II FSK 2045/11 - Wyrok NSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II FSK 2045/11 - Wyrok NSA"

Transkrypt

1 1 z :49 II FSK 2045/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas /przewodniczący/ Maciej Jaśniewicz /sprawozdawca/ Stefan Babiarz 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty Inne Sygn. powiązane I SA/Lu 835/10 - Wyrok WSA w Lublinie z Skarżony organ Treść wyniku Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną Powołane przepisy Dz.U nr 0 poz 749 art. 21 par.3, art. 233 par. 1 pkt.1, art. 247 par.1 pkt. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity. TEZY Decyzja organu odwoławczego wydana na podstawie art pkt. 1 Ordynacji podatkowej, mocą której utrzymano w mocy decyzję organu I instancji określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych w wysokości wynikającej z deklaracji, pomimo niebudzącej wątpliwości treści art Ordynacji podatkowej, którego interpretacja w zasadzie nie wymaga sięgania po inne metody wykładni poza językową, w sposób rażący w rozumieniu art pkt 3 Ordynacji podatkowej, narusza przepis art tej ustawy. SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Domańska, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Lu 835/10 w sprawie ze skargi U. K., M. K., M. K. i Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r. oddala skargę kasacyjną UZASADNIENIE 1.1. Wyrokiem z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Lu 835/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie ze skargi U. K., M. K., M. K. i Z. K. stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżący w 2009 r. byli współwłaścicielami : 1) przyczepy o nr rej. [...]; 2) przyczepy o nr rej. [...]; 3) autobusu o nr rej. [...], dla którego roczna stawka podatku wynosiła zł, a podatek należny za 2009 r. stanowił kwotę zł; 4) samochodu ciężarowego o nr rej. [...], objętego w 2009 r. obowiązkiem podatkowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 października. Podatnicy w dniu r. złożyli deklarację na podatek od środków transportowych, w której do opodatkowania zgłosili autobus o nr rej. [...]. Wraz z deklaracją złożyli wyjaśnienie, iż prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców K. i posiadane przez nich pojazdy wykorzystywane są do szkolenia kierowców. Pojazdy te zakupiono z przeznaczeniem do używania jako pojazdy specjalne, tzn. w chwili zakupu od razu przystosowane były do szkolenia kandydatów na kierowców, czyli wyposażone w dodatkowy osprzęt. Wyjątek stanowił autobus o nr rej. [...], który został zgłoszony celem uzyskania licencji

2 2 z :49 w zakresie przewozu osób w Urzędzie Miasta Lublina Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta L., określającą U. K., M. K., M. K., Z. K. zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2009 r. Podstawę prawną opodatkowania stanowiły m.in. przepisy art. 207, art pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; zwana dalej : "Ordynacja podatkowa"), art. 8 pkt 2, 6 i 7, art. 9 ust. 1, ust. 4, ust. 7 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; zwana dalej : "u.p.o.l."). Zdaniem odwoławczego organu podatkowego, wbrew stanowisku podatników, środki transportowe w tej sprawie nie były objęte zwolnieniem z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Pojazd specjalny został opisany w art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych bądź zwolnienia od tego podatku, determinowane jest zapisem zawartym w dokumencie urzędowym, jakim jest dowód rejestracyjny pojazdu. W dowodach rejestracyjnych dotyczących samochodu ciężarowego oraz dwóch przyczep, będących współwłasnością podatników, zamieszczono w rubryce "rodzaj pojazdu" odpowiednie adnotacje określające środki transportowe jako samochód ciężarowy i przyczepy ciężarowe. W dowodach rejestracyjnych nie dokonano wpisów wskazujących, że są to pojazdy specjalne. Brak było dowodu rejestracyjnego dotyczącego pojazdu o nr rej. [...], ale rodzaj i parametry środka transportowego organ podatkowy uzyskał z centralnej ewidencji pojazdów. W karcie informacyjnej pojazdu podano, iż jest to autobus turystyczny. Nie było zapisu, że jest pojazdem specjalnym. W podsumowaniu stwierdzono, że środki transportowe przeznaczone do nauki jazdy nie są pojazdami specjalnymi, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od środków transportowych i zasadnym było określenie decyzją zobowiązania w podatku od środków transportowych na podstawie art Ordynacji podatkowej i skorygowanie wysokości zobowiązania podatkowego określonego w deklaracji podatników W skardze do WSA w Lublinie skarżący zarzucili naruszenie : 1) art. 12 ust 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym przez wadliwą wykładnię, prowadzącą do przyjęcia, iż pojazd przeznaczony do nauki jazdy, posiadający określone ustawowo wyposażenie dodatkowe, nie może być uznany za pojazd specjalny, w sytuacji gdy wprowadzone modyfikacje, opisane przez biegłych, winny skutkować uznaniem za taki i tym samym za podlegający ustawowemu zwolnieniu od podatku od środków transportowych; 2) art. 180 i art Ordynacji podatkowej przez uznanie za wiążące zapisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów, co stanowi wyraz formalnej teorii dowodowej, w sytuacji gdy w szczególności art Ordynacji podatkowej nakazuje brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą posłużyć do wyjaśnienia sprawy i nie są sprzeczne z prawem, w tym dopuszcza możliwość przeprowadzenia dowodów przeciwko treści dokumentów urzędowych. W związku z tym wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, ewentualnie o zmianę zaskarżonej decyzji przez przyjęcie, iż samochody i przyczepy przeznaczone do nauki jazdy korzystają z ustawowego zwolnienia od podatku od środków transportowych, jako pojazdy specjalne W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie Uzasadniając swoje stanowisko WSA w Lublinie wskazał, że zaskarżona decyzja nie odpowiada prawu, a naruszenie prawa podlegało stwierdzeniu poza granicami skargi, na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.; dalej w skrócie : "p.p.s.a."). Podatnicy zadeklarowali do opodatkowania podatkiem od środków transportowych środek transportu - autobus SOLBUS o nr rej. [...]. Zadeklarowane zobowiązanie podatkowe w kwocie 1.680,- zł zapłacili w ustawowych terminach. Organ podatkowy pierwszej instancji objął decyzją określającą także zobowiązanie w podatku od środków transportowych od autobusu SOLBUS o nr rej. [...] w kwocie 1680 zł, tj. zadeklarowanej i zapłaconej. Odwoławczy organ podatkowy utrzymał w

3 3 z :49 mocy decyzję tej treści. W art. 8 pkt 1 do 7 u.p.o.l. zostały wymienione środki transportowe, podlegające opodatkowaniu. Każdy z niech jest odrębnym przedmiotem opodatkowania. Każdy konstytuuje odrębne zobowiązanie w podatku od środków transportowych. Zobowiązanie w podatku od środków transportowych nie jest oparte na konstrukcji łącznego zobowiązania. Podatnik, do którego należy kilka środków transportowych podlegających opodatkowaniu, jest uprawniony zrealizować obowiązek z art. 9 ust. 6 pkt 1 u.p.o.l. w jednej deklaracji, obejmującej wszystkie przedmioty opodatkowania, czy przez złożenie odrębnej deklaracji dla każdego środka transportowego, odrębnego przedmiotu opodatkowania. W każdej z tych sytuacji podatnik wykonuje obowiązek z art. 9 ust. 6 pkt 1 u.p.o.l. Organ podatkowy jest uprawniony wydać jedną decyzję, która obejmie wszystkie środki transportowe kiedy warunki z art Ordynacji podatkowej dotyczą wszystkich przedmiotów opodatkowania objętych decyzją. W sytuacji, w której podatnik zadeklarował do opodatkowania podatkiem od środków transportowych jeden środek transportowy (z kilku), w złożonej deklaracji wykazał prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego od tego środka transportowego, zapłacił podatek w zadeklarowanej wysokości, to organ podatkowy wydając decyzję określającą zobowiązanie w podatku od ośrodków transportowych od zadeklarowanego środka transportu, w wysokości zadeklarowanej i zapłaconej, działał wbrew przesłankom z art Ordynacji podatkowej. Obowiązek organu podatkowego zastosowania art Ordynacji podatkowej mógł dotyczyć środków transportowych niezadeklarowanych przez tego podatnika. Organ podatkowy pierwszej instancji wbrew przesłankom z art Ordynacji podatkowej zastąpił decyzją niezakwestionowaną deklarację podatników. Odwoławczy organ podatkowy, utrzymując w mocy decyzję wydaną w warunkach kwalifikowanego naruszenia prawa, działał w warunkach rażącego naruszenia art pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu pierwszej instancji należało stwierdzić nieważność decyzji zaskarżonej i decyzji organu podatkowego pierwszej instancji na podstawie art pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art pkt 3 Ordynacji podatkowej. Z tego powodu, że organ podatkowy w rozstrzygnięciu nie określił odrębnie zobowiązania podatkowego od każdego z odrębnych przedmiotów opodatkowania, nie było możliwym stwierdzenie nieważności decyzji w części. Co do zarzutów sformułowanych w skardze stwierdzono, że rozważane środki transportowe nie były objęte zwolnieniem podatkowym z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. jako pojazdy specjalne W skardze kasacyjnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucono mu naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie : 1) art. 1 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz ze zm.; dalej powoływana jako : "p.u.s.a.") oraz art. 3 2 p.p.s.a. poprzez wadliwe wykonanie funkcji kontrolnej przez co zostały naruszone przepisy : - art p.p.s.a. poprzez dokonanie błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i pominięcie w ustaleniach faktycznych przyjętych w wydanym wyroku, że skarżący (podatnicy) pomimo złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, zadeklarowania podatku od środka transportowego, tj. autobusu SOLBUS o nr rej. [...] i zapłacie tego podatku w wysokości zadeklarowanej w ustawowych terminach, w toku postępowania podatkowego zarówno przed organem podatkowym pierwszej jak i drugiej instancji, zakwestionowali prawidłowość złożonej przez siebie deklaracji poprzez wskazanie, że m.in. przedmiotowy autobus korzysta ze

4 4 z :49 zwolnienia z podatku od środków transportowych jako pojazd specjalny (zwolnienie przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. - art pkt 2 p.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego pierwszej instancji błędnie przyjmując, że organ drugiej instancji rażąco naruszył art pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymując w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną - w ocenie WSA w Lublinie - w warunkach kwalifikowanego naruszenia prawa, tj. art Ordynacji podatkowej, a tym samym, iż wystąpiła przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej i drugiej instancji z uwagi na podstawę stwierdzenia nieważności, o której mowa w art pkt 3 Ordynacji podatkowej, - art. 151 p.p.s.a. poprzez nie oddalenie skargi w sytuacji gdy nie wystąpiły podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji organu podatkowego pierwszej i drugiej instancji. Ponadto na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnym zarzuceniu organowi pierwszej instancji, iż w stanie faktycznym sprawy nie mógł zastosować tego przepisu a Kolegium, że utrzymało w mocy wadliwą decyzję tego organu. W uzasadnieniu wskazano, że WSA w Lublinie w ustaleniach faktycznych pominął, że skarżący w toku postępowania podatkowego obejmującego swym zakresem także określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na 2009 r. od autobusu zakwestionowali zasadność jego opodatkowania. Wskazali oni, że autobus ten także korzysta ze zwolnienia z podatku od środków transportowych jako pojazd specjalny - przystosowany do nauki jazdy oraz wykorzystywany do szkolenia kandydatów na kierowców - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Stanowisko to zostało wyrażone w piśmie z dnia 28 października 2009 r. potwierdzonego opinią rzeczoznawcy, a zatem w toku postępowania podatkowego zakwestionowali prawidłowość złożonej przez siebie deklaracji, a tym samym wysokość wcześniej zadeklarowanego i zapłaconego podatku od środków transportowych. Stanowisko to zostało podtrzymane w odwołaniu, a także w skardze. Wobec tego zdaniem strony wnoszącej skargę kasacyjna organ podatkowy pierwszej instancji zasadnie określił na podstawie art Ordynacji podatkowej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych od autobusu w kwocie takiej jak zadeklarowano w deklaracji, skoro podatnicy w toku postępowania podatkowego podważali jej prawidłowość. Obowiązkiem organu podatkowego pierwszej instancji było merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii czy autobus korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, czy też jest objęty opodatkowaniem. Skutecznie prawnie potwierdzenie istnienia obowiązku podatkowego i w konsekwencji wysokości zobowiązania podatkowego mogło mieć miejsce - wobec kwestionowania tych elementów podatkowoprawnego stanu faktycznego przez skarżących - w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych od zadeklarowanego uprzednio środka transportowego. Organ odwoławczy podniósł, że bez znaczenia była okoliczność, iż skarżący kwestionując zasadność opodatkowania autobusu nie złożyli korekty deklaracji podatkowej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od środków transportowych na podstawie art pkt 1 lit b w związku z art Ordynacji podatkowej, gdzie określiliby wysokość zobowiązania w innej wysokość niż uprzednio deklarowana. Odwołanie się tylko do wykładni językowej art Ordynacji podatkowej, z pominięciem wykładni funkcjonalnej prowadzi do pozbawienia prawa podatników do kwestionowania w toku postępowania podatkowego prawidłowości złożonej deklaracji i wskazania, że ich wcześniejsze stanowisko co do zasadności opodatkowania środka transportowego było błędne. Natomiast organ

5 5 z :49 podatkowy nie ma możliwości merytorycznego odniesienia się do argumentów stron i wiążącego prawnie określenia swojego stanowiska w sprawie istnienia, bądź nie zobowiązania podatkowego od deklarowanego przed wszczęciem postępowania środka transportowego, a następnie kwestionowanego przez samych podatników Odpowiedzi na skargę kasacyjną nie wniesiono Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 4.1. Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie Została ona oparta na obu podstawach kasacyjnych określonych w art. 174 p.p.s.a. W sytuacji, gdy autor środka odwoławczego zarzuca naruszenie zarówno prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności należy ustosunkować się do zarzutów, które dotyczą naruszenia przez sąd tych ostatnich przepisów. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy, albo że został skutecznie podważony, bądź też po ustaleniu, czy nie nastąpiło naruszenie innych przepisów procesowych powodujących wadliwość wydanego aktu, można przejść do skontrolowania prawidłowości subsumcji stanu faktycznego do zastosowanego przez sąd przepisu prawa materialnego. W rozpatrywanej sprawie wymaga podkreślenia, że wszystkie z podniesionych zarzutów o charakterze procesowym związane są z istnieniem okoliczności wadliwego zastosowani art Ordynacji podatkowej. Za kluczowy należy uznać ten związany z naruszeniem art. 1 2 p.u.s.a. i art. 3 2 p.p.s.a. w zw. z art p.p.s.a. poprzez dokonanie błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i pominięcie w ustaleniach faktycznych, że skarżący pomimo złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w zakresie autobusu SOLBUS o nr rej. [...], zakwestionowali prawidłowość złożonej przez siebie deklaracji poprzez wskazanie, że autobus ten korzysta ze zwolnienia z podatku od środków transportowych jako pojazd specjalny. Tak postawiony zarzut należy uznać za bezzasadny. Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z pierwszymi dwoma powołanymi przepisami sąd administracyjny nie dokonuje oceny materiału dowodowego i nie dokonuje ustaleń faktycznych. Wskazane przepisy stanowią o sprawowaniu kontroli legalności działalności administracji publicznej i określają jej szczegółowy zakres. Z kolei art p.p.s.a. stanowi w analizowanym zakresie jedynie podstawę do wskazanie, które ustalenia faktyczne zostały przyjęte przez sąd pierwszej instancji, a które nie. Odnosząc się więc do podstawy procesowej skargi kasacyjnej na wstępie podkreślić należy, że zarzut naruszenia art p.p.s.a., jako samodzielna podstawa kasacyjna, może być skutecznie postawiony w dwóch przypadkach: gdy uzasadnienie wyroku nie zawiera wszystkich elementów, wymienionych w tym przepisie i gdy w ramach przedstawienia stanu sprawy, wojewódzki sąd administracyjny nie wskaże, jaki stan faktyczny przyjął za podstawę orzekania (por. uchwałę NSA z 15 lutego 2010 r., II FPS 8/09, publ. LEX nr i wyrok NSA z 20 sierpnia 2009 r., II FSK 568/08, publ. LEX nr ). Naruszenie to musi być przy tym na tyle istotne, aby mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.). Za jego pomocą nie można jednak skutecznie zwalczać prawidłowości przyjętego przez sąd stanu faktycznego, czy też stanowiska sądu co do wykładni bądź zastosowania prawa materialnego. Ustalenia stanu faktycznego podważać można za pomocą zarzutu naruszenia art pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w powiązaniu z odpowiednimi przepisami postępowania administracyjnego, zaś materialnoprawną podstawę prawną rozstrzygnięcia - za pomocą zarzutu naruszenia prawa materialnego ( w ramach podstawy wskazanej w art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), ewentualnie poprzez zarzut naruszenia art pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w powiązaniu z przepisami prawa materialnego ( por. powołana uchwała z 15 lutego 2010 r.). W rozpatrywanym przypadku sąd pierwszej instancji w sposób jednoznaczny wskazał podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, opisując przyjęte ustalenia będące w jego ocenie przedmiotem sporu. W uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji wskazano zaś na

6 6 z :49 przyjęcie podstawowego dla rozpatrywanej sprawy ustalenia, a mianowicie, że podatnicy zadeklarowali do opodatkowania autobus SOLBUS, wskazali w prawidłowej wysokości zobowiązanie podatkowe i zapłacili je (pkt. 5 uzasadnienia). Poza sporem jest także, że podatnicy prócz deklaracji, w której ujęli jedynie pojazd o nr rej. [...], nie składali korekty tej deklaracji, ani też nie złożyli wniosku o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do tego właśnie środka transportowego. Rzeczywiście w sporządzonej na rzecz podatników opinii prywatnej wymieniony został jako pojazd specjalny także autobus SOLBUS, lecz jednocześnie podatnicy wskazywali, że zgłoszony został on do opodatkowania z uwagi na wykorzystywanie go także do przewozu osób. Również w odwołaniu kwestionowali oni opodatkowanie wszystkich wymienionych w decyzji Prezydenta Miasta L. środków transportu z uwagi na prezentowane stanowisko, że są one pojazdami specjalnymi. Jednakże te ostatnie okoliczności nie mogą zniweczyć podstawowego dla sprawy ustalenia, że podatek od środków transportowych w zakresie opodatkowania autobus SOLBUS wynikał z deklaracji złożonej przez jego współwłaścicieli. Nie znajdują zatem uzasadnienia zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej jakoby podatnicy zakwestionowali prawidłowość złożonej deklaracji poprzez złożenie prywatnej opinii oraz składając odwołanie od decyzji, mocą której objęto wszystkie pojazdy podatników. Tym samym WSA przedstawił wywód logiczny, pozwalający na poznanie motywów, które doprowadziły do wydania wyroku określonej treści. Ocena prawidłowości tego stanowiska nie może być podważana zarzutem naruszenia art p.p.s.a W zakresie środków transportowych podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych są obowiązane : składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (art. 9 ust. 6 pkt. 1 u.p.o.l.); odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (art. 9 ust. 6 pkt. 1 u.p.o.l.); wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy (art. 9 ust. 6 pkt. 1 u.p.o.l.). Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że podatnicy zobowiązani są zarówno do składania deklaracji, jak również i ich korygowania, m.in. w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Z przepisami tymi koresponduje art Ordynacji podatkowej, który stanowi, że jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. W rozpatrywanej sprawie nie ulega zaś wątpliwości, że podatnicy złożyli deklarację co do opodatkowania autobusu SOLBUS o nr rej. [...], zapłacili należny podatek i nie złożyli korekty deklaracji. Nie mogły wobec tego ziścić się warunki do wydania przez organ podatkowy w tym trybie decyzji określającej zobowiązanie w podatku od środków transportowych Stosownie do art pkt. 2 p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach. Zgodnie z art pkt. 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Należy wobec tego stwierdzić, czy decyzja organu podatkowego I instancji oraz utrzymująca ją decyzja organu odwoławczego dotknięte są nieważnością z uwagi na określenie zobowiązania podatkowego, które zostało w całości zapłacone przez podatników, w kwocie identycznej jak wynikająca z deklaracji podatkowej. W literaturze oraz orzecznictwie przyjmuje się, że rażący stopień naruszenia prawa powstaje wówczas, gdy załatwienie sprawy nie jest realizowane w odniesieniu do stanu prawnego sprawy i jego elementów, ale tak, jak gdyby do ich przeciwieństwa, poprzez

7 7 z :49 zanegowanie w całości lub w części treści przepisów regulujących stan prawny sprawy. Przy stwierdzaniu nieważności danego aktu preferowane jest podejście kasacyjne (formalne), a nie apelacyjne. Polega ono na rozumieniu tego pojęcia jako oczywistej sprzeczności pomiędzy treścią przepisu prawa a rozstrzygnięciem objętym decyzją. Taka linia orzecznictwa sądów administracyjnych jest następstwem gramatycznej, językowej wykładni pojęcia "rażący", który zgodnie ze Słownikiem języka polskiego (Warszawa 1993, t. III, s. 24) to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny, bardzo duży. Takie znaczenie pojęcia "rażące naruszenie prawa" powoduje, że stwierdzenie nieważności decyzji z tej przyczyny może nastąpić w wypadku zastosowania w kwestionowanym rozstrzygnięciu normy prawnej, której znaczenie można ustalić w sposób niewątpliwy, bezsporny. Naruszenie prawa ma cechę "rażącego" wtedy, gdy czynność postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w swej treści zaprzeczeniem treści obowiązującej regulacji prawnej, a działanie organu w toku postępowania lub rozstrzygnięcie sprawy w decyzji w ogóle nie odpowiada nakazom wynikającym z prawa obowiązującego lub też łamie zakazy w nim ustalone (por. t. 2.3 do art. 247 w J. Brolik, Komentarz do art.247 ustawy - Ordynacja podatkowa, publ. baza LEX). W przedstawionym powyżej i nie budzącym wątpliwości co do jego rozumienia stanie prawnym została wydana decyzja określająca organu podatkowego I instancji, która treścią swego rozstrzygnięcia stanowiła negację całości obowiązującego przepisu art Ordynacji podatkowej. We wszczętym i prowadzonym postępowaniu podatkowym zgromadzono materiał dowodowy, z którego niewątpliwie wynikało, że podatnicy złożyli deklarację, wskazali w niej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego i zapłacili je w ustawowych terminach w odniesieniu do autobusu SOLBUS o nr rej. [...]. Wydanie wobec tego decyzji ponownie określającej wysokość tego zobowiązania podatkowego pozostaje w sprzeczności z treścią art Ordynacji podatkowej. Treść decyzji podatkowej pozostaje w sprzeczności z treścią powołanego przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą, co stanowi cechę rażącego naruszenia prawa. Nie chodzi tu bowiem o błędy w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny (por. analogicznie wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2010 r., w sprawie II FSK 612/09, publ. LEX nr ). Decyzja deklaratoryjna może zostać wydana wyłączne w przypadku rozbieżności ustaleń organu prowadzącego postępowanie wymiarowe z danymi wynikającymi z deklaracji. Nie ma podstawy do określania zobowiązania podatkowego, gdy ustalenia te są zgodne z treścią deklaracji. Tym samym decyzja organu odwoławczego wydana na podstawie art pkt. 1 Ordynacji podatkowej, mocą której utrzymano w mocy decyzję organu I instancji określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych w wysokości wynikającej z deklaracji, pomimo niebudzącej wątpliwości treści art Ordynacji podatkowej, którego interpretacja w zasadzie nie wymaga sięgania po inne metody wykładni poza językową, w sposób rażący w rozumieniu art pkt 3 Ordynacji podatkowej, narusza przepis art tej ustawy Tym samym za bezzasadne należało uznać pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej, tj. naruszenia art. 151 p.p.s.a. oraz art Ordynacji podatkowej. Z tych przyczyn na podstawie art. 184 p.p.s.a. skargę kasacyjną należało oddalić.

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

II FSK 719/13 Wyrok NSA

II FSK 719/13 Wyrok NSA II FSK 719/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 03 07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej Jagiełło /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 40/10 - Postanowienie Data orzeczenia 2010-02-02 Data wpływu 2010-01-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-06-10 14:18 II FSK 1636/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-04-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara

Bardziej szczegółowo

II FSK 2637/12 Wyrok NSA

II FSK 2637/12 Wyrok NSA II FSK 2637/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 06 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA II FSK 2179/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-09 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2536/11 - Wyrok NSA

II FSK 2536/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-11-13 13:53 II FSK 2536/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-10 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 641/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

I FSK 452/12 - Wyrok NSA

I FSK 452/12 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-06-10 14:36 I FSK 452/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-03-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-26 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Naczelny Sąd Administracyjny Artur Mudrecki /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA I FSK 1252/13 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-06-14 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Adam Bącal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Ke 676/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-31 Data wpływu 2013-12-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

II FSK 952/11 Warszawa, 18 stycznia 2013 WYROK

II FSK 952/11 Warszawa, 18 stycznia 2013 WYROK II FSK 952/11 Warszawa, 18 stycznia 2013 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2723/12 - Wyrok Data orzeczenia 2013-11-28 Data wpływu 2012-10-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

II FSK 2810/12 Wyrok NSA

II FSK 2810/12 Wyrok NSA II FSK 2810/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 27 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /sprawozdawca/ Jan Rudowski /przewodniczący/ Nina

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy 6110 Podatek od towarów i usług 6560, Interpretacje podatkowe Podatek od towarów i usług, Minister Finansów,

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 I SA/Ke 101/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-03-27 Data wpływu 2014-01-31 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

II FSK 2637/10 - Wyrok NSA

II FSK 2637/10 - Wyrok NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II FSK 2637/10 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-07-05 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010-12-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Go 17/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-02-26 Data wpływu 2014-01-13 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska Sygn. akt V CSK 126/10 i V CZ 36/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Uprawnienie podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej do zwrotu wpłat podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

I FSK 351/12 - Wyrok NSA

I FSK 351/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:17 I FSK 351/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak Barbara Wasilewska /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2006 r.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2006 r. Sygn. akt II FSK 1522/05 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Nowak Sędziowie: NSA Edyta Anyżewska del. NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA II FSK 2331/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 13/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 13/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I PZ 13/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2007-01-22. Sąd

I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2007-01-22. Sąd I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ 2007-01-22 Naczelny Sąd Administracyjny Artur Mudrecki

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia 2013-03-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-06 Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Sędziowie

Data orzeczenia 2013-03-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-06 Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Sędziowie II FSK 1458/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-03-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-06 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Sędziowie Krzysztof Winiarski /sprawozdawca/ Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99

Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99 Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99 Podatek od towarów i usług uiszczony w cenie towaru (usługi) nie jest ani nadpłacony, ani nienależnie uiszczony. Przewodniczący: SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

II FSK 1370/13 - Wyrok NSA

II FSK 1370/13 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-11-13 12:52 II FSK 1370/13 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-01 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-04-29 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 78/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa M. M. przeciwko P. S.A. w J. o odszkodowanie umowne, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

II FSK 25/11 - Wyrok NSA

II FSK 25/11 - Wyrok NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II FSK 25/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-07-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-01-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła

Bardziej szczegółowo

II FSK 2522/12 - Wyrok NSA

II FSK 2522/12 - Wyrok NSA II FSK 2522/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-21 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz /przewodniczący/ Maciej Jaśniewicz /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

II FSK 3116/14 Wyrok NSA

II FSK 3116/14 Wyrok NSA II FSK 3116/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 09 15 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Nasierowska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 209/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 1/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE Sygn. akt SDI 45/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2013 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz Protokolant Anna Kuras przy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 23/98

Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 23/98 Wyrok z dnia 8 maja 1998 r. III RN 23/98 Rażące naruszenie prawa, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

II FSK 2220/11 - Wyrok NSA

II FSK 2220/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-08-09 16:45 II FSK 2220/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-09-01 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Sławomir

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 70/13. Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 70/13. Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 70/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Hajn w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo