Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia r. UR.BAG.AGG UK.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia r. UR.BAG.AGG UK.3 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych * Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza do składania ofert na (opis przedmiotu zamówienia, sposób i termin wykonania): świadczenie w okresie 9 miesięcy i 16 dni (od do r.) na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych, które obejmują: 1. usługi telefonii komórkowej, realizowane w ww. okresie dla 45 numerów telefonicznych działających do r. na podstawie umów zawartych z Orange Polska S.A.; dostawa 14 szt. kart SIM; 27 szt. kart micro SIM i 4 szt. nano SIM. Wykonawca aktywuje usługi telekomunikacyjne dla wszystkich numerów zgodnie z zaoferowanymi taryfami (abonamentami), zachowując ciągłość usług telekomunikacyjnych dla 45 numerów, podlegających utrzymaniu przez Wykonawcę w następstwie ewentualnej zmiany operatora telefonii komórkowej. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela, w której określono m.in. wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbę minut (co dotyczy co najmniej krajowych połączeń głosowych) oraz minimalny pakiet internetowy, w ramach abonamentu miesięcznego, zaoferowanego przez Wykonawcę. poz. 1. liczba numerów telefonicznych podlegających utrzymaniu (istniejących) 1 numer istniejący minimalna liczba minut krajowych połączeń głosowych, wliczonych w abonament miesięczny bez limitu minut + pakiet minimum 300 minut w roamingu międzynarodowym na obszarze Europy minimalny pakiet internetowy (krajowej transmisji danych) w ramach abonamentu miesięcznego 2 GB + pakiet minimum 100 MB w roamingu międzynarodowym na obszarze Europy 2. 8 numerów istniejących bez limitu minut 2 GB numerów istniejących 300 minut 1 GB 4. 8 numerów istniejących 100 minut 1 GB * Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.); 1

2 Wszystkie połączenia głosowe krajowe (rozmowy) między wszystkimi 45 użytkownikami, realizowane w ramach połączeń tzw. wewnętrznych bez limitu minut. RAZEM: 45 abonamentów W ramach abonamentu miesięcznego, który dotyczy taryfy zaoferowanej dla każdego numeru Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: a) zachowanie (utrzymanie) 45 numerów telefonicznych aktualnie używanych przez Zamawiającego i przeniesienie ich do sieci Wykonawcy w terminie do dnia aktywacji usług; b) dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy, odpowiednio zabezpieczonych kart SIM, micro SIM lub nano SIM; w przypadku 3-krotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN karta jest samoczynnie blokowana, odblokowanie jej powinno nastąpić po podaniu kodu PUK; Zamawiajacy dopuszcza, aby numer karty, telefonu i kody były nadrukowane bezpośrednio na elementach, w których znajduje się karta SIM, micro SIM lub nano SIM; nie jest wymagane osobne opakowanie dla każdej karty; c) aktywację wszystkich usług; d) bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych oraz taryfikowanie krajowych połączeń głosowych co sekundę od początku połączenia (naliczanie sekundowe); e) pakiet aktywnych usług, tj. oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń, zawieszanie i oczekiwanie na rozmowę, połączenia z numerami alarmowymi, blokowanie/odblokowywanie oraz wymiana wadliwej karty SIM, micro SIM lub nano SIM; f) bezpłatne przeniesienie niewykorzystanej puli minut z bieżącego cyklu rozliczeniowego co najmniej na jeden kolejny okres rozliczeniowy (indywidualnie dla każdego numeru) przy możliwości dysponowania przez Zamawiającego z niewykorzystanych części każdego pakietu, począwszy od najstarszych; g) bezpłatne aktywowanie roamingu międzynarodowego; h) bezpłatną zamianę minut krajowych połączeń głosowych objętych abonamentem/pakietem, na usługi telekomunikacyjne takie jak: SMS krajowy, MMS krajowy, gprs krajowy, połączenia międzynarodowe i w roaming u, MMS w roaming u, SMS międzynarodowy i SMS w roaming u, wg cennika operatora tych usług dla wybranej taryfy/pakietu lub ceny za minutę połączenia w roaming u wg zasad taryfikacji i cen stosowanych przez danego operatora zagranicznego; i) bezpłatne przekazywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji z poczty głosowej, inicjowane przez pocztę głosową; j) brak naliczania dodatkowych opłat za krajowy przesył danych po wykorzystaniu pakietu internetowego w danym cyklu rozliczeniowym, a w zamian za to, zmniejszenie prędkości transmisji., w ten sposób, że nie będzie niższe niż 56 kbit/s; 2

3 k) bezpłatne sprawdzanie ilości wykorzystanego limitu przydzielonego użytkownikowi w zakresie pakietu transmisji danych oraz kosztów połączeń, przez dedykowany serwis internetowy operatora lub SMS lub połączenie z dedykowanym do tej usługi numerem; l) bezpłatne informowanie każdego abonenta (użytkownika) o wykorzystaniu ustalonego limitu; m) dostarczenie szczegółowych bilingów przeprowadzonych połączeń (telefonicznych i transmisji danych); dane taryfikacyjne muszą być udostępniane przez aplikację internetową działającą w trybie on-line; program ten musi mieć możliwość eksportu wszystkich informacji do pliku arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel. 2. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet i przesyłu danych, realizowane w ww. okresie dla 24 użytkowników; dostawa 16 szt. kart SIM obsługujących pakietową transmisję danych oraz 8 szt. kart micro SIM obsługujących pakietową transmisję danych. Limit transmitowanych danych w ramach pojedynczego abonamentu wynosi w miesięcznym cyklu rozliczeniowym nie mniej niż 6 GB dla wszystkich użytkowników (abonentów). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na koszt i ryzyko Wykonwcy, odpowiednio zabezpieczone karty SIM i micro SIM; w przypadku 3-krotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN karta jest samoczynnie blokowana, odblokowanie jej powinno nastąpić po podaniu kodu PUK; Zamawiający dopuszcza, aby numer karty, modemu i kody były nadrukowane bezpośrednio na elementach, w których znajduje się karta SIM lub micro SIM; nie jest wymagane osobne opakowanie dla każdej karty. Aktywne są usługi: przesyłania wiadomości SMS (w celu kontroli wykorzystania limitu pakietu przydzielonego użytkownikowi), bezpłatnego informowania każdego abonenta o wykorzystaniu ustalonego limitu oraz nieodpłatne włączenie roamingu międzynarodowego. Usługi transmisji głosowej oraz MMS są nieaktywne. Po przekroczeniu limitu transferu nie są naliczane dodatkowe opłaty za przesył danych według cennika Wykonawcy dla klientów biznesowych, tylko zostaje ograniczone pasmo transmisji. w ten sposób, że nie będzie niższe niż 56 kbit/s. 3. usługi dedykowane do rozwiązań opartych na telemetrii (pakiet taryfowy z SMS) dla 4 numerów wraz z dostawą 4 kart SIM, w tym 2 karty bez kodu PIN, realizowane w ww. okresie. Wszystkie karty SIM, micro SIM lub nano SIM podlegają dostarczeniu jako fabrycznie nowe, na 2 dni robocze przed rozpoczęciem (aktywacją) usług. Wykonawca wyznaczy stałego opiekuna (doradcę) do bieżących kontaktów z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego. Doradca ten będzie dyspozycyjny w standardowych dniach i godzinach pracy, w okresie obowiązywania umowy. 3

4

5 OFERENT/WYKONAWCA: nazwa, adres siedziby, , telefon, telefaks, NIP, REGON OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (znak sprawy)..., dotyczące zamówienia w przedmiocie... składam/y ofertę na wykonanie ww. zamówienia za cenę brutto:, w tym kwota podatku od towarów i usług wynosi... poz. liczba numerów telefonicznych, podlegających utrzymaniu (istniejących) dla usług określonych w pkt 1 Zapytania ofertowego wraz z dostawą kart liczba miesięcy świadczenia usług x liczba abonamentów miesięczna opłata brutto (z 23% podatkiem VAT) za jeden abonament, wraz z aktywacją usług wartość brutto usług (wraz z 23% podatkiem VAT) I II III IV * V 1. 1 numer istniejący 9,52 m-ce x 1 ab. = 9,52 m-ce ab numerów istniejących 9,52 m-ce x 8 ab. = 76,16 m-ce ab numerów istniejących 9,52 m-ce x 28 ab. = 266,56 m-ce ab numerów istniejących 9,52 m-ce x 8 ab. = 76,16 m-ce ab. liczba usług umożliwiających poz. mobilny dostęp do sieci Internet miesięczna opłata brutto liczba miesięcy i pakietową transmisję danych (z 23% podatkiem VAT) świadczenia usług dla usług określonych za jeden abonament, wraz x liczba abonamentów w pkt 2 Zapytania ofertowego z aktywacją usług wraz z dostawą kart wartość brutto usług (wraz z 23% podatkiem VAT) I II III IV * V 24 szt. nowych 9,52 m-ce x 24 ab. 5. (do przyznania) = 228,48 m-ce ab. liczba usług telemetrycznych miesięczna opłata brutto liczba miesięcy określonych w pkt 3 Zapytania (z 23% podatkiem VAT) poz. świadczenia usług ofertowego wraz z dostawą kart za jeden abonament (wraz x liczba abonamentów SIM z aktywacją usług wartość brutto usług (wraz z 23% podatkiem VAT) I II III IV * V 6. 4 szt. nowe 9,52 m-ce x 4 ab. (do przyznania) = 38,08 m-cy ab. Łączna cena (wartość brutto) usług określonych w pkt 1-2 Zapytania ofertowego 5

6 Σ poz.1 6 * Podane w kolumnie IV kwoty brutto miesięcznych jednostkowych opłat abonamentowych dla każdej zaoferowanej taryfy, nie mogą być podwyższone w okresie świadczenia Usług telekomunikacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że należności (ceny, opłaty) netto będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów i stawek, obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) zastosujemy należną stawkę tego podatku do obliczenia należności (ceny, opłaty) brutto. W ramach ww. łącznej ceny oferujemy: 1) dla usług określonych w poz. 1 taryfę zapewniającą nieograniczoną liczbę minut krajowych połączeń głosowych oraz minut (nie mniej niż 300 minut) połączeń głosowych w roamingu międzynarodowym na obszarze Europy, a także GB (nie mniej niż 2 GB) krajowej transmisji danych oraz (nie mniej niż 100 MB) transmisji danych w roamingu międzynarodowym na obszarze Europy całość wliczona w miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto; 2) dla usług określonych w poz. 2 taryfę zapewniającą nieograniczoną liczbę minut krajowych połączeń głosowych, a także GB (nie mniej niż 2 GB) krajowej transmisji danych całość wliczona w miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto; 3) dla usług określonych w poz. 3 taryfę zapewniającą minut (nie mniej niż 300 minut) krajowych połączeń głosowych, a także (nie mniej niż 1 GB) krajowej transmisji danych całość wliczona w miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto; 4) dla usług określonych w poz. 4 taryfę zapewniającą minut (nie mniej niż 100 minut) krajowych połączeń głosowych, a także (nie mniej niż 1 GB) krajowej transmisji danych całość wliczona w miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto; 5) dla usług określonych w poz. 5 taryfę zapewniającą GB (nie mniej niż 6 GB) transmisji danych, wliczonych w miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto; 6) dla usług telemetrii określonych w poz. 6 taryfę za miesięczną jednostkową opłatę abonamentową w kwocie PLN brutto. 1. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające mi/nam wykonanie ww. zamówienia oraz dysponuję/my potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego zamówienia. 6

7 2. Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminie 3. Oświadczam/y, że udzielam/y miesięcy gwarancji * na.. 4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/- my się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego **. 5. Uważam/y się za związanych tą ofertą w terminie.. dni od upływu terminu składania ofert... miejscowość, data pieczęć, podpis OFERENTA/WYKONAWCY * wypełnić w razie potrzeby ** możliwe jest modyfikowanie tego punktu przez komórkę właściwą odpowiednio do przedmiotu lub warunków wykonania zamówienia 7

8 UMOWA Nr UR/0114/./15 [BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie (02-222) przy Al. Jerozolimskich 181C, działającym na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 z poźn. zm.), posiadającym numery: NIP , REGON , reprezentowanym przez., zgodnie ze stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy kopią pełnomocnictwa nr.., wydanego w dniu... r. przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, a..., zwan -ą/-ym dalej Wykonawcą lub Stroną. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej, która nie przekracza wyrażonej w otych równowartości kwoty euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej, przesyłu danych i mobilnego dostępu do sieci Internet oraz usług dedykowanych do rozwiązań opartych na telemetrii wraz z ich rozliczeniem (zwane dalej łącznie Usługami telekomunikacyjnymi lub z osobna Usługami telefonii komórkowej, Usługami mobilnego dostępu do sieci Internet i Usługami telemetrii ), zgodnie z postanowieniami Umowy oraz ofertą, której tekst stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Wraz z zawarciem Umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy wykaz numerów telefonicznych podlegających przejęciu przez Wykonawcę w następstwie wygaśnięcia dotychczas obowiązujących umów indywidualnych z obsługującym te numery operatorem. Ww. wykaz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

9 2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia numerów telefonii komórkowej, o których mowa w ust. 1 i włączenia ich do sieci Wykonawcy w sposób zapewniający ciągłość łączności telefonicznej dla zachowanych numerów pomimo zmiany operatora. Przeniesienie numeru przy zmianie operatora odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie przy wiodącej funkcji Wykonawcy, który ponosi koszty przeniesienia do swojej sieci numeru telefonicznego, podlegającego utrzymaniu. 3. Warunki świadczenia Usług telekomunikacyjnych objętych Umową określa oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy Umowa jest zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. i obowiązuje od dnia jej zawarcia. 2. Świadczenie Usług telekomunikacyjnych przez Wykonawcę rozpoczyna się 16 marca 2015 r. po dostarczeniu Zamawiającemu kart SIM, micro SIM i nano SIM. 3. Wraz z zakończeniem doby 31 grudnia 2015 r. Wykonawca przestanie świadczyć Usługi telekomunikacyjne objęte Umową. 4. Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych sporządzony przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku gdy przepisy Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych są sprzeczne z Umową stosuje się przepisy Umowy Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do terminowego i jakościowo zgodnego ze standardem Wykonawcy świadczenia Usług telekomunikacyjnych spełniających warunki określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z usługi roaming u oraz połączeń międzynarodowych z uwzględnieniem cenników obowiązujących w tych zakresach Za prawidłowe wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy i w cenniku szczegółowym dla poszczególnych abonamentów (taryf), stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. 2. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) Wykonawca zastosuje do obliczenia wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia Usług telekomunikacyjnych objętych Umową obowiązującą stawkę

10 tego podatku, odpowiednio do miesięcznych opłat, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, co nie wymaga zmiany Umowy. 3. Zamawiający regulować będzie należności wynikające z Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej wystawienia. W przypadku, gdy doręczenie nastąpi po 7 dniach od wystawienia faktury, jako termin płatności Strony uzgadniają 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 4. Strony preferują dokonywanie płatności za bieżące (miesięczne) zobowiązania Zamawiającego z tytułu świadczonych przez Wykonawcę Usług telekomunikacyjnych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze przesłanej Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-faktura) na adres wraz z bilingiem dotyczącym poszczególnych usług w danym okresie rozliczeniowym. 5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego Do kontaktowania się z przedstawicielami Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania usług objętych Umową w imieniu Zamawiającego upoważnieni są:., tel.., faks., .;., tel.., faks., 2. Wykonawca upoważnia, tel., faks..., .., zwanego przedstawicielem Wykonawcy, do porozumiewania się z osobami określonymi w ust. 1 i czyni odpowiedzialnym za realizację Umowy w zakresie organizacyjno-technicznym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: 1) w razie naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie ww. nieprawidłowości w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w takiej sprawie; 2) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub egzekucyjnego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w szczególności udzielenia przez Centrum Usług Wspólnych zamówienia

11 publicznego obejmującego usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej o których mowa w Umowie) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Należności (wynagrodzenia) netto Wykonawcy będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów i stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Niniejsze ma zastosowanie w okolicznościach określonych w 5 ust. 2 i nie stanowi zmiany Umowy. 2. Każda Strona może jednostronnie zmienić osoby oraz dane teleadresowe, które wskazano w Umowie, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności, co nie wymaga zmiany Umowy. 3. Prawa i obowiązki Stron określone w Umowie oraz z niej wynikające nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia kwotę nie większą niż..., zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Wykorzystanie całej kwoty w ramach Umowy spowoduje jej rozwiązanie. 2. Obowiązek monitorowania kwoty określonej w ust. 2 spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca nie może dochodzić zapłaty za wykonane usługi w sytuacji, gdy wartość łącznie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia przekroczy kwotę wskazaną w ust. 2. O możliwości przekroczenia wartości wypłaconego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu cywilnego. 2. Strony dopuszczają możliwość stosowania sformułowanych przez Wykonawcę uregulowań dotyczących świadczenia Usług telekomunikacyjnych, jednakże wyłącznie w takim zakresie, który nie narusza postanowień Umowy.

12 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy lub umów z nią związanych Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Zawarte na jej podstawie umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego. 5. Integralnymi częściami Umowy są: - Załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego; - Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy; - Załącznik nr 3: wykaz numerów telefonicznych podlegających utrzymaniu/przeniesieniu do sieci Wykonawcy; - Załącznik nr 4: regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych Wykonawcy; - Załącznik nr 5: cennik świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez Wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013 Warszawa, dnia. 15.11.2013 SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANIZONY: KZP/12/2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANIZONEGO na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu... 2013 w Krakowie z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Instytutem Metalurgii i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo