Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy. dr Rafał Mroczkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy. dr Rafał Mroczkowski"

Transkrypt

1 Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy dr Rafał Mroczkowski

2 Program wykładu z VAT (6h) 1. VAT w systemie podatkowym 2. Cechy VAT 3. Wspólny system podatku od wartości dodanej 4. Obowiązek podatkowy w VAT 5. Elementy konstrukcyjne VAT: 1.1. Podmiot 1.2. Przedmiot 1.3. Podstawa opodatkowania 1.4. Stawki podatku 6. Odliczenie i zwrot VAT

3 Program wykładu z akcyzy (2 h) 1. Podatek akcyzowy w systemie podatkowym 2. Cechy podatku akcyzowego 3. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym 4. Elementy konstrukcyjne akcyzy: 1.1. Podmiot 1.2. Przedmiot 1.3. Podstawa opodatkowania 1.4. Stawki podatku

4 Egzamin (2 h) Termin: 17 stycznia 2015 r. Rodzaj: test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań za 10 pkt + pytanie opisowe za 5 pkt.

5 Literatura A. Kaźmierski, Podatki 2014, Warszawa 2014 T. Michalik, VAT Komentarz, Warszawa 2014 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2014, Wrocław 2014 W. Modzelewski Komentarz do ustawy o podatku akcycowym, Warszawa 2014 M. Kałka, U. Ksieniewicz, Leksykon. Podatek akcyzowy 2014, Wrocław 2014

6 Motto Poza granicami codzienności ( ) rozciąga się świat VAT, niczym podatkowy lunapark, w którym rzeczywistość i zasady prawa są zawieszone lub odwrócone Lord Justice Sedley w orzeczeniu w sprawie Royal & Sun Alliance UK Źródło: R. Namysłowski (red.) Dyrektywa VAT. Komentarz LEX, Warszawa 2008

7 1. VAT w systemie podatkowym

8 Istota VAT Podatek od towarów i usług (PTU): podatek od wartości dodanej (Value Added Tax; VAT), podatek pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (p. obrotowy), obciążający nabywcę finalnego będącego konsumentem (p. pośredni, p. konsumpcyjny), jego konstrukcja opiera się na mechanizmie odliczenia od podatku od sprzedaży podatku pobranego w poprzedniej fazie obrotu.

9 Geneza VAT (1) Do lat 60-tych XX w. obrót towarami opodatkowany był na konstrukcji podatków kaskadowych. Twórcy koncepcji podatku od wartości dodanej: 1920 r. niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens przedstawia ideę udoskonalonego podatku obrotowego, 10 kwietnia 1954 r. Maurice Lauré francuski inżynier, dyrektor organu kontroli podatkowej przedstawia pełną koncepcję podatku VAT; uważany za ojca VAT.

10 Geneza VAT (2) Pierwsze próby neutralizacji efektu kaskady : Norwegia 1940 r. podatek od sprzedaży 10% z możliwością odliczenia podatku zapłaconego przez zbywcę, Francja 1948 r. wprowadzono system odrębnych podatków od sprzedaży, które nabywca mógł częściowo odliczyć od podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży. Japonia 1950 r. nieudana próba wprowadzenia VAT.

11 Wprowadzenie VAT 1967 r. UE I Dyrektywa VAT 1967 r. wprowadzenie VAT w Dani 1968 r. wprowadzenie VAT w RFN 1969 r. wprowadzenie VAT w Szwecji i Holandii 1971 r. wprowadzenie VAT we Francji 1980 r. wprowadzenie VAT w Meksyku 1986 r. wprowadzenie VAT w Chinach i Nowej Zelandii 1991 r. wprowadzenie VAT w Kanadzie 1993 r. wprowadzenie VAT w Polsce (PTiU)

12 VAT w liczbach 36 tyle było nowelizacji ustawy o VAT po 1 maja 2004 r. 3 średnia liczba nowelizacji rocznie 3000 średnia liczba indywidualnych interpretacji rocznie 113, 41 mld zł wpływy z VAT w 2013 r. 46% - udział VAT w dochodach budżetu państwa za 2013 r.

13 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 35 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.); wraz z aktami wykonawczymi (28 rozporządzeń); Dyrektywa 112 (2006/112/WE) z dnia r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

14 2. Cechy VAT

15 Cechy VAT VAT jest podatkiem pośrednim, obrotowym, zaliczanym do kategorii podatku od wartości dodanej (Value Added Tax) posiadającym następujące cechy: przerzucalność, wielofazowość podatku, potrącalność, powszechność opodatkowania, neutralność.

16 Przerzucalność Pomimo, iż podatek uiszcza sprzedawca towaru i usługi, będący podatnikiem formalnym, VAT obciąża ekonomicznie nabywcę (podatnik rzeczywisty), a zatem jego ciężar jest przerzucany na nabywcę. Jest to cecha charakterystyczna podatków pośrednich.

17 Przerzucalność w praktyce (1) Do obowiązków podatnika w związku ze sprzedażą towaru lub wykonaniem usługi należy m.in.: 1) ustalenie podstawy opodatkowania (art. 29 a i n.) podstawą opodatkowania (co do zasady) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, ( ) pozwala to na obliczenie wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

18 Przerzucalność w praktyce (2) 2) ustalić właściwą stawkę podatkową na podstawie art. 41 i n. tj.: czy znajduje zastosowanie: stawka podstawowa 22 (23)%, czy stawki obniżone 7 (8)% - towary i usługi wrażliwe społecznie załącznik nr 3 stawka obniżona 5% - nieprzetworzone i niskoprzetorzone produkty rolne załącznik nr 10, stawka 0% - eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

19 Przerzucalność w praktyce (3) 3) Obliczyć kwotę podatku PO x SP = P przy obliczaniu podatku należy dokonać podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 4) Obliczyć wartość sprzedaży brutto stanowiącą wartość sprzedaży netto powiększoną o kwotę podatku. W konsekwencji cena płacona przez nabywcę obejmuje wartość towarów i usług powiększoną o VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami (cena brutto).

20 Wielofazowość podatku Świadczy o tym, że jest on pobierany we wszystkich fazach obrotu gospodarczego (na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów oraz świadczenia usług) według tych samych zasad, bez względu na liczbę tych faz.

21 Wielofazowość podatku w praktyce Cecha ta wynika z całokształtu przepisów ustawy w szczególności zaś Działu II. Zakres opodatkowania. Art Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów na terytorium kraju; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

22 Potrącalność W każdej fazie odprowadza się podatek stanowiący różnicę pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem naliczonym w poprzedniej fazie obrotu; konstrukcja ta sprawia, iż w kolejnych fazach występuje element samokontroli podstawy opodatkowania. Nabywca, który jest podatnikiem czynnym VAT, nie jest zainteresowany zaniżeniem podstawy opodatkowania, albowiem obniża to wartość podatku naliczonego i zwiększa wysokość podatku do zapłaty.

23 Potrącalność tabela Wyszczególnienie I faza Laboratorium kosmetyczne II faza Handel hurtowy III faza Handel detaliczny Cena netto Podatek naliczony ,5 Podatek należny 23 34,5 46 Podatek do zapłaty 18 11,5 11,5 Cena brutto ,5 246

24 Potrącalność w praktyce (1) Prawo do obniżenia pod. należnego o pod. naliczony Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ( ). Prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. w praktyce prawo to realizowane jest w związku za samoobliczneniem podatku w okresach rozliczeniowych (miesiąc/kwartał art. 99 ust. 1-3) w ramach deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

25 Potrącalność w praktyce (2) Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony c.d. Kwotę podatku naliczonego stanowi w szczególności suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu (art. 86 ust. 2): nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczka/zadatek). Kwotę podatku należnego oblicza się od wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług (wartość sprzedaży netto).

26 Potrącalność w praktyce (3) Prawo do obniżenia podatku w przyszłych okresach/zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym Art W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do: obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

27 Powszechność Podatnikami są podmioty dokonujące czynności opodatkowanych niezależnie od statusu cywilnoprawnego, a także niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy są nieprofesjonalistami, objętymi definicją podatnika w ustawie o VAT. Co do zasady VAT jest naliczany od każdej umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług niezależnie od formy organizacyjno-prawnej i typu własności podatnika.

28 Powszechność w praktyce (1) Art Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

29 Powszechność w praktyce (2) Art Czynności określone w ust. 1 (tj. czynności opodatkowane) podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

30 Neutralność należy rozpatrywać w 4 kategoriach: charakteru cenotwórczego, liczby faz obrotu gospodarczego, wymiany w handlu zagranicznym i wewnątrzwspólonotowym, kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych

31 Brak charakteru cenotwórczego Podatek VAT nie zawiera elementu cenotwórczego w przypadku sprzedawców będących czynnymi podatnikami VATu. U podatnika jest on bowiem obciążeniem przejściowym przerzucanym na nabywcę. W konsekwencji powyższego rzeczywiste opodatkowanie dotyczy wyłącznie konsumpcji i na tym etapie uwidacznia się jego cenotwórczy charakter. Podatnikiem rzeczywistym jest: konsument płacący VAT w cenie towaru lub usługi, podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust zł).

32 Liczba faz obrotu Na wysokość opodatkowania w VAT-cie nie ma wpływu liczba faz obrotu gospodarczego, w przeciwieństwie do kaskadowych podatków obrotowych. Efekt ten zapewnia uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

33 Export/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów W przypadku eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów neutralność podatkową zapewnia stawka zerowa gwarantująca de facto eksporterowi lub dostawcy zwrot podatku naliczonego w cenie nabytego towaru podlegającego wywozowi. W fazie przywozu do państwa docelowego towar zostaje obłożony stawką obowiązującą w państwie, na terytorium którego został wwieziony towar.

34 Export/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w praktyce Polska Czechy Nadwyżka pomiędzy podatkiem należnym (0%) a podatkiem naliczonym (23%) 0% stawka podatku w eksporcie / wew.dost.tow. 0,00 PLN - podatek wliczony w cenę towaru na granicy 21% - stawka podatku w imporcie/ wew.nab.tow.

35 Export towarów w praktyce Art Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów ( ) pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Od dnia 1 lipca 2009 r. zgłoszenia celne do procedury wywozu mogą być składane w zasadzie wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem Export Control System zastępującego dokumenty SAD. Elektroniczny komunikat IE599 przesłany eksporterowi przez urząd celny jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium UE.

36 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w praktyce Art Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzw. ( ); 2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy ( ); 3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. WDT dokumentowana jest przez zgłoszenie do systemu Intrastat oraz przy pomocy innych dokumentów np. dokumentów przewozowych, przyjęcia tow. przez nabywcę (por. art. 42 ust. 11).

37 Import/wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów W przypadku importu towaru i wenwątrzwspólnotowego nabycia towaru neutralność podatku od towarów i usług przejawia się w opodatkowaniu wyłącznie fazy przywozu towaru według stawki obowiązującej dla danej grupy towarów w państwie docelowym. W ten sposób na cenę brutto towarów importowanych lub wwożonych w ramach wenwątrzwspólnotowego nabycia nie ma wpływu wysokość podatku w państwie pochodzenia.

38 Import/wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w praktyce Niemcy Polska Nadwyżka pomiędzy podatkiem należnym (0%) a podatkiem naliczonym (19%) 0% - stawka podatku w eksporcie /wew.dost.tow. 0,00 - podatek wliczony w cenę towaru na granicy 23% stawka podatku w imporcie/wew.nab.tow.

39 VAT a KUP W podatkach dochodowych wliczony w cenę należny podatek VAT co do zasady nie stanowi przychodu po stronie sprzedawcy ani KUP po stronie nabywcy. Wyjątkowo, jeżeli podatek naliczony nie może być odliczony od podatku należnego, podatek VAT traci neutralny charakter, albowiem zawarty w cenie nabytego towaru i usługi stanowi koszt uzyskania przychodu (np. przy zwolnieniu podmiotowym).

40 VAT a KUP w CIT (1) Art Do przychodów nie zalicza się: ( ) 9) należnego podatku od towarów i usług; ( ) Art Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 46) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: a) podatek naliczony: jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w tej części, w której ( ) nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, ( )

41 VAT a KUP w praktyce (2) wyr. NSA we Wrocławiu z r., I SA/Wr 3014/03 Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 PDOPrU organ podatkowy, stwierdzając, że należności z tytułu sprzedaży, którą od kontrahenta ma otrzymać podatnik, mieści się nieustalony przez niego należny podatek od towarów i usług, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów i usług, gdyż w przeciwnym razie - wbrew temu przepisowi - nastąpi opodatkowanie tego podatku podatkiem dochodowym".

42 Zalety VAT (1) VAT obciąża konsumpcję, a nie produkcję: zwiększa to poziom stabilności fiskalnej tj. zmniejsza wahania dochodów budżetowych różnych faz cyklu koniunkturalnego; VAT obciąża wartość dodaną, a nie dochód: wielkość wartości dodanej produktu jest w znacznym stopniu niezależne od aktualnego stanu koniunktury gospodarczej wpływy z VAT są stosunkowo mało wrażliwe na kryzysy gospodarcze.

43 Samokontrola: Zalety VAT (2) nabywca będący podatnikiem VAT we własnym interesie kontroluje zbywcę, aby cena ujawniona w fakturze odpowiadała rzeczywistej cenie; dla nabywcy zapłacony w cenie podatek jest podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu od podatku należnego Samoobliczenie: podatnik zobowiązany jest do obliczenia podatku w związku z dokonaniem sprzedaży podatnik składa deklaracje w okresach miesięcznych VAT-7 (art. 99 udt. 1) albo kwartalnych VAT 7K (art. 99 ust. 2) / VAT 7D (art. 99 ust. 3).

44 Wady VAT (1) Skomplikowana, niejasna wewnętrznie niespójna regulacja; ustalanie stawek oparte na klasyfikacji towarów i usług; wątpliwości interpretacyjnie, rozbieżne linie orzecznictwa, zmieniane interpretacje: po stronie podatnika - koszty związane z ewidencją podatkową i obliczeniem podatku, poddaniem się kontroli, oczekiwaniem na zwrot, ryzkiem niekorzystnych decyzji podatkowych; koszty te, ponoszone przez przedsiębiorców, wpływają na końcową cenę produktów i usług dla konsumenta; po stronie organów podatkowych - koszty kontroli i wymiaru wtórnego/zastępczego.

45 Wady VAT (2) Wyłudzenia zwrotu VAT: 0 stawka VAT umożliwia wyłudzanie nienależnych zwrotów tego podatku dla fikcyjnych transakcji karuzelowych : w skali całej UE wielkość tych wyłudzeń oceniana jest od 50 do 100 miliardów rocznie; w Polsce na mld zł. możliwość odliczenia pod. nalicz. od pod. należ. nakręca czarny rynek faktur kosztowych : metoda na niewykonaną usługę - art. 88 ust. 3a pkt. 4 lit. a), metoda na nieistniejący podmiot (tzw. słup/trup) art. 88 ust. 3a pkt. 1 lit. a).

46 3. Wspólny system podatku od wartości dodanej

47 Cel harmonnizacji Dyrektywa 112 Preambuła motyw 4 Realizacja celu zakładającego ustanowienie rynku wewnętrznego zakłada zastosowanie w państwach członkowskich ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych, które nie zakłócają warunków konkurencji ani nie utrudniają swobodnego przepływu towarów i usług. Niezbędna jest zatem taka harmonizacja ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych poprzez system podatku od wartości dodanej (VAT), która wyeliminuje, w miarę możliwości, czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

48 Podstawa traktatowa dla harmonizacji art. 113 TFUE Art Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno- Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

49 Prawo wtórne dyrektywy w sprawie VAT I dyrektywa VAT z 1967 r. - umożliwiła zastąpienie krajowych podatków pośrednich wspólnym systemem podatku VAT z możliwością odliczenia. II dyrektywa VAT z 1967 r. - uzupełnienie I dyrektywy w zakresie warunków stosowania, pozostawiała państwom członkowskim znaczną swobodę w wyborze środków. VI dyrektywa VAT - regulacja podstawowych elementów podatku, czyli: podmiotu i podstawy opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, mechanizmu odliczeń; Dyrektywa 112 od r. spaja tekst pierwotny z wprowadzonymi zmianami w jeden akt prawny.

50 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (1) Zasada opodatkowania w kraju przeznaczenia (obowiązująca pierwotnie): zaleta: przy wywozie towaru z kraju pochodzenia stosuje się stawkę zerową, a następnie nalicza się VAT ponownie w kraju przeznaczenia wg. stawek obowiązujących w kraju konsumenta końcowego; wady: przepływ towarów między państwami członkowskimi wymaga skomplikowanej dokumentacji; brak należytej kontroli przyczynia się do wyłudzeń zwrotu podatku w kraju pochodzenia.

51 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (2) Zasada opodatkowania w kraju pochodzenia (postul. przez Komisję w 1987 r. jako rozwiązanie docelowe): zaleta: podatek obliczany w kraju pochodzenia wg zasad i stawek tam obowiązujących; zasila budżet kraju pochodzenia; rozwiązanie korzystne dla państw o dodatnim bilansie handlowym tj. głównie dla Niemiec; wady: podatek dyskryminuje państwa o wysokim ujemnym bilansie handlowym np. państwa południa; rozwiązanie - utworzenie systemu rozliczeniowego w celu przesunięcia podatku VAT pobranego w kraju pochodzenia do kraju konsumpcji.

52 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (3) System przejściowy (obowiązujący): wszedł w życie w 1993 r. (dyrektywy 91/680/EWG oraz 92/111/EWG); zasadę kraju przeznaczenia stosuje się do transakcji z udziałem zarejestrowanych podatników VAT; zasada kraju pochodzenia ma zastosowanie do sprzedaży dla konsumentów końcowych: po zapłaceniu podatku VAT towary mogą być przewożone w Unii bez dodatkowych kontroli, opodatkowania i limitów kwotowych; podstawowe wyjątki: sprzedaż na odległość, nowe środki transportu.

53 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (4) Udoskonalenia systemu przejściowego: 2008 r. dyrektywa 2008/8/WE w sprawie miejsca świadczenia usług oraz dyrektywa 2008/9/WE w sprawie zwrotu podatku od wartości dodanej: podatek VAT od usług pomiędzy przedsiębiorstwami jest uiszczany co do zasady w kraju, w którym świadczona jest usługa; szybsze rozpatrywanie wniosków o zwrot VAT; wprowadzenie jednolitego numeru identyfikacyjnego VAT.

54 Zasady opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (5) Zasada nie dyskryminacyjnego obciążania podatkiem VAT (podobnie jak i innymi podatkami) towarów zagranicznych (pochodzących z innych państw członkowskich i spoza UE): produkty pochodzące z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu nie mogą być obłożone wyższym podatkiem VAT niż takie same produkty krajowe.

55 Stawki podatku VAT 1993 r. - dyrektywa 92/77/EWG wprowadziła minimalną stawkę podstawową w wysokości 15% oraz jedną lub dwie stawki obniżone, nie mniejsze niż 5% z weryfikacją co dwa lata (aktualnie do r.) r. i 1998 r. - Komisja zaproponowała wprowadzenie stawki maksymalnej w wysokości 25% (bezskutecznie) r. - załącznik III do Dyrektywy 112 zawiera listę towarów i usług, dla których kraje członkowskie mogą stosować stawkę obniżoną r. - dyrektywa 2009/47/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej wprowadza obniżone stawki w odniesieniu do pracochłonnych usług świadczonych lokalnie.

56 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (1) W przypadku niezgodności przepisów ustawy o VAT z Dyrektywą 112 podatnicy mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy pod 2 warunkami sformułowanymi w orzecznictwie TS: 1) przepis dyrektywy powinien mieć charakter bezwarunkowy (państwo członkowskie ma obowiązek go wprowadzić do krajowego ustawodawstwa) 2) przepis dyrektywy powinien być dostatecznie jasny (precyzyjny), by można go było zastosować bezpośrednio.

57 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (2) wyr. TS w sprawie Ursula Becker, 8/81 Zawsze w przypadku, gdy przepisy dyrektywy wydają się, jeśli chodzi o ich przedmiot, bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne, w braku przepisów wykonawczych przyjętych w ustalonym terminie, na przepisy te można powoływać się przeciwko wszelkim przepisom krajowym, które są niezgodne z dyrektywą lub w zakresie, w jakim przepisy te definiują prawa, które jednostki mogą przeciwstawiać państwu.

58 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (3) Organy podatkowe mogą również bezpośrednio stosować dyrektywę w takich sytuacjach, w których bezpośrednie stosowanie dyrektywy : nie prowadziłoby do ograniczenia praw podatników wynikających z krajowych przepisów lub nałożenia na nich dodatkowych obowiązków, prowadziłoby to do korzystnych dla podatników skutków.

59 Bezpośrednie i pośrednie stosowanie Dyrektywy 112 (4) wyr. TS w sprawie Kolpinguis Nijmegen, 80/86 Władze krajowe nie mogą powoływać się przeciwko jednostkom na przepis dyrektywy, którego obowiązkowa implementacja w prawie krajowym nie została jeszcze dokonana.

60 Orzecznictwo TK dot. wspólnego systemu VAT Wyrok TK z r., K 33/03. Przy konstrukcji wzorca konstytucyjności interpretacja (wykładnia) przyjazna prawu europejskiemu wymaga kierowania się dwoma wskazaniami: 1) wykładnię taką podejmować można pod warunkiem (i tylko wtedy), gdy prawo polskie nie wskazuje na wyraźnie odmiennie ujęcie problemu (strategii jego rozwiązywania), 2) w razie istnienia kilku możliwości interpretacyjnych, należy wybrać tę najbliższą dorobkowi wspólnotowemu (acquis communautaire).

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Zasiewska VAT PODSTAWOWE ZASADY I UJĘCIE W RACHUNKOWOŚCI

Katarzyna Zasiewska VAT PODSTAWOWE ZASADY I UJĘCIE W RACHUNKOWOŚCI Katarzyna Zasiewska VAT PODSTAWOWE ZASADY I UJĘCIE W RACHUNKOWOŚCI Warszawa 2012 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wstęp 9 Rozdział 1. Ogólne zasady i warunki opodatkowania podatkiem od towarów

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Prawo finansowe. Podatek od towarów i usług

Prawo finansowe. Podatek od towarów i usług Prawo finansowe Podatek od towarów i usług Rodzaje podatków obrotowych - powszechny podatek obrotowy - specjalny podatek obrotowy (obciążający wybrane dobra) - podatek obrotowy od przenoszenia wartości

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej

Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej Pojęcie harmonizacji podatkowej Zbliżanie ustawodawstw poszczególnych państw w celu regulacji regulacji dotyczących: - całego systemu podatkowego - poszczególnego

Bardziej szczegółowo

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r. Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie. Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania

VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie. Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania -4328-7 VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT Hanna Lubińska Biegły rewident, doradca Podatkowy Podatnik Art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54 poz. 535 ze

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG JEST PODATKIEM OBROTOWYM; PODATKI OBROTOWE (STANAMI FAKTYCZNYMI LUB PRAWNYMI) UZASADNIAJĄCYMI POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKACH OBROTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od towarów i usług mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.1027) od 1 października

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz Iwona Kaczorowska Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini Portal TaxFin.pl i Kancelaria Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini 40 h lekcyjnych 30 października 18 grudnia 2012 r., Warszawa Partnerzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo