Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN Kwiecień 2015 Nr 2/2015 (87) Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą Przewodnicząca Rady Gminy Irena Brol Wójt Gminy Rufin Majchrzyk

2 INFORMACJE W NUMERZE: 1. Z prac Rady Gminy str Zakaz palenia śmieci w piecach str Komunikat w sprawie rozliczenia str. 5 rocznego podatku dochodowego 4. Koncert charytatywny str Głodni sukcesu str Naszo wilijo str DH Zielone Pióro Zimowisko str. 7 w Kokotku 8. To już 25 lat... str Jasełka po śląsku str Ferie w GOK i Bibliotece str Najlepszy czytelnik biblioteki str. 10 w 2014 roku 12. Bal karnawałowy str. 11 przedszkolaków 13. Jak wywalczyć sto procent? str Szkolny dzień profilaktyki str Siatkówka powiat str Szachowe Mistrzostwa str. 13 Gminy Boronów 17. TKKF Dzielnicowy Turniej PN str TKKF turniej zakładów pracy str. 15 halówka Z PRAC RADY GMINY O d o s t a t n i e j i n f o r m a c j i w biuletynie odbyły się trzy sesje Rady Gminy w Boronowie. Na sesji w dniu r. podjęto uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy i tak przewodniczącymi zostali: ź Komisja Rewizyjna - Jolanta Sierańska ź Komisja Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji i Rozwoju Gminy - Marian Ślęzok ź Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Paweł Sukiennik ź K o m i s j a Z d r o w i a i S p r a w Społecznych - Irena Czernecka ź K o m i s j a B e z p i e c z e ń s t w a, Infrastruktury, Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Henryk Ledwoń W związku z rozpoczęciem VII kadencji Rady Gminy w Boronowie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Boronowie oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Boronowie oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Boronowie. Odbyła się również dyskusja nad projektem budżetu na 2015 r. Na sesji r. podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. Dochody zostały zaplanowane w wysokości zł, wydatki zł. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne to kwota zł. Stanowi to 15,8% budżetu i są to tylko środki własne nieuwzględniające ś r o d k ó w z e w n ę t r z n y c h pozyskiwanych sukcesywnie w miarę ich pojawiania się. Między innymi ze środków zewnętrznych będzie finansowana w przeważającej części budowa nowej oczyszczalni ścieków, której koszt wyniesie 7-8 milionów zł. W najbliższym czasie zostaną również podjęte rozmowy z nowym Prezesem WFOŚ na temat dofinansowania tej ogromnej jak na naszą Gminę, lecz niezbędnej inwestycji. W 2015 r. realizowane będą m.in. następujące zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa ulicy Dworcowej, Ligonia, Ogrodowej i Wojska Polskiego na kwotę zł. Środki przeznaczone z budżetu gminy to zł, natomiast dotacja z b u d ż e t u p a ń s t w a w y n o s i zł. Prace w toku. 2. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic: Wolności i Wojska Polskiego na kwotę zł. Plac zabaw-oddanie do użytku na początku lipca 2015 roku. 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ulicy Poprzecznej w Boronowie projekt. 4. Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka projekt. 5. B u d o w a o ś w i e t l e n i a n a ul. Sportowej - projekt. 6. Odwodnienie ul. Różanej w Hucisku - projekt. 7. R o z b u d o w a k a n a l i z a c j i n a ul. Wolności - projekt. Budżet został przyjęty 10 głosami "za", dwóch radnych się wstrzymało, a trzech było przeciwnych. Na sesji została również podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za mieszkańca. W z w i ą z k u z t y m, ż e p o przeprowadzonym przetargu o 40% wzrosła cena usługi oferowanej przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz śmieci z naszej gminy, koniecznym stało się ustalenie nowych stawek. Po dyskusjach na forum Komisji oraz Rady Gminy przyjęto wydaje się najbardziej optymalny wariant. I tak za odpady nieselektywne ustalono kwotę 15 zł za mieszkańca. J e ś l i z a ś o d p a d y s ą z b i e r a n e i odbierane w sposób selektywny to opłaty wynoszą: ź 8 zł miesięcznie od mieszkańca dla kolejno trzech osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, ź 6 zł miesięcznie od mieszkańca dla czwartej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym. P o d j ę t o r ó w n i e ż u c h w a ł ę w s p r a w i e p r z y s t ą p i e n i a d o sporządzenia zmiany miejscowego p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego obszarów położonych przy drodze biegnącej do Koszęcina i do Częstochowy (strona prawa) G m i n a p o s i a d a t a m d z i a ł k i przeznaczone do sprzedaży, jednak aktualne zapisy w planie odstraszają 2

3 potencjalnych inwestorów. Wójt jak i Rada Gminy jest zainteresowana pozyskaniem inwestorów mających na celu ulokowanie u nas swojego biznesu, a co za tym idzie zasilającego budżet oraz dającego nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Jest to jeden z priorytetów. Jednak przy ocenie potencjalnego inwestora i jego planów efekt ekonomiczny nie jest najważniejszy. Mając na uwadze ulokowanie naszej gminy w tak atrakcyjnym turystycznie miejscu naszego regionu, kierując się zdaniem m i e s z k a ń c ó w, m u s i m y p r z e d e wszystkim brać pod uwagę wpływ potencjalnego biznesu na środowisko i ewentualne zagrożenia z tego płynące. Z tego też powodu nie powstanie u nas żadne składowisko śmieci czy inna inwestycja zagrażająca zdrowiu i k o m f o r t o w i b e z p i e c z e ń s t w a mieszkańców. Pojawiające się ostatnio nieprawdziwe informacje budzą n i e p o t r z e b n e e m o c j e n i c z y m nieuzasadnione w świetle zaistniałych faktów. Na sesji r. podjęto m.in.uchwały o udzieleniu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boronowie oraz uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu INFORMACJE zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 3-go M a j a, Wo j c i e c h a K o r f a n t e g o i Poprzecznej w Boronowie. Przypominamy, że pełne teksty wszystkich uchwał są dostępne na tablicy Urzędu Gminy oraz stronie internetowej gminy Boronów. Zapraszamy również na stronę BIP Boronów. Witold Stawiarz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakaz palenia liści, wypalania traw oraz palenia śmieci w piecach!!! Urząd Gminy w Boronowie przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci zarówno w piecach i kotłowniach domowych, jak i na wolnym powietrzu. Podczas spalania odpadów wytwarzają się bowiem silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. P r z y p o m i n a m y, ż e w d o m o w y c h p i e c a c h i kotłowniach można spalać tylko: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod w a r u n k i e m, ż e n i e s ą zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory i korka, papier, tekturę i karton. Jednocześnie informujemy, ż e n a t e r e n i e n a s z e j g m i n y obowiązuje także zakaz palenia pozostałości roślinnych tj. liści i traw. P r a w i d ł o w y m s p o s o b e m pozbywania się tzw. odpadów zielonych jest ich kompostowanie na t e r e n i e w ł a s n e j p o s e s j i l u b przekazywanie firmie odbierającej odpady. Za palenie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a więc np. w domu lub na podwórku grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Spalanie śmieci karane jest mandatem do 500 zł albo przez sąd grzywną nawet do zł. Dorota Wilczek WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Urząd Gminy informuje, iż w miesiącu marcu, w dniach (poniedziałek i wtorek przed Świętami Wielkanocnymi) z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny sprzed posesji. Szczegóły dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych. OGŁOSZENIE USC Pary małżeńskie, które w 2015 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a ślub zawierały na terenie innego urzędu proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty w USC Boronów, pokój nr 2 do dnia r., tel wew

4 INFORMACJE W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia się z podatku za rok 2014 Urząd Skarbowy w Lublińcu przesłał do Urzędu Gminy w Boronowie przydatne informacje, z których kilka zamieszczamy na łamach Biuletynu. Więcej na temat sposobu rozliczenia można znaleźć na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń. W Urzędzie Gminy w Boronowie można również pobrać formularze PIT. UWAGA KASA W URZĘDZIE SKARBOWYM W LUBLIŃCU JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OGŁOSZENIE!!! Urząd Skarbowy w Lublińcu w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych oraz udzielania informacji w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. będzie czynny: w godzinach

5 INFORMACJE KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU W SPRAWIE ROZLICZENIA ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 ROK Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że obowiązują następujące formularze zeznań podatkowych za 2014 r.: PIT-36 (20), PIT-36L (10), PIT-37 (20), PIT-38 (10), PIT-39 (6) oraz załączniki, tj.: PIT/0 (20), PIT/D (24), PIT-M (6), PIT-B (13), PIT-Z (5), PIT/ZG (5) Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek, nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, nie obniżali dochodów o straty z lat ubiegłych oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody/dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularze PIT-36 i PIT-37 p r z e z n a c z o n e s ą z a r ó w n o d l a podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z m a ł ż o n k i e m a l b o w s p o s ó b przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. F o r m u l a r z P I T- 3 6 L j e s t przeznaczony dla prowadzących działalność gospodarczą lub działy s p e c j a l n e p r o d u k c j i r o l n e j opodatkowane wg stawki 19%. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia papierów w a r t o ś c i o w y c h, p o ż y c z o n y c h papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów ( a k c j i ) w s p ó ł k a c h m a j ą c y c h osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż p r z e d s i ę b i o r s t w o l u b j e g o zorganizowana część. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 XII 2008 r. opodatkowanych zgodnie z art. 30e ustawy tj. wg stawki 19%. Zeznanie podatkowe za 2014 rok składa się do dnia 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2014 roku. Formularze zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT- 39 wraz z załącznikami są dostępne w holu budynku Urzędu Skarbowego. Wzory wszystkich formularzy zeznań podatkowych udostępnione są w h o l u U r z ę d u S k a r b o w e g o w L u b l i ń c u o r a z n a s t r o n a c h internetowych: Ministerstwa Finansów pod adresem: Izby Skarbowej w Katowicach pod adresem: Wypełnione zeznania podatkowe przyjmowane są w siedzibie Urzędu S karbowego w w yznaczonych stanowiskach. Punkty przyjęć zeznań czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do , a w czwartki w godz do W dniach 29 i 30 kwietnia 2015 roku punkty przyjęć zeznań czynne są w godz. od 7.00 do Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie r o z l i c z e n i a r o c z n e g o p o d a t k u dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów centrala (034) oraz (034) codziennie w godzinach od 7.00 do a w czwartki od godziny 7.00 do Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat podatku za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku ponoszą podatnicy. Z w r o t n a d p ł a t y p o d a t k u dochodowego od osób fizycznych następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w jednej z trzech form: - na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym, - w kasie urzędu (w tej sytuacji istnieje k o n i e c z n o ś ć s t a w i e n i a s i ę w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty), - przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu). W p ł a t n a l e ż n e g o p o d a t k u dochodowego za 2013 rok można dokonywać w k a s i e U r z ę d u S k a r b o w e g o w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego: NBP O/O KATOWICE Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w formie elektronicznej i zachęca do jej stosowania. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do , a w czwartki w godz do

6 KULTURA KONCERT CHARYTATYWNY Dawno w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie nie goszczono takich tłumów, jak podczas koncertu charytatywnego, który odbył się 8 m a r c a r o k u. P o w o d e m zorganizowania koncertu Kobieta pół żartem, pół serio był nie tylko Dzień Kobiet, celem jego była zbiórka datków na leczenie małego Mikołajka. Mieszkańcy i goście spoza naszej gminy okazali się ludźmi o wrażliwych duszach i szerokim geście, otworzyli nie tylko serca, ale i portfele, bowiem zbiórka datków zbieranych przez harcerzy przekroczyła oczekiwania organizatorów. Gdy na scenie sali widowiskowej p r e z e n t o w a l i s w e z d o l n o ś c i członkowie zespołów wokalnych, soliści, chór szkolny i recytatorzy przygotowani przez panią Agatę Kudlek Domagałę, harcerze z d r u ż y n y Z i e l o n e p i ó r a z opieczętowaną puszką zbierali dowody wrażliwości i solidarności ludzkiej, a była ona ogromna zebrano bowiem ,20 zł. Koncert miał bardzo ciekawy scenariusz, składał się ze znanych i lubianych piosenek, których tematem była kobieta, kobiecość i kobiecy punkt rozumienia świata oraz strofy poetów o podobnej tematyce wszystko to inkrustowane zabawnymi dialogami o kobietach. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu, wzięli w nim udział należy się wielkie podziękowanie, ale największe p o d z i ę k o w a n i e p o w i n n o b y ć skierowane do tych, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi i wrzucali pieniądze do puszki. Obecność Mikołajka, wraz z rodzicami na naszym koncercie, była dla nas bardzo wielkim zaszczytem. Dziękujemy z całego serca za Waszą obecność. Po zakończonym koncercie wzruszeni rodzice małego Mikołajka podziękowali osobiście wszystkim zgromadzonym za ich dobroć. Jeszcze raz dziękujemy Wam Mieszkańcy Boronowa i Goście przybyli na Koncert. Zdjęcia z koncertu tradycyjnie w g a l e r i i n a s t r o n i e - A. Matysiakiewicz 6

7 KULTURA GŁODNI SUKCESU Członkowie Studia Teatralnego Pod reflektorami zakwalifikowali się do I Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych PROSCENIUM w Siemianowicach Śląskich. Już kwalifikacja do festiwalu jest pewnym sukcesem, albowiem aby zostać zaproszonym do prezentacji należało wysłać do organizatorów płytę z zarejestrowanym spektaklem i przejść sito wstępnej selekcji. Młodzi aktorzy 9 marca pokazali na scenie spektakl Zemsta na podstawie A. Fredry, na wyniki rywalizacji muszą trochę poczekać, w f e s t i w a l u w z i ę ł o u d z i a ł 11 wyselekcjonowanych zespołów z dużych miast, a jurorzy wydawali się wnikliwi i profesjonalni. A. Matysiakiewicz POD EGIDĄ GOK NASZO WILIJO 6 stycznia na scenie sali widowiskowej naszego Ośrodka gościliśmy zespół Vajra Con Trios z repertuarem kolędowym. Profesjonalni artyści z towarzyszeniem zespołu wykonali tradycyjne kolędy w śląskim zaśpiewie. Szkoda tylko, że mieszkańcy wybrali w tym dniu telewizję, a nie koncert. 28 DH ZIELONE PIÓRA ZIMOWISKO W KOKOTKU W dniach lutego harcerze z B o r o n o w a s p ę d z i l i c z a s n a zimowisku w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Tym razem tematyka zajęć skupiała się wokół morza, statków i... piratów. Uczestnicy mieli za zadanie wymyśleć nazwę dla swojego statku, stworzyć flagę oraz stroje tematyczne. Na zimowisku uczestniczyło w sumie ponad 30 osób, w tym również harcerze z zaprzyjaźnionej 28 Drużyny Starszoharcerskiej z Lublińca. W czasie pobytu dzieci i młodzież pogłębiały swoje umiejętności w wiązaniu węzłów, malowaniu czy śpiewaniu harcerskich piosenek. Jednak zimowisko nie byłoby zimowiskiem bez zabaw ze śniegiem na dworze i gier nocnych. Podczas gry trzeba było wykazać się wiedzą z różnych dziedzin jak np. udzielanie p i e r w s z e j p o m o c y c z y rozszyfrowywanie alfabetu Morse'a. Biwak zimowy zakończył się po porządkach i niedzielnym śniadaniu. Dh. Marta Klein 7

8 KULTURA TO JUŻ 25 LAT i 16 stycznia odbyły się przesłuchania Regionalnego Konkursu Kolęd. Jury, któremu przewodniczył Pan Janusz Yanina Iwański - muzyk, kompozytor, członek zespołu Maanam i projektu Sojka-Yanina wraz z Janiną Kessner - pedagogiem i Tadeuszem Pałką - dziennikarzem muzycznym, menagerem kultury, oceniło 58 w y k o n a w c ó w z g ł o s z o n y c h d o p r z e s ł u c h a ń i w y b r a ł o t y c h najlepszych. W kat. do 7 lat: I miejsce - Paweł Klyta, Przedszkole w Lubszy; II miejsce - Nadia Kaszuba, Knurów; III miejsce - Eliza Pabiś, GOK Wręczyca Wielka; w kat.7-9 lat: I miejsce - Zuzanna Janus, Woźniki; II miejsce - Marcelina Caban, SP w Nieradzie; III miejsce - Zuzanna Laureaci kat Laureaci kategoria dorośli B r y k, P M D K i m. H. J o r d a n a w Tarnowskich Górach; wyróżnienia: Nadia Gołda - GOK Mykanów; Justyna Piełot - GOK Boronów, kat lat: I miejsce - Izabela Szulc, Zespół Szkół w Czarnym Lesie; II miejsce - Natalia Topczewska, Częstochowa; III miejsca ex-aequo: Julia Plaza - GOK Boronów i Bartłomiej Kaszuba - Knurów; kat lat: I miejsce - Aleksandra Orłowska PMDK im. H. Jordana w Tarnowskich Górach; II miejsca exaequo: Karina Bryła GOK Wręczyca Wielka i Katarzyna Chrząstek - Gimnazjum w Konarach; III miejsca ex-aequo: Zuzanna Brol, Gimnazjum Boronów; Alicja Szulc - GOK M y k a n ó w ; w y r ó ż n i e n i a : Paweł Bagrincew - Gimnazjum Koncert Galowy Laureatów w Konopiskach i Kinga Hyra - GOK Wręczyca Wielka; kat lat: I miejsce - Adrianna Wójcikowska; MDK w Katowicach; II miejsce - J u s t y n a B o r o w i k, L O i m. M. Kopernika w Częstochowie; III miejsca: Aleksandra Rój; MOPT D ą b r o w a G ó r n i c z a i S y l w i a Majchrzak-Poraj. W kategorii dorosłych: I miejsce - Damian Hyra, GOK Wręczyca Wielka; II miejsce - Adam Sikorski, GOK Mykanów; III miejsce - Agnieszka Ulfik, GOK Boronów. Koncert Galowy Laureatów odbył się 25 stycznia w naszym Parafialnym K o ś c i e l e. S k ł a d a m s e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i a : K s i ę d z u P r o b o s z c z o w i z a p o m o c p r z y organizacji Koncertu i ufundowanie nagrody dla Julii Plaza, Wójtowi Gminy za objęcie patronatem konkursu i ufundowanie nagrody dla Adrianny Wójcikowskiej z MDK w Katowicach, sponsorom: Prezesowi firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. Edwardowi Hucz za ufundowanie nagrania DVD dla wszystkich laureatów, Państwu Anecie i Adamowi Brol za nagrody rzeczowe dla laureatów. Dziękuję Pani Jolancie S i e r a ń s k i e j z a p r o f e s j o n a l n e poprowadzenie gali, Panu Pawłowi Sukiennikowi za kompozycję fanfar na ten szczególny koncert, Panu Alojzemu Moj za zdjęcia. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom i gościom za liczne przybycie. 8

9 KULTURA JASEŁKA PO ŚLĄSKU W niedzielę 18 stycznia o godzinie dzieci z Przedszkola Prywatnego Krzyś w Boronowie wykonały w sali G m i n n e g o O ś r o d k a K u l t u r y w B o r o n o w i e p r z e d s t a w i e n i e jasełkowe. Okazja była wyjątkowa, gdyż jasełka zostały połączone z Dniem Babci i Dziadka. Na sali pojawili się wszyscy zaproszeni goście. Szacuje się, że tego popołudnia w GOK-u znajdowało się ok. 350 osób. Jasełka były niezwykłe, gdyż w tym roku zostały w całości przygotowane w gwarze śląskiej. Na scenie zaprezentowały się wszystkie dzieci z przedszkola, również te niepełnosprawne. Chociaż tak wielka publika mogła okazać się bardzo tremująca, mali aktorzy spisali się świetnie. Wszystkie przedszkolaki wyrecytowały pięknie swoje kwestie i zaśpiewały piosenki, kolędy i pastorałki. Jako że występ był dedykowany babciom i dziadkom, d z i e c i p o d z i ę k o w a ł y s w o i m najbliższym za ich miłość i wsparcie recytując okolicznościowe wiersze. Dzieci za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po występach mali artyści wręczyli swoim dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki oraz prezenty ze słodkościami. Na sali obecni byli właściciele Przedszkola Prywatnego Krzyś państwo Janina i Roman Czornik, dyrektor przedszkola pani Jolanta S i e r a ń s k a o r a z c a ł e g r o n o pedagogiczne. Na zakończenie występu właściciel placówki, do której uczęszczają mali aktorzy, pan Roman Czornik serdecznie podziękował wszystkim za przybycie. Dzieciom za ich piękny występ i zaangażowanie, nauczycielom za ich starania i wkład w przygotowanie tego spotkania oraz wszystkim zaproszonym gościom za tak liczne przybycie, że aż GOK "pękał w szwach". Dajana Jagusiok FERIE W GOK I BIBLIOTECE Okres ferii był dla naszych milusińskich bardzo pracowity. Spotykaliśmy się na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. 11 lutego nasi milusińscy mieli możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym "Warkocz Królewny Wisełki". Podczas ferii w Bibliotece najmłodsi czytelnicy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach literacko-plastycznych. Z oferty skorzystało troje dzieci, było nas mało, ale nie zabrakło dobrego humoru i wesołej zabawy. W części literackiej zajęć dzieci wysłuchały wierszy, bajek i opowiadań związanych z zimą. Część plastyczna to wyklejanie, wycinanie, tworzenie kartek walentynkowych. Nie zabrakło też zabaw rozwijających pamięć. Janina Matjeka 9

10 KULTURA / STOWARZYSZENIA NAJPILNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI W 2014 ROKU Znamy już wyniki konkursu na Najpilniejszego Czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej. Konkurs, którego celem jest promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką, skierowany jest do czytelników tych najmłodszych i młodzieży w wieku gimnazjalnym. Po analizie kont czytelniczych wyróżniono czytelników, którzy w okresie od stycznia 2014 do końca grudnia 2014 przeczytali największą liczbę książek. W kategorii wiekowej do lat 7 najwięcej książek przeczytała Nadia Brzozowska, w kategorii wiekowej do lat 10 najwięcej przeczytały: Aleksandra Mika i Nikola Janikowska. W kategorii wiekowej do lat 13 wyróżniono Wiktorię Lisek. Dziewczyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Janina Matjeka NASZE SUKCESY ź Nikola Gorzelak zdobyła wyróżnienie w międzypowiatowym konkursie plastycznym na kartkę walentynkową organizowanym przez GCKiR w Konopiskach. ź Martyna Wojsyk zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Mikrofon" organizowanym przez DK w Radomsku. ź Nagranie DVD spektaklu "Zemsta" Studia Teatralnego "Pod Reflektorami" działającego przy GOK zakwalifikowało się do Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnego "PROSCENIUM" w Siemianowicach Śląskich. LUDOWY KLUB SPORTOWY JEDNOŚĆ BORONÓW Ludowy Klub Sportowy Jedność Boronów KRS LKS JEDNOŚĆ Boronów prosi mieszkańców Gminy o przekazanie 1% podatku na rzecz klubu. Pozyskane środki są wykorzystywane do finansowania szkolenia dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Jako organizacja pożytku publicznego otrzymujemy 100% przekazanej kwoty. Na stronie internetowej klubu dostępna jest wersja on line programu e-pity 2013 z opcją przekazania 1% na wskazany cel szczegółowy. Za otrzymane środki w imieniu zarządu i swoim serdecznie dziękuję. Prezes Krzysztof Romańczyk 10

11 Stowarzyszenie dla Boronowa posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję, by z wpłat pochodzących z 1% podatku sfinansować częściową modernizację sprzętu komputerowego szkoły. Z pozyskanego ostatnio 1% podatku w kwocie 8.538,60 zł zakupiono monitor interaktywny o przekątnej obrazu 65', który został zainstalowany w pracowni komputerowej szkoły podstawowej. Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia dla Boronowa serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w poprzednich latach przekazały 1 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszą organizację podajemy: Numer KRS: Zachęcamy do podzielenia się 1% podatku dochodowego ze Stowarzyszeniem dla Boronowa. Serdecznie dziękujemy! STOWARZYSZENIA / SZKOŁA STOWARZYSZENIE DLA BORONOWA 1% PODATKU 2015 WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE 17 lutego br. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Bal Karnawałowy dla przedszkolaków. Dla dzieci to długo wyczekiwany, niezwykły dzień, który dostarcza im w i e l u p r z e ż y ć i r a d o ś c i. W karnawałowo ubranej na tę okazję sali gimnastycznej pojawiały się kolorowe postaci. Dzieci przebrane za bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, biedronki, tancerki, kotki, diabełki, piraci, żołnierze, pojawiła się także Chinka, Indianka, Słowianka, syrena... nie sposób wymienić tych wszystkich postaci. Zabawę w tym roku prowadziły wychowawczynie, które także tego dnia przebrały się w karnawałowe stroje. Wystrój sali i skoczna, rytmiczna muzyka wprowadziły uczestników w radosny nastrój oraz zachęcały wszystkich do wesołej zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Wychowawczynie B.Oskiera, E. Walenta, B. Kostyra 11

12 SZKOŁA / SPORT JAK WYWALCZYĆ STO PROCENT? O d p o w i e d ź n a t o n i e c o zaskakujące pytanie zna uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych Paulina Kędzia. Uczennica pokonała konkurentów z całego województwa śląskiego i z d o b y ł a t y t u ł l a u r e a t a W o j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego corocznie przez Ś l ą s k i e K u r a t o r i u m O ś w i a t y w Katowicach. P a u l i n a m o ż e ś w i ę t o w a ć p o d w ó j n i e w y g r a n a w e wspomnianym konkursie zwalnia ją z przystępowania do Sprawdzianu S z ó s t o k l a s i s t y, k t ó r y j e s t obowiązkowy dla każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. Wynik naszej uczennicy jest już ustalony 100%! SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI Dnia 20 lutego 2015 roku w ZPO odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki, którego hasło brzmiało Edukacja cenniejsza niż złoto. Spotkania odbyły się w trzech grupach wiekowych. Dla grupy najmłodszej przedstawienie związane z tematyką dnia przygotowali uczniowie z klasy 2 a. Uczniowie klas 4-6 SP sprawdzili swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej, natomiast uczniowie gimnazjum przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne na w/w temat. W szkolnym konkursie zwyciężyła klasa 6aSP i 2aG. Myślę, że założone cele Szkolnego Dnia Profilaktyki zostały w dużej mierze osiągnięte. Organizator - Gabriela Mercik BRAWO SIATKARKI GIMNAZJALISTKI Z BORONOWA II MIEJSCE W POWIECIE 25 lutego 2015 r. w Boronowie odbył się Finałowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum o Mistrzostwo Powiatu Lublinieckiego Nasze siatkarki wywalczyły II miejsce i zdobyły tytuł wicemistrza powiatu. Turniej rozgrywano w dwóch grupach systemem każdy z każdym, następnie rozgrywano półfinały i finały. Zespół z Boronowa wygrał w swojej grupie wszystkie mecze. Pokonał gimnazjum z Kochanowic 2-1, gimnazjum z Koszęcina i Strzebinia po 2-0. W półfinale pokonał 2-1 szkołę z Lubecka. W finałowej potyczce nasze dziewczęta nie dały rady drużynie gimnazjum nr 1 z Lublińca i uległy 2-0. Naszą drużynę tworzą uczennice klas sportowych: Aneta Brol, Zuzanna Brol, Marta Grobara, Angelika Pluszczok, Ewelina Ptak, Natalia Polk oraz kapitan zespołu - Milena Miller (wszystkie z klasy 3A), ponadto 12 Wiktoria Lisek, Emilia Wysocka, Bożena Bartosik (uczennice klasy 1A) oraz Natalia Bartosik i Julia Lisczyk (obie z klasy 2A). Teraz przed naszą drużyną trudniejsze zadanie, ponieważ walczyć będą w mistrzostwach regionu t a r n o g ó r s k o - l u b l i n i e c k i e g o. Trzymamy kciuki. Klasyfikacja finałowa: 1 miejsce - Gimnazjum nr 1 Lubliniec 2 miejsce - Gimnazjum Boronów 3 miejsce - Gimnazjum Lubecko 4 miejsce - Gimnazjum Strzebiń 5-6 miejsce - Gimnazjum nr 2 Lubliniec/Gimnazjum Kochanowice 7-8 miejsce - Gimnazjum Woźniki/Gimnazjum Koszęcin

13 SPORT Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF XVIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów W sobotę 21 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się 18 Turniej Szachowy im. Zenona Janika o Mistrzostwo Gminy Boronów. Głównym organizatorem zawodów był Klub TKKF Boronovia, przy współudziale Urzędu Gminy Boronów. Podczas rozpoczęcia zawodów minutą ciszy uczczono pamięć wielkiego miłośnika szachów niedawno zmarłego Jana Zająca, który wielokrotnie uczestniczył z sukcesami w naszych zawodach. W zawodach uczestniczyło 22 miłośników królewskiej gry w czterech kategoriach: open, boronowianin, gimnazjalista, szkoła podstawowa. Grano systemem szwajcarskim, a w szkole podstawowej każdy z każdym. XVIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów im. Zenona Janika Boronów - 21 luty 2015 Klasyfikacja końcowa: SENIORZY: 1. Płonka Mateusz (Kalety) 2. Machnik Łukasz (Kochanowice) 3. Klama Andrzej (Lubliniec) 4. Stawiarz Paweł (I m. boronowianin) 5. Duda Mateusz (Konopiska) 6. Wojtkowiak Damian ( II m. boronowianin) 7. Majchrzyk Rufin ( III m. boronowianin) 8. Malcher Aleksander (IV m.) 9. Małysa Bartek (V m.) 10. Brzęczek Daniel (VI m.) 11. Wojtkowiak Marek (VII m.) 12. Staszczak Wojciech 13. Majchrzyk Mateusz (VIII m.) 14. Rymarczyk Andrzej (IX m.) 15. Piłot Krzysztof (X m.) 16. Stawiarz Witold (XI m.) Wśród seniorów - kategoria open - I miejsce wywalczył Mateusz Płonka z Kalet, II miejsce zdobył reprezentant Kochanowic Łukasz Machnik, a III l o k a t ę z d o b y ł A n d r z e j K l a m a z Lublińca. Najlepszym szachistą z gminy Boronów został Paweł Stawiarz (4 miejsce w całym turnieju). Na 7 miejscu zawody ukończył wójt gminy Rufin Majchrzyk (III lokata w kategorii boronowianin). Zaciętą rywalizację stoczyli g i m n a z j a l i ś c i. K l a s y f i k a c j ę gimnazjalną wśród chłopców wygrał Bartek Małysa (klasa 1a) przed Danielem Brzęczkiem i Krzysztofem Piłotem (klasa 3a). W kategorii szkoły podstawowej wygrał Mateusz Tomalka, II miejsce wywalczył Wojtek Potempa, a trzecie Dawid Adamek, IV lokatę zdobył najmłodszy szachista zawodów - Oliwer Swatek. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej walczyli również o nominacje do reprezentowania szkoły ZPO w zawodach powiatowych. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody - najlepsi p u c h a r y, s t a t u e t k i i m e d a l e. Zawodników dekorował wójt gminy Boronów - Rufin Majchrzyk oraz główny sponsor imprezy - prezes Megaset - Andrzej Rymarczyk. Zawodnicy zostali posileni pysznym bigosem oraz napojami i pączkami. Uczestnicy zawodów chętnie rozmawiali posunięciach, roszadach na szachownicy i umawiali się na kolejne zawody szachowe. Opracował: Jarosław Sobol GIMNAZJUM: 1. Małysa Bartosz 2. Brzęczek Daniel 3. Piłot Krzysztof SZKOŁA PODSTAWOWA: 1. Tomalka Mateusz 2. Potempa Wojtek 3. Adamek Dawid 4. Swatek Oliwer (najmłodszy uczestnik) 13

14 SPORT Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF Boronovia Boronów DZIELNICOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BORONÓW 1 lutego 2015 r. w hali sportowej ZPO Boronów odbył się Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Boronów. Organizatorem turnieju był Klub TKKF Boronovia w Boronowie. W zawodach uczestniczyły cztery zespoły: Piosek, Leśna, Sportowa i Wojska Polskiego. Grano systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Najlepszym zespołem okazała się drużyna z ulicy Leśnej. Wygrała wszystkie spotkania i bezapelacyjnie zdobyła I miejsce. Zacięta walka toczyła się o II miejsce, gdzie zespoły z ulicy Wojska Polskiego i Sportowej uzyskały ten sam bilans punktowy. Dopiero stosunek większej ilośći zdobytych bramek zdecydował o kolejności i tak II miejsce zdobyła ulica Sportowa, a III z Wojska Polskiego. Na IV miejscu zawody ukończył zespół z Piosku. Wybrano najlepszego zawodnika turnieju, którym okazał się najlepszy strzelec zawodów-zdobywca 10 bramek - Karol Ślęzok. Najlepszym bramkarzem został Ryszard Zok. Obaj piłkarze grali w zespole Leśna. Zwycięzców dekorowali pucharami i medalami wójt gminy Rufin Majchrzyk i prezes TKKF Boronovia - Zbigniew Ormańczyk. Klasyfikacja końcowa: 1. Leśna 2. Sportowa 3. Wojska Polskiego 4. Piosek Najlepszy zawodnik Najlepszy strzelec Najlepszy bramkarz - Karol Ślęzok - Karol Ślęzok (10 bramek) - Ryszard Zok 14

15 SPORT Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno-Sportowy w Boronowie ZPO Boronów PIŁKA NOŻNA HALOWA W sobotę 13 grudnia 2014 r. w hali sportowej Gimnazjum w Boronowie odbył się coroczny Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów Pracy. W tym roku w zawodach, których głównym organizatorem był Klub TKKF Boronovia wystartowało sześć zespołów. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach eliminacyjnych, a następnie rozegrano mecze o miejsca. I miejsce wywalczyła ekipa pod n a z w ą S t u d e n c i, k t ó r z y powtórzyli zeszłoroczny triumf i w finałowym meczu pokonali drużynę O l d B o y s 3-2. D r u ż y n ę Studentów reprezentowali: M. B ą k, S. B a r d z i ń s k i, M. Majchrzyk, K. Kasprzak, M. L i s c z y k, M. G i b a s. W półfinałowym meczu o awansie decydowały rzuty karne, które lepiej wykonywał zespół Old Boys (J. Klama, R. Jaksik, D. Golek, A. Tyrała, W. Żuk, G. Pacud, T. Gatys, M. Ślęzok). III miejsce zdobyła drużyna firmy Hucz ( K. Musik, S. Pasieka, Ł. Kowalkowski, M. Lamch, W. Pycha, T. Wójcik, P. Jędrzejczyk, M. Lemp, M. Matke, Ł. Kałbziński, Ł. K a r m o l i ń s k i ), p o k o n u j ą c strażaków z OSP (B. Ślęzok, P. i M.Bralich, A. Czaja, M. Szyszka, Ł. Kucharczyk): 3-1. Walkę o V miejsce toczyli najmłodsza drużyna turnieju K S O r l i k ( M. B r d ą k a ł a, P. Kożuch, M. Gołąbek, P. Kędzia, M. Skolik, W. Brzęczek, G. Brzęczek, B. Małysa, K. Faflok) i team firmy PUH Domax A. Zok, A. Sapa, S. Nowak, D. Kozak, M. i M. Tukaj, S. Wawrzynek, J. Mateska). Rozdzielono również nagrody i n d y w i d u a l n e. N a j l e p s z y m bramkarzem zawodów został S e b a s t i a n B a r d z i ń s k i, najskuteczniejszym strzelcem (8 bramek) okazał się Mateusz M a j c h r z y k ( o b a j z d r u ż y n y Studentów ), a najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian Pasieka (firma Hucz ). Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, najlepsze zespoły puchary i medale, które wręczali - wójt gminy Boronów Rufin Majchrzyk i prezes TKKF Zbigniew Ormańczyk. Nagrody wręczane zespołom d o f i n a n s o w a ł U r z ą d G m i n y Boronów w ramach dotacji celowej. TKKF Boronovia zapowiada najbliższe spotkania sportowe Mistrzostwa Gminy w S z a c h a c h o r a z T u r n i e j Dzielnicowy w Piłkę Nożną. Opracował: Jarosław Sobol 15

16

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r.

Sprawozdanie. z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r. Sprawozdanie z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r. W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42 rozpoczęto rywalizację w kolejnej

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje Zeznania podatkowe za 2013r. można składać: na Sali Obsługi Podatnika o poniedziałek w godz. od 7 30 do 18 00 o wtorek, środa, czwartek i piątek w godz.

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy. X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r.

Komunikat końcowy. X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r. Komunikat końcowy X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r. Z inicjatywy Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA DRUŻYNA OSP CHELMEK OSP Chełmek (województwo małopolskie): Szymon Zamarlik,

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00

Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00 Plan ferii zimowych 2015 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2 od 12.00-20.00 02.01 poniedziałek Godz. 10.00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci zapraszamy do udziału wszystkie chętne

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI W dniach 4 7 grudnia 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny młodzież z Ukrainy. Wizyta przebiegała

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w szkołach w okresie ferii zimowych 2011 r. w Gminie Malechowo

Zajęcia w szkołach w okresie ferii zimowych 2011 r. w Gminie Malechowo Zajęcia w szkołach w okresie ferii zimowych 2011 r. w Gminie Malechowo W okresie ferii zimowych w szkołach i Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych będą organizowane zajęcia dla zainteresowanych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - 2014. WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK - eliminacje powiatowe HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

HRUBIESZÓW - 2014. WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK - eliminacje powiatowe HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Karty zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do dnia 25 kwietnia (piątek) 2014 roku. HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Data i miejsce Konkursu Przegląd odbędzie się : 29.04.2014 roku / wtorek / w sali widowiskowej

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału ZAPROSZENIE Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy zaprasza amatorskie drużyny do udziału w IV Praskim Turnieju Piłki Nożnej Orlik 2015 Organizator: Dzielnicowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE,

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Pełkińska Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej 15-16.06.2013 r. W dniach 15-16 czerwca 2013r. w Częstochowie, odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE 16 stycznia /niedziela/ 11.00 XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Krasnostawski Dom 17 stycznia /poniedziałek/

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Mamy już za sobą pierwsze spotkanie z Dniem Sportu na Naszym Wydziale. Frekwencja dopisała. Na umówione rozgrywki stawili się licznie studenci i nieco

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach: - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w godz. od 13.00 do 17.00 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2014/2015 Sobota 17 stycznia 2015 roku - Dzień Seniora, zabawa karnawałowa dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

25-26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ

25-26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 25-26.11.2015 MDK 1

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Zdjecie szkoły tło ZESPÓŁ SZKÓŁ przy ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE I. O TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Burmistrza MiG Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Shoutbox Festiwal Regulamin

Shoutbox Festiwal Regulamin Shoutbox Festiwal Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorzy: Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, Szkoła Muzyki Rozrywkowej OMC w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Filip Stanoszek: IV miejsce (drużynowo) w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

Filip Stanoszek: IV miejsce (drużynowo) w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym KLASA I a Natalia Szymańska 5,0 Dominika Krupa 4,9 Kamil Jochemski 4,9 Paweł Hyziński 4,8 I miejsce w Górze Grosza Aleksandra Socha: II miejsce (drużynowo) w kategorii duet/trio/zespół w XII Międzygimnazjalnym

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej

Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej Regulamin I Powiatowego Konkursu Piosenki Dowolnej Organizator 1. I Powiatowy Konkurs Piosenki Dowolnej organizowany jest przez Centrum Kulturalno- Oświatowo- Rekreacyjne w Wólce oraz przez Miejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

DIABEŁKI FC BARCELONY (SP4) CHOJNÓW 2.

DIABEŁKI FC BARCELONY (SP4) CHOJNÓW 2. Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA Dolnośląskie Legnicki województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/ -

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012 IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012 1. Organizator Klub Szachowy MLKS Ostródzianka Firma LOGIK Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 2. Patronat Honorowy Burmistrz Miasta Ostróda

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 1. ORGANIZATOR ELIMINACJI REJONOWYCH: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ul.grabowo 2, 81-265 Gdynia tel./fax: (58)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

VII Charytatywnego. Turnieju Piłki Siatkowej. o Puchar Prezesa SKOK. Kwiatkowskiego w Tarnowie. Turniej charytatywny organizowany był na rzecz:

VII Charytatywnego. Turnieju Piłki Siatkowej. o Puchar Prezesa SKOK. Kwiatkowskiego w Tarnowie. Turniej charytatywny organizowany był na rzecz: Komunikat końcowy VII Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa SKOK Kwiatkowskiego w Tarnowie Turniej charytatywny organizowany był na rzecz: ANGELIKI MICHALIK chorej na stwardnienie rozsiane

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r KL IV CZYSZCZOO BOGUMIŁ 12\340 JUNG OSKAR 35\40 rozwiązał mu się but;} PETRYLA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowiec. Otwarcie pracowni językowych

Okolicznościowiec. Otwarcie pracowni językowych ZSTiO nr 1 Luty 2011 Okolicznościowiec Otwarcie pracowni językowych W dniu 9.02.2011r. odbyło się w naszej szkole otwarcie dwóch pracowni językowych ufundowanych przez firmę Arcelorr Mittal. W nowo otwartej

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Styczeń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Kolędy i Pastorałki UG Karniewo 5 stycznia Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

w numerze: str. 2 ORLIK JUŻ TĘTNI ŻYCIEM str. 3 Z PRAC RADY GMINY str. 4 XV SZACHOWE MISTRZOSTWA GMINY BORONÓW str. 5 SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

w numerze: str. 2 ORLIK JUŻ TĘTNI ŻYCIEM str. 3 Z PRAC RADY GMINY str. 4 XV SZACHOWE MISTRZOSTWA GMINY BORONÓW str. 5 SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI marzec 2012 Nr 2/2012 (70) Egzemplarz bezpłatny ISSN 1643-4234 w numerze: str. 2 ORLIK JUŻ TĘTNI ŻYCIEM str. 3 Z PRAC RADY GMINY str. 4 XV SZACHOWE MISTRZOSTWA GMINY BORONÓW str. 5 SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

II Zespołowy Konkurs Matematyczny

II Zespołowy Konkurs Matematyczny II Zespołowy Konkurs Matematyczny już za nami. We środę, 29 kwietnia 2015 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach odbył się II Zespołowy Konkurs Matematyczny IQ LOgik. Został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo