Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN Kwiecień 2015 Nr 2/2015 (87) Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzą Przewodnicząca Rady Gminy Irena Brol Wójt Gminy Rufin Majchrzyk

2 INFORMACJE W NUMERZE: 1. Z prac Rady Gminy str Zakaz palenia śmieci w piecach str Komunikat w sprawie rozliczenia str. 5 rocznego podatku dochodowego 4. Koncert charytatywny str Głodni sukcesu str Naszo wilijo str DH Zielone Pióro Zimowisko str. 7 w Kokotku 8. To już 25 lat... str Jasełka po śląsku str Ferie w GOK i Bibliotece str Najlepszy czytelnik biblioteki str. 10 w 2014 roku 12. Bal karnawałowy str. 11 przedszkolaków 13. Jak wywalczyć sto procent? str Szkolny dzień profilaktyki str Siatkówka powiat str Szachowe Mistrzostwa str. 13 Gminy Boronów 17. TKKF Dzielnicowy Turniej PN str TKKF turniej zakładów pracy str. 15 halówka Z PRAC RADY GMINY O d o s t a t n i e j i n f o r m a c j i w biuletynie odbyły się trzy sesje Rady Gminy w Boronowie. Na sesji w dniu r. podjęto uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy i tak przewodniczącymi zostali: ź Komisja Rewizyjna - Jolanta Sierańska ź Komisja Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji i Rozwoju Gminy - Marian Ślęzok ź Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Paweł Sukiennik ź K o m i s j a Z d r o w i a i S p r a w Społecznych - Irena Czernecka ź K o m i s j a B e z p i e c z e ń s t w a, Infrastruktury, Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Henryk Ledwoń W związku z rozpoczęciem VII kadencji Rady Gminy w Boronowie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Boronowie oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Boronowie oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Boronowie. Odbyła się również dyskusja nad projektem budżetu na 2015 r. Na sesji r. podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. Dochody zostały zaplanowane w wysokości zł, wydatki zł. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne to kwota zł. Stanowi to 15,8% budżetu i są to tylko środki własne nieuwzględniające ś r o d k ó w z e w n ę t r z n y c h pozyskiwanych sukcesywnie w miarę ich pojawiania się. Między innymi ze środków zewnętrznych będzie finansowana w przeważającej części budowa nowej oczyszczalni ścieków, której koszt wyniesie 7-8 milionów zł. W najbliższym czasie zostaną również podjęte rozmowy z nowym Prezesem WFOŚ na temat dofinansowania tej ogromnej jak na naszą Gminę, lecz niezbędnej inwestycji. W 2015 r. realizowane będą m.in. następujące zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa ulicy Dworcowej, Ligonia, Ogrodowej i Wojska Polskiego na kwotę zł. Środki przeznaczone z budżetu gminy to zł, natomiast dotacja z b u d ż e t u p a ń s t w a w y n o s i zł. Prace w toku. 2. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic: Wolności i Wojska Polskiego na kwotę zł. Plac zabaw-oddanie do użytku na początku lipca 2015 roku. 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ulicy Poprzecznej w Boronowie projekt. 4. Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka projekt. 5. B u d o w a o ś w i e t l e n i a n a ul. Sportowej - projekt. 6. Odwodnienie ul. Różanej w Hucisku - projekt. 7. R o z b u d o w a k a n a l i z a c j i n a ul. Wolności - projekt. Budżet został przyjęty 10 głosami "za", dwóch radnych się wstrzymało, a trzech było przeciwnych. Na sesji została również podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za mieszkańca. W z w i ą z k u z t y m, ż e p o przeprowadzonym przetargu o 40% wzrosła cena usługi oferowanej przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz śmieci z naszej gminy, koniecznym stało się ustalenie nowych stawek. Po dyskusjach na forum Komisji oraz Rady Gminy przyjęto wydaje się najbardziej optymalny wariant. I tak za odpady nieselektywne ustalono kwotę 15 zł za mieszkańca. J e ś l i z a ś o d p a d y s ą z b i e r a n e i odbierane w sposób selektywny to opłaty wynoszą: ź 8 zł miesięcznie od mieszkańca dla kolejno trzech osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, ź 6 zł miesięcznie od mieszkańca dla czwartej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym. P o d j ę t o r ó w n i e ż u c h w a ł ę w s p r a w i e p r z y s t ą p i e n i a d o sporządzenia zmiany miejscowego p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a przestrzennego obszarów położonych przy drodze biegnącej do Koszęcina i do Częstochowy (strona prawa) G m i n a p o s i a d a t a m d z i a ł k i przeznaczone do sprzedaży, jednak aktualne zapisy w planie odstraszają 2

3 potencjalnych inwestorów. Wójt jak i Rada Gminy jest zainteresowana pozyskaniem inwestorów mających na celu ulokowanie u nas swojego biznesu, a co za tym idzie zasilającego budżet oraz dającego nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Jest to jeden z priorytetów. Jednak przy ocenie potencjalnego inwestora i jego planów efekt ekonomiczny nie jest najważniejszy. Mając na uwadze ulokowanie naszej gminy w tak atrakcyjnym turystycznie miejscu naszego regionu, kierując się zdaniem m i e s z k a ń c ó w, m u s i m y p r z e d e wszystkim brać pod uwagę wpływ potencjalnego biznesu na środowisko i ewentualne zagrożenia z tego płynące. Z tego też powodu nie powstanie u nas żadne składowisko śmieci czy inna inwestycja zagrażająca zdrowiu i k o m f o r t o w i b e z p i e c z e ń s t w a mieszkańców. Pojawiające się ostatnio nieprawdziwe informacje budzą n i e p o t r z e b n e e m o c j e n i c z y m nieuzasadnione w świetle zaistniałych faktów. Na sesji r. podjęto m.in.uchwały o udzieleniu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boronowie oraz uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu INFORMACJE zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 3-go M a j a, Wo j c i e c h a K o r f a n t e g o i Poprzecznej w Boronowie. Przypominamy, że pełne teksty wszystkich uchwał są dostępne na tablicy Urzędu Gminy oraz stronie internetowej gminy Boronów. Zapraszamy również na stronę BIP Boronów. Witold Stawiarz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakaz palenia liści, wypalania traw oraz palenia śmieci w piecach!!! Urząd Gminy w Boronowie przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci zarówno w piecach i kotłowniach domowych, jak i na wolnym powietrzu. Podczas spalania odpadów wytwarzają się bowiem silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. P r z y p o m i n a m y, ż e w d o m o w y c h p i e c a c h i kotłowniach można spalać tylko: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod w a r u n k i e m, ż e n i e s ą zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory i korka, papier, tekturę i karton. Jednocześnie informujemy, ż e n a t e r e n i e n a s z e j g m i n y obowiązuje także zakaz palenia pozostałości roślinnych tj. liści i traw. P r a w i d ł o w y m s p o s o b e m pozbywania się tzw. odpadów zielonych jest ich kompostowanie na t e r e n i e w ł a s n e j p o s e s j i l u b przekazywanie firmie odbierającej odpady. Za palenie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a więc np. w domu lub na podwórku grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Spalanie śmieci karane jest mandatem do 500 zł albo przez sąd grzywną nawet do zł. Dorota Wilczek WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Urząd Gminy informuje, iż w miesiącu marcu, w dniach (poniedziałek i wtorek przed Świętami Wielkanocnymi) z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny sprzed posesji. Szczegóły dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych. OGŁOSZENIE USC Pary małżeńskie, które w 2015 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a ślub zawierały na terenie innego urzędu proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty w USC Boronów, pokój nr 2 do dnia r., tel wew

4 INFORMACJE W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia się z podatku za rok 2014 Urząd Skarbowy w Lublińcu przesłał do Urzędu Gminy w Boronowie przydatne informacje, z których kilka zamieszczamy na łamach Biuletynu. Więcej na temat sposobu rozliczenia można znaleźć na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń. W Urzędzie Gminy w Boronowie można również pobrać formularze PIT. UWAGA KASA W URZĘDZIE SKARBOWYM W LUBLIŃCU JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OGŁOSZENIE!!! Urząd Skarbowy w Lublińcu w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych oraz udzielania informacji w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. będzie czynny: w godzinach

5 INFORMACJE KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU W SPRAWIE ROZLICZENIA ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 ROK Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że obowiązują następujące formularze zeznań podatkowych za 2014 r.: PIT-36 (20), PIT-36L (10), PIT-37 (20), PIT-38 (10), PIT-39 (6) oraz załączniki, tj.: PIT/0 (20), PIT/D (24), PIT-M (6), PIT-B (13), PIT-Z (5), PIT/ZG (5) Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek, nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, nie obniżali dochodów o straty z lat ubiegłych oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody/dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularze PIT-36 i PIT-37 p r z e z n a c z o n e s ą z a r ó w n o d l a podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z m a ł ż o n k i e m a l b o w s p o s ó b przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. F o r m u l a r z P I T- 3 6 L j e s t przeznaczony dla prowadzących działalność gospodarczą lub działy s p e c j a l n e p r o d u k c j i r o l n e j opodatkowane wg stawki 19%. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia papierów w a r t o ś c i o w y c h, p o ż y c z o n y c h papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów ( a k c j i ) w s p ó ł k a c h m a j ą c y c h osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż p r z e d s i ę b i o r s t w o l u b j e g o zorganizowana część. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 XII 2008 r. opodatkowanych zgodnie z art. 30e ustawy tj. wg stawki 19%. Zeznanie podatkowe za 2014 rok składa się do dnia 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2014 roku. Formularze zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT- 39 wraz z załącznikami są dostępne w holu budynku Urzędu Skarbowego. Wzory wszystkich formularzy zeznań podatkowych udostępnione są w h o l u U r z ę d u S k a r b o w e g o w L u b l i ń c u o r a z n a s t r o n a c h internetowych: Ministerstwa Finansów pod adresem: Izby Skarbowej w Katowicach pod adresem: Wypełnione zeznania podatkowe przyjmowane są w siedzibie Urzędu S karbowego w w yznaczonych stanowiskach. Punkty przyjęć zeznań czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do , a w czwartki w godz do W dniach 29 i 30 kwietnia 2015 roku punkty przyjęć zeznań czynne są w godz. od 7.00 do Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie r o z l i c z e n i a r o c z n e g o p o d a t k u dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów centrala (034) oraz (034) codziennie w godzinach od 7.00 do a w czwartki od godziny 7.00 do Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat podatku za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku ponoszą podatnicy. Z w r o t n a d p ł a t y p o d a t k u dochodowego od osób fizycznych następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w jednej z trzech form: - na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym, - w kasie urzędu (w tej sytuacji istnieje k o n i e c z n o ś ć s t a w i e n i a s i ę w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty), - przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu). W p ł a t n a l e ż n e g o p o d a t k u dochodowego za 2013 rok można dokonywać w k a s i e U r z ę d u S k a r b o w e g o w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego: NBP O/O KATOWICE Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w formie elektronicznej i zachęca do jej stosowania. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do , a w czwartki w godz do

6 KULTURA KONCERT CHARYTATYWNY Dawno w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie nie goszczono takich tłumów, jak podczas koncertu charytatywnego, który odbył się 8 m a r c a r o k u. P o w o d e m zorganizowania koncertu Kobieta pół żartem, pół serio był nie tylko Dzień Kobiet, celem jego była zbiórka datków na leczenie małego Mikołajka. Mieszkańcy i goście spoza naszej gminy okazali się ludźmi o wrażliwych duszach i szerokim geście, otworzyli nie tylko serca, ale i portfele, bowiem zbiórka datków zbieranych przez harcerzy przekroczyła oczekiwania organizatorów. Gdy na scenie sali widowiskowej p r e z e n t o w a l i s w e z d o l n o ś c i członkowie zespołów wokalnych, soliści, chór szkolny i recytatorzy przygotowani przez panią Agatę Kudlek Domagałę, harcerze z d r u ż y n y Z i e l o n e p i ó r a z opieczętowaną puszką zbierali dowody wrażliwości i solidarności ludzkiej, a była ona ogromna zebrano bowiem ,20 zł. Koncert miał bardzo ciekawy scenariusz, składał się ze znanych i lubianych piosenek, których tematem była kobieta, kobiecość i kobiecy punkt rozumienia świata oraz strofy poetów o podobnej tematyce wszystko to inkrustowane zabawnymi dialogami o kobietach. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu, wzięli w nim udział należy się wielkie podziękowanie, ale największe p o d z i ę k o w a n i e p o w i n n o b y ć skierowane do tych, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi i wrzucali pieniądze do puszki. Obecność Mikołajka, wraz z rodzicami na naszym koncercie, była dla nas bardzo wielkim zaszczytem. Dziękujemy z całego serca za Waszą obecność. Po zakończonym koncercie wzruszeni rodzice małego Mikołajka podziękowali osobiście wszystkim zgromadzonym za ich dobroć. Jeszcze raz dziękujemy Wam Mieszkańcy Boronowa i Goście przybyli na Koncert. Zdjęcia z koncertu tradycyjnie w g a l e r i i n a s t r o n i e - A. Matysiakiewicz 6

7 KULTURA GŁODNI SUKCESU Członkowie Studia Teatralnego Pod reflektorami zakwalifikowali się do I Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych PROSCENIUM w Siemianowicach Śląskich. Już kwalifikacja do festiwalu jest pewnym sukcesem, albowiem aby zostać zaproszonym do prezentacji należało wysłać do organizatorów płytę z zarejestrowanym spektaklem i przejść sito wstępnej selekcji. Młodzi aktorzy 9 marca pokazali na scenie spektakl Zemsta na podstawie A. Fredry, na wyniki rywalizacji muszą trochę poczekać, w f e s t i w a l u w z i ę ł o u d z i a ł 11 wyselekcjonowanych zespołów z dużych miast, a jurorzy wydawali się wnikliwi i profesjonalni. A. Matysiakiewicz POD EGIDĄ GOK NASZO WILIJO 6 stycznia na scenie sali widowiskowej naszego Ośrodka gościliśmy zespół Vajra Con Trios z repertuarem kolędowym. Profesjonalni artyści z towarzyszeniem zespołu wykonali tradycyjne kolędy w śląskim zaśpiewie. Szkoda tylko, że mieszkańcy wybrali w tym dniu telewizję, a nie koncert. 28 DH ZIELONE PIÓRA ZIMOWISKO W KOKOTKU W dniach lutego harcerze z B o r o n o w a s p ę d z i l i c z a s n a zimowisku w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Tym razem tematyka zajęć skupiała się wokół morza, statków i... piratów. Uczestnicy mieli za zadanie wymyśleć nazwę dla swojego statku, stworzyć flagę oraz stroje tematyczne. Na zimowisku uczestniczyło w sumie ponad 30 osób, w tym również harcerze z zaprzyjaźnionej 28 Drużyny Starszoharcerskiej z Lublińca. W czasie pobytu dzieci i młodzież pogłębiały swoje umiejętności w wiązaniu węzłów, malowaniu czy śpiewaniu harcerskich piosenek. Jednak zimowisko nie byłoby zimowiskiem bez zabaw ze śniegiem na dworze i gier nocnych. Podczas gry trzeba było wykazać się wiedzą z różnych dziedzin jak np. udzielanie p i e r w s z e j p o m o c y c z y rozszyfrowywanie alfabetu Morse'a. Biwak zimowy zakończył się po porządkach i niedzielnym śniadaniu. Dh. Marta Klein 7

8 KULTURA TO JUŻ 25 LAT i 16 stycznia odbyły się przesłuchania Regionalnego Konkursu Kolęd. Jury, któremu przewodniczył Pan Janusz Yanina Iwański - muzyk, kompozytor, członek zespołu Maanam i projektu Sojka-Yanina wraz z Janiną Kessner - pedagogiem i Tadeuszem Pałką - dziennikarzem muzycznym, menagerem kultury, oceniło 58 w y k o n a w c ó w z g ł o s z o n y c h d o p r z e s ł u c h a ń i w y b r a ł o t y c h najlepszych. W kat. do 7 lat: I miejsce - Paweł Klyta, Przedszkole w Lubszy; II miejsce - Nadia Kaszuba, Knurów; III miejsce - Eliza Pabiś, GOK Wręczyca Wielka; w kat.7-9 lat: I miejsce - Zuzanna Janus, Woźniki; II miejsce - Marcelina Caban, SP w Nieradzie; III miejsce - Zuzanna Laureaci kat Laureaci kategoria dorośli B r y k, P M D K i m. H. J o r d a n a w Tarnowskich Górach; wyróżnienia: Nadia Gołda - GOK Mykanów; Justyna Piełot - GOK Boronów, kat lat: I miejsce - Izabela Szulc, Zespół Szkół w Czarnym Lesie; II miejsce - Natalia Topczewska, Częstochowa; III miejsca ex-aequo: Julia Plaza - GOK Boronów i Bartłomiej Kaszuba - Knurów; kat lat: I miejsce - Aleksandra Orłowska PMDK im. H. Jordana w Tarnowskich Górach; II miejsca exaequo: Karina Bryła GOK Wręczyca Wielka i Katarzyna Chrząstek - Gimnazjum w Konarach; III miejsca ex-aequo: Zuzanna Brol, Gimnazjum Boronów; Alicja Szulc - GOK M y k a n ó w ; w y r ó ż n i e n i a : Paweł Bagrincew - Gimnazjum Koncert Galowy Laureatów w Konopiskach i Kinga Hyra - GOK Wręczyca Wielka; kat lat: I miejsce - Adrianna Wójcikowska; MDK w Katowicach; II miejsce - J u s t y n a B o r o w i k, L O i m. M. Kopernika w Częstochowie; III miejsca: Aleksandra Rój; MOPT D ą b r o w a G ó r n i c z a i S y l w i a Majchrzak-Poraj. W kategorii dorosłych: I miejsce - Damian Hyra, GOK Wręczyca Wielka; II miejsce - Adam Sikorski, GOK Mykanów; III miejsce - Agnieszka Ulfik, GOK Boronów. Koncert Galowy Laureatów odbył się 25 stycznia w naszym Parafialnym K o ś c i e l e. S k ł a d a m s e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i a : K s i ę d z u P r o b o s z c z o w i z a p o m o c p r z y organizacji Koncertu i ufundowanie nagrody dla Julii Plaza, Wójtowi Gminy za objęcie patronatem konkursu i ufundowanie nagrody dla Adrianny Wójcikowskiej z MDK w Katowicach, sponsorom: Prezesowi firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. Edwardowi Hucz za ufundowanie nagrania DVD dla wszystkich laureatów, Państwu Anecie i Adamowi Brol za nagrody rzeczowe dla laureatów. Dziękuję Pani Jolancie S i e r a ń s k i e j z a p r o f e s j o n a l n e poprowadzenie gali, Panu Pawłowi Sukiennikowi za kompozycję fanfar na ten szczególny koncert, Panu Alojzemu Moj za zdjęcia. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom i gościom za liczne przybycie. 8

9 KULTURA JASEŁKA PO ŚLĄSKU W niedzielę 18 stycznia o godzinie dzieci z Przedszkola Prywatnego Krzyś w Boronowie wykonały w sali G m i n n e g o O ś r o d k a K u l t u r y w B o r o n o w i e p r z e d s t a w i e n i e jasełkowe. Okazja była wyjątkowa, gdyż jasełka zostały połączone z Dniem Babci i Dziadka. Na sali pojawili się wszyscy zaproszeni goście. Szacuje się, że tego popołudnia w GOK-u znajdowało się ok. 350 osób. Jasełka były niezwykłe, gdyż w tym roku zostały w całości przygotowane w gwarze śląskiej. Na scenie zaprezentowały się wszystkie dzieci z przedszkola, również te niepełnosprawne. Chociaż tak wielka publika mogła okazać się bardzo tremująca, mali aktorzy spisali się świetnie. Wszystkie przedszkolaki wyrecytowały pięknie swoje kwestie i zaśpiewały piosenki, kolędy i pastorałki. Jako że występ był dedykowany babciom i dziadkom, d z i e c i p o d z i ę k o w a ł y s w o i m najbliższym za ich miłość i wsparcie recytując okolicznościowe wiersze. Dzieci za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po występach mali artyści wręczyli swoim dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki oraz prezenty ze słodkościami. Na sali obecni byli właściciele Przedszkola Prywatnego Krzyś państwo Janina i Roman Czornik, dyrektor przedszkola pani Jolanta S i e r a ń s k a o r a z c a ł e g r o n o pedagogiczne. Na zakończenie występu właściciel placówki, do której uczęszczają mali aktorzy, pan Roman Czornik serdecznie podziękował wszystkim za przybycie. Dzieciom za ich piękny występ i zaangażowanie, nauczycielom za ich starania i wkład w przygotowanie tego spotkania oraz wszystkim zaproszonym gościom za tak liczne przybycie, że aż GOK "pękał w szwach". Dajana Jagusiok FERIE W GOK I BIBLIOTECE Okres ferii był dla naszych milusińskich bardzo pracowity. Spotykaliśmy się na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. 11 lutego nasi milusińscy mieli możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym "Warkocz Królewny Wisełki". Podczas ferii w Bibliotece najmłodsi czytelnicy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach literacko-plastycznych. Z oferty skorzystało troje dzieci, było nas mało, ale nie zabrakło dobrego humoru i wesołej zabawy. W części literackiej zajęć dzieci wysłuchały wierszy, bajek i opowiadań związanych z zimą. Część plastyczna to wyklejanie, wycinanie, tworzenie kartek walentynkowych. Nie zabrakło też zabaw rozwijających pamięć. Janina Matjeka 9

10 KULTURA / STOWARZYSZENIA NAJPILNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI W 2014 ROKU Znamy już wyniki konkursu na Najpilniejszego Czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej. Konkurs, którego celem jest promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką, skierowany jest do czytelników tych najmłodszych i młodzieży w wieku gimnazjalnym. Po analizie kont czytelniczych wyróżniono czytelników, którzy w okresie od stycznia 2014 do końca grudnia 2014 przeczytali największą liczbę książek. W kategorii wiekowej do lat 7 najwięcej książek przeczytała Nadia Brzozowska, w kategorii wiekowej do lat 10 najwięcej przeczytały: Aleksandra Mika i Nikola Janikowska. W kategorii wiekowej do lat 13 wyróżniono Wiktorię Lisek. Dziewczyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Janina Matjeka NASZE SUKCESY ź Nikola Gorzelak zdobyła wyróżnienie w międzypowiatowym konkursie plastycznym na kartkę walentynkową organizowanym przez GCKiR w Konopiskach. ź Martyna Wojsyk zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Mikrofon" organizowanym przez DK w Radomsku. ź Nagranie DVD spektaklu "Zemsta" Studia Teatralnego "Pod Reflektorami" działającego przy GOK zakwalifikowało się do Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnego "PROSCENIUM" w Siemianowicach Śląskich. LUDOWY KLUB SPORTOWY JEDNOŚĆ BORONÓW Ludowy Klub Sportowy Jedność Boronów KRS LKS JEDNOŚĆ Boronów prosi mieszkańców Gminy o przekazanie 1% podatku na rzecz klubu. Pozyskane środki są wykorzystywane do finansowania szkolenia dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Jako organizacja pożytku publicznego otrzymujemy 100% przekazanej kwoty. Na stronie internetowej klubu dostępna jest wersja on line programu e-pity 2013 z opcją przekazania 1% na wskazany cel szczegółowy. Za otrzymane środki w imieniu zarządu i swoim serdecznie dziękuję. Prezes Krzysztof Romańczyk 10

11 Stowarzyszenie dla Boronowa posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję, by z wpłat pochodzących z 1% podatku sfinansować częściową modernizację sprzętu komputerowego szkoły. Z pozyskanego ostatnio 1% podatku w kwocie 8.538,60 zł zakupiono monitor interaktywny o przekątnej obrazu 65', który został zainstalowany w pracowni komputerowej szkoły podstawowej. Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia dla Boronowa serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w poprzednich latach przekazały 1 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszą organizację podajemy: Numer KRS: Zachęcamy do podzielenia się 1% podatku dochodowego ze Stowarzyszeniem dla Boronowa. Serdecznie dziękujemy! STOWARZYSZENIA / SZKOŁA STOWARZYSZENIE DLA BORONOWA 1% PODATKU 2015 WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE 17 lutego br. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Bal Karnawałowy dla przedszkolaków. Dla dzieci to długo wyczekiwany, niezwykły dzień, który dostarcza im w i e l u p r z e ż y ć i r a d o ś c i. W karnawałowo ubranej na tę okazję sali gimnastycznej pojawiały się kolorowe postaci. Dzieci przebrane za bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, biedronki, tancerki, kotki, diabełki, piraci, żołnierze, pojawiła się także Chinka, Indianka, Słowianka, syrena... nie sposób wymienić tych wszystkich postaci. Zabawę w tym roku prowadziły wychowawczynie, które także tego dnia przebrały się w karnawałowe stroje. Wystrój sali i skoczna, rytmiczna muzyka wprowadziły uczestników w radosny nastrój oraz zachęcały wszystkich do wesołej zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Wychowawczynie B.Oskiera, E. Walenta, B. Kostyra 11

12 SZKOŁA / SPORT JAK WYWALCZYĆ STO PROCENT? O d p o w i e d ź n a t o n i e c o zaskakujące pytanie zna uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych Paulina Kędzia. Uczennica pokonała konkurentów z całego województwa śląskiego i z d o b y ł a t y t u ł l a u r e a t a W o j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego corocznie przez Ś l ą s k i e K u r a t o r i u m O ś w i a t y w Katowicach. P a u l i n a m o ż e ś w i ę t o w a ć p o d w ó j n i e w y g r a n a w e wspomnianym konkursie zwalnia ją z przystępowania do Sprawdzianu S z ó s t o k l a s i s t y, k t ó r y j e s t obowiązkowy dla każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. Wynik naszej uczennicy jest już ustalony 100%! SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI Dnia 20 lutego 2015 roku w ZPO odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki, którego hasło brzmiało Edukacja cenniejsza niż złoto. Spotkania odbyły się w trzech grupach wiekowych. Dla grupy najmłodszej przedstawienie związane z tematyką dnia przygotowali uczniowie z klasy 2 a. Uczniowie klas 4-6 SP sprawdzili swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej, natomiast uczniowie gimnazjum przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne na w/w temat. W szkolnym konkursie zwyciężyła klasa 6aSP i 2aG. Myślę, że założone cele Szkolnego Dnia Profilaktyki zostały w dużej mierze osiągnięte. Organizator - Gabriela Mercik BRAWO SIATKARKI GIMNAZJALISTKI Z BORONOWA II MIEJSCE W POWIECIE 25 lutego 2015 r. w Boronowie odbył się Finałowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum o Mistrzostwo Powiatu Lublinieckiego Nasze siatkarki wywalczyły II miejsce i zdobyły tytuł wicemistrza powiatu. Turniej rozgrywano w dwóch grupach systemem każdy z każdym, następnie rozgrywano półfinały i finały. Zespół z Boronowa wygrał w swojej grupie wszystkie mecze. Pokonał gimnazjum z Kochanowic 2-1, gimnazjum z Koszęcina i Strzebinia po 2-0. W półfinale pokonał 2-1 szkołę z Lubecka. W finałowej potyczce nasze dziewczęta nie dały rady drużynie gimnazjum nr 1 z Lublińca i uległy 2-0. Naszą drużynę tworzą uczennice klas sportowych: Aneta Brol, Zuzanna Brol, Marta Grobara, Angelika Pluszczok, Ewelina Ptak, Natalia Polk oraz kapitan zespołu - Milena Miller (wszystkie z klasy 3A), ponadto 12 Wiktoria Lisek, Emilia Wysocka, Bożena Bartosik (uczennice klasy 1A) oraz Natalia Bartosik i Julia Lisczyk (obie z klasy 2A). Teraz przed naszą drużyną trudniejsze zadanie, ponieważ walczyć będą w mistrzostwach regionu t a r n o g ó r s k o - l u b l i n i e c k i e g o. Trzymamy kciuki. Klasyfikacja finałowa: 1 miejsce - Gimnazjum nr 1 Lubliniec 2 miejsce - Gimnazjum Boronów 3 miejsce - Gimnazjum Lubecko 4 miejsce - Gimnazjum Strzebiń 5-6 miejsce - Gimnazjum nr 2 Lubliniec/Gimnazjum Kochanowice 7-8 miejsce - Gimnazjum Woźniki/Gimnazjum Koszęcin

13 SPORT Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF XVIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów W sobotę 21 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się 18 Turniej Szachowy im. Zenona Janika o Mistrzostwo Gminy Boronów. Głównym organizatorem zawodów był Klub TKKF Boronovia, przy współudziale Urzędu Gminy Boronów. Podczas rozpoczęcia zawodów minutą ciszy uczczono pamięć wielkiego miłośnika szachów niedawno zmarłego Jana Zająca, który wielokrotnie uczestniczył z sukcesami w naszych zawodach. W zawodach uczestniczyło 22 miłośników królewskiej gry w czterech kategoriach: open, boronowianin, gimnazjalista, szkoła podstawowa. Grano systemem szwajcarskim, a w szkole podstawowej każdy z każdym. XVIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów im. Zenona Janika Boronów - 21 luty 2015 Klasyfikacja końcowa: SENIORZY: 1. Płonka Mateusz (Kalety) 2. Machnik Łukasz (Kochanowice) 3. Klama Andrzej (Lubliniec) 4. Stawiarz Paweł (I m. boronowianin) 5. Duda Mateusz (Konopiska) 6. Wojtkowiak Damian ( II m. boronowianin) 7. Majchrzyk Rufin ( III m. boronowianin) 8. Malcher Aleksander (IV m.) 9. Małysa Bartek (V m.) 10. Brzęczek Daniel (VI m.) 11. Wojtkowiak Marek (VII m.) 12. Staszczak Wojciech 13. Majchrzyk Mateusz (VIII m.) 14. Rymarczyk Andrzej (IX m.) 15. Piłot Krzysztof (X m.) 16. Stawiarz Witold (XI m.) Wśród seniorów - kategoria open - I miejsce wywalczył Mateusz Płonka z Kalet, II miejsce zdobył reprezentant Kochanowic Łukasz Machnik, a III l o k a t ę z d o b y ł A n d r z e j K l a m a z Lublińca. Najlepszym szachistą z gminy Boronów został Paweł Stawiarz (4 miejsce w całym turnieju). Na 7 miejscu zawody ukończył wójt gminy Rufin Majchrzyk (III lokata w kategorii boronowianin). Zaciętą rywalizację stoczyli g i m n a z j a l i ś c i. K l a s y f i k a c j ę gimnazjalną wśród chłopców wygrał Bartek Małysa (klasa 1a) przed Danielem Brzęczkiem i Krzysztofem Piłotem (klasa 3a). W kategorii szkoły podstawowej wygrał Mateusz Tomalka, II miejsce wywalczył Wojtek Potempa, a trzecie Dawid Adamek, IV lokatę zdobył najmłodszy szachista zawodów - Oliwer Swatek. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej walczyli również o nominacje do reprezentowania szkoły ZPO w zawodach powiatowych. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody - najlepsi p u c h a r y, s t a t u e t k i i m e d a l e. Zawodników dekorował wójt gminy Boronów - Rufin Majchrzyk oraz główny sponsor imprezy - prezes Megaset - Andrzej Rymarczyk. Zawodnicy zostali posileni pysznym bigosem oraz napojami i pączkami. Uczestnicy zawodów chętnie rozmawiali posunięciach, roszadach na szachownicy i umawiali się na kolejne zawody szachowe. Opracował: Jarosław Sobol GIMNAZJUM: 1. Małysa Bartosz 2. Brzęczek Daniel 3. Piłot Krzysztof SZKOŁA PODSTAWOWA: 1. Tomalka Mateusz 2. Potempa Wojtek 3. Adamek Dawid 4. Swatek Oliwer (najmłodszy uczestnik) 13

14 SPORT Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF Boronovia Boronów DZIELNICOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BORONÓW 1 lutego 2015 r. w hali sportowej ZPO Boronów odbył się Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Boronów. Organizatorem turnieju był Klub TKKF Boronovia w Boronowie. W zawodach uczestniczyły cztery zespoły: Piosek, Leśna, Sportowa i Wojska Polskiego. Grano systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Najlepszym zespołem okazała się drużyna z ulicy Leśnej. Wygrała wszystkie spotkania i bezapelacyjnie zdobyła I miejsce. Zacięta walka toczyła się o II miejsce, gdzie zespoły z ulicy Wojska Polskiego i Sportowej uzyskały ten sam bilans punktowy. Dopiero stosunek większej ilośći zdobytych bramek zdecydował o kolejności i tak II miejsce zdobyła ulica Sportowa, a III z Wojska Polskiego. Na IV miejscu zawody ukończył zespół z Piosku. Wybrano najlepszego zawodnika turnieju, którym okazał się najlepszy strzelec zawodów-zdobywca 10 bramek - Karol Ślęzok. Najlepszym bramkarzem został Ryszard Zok. Obaj piłkarze grali w zespole Leśna. Zwycięzców dekorowali pucharami i medalami wójt gminy Rufin Majchrzyk i prezes TKKF Boronovia - Zbigniew Ormańczyk. Klasyfikacja końcowa: 1. Leśna 2. Sportowa 3. Wojska Polskiego 4. Piosek Najlepszy zawodnik Najlepszy strzelec Najlepszy bramkarz - Karol Ślęzok - Karol Ślęzok (10 bramek) - Ryszard Zok 14

15 SPORT Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno-Sportowy w Boronowie ZPO Boronów PIŁKA NOŻNA HALOWA W sobotę 13 grudnia 2014 r. w hali sportowej Gimnazjum w Boronowie odbył się coroczny Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów Pracy. W tym roku w zawodach, których głównym organizatorem był Klub TKKF Boronovia wystartowało sześć zespołów. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach eliminacyjnych, a następnie rozegrano mecze o miejsca. I miejsce wywalczyła ekipa pod n a z w ą S t u d e n c i, k t ó r z y powtórzyli zeszłoroczny triumf i w finałowym meczu pokonali drużynę O l d B o y s 3-2. D r u ż y n ę Studentów reprezentowali: M. B ą k, S. B a r d z i ń s k i, M. Majchrzyk, K. Kasprzak, M. L i s c z y k, M. G i b a s. W półfinałowym meczu o awansie decydowały rzuty karne, które lepiej wykonywał zespół Old Boys (J. Klama, R. Jaksik, D. Golek, A. Tyrała, W. Żuk, G. Pacud, T. Gatys, M. Ślęzok). III miejsce zdobyła drużyna firmy Hucz ( K. Musik, S. Pasieka, Ł. Kowalkowski, M. Lamch, W. Pycha, T. Wójcik, P. Jędrzejczyk, M. Lemp, M. Matke, Ł. Kałbziński, Ł. K a r m o l i ń s k i ), p o k o n u j ą c strażaków z OSP (B. Ślęzok, P. i M.Bralich, A. Czaja, M. Szyszka, Ł. Kucharczyk): 3-1. Walkę o V miejsce toczyli najmłodsza drużyna turnieju K S O r l i k ( M. B r d ą k a ł a, P. Kożuch, M. Gołąbek, P. Kędzia, M. Skolik, W. Brzęczek, G. Brzęczek, B. Małysa, K. Faflok) i team firmy PUH Domax A. Zok, A. Sapa, S. Nowak, D. Kozak, M. i M. Tukaj, S. Wawrzynek, J. Mateska). Rozdzielono również nagrody i n d y w i d u a l n e. N a j l e p s z y m bramkarzem zawodów został S e b a s t i a n B a r d z i ń s k i, najskuteczniejszym strzelcem (8 bramek) okazał się Mateusz M a j c h r z y k ( o b a j z d r u ż y n y Studentów ), a najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian Pasieka (firma Hucz ). Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, najlepsze zespoły puchary i medale, które wręczali - wójt gminy Boronów Rufin Majchrzyk i prezes TKKF Zbigniew Ormańczyk. Nagrody wręczane zespołom d o f i n a n s o w a ł U r z ą d G m i n y Boronów w ramach dotacji celowej. TKKF Boronovia zapowiada najbliższe spotkania sportowe Mistrzostwa Gminy w S z a c h a c h o r a z T u r n i e j Dzielnicowy w Piłkę Nożną. Opracował: Jarosław Sobol 15

16

INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze:

INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze: Kwiecień 2009 Nr 2/2009 (52) Egzemplarz bezpłatny ISSN 1643-4234 str. 2 str. 5 w numerze: DZIEŃ EUROPEJSKI w Boronowie - spotaknie z prof. Jerzym Buzkiem Zaproszenie na festyn Boronowska Majówka pod Dębem

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

Styczeñ pe³en atrakcji

Styczeñ pe³en atrakcji aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty NR 2015 NR1 (71) 1 - styczeń LUTY 2009 R.r. miasto gwiazd! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Styczeñ pe³en atrakcji W środku Informatora: Wywiad

Bardziej szczegółowo

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Artyści zatańczyli walca, polkę i tango przy profesjonalnym akompaniamencie

Artyści zatańczyli walca, polkę i tango przy profesjonalnym akompaniamencie 2 W krainie walca Artyści ZPiT Śląsk Para baletowa oraz kwartet Angels Voices Publiczność zgromadzona w Domu Kultury Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koszęcin zaprezentowali wybrany utwór

Bardziej szczegółowo

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia INWESTYCJE: Z pomocą Unii Europejskiej strona 2 AKCJA: W naszej gminie Orkiestra zagrała rekordowo strona 3 ROZRYWKA: Trzeci charytatywny bal Wójta Gminy strona 4 SPORT: Mustang Ostaszewo już trenuje strona

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Odnowiona altana biwakowa Zakończyły się prace związane z modernizacją altany biwakowej na terenie Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (77) marzec 2015 ISSN 1641-2656 W numerze: Numer, który ratuje życie tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Na dowodzie znajdą się także informacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice Kwiecień 2007 Nr 1 (97) Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu łask Bożych i smacznej święconki Mieszkańcom Gminy Kochanowice oraz

Bardziej szczegółowo

Oliwer Mazur, Paweł Gruszka, Anna Klyta- Rogocz i Damian Respondek zwycięzcami II Mistrzostw Kalet w Narciarstwie

Oliwer Mazur, Paweł Gruszka, Anna Klyta- Rogocz i Damian Respondek zwycięzcami II Mistrzostw Kalet w Narciarstwie W Vitkovie uczczono 20 lat współpracy partnerskiej 15 lutego w sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Vitkovie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez naszych czeskich przyjaciół na okoliczność

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 2 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło w roku 2013 sześć par zamieszkałych na terenie gminy Teresin. Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Druckich-Lubeckich w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo