Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła"

Transkrypt

1 Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie "Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności" Okres realizacji: Obszar realizacji: województwo wielkopolskie Nazwa Projektodawcy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Partner: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze 1

2 Streszczenie Raport z badań jakościowych powstał na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wielkopolskich instytucji rynku pracy w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju rzemiosła. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie potrzeb i oczekiwań związanych z funkcjonowaniem koncepcji CSR i idei flexicurity w rzeczywistości społeczno-gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz barier w ich wdrażaniu. W badaniu wzięło udział 30 rozmówców (18 kobiet i 12 mężczyzn), głównie przedstawicieli powiatowych urzędów pracy (21) oraz ochotniczych hufców pracy (5), a także agencji pośrednictwa pracy i biur karier. Rozdział pierwszy raportu poświęcony został przedstawieniu opinii przedstawicieli badanych instytucji rynku pracy o sytuacji na lokalnych rynkach pracy województwa. Zasadniczo badani uznali, że sytuacja jest dość dobra, argumentowali to stosunkowo niskim bezrobociem i wysokim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców (te opinie korespondują z danymi statystycznymi). Największą bolączką rynków pracy Wielkopolski są krótkoterminowe umowy w branżach sezonowych (budowlanej, ogrodniczej i sadowniczej) oraz masowe zwolnienia w upadających zakładach produkcyjnych. Rozmówcy ocenili, że w najgorszej sytuacji na rynku pracy są tradycyjnie kobiety, którym trudniej o uzyskanie zatrudnienia, są w pierwszej kolejności zwalniane z pracy oraz mają trudności z godzeniem ról domowych z zawodowymi. Największy rozwój odnotowany został przez badanych przedstawicieli instytucji rynku pracy w branży handlowej, przy czym dotyczy to niemal wyłącznie wielkopowierzchniowych marketów, co przekłada się negatywnie na drobny, rodzimy handel. Uderzające jest także niedostosowanie oferty edukacyjnej wielkopolskich szkół do zapotrzebowania pracodawców większość młodzieży uzyskuje wykształcenie ogólnokształcące, kończy licea, po których nie ma zawodu i kształci się dalej na wyższych uczelniach, najczęściej przy tym na kierunkach humanistycznych. Rynek pracy takich pracowników niemal w ogóle już nie potrzebuje, poważne deficyty odnotowuje się natomiast w kierunkach kształconych tradycyjnie w szkołach zawodowych. Pracownicy, którzy mają największe szanse na zdobycie zatrudnienia to zatem ci posiadający kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a do tego także odpowiednie doświadczenie w pracy. 2

3 W rozdziale drugim przedstawiono opinie przedstawicieli instytucji rynku pracy na temat kształcenia ustawicznego i roli, jaką odgrywa w karierze zawodowej. Okazuje się, że choć idea life-long-learning oceniana jest bardzo pozytywnie, to jednak jest mało rozpowszechniona wśród pracowników i pracodawców. Przekłada się to na stosunkowo niskie zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, szczególnie w porównaniu z krajami Zachodniej Europy. W Polsce bowiem nadal korzysta się z takich możliwości, gdy celem jest zdobycie zatrudnienia (szkolenia dla bezrobotnych) lub wymusza je awans zawodowy. Niezwykle rzadko pracodawcy wysyłają pracowników na szkolenia (podobnie, jak bardzo rzadko sami pracownicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w warsztatach czy kursach), jeśli ich efekt byłby odłożony w czasie. Przyjęło się bowiem założenie, że szkolenia organizuje się, gdy jest wyraźna, nagła potrzeba ich odbycia. Wydaje się, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wyraźnie krótkowzroczne patrzenie na szkolenia wyłącznie przez pryzmat kosztów, jakie za sobą pociągają. W sytuacji, gdy publiczne służby zatrudnienia borykają się z problemem coraz bardziej ograniczanych środków na aktywizację bezrobotnych, a przedsiębiorstwa nastawione są na zysk wydatkowanie środków na kursy jest znacznie utrudnione. Nie dziwi też, że ani pracodawcy, ani pracownicy nie są zainteresowani pokrywaniem kosztów szkoleń. Dla pracodawców stanowią one dość niepewną inwestycję (pracownik przeszkolony może szybko zrezygnować z pracy i poszukać lepiej opłacanej). Dalsza część raportu (rozdział trzeci) przedstawia z kolei opinie rozmówców nt. współpracy między instytucjami rynku pracy a samorządem i pracodawcami. Zasadniczo jest ona oceniana dość dobrze, choć powszechne jest zdanie, że zawsze może być lepiej. Najgorzej odebrana została współpraca urzędów pracy z lokalnymi pracodawcami, za co winę zdaniem rozmówców ponoszą bezrobotni kierowani na rozmowy z pracodawcami poszukującymi pracowników. Wynika to z faktu, że w rejestrach urzędu pracy takie znajdują się w dużej mierze osoby, które pracować wcale nie chcą, a korzystają z zasiłków i ubezpieczenia. To powoduje, że pracodawcy szybko zniechęcają się do pozyskiwania pracowników tą drogą i wolą korzystać z polecenia rodziny i znajomych czy własnych ogłoszeń zamieszczanych w prasie i Internecie. W ostatnim rozdziale czwartym przedstawione zostały opinie badanych przedstawicieli instytucji rynku pracy na temat stopnia innowacyjności lokalnych 3

4 przedsiębiorstw, stosowania w przedsiębiorstwach idei flexicurity oraz zaangażowania firm w akcje społeczne bądź działania charytatywne. Uderza utożsamianie terminu innowacyjność z nowoczesnymi, zaawansowanymi, a przede wszystkim bardzo drogimi technologiami, na które stać wyłącznie duże, międzynarodowe firmy. Przekonanie, że małe, rzemieślnicze firmy nie mogą pozwolić sobie na inwestycje w innowacje powoduje, że przestaje się szukać takowych możliwości i nie proponuje się żadnych rozwiązań. Sytuację mogłaby zmienić pomoc dla sektora MSP w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na ten cel oraz działania zwiększające świadomość drobnych przedsiębiorców w zakresie pojęcia innowacyjności. Badani przedstawiciele instytucji rynku pracy raczej nie wyrażają pozytywnych opinii na temat wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Kojarzą je raczej z brakiem bezpieczeństwa dla pracownika, ograniczaniem wydatków po stronie pracodawcy. Stąd też rozmówcy w większości uznali, że takie formy można stosować niemal wyłącznie dla pracowników, którzy nie są w stanie pracować na etat, a więc np. w odniesieniu do matek samotnie wychowujących dzieci. Podobnie, są one wskazane przy samozatrudnieniu. Tymczasem takie pojmowanie idei flexicurity mocno wypacza wartości, jakie za sobą niesie. Zgodnie bowiem z założeniem łączy ona poczucie bezpieczeństwa z elastycznością wykonywania pracy, a więc jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Widać zatem wyraźnie, że potrzeba jest większego rozpowszechniania tej idei wraz z możliwościami, jakie za sobą niesie. Ideę społecznej odpowiedzialności biznesu rozmówcy podsumowali podobnie, jak innowacje uznali ją bowiem za domenę dużych, często zagranicznych firm dysponujących ogromnym kapitałem. W zrealizowanych wywiadach dość często przewijały się opinie, zgodnie z którymi sektor MSP będąc na dorobku nie może pozwolić sobie na sponsorowanie akcji społecznych czy charytatywnych. Tymczasem CSR nie wymaga wcale wielkich nakładów finansowych, wystarczy zaangażowanie przedsiębiorcy, który poświęci niewielki procent zysków, udostępni pomieszczenie lub po prostu poświęci swój czas. Okazuje się więc, że zarówno CSR, jak i flexicurity to idee, które niosą za sobą wiele korzyści, choć w pierwszym odbiorze mogą kojarzyć się z kosztami (a więc stratami) po stronie firmy. Pożytek z nich płynący jest jednak długotrwały, czasem odłożony w czasie, a nawet niewymierny. Mimo to jednak, w końcowym rozrachunku, opłaca się wszystkim. Konieczne 4

5 jest zatem rozpowszechnianie tych idei, wskazywanie na zalety, jakie przynosi ich stosowanie i proponowanie przedsiębiorcom konkretnych działań i możliwości. 5

6 Spis treści Streszczenie... 2 Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Opinie przedstawicieli IRP o sytuacji na rynku pracy Ocena sytuacji na rynku pracy Ocena stopnia dostosowania oferty edukacyjnej do zapotrzebowania pracodawców Rozdział 2. Opinie przedstawicieli instytucji rynku pracy o kształceniu ustawicznym Opinie o stanie kształcenia ustawicznego Bariery dla kształcenia ustawicznego Kwestia finansowania szkoleń w oczach rozmówców Rozdział 3. Opinie przedstawicieli IRP na temat współpracy przedsiębiorców i instytucji publicznych Obraz współpracy instytucji rynku pracy z samorządem Ocena współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami Rozdział 4. Innowacyjność przedsiębiorstw, elastyczne formy zatrudnienia i społeczna odpowiedzialność biznesu Ocena stopnia innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw Opinie o wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia (flexicurity) w lokalnych przedsiębiorstwach Ocena wykorzystywania idei CSR w lokalnych przedsiębiorstwach Podsumowanie i wnioski Aneks. Narzędzie badawcze do badań jakościowych SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI RYNKU PRACY

7 Wprowadzenie Głównym celem projektu pn. Razem dla rozwoju rzemiosła jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych wielkopolskich zakładów rzemieślniczych do 30. czerwca 2013 roku w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity, poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy w tych obszarach wśród wielkopolskich rzemieślników. Celem głównym badania jest określenie potrzeb i oczekiwań związanych z funkcjonowaniem koncepcji CSR i idei flexicurity w rzeczywistości społeczno-gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz barier w ich wdrażaniu. Z kolei szczegółowe cele badawcze odnoszą się do następujących aspektów: C1. Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych wielkopolskich zakładów rzemieślniczych; C2. Ocena znajomości i wykorzystywania w praktyce rożnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy w wielkopolskich zakładach rzemieślniczych; C3. Ocena znajomości instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w wielkopolskich zakładach rzemieślniczych; C4. Zdiagnozowanie zakresu wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w wielkopolskich zakładach rzemieślniczych; C5. Określenie skali i sposobów motywowania do podnoszenia kwalifikacji w wielkopolskich zakładach rzemieślniczych; C6. Identyfikacja problemów rynku pracy województwa wielkopolskiego z punktu widzenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Przedstawiony raport z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy funkcjonujących w województwie wielkopolskim stanowi analizę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Istotą indywidualnego wywiadu pogłębionego jest uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta, bez wpływu osób trzecich. Wywiady przeprowadzane są przez przeszkolonych badaczy według scenariusza wywiadu, w którym zawarte były tylko i wyłącznie pytania otwarte. Przebieg wywiadu pogłębionego jest wyznaczony przez scenariusz wywiadu, który go porządkuje i stanowi narzędzie badacza w trakcie jego pracy. Scenariusz ma za zadanie wyznaczyć strukturę prowadzenia rozmowy. Struktura ta może być bardziej lub mniej sztywna w 7

8 zależności od przyjętego podejścia. Stosowanie pytań otwartych oznacza, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie nadaje kierunek udzielanym odpowiedziom to rozmówca decyduje, w jaki sposób udzielać będzie odpowiedzi, co jego zdaniem jest najważniejsze w kontekście poruszanych zagadnień. Wypowiedzi badanych są w dużej mierze spontaniczne, dzięki czemu pozwalają na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w badanej zbiorowości. Jednocześnie osoba prowadząca wywiad ma możliwość zadawania dodatkowych, pogłębiających pytań, co prowadzi do dużej wartości i wyczerpującego charakteru uzyskiwanych informacji. W ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzony został celowy dobór próby. W badaniach wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, z którymi przeprowadzono 30 wywiadów. Celowy dobór próby pozwolił na wyłonienie rozmówców wysokich kompetencjach i z dużą znajomością tematu przedmiotowego badania. Z drugiej strony stosunkowo duża liczba badanych i szeroki zakres terytorialny, a także prowadzenie badań z innymi kategoriami rozmówców przy użyciu różnych technik badawczych (wyniki przedstawione w innych raportach cząstkowych) pozwala na zebranie opinii ekspertów z różnych środowisk i skonfrontowanie ich ze sobą na etapie analizy. Wszystkie wywiady przeprowadzone w ramach projektu zostały poddane transkrypcji oraz analizie treści w programie Nvivo. W raporcie cytaty z wywiadów zostały zakodowane w celu zachowania anonimowości badanych. Badani odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy, sytuacji przedsiębiorstw (zwłaszcza zakładów rzemieślniczych) i stopnia ich innowacyjności. Ważnymi tematami było również wykorzystanie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz realizowanie idei uczenia się przez całe życie. W badaniu wzięło udział 30 rozmówców (12 mężczyzn i 18 kobiet). Najmłodszy badany miał 28 lat, najstarszy 66 (średnia wieku wyniosła nieco poniżej 45 lat). Wszyscy badani charakteryzowali się wykształceniem wyższym. Badania przeprowadzone zostały na terenie całego województwa wielkopolskiego w terminie od marca do końca maja 2012 roku, wywiady przeprowadzone zostały głównie w powiatowych urzędach pracy (21), ochotniczych hufcach pracy (5), a także w agencjach pośrednictwa pracy (2) i biurach karier (2). 8

9 Pierwszy rozdział w całości poświęcony jest sytuacji na rynku pracy, głównym problemom, z jakimi zmagają się pracownicy i publiczne służby zatrudnienia. Dużą część stanowi analiza wypowiedzi dotyczących dostosowania oferty edukacyjnej do zapotrzebowania pracodawców. W rozdziale drugim omówiono kwestię kształcenia ustawicznego. Rozmówcy oceniali stan kształcenia ustawicznego, formułowali wnioski dotyczące barier w realizacji idei. Pytani byli też o to, kto powinien finansować szkolenia. Część trzecia poświęcona jest problemom współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi. Wiele wypowiedzi dotyczy również wspólnych działań w środowisku samych pracodawców. W części czwartej natomiast zanalizowano wypowiedzi dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie wykorzystania idei CSR, oraz elastyczne formy zatrudnienia. 9

10 Rozdział 1. Opinie przedstawicieli IRP o sytuacji na rynku pracy 1.1. Ocena sytuacji na rynku pracy Opinie na temat sytuacji na rynku pracy różnią się od siebie znacznie w zależności od miejsca zamieszkania i pracy rozmówcy. W niektórych wywiadach pojawiają się zdania o stabilnej sytuacji (jeden z rozmówców wspomina nawet o pozytywnym wpływie działań urzędu pracy): Jest wszystko monitorowane i dostosowywane, są [realizowane] projekty, aby ułatwić ludziom powrót na rynek pracy. Podsumowując [sytuacja] jest na niezmiennym poziomie (W14). Inny badany określa sytuację jako dobrą ze względu na duże zdywersyfikowanie gospodarki oraz znaczącą rolę sektora MSP (głównie rzemiosła) dzięki takiej strukturze ekonomicznej wahania na rynku pracy są nieznaczne i mogą być kontrolowane: Rynek jest bardzo specyficzny, gdyż na bazie rzemiosła powstało wiele firm małych i jest stabilny ( ) Dużo firm się zamyka, jednak na ich miejsce powstają nowe firmy. Nie ma również ogromnych korporacji, które w momencie zamykania placówki zwalniają dużą ilość osób. (W13). O dominacji małych i średnich przedsiębiorstw na rynku wspomina się w wywiadach częściej wypowiedzi zdradzają zresztą pewien trend do ograniczania roli dużych zakładów i wzrastania podmiotów zatrudniających mniejszą liczbę osób: Wiele firm powstaje i widzimy to po wnioskach o dofinansowania unijne (W7), Raczej dominują małe przedsiębiorstwa. Dużo przedsiębiorstw dużych zostało zamkniętych (W27). W niektórych powiatach rozmówcy zwracają uwagę na sezonowość zatrudnienia skoki i spadki stopy bezrobocia uzależnione są od aktywności rynku budowlanego i zamówień w zakładach przemysłowych: Dużo mamy napływów bezrobotnych i odpływów. To jest sezonowość związana z pracami budowlanymi. Podobnie jest też z jednym zakładem, który zatrudnia chyba najwięcej osób. Tam się zdarza, że w jednym miesiącu pracę traci koło 130 osób, ale one często wracają do pracy po miesiącu (W19). Wydaje się jednak, że poza sezonem przedsiębiorstwa nie oferują miejsc pracy przedstawiciel OHP mówi np. o możliwości znalezienia wyłącznie dorywczego zatrudnienia: Są małe zakłady pracy, które niestety nie mogą zatrudniać w okresie letnim. Nam chodzi o to, żeby zatrudnić młodzież w sezonie. Np. jest praca u nas przy zbiorze jabłek i wiśni. Są zakłady gastronomiczne, ale one 10

11 są w stanie zatrudnić po dwie osoby (W6). Należy jednak zauważyć, że opinia ta dotyczy raczej osób młodych, które nie posiadają wykształcenia ani doświadczenia w pracy zawodowej. W innych rozmowach pojawiały się informacje o masowych zwolnieniach w zakładach produkcyjnych jednocześnie w większości osób tych nie wchłaniają nowo powstałe podmioty: Straciliśmy pracodawców ( ) jeden z nich przeniósł się do strefy ekonomicznej gdzieś bliżej Warszawy. Nie wiem dokładnie, ile to było miejsc pracy. W tej chwili kilkaset osób straciło pracę w tzw. zakładzie Gemarumeh, a w miejsce tego nic nie powstaje (W25). W wywiadach zauważa się często pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w ostatnim okresie: W ciągu ostatnich lat mieliśmy upadek trzech dużych firm z branży mięsnej i mechanicznosanitarnej (W12). Co za tym idzie, stopa bezrobocia w niektórych powiatach stopniowo wzrasta: Jeśli obserwuje się skalę bezrobocia, to niestety wzrasta ona stopniowo (W4). Zauważa się też wpływ spowolnienia gospodarczego, coraz więcej firm realizuje plany oszczędnościowe nie tylko nie zatrudnia nowych pracowników, ale też ogranicza koszty pracy: Koszty pracodawców są tak wysokie, że zatrudnianie pracowników jest nieopłacalne. Tych, których posiadają, wykorzystują w maksymalnym stopniu, a zatrudnienia ukrócają do minimum (W2). Według niektórych rozmówców, dzieje się tak zwłaszcza w firmach, które opierają działalność na uczestnictwie w rynkach zagranicznych: Firmy poszukują oszczędności kosztem pracowników. Nastawienie firm na eksport i wahania waluty euro zapewne mają wpływ na gorszą sytuację (W3). Według niektórych rozmówców w najgorszej sytuacji na rynku pracy są kobiety w wielu obszarach dominują sektory gospodarki tradycyjnie kojarzone z pracą mężczyzn, jak metalurgia, budownictwo czy przemysł: Duże bezrobocie. Znacznie większe dla kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni zawsze znajdą pracę w budowlance czy inną pracę fizyczną. Oczywiście, nie zawsze zgodną ze swoim zawodem, ale znajdzie. A kobiety mają ciężko (W30); Nasz rynek pracy jest nieszczęśliwy dla kobiet. Nie ma wiele miejsc pracy i firmy produkcyjne wolą częściej zatrudniać mężczyzn. Jakbyśmy [mieli] patrzeć i rozgraniczać na chęci, to więcej kobiet chce się zatrudnić (W19); 11

12 Co charakterystyczne dla naszego powiatu, to to, iż jest duży udział kobiet w strukturze bezrobocia. Tu zawsze było zagłębie obróbki metali, a wiadomo, iż jest to zajęcie dla mężczyzn (W8). Co więcej, zdarzało się, że dobra sytuacja na rynku pracy, o której wspominali pracownicy urzędów, była iluzoryczna niskie bezrobocie spowodowane było migracją mieszkańców do Anglii, Skandynawii, Niemiec czy innych krajów. W ostatnich latach, gdy osoby te zaczęły powracać, dostrzega się coraz wyraźniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia: Mieliśmy niższe bezrobocie, ale to było spowodowane boomem wyjazdowym do Anglii, teraz część wróciła, więc myślę, że jest podobnie (W1). Warto zauważyć, że mimo pewnych negatywnych aspektów, które były zauważane i podnoszone przez badanych rozmówców, większość uznawała, że sytuacja w województwie wielkopolskim i tak jest dużo lepsza niż w innych regionach kraju Ocena stopnia dostosowania oferty edukacyjnej do zapotrzebowania pracodawców Wielu rozmówców zwracało uwagę na niekorzystną strukturę gospodarczą powiatów najbardziej dynamiczny rozwój dostrzegali w branży handlowej: Nasycenie jest duże usługami typu handel. Marketów powstało dużo i jeszcze ma powstać kilka (W5). Trend ten wydaje się wielu osobom niekorzystny. Miejsca pracy, oferowane przez branżę handlową uznawane są za słabe, zbyt zależne od wahań rynkowych i niekorzystne dla pracowników: Tereny sprzedaje się pod hipermarkety i na 30 tys. mieszkańców mamy supermarketów. To jest przesada, a to nie są dobre miejsca pracy, bo tam jest wyzysk i wieczna zmiana [personelu] (W1). Wydaje się ponadto, że zatrudnienie w nich nie ma charakteru stałego wysoka ilość ofert pracy dla sprzedawców (Większość ofert dotyczy osób, które sprzedają różne rzeczy (W29)) utrzymywać się może na stałym poziomie, mimo nawet braku rozwoju w branży z każdym zwolnionym pracownikiem pojawiać się może nowa oferta: Dominuje handel, gdzie jest duża rotacja pracowników (W10). Zatrudnienie rzadko kiedy ma stały charakter. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tego typu miejscach stałą praktyką jest zatrudnianie na podstawie tzw. umów śmieciowych a więc na podstawie 12

13 kodeksu cywilnego, mimo że nierzadko zdarza się, że pracownicy wykonują pracę, którą bez problemu można byłoby zakwalifikować jako pracę etatową. Zresztą, owa niestałość zdaje się charakteryzować i inne segmenty rynku pracy. O ile np. pojawia się zapotrzebowanie na pracowników budowlanych, o tyle również dostrzega się sezonowość tego sektora (i jednocześnie brak ofert w innych gałęziach): Przeważnie branża budowlana jednak jest to sezonowa praca. A pozostałe branże to są to jedynie pojedyncze oferty pracy (W10). Z wywiadów wynika również, że spora część przedsiębiorstw z branży działa w szarej strefie: W budowlance zatrudniają na 2-3 miesiące, potem zatrudniają na czarno, po pół roku znowu zatrudniają, niby zwalniają (W1). Stałe zatrudnienie znaleźć można jednak, zdaniem rozmówców, w zawodach wymagających specjalności o ile w pracach biurowych i handlu podaż pracowników odpowiada popytowi ze strony pracodawców, o tyle w zawodach wymagających umiejętności technicznych często bezskutecznie poszukuje się pracowników: Zależy, jakiego pracownika się szuka, z jakiej branży. Jeśli to są stanowiska biurowe, sprzedawcy, to nie ma problemu, a w wyspecjalizowanych zawodach, to tak (W1). Tym samym, przedstawiciele instytucji rynku pracy zwracają uwagę na niedopasowanie struktury wykształcenia do zapotrzebowania pracodawców. Mówi się o sporej liczbie osób z wyższym wykształceniem humanistycznym, które nie mogą zdobyć zatrudnienia: Robi się teraz problem dla ludzi z wyższym wykształceniem. My mamy ich około 300 osób i jest ich za dużo (W28). Dużo większe zapotrzebowanie zgłaszane jest na ludzi z wykształceniem technicznym: poszukiwane są osoby z wykształceniem technicznym (W4). Jednocześnie w wywiadach pojawiają się opinie, że najbardziej poszukiwani są tzw. fachowcy absolwenci szkół zawodowych posiadający konkretne umiejętności: Na pewno potrzeba jest duża rzemieślników. Typowych rzemieślników po szkołach zawodowych (W5). Najczęściej wymieniane przez rozmówców zawody to te związane z branżą meblarską i metalową. Mowa jest też o mechatronikach: Dość mocno poszukuje się ludzi z branży meblarskiej (W12); W zeszłym roku był to na przykład spawacz (W14); Mechatroników. Mamy firmę, która ich potrzebuje. Też dekarzy, cieśli (W1). Donosi się jednak o niskim poziomie umiejętności osób, które mogłyby taki zawód teoretycznie wykonywać: Najczęściej pracodawcy narzekają na umiejętności (W23). 13

14 Pracodawcy poszukują pracowników z aktualną wiedzą na temat branży, w której są wykształceni: poszukuje się elektryków i elektromechaników, którzy są rzeczywiście dobrzy ( ) okazuje się, że tacy ludzie nie wiedzą podstawowych rzeczy z zakresu swojej specjalności (W14). Zwraca się uwagę, że absolwenci szkół zawodowych zwykle takiej wiedzy po prostu nie posiadają dopiero w trakcie pracy w różnych zakładach nabywają umiejętności rzeczywiście potrzebnych na rynku pracy: jest dużo rzemieślników, bo my mamy kontakty z rzemiosłem, takich, którzy się sami dokształcają stosując nowe technologie, a jest też dużo rzemieślników, którzy myślą, że jak się nauczyli kiedyś tego zawodu, to będą do końca życia te cegły układać i jak wchodzi coś nowego i idą np. kleić, to mówią Panie ja nie znam tej technologii i rynek dopiero robi to, że muszą [ją] poznać (W25). Najczęściej więc samo wykształcenie zawodowe nie wystarcza do wykonywania pracy, dla pracodawcy taki pracownik jest niewiele wart kandydat na określone stanowisko powinien bowiem posiadać doświadczenie: Na naszym rynku pracy najchętniej zatrudnia się po szkołach zawodowych i po długoletnich praktykach (W20). Ponadto, niski poziom kształcenia zawodowego (jak zdaje się wynikać z rozmów) powoduje, że ciężar edukacji coraz częściej przechodzi na przedsiębiorstwa. Donosi się np. o kształceniu bezrobotnych przez określone firmy: Szuka się ludzi z wykształceniem zawodowym fachowców. Jedna firma szuka tapicerów i nie może ich znaleźć. Nawet wyszła z inicjatywą, iż zatrudni bezrobotnych i będzie ich szkolić (W3). Należy jednak zauważyć, że podobne praktyki wciąż należą do rzadkości ponadto, jak będzie można zauważyć w kolejnych rozdziałach, w sytuacji międzynarodowego kryzysu gospodarczego, firmy niechętnie dokształcają nawet własnych pracowników. Dość interesująco w tym kontekście przedstawiają się inne wypowiedzi rozmówców np. w jednym z wywiadów pojawia się opinia, że w rzeczywistości nie ma ofert pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Dopiero średnie wykształcenie powiązane z wyuczonym zawodem umożliwia zdobycie zatrudnienia: My mamy bardzo dużo zarejestrowanych sprzedawców po szkołach zawodowych. A 90% ofert jest dla ludzi z wykształceniem średnim zawodowym. Zatem po zawodówce jest mała szansa na podjęcie pracy (W24). Często przywoływana branża budowlana również cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników choć w tym wypadku problemem nie są umiejętności 14

15 pracowników, lecz raczej nieposiadanie przez nich uprawnień: Dużo jest przyuczonych takich murarzy, ale bez dokumentów (W5). 15

16 Rozdział 2. Opinie przedstawicieli instytucji rynku pracy o kształceniu ustawicznym 2.1. Opinie o stanie kształcenia ustawicznego Przedstawiciele instytucji rynku pracy sądzą najczęściej, że pojęcie kształcenia ustawicznego nie jest dostatecznie spopularyzowane: to nie jest bardzo mocno popularyzowane (W1). Jednak opinie na ten temat są dość zróżnicowane. Niektórzy twierdzą, że zainteresowanie dokształcaniem się jest raczej niewielkie: przeważająca część osób nie chce dalej się kształcić (W26). W innym miejscu obserwuje się natomiast zwiększoną aktywność w tym zakresie: To dopiero zaczyna się rozwijać na naszym terenie i coraz częściej ludzie są tym [dokształcaniem] zainteresowani (W26). Instytucje rynku pracy są tymi placówkami, które poprzez popyt na organizowane przez siebie szkolenia, mogą obserwować poziom i zaawansowanie kształcenia ustawicznego. Doświadczenia w tym zakresie również są dość sprzeczne. Wielu rozmówców uważa, że bezrobotni nie wykazują chęci do udziału w szkoleniach i kursach: Pracodawcy potrzebują tych pracowników, ale osoby zarejestrowane niekoniecznie są zainteresowane tymi zawodami (W2). Zwłaszcza, jeśli przybierają one niekonwencjonalne formy jeden z rozmówców dostrzega np. małe zainteresowanie szkoleniami e-learningowymi: Mieliśmy również pomysł z wprowadzeniem szkoleń internetowych, jednak pomysł upadł ( ) ludzie niechętnie podchodzą do tego (W3). Taka sytuacja może jednak wynikać z faktu, że gros bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach urzędów pracy stanowią ludzie, którzy wcale nie poszukują pracy. Zalegając w rejestrach mogą ubiegać się o zasiłki i inne finansowania choćby z opieki społecznej. Brak jest zgodności między popytem na określoną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wśród pracowników i pracodawców pracownicy wybierają często szkolenia, które nie są potrzebne z punktu widzenia przedsiębiorców: Mamy pewną grupę bezrobotnych, którzy są chętni do przekwalifikowania. Jednak nie zawsze idzie to w zgodzie z rynkiem pracy (W11). Sami bezrobotni natomiast często odmawiają kształcenia się w kierunku, który proponuje im Powiatowy Urząd Pracy: Generalnie ludzie niechętnie uczą się nowych rzeczy. Zajmujemy się 16

17 ludźmi, których chcemy ustawić pod konkretny kierunek, jednak ciężko ich namówić (W15). Choć rozmówca nie pogłębia tego tematu, należy zauważyć, że owo niedopasowanie zapotrzebowania pracodawców do wyobrażeń bezrobotnych, może być spowodowane z jednej strony niedostateczną informacją na temat sytuacji na rynku pracy, z drugiej zaś niską jakością doradztwa zawodowego w urzędach. Istotnie, jeden z rozmówców uważa, że zaawansowane doradztwo zawodowe byłoby w tym wypadku pomocne: Dużą rolę mogą odegrać doradcy zawodowi, którzy mogą zachęcić takie osoby i przekonać je do kształcenia [w określonych kierunkach] (W26). Jeden z przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy mówi z kolei o dużym zainteresowaniu szkoleniami: Zainteresowanie szkoleniami, przekwalifikowaniami jest bardzo duże, stażami [też] jest bardzo duże (W9). Same szkolenia zwykle uznawane są za skuteczne: Nasze szkolenia są bardzo dobre i jeżeli ktoś zrobi taki kurs, to pracodawca na pewno go zatrudni (W13), a decyzja o ich przeprowadzeniu poprzedzana jest, zdaniem urzędników, obserwacją rynku pracy: Obserwujemy i reagujemy na zawody, które są akurat poszukiwane na rynku. W zeszłym roku był to na przykład spawacz i zorganizowaliśmy szkolenie (W14). Niektórzy jednak pracownicy, jak zdają się twierdzić rozmówcy, zniechęceni są właśnie niską skutecznością kursów: Dużo takich kursów organizuje Urząd Pracy, ale jaki jest ich poziom, to nie wiem. Raczej nic nie dają, trudno się dziwić zniechęceniu (W20). Ta jednak jak wynika z wywiadów nie jest spowodowana niską jakością działań urzędów. Rozmówcy zwracają uwagę na dwa czynniki, które utrudniają organizację skutecznych szkoleń przede wszystkim jest to brak środków: Wszystko dzieje się na zasadzie posiadanych środków, których jest z roku na rok coraz mniej. Dlatego mamy związane ręce (W13), ale również niechęcią pewnych osób do zdobywania nowych umiejętności. Jak zauważają niektórzy rozmówcy, wśród osób bezrobotnych jest zawsze grupa, która korzysta z oferty szkoleniowej tylko po to, by otrzymywać świadczenia: Są też ludzie, którzy nie szukają rzeczywiście pracy, gdyż ciągle coś im nie pasuje. Tacy ludzie rejestrują się u nas po to, aby otrzymać składkę ubezpieczeniową, co utrudnia nam znacznie pracę (W24). Tymczasem dostrzega się ważną rolę urzędów pracy w rozwijaniu kształcenia ustawicznego. Jeden z rozmówców zauważa, że dzisiejszy system szkolnictwa nie jest w stanie nadążyć za zmianami na rynku pracy: To jest konieczność, żeby szkolić. Sytuacja na 17

18 rynku pracy zmienia się tak błyskawicznie, że nie nadąża za nim tradycyjny system szkolnictwa (W8). Sama jednak organizacja kursów i szkoleń zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, jak i prywatne firmy szkoleniowe nie wystarczy. Istotna jest w tym przypadku edukacja społeczeństwa na temat możliwości i korzyści wynikających z realizacji idei life-long-learning Bariery dla kształcenia ustawicznego Ograniczenia dla kształcenia ustawicznego są dość liczne, ich charakter zdaje się zaś ukazywać złożoność i wieloaspektowość problemu. Wśród głównych barier dla dokształcania się wymienia się najczęściej brak środków finansowych zarówno po stronie instytucji (chodzi o koszty finansowe ze strony instytucji. Brakuje pieniędzy na kursy, szkolenia (W2)), jak i pracodawców (pracodawcy być może nie mają na to pieniędzy i dlatego jest tak mało szkoleń (W3)). W wielu wywiadach donosi się o zablokowaniu z powodów finansowych pewnych inicjatyw dotyczących kształcenia ustawicznego: póki co np. nie powstało tutaj planowane Centrum Kształcenia Ustawicznego, dla którego mamy nawet bazę lokalową. Zainwestowane zostały pieniądze w jej remont i przygotowanie, ale nie ma wyposażenia (W8). Niemal niemożliwe jest zaś opłacanie kursów przez osoby bezrobotne, a także przez samych pracowników: Zapotrzebowanie na takie kursy jest spore. Firmy prywatne prowadzące takie szkolenia niestety są odpłatne, więc bezrobotni nie mają możliwości z nich skorzystać, bo te kursy czasami kosztują ok. 1000zł lub więcej (W30). Wydaje się więc, że w kontekście finansowania kształcenia ustawicznego obserwuje się sytuację patową, jedynym zaś rozwiązaniem problemu może być dokapitalizowanie firm, urzędów lub samych pracowników. Poważną przeszkodą dla realizacji programów kształcenia ustawicznego może być też sama świadomość na temat dokształcania się wśród pracowników. O ile zdaniem rozmówców osoby młodsze są już świadome konieczności częstego zmieniania kwalifikacji, o tyle wśród starszych podobnej świadomości nie ma: Ludzie młodzi, w zależności od swoich środków finansowych robią to chętnie, wręcz z marszu. W przeciwieństwie do ludzi starszych, przyzwyczajonych do jednego wykształcenia, które wystarczało na całe życie (W18). O 18

19 podobnej sytuacji mówi jeden z rozmówców w odniesieniu do osób z wykształceniem zawodowym i wyższym. Absolwenci uniwersytetów są jego zdaniem bardziej nastawieni na zdobywanie kwalifikacji, w przeciwieństwie do osób kończących szkoły zawodowe: Przy wykształcaniu wyższym ta świadomość jest, aby się szkolić cały czas. Gorzej to wygląda z ludźmi po zawodówkach (W13). Rozmówcy dostrzegają jednak pewne rozwiązanie dla tego problemu jest nim szersze informowanie o sytuacji na rynku pracy. Jeden z rozmówców donosi o zwiększonym zainteresowaniu wykształceniem zawodowym spowodowanym realizacją specjalnych programów informacyjnych: OHP podjęły działania w dziedzinie poradnictwa, mobilne centra w zakresie kształcenia zawodowego. Prowadzone są one bezpłatnie. Informują o potrzebach rynku i o konkretnych zawodach. Młodzi ludzie zaczynają się przekonywać, że trzeba zapewnić sobie wykształcenie zawodowe (W17). Również bardziej ścisła współpraca z pracodawcami wpływa pozytywnie na kwalifikacje pracowników w oparciu o zapotrzebowanie konkretnego pracodawcy, mogą oni za pośrednictwem urzędów pracy realizować odpowiednie kursy: Zdarza się, że osoby na operatorów są szkolone indywidualne i z wnioskiem o takie szkolenie występuje osoba bezrobotna (W29). Rozmówcy zauważają zresztą, że takie szkolenia są zwykle najskuteczniejsze: organizujemy szkolenia indywidualne lub grupowe. Szkolenia indywidualne są wydajniejsze, gdyż szkolimy ludzi pod konkretną firmę (W10) to zaś zdaje się wzmacniać wiarę w sens dokształcania się. Przeszkody w kształceniu ustawicznym pojawiają się również po stronie pracodawców, zwykle też opierają się o czynnik finansowy. Większość firm prywatnych, zdaniem rozmówców, nie jest zainteresowana szkoleniem pracowników zasoby ludzkie znajdują się na ostatnim miejscu w hierarchii priorytetów przedsiębiorstw: pracodawca bardziej lokuje środki na inne zadania, rozwój inwestycji, a nie kształci kadr (W25). W wywiadach dominuje przekonanie, że firmy zbyt zajęte są walką o przetrwanie w sytuacji kryzysu, niż inwestowaniem w kadrę: Potrzeba szkoleń nie jest jakoś bardzo odczuwalna przez wszystkie firmy ( ) oni przede wszystkim walczą o zlecenia i jakoś tak usiłują się zakotwiczyć na tym rynku (W8). Z kolei firmy, które dostrzegają konieczność kształcenia pracowników, zwykle przewidują szkolenia tylko dla personelu na wyższych szczeblach organizacji: Niektóre firmy wysyłają pracowników, ale to na szczeblu biurowym (W16). Ponadto jest to domena raczej 19

20 wielkich przedsiębiorstw: Z pewnością są pracodawcy, którzy sami inwestują w pracowników. Są to duże firmy, które szkolą pracowników (W12). Małe i średnie podmioty zwykle, zdaniem rozmówców, o to nie dbają: większość małych czy średnich przedsiębiorstw patrzy krótkowzrocznie (W15). Sytuacja ma jednak i drugi wymiar istnieją bowiem, jak się zdaje, przedsiębiorstwa, które uwzględniają potrzebę szkolenia kadry, jednak nie są raczej zainteresowane ich finansowaniem. Jeden z rozmówców mówi np. o wymuszaniu na pracowniku podnoszenia kwalifikacji (za własne środki): Czasami pracodawcy wymuszają na pracowniku dokształcanie się i szantażując go tym, że straci pracę, więc często pracownik musi to zrobić, co nie przekłada się na efektywność pracy. W przedsiębiorstwach możliwość awansu jest też możliwa, choć te stanowiska kierownicze są ograniczone (W26). Ponadto wspomina się też o praktyce przerzucania kosztów rozwoju kadry na instytucje publiczne pracownicy bywają zwalniani z danego zakładu tylko po to, by odbyć darmowe szkolenie w urzędzie pracy, a następnie wrócić na stanowisko: Pracownicy są zwalniani, a następnie rejestrują się u nas i zdobywają potrzebne szkolenia. Po ich zakończeniu są przyjmowani z powrotem do danej firmy (W10). Urzędy pracy jednak, jak wynika z innego wywiadu, oferują wiele szkoleń dla pracowników pracodawcy rzadko jednak są zainteresowani ofertą szkoleniową (owa rozbieżność opinii wynika najprawdopodobniej z różnic terytorialnych): Nie ma firm, które dbałyby o pracowników. My mamy sporo pieniędzy dla pracowników i jeżeli ktoś chce się szkolić to jest taka możliwość (W7). Co ciekawe, w jednym z wywiadów pojawia się zdanie, które może sugerować, że barierą dla kształcenia ustawicznego może być sama polityka samorządu. W przytoczonej wypowiedzi, idea uczenia się przez całe życie uznawana jest za zagrożenie dla lokalnej gospodarki lepiej wykształceni ludzie częściej szukają pracy poza miejscem zamieszkania: kształcenie ustawiczne być powinno, ale powoduje to, iż młodzi ludzie z większymi kwalifikacjami będą wyjeżdżać do większych miast (W27). Tym samym, w dobie popularności dokształcania się, samorządy zmuszone są do organizowania takich szkoleń, które odpowiadałyby potrzebom przede wszystkim lokalnego, nie zaś krajowego, czy zagranicznego rynku pracy. 20

21 2.3. Kwestia finansowania szkoleń w oczach rozmówców Rozmówcy różnią się w opiniach, na temat tego, kto powinien finansować szkolenia. Zwraca jednak uwagę częste przy tej okazji zaznaczanie złej sytuacji lokalnych przedsiębiorstw i wręcz niemożliwość finansowania kształcenia pracowników: firmy starają się odkładać pieniądze na gorsze czasy i nie wydają na szkolenia pracowników (W15). Dodatkowo, wielu przedstawicieli władz samorządowych uważa, że nie firma, lecz sam pracownik powinien opłacać szkolenie tylko wówczas będzie w stanie docenić i wykorzystać czas spędzony na kursach: Pracownik bardziej doceni to [szkolenie], jeśli będzie musiał wyłożyć własne środki (W10). Podobne opinie zwykle uzasadniane są w podobny sposób samodzielne opłacanie szkoleń przez pracownika bardziej przywiązuje go do firmy (przy zastrzeżeniu, że wyższe kwalifikacje pociągają za sobą wyższe wynagrodzenie, awans lub inną gratyfikację): jak pracownik sam sobie opłaci takie szkolenie i dzięki temu dostanie podwyżkę, to będzie bardziej lojalny niż wtedy, gdy takie szkolenia opłaca firma, a pracownik zwalnia się po kilku miesiącach (W3). Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów uzasadnienie to jest jednak dość kontrowersyjne. W wielu rozmowach pojawiają się opinie całkowicie przeciwne lojalność pracownika można zapewnić sobie właśnie przez sfinansowanie mu szkolenia: Za szkolenia specjalistyczne lub potrzebne do awansu powinna płacić firma. Pracownik to doceni i przez to będzie pracował bardziej wydajnie (W4). I to zdanie, w kontekście innych wypowiedzi budzi jednak pewne zaskoczenie. Jednym z największych problemów związanych z kształceniem ustawicznym jest bowiem, jak donoszą niektórzy rozmówcy, zjawisko odpływu wykwalifikowanych pracowników z firmy. Osoba, której sfinansowano szkolenie niemal natychmiast po jego zakończeniu przechodzi do pracy, w której może otrzymać wyższe zarobki: Istnieje niebezpieczeństwo, że pracownik ucieknie z firmy, więc wtedy pracodawca traci te środki, które w pracownika zainwestował, bo takie szkolenia są kosztowne. Na pewno ten fakt ogranicza pracodawców, którzy tną koszty (W30). Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie w przypadku, gdy firmy decydując się na wyłożenie niemałych pieniędzy na finansowanie kursów, w pierwszych miesiącach nie podnoszą wynagrodzenia pracownikowi. 21

22 Właśnie owo zjawisko stanowić ma największą przeszkodę w realizacji kształcenia ustawicznego pracodawca, który chce zatrzymać pracownika, zmuszony jest podwyższyć mu pensję: Pracodawcy boją się, że osoba wykształcona będzie chciała uciec do innego pracodawcy albo sami będą musieli podnieść im wynagrodzenie (W19). Zdaniem jednego z rozmówców w mentalności pracowników leży bowiem przekonanie, że wyższe kwalifikacje pociągają za sobą wyższe wynagrodzenie: Taka jest nasza mentalność, że jeśli nie dostaniemy czegoś więcej, mimo iż nasze kwalifikacje się zwiększyły, to jest wtedy problem (W3). W przypadku finansowania szkolenia przez pracodawcę inwestycja w kadry wiąże się więc de facto z podwójnym kosztem. Zdaniem niektórych rozmówców jednak pracodawca powinien mieć to na uwadze: Jeśli ktoś podwyższa swoje kwalifikacje, to powinno być wyższe wynagrodzenie. Przyszedł do mnie kiedyś pracodawca i powiedział, czy my możemy mieć wpływ na innego pracodawcę, bo chcą podkupić go. Nie zastanowił się, że dobry pracownik powinien być odpowiednio wynagradzany (W10). Bywa też niekiedy zmuszony do sfinansowania szkolenia zwraca się bowiem uwagę, że pracownik rzadko kiedy dysponuje środkami pozwalającymi na samodzielne opłacenie potrzebnego kursu: To zależy od zarobków, jeśli są na dobrym poziomie, to można sobie samemu finansować lub współfinansować, a jeśli są na naszym poziomie to niekoniecznie (W1). Gdzie indziej zwraca się uwagę, że w lokalnych warunkach niemal nikt nie może sobie na to pozwolić: Jeżeli osoba jest dobrze opłacana, to jest w stanie sama sfinansować sobie takie szkolenie. U nas nie ma takich firm, które tak super płacą (W7). Wyjściem z całej sytuacji bywa więc niekiedy umowa lojalnościowa pracodawca opłaca pracownikowi kurs, dopiero wtedy, gdy ten zobowiąże się do nieodejścia z pracy: Są podpisywane lojalki. Np. na 3 lata nie można się zwolni, a jak się zwolni musi opłacić koszty studiów (W28). Z tego powodów rozmówcy rzadko uważają, że wszyscy pracownicy powinni być szkoleni rozwiązanie takie uznawane jest za nierealne: Powinno się wszystkich [szkolić], ale nie ma na to środków zwykle (W20). Dużo częściej uważa się, że kształcenie ustawiczne obejmować powinno przede wszystkim osoby, których praca przyczynia się do zwiększenia przychodów: Raczej jest to pracownik strategiczny z perspektywy firmy, czyli taki, który przyczyni się do zwiększenia zysków (W27). Zauważa się też, że na wielu stanowiskach zwiększanie kompetencji nie wpływa na rozwój firmy: To zależy od firmy. Nie każde 22

23 stanowisko wymaga dodatkowych umiejętności czy przeszkolenia (W2). Z kolei na niektórych stanowiskach uznawane jest to za konieczność: na niektórych stanowiskach [szkolenia są] koniecznie (W2). Często też wymagają przerw lub przestojów w pracy jeden z rozmówców mówi np. o niemożliwości przeprowadzenia dobrego jakościowo kursu, jeśli pracownik nie otrzymuje urlopu na czas kształcenia: Wysyłają nam swoich pracowników 45+, żebyśmy ich przeszkolili, czy gdzieś tam wysyłają ich na szkolenia. Problemem jest to, że oni mają te szkolenia w trakcie godzin pracy, to też nie może to za długo trwać (W8). Choć praktyka taka jest rzadka, pojawiają się doniesienia, że pracodawcy niekiedy dbają w ten sposób o pracowników: Znam sytuacje, gdzie pracodawcy ( ) dają urlopy szkoleniowe dla osób uczących się (W14). 23

24 Rozdział 3. Opinie przedstawicieli IRP na temat współpracy przedsiębiorców i instytucji publicznych 3.1. Obraz współpracy instytucji rynku pracy z samorządem Ocena współpracy między organizacjami rzemieślniczymi a urzędami pracy zależy w dużej mierze od oceny sytuacji samych urzędów. Choć w wywiadach pojawiają się opinie, że kontakty między publicznymi instytucjami a pracodawcami zwykle są dobre (Oceniam bardzo pozytywnie, bo jak obserwuję powiatową radę zatrudnienia, która zrzesza wszystkich zainteresowanych, to ta współpraca przebiega pozytywnie (W6)), jednak rzadko uznawane są za wystarczające: Jest dobrze, ale zawsze może być lepsza ta współpraca (W30). Jak wynika z wywiadów, polegają one głównie na wspólnym organizowaniu stażów, czy udzielaniu refundacji: Najwięcej pieniędzy przeznaczmy na staże i w tym zakresie współpracujemy. Poza tym pracodawcy korzystają z fundacji i refundacji. To są te najczęściej stosowane kontakty (W8). Rzadko kiedy zaś pracodawcy korzystają z usług urzędów w kwestii pośrednictwa pracy zresztą w tym wypadku sami przedstawiciele urzędów mówią o niedostatecznym wywiązywaniu się z tego zadania. Oferta miejsc pracy nie jest bowiem zbyt atrakcyjna większość etatów stanowią prace dorywcze i sezonowe: Pani pośrednik ma ciężko, żeby pracę dla naszych klientów pozyskać. Są to prace przede wszystkim dorywcze, sezonowe, krótkotrwałe (W28). Ponadto, przedstawiciele innych instytucji rynku pracy wystawiają urzędom dość negatywne recenzje. Jeden z rozmówców wspomina, że placówki te zajmują się wyłącznie organizacją stażów: Jeżeli pracodawca korzysta z usług Urzędu Pracy, to tylko w kwestii stażu (W3). Z kolei inny twierdzi, że nawet w tej dziedzinie ich usługi są raczej niskiej jakości: Jeśli firma chce przyjąć kogoś na staż, to opcja, którą oferuje urząd jest wielce niekorzystna (W4). Pracownicy urzędów podają jednak szereg przyczyn tego stanu rzeczy. Wśród najważniejszych wymienia się ograniczenie środków finansowych na walkę z bezrobociem: Ostatnio spływa coraz mniej pieniędzy do urzędów i dlatego jest gorzej (W15). Jednak niemniej ważnym problemem wydaje się niechęć pracodawców do współpracy z PUP-ami. Jeden z rozmówców mówi o braku inicjatywy z ich strony w kwestii zamieszczania w 24

25 urzędach ofert pracy (choć w tym wypadku brak aktywności dostrzega się również po stronie pośredników w urzędach): Pośrednik pracy nie wychodzi w teren w poszukiwaniu pracownika. Wychodzimy z założenia, iż składanie ofert jest związane z dobrowolnością (W7). To zaś, jak wynika z niektórych rozmów, może być efektem złego wizerunku klientów urzędów pracy wśród pracodawców. Często postrzega ich się bowiem jako najgorszych pracowników: Ludzie myślą, że nasi bezrobotni są najgorszymi z możliwych na rynku. Często jest tak, że do pracodawcy przychodzą pijani bezrobotni i w którymś momencie pracodawca ma dość takiej współpracy (W13). Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, iż wiele osób zarejestrowanych jako bezrobotni pracuje w szarej strefie. By nie stracić ubezpieczenia zdrowotnego, ukrywają oni ten fakt; jednocześnie jednak zmuszeni są do stawiania się w miejscu pracy polecanym przez urząd. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, odmawiają legalnej pracy. Inną kategorię stanowią też bezrobotni, którzy po prostu nie chcą pracować, nauczyli się korzystać z różnego rodzaju zasiłków opieki społecznej, są też ubezpieczeni z tytułu pozostawania bez pracy: Są zarejestrowani po to, żeby mieć ubezpieczenie, a szereg osób jest zarejestrowanych, a nie muszą podjąć pracy lub pracują w szarej strefie, a to jest zabezpieczenie. Jak my wyślemy takie osoby, to współpraca kończy się pomiędzy nami albo następni pracodawcy zastrzegają nas, żeby ich nie wysyłać. ( ) Selekcja u nas wygląda tak, że nawet jeśli chcemy uzyskać informacje czy chcą pracować, to się do tego nie przyznają. Te osoby często dopiero na rozmowie informują pracodawcę, że nie chcą pracować (W19). Wszystko to sprawia, że pracodawcy niechętnie korzystają z pośrednictwa pracy oferowanego przez urząd. Dodatkowo problematyczna okazała się też współpraca z władzami samorządowymi. Jeden z rozmówców mówi np. o przerzucaniu przez władze całej odpowiedzialności za kształt i sytuację na rynku pracy na urzędy pracy: Samorządy trochę odbijają piłeczkę i mówią, że to wszystko leży w gestii Urzędu Pracy (W7). Jednocześnie, choć zwraca się uwagę, że instrumenty samorządu są w tej kwestii dość ograniczone (Samorządy niewiele mają tutaj do powiedzenia. Samorządy nie organizują miejsc pracy, nie budują zakładów, co najwyżej mogą pomóc w wyborze lokalizacji itd. (W25)), wielu rozmówców uważa, że rzadko kiedy w ogóle dostrzega się wysiłek władz w kreowaniu lub wspieraniu zatrudnienia: Samorządy nie zawsze wykorzystują możliwości, które mają (W17). Zwłaszcza niewykorzystywanie funduszy unijnych spotyka się z krytyką ze strony rozmówców: Instytucje samorządowe większą 25

26 uwagę powinny zwrócić na wykorzystywanie środków unijnych dla przedsiębiorstw, za mało jest to wykorzystywane (W17). Osoby niezwiązane z urzędami pracy wskazują za to na złą organizację i brak zaangażowania owych instytucji jako główną barierę współpracy: Urząd Pracy powinien zmienić swoją całą strukturę organizacyjną. Pracują tam osoby, które odliczają jedynie czas do końca zmiany i nie podchodzą przez to poważanie do sprawy (W4). Jak jednak wynika z niektórych wypowiedzi, również instytucje takie jak Ochotnicze Hufce Pracy nie mają silnych kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami. Np. większość ofert pracy w OHP stanowią prace sezonowe lub oferty zagraniczne: Na dzień dzisiejszy najwięcej ofert jest zagranicznych, np. pielęgniarki i praca w hotelu ( ) [oferty pracy związane z wykształceniem] też są oczywiście, chociażby na praktyki (W4). Ponadto pracodawcy częściej szukają młodych pracowników na własną rękę, rzadko korzystają z pomocy podobnych instytucji: Raczej przedsiębiorcy sami szukają młodocianych pracowników na przyuczenie do zawodu (W6) Ocena współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami Przedstawiciele instytucji rynku pracy pytani o współpracę z przedsiębiorcami podają niekiedy przykłady rozmaitych inicjatyw. Jeden z rozmówców wspomina np. o specjalnej złożonej m. in. z pracodawców komisji służącej podniesieniu jakości szkolnictwa zawodowego: Mamy również zawiązane partnerstwo, w skład którego wchodzą pracodawcy, samorządowcy i takie instytucje, które skupiają pracodawców i dyrektorów szkół zawodowych. I chcieliśmy w ten sposób wydobyć od pracodawców informacje na temat szkolenia zawodowego. Jak wiadomo owe szkolnictwo przeżywało regres. Były różnego rodzaju warsztaty i spotkania, które pozwoliły nam stworzyć specjalne klasy zawodowe o wysokim poziomie nauczania (W8). Gdzie indziej mówi się o organizacjach pracodawców, które pozwalają wymieniać informacje na temat technologii: Taką korporacją jest taka firma poligraficzna i te kilkanaście firm współpracuje ze sobą. Tworzą swego rodzaju klaster (W9), a także o takich, które współpracują z samorządem w celu rozwiązywania bieżących problemów: Istnieje Chodzieski Klub Gospodarczy zrzeszający przedsiębiorców. Jeśli mają 26

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz

Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania Agnieszka Sosnowicz Cele badania Analiza działao podejmowanych w kontekście wdrażania komponentów flexicurity Określenie stopnia znajomości

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT)

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT) Rynek Pracy na Dolnym Śląsku Diagnoza (analiza SWOT) Rynek pracy - definicje potoczna miejsce, na którym oferuje się stanowiska pracy właściwa miejsce, na którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole.

Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole. Zakład pracy jako miejsce nauki. Umiejętności, których nie można zdobyć w szkole. Edukacja a rynek pracy W dzisiejszej sytuacji społeczno-gospodarczej młodzież wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

Płońsk i Pułtusk w korelacji

Płońsk i Pułtusk w korelacji Płońsk i Pułtusk w korelacji Wprowadzenie Główna cechą rejonu testowania (Płoński i Pułtusk) ich charakter roliczo przemysłowy. Tereny rolnicze to znaczna część obszarów powiatów (ta obserwacja osób badanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo