Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy. dr Rafał Mroczkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy. dr Rafał Mroczkowski"

Transkrypt

1 Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy dr Rafał Mroczkowski

2 Program wykładu z VAT (6h) 1. VAT w systemie podatkowym 2. Cechy VAT 3. Wspólny system podatku od wartości dodanej 4. Obowiązek podatkowy w VAT 5. Elementy konstrukcyjne VAT: 1.1. Podmiot 1.2. Przedmiot 1.3. Podstawa opodatkowania 1.4. Stawki podatku 6. Odliczenie i zwrot VAT

3 Program wykładu z akcyzy (2 h) 1. Podatek akcyzowy w systemie podatkowym 2. Cechy podatku akcyzowego 3. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym 4. Elementy konstrukcyjne akcyzy: 1.1. Podmiot 1.2. Przedmiot 1.3. Podstawa opodatkowania 1.4. Stawki podatku

4 Egzamin (2 h) Termin: 17 stycznia 2015 r. Rodzaj: test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań za 10 pkt + pytanie opisowe za 5 pkt.

5 Literatura A. Kaźmierski, Podatki 2014, Warszawa 2014 T. Michalik, VAT Komentarz, Warszawa 2014 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2014, Wrocław 2014 W. Modzelewski Komentarz do ustawy o podatku akcycowym, Warszawa 2014 M. Kałka, U. Ksieniewicz, Leksykon. Podatek akcyzowy 2014, Wrocław 2014

6 Motto Poza granicami codzienności ( ) rozciąga się świat VAT, niczym podatkowy lunapark, w którym rzeczywistość i zasady prawa są zawieszone lub odwrócone Lord Justice Sedley w orzeczeniu w sprawie Royal & Sun Alliance UK Źródło: R. Namysłowski (red.) Dyrektywa VAT. Komentarz LEX, Warszawa 2008

7 1. VAT w systemie podatkowym

8 Istota VAT Podatek od towarów i usług (PTU): podatek od wartości dodanej (Value Added Tax; VAT), podatek pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (p. obrotowy), obciążający nabywcę finalnego będącego konsumentem (p. pośredni, p. konsumpcyjny), jego konstrukcja opiera się na mechanizmie odliczenia od podatku od sprzedaży podatku pobranego w poprzedniej fazie obrotu.

9 Geneza VAT (1) Do lat 60-tych XX w. obrót towarami opodatkowany był na konstrukcji podatków kaskadowych. Twórcy koncepcji podatku od wartości dodanej: 1920 r. niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens przedstawia ideę udoskonalonego podatku obrotowego, 10 kwietnia 1954 r. Maurice Lauré francuski inżynier, dyrektor organu kontroli podatkowej przedstawia pełną koncepcję podatku VAT; uważany za ojca VAT.

10 Geneza VAT (2) Pierwsze próby neutralizacji efektu kaskady : Norwegia 1940 r. podatek od sprzedaży 10% z możliwością odliczenia podatku zapłaconego przez zbywcę, Francja 1948 r. wprowadzono system odrębnych podatków od sprzedaży, które nabywca mógł częściowo odliczyć od podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży. Japonia 1950 r. nieudana próba wprowadzenia VAT.

11 Wprowadzenie VAT 1967 r. UE I Dyrektywa VAT 1967 r. wprowadzenie VAT w Dani 1968 r. wprowadzenie VAT w RFN 1969 r. wprowadzenie VAT w Szwecji i Holandii 1971 r. wprowadzenie VAT we Francji 1980 r. wprowadzenie VAT w Meksyku 1986 r. wprowadzenie VAT w Chinach i Nowej Zelandii 1991 r. wprowadzenie VAT w Kanadzie 1993 r. wprowadzenie VAT w Polsce (PTiU)

12 VAT w liczbach 36 tyle było nowelizacji ustawy o VAT po 1 maja 2004 r. 3 średnia liczba nowelizacji rocznie 3000 średnia liczba indywidualnych interpretacji rocznie 113, 41 mld zł wpływy z VAT w 2013 r. 46% - udział VAT w dochodach budżetu państwa za 2013 r.

13 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 35 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.); wraz z aktami wykonawczymi (28 rozporządzeń); Dyrektywa 112 (2006/112/WE) z dnia r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

14 2. Cechy VAT

15 Cechy VAT VAT jest podatkiem pośrednim, obrotowym, zaliczanym do kategorii podatku od wartości dodanej (Value Added Tax) posiadającym następujące cechy: przerzucalność, wielofazowość podatku, potrącalność, powszechność opodatkowania, neutralność.

16 Przerzucalność Pomimo, iż podatek uiszcza sprzedawca towaru i usługi, będący podatnikiem formalnym, VAT obciąża ekonomicznie nabywcę (podatnik rzeczywisty), a zatem jego ciężar jest przerzucany na nabywcę. Jest to cecha charakterystyczna podatków pośrednich.

17 Przerzucalność w praktyce (1) Do obowiązków podatnika w związku ze sprzedażą towaru lub wykonaniem usługi należy m.in.: 1) ustalenie podstawy opodatkowania (art. 29 a i n.) podstawą opodatkowania (co do zasady) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, ( ) pozwala to na obliczenie wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

18 Przerzucalność w praktyce (2) 2) ustalić właściwą stawkę podatkową na podstawie art. 41 i n. tj.: czy znajduje zastosowanie: stawka podstawowa 22 (23)%, czy stawki obniżone 7 (8)% - towary i usługi wrażliwe społecznie załącznik nr 3 stawka obniżona 5% - nieprzetworzone i niskoprzetorzone produkty rolne załącznik nr 10, stawka 0% - eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

19 Przerzucalność w praktyce (3) 3) Obliczyć kwotę podatku PO x SP = P przy obliczaniu podatku należy dokonać podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 4) Obliczyć wartość sprzedaży brutto stanowiącą wartość sprzedaży netto powiększoną o kwotę podatku. W konsekwencji cena płacona przez nabywcę obejmuje wartość towarów i usług powiększoną o VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami (cena brutto).

20 Wielofazowość podatku Świadczy o tym, że jest on pobierany we wszystkich fazach obrotu gospodarczego (na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów oraz świadczenia usług) według tych samych zasad, bez względu na liczbę tych faz.

21 Wielofazowość podatku w praktyce Cecha ta wynika z całokształtu przepisów ustawy w szczególności zaś Działu II. Zakres opodatkowania. Art Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów na terytorium kraju; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

22 Potrącalność W każdej fazie odprowadza się podatek stanowiący różnicę pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem naliczonym w poprzedniej fazie obrotu; konstrukcja ta sprawia, iż w kolejnych fazach występuje element samokontroli podstawy opodatkowania. Nabywca, który jest podatnikiem czynnym VAT, nie jest zainteresowany zaniżeniem podstawy opodatkowania, albowiem obniża to wartość podatku naliczonego i zwiększa wysokość podatku do zapłaty.

23 Potrącalność tabela Wyszczególnienie I faza Laboratorium kosmetyczne II faza Handel hurtowy III faza Handel detaliczny Cena netto Podatek naliczony ,5 Podatek należny 23 34,5 46 Podatek do zapłaty 18 11,5 11,5 Cena brutto ,5 246

24 Potrącalność w praktyce (1) Prawo do obniżenia pod. należnego o pod. naliczony Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ( ). Prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. w praktyce prawo to realizowane jest w związku za samoobliczneniem podatku w okresach rozliczeniowych (miesiąc/kwartał art. 99 ust. 1-3) w ramach deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

25 Potrącalność w praktyce (2) Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony c.d. Kwotę podatku naliczonego stanowi w szczególności suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu (art. 86 ust. 2): nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczka/zadatek). Kwotę podatku należnego oblicza się od wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług (wartość sprzedaży netto).

26 Potrącalność w praktyce (3) Prawo do obniżenia podatku w przyszłych okresach/zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym Art W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do: obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

27 Powszechność Podatnikami są podmioty dokonujące czynności opodatkowanych niezależnie od statusu cywilnoprawnego, a także niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy są nieprofesjonalistami, objętymi definicją podatnika w ustawie o VAT. Co do zasady VAT jest naliczany od każdej umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług niezależnie od formy organizacyjno-prawnej i typu własności podatnika.

28 Powszechność w praktyce (1) Art Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

29 Powszechność w praktyce (2) Art Czynności określone w ust. 1 (tj. czynności opodatkowane) podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

30 Neutralność należy rozpatrywać w 4 kategoriach: charakteru cenotwórczego, liczby faz obrotu gospodarczego, wymiany w handlu zagranicznym i wewnątrzwspólonotowym, kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych

31 Brak charakteru cenotwórczego Podatek VAT nie zawiera elementu cenotwórczego w przypadku sprzedawców będących czynnymi podatnikami VATu. U podatnika jest on bowiem obciążeniem przejściowym przerzucanym na nabywcę. W konsekwencji powyższego rzeczywiste opodatkowanie dotyczy wyłącznie konsumpcji i na tym etapie uwidacznia się jego cenotwórczy charakter. Podatnikiem rzeczywistym jest: konsument płacący VAT w cenie towaru lub usługi, podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust zł).

32 Liczba faz obrotu Na wysokość opodatkowania w VAT-cie nie ma wpływu liczba faz obrotu gospodarczego, w przeciwieństwie do kaskadowych podatków obrotowych. Efekt ten zapewnia uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

33 Export/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów W przypadku eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów neutralność podatkową zapewnia stawka zerowa gwarantująca de facto eksporterowi lub dostawcy zwrot podatku naliczonego w cenie nabytego towaru podlegającego wywozowi. W fazie przywozu do państwa docelowego towar zostaje obłożony stawką obowiązującą w państwie, na terytorium którego został wwieziony towar.

34 Export/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w praktyce Polska Czechy Nadwyżka pomiędzy podatkiem należnym (0%) a podatkiem naliczonym (23%) 0% stawka podatku w eksporcie / wew.dost.tow. 0,00 PLN - podatek wliczony w cenę towaru na granicy 21% - stawka podatku w imporcie/ wew.nab.tow.

35 Export towarów w praktyce Art Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów ( ) pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Od dnia 1 lipca 2009 r. zgłoszenia celne do procedury wywozu mogą być składane w zasadzie wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem Export Control System zastępującego dokumenty SAD. Elektroniczny komunikat IE599 przesłany eksporterowi przez urząd celny jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium UE.

36 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w praktyce Art Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzw. ( ); 2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy ( ); 3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. WDT dokumentowana jest przez zgłoszenie do systemu Intrastat oraz przy pomocy innych dokumentów np. dokumentów przewozowych, przyjęcia tow. przez nabywcę (por. art. 42 ust. 11).

37 Import/wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów W przypadku importu towaru i wenwątrzwspólnotowego nabycia towaru neutralność podatku od towarów i usług przejawia się w opodatkowaniu wyłącznie fazy przywozu towaru według stawki obowiązującej dla danej grupy towarów w państwie docelowym. W ten sposób na cenę brutto towarów importowanych lub wwożonych w ramach wenwątrzwspólnotowego nabycia nie ma wpływu wysokość podatku w państwie pochodzenia.

38 Import/wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w praktyce Niemcy Polska Nadwyżka pomiędzy podatkiem należnym (0%) a podatkiem naliczonym (19%) 0% - stawka podatku w eksporcie /wew.dost.tow. 0,00 - podatek wliczony w cenę towaru na granicy 23% stawka podatku w imporcie/wew.nab.tow.

39 VAT a KUP W podatkach dochodowych wliczony w cenę należny podatek VAT co do zasady nie stanowi przychodu po stronie sprzedawcy ani KUP po stronie nabywcy. Wyjątkowo, jeżeli podatek naliczony nie może być odliczony od podatku należnego, podatek VAT traci neutralny charakter, albowiem zawarty w cenie nabytego towaru i usługi stanowi koszt uzyskania przychodu (np. przy zwolnieniu podmiotowym).

40 VAT a KUP w CIT (1) Art Do przychodów nie zalicza się: ( ) 9) należnego podatku od towarów i usług; ( ) Art Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 46) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: a) podatek naliczony: jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w tej części, w której ( ) nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, ( )

41 VAT a KUP w praktyce (2) wyr. NSA we Wrocławiu z r., I SA/Wr 3014/03 Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 PDOPrU organ podatkowy, stwierdzając, że należności z tytułu sprzedaży, którą od kontrahenta ma otrzymać podatnik, mieści się nieustalony przez niego należny podatek od towarów i usług, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów i usług, gdyż w przeciwnym razie - wbrew temu przepisowi - nastąpi opodatkowanie tego podatku podatkiem dochodowym".

42 Zalety VAT (1) VAT obciąża konsumpcję, a nie produkcję: zwiększa to poziom stabilności fiskalnej tj. zmniejsza wahania dochodów budżetowych różnych faz cyklu koniunkturalnego; VAT obciąża wartość dodaną, a nie dochód: wielkość wartości dodanej produktu jest w znacznym stopniu niezależne od aktualnego stanu koniunktury gospodarczej wpływy z VAT są stosunkowo mało wrażliwe na kryzysy gospodarcze.

43 Samokontrola: Zalety VAT (2) nabywca będący podatnikiem VAT we własnym interesie kontroluje zbywcę, aby cena ujawniona w fakturze odpowiadała rzeczywistej cenie; dla nabywcy zapłacony w cenie podatek jest podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu od podatku należnego Samoobliczenie: podatnik zobowiązany jest do obliczenia podatku w związku z dokonaniem sprzedaży podatnik składa deklaracje w okresach miesięcznych VAT-7 (art. 99 udt. 1) albo kwartalnych VAT 7K (art. 99 ust. 2) / VAT 7D (art. 99 ust. 3).

44 Wady VAT (1) Skomplikowana, niejasna wewnętrznie niespójna regulacja; ustalanie stawek oparte na klasyfikacji towarów i usług; wątpliwości interpretacyjnie, rozbieżne linie orzecznictwa, zmieniane interpretacje: po stronie podatnika - koszty związane z ewidencją podatkową i obliczeniem podatku, poddaniem się kontroli, oczekiwaniem na zwrot, ryzkiem niekorzystnych decyzji podatkowych; koszty te, ponoszone przez przedsiębiorców, wpływają na końcową cenę produktów i usług dla konsumenta; po stronie organów podatkowych - koszty kontroli i wymiaru wtórnego/zastępczego.

45 Wady VAT (2) Wyłudzenia zwrotu VAT: 0 stawka VAT umożliwia wyłudzanie nienależnych zwrotów tego podatku dla fikcyjnych transakcji karuzelowych : w skali całej UE wielkość tych wyłudzeń oceniana jest od 50 do 100 miliardów rocznie; w Polsce na mld zł. możliwość odliczenia pod. nalicz. od pod. należ. nakręca czarny rynek faktur kosztowych : metoda na niewykonaną usługę - art. 88 ust. 3a pkt. 4 lit. a), metoda na nieistniejący podmiot (tzw. słup/trup) art. 88 ust. 3a pkt. 1 lit. a).

46 3. Wspólny system podatku od wartości dodanej

47 Cel harmonnizacji Dyrektywa 112 Preambuła motyw 4 Realizacja celu zakładającego ustanowienie rynku wewnętrznego zakłada zastosowanie w państwach członkowskich ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych, które nie zakłócają warunków konkurencji ani nie utrudniają swobodnego przepływu towarów i usług. Niezbędna jest zatem taka harmonizacja ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych poprzez system podatku od wartości dodanej (VAT), która wyeliminuje, w miarę możliwości, czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

48 Podstawa traktatowa dla harmonizacji art. 113 TFUE Art Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno- Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

49 Prawo wtórne dyrektywy w sprawie VAT I dyrektywa VAT z 1967 r. - umożliwiła zastąpienie krajowych podatków pośrednich wspólnym systemem podatku VAT z możliwością odliczenia. II dyrektywa VAT z 1967 r. - uzupełnienie I dyrektywy w zakresie warunków stosowania, pozostawiała państwom członkowskim znaczną swobodę w wyborze środków. VI dyrektywa VAT - regulacja podstawowych elementów podatku, czyli: podmiotu i podstawy opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, mechanizmu odliczeń; Dyrektywa 112 od r. spaja tekst pierwotny z wprowadzonymi zmianami w jeden akt prawny.

50 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (1) Zasada opodatkowania w kraju przeznaczenia (obowiązująca pierwotnie): zaleta: przy wywozie towaru z kraju pochodzenia stosuje się stawkę zerową, a następnie nalicza się VAT ponownie w kraju przeznaczenia wg. stawek obowiązujących w kraju konsumenta końcowego; wady: przepływ towarów między państwami członkowskimi wymaga skomplikowanej dokumentacji; brak należytej kontroli przyczynia się do wyłudzeń zwrotu podatku w kraju pochodzenia.

51 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (2) Zasada opodatkowania w kraju pochodzenia (postul. przez Komisję w 1987 r. jako rozwiązanie docelowe): zaleta: podatek obliczany w kraju pochodzenia wg zasad i stawek tam obowiązujących; zasila budżet kraju pochodzenia; rozwiązanie korzystne dla państw o dodatnim bilansie handlowym tj. głównie dla Niemiec; wady: podatek dyskryminuje państwa o wysokim ujemnym bilansie handlowym np. państwa południa; rozwiązanie - utworzenie systemu rozliczeniowego w celu przesunięcia podatku VAT pobranego w kraju pochodzenia do kraju konsumpcji.

52 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (3) System przejściowy (obowiązujący): wszedł w życie w 1993 r. (dyrektywy 91/680/EWG oraz 92/111/EWG); zasadę kraju przeznaczenia stosuje się do transakcji z udziałem zarejestrowanych podatników VAT; zasada kraju pochodzenia ma zastosowanie do sprzedaży dla konsumentów końcowych: po zapłaceniu podatku VAT towary mogą być przewożone w Unii bez dodatkowych kontroli, opodatkowania i limitów kwotowych; podstawowe wyjątki: sprzedaż na odległość, nowe środki transportu.

53 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (4) Udoskonalenia systemu przejściowego: 2008 r. dyrektywa 2008/8/WE w sprawie miejsca świadczenia usług oraz dyrektywa 2008/9/WE w sprawie zwrotu podatku od wartości dodanej: podatek VAT od usług pomiędzy przedsiębiorstwami jest uiszczany co do zasady w kraju, w którym świadczona jest usługa; szybsze rozpatrywanie wniosków o zwrot VAT; wprowadzenie jednolitego numeru identyfikacyjnego VAT.

54 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (5) Zasada nie dyskryminacyjnego obciążania podatkiem VAT (podobnie jak i innymi podatkami) towarów zagranicznych (pochodzących z innych państw członkowskich i spoza UE): produkty pochodzące z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu nie mogą być obłożone wyższym podatkiem VAT niż takie same produkty krajowe.

55 Stawki podatku VAT 1993 r. - dyrektywa 92/77/EWG wprowadziła minimalną stawkę podstawową w wysokości 15% oraz jedną lub dwie stawki obniżone, nie mniejsze niż 5% z weryfikacją co dwa lata (aktualnie do r.) r. i 1998 r. - Komisja zaproponowała wprowadzenie stawki maksymalnej w wysokości 25% (bezskutecznie) r. - załącznik III do Dyrektywy 112 zawiera listę towarów i usług, dla których kraje członkowskie mogą stosować stawkę obniżoną r. - dyrektywa 2009/47/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej wprowadza obniżone stawki w odniesieniu do pracochłonnych usług świadczonych lokalnie.

56 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (1) W przypadku niezgodności przepisów ustawy o VAT z Dyrektywą 112 podatnicy mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy pod 2 warunkami sformułowanymi w orzecznictwie TS: 1) przepis dyrektywy powinien mieć charakter bezwarunkowy (państwo członkowskie ma obowiązek go wprowadzić do krajowego ustawodawstwa) 2) przepis dyrektywy powinien być dostatecznie jasny (precyzyjny), by można go było zastosować bezpośrednio.

57 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (2) wyr. TS w sprawie Ursula Becker, 8/81 Zawsze w przypadku, gdy przepisy dyrektywy wydają się, jeśli chodzi o ich przedmiot, bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne, w braku przepisów wykonawczych przyjętych w ustalonym terminie, na przepisy te można powoływać się przeciwko wszelkim przepisom krajowym, które są niezgodne z dyrektywą lub w zakresie, w jakim przepisy te definiują prawa, które jednostki mogą przeciwstawiać państwu.

58 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (3) Organy podatkowe mogą również bezpośrednio stosować dyrektywę w takich sytuacjach, w których bezpośrednie stosowanie dyrektywy : nie prowadziłoby do ograniczenia praw podatników wynikających z krajowych przepisów lub nałożenia na nich dodatkowych obowiązków, prowadziłoby to do korzystnych dla podatników skutków.

59 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (4) wyr. TS w sprawie Kolpinguis Nijmegen, 80/86 Władze krajowe nie mogą powoływać się przeciwko jednostkom na przepis dyrektywy, którego obowiązkowa implementacja w prawie krajowym nie została jeszcze dokonana.

60 Orzecznictwo TK dot. wspólnego systemu VAT Wyrok TK z r., K 33/03. Przy konstrukcji wzorca konstytucyjności interpretacja (wykładnia) przyjazna prawu europejskiemu wymaga kierowania się dwoma wskazaniami: 1) wykładnię taką podejmować można pod warunkiem (i tylko wtedy), gdy prawo polskie nie wskazuje na wyraźnie odmiennie ujęcie problemu (strategii jego rozwiązywania), 2) w razie istnienia kilku możliwości interpretacyjnych, należy wybrać tę najbliższą dorobkowi wspólnotowemu (acquis communautaire).

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r. Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Program szkolenia OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Dzień

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik. Przewodnik

Świadomy Podatnik. Przewodnik Świadomy Podatnik Przewodnik Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem ani więcej, ani mniej. (Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1. Wprowadzenie. Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo