Szanowni Mieszkaƒcy. Rozlicz PIT. przez Internet. Przeka 1% podatku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Mieszkaƒcy. Rozlicz PIT. przez Internet. Przeka 1% podatku"

Transkrypt

1 nr 5 (143) 14 kwietnia 2015 nakład g azeta bezpłatna Szanowni Mieszkaƒcy przed nami czas składania rocznych zeznaƒ podatkowych PIT za 2014 rok. Obowiàzujàce przepisy podatkowe stanowià, e cz Êç podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do gminy, którà płatnik wskazuje jako miejsce swojego zamieszkania. Udziały w podatku PIT stanowià około 30% dochodów podatkowych gminy. Zwracam si do tych z Paƒstwa, którzy faktycznie zamieszkujà w gminie Niepor t a posiadajà inny adres zameldowania, który do tej pory wskazywali w rocznych zeznaniach PIT, o zmian post powania. Do celów podatkowych istotne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. JeÊli rozliczenie PIT za 2014 rok zostało ju wysłane, wówczas mogà Paƒstwo wypełniç dodatkowy, jednostronicowy druk ZAP-3, aktualizujàcy dane dotyczàce adresu zamieszkania. Przesłanie go do Urz du Skarbowego w Legionowie sprawi, e cz Êç Paƒstwa podatku dochodowego zasili bud et gminy Niepor t. Dzi ki tym prostym czynnoêciom, ka dy mieszkaniec gminy ma mo liwoêç wsparcia jej rozwoju, współfinansowania budowy infrastruktury, transportu publicznego, edukacji dzieci, sportu i kultury. Chciałbym zaapelowaç do Paƒstwa o przekazanie cz Êci swojego podatku na potrzeby gminy, w której koncentrujà si Paƒstwa yciowe sprawy. Rozliczajàc si z podatku dochodowego (PIT) wska cie w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkacie. Wska cie Gmin Niepor t. Wójt Gminy Niepor t Sławomir Maciej Mazur Od połowy marca 2015 r. Ministerstwo Finansów udost pnia podatnikom nowà usług wst pnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) PIT-37. Rozlicz PIT za 2014 rok suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R kwota przychodu za 2013 rok niezb dna do wys ania zeznania adres . PIT-37 jest dost pny w cz Êci ogólnodost pnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Nadal mo na sk adaç zeznanie PIT na dotychczasowych zasa- przez Internet Us uga ta polega na udost pnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego PIT-37. To dodatkowa pomoc majàca sprawiç, by sk adanie zeznania podatkowego identyfikator podatkowy PESEL/NIP imi i nazwisko data urodzenia by o jeszcze prostsze. Us uga PFR jest realizowana z wykorzystaniem formularza interaktywnego, który umo liwia podatnikowi edycj wszystkich dost pnych pól formularza PIT-37, a tak e modyfikacj wszystkich danych, dopisanie ulg i wniosku o przekazanie 1% na rzecz wybranej przez podatnika Organizacji Po ytku Publicznego oraz dodanie za àczników. PFR mo e z o yç podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres , na który kierowana b dzie korespondencja. Do pobrania PFR i wys ania zeznania podatkowego niezb dne sà nast pujàce dane: kwota dach przychodu drogà elektronicznà do systemu e-deklaracje lub papierowo do urz dów skarbowych. Urz dem Skarbowym w aêciwym dla mieszkaƒców Naszej Gminy jest Urzàd Skarbowy w Legionowie, ul. marsz. Józefa Pi sudskiego 43 c, Legionowo, telefon , faks W zwiàzku z organizacjà akcji sk adania rocznych rozliczeƒ podatkowych PIT, w dniach kwietnia Urzàd Skarbowy w Legionowie ma wyd u ony czas pracy do godziny D.Brzozowska Przeka 1% podatku Zach camy do przekazania 1% na rzecz organizacji i mieszkaƒców z terenu gminy Niepor t potrzebujàcych wsparcia: Maria Pietrzak 1309 KRS Fundacja Avalon Maciej Rasiƒski KRS Fundacja Dzieciom Zdà yç z pomocà 6946 Ol cki Michał s.agnieszki KRS Fundacja Dzieciom Zdà yç z pomocà Kacper Starzyƒski KRS Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani Siemiradzka Weronika Julia KRS Fundacja Dzieciom Zdà yç z pomocà Maksymilian Wierzchoƒ 173/W KRS Fundacja Słoneczko KRS Fundacja AVALON cel szczegółowy: Orlak, 1567 Zarzàd Główny Koło Powiatowe Zwiàzku Kombatantów RP i BWP KRS w tym numerze WIEÂCI NIEPOR CKICH PRZEBUDOWA szkoły w Niepor cie str. 2 DZIKIE wysypiska str. 4 HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych w maju 2015 roku str. 7

2 2 INWESTYCJE WIEÂCI NIEPOR CKIE 14 kwietnia 2015 W Ryni oraz w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra trwajà prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. Przebudowa szkoły w Niepor cie Ogłoszony został przetarg na przebudow budynku Szkoły Podstawowej w Niepor cie. Inwestycj wykonuje firma TOM- BUD z Wieliszewa. Powstaje ciàg pieszo-jezdny d ugoêci 320 metrów, o nawierzchni z kostki bezfazowej, z wjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym do drenu francuskiego. Koszt inwestycji wynosi 228 tys. z, planowany termin jej realizacji up ywa 30 kwietnia. BW Wykonawca, firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa, buduje ciàg pieszo-jezdny. W III etapie prac, na odcinku 320 metrów, po o ona zostanie nawierzchnia z kostki. Termin wykonania inwestycji up ywa 30 maja, jej koszt wyniesie 193,5 tys. z otych. BW Prace budowlane podzielone zosta y na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie modernizacji elewacji budynku reperacji elewacji i gzymsów, malowania, wymiany rur spustowych i rynien nad wejêciem do szko y; wybudowanie dwóch wiatro apów jednego przy wejêciu do oddzia u przedszkolnego, drugiego przy wejêciu do zaplecza kuchni; wymian opaski wokó budynku na opask z kostki betonowej; wykoƒczenie coko u kostkà p ytkami klinkierowymi. W drugim etapie wykonane zostanà prace wewnàtrz budynku szko- y. Obejmujà przebudow azienek na parterze i I pi trze i dostosowanie ich do aktualnych przepisów sanitarnych. Zmiana uk adu Êcian wewn trznych pozwoli na wydzielenie azienki dla osób niepe nosprawnych. Wymienione zostanà instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na korytarzu g ównym na parterze wymienione zostanà drzwi do sal lekcyjnych, pomalowane Êciany, na pod odze po o ona zostanie wyk adzina typu tarket. Wykonane zostanie oêwietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Na pi trze w korytarzu zostanie poszerzone przejêcie do korytarza bocznego tzw. àcznika. Na klatce schodowej wykonawca wymieni balustrady, schody ob o one zostanà gresem antypoêlizgowym. Budowa ulicy Warsztatowej Trwajà prace ziemne przy budowie ulicy Warsztatowej w Stanisławowie Pierwszym. Zrealizowana zostania równie modernizacja pomieszczeƒ oddzia- u przedszkolnego, która obejmie przebudow Êcian dzia owych, wykonanie nowej azienki, wymian stolarki drzwiowej, wymian instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie. Roboty budowlane utrudniajàce i zak ócajàce prowadzenie zaj ç szkolnych prowadzone b dà w okresie wakacji, natomiast prace zwiàzane z modernizacjà elewacji mogà byç realizowane podczas funkcjonowaniu szko y, pod warunkiem niezak ócania i nieutrudniania prowadzenia lekcji. Termin sk adania ofert w przetargu up ywa 17 kwietnia. BW Przebudowa ulicy P czkowskiego III etap Rozpocz ły si prace ziemne na ulicy P czkowskiego w Niepor cie. Rozstrzygni ty został przetarg na budow sieci wodociàgowej w ulicy BaÊniowych D bów w Wólce Radzymiƒskiej. Budowa sieci wodociàgowej w ulicy BaÊniowych D bów Wykonawcà inwestycji zosta a firma JR-SANBUD Jaros aw Radgowski z Grodziska Mazowieckiego. Infrastruktura zbudowana zostanie na odcinku 270 metrów, za kwot 56 tys. z otych. Planowany termin zakoƒczenia prac r. BW Inwestycje kanalizacyjne Stra Gminna ostrzega przed nielegalnym opró nianiem przydomowych zbiorników na nieczystoêci płynne. STOP! Nie wylewaj szamba! Wylewanie nieczystoêci p ynnych ze zbiornika bezodp ywowego do rowów melioracyjnych, na teren dzia ki swojej bàdê sàsiedniej, w wielu przypadkach wià e si z szukaniem oszcz dnoêci w domowym bud ecie. Warto jednak zaznaczyç, e w ten sposób zatruwamy swoje najbli sze otoczenie, a tak e powodujemy ska enie Êrodowiska naturalnego poprzez odprowadzenie nieczystoêci do gleby. Âcieki z szamba to siedlisko ró nych bakterii, stanowiàcych powa ne zagro- enie dla ycia lub zdrowia. Badania naukowe potwierdzi y, e najcz Êciej spotykanymi bakteriami rozprzestrzeniajàcymi si w przydomowych zbiornikach sà szczególnie niebezpieczne bakterie ka owe, czyli E. Coli i Salmonella. Osoby szerzàce powy szy proceder nara ajà si gminnym stró om prawa. Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu porzàdku i czystoêci w gminach, w aêciciel nieruchomoêci wyposa onej w zbiornik bezodp ywowy ma obowiàzek pozbywania si nieczystoêci p ynnych w sposób zgodny z przepisami, a wi c za poêrednictwem uprawnionego podmiotu gospodarczego Êwiadczàcego us ugi asenizacyjne, z którym zobowiàzany jest podpisaç umow na wykonywanie powy szej czynnoêci. Ponadto w aêciciel takiej nieruchomoêci powinien posiadaç dokument poêwiadczajàcy wykonanie us ugi w postaci rachunku, faktury lub potwierdzenia wykonania zlecenia. Cz stotliwoêç opró niania zbiornika bezodp ywowego opisana jest w przepisach pomocniczych, W Ryni prowadzone sà prace w ulicy G ównej, na odcinku od ul. Stegny w kierunku p tli autobusowej. Powstanie sieç kanalizacyjna oraz dwie przepompownie Êcieków jedna w ulicy G ównej przy p tli, druga na skrzy owaniu ulic Radzymiƒskiej i Stegny. Roboty budowlane utrudniajà niekorzystne warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych powoduje koniecznoêç ich odpompowywania. Po zakoƒczeniu prac, które planowane jest na koniec sierpnia 2015 roku, odtworzona zostanie nawierzchnia drogi. Ponadto, w ostatnim etapie inwestycji w ulicy G ównej zbudowana zostanie jeszcze jedna przepompownia Êcieków oraz 750 metrów sieci kanalizacyjnej. Realizacja inwestycji stanowi zakoƒczenie projektu budowy opaski sanitarnej wokó Jeziora Zegrzyƒskiego, w ramach którego wykonano infrastruktur kanalizacyjnà na odcinku Bia obrzegi-rynia. Koszt ca ej inwestycji to przesz o 20 mln z, ale ponad 81% wyniesie dofinansowanie ze Êrodków unijnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Równie w ulicy Wolskiej w Stanis awowie Drugim i Woli Aleksandra oraz àkowej w Stanis awowie Drugim firma STD Nasi owski prowadzi prace budowlane. Budowa kanalizacji w po udniowo-zachodniej cz Êci gminy w Józefowie, Woli Aleksandra i Stanis awowie Drugim dofinansowana jest ze Êrodków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, w ramach Funduszu SpójnoÊci w kwocie ok. 6 mln z. àcznie powstanie blisko 9 km sieci kanalizacyjnej, do której pod àczy si przesz o 900 mieszkaƒców. Warunkiem niezb dnym do pozytywnego rozliczenia inwestycji w Ryni i w zachodniej cz Êci gminy jest uzyskanie tzw. efektu ekologicznego, czyli pod àczenie do sieci wszystkich mieszkaƒców w rejonie budowanej kanalizacji. Apelujemy wi c do mieszkaƒców o wykonywanie projektów przy àczy kanalizacyjnych i pod àczanie si do sieci po zakoƒczeniu budowy infrastruktury. Projekt przy àcza kanalizacyjnego w przypadku Ryni nale y uzgodniç z MPWiK, natomiast mieszkaƒcy Józefowa, Stanis awowa Drugiego i Woli Aleksandra wyst pujà do Gminnego Zak adu Komunalnego w Niepor cie. BW w przypadku Gminy Niepor t jest to Uchwa a Nr XLIII/69/2013 Rady Gminy Niepor t z dnia 11 lipca 2013 r., w której znajdziemy szczegó owe informacje na temat sposobu pozbywania si odpadów komunalnych i p ynnych. Odprowadzanie Êcieków niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami jest karalne, a grzywna na o ona w postaci mandatu karnego przez organ uprawiony mo e wynosiç nawet do 500 z!. W ekstremalnych przypadkach Stra Gminna lub Policja mo e skierowaç wniosek o ukaranie do Sàdu Rejonowego przeciwko osobie, która powoduje ska enie Êrodowiska i nie wywiàzuje si z ustawowych obowiàzków. W takim przypadku kara mo e nawet trzykrotnie przekroczyç wartoêç na o onego mandatu! P.Kuligowski WIEÂCI NIEPOR CKIE Wydawca: Urzàd Gminy Niepor t pl. WolnoÊci 1, Niepor t tel. (22) Redaktor naczelny: Beata Wilk Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. ISSN

3 14 kwietnia 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 3 Radni Gminy Niepor t VII kadencji Kontynuujemy cykl prezentujàcy sylwetki radnych Gminy Niepor t, wybranych na lata (w porzàdku alfabetycznym). Jestem mieszkankà Woli Aleksandra. Mam 38 lat, m a i dwóch synów Alka i Micha a. Jestem architektem krajobrazu, zrobi am doktorat w Warszawskiej SGGW, w Katedrze Ochrony Ârodowiska. Po raz pierwszy, dzi ki Paƒstwa poparciu, jestem radnà naszej gminy. Zaanga owa am si w prace Komisji Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, w której sprawuj funkcj wiceprzewodniczàcej. Chc pomagaç we wszelkich wspólnych dzia aniach podejmowanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Moje g ówne cele to m.in. poprawa funkcjonowania komunikacji dostosowanie tras autobusów oraz rozk adu jazdy do potrzeb mieszkaƒców, jak równie budowa nowych Êcie ek rowerowych, które poprawià mobilnoêç, usprawnià kontakty i mo e zach cà Jestem mieszkaƒcem Stanis awowa Pierwszego od urodzenia. Mam 35 lat. Jestem onaty, od pi ciu lat jestem równie szcz Êliwym ojcem Julki. Moje wykszta cenie to ukoƒczone studia in ynierskie. Od 2001 roku pracuj w jednej firmie dealer i serwis znanej marki samochodowej. Dzi ki Paƒstwa decyzji, mog reprezentowaç Was jako radny drugà kadencj, za co dzi kuj. Obecnie w Radzie Gminy pracuj w dwóch komisjach, w komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Komisji Gospodarczej jako jej wiceprzewodniczàcy. Jako radny w tej kadencji b d dà y do: budowy nowych dróg i ulic oraz modernizacji ju istniejàcych, przejmowania dróg na majàtek gminy, a nast pnie ich budowy, Jestem emerytowanym oficerem W.P. Mam 62 lata. Od 27 lat mieszkam w Bia obrzegach. Jestem onaty ona El bieta jest emerytowanà nauczycielkà. Mam zam nà córk, która uczyni a mnie dumnym dziadkiem wnuczka Huberta. W Radzie Gminy Niepor t drugà kadencj z rz du reprezentuj mieszkaƒców Bia obrzegów i Ryni. Jako radny pracuj w Komisji Gospodarczej, Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Rewizyjnej, w której pe ni funkcj przewodniczàcego. Wspieram wszelkie dzia ania Rady oraz Urz du Gminy Niepor t zmierzajàce do dalszego dynamicznego rozwoju gminy Niepor t. Szczególnie cieszy mnie przyj ty w sierpniu ubieg ego roku przez zebranie wiejskie so ectwa Bia obrzegi, a nast pnie zatwierdzony przez Rad Gminy Plan Odnowy Miejscowo- Êci Bia obrzegi w latach , w którym zawarto szereg zadaƒ inwestycyjnych m.in. zagospodarowanie portu Pilawa, projekt i budow hali sportowej przy Szkole Podstawowej, projekt i budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudow ul. Starych D bów, budow Êcie ek rowerowych do Beniaminowa i Ryni. Plan ten stworzy podstaw do ubiegania si przez Gmin o dofinansowanie Radna JOANNA STRUZIK do zdrowszych form ruchu;-) Zale y mi tak e na jak najszybszym i bezproblemowym dokoƒczeniu obecnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej, jak równie dalszym rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tak by ka dy mieszkaniec mia do niej dost p. Wa ne jest te dla mnie wykorzystanie ogromnego potencja u przyrodniczego naszej gminy i stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu i rekreacji, m.in. zagospodarowanie portów Niepor t i Pilawa. Moim marzeniem jest powstanie u nas toru do jazdy na nartach biegowych. Radny PIOTR PIETRUCHA budowy sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej, przebudowy skrzy owania ulic Przysz oêç, Stru aƒska, S oneczna w Stanis awowie Pierwszym, opracowania planu oraz powstania obiektów u yteczno- Êci publicznej na dzia ce gminnej nr 251w Stanis awowie Pierwszym (róg ulicy Przysz oêç i Stru aƒskiej), modernizacji i budowy dróg na osiedlu D bina i Leszczyna, opracowania brakujàcych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Stanis awowa Pierwszego. Szanowni Paƒstwo, pozostaj do dyspozycji. Radny ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bardzo le y mi na sercu rozwój Ryni. Obecnie gmina inwestuje bardzo du e fundusze w budow sieci kanalizacyjnej Rynia-Bia obrzegi. Po zakoƒczeniu prac planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa chodnika w ul. G ównej. W dalszej kolejnoêci, przy pomocy so tysa b d ubiega si o wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej, nawierzchni z kostki brukowej na ul. Stegny i budow parkingu, wykonanie istniejàcej w ewidencji dalszej cz Êci ul. Radzymiƒskiej, wykonanie profilowania oraz nawierzchni z kostki brukowej. Z radoêcià obserwuj coraz wi kszà integracj mieszkaƒców Ryni. MyÊl, e zrozumienie i wspólne dzia anie pozwolà osiàgnàç zamierzone cele. Dzi kuj wyborcom okr gu nr 6 za wybór do Rady Gminy. Zapraszam na comiesi czne spotkania w ka dy pierwszy poniedzia ek o godz w budynku TPD w Ryni. Radny EUGENIUSZ WOèNIAKOWSKI Mam 64 lata. Mieszkam w Wólce Radzymiƒskiej. Od 2006 roku jestem Radnym okr gu Wólka Radzymiƒska i Beniaminów oraz pe ni funkcj Przewodniczàcego Rady Gminy. Zasiadam w komisjach: Gospodarczej oraz OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przez wiele lat pracowa em spo ecznie w Radzie So eckiej oraz by em Przewodniczàcym Spo ecznego Komitetu Gazyfikacji Wólki. W trakcie minionych kadencji uda o si wykonaç w w/w miejscowoêciach wiele inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej, jak równie przedsi wzi ç, majàcych na celu popraw jakoêci ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców. Priorytetem w mojej pracy by o pozyskiwanie zwi kszonych nak adów finansowych na rozwój oêwiaty i kultury w so ectwach i poprawa warunków opieki zdrowotnej w gminie. W czasie minionych kadencji uchwalono szereg merytorycznych dokumentów, niezb dnych w prowadzeniu d ugookresowej i kompleksowej polityki rozwoju Gminy. Obecnie najwi kszym wyzwaniem jest wzmo ona praca nad dalszym rozwojem Wólki i Beniaminowa (remont szko y i budowa boiska w Wólce, modernizacja dróg i oêwietlenia, rozbudowa infrastruktury internetowej). MyÊl, e uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wólki b dzie mia istotne znaczenie dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego wsi. Ponadto b d zabiega o popraw komunikacji lokalnej dojazdy do Warszawy i Niepor tu. Zale- y mi na dobrej wspó pracy z So tysami i Radami So- eckimi, jak równie ze wszystkimi Radnymi Gminy, bo tylko sprawna i màdra wspó praca jest gwarantem sukcesu wszystkich mieszkaƒców Gminy Niepor t. VI sesja Rady Gminy Niepor t VII kadencji W poniedziałek 30 marca odbyła si VI sesja Rady Gminy Niepor t VII kadencji. Obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. W obradach udział wzi ło 13 radnych. W pierwszej cz Êci obrad Êlubowanie z o yli nowo wybrani so tysi: pani Wies awa Bielska so tys wsi Stanis awów Drugi, pani Halina Okoƒska so tys wsi Niepor t, pani Ewa Broszkiewicz so tys wsi Wólka Radzymiƒska, pan Mariusz Rasiƒski so tys wsi Beniaminów, pan Stanis aw R belski so tys wsi Józefów, pan Stanis aw Paterek so tys wsi Stanis awów Pierwszy. Podczas sesji Radni podj li m.in. nast pujàce uchwa y: uchwa à nr VI/30/2015 Rada Gminy nie wyrazi a si zgody na wyodr bnienie w bud ecie Gminy Niepor t na 2016 r. Êrodków stanowiàcych fundusz so ecki; uchwa à nr VI/31/2015 okreêlono szczegó owe warunki przyznawania i odp atnoêci za us ugi opiekuƒcze i specjalistyczne us ugi opiekuƒcze z wy àczeniem specjalistycznych us ug opiekuƒczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó owe warunki cz Êciowego lub ca kowitego zwolnienia z op at, jak równie trybu ich pobierania; uchwa à nr VI/32/2015 ustanowiono honorowy tytu,,zas u ony dla Gminy Niepor t ; uchwa à nr VI/34/2015 dokonano zmiany uchwa y w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor t Pilawa. Zmiana zwiàzana jest z zakupem ciàgnika z osprz tem na potrzeby obs ugi Kompleksu. uchwa à nr VI/35/3015 okreêlono granice obwodu publicznej Szko y Podstawowej im. Bronis awa Tokaja w Niepor cie, których zasi g terytorialny wyznaczajà granice administracyjne miejscowoêci: Niepor t i Rembelszczyzna; uchwa à nr VI/36/2015 okreêlono granice obwodu publicznej Szko y Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, których zasi g terytorialny wyznaczajà granice administracyjne miejscowoêci: Józefów, Kàty W gierskie, Micha ów-grabina, Stanis awów Drugi, Wola Aleksandra. uchwa à nr VI/37/2015 nadano nazw Fio kowa drodze wewn trznej, po o onej we wsi i gminie Niepor t, stanowiàcej dzia k ewid. o nr 24/115. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy zamknà obrady VI sesji Rady Gminy Niepor t. J.Joƒska WSPOMNIENIE Êp. Andrzeja Burzyƒskiego 2 kwietnia, po ci kiej chorobie, zmarł Êp. Andrzej Burzyƒski, mieszkaniec Zegrza Południowego, przyjaciel, samorzàdowiec oddany lokalnej społecznoêci. Pełnił społeczne funkcje sołtysa Zegrza Południowego i Radnego Gminy Niepor t IV kadencji, podczas której był Przewodniczàcym Komisji Gospodarczej, a potem Przewodniczàcym Rady Gminy. Wywarł znaczàcy wpływ na rozwój naszej gminy. To mi dzy innymi z jego inicjatywy powstało pi kne Przedszkole w Zegrzu Południowym. Anga ował si w rozwiàzywanie trudnych spraw i wspomagał potrzebujàcych, pracujàc w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niepor cie, Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym, w którym do ostatnich chwil swojego ycia pełnił funkcj Przewodniczàcego. Brał udział w wielu inicjatywach społecznych zagospodarowaniu budynku Orion na potrzeby sołectwa, powołaniu Klubu Seniora w Zegrzu Południowym, wspierał odbudow kaplicy po po arze. Pasjonowała go historia Polski, zwłaszcza okres mi dzywojenny. Był współinicjatorem i współfundatorem tablicy upami tniajàcej działalnoêç harcerzy Szarych Szeregów na terenie Zegrza Południowego w latach Drogowiec z wykształcenia, z artystycznà duszà, własnor cznie wykonujàcy meble i obdarowujàcy bliskich i przyjaciół wierszami. Cenił uczciwoêç, zdrowy rozsàdek i odwag cywilnà. Był człowiekiem skromnym i yciowo màdrym, w przyjaêni lojalnym i szczerym. Ch tnie słu ył yczliwà radà i wsparciem, ale gdy trzeba było, mówił prawd prosto w oczy. Poproszony o rad nie oceniał. W rozmowie naprowadzał na odpowiedê, bo jak sam artował nie wymàdrzał si i zawsze powtarzał, e dopóki człowiek mo e sobie patrzeç w oczy (przeglàdajàc si w lustrze), to jest z nim dobrze. Ksiàdz Józef Tischner, którego bardzo cenił powiedział, mówiàc o niebie: Obraz nieba w pewnym sensie, jest w nas. Katechizm mówi, co prawda, e niebo to tajemnica dla nas nie do poj cia, ale z drugiej strony co jakiê czas powtarza zapewnienie, e zadatek nieba ju teraz nosimy w sobie. Âp. Andrzej nosił zadatek nieba w sobie. To niebo było w Jego pogodzie ducha, którà obdarowywał innych i spokoju, którym emanował. Wszystkim tym dzielił si z innymi, dlatego ludzie tak go lubili. W jego towarzystwie czuliêmy si swobodnie, radoênie, jak z najlepszym przyjacielem, który zawsze ma dla nas czas. Swojà chorob znosił dzielnie, nie skar ył si, nie narzekał, nie chcàc zaprzàtaç uwagi innych swoimi problemami. Odszedł tak szybko i niespodziewanie, e wielu z nas nie zdà yło Mu powiedzieç jak bardzo był dla nas wa ny. Jak bardzo Go ceniliêmy i lubiliêmy. B dzie nam brakowało Jego poczucia humoru, spokoju i przyjaêni. Po egnaliêmy człowieka yczliwego, wra liwego, m a, ojca, brata, sàsiada, Przyjaciela.

4 4 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 14 kwietnia 2015 Wysypisko w lesie w Wólce Radzymiƒskiej... Dzikie wysypiska zagra ajà 14 i 16 kwietnia w Aleksandrowie i Michałowie-Grabinie odb dà si ostatnie wyborcze zebranie sołeckie w gminie Niepor t. Wybory sołtysów Podczas dotychczasowych zebraƒ wiejskich mieszkaƒcy wybrali gospodarzy so ectw na lata B dzie to kolejna sprawowana przez nich kadencja. W Stanis awowie Pierwszym so tysem pozosta Stanis aw Paterek, w Józefowie Stanis aw R belski, w Bia obrzegach Regina Soko- owska, w Kàtach W gierskich Beata Kostro, w Woli Aleksandra Danuta Stromecka. Sk adamy serdeczne gratulacje wybranym so tysom! Prezentujemy nowe firmy, które w ostatnim czasie dołàczyły do programu Niepor ckiej Karty Rodziny 3+, oferujàc zni ki na towary i usługi posiadaczom Karty. naszemu zdrowiu Podczas rozk adu odpadów dochodzi do chemicznego i mikro- enzymów, uszkodzenia tkanek np. duje denaturacj bia ek, inaktywacj biologicznego zanieczyszczenia nerek i mózgu. Nawet kilka miligramów wód powierzchniowych i pod- ziemnych, zagra ajàcego uj ciom wody pitnej. Powoduje zagro enie rt ci, która przeniknie do gleziemnych, by lub wody mo e okazaç si Êmiertelnà dawkà dla cz owieka. epidemiologiczne ze wzgl du Ustawa o utrzymaniu czystoêci na mo liwoêç wyst powania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groênych grzybów. Bardzo groêne sà baterie cynkowoi porzàdku w gminach nak ada na posiadaczy i zarzàdców terenu obowiàzek dbania o jego czystoêç. Nakaz usuni cia zaêmiecenia -rt ciowe, poniewa zawierajà otrzymuje w aêciciel lub zarzàdca ok. 30% rt ci. Rt ç kumuluje si w wàtrobie, nerkach i jàdrach, najd u- ej zalega w mózgu. Przenika równie przez o ysko, jest cz Êciowo wydzielana z mlekiem matki. Powo- terenu, a egzekucjà obowiàzku jego usuni cia zajmie si Stra Gminna lub Policja. Segreguj Êmieci! Zanim je wyrzucisz zobacz ile czasu trwa rozklad odpadów: chusteczki papierowe 3 miesiàce, ogryzek z jab ka 6 m-cy, niedopa ek papierosa 1,5 roku, a substancje trujàce zawarte w papierosie 5 lat, guma do ucia 5 lat, metalowa puszka 10 lat, odzie skórzana lat, kubek styropianowy 50 lat, gumowa opona lat, worki foliowe od lat, plastikowe torebki 300 lat, plastikowa butelka 500 lat, pieluszki jednorazowe 500 lat, puszka aluminiowa nawet 1000 lat, szklana butelka nigdy... J.M. Serdecznie przepraszamy so tysa Beniaminowa Mariusza RA- SI SKIEGO, którego nazwisko zosta o b dnie podane w poprzednim numerze WieÊci Niepor ckich. BW Nowi partnerzy Niepor ckiej Karty Rodziny 3+ PRO-SKIPPERS GROUP SP. Z O.O., adres korespondencyjny, ul. Olchowa 6, Kàty W gierskie Niepor t. 10% zni ki na usługi na Jeziorze Zegrzyƒskim w sezonie eglarskim od 1 kwietnia do 31 paêdziernika: czarter jachtów aglowych czarter jachtu motorowego ze sternikiem kurs na stopieƒ eglarza jachtowego Kurs na stopieƒ sternika motorowodnego tel po interwencji Stra y Gminnej NUTRISOLUTIONS M. LIPSKA, ul. Objazdowa 16, Józefów, Legionowo. 3% zni ki na zakup produktów w sklepie Wysokiej jakoêci naturalne produkty zapewniajàce zdrowe ciało, witalnoêç i energi oraz dobre samopoczucie. Główne działy, na których si koncentrujemy to odchudzanie i sylwetka, zdrowe od ywianie oraz wzmocnienie i energia dla osób zapracowanych, aktywnych i sportowców. tel W zwiàzku z trwajàcymi pracami nad Strategià Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 do 22 kwietnia prowadzone sà konsultacje wst pnej wersji dokumentu. Strategia oraz formularz do zgłaszania uwag znajduja si na stronie internetowej projektu: omw.um.warszawa.pl oraz na stacja-konsultacja.pl. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Zdrowy Kr gos up zaj cia przeznaczone przede wszystkim dla osób z do- legliwo- Êciami bólowymi,spowodowanymi ma à stabilnoêcià kr gos upa i miednicy. Jest to tak e niezwykle skuteczna profilaktyka zarówno dla osób aktywnych, jak i prowadzàcych siedzàcy tryb ycia. Zaj cia te obejmujà çwiczenia rozluêniajàce, stabilizujàce, wzmacniajàce, równowa ne i rozciàgajàce poszczególne grupy mi - Êniowe. Przy regularnym treningu mo na wyeliminowaç ból lub dyskomfort pleców, a tak e zapobiec ich pog bianiu. W zaj ciach Zdrowy Kr gos up zawarta jest nauka prawid owego oddychania i utrzymania odpowiedniej postawy cia a. UWAGA! Informujemy, e 15 marca up ynà termin wnoszenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwarta 2015 r. W zwiàzku z powy szym niezw ocznie nale y uiêciç ww. op at na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisaç imi i nazwisko osoby, której dotyczy p atnoêç, natomiast w tytule p atnoêci: OP ATA ZA GOSPODA- ROWANIE ODPADAMI np. I kwarta 2015 r. lub w przypadku rat miesi cznych np. styczeƒ 2015 r., luty 2015 r. itp. p acàc w ratach miesi cznych nale y pami taç o terminach p atnoêci zgodnie Gmina Niepor t znajduje si w gronie 72 gmin tworzàcych Obszar Metropolitalny Warszawy. Obecnie stoimy przed szansà zdefiniowania wspólnych potrzeb wszystkich jednostek samorzàdu terytorialnego wspó tworzàcych ten obszar oraz wypracowania kierunków jego rozwoju. Dlatego te zach camy mieszkaƒców do zaanga owania si w proces opracowywania Strategii oraz zg aszania uwag w ramach konsultacji spo ecznych. G ównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 jest wskazanie po àdanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków dzia aƒ, które umo liwià ich realizacj. Dokument stanowiç b dzie narz dzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o dzia aniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Informacje o projekcie dost pne sa na stronie internetowej Zadbaj o zdrowy kr gosłup Podczas zaj ç Zdrowy Kr gos up wykonuje si dok adne, niegwa towne çwiczenia ruchowe. Bardzo wa ne jest skupienie si na technice wykonywanych çwiczeƒ to klucz do sukcesu. Pierwsze zaj cia odb dà si w piàtek 8-ego maja o godzinie w Gminnym OÊrodku Kultury Niepor t. Zapisy pod numerem tel. Karol , Ania lub w GOK-u. Zapraszamy równie na nasze zaj cia Fitness oraz Gimnastyk dla ka dego w GOK Niepor t. z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi. W przypadku nie uiszczenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaleg oêci, w àcznie z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o post powaniu egzekucyjnym w administracji. Informujemy równie, e koszty upomnienia obcià ajà zobowiàzanego i sà pobierane na rzecz wierzyciela/gminy. Powstajà one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszà 11,60 z.

5 14 kwietnia 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 5 W okresie poprzedzajàcym Âwi ta Wielkanocne Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego zorganizowała konkurs Kwiaty z papieru. Wystawa prac zaprezentowana została w Filii GOK w Stanisławowie Drugim. Konkurs Kwiaty z papieru rozstrzygni ty Do Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Stanis awowie Drugim wp yn y 233 zg oszenia na konkurs. Ocenione zosta y przez Jury powo- ane przez Organizatora w sk adzie: Wies awa Bielska kierownik Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Stanis awowie Drugim, Monika Kosewska Wydzia Promocji i Rozwoju Spo ecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie, Paulina Sieƒkowska specjalista ds. odnowy obszarów wiejskich w biurze LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego. Informacja o wynikach znajduje si na stronie internetowej LGD 7 kwietnia w Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Stanis awowie Drugim Prezes Zarzàdu LGD Edward Trojanowski wr czy nagrody oraz dyplomy uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zaprezentowane zosta y na stoisku LGD podczas VII Mi dzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odby y si w dniach kwietnia w Kielcach. BW Za oknem wiosna. A wiosna to najlepszy czas na miłoêç, prawda? Na szlaku ycia Niewa ne, ile masz lat, na jakim etapie ycia jesteê, jakà niesiesz ze sobà histori. Zawsze warto daç losowi jeszcze jednà szans. Zawsze warto mieç nadziej... Zach camy do lektury ksià ki Micha a Laszuka pt. NA SZLAKU YCIA, wydanej przez LM Promotion. Autor jest mieszkaƒcem Stanis awowa Drugiego, znanym gaw dziarzem, cz onkiem zespo u M odzie 50+ oraz autorem ich piosenek. Na dorobek artystyczny pana Micha a sk ada si ju kilka pozycji, m.in. tomik poezji Drgnienie duszy. W Na szlaku ycia w ciep y, urzekajàcy sposób porusza temat samotnoêci, rodzàcego si uczucia i nadziei na lepsze jutro. Czy doêwiadczeni przez ycie, samotni, dojrzali ludzie b dà potrafili skorzystaç z szansy, jakà daje im los? Bo nigdy nie wiadomo, kogo i kiedy spotkasz na swoim szlaku ycia... Serdecznie zapraszamy do lektury. Ksià ka jest do nabycia w ksi garniach oraz w wydawnictwie LM Promotion Dziesi ç par, które Êwi towały jubileusz 50-lecia po ycia mał eƒskiego, odznaczonych zostało medalem za Długoletnie Po ycie Mał eƒskie. Jubileusz 50-lecia po ycia mał eƒskiego Ju ponad 3 miesiàce Jakub Muda, mieszkaniec Niepor tu, nieprzerwanie realizuje swój cel wypraw przez Kanad. Mimo zm czenia i czasem niesprzyjajàcych warunków pogodowych, nie poddaje si. Z Jakubem Mudà przez Kanad Przez ostatnie tygodnie droga, jakà obra Kuba wiedzie przez góry. Jest bardzo m czàca i Kuba musi cz sto odpoczywaç. Nie omijajà go choroby po wizycie w miasteczku Vernon dopad a go goràczka, która spowolni a troch tempo wyprawy. O 19 dotar em do GOLDEN, BC po przej- Êciu 40km, kolejny ci ki dzieƒ! Jestem niezwykle zadowolony, e przetrwa em te najtrudniejsze 150 km, wspinaczka z Revelstoke niesamowicie mnie wykoƒczy a, jestem ledwo ywy, g odny, ALE ZROBI EM TO!!! PRZESZE- D EM!!!!!!! By to najtrudniejszy i najbardziej depresyjny etap wy- W imieniu Prezydenta RP medale wr czyli Wójt Gminy Niepor t Maciej Mazur oraz Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. Odznaczeni zostali: Marianna i Witold Go biewscy, Alina i W adys aw Go biewscy, Jadwiga i Boles aw Kostrzewa, Anna i Zdzis aw Laszczak, Wanda i W adys aw Pisarscy, Marianna i Aleksander R belscy, Wanda i Marek Rogala, El bieta i Stanis aw Ró aƒscy, Jadwiga i Zbigniew WiÊniewscy, Wanda i Tadeusz Zakrzewscy. Serdecznie gratulujemy! BW prawy. To jeden z wpisów jakie zamieêci Kuba na swojej stronie. Mo emy si tylko domyêleç, jak ci ki by to etap trasy. 6 kwietnia podczas burzy Ênie nej Kuba dotar do Calgary. Przznaczy tam troch czasu na zwiedzanie. DziÊ w koƒcu mia em okazj zwiedziç Downtown Calgary, dzieƒ by rewelacyjny by em na wie y oraz na lodach! Calgary jednak jest ma ym miastem! Nast pne relacje z wyprawy 8000km Across Canada w kolejnych numerach WieÊci Niepor ckich. R. Âwiàtkowski Zespół Kàcik na Tulipanadzie Zespó wokalny KÑCIK z GOK filia Kàty W gierskie wzià udzia a na wyniki czekamy do 15 kwiet- Dzieciaki da y fantastyczny show, w XIII KONKURSIE PIOSEN- nia. Trzymamy kciuki i gratulujemy udanego wyst pu! KARSKIM TULIPANADA Jako solistka swoich si spróbowa- a w przeglàdzie Martyna Ordak. IK 30 marca w GOK-u odbyło si wielkanocne spotkanie seniorów z gminy Niepor t. Wielkanocne spotkanie seniorów W spotkaniu wzi o udzia ponad siedemdziesi ciu mieszkaƒców. Przyby ych powita Chór Echo Niepor tu, nast pnie yczenia z o- yli Wójt Gminy Niepor t Maciej Mazur oraz ksi a z parafii w Niepor cie i Stanis awowie Pierwszym W adys aw Trojanowski i Tomasz Osiadacz. Po cz Êci oficjalnej goêcie zasiedli do odêwi tnie udekorowanych sto ów, na których królowa y jajka, baby wielkanocne i urek oraz równie przysmaki przygotowane Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej w Niepor cie w imieniu swoich klientów składa serdeczne podzi kowania PANI MA GORZACIE DULI SKIEJ w aêcicielce domów Ostoja przez naszych niezastàpionych seniorów. Serdecznie dzi kujemy wszystkim goêciom za przybycie oraz za pomoc wniesionà w przygotowanie uroczystoêci. GOK za rokroczne przekazywanie z Okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia i Wielkanocy, paczek ywnoêciowych na rzecz klientów OÊrodka. Przekazywane paczki ywnoêciowe traktujemy jako wyraz dobroci i ch ci niesienia pomocy potrzebujàcym. Dar Pani przyczynia si do godnego sp dzenia Êwiàt naszych klientów i ich rodzin.

6 6 SPORT WIEÂCI NIEPOR CKIE 14 kwietnia 2015 Ligi Młodziczek Niepor t 2015 Pierwszy Dzieƒ Wiosny reprezentacja gminy Niepor t w piłce siatkowej dziewczàt przywitała na parkiecie Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, bioràc udział w II edycji Ligi Młodziczek Niepor t Do walki ka dy z ka dym na trzech boiskach stan o 6 dru yn z województwa mazowieckiego oraz reprezentacja dziewczàt z Grodna (Bia oruê). Po oêmiu godzinach siatkarskich zmagaƒ zwyci zcà bez straty seta okaza a si reprezentacja dziewczàt z Grodna. Koƒcowa klasyfikacja: I miejsce OSDUSHOR im. Sapegi Grodno (Bia oruê) II miejsce UKS D BINA Niepor t III miejsce UMKS VOLLEY P ock IV miejsce UKS trzynastka Radom V miejsce UKS PLAS Warszawa VI miejsce UMKS MOS Warszawa VII miejsce UKS SMS Warszawa Reprezentacja gminy Niepor t: Karolina Szabelewska (kapitan), Maryla Karczmarczyk, Natalia Urban, Aleksandra Ho uj, Magda i Sylwia Postek, Karolina Banaszek, Patrycja Bartkowska, Weronika Denkiewicz (libero), Weronika Paw owska, Weronika Szraga, Dominika Baƒska, Dominika Knap. Trener: Dariusz PieÊniak. Kolejna III edycja ligi organizowanej przez UKS D bina Niepor t odb dzie si 18 kwietnia br. D.PieÊniak W Êrod, 18 marca, w hali sportowej w SP nr 7 w Legionowie odbyły si Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w Piłce R cznej dziewczàt. Tytuł Mistrza Powiatu wywalczyła reprezentacja SPw Józefowie. Mistrzynie Powiatu Legionowskiego z Józefowa W sportowej rywalizacji uczestniczy o 6 dru yn: SP Wieliszew, SP Jab onna, SP Wola Kie piƒska, SP Józefów, SP nr 8 Legionowo i gospodarze SP nr 7 Legionowo. Zespó z Józefowa wystàpi w sk adzie: Maja Wroƒska, Karolina Pogorzelska, Martyna Sobiech, Marysia ukasiewicz, Zuzanna Maƒk, Zuzanna Woliƒska, Victoria Maƒk, Weronika Stromecka, Martyna Brzozowska, Julia K sicka. Tytu Mistrza Powiatu wywalczy a reprezentacja naszej szko y. Dziewcz ta, wygrywajàc w meczu fina owym z zespo em z SP Jab onna, zapewni y sobie udzia w zawodach na szczeblu mi dzypowiatowym, które odb dà si 14 kwietnia w Karczewie. Ostateczna kolejnoêç zawodów: 1. SP Józefów Mistrz Powiatu 2. SP Jab onna 3. SP Wola Kie piƒska 4. SP nr 8 Legionowo 5. SP nr 7 Legionowo 6. SP Wieliszew M.Szulczewska W zeszłym tygodniu uczniowie z klasy pływackiej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym mogli szkoliç swoje umiej tnoêci pod okiem wielkiego mistrza. Trening na pływalni w Aquaparku Fala poprowadził Radosław Kaw cki aktualny mistrz Êwiata i Europy w konkurencji 200 m w st grzbietowym. WF z Mistrzem Nasi m odzi p ywacy mieli okazj nie tylko poznaç tajniki treningu p ywackiego, ale tak e wiele ciekawych informacji dotyczàcych kariery naszego znanego p ywaka. Radek opowiedzia m odzie y o tym jak zaczyna a si jego przygoda z p ywaniem, ile wysi ku w o y w to aby byç jednym z najlepszych grzbiecistów Êwiata, ale tak e o wielu zdarzeniach zwiàzanych z jego yciem i udzia em w najwi kszych zawodach mi dzynarodowych. Zawodnik AZS AWF Warszawa poprowadzi tak e trening w trakcie którego m odzi p ywacy z Józefowa pracowali nad poprawieniem techniki p ywania, rywalizowali w sztafetach i wyêcigach indywidualnych. Wspania a atmosfera na p ywalni spowodowa a, e Rados aw Kaw cki ju zapowiedzia powrót do Stanis awowa w niedalekiej przysz oêci. M.S. Mistrzostwa pływaków i W czwartek 9 kwietnia w Aquaparku Fala w Stanis awowie Pierwszym odby y si Gminne i Powiatowe Mistrzostwa Szkó Podstawowych w p ywaniu indywidualnym i sztafetowym, które zgromadzi y 176 zawodników. O mistrzostwo gminy i powiatu legionowskiego walczy o 11 szkó podstawowych: 1) SP Bia obrzegi 2) SP Wólka Radzymiƒska 3) SP Izabelin 4) SP Józefów 5) SP Niepor t 6) SP Chotomów 7) SP Jab onna 8) NSP Legionowo 9) SP 1 Legionowo 10) SP 7 Legionowo 11) SP 8 Legionowo W rywalizacji indywidualnej zawodnicy sk adali si z uczniów klas trzecich, czwartych, piàtych szóstych. Zawodnicy mieli do wyboru styl dowolny i grzbietowy. M odsi uczestnicy (klasy trzecie i czwarte) p ywali na dystansie 25 m. Uczestnicy starci (klasy piàte i szóste) mieli do pokonania 50 m. Najwi ksze emocje budzi wyêcig sztafetowy. M odzi p ywacy mieli do pokonania 8x25m. stylem dowolnym. M.Stromecka Gala sportów walki w Niepor cie 28 marca w hali sportowej przy SP im. Bronisława Tokaja w Niepor cie odbyła si 5. edycja Ogólnopolskiej Ligi B-Fight Oriental Rules, K1, Low-kick i Full Contact, Seniorów i Juniorów. Organizatorami turnieju, nad którym patronat obj li Polski Zwiàzek Kickboxingu oraz Wójt Gminy Niepor t, byli Baltic Martial Arts Federation oraz LKSW Tajfun Legionowo. Do Niepor tu przyjecha o wielu zawodników, m.in. z Olsztyna, om y, Warszawy, Legionowa, Nadarzyna i W oc awka. Od rana odbywa o si oficjalne wa enie zawodników i ich weryfikacja. Odby- o si kilkanaêcie niezwykle emocjonujàcych i wyrównanych walk. Kickboxing powsta z po àczenia dalekowschodnich sztuk walki ze sportami wspó czesnymi. To dyscyplina sportowa (sport walki), w której walczy si stosujàc zarówno bokserskie ciosy pi Êcià jak i kopni cia. Rywalizacja sportowa odbywa si wg licznych regulaminów i formu, wêród których mo na wyró niç mi dzy innymi: full contact, Low kick, K-1, Muay Thai (oriental rules). D. Brzozowska

7 14 kwietnia 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE INFORMATOR 7 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MAJU 2015 ROKU Zegrze Południowe: cała miejscowoêç (bez osiedla Wojskowego) Niepor t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, Wieczorna Bryza, Pilawa Rynia: cała miejscowoêç Beniaminów: cała miejscowoêç Białobrzegi: cała miejscowoêç (bez Osiedla Wojskowego) Aleksandrów: cała miejscowoêç Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł cka, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł kitna Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna, Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska Polna, Polnej Ró y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru aƒska, Szcz Êliwa, Wspólna, D bowa, Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona Niepor t ulice: Zwyci stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala, Kapitana Benedykta P czkowskiego,nastrojowa, Turkusowa, Małoł cka, Potocka, Przyjaciół, Marsa, Czajki Wola Aleksandra: cała miejscowoêç Niepor t Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa, Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa, Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz biny, LeÊny Zakàtek, Paproci Kàty W gierskie: cała miejscowoêç Niepor t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró y, Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei Stanisławów Drugi: cała miejscowoêç Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich Rembelszczyzna: cała miejscowoêç Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych Marzeƒ, T czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi ycowa, Brukowa Michałów-Grabina: cała miejscowoêç Niepor t Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny, Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2 REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576 WÓLKA RADZYMI SKA: ul. Szkolna 79 A Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoêç Izabelin: cała miejscowoêç LEGENDA

8 8 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 14 kwietnia 2015 W Gazecie Âwiàtecznej 1168/1903 o naszym regionie Gazeta Âwiàteczna było to pismo cotygodniowe, którego pierwszy numer ukazał si w poczàtkach stycznia 1881 roku. Jego hasło reklamowe (jakbyêmy dzisiaj powiedzieli) brzmiało Wychodzi w Warszawie na ka dà niedziel. Twórcà gazety by Konrad Prószyƒski pseudonim literacki Kazimierz Promyk, pisarz, polski dzia acz oêwiatowy wêród ludno- Êci wiejskiej (w roku 1875 za o y Towarzystwo OÊwiatowe Narodowe). Cechà charakterystycznà Gazety Âwiàtecznej by y bogate dzia y informacyjne, donoszàce o drobnych wydarzeniach na wsi. Nazywano jà, zw aszcza w poczàtkowym okresie, gazetà ludowà, co korespondowa- o z za o eniami jej twórcy. W roku 1882 Kazimierz Promyk zwróci si z apelem do mieszkaƒców wsi, aby nadsy ali swojà korespondencj do Gazety Âwiàtecznej. W odpowiedzi na wezwanie, wp ywa o do redakcji wiele listów o bardzo szerokiej tematyce, cz sto o k opotach i rado- Êciach czytelników. Promyk prowadzi dzia porad Odpowiedzi Pisarza, w którym wykorzystywa swojà wiedz prawniczà. Po Êmierci Konrada Prószyƒskiego redakcj prowadzi jego syn Tadeusz, zachowujàc kierunek oêwiatowo kulturalny gazety. W dalszym ciàgu Gazeta Âwiàteczna by a najpoczytniejszym pismem na wsi. Od 1925 roku nad wydawnictwem czuwa a Wanda Konradowa Prószyƒska. Na ostatniej stronie tygodnika, w miejscu dziê zwanym stopkà, widnia napis: Za Wydawców i Redaktora Wanda Konradowa Prószyƒska. Gazeta wydawana by a nieprzerwanie do 1939 roku. * * * W pierwszym numerze WieÊci Niepor ckich z tego roku przedstawi em Czytelnikom krótkà notatk o ksi dzu Ludwiku Kowieskim, zamieszczonà w Gazecie Âwiàtecznej w 1934 roku. DziÊ przedstawiam kolejny artyku z Gazety Âwiàtecznej nr 1168/1903, zatytu owany Nieszcz Êcia na Narwi. Nieszcz Êcie to wielkie. Sta o si to na rzece Narwi pod wsià D bem, o cztery mile na pó noc od Warszawy. We wtorek 19-tego maja wi cej jak 30 mieszkaƒców Mi dzyêwietlicowy Konkurs Fotograficzny Propagujàcy Pi kno Naszej Gminy pt. Gmina Niepor t w obiektywie Organizator: Âwietlica przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, ul. Szkolna 62, Legionowo, tel Patronat honorowy: Wójt Gminy Niepor t oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. Adresaci: Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Niepor t ucz szczajàcy do Êwietlicy szkolnej. Cele: Propagowanie pi kna gminy Niepor t wêród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Niepor t; Rozwijanie umiej tnoêci fotograficznych, artystycznych u dzieci; Wymiana doêwiadczeƒ artystycznych; Pogł bienie współpracy mi dzy szkołami. Regulamin konkursu: 1. Organizatorami konkursu sà wychowawcy Êwietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. 2. W konkursie mogà wziàç udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Niepor t. 3. Szkoła kierujàca zgłoszenie mo e zaproponowaç dowolnà iloêç prac spoêród trzech kategorii wiekowych: kl. 0- I, kl. IV VI i gimnazjum. 4. Ka dy uczestnik mo e zgłosiç do konkursu tylko jedno zdj cie propagujàce pi kno naszej Gminy. Prace prosimy składaç w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, w formacie jpg na adres: 5. Formaty prac w wersji papierowej:.13x18cm,15x21cm,preferowany format: 20x30cm. 6. Ka da praca musi byç podpisana na odwrocie drukowanymi literami: imi i nazwisko ucznia, klasa, imi i nazwisko wychowawcy Êwietlicy, adres szkoły (adres mailowy), telefon kontaktowy, tytuł pracy. 7. Termin składania prac u organizatora osobiêcie w sekretariacie szkoły organizatora lub drogà pocztowà rok (liczy si data wpływu a nie data stempla pocztowego). 8. Ogłoszenie wyników, wr czenie dyplomów i nagród oraz zaêwiadczeƒ dla opiekunów, nastàpi podczas Âwi ta Gminy Niepor t dnia roku. 9. WÊród zgłoszonych prac dodatkowo zostanie przyznana nagroda publicznoêci wyłoniona w głosowaniu internetowym na stronie 10. Jury oceniaç b dzie: pomysłowoêç, technik oraz poprawnoêç wykonania zdj cia. 11. Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenia na adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, ul Szkolna 62, Legionowo 12. Wraz z pracà prosimy o dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz jego pracy. 13. Prace bioràce udział w konkursie nie b dà zwracane. 14. Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu, niezale nych od organizatorów konkursu. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje si na stronie w zakładce KOMUNI- KATY. z gmin pobliskich Góry i Niepor t do roboty oko o budowy nowego obwa owania wojennego pod Zegrzem. Chcàc od razu przeprawiç si za rzek Narew, wsiedli wszyscy do niewielkiej odzi, której burty niewiele pod ci arem wystawa- y ponad wod. Wtem na g binie ódê si przechyli a, zaczerpn a wody i z wszystkimi posz a na dno. Tylko po owa z tych ludzi zdo a- a si uratowaç, a 16 uton o. Byli to: Teodor Michalski lat 30, Jan WiÊniewski lat 20, Feliks Antosiewicz lat 19, Grzegorz mudzki lat 30, Jan Zió kowski lat 14, Jan Bieƒkowski lat 60, Stefan Trzaskowski lat 20, Józef Kowalik lat 18, Antoni Kowalik lat 14, Jan Duƒski lat 12, Piotr Wrzesiƒski lat 17, Franciszek Baran lat 18, Franciszek Trojanowski lat 20, Jan Grzybowski lat 18, Bart omiej PieƒkoÊ lat 45, Jan Bo ym lat 13. Od tej rzeczywiêcie ogromnej tragedii min o blisko 81 lat. JeÊli wêród czytelników znajdzie si ktoê, komu znane jest to nieszcz - Êcie, Niepor ckie Stowarzyszenie Historyczne zwraca si z proêbà o udost pnienie tego wspomnienia, by ten Êlad znalaz si w historii naszego Regionu. Prosimy o kontakt telefoniczny do Gminnego OÊrodka Kultury lub do autora Informacj o Gazecie Âwiàtecznej przekazuj za Wikipedià W odzimierz B awdziewicz Czuwaj! Marzec ju za nami, a przecie tyle si działo! 28 i 29 marca odbyła si BABA 2015 ot co! Harcerska BABA 2015 Kilka dru yn z naszego Êrodowiska uda o si pi knego poranka do Wyszkowa na biwak, organizowany przez Hufiec Wo omin nieprzerwanie od 1986! Tegoroczna BABA mia a motyw przewodni rodem z ksià ki J.R.R.Tolkiena czyli Hobbit Tam i z Powrotem. Dlatego nie dziw, e w jednym miejscu pojawi o si tyle hobbitów, brodatych krasnoludów, dru yn ludzi i elfów, kilka entów i czarownic oraz Gandalf. Celem naszego spotkania by o powitanie wiosny! Do tego potrzebowaliêmy Marzanny! Wszystkich nas czeka a w drówka po Âródziemiu, gdzie na trasie co i rusz pojawia y si zagadki, pu apki i wymyêlne zadania do wykonania. Wykoƒczeni marszem wêród zaroêli i bagnistych terenów, spocz liêmy przy ognisku, piekàc kie baski. Ale to nie koniec atrakcji! Po powrocie wielkie zamieszanie otwarto JARMARK BAB- SKI, na którym handlowano ró noêciami. Wielkie poruszenie nasta o wêród ludu Shire, gdy og oszono, e zwyci zcà b dzie ten, kto zdob dzie najwi cej talonów! Gdy ostatni talon zosta wydany, zebra y si wszystkie stwory do kr gu i Êwi towano przy gitarze i plàsach. Nast pnie falami okrzyków dokonano wyboru Miss BABA i SuperMENA! Na koniec, tak na dobranoc, gdy wszyscy byli w Êpiworach, wyêwietlono film o Hobbicie. Niestety koniec BA- BY by bliski. Rano po Êniadaniu stwory ubrane ju w mundury, stan y na apel. BABSKIE jury wr cza o dyplomy i to by czas na ostatnie uêciski ràk, gratulacje i pamiàtkowe zdj cia. Wszyscy mówili jednym g osem Do zobaczenia za rok! My przetarliêmy ju szlak w Wyszkowie! Teraz czas na Grunwald! pwd. Dominika Zakrzewska HR. (dru ynowa 14 GDH Puszcza )

18,5 MLN ZŁOTYCH dofinansowania dla Gminy Niepor t

18,5 MLN ZŁOTYCH dofinansowania dla Gminy Niepor t nr 8 (127) 9 maja 2014 nakład 5 000 g azeta bezpłatna koniecznie przeczytaj 8 POMOC SPO ECZNA PORADNIK Komu przys ugujà us ugi opiekuƒcze? STRONA 4 8 POZNAJ SWOJÑ GMIN kontynuujemy cykl, prezentujàcy so

Bardziej szczegółowo

projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej.

projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej. nr 10 (114) 4 paêdziernika 2013 nakład 5 000 g azeta bezpłatna w skrócie POMOC W ROZWIÑZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH HARMONOGRAM DY URÓW cz onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc

cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc nr 2 (140) 12 lutego 2015 nakład 5 500 g azeta bezpłatna Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs fotograficzny na facebooku Gminy Niepor t. Zdj cia, które otrzymaliêmy pokazujà, e było Ênie nie, radoênie

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw www.wm.pl w sobot w Gazecie Olsztyƒskiej dodatek JA i TY plebiscyt na najpopularniejszà par moje najpi kniejsze Bo e Narodzenie - sonda tradycje Êwiàteczne na Warmii m czyzna elegancki prezent dla dziecka

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo