Mechanizm egzekwowania przepisów o finansowaniu partii najlepsze praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizm egzekwowania przepisów o finansowaniu partii najlepsze praktyki"

Transkrypt

1 Anni Jatsa Transparency International Estonia Mechanizm egzekwowania przepisów o finansowaniu partii najlepsze praktyki 1. Wprowadzenie (organ egzekwujący) 2. Kontrola (nadzór, dochodzenie, sankcje)doradztwo i szkolenia 4. Przejrzystość i publikowanie informacji 5. Finansowanie pośrednie (czas antenowy, przywileje podatkowe, podatki na partię ) 6. Kultura polityczna 1. Wprowadzenie Z raportów grupy GRECO (Grupy Państw Przeciwko Korupcji) wynika, że większość państw europejskich posiada wystarczające ramy prawne (ustanawiające kontrolę i ewentualne sankcje) dotyczące finansowania partii zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Jednak w większości przypadków mechanizmy egzekwowania przepisów okazują się nieskuteczne: odpowiednim organom brakuje niezależności, zasobów oraz prawnych środków nacisku. Niniejszy dokument zawiera opis powszechnie uznanych dobrych praktyki w kwestii egzekwowania przepisów dotyczących finansowania partii. Podstawową zasadą skutecznej egzekucji jest przyjęcie osobnej ustawy regulującej finansowanie partii politycznych. Ustawa taka powinna zawierać zasady dotyczące sprawozdawczości i ujawniania oraz upoważniać jeden organ do egzekwowania tych przepisów. (van Biezen, 2003: 54) W sytuacji, w której istnieje jedna ustawa regulująca finansowanie partii, powinien istnieć również jeden organ odpowiedzialny za egzekwowanie ujętych w niej przepisów. Organ egzekwujący Wszystkie kraje ocenione wysoko w raportach grupy GRECO (Niemcy, Irlandia i Wielka Brytania) posiadają jeden organ sprawujący kontrolę nad rejestracją i finansowaniem partii, jak również pozyskiwaniem funduszy na kampanie wyborcze. Ważne jest, by członkowie takiego organu byli niezależni politycznie. W ten sposób funkcjonuje to w trzech wspomnianych państwach (Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii), w których członkowie partii nie zasiadają w organie egzekwującym. Ma to na celu zapewnienie niezależności i wiarygodności tej instytucji. (Raport GRECO dotyczący Wielkiej Brytanii, 2008: 19) Należy również stworzyć warunki, które pozwolą unikać stronniczości organu. Następujące mechanizmy mogą chronić przed wpływem ze strony ugrupowań politycznych, a w szczególności partii rządzących: Oczekiwania ze strony opinii publicznej lub długa tradycja niezależności podobnych organów; Status sędziego sądu najwyższego, audytora lub rzecznika praw obywatelskich;

2 Obecność w komisji przedstawicieli dwóch głównych partii lub kilku partii, z obowiązkiem uwzględnienia członków partii mniejszościowych lub opozycyjnych (jeśli organ ma charakter polityczny); Zakaz ponownego przyjmowania członków organu na stanowisko w organie egzekwującym (kadencja dożywotnia albo możliwość zajmowania stanowiska tylko przez jedną kadencję); Brak powiązań z budżetem państwa (jeśli organ zaczął być niewygodny dla rządu); oraz Brak presji politycznej ze strony rządu lub partii przy obsadzaniu stanowisk. (Austin & Tjernström 2003: 145) Pełne ujawnianie, regularna sprawozdawczość, niezależna kontrola i skuteczna egzekucja są niezbędne do uzyskania przejrzystego systemu finansów politycznych. Ujawnianie wymaga systematycznego składania sprawozdań, przeprowadzania kontroli, publicznego dostępu do ewidencji i jawności. Kontrola wymaga organu wykonawczego mającego do dyspozycji sankcje prawne, a egzekucja wymaga silnego organu posiadającego dostateczne uprawnienia do nadzorowania, weryfikowania, prowadzenia dochodzeń i, jeżeli okaże się to konieczne, wszczynania postępowania prawnego. (tamże). Wszystkie z tych elementów są potrzebne do wspierania tworzenia odpowiedniego procesu finansowania partii. Skuteczność każdego systemu zależy też od współpracy rozmaitych zainteresowanych stron oraz od mechanizmów monitorowania zapewnianych przez partyjnych urzędników ds. finansowych, audytorów, instytucje bankowe, organy rządowe, organizacje pozarządowe zajmujące się zwalczaniem korupcji oraz media. (Walecki 2007: 84) Z tego powodu należy zachęcać te organizacje do współpracy. Co do zasady finansowanie partii politycznych ze środków publicznych uważa się za korzystne zjawisko, jak również fakt, że wysokość przyznanych funduszy zależy od rozmiaru partii, liczby miejsc w parlamencie lub liczby głosów. System powinien również wspierać mniejsze partie, które nie znalazły się w parlamencie, by w ten sposób zapewnić równe traktowanie oraz reprezentację różnych interesów społecznych. Z drugiej strony pozyskiwanie funduszy ze środków prywatnych jest wpisane w kulturę demokracji. Nie wolno jednak dopuszczać do sytuacji, w której jedna z partii jest w stanie kupić wygraną w wyborach lub używać pieniędzy do sterowania polityką - dlatego należy wprowadzić przepisy regulujące finansowanie ze źródeł prywatnych. Co za tym idzie, należy publikować sprawozdania z wydatkowania środków pozyskanych zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, zaś deklaracje powinny być przygotowywane zgodnie z konkretnymi przepisami. Powszechnie przyjęte najlepsze praktyki wyglądają następująco: Finansowanie partii z budżetu państwa Zgodne z przepisami finansowanie ze źródeł prywatnych Jedna ustawa regulująca finansowanie partii politycznych oraz wprowadzająca górne limity wydatków Jeden organ egzekwujący z prawem do przeprowadzania kontroli, analizy, dochodzenia oraz nakładania sankcji Członkowie organu egzekwującego powinni być niezależni (politycznie niezrzeszeni)

3 Organ egzekwujący powinien mieć jasno określone obowiązki oraz prawo do monitorowania, prowadzenia dochodzenia oraz przekazywania spraw policji bądź sądom Współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami 2. Kontrola Zanim zostaną omówione istniejące skuteczne mechanizmy egzekwowania przepisów o finansowaniu partii, warto przedstawić wykaz zasad dotyczących sprawozdawania źródeł finansowania. Zasady ujawniania różnią się od siebie znacznie co do tego, które treści podlegają ujawnianiu, przez kogo i komu. Co do zasady uważa się, że organy egzekwujące były dość skuteczne w sprawowaniu kontroli nad transakcjami przeprowadzanymi ze środków państwowych (Smilov, 2007: 7). W związku z tym należy skupić się na tym, w jaki sposób można bardziej skutecznie uregulować finansowanie ze źródeł prywatnych i wprowadzić nad nim kontrolę. Publiczne prawodawstwo w zakresie ujawniania powinno przyjąć następujące wytyczne: Przepisy dotyczące ujawniania powinny czynić rozróżnienie między przychodami a wydatkami. Darowizny przekraczające określony próg minimalny powinny być ujawniane. Darowizny powinny być przedstawiane w ustandaryzowanych kategoriach. Przepisy dotyczące ujawniania powinny rozróżniać między finansowaniem partii politycznych a finansowaniem kandydatów. Przepisy dotyczące ujawniania powinny odróżniać zwykłe finanse partii od finansów wyborczych. Zasady ujawniania powinny obejmować finanse zarówno partii krajowych, jak i lokalnych (oraz fundacji politycznych). Za ujawnianie powinni odpowiadać zarówno darczyńcy, jak i partie oraz kandydaci otrzymujący darowizny. Sprawozdania partii powinny być ujawniane oficjalnemu organowi kontroli oraz podawane do wiadomości publicznej. Ponadto, ujawnianie darowizn na cele polityczne ułatwia wykrycie (a tym samym potencjalne uniknięcie) korupcji w polityce. (van Biezen, 2003: 56) Od 1984 r. Niemcy stanowią dobry przykład tego, w jaki sposób należy sporządzać sprawozdania finansowe partii. Muszą one zawierać dochody i wydatki, aktywa i pasywa całej organizacji partyjnej na wszystkich szczeblach (w tym oddziałów lokalnych, a także siedzib krajowych i federalnych). Okazało się, że praktyka przekazywania pieniędzy za pośrednictwem fundacji politycznych lub zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, których nie obowiązują zasady przejrzystości, jest ryzykowna wykazały to przypadki Węgier, Włoch i Słowenii. Stąd ważne jest, by sprawozdania dotyczyły kont partii krajowych, lokalnych oraz ich fundacji (TI, 2012: 2). W Niemczech sprawozdania te przestrzegają standardów określonych w prawodawstwie. Kompleksowa sprawozdawczość oraz ustandaryzowany format sprawozdań finansowych stanowią dodatkowe środki sprawowania skutecznej kontroli, umożliwiające dokonywanie porównań na przestrzeni czasu oraz między poszczególnymi partiami. (van Biezen, 2003: 57) Dlatego zasady sprawozdawczości powinny być jasne, a wszystkie partie powinny sporządzać sprawozdania w oparciu o ten sam model. To ułatwia organowi egzekwującemu sprawdzanie audytów, ponieważ wiedzą oni czego się od nich oczekuje oraz co stanowi naruszenie zasad sprawozdawczości.

4 Należy również wprowadzić odpowiednie progi, powyżej których kwoty darowizn są ujawniane, łącznie z danymi osobowymi darczyńcy. Jeśli próg jest zostanie ustalony na zbyt niskim poziomie, organ egzekwujący będzie miał zbyt wiele danych do analizy; jeśli zaś próg zostanie ustalony zbyt wysoko, otworzy się więcej możliwości do pozyskiwania pieniędzy z niewłaściwych źródeł. Możliwe jest, że zamożni darczyńcy będą przekazywać po kilka mniejszych darowizn, które nie wymagają zgłoszenia stąd progi muszą być na odpowiednim poziomie. Ponadto, skoro organ egzekwujący może łatwo sprawować kontrolę transakcjami bankowymi, należy wprowadzić ograniczenia na dotacje w gotówce, których nie sposób skutecznie kontrolować; w pewnym wymiarze powinny jednak być dozwolone, w przeciwnym razie prywatni fundatorzy mogą zrezygnować z dotowania partii i w ten sposób główna zasada wspierania partii politycznych w ustroju demokratycznym zostanie podważona. Organ egzekwujący powinien również sprawdzać tożsamość prywatnych darczyńców by ustalić, czy nie znajdują się wśród nich osoby związane z dużymi przedsiębiorstwami, które w ten sposób wykorzystują pieniądze korporacji do wpływania na politykę (van Biezen, 2003: 58-59). Zaledwie 10 1 państw opowiedziało się za udostępnianiem tożsamości darczyńców i wysokości przekazanych kwot do wiadomości publicznej, lecz zasada ta powinna być wprowadzona we wszystkich krajach w celu wyeliminowania anonimowych dotacji. (TI, 2012: 2) Składki członkowskie stanowią kolejną istotną do poruszenia kwestię. Często trudno ustalić kwotę, którą dany członek partii osobiście przekazał na jej konto, ponieważ wpłaty w wysokości od jednego do kilkuset euro mogą być zaksięgowane jako składki członkowskie, często bez górnych limitów (czego przykładem jest Estonia). Można poprawić taki stan rzeczy. Należy wprowadzić rozróżnienie między składką członkowską a dotacjami, a ustanowienie górnego limitu dla wysokości składek uprościłoby system. Kwestia ta powinna być wyjaśniona we wszystkich państwach (górny limit składek członkowskich oraz informacje o kwotach, które wpłacił każdy członek partii). 2 Walecki dodaje, że szczególnie istotne jest ustanowienie wewnętrznej kontroli partyjnej (przeprowadzanie wewnętrznych audytów i przedstawianie raportów podczas konwencji partyjnych). (Walecki 2007: 79-80) Praktyka ta jest stosowana w Niemczech, gdzie wyniki wewnętrznych audytów przedstawiane są członkom partii do oceny. Mechanizm egzekwowania przeprowadzania audytów w opinii GRECO działa najskuteczniej w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Jednak wadą systemu niemieckiego jest fakt, że wydatki na kampanię nie podlegają audytowi. Z kolei w Wielkiej Brytanii fundusze związane z kampanią wyborczą podlegają szczególnej kontroli. W Niemczech Ustawa o partiach politycznych zawiera szczegółowe przepisy dotyczące informacji podlegających ujawnieniu w sprawozdaniach z przychodów i wydatków oraz w oświadczeniach majątkowych. (raport GRECO dotyczący Niemiec, 2009: 12) W Wielkiej Brytanii Ustawa o partiach politycznych, wyborach i referendach z 2000 r. (PPERA) wprowadziła zasady określające źródła, z których partie polityczne oraz inne organizacje lub osoby prywatne mogą pozyskiwać fundusze, jakie kwoty mogą przeznaczyć na kampanię w danych wyborach, oraz przejrzystość systemu politycznego. Oba organy analizują oraz publikują informacje o dotacjach; kwestie związane z publikacją zostaną omówione później. W obu przypadkach niezależne ciała monitorujące sprawdzają do jakiego stopnia zasady są przestrzegane oraz interweniują w przypadku ewentualnych naruszeń tychże zasad (kierując sprawy do sądów w 1 Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania (TI, 2012: 4) 2

5 Niemczech i w Wielkiej Brytanii). Organy mogą również nakładać sankcje w przypadku łamania zasad (sankcje zostaną omówione później). Podczas audytu partie polityczne oraz kandydaci muszą zgłosić wszelkie dotacje, pożyczki i konta, aby umożliwić Komisji publikację tych informacji. Następnie Komisja upewnia się, czy dotacje zostały przekazane z dozwolonych źródeł, jak na przykład osoby prywatne wpisane do rejestru wyborców. Komisja również sprawdza czy partie i kandydaci przestrzegają limitów wydatków podczas kampanii wyborczych i referendalnych. (Komisja Wyborcza 2010: 1) W Irlandii obowiązuje tu dodatkowy wymóg. Każda partia wyznacza krajowego agenta, który sprawuje kontrolę nad partyjnymi wydatkami wyborczymi i odpowiada za ich przejrzystość. Każdy kandydat również musi posiadać takiego agenta (lub może działać jako swój własny agent). Agenci ci odpowiadają za prawidłowe zarządzanie kampanią wyborczą i czuwają nad terminowym oddawaniem poprawnie wypełnionych deklaracji oraz zwrotów wydatków na kampanię wyborczą do właściwych organów (Komisja ds. Standardów). (raport GRECO dotyczący Irlandii, 2009: 6) Ułatwia to organom egzekucyjnym sprawowanie kontroli nad deklaracjami oraz znalezienie osób za nie odpowiedzialnych, z którymi można się kontaktować w przypadku problemów. Wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za stan ksiąg może również utrudnić przekazywanie podejrzanych dotacji. Konta powinny podlegać audytowi wykonywanemu przez niezależne organy (firmy audytowe), co zapewnia wiarygodność i przejrzystość. Innym możliwym rozwiązaniem jest spisanie przez organ egzekwujący przepisów dotyczących wymagań względem organów audytowych. To rozwiązanie trudniej narzucić kandydatom, ponieważ audyty mogą być kosztowne (raport GRECO dotyczący Wielkiej Brytanii, 2008: 18). Innym rozwiązaniem jest przyznanie organowi egzekwującemu środków na wyznaczanie niezależnych audytorów do kontroli partii, kampanii wyborczych oraz kandydatów. Aby zapewnić skuteczną pracę organów egzekwujących należy wprowadzić jasne zasady lub instrukcje dotyczące tego, które konta podlegają deklaracji i jak należy jej dokonać. To samo dotyczy przepisów o przeprowadzaniu audytów i monitorowania oraz sposobu publikacji raportów (należy wprowadzić wewnętrzne procedury w organie egzekwującym). Przykład stanowi rozwiązanie stosowane w Wielkiej Brytanii, gdzie Komisja Wyborcza opublikowała zasady nadzoru, wszczynania dochodzeń oraz nakładania sankcji na stronie internetowej. Na podstawie tych zasad organ podejmuje decyzje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości, co przekłada się na większą przejrzystość procedury. Rola nadzorcza Komisja Wyborcza w Wielkiej Brytanii może: Zwrócić się o informacje (dokumenty) do kontrolowanych przez siebie instytucji oraz przeprowadzić rewizję ich lokali. W przypadku odmowy dostępu do dokumentów w siedzibie po uprzednim wezwaniu, Komisja może zwrócić się do sędziego pokoju lub (w Szkocji) do szeryfa z wnioskiem o wydanie nakazu rewizji, który umożliwi wejście do lokali wykorzystywanych do przechowywania dokumentów (jedynie na podstawie istotnych przesłanek). Wydać nakaz ujawnienia, w którym wzywa badaną organizację lub osobę prywatną do przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji (aby wykazać zgodność w krytycznym przedziale czasu lub w związku z innymi kwestiami związanymi z interesem

6 publicznym; lub gdy organizacja nie przestrzega zasad bądź nie wykazała chęci dobrowolnej współpracy). W przypadku niewywiązywania się z obowiązków Komisja może zdecydować się nałożyć sankcje cywilne lub wszcząć dochodzenie. Komisja opracowała również politykę ujawniania, która ustanawia zasady składania oświadczeń majątkowych. 3 Rola dochodzeniowa Dochodzenie może być wszczęte z rozmaitych powodów na przykład w przypadku niezłożenia wymaganego ustawowo sprawozdania, lub gdy złożone sprawozdanie wskazuje na możliwe naruszenie prawa. Inne sytuacje, które mogą doprowadzić do rozpoczęcia dochodzenia, to doniesienie Komisji o możliwości naruszenia prawa lub gdy Komisja dowiaduje się o potencjalnych nieprawidłowościach z innego źródła, np. z doniesień prasowych. (EC 2010: 7) W takim przypadku Komisja może: zwrócić się z wnioskiem o dobrowolne wydanie dokumentów, informacji lub wyjaśnień do osób prywatnych lub organizacji w określonym przedziale czasowym wykorzystać swoje uprawnienia ustawowe i wydać wezwanie do przedstawienia dokumentacji do wglądu lub zwrócić się z wnioskiem o rozmowę w niektórych przypadkach (gdy istnieje obawa, że informacja została zniszczona lub usunięta), Komisja może wezwać do natychmiastowej współpracy (opracowano zasady przeprowadzania rozmowy w takich przypadkach) Niezastosowanie się do wezwania bez dostatecznego uzasadnienia stanowi wykroczenie, w związku z tym w takiej sytuacji Komisja wystąpi o nakaz sądowy, który ma wymóc zastosowanie się do wezwania Może również wnieść sprawę do sądu (jeśli organizacja nie wydaje informacji), lecz bardziej prawdopodobne jest, że będzie się starała wyegzekwować nakaz ujawnienia w związku z niezastosowaniem się do nakazu sądu. (EC 2010: 9) Zgodnie z raportem GRECO dotyczącym Wielkiej Brytanii, Komisja Wyborcza powinna być bardziej aktywna w działaniach dochodzeniowych i przekazywaniu spraw policji (Raport GRECO dotyczący Wielkiej Brytanii, 2008: 10). Również osoby prywatne powinny mieć możliwość zwrócenia uwagi Komisji na ewentualne naruszenie prawa. Sankcje Sankcje mogą być nakładane na osoby fizyczne lub prawne. W Wielkiej Brytanii następujące sankcje mogą być nałożone na osobę, która popełnia wykroczenie w rozumieniu ustawy o partiach politycznych, wyborach i referendach z 2000 r. (PPERA) lub złamie jeden z przepisów tej ustawy: Brak sankcji i wydanie pouczenia w kwestii dobrych praktyk w przypadku drobnych naruszeń przepisów Grzywnę w ustalonej wysokości (200 GBP) w przypadku naruszenia pierwszego stopnia (np. dostarczenie raportu z opóźnieniem) 3 data/assets/pdf_file/0010/79705/disclosure-policy-final.pdf

7 Grzywny w zmiennej wysokości (od 250 GBP do GBP) za bardziej poważne naruszenia przepisów; decyzje o ich nałożeniu zapadają w sądzie Wezwanie do podjęcia działań zapobiegających powtórnym naruszeniom (szkolenie pracowników lub zmiana systemu sprawozdawczości) Wezwanie do podjęcia działań w celu przywrócenia stanu sprzed naruszenia (zwrot korzyści uzyskanych wskutek naruszenia) Wezwanie skierowane do osoby prywatnej lub organizacji do podjęcia bądź zaniechania konkretnych działań do chwili spełnienia wymogów zawartych w wezwaniu Postępowanie egzekucyjne mające doprowadzić osobę prywatną lub organizację do stanu, w którym znajdowałaby się, gdyby nie doszło do naruszenia Zajęcie (na podstawie nakazu sądowego) pieniędzy przyjętych z niedozwolonego źródła (kwoty dotacji) lub ukrywanych przychodów Sankcje karne za występki i wykroczenia stanowią grzywny w wysokości do 5000 GBP, grzywny o nieograniczonej wysokości lub kara pozbawienia wolności (do 12 miesięcy). Decyduje o nich sąd i Komisja powinna przekazać mu sprawę, z reguły gdy w grę wchodzą znaczne kwoty. (EC 2010: 10-14) W Wielkiej Brytanii Komisja Wyborcza ma prawo prowadzić dochodzenie w kwestii doniesień o potencjalnym naruszeniu prawa, jak również naruszeń, które sama wykryła. Komisja nie ma prawa nakładać sankcji w przypadku naruszenia przepisów dotyczących wydatków i dotacji kandydatów, lecz może skierować postępowanie do organów ścigania lub wnieść sprawę do sądu tak samo, jak może to uczynić inna zainteresowana organizacja lub osoba prywatna. (EC 2010: 2) Następnie publikuje się streszczenia wyników prowadzonych przez nich studiów przypadku. 4 Komisja decyduje, czy doszło do naruszenia prawa. Komisja ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Jeśli naruszenie prawa zostanie potwierdzone, zostaną zastosowane sankcje. Przy określaniu dotkliwości sankcji Komisja bierze pod uwagę okoliczności obciążające i łagodzące. (EC 2010: 15-16) Również do wdrażania sankcji opracowano dobre praktyki i działania, które stanowią podstawę do obliczania wysokości grzywien, wyznaczania terminów, odpowiedzialnych działań pracowników, procedur wpłacania grzywny, przedstawiania powodów nałożenia grzywny - powinny być one przestrzegane przez Komisję oraz przez osoby prywatne i organizacje objęte sankcjami. Stąd konieczne jest opracowanie sankcji dla różnych rodzajów naruszeń, z uniknięciem luk prawnych. Sankcje powinny być proporcjonalne, zaś partie powinny być dobrze poinformowane w kwestii tego, które działania uznawane są za naruszenia. Dlatego partie i kandydaci powinni być informowani o dobrych praktykach. W Wielkiej Brytanii istnieją szkolenia, infolinie oraz internetowe strony informacyjne, które pozwalają dowiedzieć się, jakie działania stanowią naruszenie przepisów i jakie sankcje za nie grożą. Aby odnieść skutek, sankcje powinny być stosowane w odpowiednim momencie. 4

8 Doświadczenia z wielu krajów wykazały, że bardziej skuteczne okazują się kary finansowe (łącznie z wykluczeniem z dostępu do finansowania ze skarbu państwa) niż poważne sankcje karne. (IFES TIDE Manual or the International IDEA Handbook on Funding of Political Parties w Walecki 2007: 87) Najlepsze praktyki ułatwiające pracę organu egzekucyjnego w kontekście audytu wyglądają następująco: Prawo do audytu zarówno stałych źródeł finansowania, jak i funduszy na kampanię wyborczą Poddawanie zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu, niezależnemu audytowi dotacji, pożyczek i kont Wprowadzenie ustawowego zakazu finansowania partii przez korporacje, przyjmowania dotacji w gotówce lub z anonimowych źródeł oraz wprowadzenie górnych limitów dotacji Wprowadzenie ograniczeń bądź zakazów dla dotacji z zagranicy Ustanowienie jednej osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie deklaracji i sprawozdawczość finansową partii i poszczególnych kandydatów Wprowadzenie jasnych zasad odróżniających składki członkowskie od dotacji (ograniczenia kwot i jasne zasady sprawozdawczości) Określenie jakie rodzaje wkładu w naturze są dopuszczalne i w jakim stopniu powinny być uwzględnione w sprawozdaniach Publikowanie raportów z audytów Podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych darczyńców oraz przekazanych przez nich kwot (należy wprowadzić zasadne progi, powyżej których przekazywane kwoty są ujawniane, razem z tożsamością darczyńców) Streszczenia studiów przypadku sporządzone przez organ egzekwujący (w celu przeanalizowania schematów finansowania, a nie tylko sprawdzenia poprawności obliczeń) Raporty powinny obejmować dochody i wydatki, aktywa i pasywa całej organizacji partyjnej na wszystkich szczeblach (na poziomie krajowym i oddziałów lokalnych) System proporcjonalnych i elastycznych sankcji Organ egzekwujący powinien być niezależny oraz dysponować zasobami i prawami do nadzoru, prowadzenia dochodzenia i nakładania sankcji 3. Doradztwo i szkolenia Specjalne wysiłki (w zakresie edukacji i szkoleń oraz usług wsparcia, takich jak telefoniczna infolinia oraz moralne i materialne zachęty) mające na celu zachęcanie do przestrzegania wymogów prawa są pomocne zarówno dla partii, jak i dla kandydatów. Rzekomo takie działania zostały upowszechnione w Stanach Zjednoczonych, lecz według raportów GRECO brakuje ich w większości państw europejskich. (Austin & Tjernström 2003: 147) Wytyczne OBWE z zakresu finansowania partii politycznych (2011 r.) mają na celu wsparcie partii politycznych w rozwiązywaniu kwestii związanych z finansowaniem. GRECO również przygotowuje i publikuje raporty dotyczące sytuacji i zmian w finansowaniu partii politycznych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej oraz proponuje sposoby na poprawę. Wielka Brytania i Irlandia oferują dostęp do tego rodzaju wskazówek i szkoleń. Poniżej zawarto ich krótki opis.

9 W Wielkiej Brytanii Komisja Wyborcza opracowała wskazówki i materiały edukacyjne dla partii politycznych, kandydatów, agentów i uczestników kampanii dotyczące prywatnych dotacji i ich deklarowania. Komisja uruchomiła także infolinię, stronę internetową oraz system internetowych szkoleń mających na celu przeszkolenie kandydatów tak, by byli w stanie lepiej zdawać raporty z ich finansów, dotacji, wydatków i kredytów. Komisja Wyborcza posiada również dokument dotyczący egzekwowania tej polityki, którym się kieruje. Dotyczy on roli nadzorczej i dochodzeniowej oraz wprowadzania sankcji przy ocenie raportów (co omówiono wcześniej). (Komisja Wyborcza 2010: 2) Zawierają one proste wprowadzenie do roli zarejestrowanej partii i jednostek odpowiedzialnych za finanse oraz wskazówki dotyczące zarządzania dotacjami i kredytami. Komisja opublikowała również noty wyjaśniające dotyczące poszczególnych aspektów jej zadań regulacyjnych, łącznie z tym, w jaki sposób traktować zarzuty i jak udostępniać informacje o swojej pracy do wiadomości publicznej. (EC 2010: 2) Jej celem jest podejmowanie działań tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i w proporcjonalnym wymiarze. Nadzór należy do czynności rutynowych przy zapewnianiu zgodności z przepisami. Komisja może wykorzystać swoje uprawnienia dochodzeniowe (wezwania do udostępniania dokumentów, informacji lub stawienia się na rozmowę) wobec dowolnej osoby lub organizacji, jeśli ma wystarczające powody by sądzić, że doszło do naruszenia prawa dotyczącego finansowania partii i kampanii wyborczej. (EC 2010: 4) Również organ egzekucyjny w Irlandii (Komisja ds. Standardów) przygotował zestaw wytycznych dotyczących partii, kandydatów, urzędników, kampanii wyborczych, finansowania ze skarbu państwa i dotacji. 5 Opublikował on kilka dokumentów przeznaczonych dla różnych urzędników, które miały pomóc im prowadzić sprawozdawczość finansową oraz informować ich o tym, co uznawane jest za niedozwolone dotacje. Praktyki te mogą być powielane w innych krajach w celu uniknięcia pomyłek w sprawozdawczości, co w rezultacie ułatwiłoby pracę organu egzekwującego. Organy egzekwujące powinny kierować się jasnymi zasadami (wytycznymi), które dla zwiększenia przejrzystości powinny być publikowane w Internecie. Oto lista najlepszych praktyk w obszarze wskazówek i szkoleń: Zalecenia i materiały informacyjne dla partii politycznych, kandydatów i agentów, które pozwalają im we właściwy sposób deklarować przychody i wydatki Szkolenia organizowane przez organ egzekwujący, wyjaśniające w jaki sposób należy ujawniać przychody i wydatki Publikowanie przydatnych materiałów w Internecie i zakładanie infolinii Rozsyłanie do urzędników analiz porównawczych najlepszych praktyk (na przykład raportów GRECO) 4. Przejrzystość i publikowanie informacji Podstawową myślą przewodnią w przygotowywaniu sprawozdań z partyjnych przychodów i wydatków jest uczynienie finansowania partii tematem publicznej debaty. Publiczna debata ma w założeniu doprowadzić do bardziej ostrożnego doboru darczyńców i bardziej odpowiedzialnego korzystania z funduszy. Skuteczne upublicznianie wymaga zatem udostępniania sprawozdań ogółowi społeczeństwa i mediom. Stwarza to dla agencji szansę do kontroli działalności finansowej i zgłaszania wątpliwości do dowolnej części sprawozdania. (Austin & Tjernström 2003: 148) 5

10 Większość europejskich państw nie udostępnia wystarczającej liczby informacji do wiadomości publicznej lub agencje nie przeprowadzają kontroli, która wspierałaby krytyczne przypadki wykorzystania dostępnych informacji. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie i w Estonii wprowadzono internetowe systemy publikacji, w których ujawnia się dane dotyczące działalności finansowej partii politycznych (w przypadku Wielkiej Brytanii i Estonii do publikacji dochodzi raz na kwartał, zaś w Niemczech i na Litwie raz do roku; wszędzie oprócz Niemiec publikuje się również dane przy okazji kampanii wyborczych) W Niemczech internetowy system publikacji przyjął najbardziej podstawową formę sprawozdania publikowane są każdego roku w formie pliku w formacie pdf i zawierają zestawienie przychodów i wydatków wszystkich partii. Trudno jednak wyszukać w tych sprawozdaniach konkretne informacje, choć dokumenty posiadają logiczną strukturę, zaś ujęcie przychodów i wydatków jest wystarczająco szczegółowe. 6 W litewskiej internetowej bazie danych zastosowano rozwiązanie zbliżone do niemieckiego - publikowane są w niej pliki w formacie pdf, w których można wyszukać poszczególne pozycje. System przyjęty w Wielkiej Brytanii pozwala na wyszukiwanie informacji na witrynie internetowej, jednak jest mało przyjazny użytkownikowi: wyszukanie informacji o finansach partii z danego okresu lub z czasu wyborów jest czasochłonne. 7 Internetowa baza danych w Estonii zawiera zestawienie wydatków w czasie kampanii wyborczej oraz zwykłe, kwartalne sprawozdania finansowe. Łatwo jest wyszukać informacje o finansach danej partii, jak również nazwiska darczyńców. Często jednak trudno zrozumieć naturę wydatków, ponieważ wśród przyjętych kategorii znalazły się "inne drobne wydatki"; z tego względu trudno jest odróżnić kwoty przekazane jako składki członkowskie od dotacji. Innym rozwiązaniem, które ułatwia wyszukiwanie informacji na stronie w Wielkiej Brytanii, jest publikowanie kredytów i pożyczek w osobnym dokumencie. Ujawnia się również nazwy i adresy pożyczkodawców oraz warunki udzielenia kredytu lub pożyczki. Jednak na stronie internetowej estońskiej Komisji Wyborczej brakuje procedur oraz zaleceń, które stosuje się do badania kont partii. Procedury są z kolei publikowane na stronie Wielkiej Brytanii. Są one bardzo przejrzyste i nadają jasne uprawnienia członkom komisji. To rozwiązanie może stanowić przykład upubliczniania procedur, uprawnień i obowiązków członków komisji. W Irlandii strona internetowa Komisji również zawiera zestawienie praw i obowiązków organu egzekwującego, lecz jej struktura utrudnia nawigację. To samo dotyczy kancelarii przewodniczącego niemieckiego Bundestagu, która zajmuje się sprawdzaniem sprawozdań. Strona internetowa tej instytucji ma mało przejrzysty układ. W związku z tym ogólny układ strony internetowej w Wielkiej Brytanii stanowi dobry przykład, ponieważ zawiera ona zasady, których partie powinny przestrzegać, procedury, informacje dotyczące Komisji i jej uprawnień oraz sprawozdania finansowe. System estoński z kolei stanowi dobry przykład podziału raportów na kategorie, podczas gdy rozwiązanie przyjęte w Wielkiej Brytanii jest nieco zbyt skomplikowane, choć pozwala na wyszukiwanie za pomocą słów-kluczy. W Irlandii sprawozdania finansowe oraz roczne analizy są publikowane w Internecie, jednak w formacie plików tekstowych, co utrudnia wyszukiwanie konkretnych danych. Strona internetowa zawiera szczegółowy przegląd finansów poszczególnych partii, kandydatów i kampanii wyborczych https://pefonline.electoralcommission.org.uk/search/searchintro.aspxw

11 Organ egzekwujący w Irlandii (Komisja ds. Standardów) publikuje roczny raport dotyczący przepisów zarządzających finansowaniem partii, jej działalności oraz skarg, w których sprawie prowadzono dochodzenie w ciągu roku. Stanowi to przykład bardzo dobrej praktyki, ponieważ raport ten zawiera streszczenia najbardziej istotnych przypadków oraz umożliwia wgląd w finanse partii na przestrzeni roku. Podobną analizę przeprowadza się na Litwie. Sprawozdania finansowe mogą być publikowane zarówno w Internecie, jak i w formie dokumentu parlamentarnego. Rozwiązanie to jest stosowane w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech i Portugalii. (Austin & Tjernström 2003: 148) Najlepsze praktyki w zakresie przejrzystości i publikowania: Publikowanie sprawozdań finansowych w Internecie i w formie dokumentów parlamentarnych Internetowe bazy danych powinny mieć logiczną i przejrzystą strukturę oraz umożliwiać wyszukiwanie według słów-kluczy Organ egzekwujący powinien podać swoje procedury do wiadomości publicznej Regularne (kwartalne lub roczne) publikowanie informacji o finansach partii i kampanii wyborczych Organ egzekwujący powinien przygotować i opublikować analizę porównawczą partyjnych finansów (z uwzględnieniem napotkanych problemów lub pożądanych zmian) Współpraca między różnymi interesariuszami (organizacjami pozarządowymi, mediami) w celu prowadzenia debaty publicznej w kwestii finansowania partii politycznych 5. Finansowanie pośrednie Oprócz dotacji bezpośrednich na rzecz wsparcia działalności operacyjnej, kampanii wyborczych i pracy grup parlamentarnych, partie mogą również otrzymywać różnego rodzaju dotacje rzeczowe i określone formy finansowania pośredniego, takie jak bezpłatne audycje radiowe i telewizyjne, rabat na opłaty pocztowe lub różnego rodzaju zwolnienia z podatku czy niekiedy możliwość nieodpłatnego korzystania z publicznych sal spotkań. Mimo że nie w sposób bezpośredni, ten rodzaj wsparcia publicznego pomaga partiom w prowadzeniu ich ogólnej działalności i wspiera ich podstawowe funkcje w państwie demokratycznym. (van Biezen, 2003: 39) Nieodpłatny czas antenowy i dostęp do mediów Udzielanie nieodpłatnego czasu antenowego i dostępu do mediów należy do najbardziej popularnych cech współczesnego życia politycznego. Polega na przydzielaniu czasu antenowego partiom politycznym i umożliwianie im nieodpłatnego nadawania przekazów radiowo-telewizyjnych. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie telewizji jako medium dla komunikatów politycznych, ten nieodpłatny czas antenowy jest istotnym świadczeniem rzeczowym, chociaż niełatwo jest obliczyć jego wartość handlową. Metody i zasady przyznawania nieodpłatnego czasu antenowego z reguły przypominają te stosowane przy finansowaniu bezpośrednim: partie otrzymują albo równą ilość czasu antenowego albo czas na audycje polityczne partii przydzielany jest proporcjonalnie do wyniku partii w poprzednich wyborach ogólnokrajowych. Aby spełnić wymogi uzyskania od państwa takiego wsparcia, partia musi uzyskać minimalną liczbę głosów lub startować w określonej liczbie okręgów wyborczych. (van Biezen, 2003: 40)

12 Przywileje podatkowe Popularnym środkiem wykorzystywanym jako zachęta do przekazywania darowizn prywatnych jest zwolnienie z podatku lub możliwość odliczenia ich od podatku. Przywileje podatkowe dla darowizn i składek członkowskich stanowią mieszany rodzaj finansowania, ponieważ zachęcają do finansowania prywatnego poprzez środki publiczne. Publiczny aspekt tego rodzaju finansowania polega na subsydiowaniu takich datków (w całości lub w części) przez skarb państwa poprzez rezygnację z podatku, który w przeciwnym razie byłby należny od tej kwoty. Aby zagwarantować, że system ten nie faworyzuje bogatych darczyńców, ulgi podatkowe powinny być ograniczone jedynie do małych lub średnich darowizn. (van Biezen, 2003: 41) System ulg podatkowych, dzięki któremu darowizny podlegają odliczeniu od podatku, zmniejsza zobowiązanie podatkowe w zależności od krańcowej stawki podatkowej darczyńcy. Względna korzyść podatkowa jest więc większa dla darczyńców osiągających wyższy dochód. Może to powodować problemy w zakresie równości szans partii politycznych. W tym kontekście w 1958 r. niemiecki Bundesverfassungsgericht (Trybunał Konstytucyjny) orzekł, że przywilej podatkowy przysługujący w równym stopniu wszystkim partiom i darczyńcom jest niekonstytucyjny, ponieważ daje nieproporcjonalne korzyści darczyńcom osiągającym wyższy dochód. (van Biezen, 2003: 41) Podatki na partie Bardziej kontrowersyjną formą finansowania pośredniego byłyby wpłaty od parlamentarzystów, określane niekiedy mianem podatków na partie. Jest to forma finansowania, poprzez którą parlamentarzyści przekazują określoną kwotę ze swojej diety poselskiej na rzecz partii, którą reprezentują. Podatki na partie, a w szczególności wpłaty od wybranych przedstawicieli, stanowią powszechną praktykę w państwach europejskich. Mogą one obejmować znaczne kwoty i stanowić ważne źródło dochodu dla niektórych partii (przykładem czego są Polska i Rumunia). (van Biezen, 2003: 42) Chociaż ten rodzaj dochodów jest czasami traktowany jako darowizna prywatna, być może lepiej interpretować go jako pośrednią lub, zdaniem niektórych, zamaskowaną formę finansowania publicznego. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy istnieje obowiązek wpłat od deputowanych do parlamentu na rzecz ich partii. (van Biezen, 2003: 43) Ponadto można by zadać pytanie, czy nie narusza to przepisów prawa w niektórych krajach, takich jak te przewidziane w niemieckiej ustawie zasadniczej, która stanowi, że niezależność parlamentarzystów należy zagwarantować poprzez wypłatę odpowiedniego wynagrodzenia. Jeżeli deputowani przekazują znaczne kwoty na rzecz swojej partii, może to sugerować zagrożenie dla ich niezależności. Może to też sugerować, że ich wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż jest to absolutnie konieczne. (van Biezen, 2003: 43) W związku z tym ustanowienie górnego limitu składek członkowskich i wpłat na rzecz partii byłoby skutecznym środkiem zapobiegającym wywieraniu wpływu na obieranych polityków. Podsumowanie najlepszych praktyk w zakresie finansowania pośredniego: Przyznawanie nieodpłatnego, lecz ograniczonego dostępu do czasu antenowego (w radio i telewizji) oraz przestrzeni reklamowej (wszystkim partiom)(rozwiązanie stosowane w Republice Czeskiej) Zagwarantowanie, że system ten nie faworyzuje bogatych darczyńców poprzez ustanowienie ulg podatkowych jedynie do małych lub średnich darowizn

13 Wprowadzenie górnego limitu składek członkowskich i wpłat na rzecz partii, by zapobiec wywieraniu wpływu na polityków 6. Kultura polityczna Warto zwrócić uwagę, że w państwach nordyckich istnieje niewiele przepisów i mechanizmów egzekwujących dotyczących zasad finansowania partii. W Szwecji finansowanie publiczne podlega pewnym regulacjom: fundusze mogą być przyznawane dopiero, gdy partia opublikuje doroczny raport finansowy. Finansowanie ze źródeł prywatnych (dotacje, składki członkowskie, pożyczki, publikacje, loterie, przychód z majątku lub innej działalności gospodarczej) nie podlega regulacjom, podobnie jak nie obowiązują limity wydatków na kampanię wyborczą. Partie nie są zobowiązane do publikowania żadnych informacji dotyczących ich kont. (Raport OBWE dotyczący Szwecji, 2010: 8) Często państwa nordyckie postrzegane są jako te, w których w ciągu ostatnich dwóch dekad rzadziej dochodziło do korupcji politycznej niż we Włoszech, Francji czy Portugalii. (Sousa, 2005: 6) Można to wyjaśnić silną tradycją liberalną, zgodnie z którą partie powinny wyznaczać standardy uczciwości własnym członkom, zaś ich postępowanie w środowisku politycznym ograniczają powszechnie akceptowane reguły gry. Reguły te stosują się również do kwestii finansowych. (Raport OBWE dotyczący Szwecji, 2010: 8-9) W Szwecji finansowanie partii nie podlega formalnym regulacjom, co oznacza że wszystkie siedem partii dobrowolnie podpisało Wspólne Porozumienie o możliwie jak najbardziej otwartym księgowaniu przychodów partyjnych. W szczególności partie uzgodniły, że (i) wpłaty od osób prawnych powinny być ujęte w księgach, razem z danymi darczyńcy oraz przekazaną kwotą, (ii) liczba wpłat ze źródeł prywatnych oraz ich suma ogółem powinny być ujawniane (iii) końcowe sprawozdania finansowe partii powinny być podane do wiadomości publicznej, zaś (iv) partyjni skarbnicy powinni opracować wspólne formy sprawozdawczości. Wspólne Porozumienie nie przewiduje żadnych sankcji za naruszanie jego postanowień. (Raport OBWE dotyczący Szwecji, 2010: 8) Dlatego Szwecja stanowi dobry przykład państwa, w którym partie same wprowadziły regulacje w tym zakresie i dbają o przejrzystość, tak, by zdobyć publiczne zaufanie. Uzyskanie takiego poziomu kultury politycznej wymaga czasu i jest trudne do wymuszenia na drodze legislacji; wynika z wieloletniego kształtowania wartości i ogólnej kultury państwa. Nawet w Finlandii, kraju powszechnie uważanym za wolny od korupcji, w 2007 r. wybuchł skandal związany z finansowaniem partii. Podczas wyborów parlamentarnych w 2007 r. nie ujawniono w pełni finansowania ze źródeł korporacyjnych (Helsingin Sanomat, ) Stąd nawet w pozornie dobrze funkcjonujących systemach partyjnych mogą zdarzyć się problemy z przejrzystością finansowania. Normy nakładane przez partie na siebie mogą funkcjonować jedynie wtedy, gdy wszystkie partie stosują te same normy etyczne. Oznacza to, że z reguły potrzeba więcej przepisów i silnego ich egzekwowania, zaś pozostawienie opracowywania regulacji w gestii partii nie zawsze stanowi najlepsze rozwiązanie. Źródła 1. Austin, R. & Tjernström, M. eds. (2003). Funding of Political Parties and Election Campaigns, IDEA Handbook Series, Stockholm 2. Electoral Commission (EC) (2010). Enforcement Policy, data/assets/pdf_file/0010/79705/disclosure- Policy-Final.pdf

14 3. GRECO (Council of Europe) (2007- ) Third Evaluation Round EU Countries Evaluation Reports on Transparency of Party Funding (Theme II), Strasbourg, 4. GRECO (Council of Europe)(2008). Evaluation Report on UK on Transparency of Party Funding (Theme II), Third Evaluation Round, Strasbourg 5. GRECO (Council of Europe)(2009). Evaluation Report on Germany on Transparency of Party Funding (Theme II), Third Evaluation Round, Strasbourg 6. GRECO (Council of Europe)(2009). Evaluation Report on Ireland on Transparency of Party Funding (Theme II), Third Evaluation Round, Strasbourg 7. Helsingin Sanomat (2008). Election financiers: Did the ministers and others know whose money they were getting? issue: 8. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)(2010). Guidelines on Political Party Regulation, Warsaw-Strasbourg 9. OSCE report on Sweden (2010). Sweden: General Elections 19 September Warsaw 10. Smilov, D. (2007). Introduction: Party Funding, Campaign Finance and Corruption in Eastern Europe in Smilov, D. & Toplak, J. (eds.) Political Finance and Corruption in Eastern Europe: the Transition Period, Ashgate Publishing 11. Sousa, Luis de (2005). Challenges to Political Financing Regulation: Sound External Monitoring/Enforcement and Sensible Internal Party Accountability, Paper prepared for the international conference Corruption Control in Political Life and the Quality of Democracy: A Comparative Perspective Europe Latin America, ISCTE, Lisbon, May 12. Transparency International (TI) (2012). Regional Policy Paper #2, Political Party Integrity: More Accountable, More Democratic 13. Walecki, M. (2007). Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Political Finance. In IFES, Challenging the Norms and Standards of Election Administration (pp ). 14. van Biezen, I. (2003). Financing political parties and election campaigns guidelines, Council of Europe Publishing

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-602 Kancelaria Senatu Maj 2011 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44)

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA BS 2011 116 wersja ostateczna 27 września 2011 r. Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Londyn, 27 września 2011 r. 1 Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE 14.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/3 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w

Bardziej szczegółowo

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce 2 Fundacja ClientEarth Poland jest częścią międzynarodowej organizacji prawniczej z siedzibą w Londynie oraz oddziałami w Warszawie i Brukseli.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo