anten. Tego typu czujniki wykorzystuje Renault. Najprawdopodobniej za kilka lat takie rozwiàzanie jako obowiàzkowe przyjmie te Europa. Inteligentna opona Dotychczas czujniki montowano na obr czy. Ale w przysz oêci b dà w oponie, skàd radiowym sygna em przeêlà informacj o ciênieniu, a tak e dane samej opony - jej wymiary i rodzaj bie nika. W przysz oêci po zamontowaniu opon, ABS i system ESP dostrojà si automatycznie do mieszanki gumowej np. opony zimowej i w razie np. hamowania awaryjnego b dà reagowa y inaczej ni przy oponach letnich. Czujniki montowane w oponie nie nagrzewajà si tak szybko jak te przyklejane do obr czy, sà bezobs ugowe (nie trzeba ich adowaç) i majà jeszcze jednà ogromnà zalet - mogà mierzyç si y wyst pujàce w oponie. Je eli in ynierowie opracujà odpowiednie technologie, zb dne stanà si czujniki ABS, bo wszystkie informacje komputer pok adowy otrzyma z opon du o wczeêniej. Obecnie auto hamujàce ze 100 do 0 km/h potrzebuje od 36 do 40 m. Z inteligentnymi oponami ten dystans mo e zmaleç do zaledwie 30 m. Robert Przybylski Data: 26 kwietnia 2005 r. èród o: Rzeczpospolita. Moje Auto 7

8 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów spad a do koƒca kwietnia o 40,5 proc Sprzeda nowych samochodów osobowych spad a od poczàtku 2005 roku do koƒca kwietnia o 40,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku i wynios a sztuk - poda a w raporcie firma Samar, analizujàca rynek motoryzacyjny. W kwietniu 2005 roku sprzedano w Polsce nowe samochody osobowe, o niemal 20 proc. mniej ni w marcu i o ponad 57 proc. mniej ni w kwietniu ubieg ego roku. Po czterech miesiàcach sprzeda y liderem pozostaje wcià Toyota z wynikiem auta, o 36,9 proc. mniejszym ni rok wczeêniej. W kwietniu samochody japoƒskiego producenta znalaz y nabywców, co oznacza spadek sprzeda y o 50,9 proc. Niewiele gorszy rezultat osiàgn a Skoda. Samochodów tej marki sprzedano od poczàtku roku (spadek o 47,3 proc.), w tym w kwietniu (spadek o 59,2 proc.). Trzecia lokata na liêcie najpopularniejszych producentów nale y do Fiata, który sprzeda w okresie styczeƒ-kwiecieƒ aut, o 66,8 proc. mniej, z czego w kwietniu aut (spadek o 74,6 proc.). Kolejnà markà w rankingu jest Opel. Samochody tej marki od poczàtku roku kupi o klientów (spadek o 45,5 proc.) Piàte miejsce zajmuje ponownie Renault z wynikiem samochody (spadek o 53,3 proc.), a kolejne miejsce Ford z autami (45,2 proc. spadku). Dwie dalsze lokaty nale à do marek koncernu PSA: Peugeot (5.544 auta, 48,7 proc. spadku) i Citroena (4.250 aut, 26,2 proc. spadku). Dziewiàtà pozycj zajmuje Volkswagen z wynikiem sztuk (34,6 proc. spadku), a pierwszà dziesiàtk zamyka Honda, która w tym gronie jako jedyna zanotowa a wzrost sprzeda y (3.512 aut, o 13,6 proc. wi cej). Sprzeda samochodów dostawczych w kwietniu spad a do sztuk, czyli by a o 11,2 proc. mniejsza ni w poprzednim miesiàcu i o 21,1 proc. mniejsza ni przed rokiem. Po czterech miesiàcach 2005 roku sprzeda samochodów dostawczych spad a do sztuk, jest to o 8,6 proc. mniej ni rok wczeêniej. Liderem rynku pozostaje Fiat, który jako jedyny przekroczy pu ap sztuk, znajdujàc od poczàtku roku nabywców (spadek o 20,4 proc.). Drugà lokat zajmuje Volkswagen z wynikiem auta (wzrost o 73,5 proc.), a trzecià Renault z samochodami (spadek o 6,2 proc.). Data: 9 maja 2005 r. èród o: PAP 2. Nap yw aut u ywanych w marcu Zaobserwowany w lutym trend wzrostu iloêci sprowadzonych do Polski samochodów utrzyma si równie w marcu. W ciàgu trzeciego miesiàca bie àcego roku sprowadzono àcznie samochodów, w tym z krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii. W porównaniu z lutym, poziom importu zwi kszy si o ponad 14%. Natomiast w odniesieniu do marca roku ubieg ego, iloêç samochodów sprowadzonych zwi kszy a si o niemal 569%. Od poczàtku bie àcego roku iloêç samochodów sprowadzonych do Polski osiàgn a poziom aut samochodów sprowadzono z krajów Unii Europejskiej, pozosta e (w iloêci sztuk) spoza Unii, g ównie Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w poprzednich miesiàcach, równie w marcu zmniejszy si w imporcie ogó em, udzia samochodów najstarszych, których okres eksploatacji przekracza 10 lat. Na koniec marca wyniós on nieca e 68%, a wi c o ponad 2% mniej ni miesiàc wczeêniej. Samochody u ytkowane nie d u ej ni 4 lata stanowi y w marcu 4,6% wszystkich sprowadzonych aut. W porównaniu do lutego wielkoêç ta wzros a (o 0,75%). Równie samochody o okresie eksploatacji od 4 do 10 lat zwi kszy y swój udzia w imporcie. Je eli w lutym wynosi on 26,2%, to w marcu wyniós ju 27,6%. Szacowana Êrednia wartoêç sprowadzonego do Polski w marcu samochodu u ywanego w wieku powy ej 10 lat znacznie zmala a. Je eli w styczniu wynosi a ona 614 z otych, w lutym 622 z ote, to w marcu wynios a zaledwie 540 z otych. Ârednia wartoêç sprowadzonego do Polski samochodu w wieku powy ej 10 lat wynios a w pierwszym kwartale 590 z otych. Podobnie do samochodów najstarszych przedstawia y si Êrednie wartoêci samochodów w wieku od 4 do 10 lat. Ârednia wartoêç tego typu aut wynios a w styczniu z otych, w lutym z otych 8

9 i w marcu z otych. Ârednia wartoêç tej grupy aut dla ca ego pierwszego kwarta u wynios a z ote. WartoÊç sprowadzonych samochodów najm odszych, podobnie jak w poprzednich miesiàcach zachowa a tendencj rosnàcà. Je eli w styczniu wynosi a z otych, to w lutym wzros a do poziomu z otych, natomiast w marcu zwi kszy a si a do z otych. Niewàtpliwie, obserwowany wzrost jest wynikiem stopniowego zwi kszania si w imporcie samochodów z roczników Za wzrost ten odpowiada tak e sprowadzony w marcu jeden Bentley (rok produkcji ), którego deklarowana wartoêç (bez podatków) przekroczy a 580 tysi cy z otych. Szacowana Êrednia wartoêç sprowadzonego do Polski samochodu u ywanego (dla wszystkich grup wiekowych) wynios a na koniec marca bie àcego roku z otych. W porównaniu do lutego cena ta wzros a o niemal 13%. Najpopularniejszà grup wêród sprowadzonych w marcu samochodów u ywanych niezmiennie stanowià auta wyprodukowane w latach dziewi çdziesiàtych, a w szczególnoêci, w pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych. Ich udzia w ca oêci importu zbli y si do poziomu 82%. Kolejnà grup tworzà samochody wyprodukowane w latach Jeszcze w lutym grupa ta zajmowa a pozycj trzecià. Jej udzia w marcowym imporcie ukszta towa si na poziomie 9,42%. Nieco mniejszy udzia, wynoszàcy 8,65%, uzyska y samochody wyprodukowane w latach osiemdziesiàtych. Samochody wyprodukowane przed rokiem 1980 stanowià 0,05% ca oêci importu. Mo na przypuszczaç, i ze wzgl du na niezmiernie wysokà wartoêç akcyzy w grupie aut niesklasyfikowanych pod wzgl dem wieku, sporà ich cz Êç stanowià samochody najm odsze. Je eli teza ta by aby prawdziwa, to oznacza oby to, e udzia w imporcie samochodów wyprodukowanych w latach znacznie przekracza 10%. Podobnie jak w styczniu i lutym, równie w marcu najwi kszà popularnoêcià cieszy y si samochody wyprodukowane w roku Ich udzia w ca ej iloêci sprowadzonych do Polski aut wyniós 12,7%. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszy y si samochody z roczników 1994 (11,4%) oraz 1993 (10,5%). Szacowana wartoêç pojazdów z wymienionych roczników kszta towa a si w marcu odpowiednio na poziomie 463 z otych dla rocznika 1992, 709 z otych dla rocznika 1994 oraz 568 z otych dla rocznika Markà numer 1 wêród importowanych do Polski samochodów, w ciàgu pierwszego kwarta u, jest Volkswagen. Od poczàtku roku sprowadzono ponad 43 tysiàce aut tej marki, o Êrednim okresie eksploatacji wynoszàcym 13 lat. Na drugiej pozycji znalaz si Opel. W ciàgu trzech miesi cy bie àcego roku sprowadzono Opli, eksploatowanych Êrednio przez 12 lat. Pozycja trzecia przypad a w udziale Fordowi. Samochodami tej marki zainteresowa o si ponad 23 tysi cy klientów. Âredni wiek sprowadzonego Forda wyniós, podobnie jak w przypadku Opla 12 lat. Czwartà markà w rankingu zosta o Audi. WÊród ponad 13 tysi cy Audi zg oszonych w Izbach Celnych, króluje 80-dziesiàtka, a tak e modele A4 i A6. Âredni okres eksploatacji tych samochodów wyniós na koniec pierwszego kwarta u 12 lat. Na pozycji piàtej, z iloêcià niemal 12 tysi cy sprowadzonych aut znalaz o si Renault. Samochody tej marki by y Êrednio o rok m odsze w porównaniu z Oplami i Fordami. Na pozycji szóstej zosta o sklasyfikowane BMW, w iloêcià niemal 8,5 tysiàca zaimportowanych sztuk (najpopularniejszy rocznik wêród samochodów tej marki to rok 1993). Na pozycji siódmej notowany jest Mercedes (nieca e 8 tysi cy o Êrednim okresie eksploatacji 12 lat), na ósmej SEAT (5 344 sztuki, o Êrednim okresie eksploatacji 10 lat), na dziewiàtej Nissan (nieco ponad 5 tysi cy sztuk o Êrednim okresie eksploatacji 11 lat), a na dziesiàtej Peugeot (nieca e 5 tysi cy sztuk o Êrednim okresie eksploatacji 10 lat). Najd u szy Êredni okres eksploatacji mia y sprowadzone do Polski samochody marki Porsche (20 lat), natomiast najkrótszy Lexus i MG (4 lata). Do najstarszych samochodów sprowadzonych w pierwszym kwartale bie àcego roku nale à Audi i Renault. Zgodnie z informacjà przedstawionà przez izby celne oba auta zosta y wyprodukowane w roku Najdro szym sprowadzonym do Polski w ciàgu ostatnich trzech miesi cy samochodem jest Bentley rocznik Stosunek wielkoêci importu samochodów u ywanych, wyprodukowanych w latach , do sprzeda y samochodów nowych, dla tzw. marek "popularnych" oscyluje w wi kszoêci przypadków pomi dzy dwa a dziesi ç procent. Wyjàtkiem jest Volkswagen, który po trzech miesiàcach bie àcego roku osiàgnà wartoêç wynoszàcà 22,4%. O wiele wi ksze wartoêci zosta y zanotowane w przypadku marek luksusowych. Zawierajà si one w przedziale od 35% (w przypadku Audi) do 66% (w przypadku BMW). Tak wysoki odsetek importowanych samochodów luksusowych z wy ej wymienionych roczników, mo e stanowiç istotny problem w rozwoju sprzeda y samochodów nowych. Zjawisko to mo e przybraç jeszcze wi kszà skal wraz ze zmianà przepisów dotyczàcych podatku akcyzowego. Nowy podatek ekologiczny zmniejszy obcià enia podatkowe dla tego typu aut, przyczyniajàc si tym samym do zwi kszenia poziomu ich importu. Podobne zjawisko mo e byç równie obserwowane w przypadku samochodów ni szych segmentów. Data: 29 kwietnia 2005 r. èród o: PAP 9

10 3. Powtórki z hossy nie b dzie W maju sprzeda aut pewnie skoczy. Wszystko z powodu nowego VAT. Ale na powtórk z poczàtku ubieg ego roku nie ma co liczyç. W ubieg ym roku obawy o wzrost cen po wejêciu Polski do Unii oraz pojawienie si w ustawie o VAT niekorzystnego (jak uwa ano wówczas) dla firm wzoru Lisaka nakr ci y przejêciowo koniunktur na samochody. Do koƒca kwietnia dilerzy zacierali r ce, póêniej zaczà si trwajàcy do dziê dramat. O ile do marca 2004 r. sprzedano prawie 98,5 tys. samochodów, o tyle w tym roku tylko 66 tys. To oznacza, e sprzeda nowych aut spad a prawie o 33 proc.! W przysz oêci mo e byç gorzej, bo Sejm na yczenie resortu finansów znów ograniczy odpisy vatowskie (co, paradoksalnie, przekona o bran motoryzacyjnà, e wzór Lisaka nie by taki z y ). Czy przed ich wejêciem w ycie znów dojdzie do chwilowej hossy, której g ównym celem b dzie ucieczka przez pazernym fiskusem? Raczej nie. - Nie mo na wykluczyç wi kszego ruchu w salonach, bo wiele firm ma Êrodki na takie zakupy. Zmasowanego ataku na salony dilerskie jednak si nie spodziewam. Zakupów na wyrost nie b dzie - prognozuje Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Powód jest prosty - W ubieg ym roku oszcz dnoêci, które mo na by o poczyniç uciekajàc przez wzorem Lisaka, by y znacznie wi ksze ni obecnie - dodaje prezes Kantorski. Paliwowy szach-mat Takie opinie nie sà w bran y odosobnione. - Na razie nie zaobserwowaliêmy w salonach wzmo onego ruchu. Oczekujemy, e ch ç ucieczki przed nowà ustawà wp ynie na zwi kszenie zakupów, szczególnie przez ma e i Êrednie firmy. Wzrost ten nie b dzie jednak tak du y jak w ubieg ym roku. Rynek jest obecnie znacznie mniejszy, a wiele firm dokona o w 2004 r. zakupów i nie b dzie po roku odnawia o taboru - twierdzi Pawe Miszkowski, dyrektor ds. sprzeda y Ford Polska. Wed ug niego, w ubieg ym roku ów krótkotrwa y boom spowodowa y zakupy dokonywane przez Kowalskich - zarówno klientów indywidualnych, jak i ma e rodzinne firmy. - Teraz to si nie powtórzy - dodaje. - Sprzeda mo e nieco wzrosnàç. Specjalnego boomu jednak nie b dzie. Czynnikiem decydujàcym b dzie brak mo liwoêci dalszego odliczania VAT zawartego w cenie paliwa po wejêciu w ycie nowej ustawy. JeÊli ktoê robi dziennie 500 km i rozwozi kosmetyki, to niewiele skorzysta, idàc akurat teraz do salonu dilerskiego - mówi W adys aw Potocki, sekretarz generalny Citroen Polska. Nakr canie koniunktury Mimo to niektóre firmy motoryzacyjne starajà si wykorzystaç zmiany fiskalne do poprawienia wyników sprzeda y. Straszà nowym VAT, wiedzàc, e gama aut umo liwiajàcych jego pe ny odpis przy zakupie w nowej rzeczywistoêci podatkowej b dzie znacznie mniejsza ni obecnie. Obecnie z pe nych odpisów korzystajà auta z dwoma rz dami siedzeƒ, takie jak Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy czy w aênie wprowadzany na rynek nowy Ford Connect. Z ostrà promocjà ruszy zw aszcza Citroen. Francuzi pod has em oszcz dê podwójnà wartoêç VAT, zach cajà do zakupu Xsary Picasso czy Berlingo. Oba samochody, jak podkreêlajà w reklamach, majà homologacj ci arowà, czyli spe niajà obecny wzór Lisaka. Pod rzàdami nowej ustawy ju nie b dà. Zdaniem przedstawicieli bran y motoryzacyjnej, jest jeszcze jeden aspekt nakr cania koniunktury. Firmy leasingowe b dà stara y si wykazaç, e op aca si dokonaç zakupów teraz, a nie w drugiej po owie roku. B dà przekonywa y przedsi biorców, którym koƒczà si umowy leasingu, by wymieniali teraz samochód i podpisywali nowe umowy leasingowe - podkreêla Roman Kantorski. Pawe Janas Wa ne daty Nowelizacja ustawy o VAT trafi a do prezydenta. Wi kszoêç jej przepisów wejdzie w ycie 1 czerwca 2005 r. Trzy miesiàce póêniej, czyli 1 wrzeênia 2005 r., zacznà obowiàzywaç regulacje dotyczàce opodatkowania samochodów u ytkowanych przez przedsi biorców. W aênie te przepisy zosta y uznane za najwa niejsze. 10

11 Wa nà datà b dzie 15 czerwca. Do tego dnia firmy realizujàce umowy leasingu pojazdów muszà je zarejestrowaç w urz dach skarbowych, aby po 1 wrzeênia VAT zawarty w ratach nadal odliczaç wed ug obecnych zasad. Kto umów nie zarejestruje, ten pogorszy swojà sytuacje podatkowà, gdy b dzie móg odliczyç mniej. Firmy planujàce wziàç w leasing pojazdy powinny wi c si spieszyç i zawrzeç kontrakty do koƒca maja. Natomiast planujàcy zakup pojazdów, które obecnie apià si na tzw. wzór Lisaka (odliczenie pe nego VAT), a wed ug nowych przepisów b dà traktowane jako samochody osobowe (minimalne odliczenia VAT), powinny uczyniç to do koƒca sierpnia. Co z paliwem Po 1 wrzeênia pogorszà si mo liwoêci odliczania VAT zawartego w cenach paliw dla aut s u bowych. Odliczenie b dzie przys ugiwaç u ytkownikom tylko i wy àcznie tych aut, które b dà przez nowe przepisy kwalifikowane jako ci arowe lub dostawcze, korzystajàce ze 100-proc. odliczania VAT zawartego w cenie ich kupna. Je eli po 1 wrzeênia dany pojazd b dzie uznawany za osobowy, to jego u ytkownik nie b dzie mia prawa do odliczania VAT od paliw. Data: 29 kwietnia 2005 r. èród o: Puls Biznesu 4. Olszewski ponownie przejà kontrol nad Solaris Bus&Coach Prezes Solaris Bus&Coach, producenta autobusów, odkupi od Kredyt Banku udzia y w spó ce stanowiàce 82,32 proc. kapita u i ponownie objà ca kowità kontrol nad firmà - poda Solaris Bus&Coach w piàtek w komunikacie. Krzysztof Olszewski ju wczeêniej zapowiada przeprowadzenie tej transakcji. Udzia y nale a y do banku przez trzy lata. Niedawno prezes podtrzyma plan debiutu gie dowego spó ki pod koniec 2005 r., zaznaczy jednak, e termin wejêcia na gie d uzale niony b dzie tak e od sytuacji rynkowej. W 2004 r. przychody spó ki wynios y 484 mln z, a zysk netto 15,2 mln z. Solaris chce w 2005 roku sprzedaç 720 autobusów, podczas gdy w 2004 roku sprzeda 489. W tym czasie przychody firmy majà wzrosnàç do ponad 700 mln z, a zysk netto podwoiç. Data: 29 kwietnia 2005 r. ród o: PAP 5. W Internecie o bezpiecznej utylizacji aut ci arowych Volvo Firma Volvo Trucks opublikowa a w Internecie nowy materia, jak w sposób najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny dla Êrodowiska zutylizowaç pojazd, którego eksploatacja dobiega koƒca. Najnowszy internetowy produkt jest standardowym podr cznikiem obejmujàcym wszystkie modele samochodów ci arowych Volvo. Producenci samochodów ci arowych nie ponoszà takiej samej odpowiedzialnoêci jak firmy z bran y samochodów osobowych - powiedzia Lars Martensson, dyrektor ds. ochrony Êrodowiska w firmie Volvo Trucks. Mimo to staramy si udost pniaç wyczerpujàce informacje, aby ograniczyç czas negatywnego dzia ania naszych produktów na Êrodowisko, majàc na uwadze naszà odpowiedzialnoêç za Êrodowisko w tym zakresie. Nowy materia, zawierajàcy instrukcje demonta u, jest przeznaczony dla sieci dealerskiej i innych warsztatów zajmujàcych si z omowaniem samochodów ci arowych. Zawiera on drobiazgowe instrukcje, w jaki sposób najlepiej zdemontowaç samochód ci arowy i jak post powaç z niebezpiecznymi cieczami. Podaje tak e szczegó owe dane techniczne dotyczàce materia ów, z których sà wykonane elementy, oraz metody ich recyklingu, ponownego wykorzystania i z omowania w sposób optymalny z punktu widzenia troski o Êrodowisko. Publikacja ma na celu przyczynienie si do zmaksymalizowania recyklingu materia ów, a tak e ponownego zastosowania w produkcji u ywanych elementów, które to cele sà realizowane w zak adzie produkcyjnym Volvo w szwedzkim mieêcie Flen i przez wybranych kontrahentów firmy. Recyklingowi podlega 90% masy samochodu ci arowego ze wzgl du na du à zawartoêç metalu. Nowe instrukcje demonta u zosta y opublikowany w trzech j zykach angielskim, francuskim i szwedzkim. Rafa aglewski Wi cej informacji: Data: 28 kwietnia 2005 r. èród o: Samar, Volvo Trucks 11

12 6. Rzàd nie wstrzyma poboru akcyzy od u ywanych samochodów z zagranicy MF Rzàd nie wstrzyma poboru podatku akcyzowego od u ywanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Akcyza b dzie pobierana w takiej wysokoêci jak obecnie, do czasu wejêcia w ycie tzw. podatku ekologicznego poinformowa a w czwartek PAP Maria Hi z biura prasowego Ministerstwa Finansów. W Êrod Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwa a polski rzàd do wstrzymania poboru podatku akcyzowego od u ywanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Rzàd podtrzymuje swoje stanowisko, e akcyza b dzie pobierana do czasu wejêcia w ycie podatku ekologicznego powiedzia a Hi. Wed ug niej, wprowadzenie podatku ekologicznego ma na celu sprowadzanie z zagranicy samochodów bardziej bezpiecznych, z katalizatorami, które emitujà mniej spalin do Êrodowiska. By aby to jednorazowa op ata, której wysokoêç zale a aby od pojemnoêci silnika oraz wieku samochodu. Nie wiadomo dok adnie, kiedy podatek ekologiczny wszed by w ycie, poniewa projekt ustawy w tym zakresie znajduje si obecnie w trakcie prac sejmowych i czeka na pierwsze czytanie. Termin uchwalenia ustawy zale y od prac parlamentu. Po opublikowaniu uchwalonej ustawy w Dzienniku Ustaw b dzie obowiàzywa trzymiesi czny okres przejêciowy przed wejêciem w ycie tych przepisów. Kierownictwo ministerstwa jest w pe ni przekonane, e ten podatek jest zgodny z prawem UE. Przepisy unijne nie regulujà wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych; w dyrektywie unijnej jest delegacja do przepisów krajowych, które ustanawiajà taki podatek poprzez przepisy krajowe powiedzia a. Hi zaznaczy a, e po 1 maja 2004 r. ka da ustawa jest ju w fazie projektu konsultowana z Urz dem Komitetu Integracji Europejskiej. Równie zanim wprowadzono akcyz na samochody u ywane sprowadzane z zagranicy, zosta a ona sprawdzona pod kàtem zgodnoêci z przepisami unijnymi. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwa a rzàd do wstrzymania poboru akcyzy w reakcji na petycj Szymona Szynkowskiego, który w paêdzierniku 2004 r. poskar y si Komisji na utrudnienia, jakie stwarza rzàd polski obywatelom w sprowadzaniu u ywanych samochodów z zagranicy. Rzàd ró nicuje stawki akcyzy (dla samochodów importowanych sà znacznie wy sze ni dla krajowych), co nie tylko zdaniem autora petycji, ale tak e Komisji Europejskiej - mo e byç niezgodne z prawem wspólnotowym. W UE obowiàzujà zró nicowane stawki akcyzy i sà zgodne z prawem unijnym, jeêli nie majà charakteru fiskalnego i nie wià à si z "przekroczeniem granicy przez samochód", ale z pierwszà rejestracjà samochodu. Jak wskazuje w uzasadnieniu autor petycji, przyk adowo op aty za u ywany samochód sprowadzany z zagranicy stanowià oko o 65 proc. jego wartoêci, a za nowy samochód zarejestrowany w Polsce oko o 3,1 proc. jego wartoêci. (PAP) Data: 21 kwietnia 2005 r. èród o: PAP 7. Uwaga! Jadà tanie chiƒskie samochody Masz w domu telewizor plazmowy z Chin? Byç mo e wkrótce w gara u postawisz auto, tak e z Chin. Ju w tym roku na drogach Europy pojawià si pierwsze samochody z Paƒstwa Ârodka. Ceny zapierajà dech. Niespe na dwie dekady temu na ulicach Pekinu widaç by o taksówki polonezy, a w Tybecie dostrzec mo na by o o nierzy Chiƒskiej Armii Ludowej w "maluchach". Teraz role si odwróci y i byç mo e wkrótce na polskich drogach samochody z Chin b dà równie popularne jak auta z Korei. Chiƒskie koncerny motoryzacyjne ju w tym roku zdecydowa y si wejêç ze swoimi autami do salonów w Europie. I choç auta z Chin nie podbijà serc mi oêników wyrafinowanej technologii motoryzacyjnej, to z cenami chiƒskich samochodów po prostu nie sposób konkurowaç. Wed ug tygodnika "Automotive News Europe" nadchodzàca do Europy fala aut z Chin obejmuje ró norodne modele, które niemal jednoczeênie pojawià si na ró nych rynkach Starego Kontynentu. Byç mo e tak e u nas. - Nie s ysza em o rozmowach w sprawie sprzeda y chiƒskich aut w Polsce, ale nie wykluczam, e takie rozmowy sà prowadzone - powiedzia nam Wojciech Drzewiecki z firmy Samar, ekspert polskiej bran y motoryzacyjnej. Od terenówek po Szcz Êliwych Pos aƒców W Holandii ju zacz a si sprzeda samochodu terenowego Jiangling Landwind. Pojazd jest produkowany przez 12

13 kooperujàcy z Fordem koncern Jiangling Motors. Model Landwind przypomina do z udzenia terenowego Opla Frontera w wersji, która zesz a z taêm dwa lata temu. Dla wielu klientów sieci, którà tworzy holenderski diler Peter Bijvelds, nie jest to jednak adnà przeszkodà - w ciàgu trzech pierwszych tygodni przyjmowania zamówieƒ zg osi o si ponad 300 ch tnych do zakup takiego auta. To, co najwa niejsze w samochodach terenowych - silniki i przek adnie, w tym do nap du na cztery ko a - sà z importu. Silniki dostarczajà japoƒskie koncerny Mitsubishi (2,0 i 2,4 litra) albo Isuzu (2,8 litra). Kluczem do sukcesu b dzie z pewnoêcià cena: za terenowy Landwind w wersji podstawowej, z bogatym wyposa eniem, skórzanà tapicerkà i dwuletnià gwarancjà trzeba zap aciç zaledwie 15 tys. euro (nieco ponad 60 tys. z )! Tyle w Holandii kosztujà popularne samochody, a nie pojazdy terenowe. Jesienià do Europy trafi kolejne auto z Chin. Jak podaje Automotive News Europe, we wrzeêniu zarejestrowana na Gibraltarze firma Euro Motors zacznie sprzedawaç w Niemczech limuzyn Zhonghua. Samochód ten produkowany jest przez koncern Brilliance Jinbei Automobile w zak adzie w pobli u granicy Chin z Koreà Pó nocnà. Produkowane sà tam tak e auta BMW na chiƒski rynek, co ma stanowiç r kojmi utrzymania odpowiedniej jakoêci. Limuzyna Zhonghua zosta a zaprojektowana dla Chiƒczyków przez w oskà firm Giugiaro. W Chinach do jej nap du stosuje si silniki japoƒskiego Mitsubishi. Przewidywana cena tego pojazdu w Niemczech? Poni ej 20 tys. euro. W Niemczech wi cej trzeba zap aciç za auta klasy Êredniej, takie jak Opel Vectra czy Audi A4. Tymczasem chiƒski Zhonghua ma 4,88 m d ugoêci, jak auto klasy wy szej, i b dzie seryjnie wyposa ony w urzàdzenia, za które w innych firmach àdajà dop aty. Najpóêniej na poczàtku przysz ego roku w oska niezale na firma DR zacznie sprzedawaç w Europie auto Happy Emissary (Szcz Êliwy Pos aniec), produkowane przez FAW, najwi kszy koncern motoryzacyjny w Chinach. W Europie Zachodniej dech zapar a zapowiedziana cena tego samochodu. Wytwarzany w zak adach w Qujing ko o Tybetu pojazd nap dzany silnikiem 1,1 litra i seryjnie wyposa ony w elektryczne wspomaganie kierownicy, ABS, poduszki powietrzne i elektrycznie sterowane szyby ma kosztowaç mniej ni 4 tys. euro (16 tys. z )! Dwa razy taniej ni Fiat Panda z Polski! Taka cena pozwala zapomnieç, e Szcz Êliwy Pos aniec jest po prostu licencyjnà odmianà japoƒskiego auta Daihatsu Move. Na razie plany chiƒskich koncernów sà skromne. Aut Zhonghua ma trafiaç na drogi Europy do 20 tys. sztuk rocznie; Szcz Êliwych Pos aƒców - do 10 tys. sztuk. Ale te auta to dopiero forpocztachiƒskiej motoryzacji. Druga fala ju p ynie Ambitniejsze plany mi dzynarodowej ekspansji ma chiƒski koncern Chery. S aw zdoby sobie, sprzedajàc auto, które ma karoseri jakby ywcem zdj tà z Daewoo Matiza. General Motors, obecny w aêciciel Daewoo, przegra jednak w chiƒskim sàdzie proces o naruszenie praw autorskich - Amerykanie dowiedzieli si, e skoro nie zastrzegali sobie w Chinach wy àcznoêci do auta o dok adnie takim wyglàdzie jak Matiz, to nie majà co roêciç sobie do niego praw autorskich. Przegrana amerykaƒskiego koncernu i wàtpliwe argumenty chiƒskiego sàdu nie zniech ci y bynajmniej amerykaƒskich przedsi biorców do koncernu Chery. W tym roku powsta a w USA firma Visionary Vehicles (Wizjonerskie Pojazdy), która od 2007 r. chce wprowadziç na rynek USA kilka nowych modeli aut Chery. W pierwszym roku dzia alnoêci Visionary Vehicles chce sprzedaç 250 tys. samochodów koncernu Chery, a po kilku latach - nawet milion rocznie. Wiadomo, e Chery przymierza si te do sprzeda y swoich nowych aut w Europie, a byç mo e nawet produkcji, np. w Polsce czy Rumunii. Chiƒskie koncerny sà zmuszone szukaç nowych rynków zbytu, gdy w ostatnich miesiàcach w adze w Pekinie gwa townie ostudzi y boom na miejscowym rynku motoryzacyjnym. Tymczasem w ostatnich latach w chiƒskà bran samochodowà zainwestowano kilkanaêcie miliardów dolarów i planuje si inwestycje warte dalszych kilkanaêcie, kilkadziesiàt miliardów dolarów. Przy spadku sprzeda y na rynku miejscowym chiƒskie firmy muszà próbowaç sprzedawaç swoje produkty na innych rynkach. Sprzyja im kryzys Êwiatowej bran y samochodowej: w Europie i USA mo na bez trudu znaleêç mened erów, którzy stracili prac w znanych koncernach, firmy projektanckie i stylistyczne, które cierpià na brak zamówieƒ, a wreszcie dilerów, którzy wypadli z sieci handlowych koncernów samochodowych. Do tego od jesieni zliberalizowana zostanie sprzeda aut w UE - dilerzy b dà mogli dzia aç na terenie ca ej Unii, oferujàc auta ró nych marek. To równie sprzyja ekspansji Chiƒczyków. Dla europejskich koncernów ca a pociecha w tym, e jeszcze przez kilka lat auta z Chin b dà na ni szym poziomie technologicznym, a marek aut z Chin trzeba si dopiero nauczyç. Andrzej Kublik Data: 17 kwietnia 2005 r. èród o: Gazeta Wyborcza 13

14 PRAWO W PIGU CE 1. Na odsetki z tytu u sprzeda y tylko 2 lata Informujemy Paƒstwa, e 26 stycznia 2005 r. Sàd Najwy szy podjà uchwa w sk adzie 7 s dziów stwierdzajàcà, e roszczenia o odsetki za opóênienie w zap acie z tytu u umowy sprzeda y przedawniajà si najpóêniej z chwilà przedawnienia roszczenia g ównego czyli w terminie 2 lat. Uchwa a ta byç mo e po o y kres wàtpliwoêciom i rozbie noêciom interpretacyjnym towarzyszàcym wyrokowaniu w przedmiotowej kwestii. 2. Wydatki spó ki w likwidacji jako koszty podatkowe Do kosztów uzyskania przychodów zaliczajà si obok wydatków bezpoêrednio zwiàzanych z uzyskanym przychodem równie tzw. koszty poêrednie, m.in. koszty zwiàzane z funkcjonowaniem przedsi biorstwa. Do tej kategorii wydatków zaliczajà si równie koszty zwiàzane z przeprowadzeniem likwidacji spó ki kapita owej. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 paêdziernika 2004, b dàcego odpowiedzià na interpelacj poselskà. Ministerstwo stwierdzi o, i spó ka w likwidacji ponosi koszty prowadzenia dzia alnoêci analogiczne do kosztów spó ek nieb dàcych w likwidacji (np. wynajem powierzchni biurowych). Oprócz tego z likwidacjà wià à si specyficzne koszty, takie jak: wynagrodzenia likwidatorów, koszty og oszeƒ prasowych wzywajàcych kontrahentów do zg oszenia roszczeƒ, koszty weryfikacji bilansów, op aty notarialne i sàdowe. Zdaniem Ministerstwa wy ej wymienione koszty sà kosztami uzyskania przychodów. Rzeczpospolita, nr 22 z 26 styczeƒ 2005 r. 3. Dzia alnoêç statutowa i gospodarcza fundacji a VAT Ustawa z r. o podatku od towarów i us ug w art. 15 ust. 1 i 2 uznaje za podatników osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoêci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujàce samodzielnie dzia alnoêç gospodarczà bez wzgl du na rezultat takiej dzia alnoêci. Fundacja jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy wówczas, gdy realizuje zadania statutowe odp atnie lub gdy prowadzàc dzia alnoêç gospodarczà Êwiadczy odp atnie us ugi bàdê odp atnà dostaw towaru. Wykonywanie przez fundacj wy àcznie zadaƒ statutowych nieodp atnie powoduje, e nie wyst puje ona w roli podatnika. Anna Wyrzykowska, Doradca Podatnika, nr 3, r. 4. Faktura za us ugi doradcze zwiàzane z przygotowaniem wniosku o unijne dotacje. Wydatek poniesiony na sporzàdzenie wniosku o dotacj jest wydatkiem zwiàzanym z pozyskaniem êród a finansowania zadania inwestycyjnego. Nie b dzie on stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek poniesiony w celu pozyskania unijnej dotacji, a wi c dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i który to dochód na mocy tego przepisu jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiàcego podstaw opodatkowania nie uwzgl dnia si m.in. przychodów ze êróde przychodów po o onych na terytorium RP lub za granicà, je eli dochody z tych êróde nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo sà wolne od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów. Zap ata za sporzàdzenie jest wi c bezpoêrednio zwiàzana z pozyskaniem dochodu (przychodu) wolnego od podatku, a wi c nie mo e stanowiç kosztu uzyskania przychodu. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno Finansowych, nr 1, r. 5. Nowa ulga z tytu u korzystania z internetu Dochód uzyskany w 2005 r. mo na pomniejszyç o nowà ulg podatkowà, która przys uguje z racji wydatków ponoszonych przez podatnika z tytu u u ytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) b dàcym miejscem zamieszkania podatnika. Kwota odliczenia w roku podatkowym nie mo e przekroczyç 760 z. (nowy art. 26 ust. 1 pkt. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenie stosuje si, je eli wysokoêç wydatków zosta a udokumentowana fakturà w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us ug. Biuletyn Informacyjny dla S u b Ekonomiczno Finansowych, nr 1, r. 6. VAT od dotacji Art. 29 ustawy o VAT stanowi, i podstawà opodatkowania jest obrót. Do obrotu zaliczane sà równie otrzymane dotacje, subwencje i inne dop aty o podobnym charakterze zwiàzana z dostawà lub Êwiadczeniem us ug. Przepisy o VAT nie precyzujà jednak, jaka stawkà winna zostaç opodatkowana otrzymana przez przedsi biorc dop ata czy te subwencja. Ze wspomnianego art. 29 wynika, i opodatkowanie dotacji, subwencji i innych dop at o podobnym charakterze nie jest 14

15 opodatkowaniem samoistnym, lecz zwiàzanym z opodatkowaniem dostawy towarów lub Êwiadczenia us ug. Nale y wi c przyjàç, i dla otrzymanej dotacji w aêciwà stawkà VAT b dzie stawka, jakà jest opodatkowana dostawa towarów czy te Êwiadczenie us ug, w zwiàzku z którymi przedsi biorca otrzyma dotacj. Krzysztof Tomaszewski, Gazeta Prawna, nr 20 z r. 7. Zarabia w radzie i bra zasi ek Sàd Najwy szy orzek, e pobieranie przez cz onka rady nadzorczej wynagrodzenia za wykonywanie obowiàzków nadzorczych w spó ce zalicza si do prac, z których powodu traci si prawo do zasi ku chorobowego (sygn. I UK 154/04). Argumentujàc swoje orzeczenie Sàd stwierdzi, e artyku 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa mówi o pracy zarobkowej, a nie o stosunku pracy, jaka ma to byç praca, czy w jakim celu wykonywana. Mo e to byç wi c ka de zaj cie, za które pobiera si wynagrodzenie. CzynnoÊci nadzorcze cz onka RN, za które pobiera wynagrodzenie, sà zatem pracà w rozumieniu art. 17 wspomnianej ustawy. Marek Domagalski, Rzeczpospolita, r. 8. Czy bank ponosi odpowiedzialnoêç? Zgodnie z przepisami kodeksu post powania cywilnego zaj cie wierzytelnoêci z rachunku bankowego jest dokonane z chwilà dor czenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyp at z tego rachunku. Wy ej wskazany zakaz obejmuje tak e kwoty, które nie znajdowa y si na rachunku bankowym w chwili jego zaj cia, a wp acone zosta y po dokonanym zaj ciu. Wskazaç nale y, i przepisy kodeksu post powania cywilnego przewidujà odpowiedzialnoêç odszkodowawczà banku, który nie wywiàza si prawid owo ze swoich obowiàzków w zakresie egzekucji z rachunków bankowych. Nadto przewidziana zosta a tak e odpowiedzialnoêç karno porzàdkowa pracowników banku za czynnoêci lub zaniedbania w wyp acie z zaj tego rachunku bankowego. Robert Szaraniec, Gazeta Prawna r. 9. Uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Akcjonariusze majà prawo do udzia u w zysku, jeêli spe nione sà àcznie wszystkie przes anki okreêlone w k.s.h., w tym m.in. aby walne zgromadzenie przeznaczy o zysk do wyp aty akcjonariuszom. Dopuszczalne jest bowiem przeznaczenie przez walne zgromadzenie ca ego zysku do podzia u, przeznaczenie go w ca oêci na kapita zapasowy lub rezerwowy lub przyj cie rozwiàzania poêredniego. Sàd Najwy szy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2004 r. o sygn. I CK 537/03 stwierdzi, e owa w adza wi kszoêci akcjonariuszy zmusza sàdy do powêciàgliwoêci w tej materii. Z drugiej strony SN wyrazi poglàd, e w adza walnego zgromadzenia w zakresie przeznaczenia zysku nie jest jednak nieograniczona. Prawo do udzia u w zysku rocznym jest bowiem jednym z najwa niejszych uprawnieƒ udzia owych w spó ce akcyjnej. SN stwierdzi, e uchwa a majàca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza oznacza z jednej strony, e cel pokrzywdzenia istnieje w trakcie podejmowania uchwa y, z drugiej zaê obejmuje tak e sytuacj, w której pokrzywdzenie akcjonariusza nie jest zak adane w chwili podejmowania uchwa y, jednak treêç uchwa y jest taka, i jej wykonanie doprowadzi o do jego pokrzywdzenia. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba cywilna, 12/ Deklaracja wekslowa - na co zwróciç uwag? Najcz Êciej spotykanà formà porozumienia wekslowego jest deklaracja wekslowa, czyli porozumienie w formie pisemnej. Istotà porozumienia wekslowego jest upowa nienie do wype nienia weksla, zgodnie z przyj tymi w porozumieniu ustaleniami. Nale y zaznaczyç, e wa noêç weksla in blanco nie jest jednak uzale niona od istnienia deklaracji wekslowej. JeÊli jednak jest deklaracja wekslowa, stronny powinny zadbaç o to, aby by a ona podpisana przez obie strony. Powinna ponadto zawieraç regulacje dotyczàce sposobu i warunków wype nienia weksla. Przy czym istotnà kwestià jest, aby deklaracja by a zawarta przez osoby majàce zdolnoêç do tego typu czynnoêci. W przeciwnym razie nie wywo a ona skutków w niej przewidzianych. Nale y zwróciç uwag na umieszczenie daty wystawienia deklaracji. Co do kwoty, którà wierzyciel mo e wpisaç na wekslu, najcz Êciej okreêla si jà przez odniesienie do stosunku podstawowego. Deklaracja powinna zawieraç równie sposób powiadomienia wystawców weksla o jego wype nieniu oraz termin do dokonania tej czynnoêci. Korzystne jest, gdy w dokumencie zostanie zidentyfikowany wystawca weksla, najlepiej przez wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz zamieszczenie przy jego podpisie numeru PESEL. Deklaracje wekslowe mogà zawieraç tak e postanowienia dotyczàce klauzul wekslowych. Artur Wdowczyk, Monitor Prawniczy, r. 11. Wspólnik wspiera spó k 5 stycznia 2005 r. Sad Najwy szy orzek, i wspólnicy spó ki z o.o. mogà w formie uchwa y z o yç zgodne oêwiadczenia woli zobowiàzujàce ich do finansowego wsparcia tej spó ki. W razie sporu sàd powinien ustaliç treêç i skutki takiego 15

16 oêwiadczenia woli stosownie do okolicznoêci faktycznych (sygn. II CK 333/04). Zdaniem SN nie mo na takiej uchwa y zakwalifikowaç z góry jako dotyczàcej podwy szenia kapita u zak adowego, co warunkuje zastosowanie podwy szonych wymagaƒ formalnych. Uchwa a taka nie odpowiada wprawdzie warunkom uchwa y o dop atach w rozumieniu k.h ani k.s.h., mo e ona jednak byç traktowana jako zobowiàzanie wspólników zawierajàce zgodnie z o one oêwiadczenia woli. Z tego punktu widzenia nale y oceniaç jej skutki i wynikajàce z niej zobowiàzania wspólników. I.L. Rzeczpospolita, r. 12. Czy mo na zwolniç pracownika w wieku przedemerytalnym Wskazaç nale y, i zatrudnianie osób w wieku przedemerytalnym wià e si z ograniczeniem pracodawcy co do mo liwoêci wypowiadania im umów o prac oraz zmiany warunków ich pracy lub p acy, albowiem osoby te korzystajà ze szczególnej ochrony prawnej. Pracodawca nie mo e wypowiedzieç umowy o prac pracownikowi, któremu brakuje nie wi cej ni 4 lata do osiàgni cia wieku emerytalnego, je eli okres zatrudnienia umo liwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiàgni ciem tego wieku. W zwiàzku z tym, e do wypowiedzenia zmieniajàcego, a wi c do wypowiedzenia zmiany warunków pracy i p acy, stosuje si odpowiednio przepisy dotyczàce wypowiadania umów o prac, zakaz ten obejmuje tak e wypowiedzenie ww. warunków. Wskazaç jednak nale y, i ograniczenie sta oêci stosunku pracy nast puje w sytuacji przeprowadzania zwolnieƒ grupowych. Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna r. 13. Regulamin wynagradzania Sàd Najwy szy w wyroku o sygn. I PK 349/03 z dnia 12 lutego 2004 r. stwierdzi, e uwzgl dniajàc postanowienia k.p., regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Przy czym jeêli u danego pracodawcy dzia a zak adowa organizacja zwiàzkowa, pracodawca jest obowiàzany uzgodniç z nià treêç takiego regulaminu. W braku takiej zgody, regulamin nie mo e wejêç w ycie. Natomiast, jeêli u pracodawcy dzia a wi cej ni jedna organizacja zwiàzkowa, nale y ponadto uwzgl dniç postanowienia ustawy o zwiàzkach zawodowych. Przewidujà one, e jeêli organizacje zwiàzkowe nie przedstawià wspólnie uzgodnionego stanowiska, decyzj podejmuje pracodawca. Oznacza to, e je eli organizacje majà wspólne ale negatywne stanowisko, to taki regulamin nie mo e byç przez pracodawc ustalony. SN podkreêli, e jest do przyj cia poglàd, i projekt regulaminu, który nie wszed w ycie, mo e byç traktowany jako jednostronne zobowiàzanie pracodawcy do okreêlonych Êwiadczeƒ na rzecz pracowników, jeêli jest to dla nich korzystne. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych, r. 14. Warunek rozwiàzujàcy w umowie o zakazie konkurencji Spotykanà praktykà jest zamieszczanie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wyliczenia okolicznoêci, które zwalniajà pracodawc z obowiàzku zap aty odszkodowania. Sàd Najwy szy w wyroku o sygn. I PK 398/03 z dnia 12 lutego 2004 r. stwierdzi, e taki zabieg oznacza wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji warunku rozwiàzujàcego. Polega on na tym, e skutki czynnoêci prawnej ustajà, jeêli nastàpi okreêlone w jego treêci zdarzenie przysz e i niepewne. Zdaniem Sàdu Najwy szego zamieszczenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku rozwiàzujàcego nie pozostaje w sprzecznoêci z zasadami prawa pracy, ani nie sprzeciwia si w aêciwoêci czynnoêci prawnej. Przy czym jeêli spe ni si zastrze one w umowie zdarzenie przysz e i niepewne, skutki nast pujà z mocy samego prawa, bez potrzeby sk adania dodatkowych oêwiadczeƒ woli. Orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Izba Pracy, Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Spraw Publicznych, r. 15. Szansa na odszkodowanie Sàd Najwy szy orzek, e od 1 stycznia 2004 r. pracownik z powo ania mo e dochodziç odszkodowania w razie niezgodnego z prawem rozwiàzania stosunku o prac i stosuje si doƒ ogólne kodeksowe terminy na dochodzenia roszczeƒ (sygn. I PK 148/04). Sàd zwróci uwag, e 1 stycznia 2004 r. wesz a w ycie nowelizacja, zgodnie z którà z art. 69 kodeksu pracy, który - najogólniej mówiàc - pracowników z powo ania pozbawia roszczeƒ o przywrócenie do pracy, usuni to pkt 2b dotyczàcy odszkodowaƒ, których obecnie mogà si oni domagaç. Zmiana ta uwarunkowa a zastosowanie do takich roszczeƒ terminu, z art. 264 kp. DOM, Rzeczpospolita, r. 16. Przest pstwo d u nika D u nik, który w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sàdu uniemo liwia lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela, zbywajàc sk adniki swojego majàtku zaj te i zagro one zaj ciem, pope nia przest pstwo - przesàdzi Sàd Najwy szy (sygn. I KZP 31/04). Powy sze dotyczy zabronionego zachowania d u nika skierowanego do wszystkich sk adników 16

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci Przedmowa 2 1. Informacje ogólne o kraju 3 1.1. Podstawowe informacje 3 1.2. LudnoÊç, religia oraz zwyczaje panujàce w Kuwejcie 3 1.3. Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci: Przedmowa 2 1 Informacje ogólne o kraju 3 1.1 Podstawowe informacje 3 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Hongkongu 3 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4 1.4 Polityka 4 1.5

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 3(2/2007) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo