Analiza obecnych trendów demograficznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza obecnych trendów demograficznych"

Transkrypt

1 Telemedycyna w geriatrii: opieka na dziś, wyzwanie dla jutra W kontekście problemu starzenia się populacji europejskiej największymi zaletami nowoczesnych rozwiązań technologicznych wdrażanych w obszarze opieki zdrowotnej wydają się być wszechstronne wsparcie dla osób w wieku podeszłym (assisted living), a także zapewnienie seniorom dostępu do wykwalifikowanego personelu medycznego w miejscu i w czasie, w którym jest to potrzebne. Do najważniejszych obszarów telemedycznej opieki geriatrycznej należą dedykowane systemy teleopieki, a także telekardiologia, telediabetologia oraz telerehabilitacja. MGR MARIUSZ KIELAR Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Kierownik: dr hab. med. Wojciech Trąbka Analiza obecnych trendów demograficznych oraz wyniki prowadzonych badań nad dynamiką zmian struktury wiekowej kontynentu europejskiego jednoznacznie wskazują na szybko postępujący proces geriatryzacji społeczeństwa. Dane ONZ pokazują, że na przestrzeni ostatnich dekad liczba osób w wieku powyżej 60. roku życia zwiększyła się z ok. 200 mln w 1950 roku do 590 mln w 2000 roku. W 2025 roku szacowana liczba seniorów w tym wieku przekroczy próg 1 miliarda (1). Biorąc pod uwagę korelację struktury wiekowej populacji z przyrostem liczebności w poszczególnych grupach wiekowych, można zauważyć, Title: Telemedicine in geriatrics: care for today, a challenge for tommorow Streszczenie Wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT Information and Communication Technologies) w praktyce klinicznej otwiera nowe możliwości dla współczesnej placówki medycznej. W modelu opieki zdrowotnej ukierunkowanym na ocenę efektywności świadczeń zdrowotnych w relacji do nakładów przeznaczanych na ich realizację coraz większe znaczenie zyskuje telemedycyna umożliwiająca szybszą i niejednokrotnie tańszą opiekę nad pacjentem. Jednocześnie możliwość zapewnienia zdalnego kontaktu terapeutycznego z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu ma szczególne znaczenie w obliczu postępujących zmian społeczno-demograficznych i szybkiego starzenia się populacji europejskiej. Słowa kluczowe geriatria, telemedycyna, starzenie się, teleopieka, teleopieka domowa Summary The use of advanced information and communication technologies (ICT) in clinical practice opens up new possibilities for modern healthcare institutions. In the model of care focused on the evaluation of the clinical- and cost-effectiveness of health care services in relation to the resources devoted to their implementation increasing importance gaining telemedicine enables faster and often cheaper patient care. At the same time the ability to provide remote therapeutic contact without limitations of space and time is a crucial issue facing advanced socio-demographic changes and rapid aging of the European population. Keywords geriatrics, telemedicine, aging, telecare, tele-homecare że obecnie najszybciej powiększa się grupa osób powyżej 80. roku życia w latach jej liczebność może wzrosnąć nawet czterokrotnie, co potwierdzają także statystyki demograficzne opisujące proces starzenia się populacji w Polsce. Podczas gdy jeszcze w latach 30. XX wieku osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 4,8% ogółu ludności Polski, to w 2012 roku odsetek ten wzrósł do poziomu 13,8%, a prognozowana liczba osób powyżej 65. roku życia w 2050 roku szacowana jest nawet na 31% ogółu ludności Polski (2). Aktualnie ok. 19,2% polskiego społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60. roku życia, natomiast szacunkowa prognoza demograficzna ONZ dla Polski na lata zakłada wzrost liczby osób w poszczególnych grupach wiekowych o 52,8% (w grupie wiekowej lata), o 74,7% (w grupie wiekowej lat) oraz aż o 155,2% (w grupie wiekowej 80 i więcej lat) (3). Jednocześnie z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obecnie w Polsce żyje ok. miliona osób powyżej 80. roku życia (4). Dzięki wydłużaniu się spodziewanej długości życia mamy jednak szansę dożyć jeszcze późniejszej starości nawet co druga osoba urodzona od początku XXI wieku w krajach takich, jak Francja, Niemcy, Włochy, Anglia, USA, Kanada i Japonia, osiągnie wiek 100 lat (5). Niepokojące tempo dynamiki starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz niekorzystne prognozy społeczno-demograficzne przewidujące systematyczne zwiększanie się liczebności osób starszych w poszczególnych kategoriach wiekowych oznaczają zmiany w zakresie struktury zgłaszanych potrzeb zdrowotnych oraz wymagań wobec europejskiego sektora opieki zdrowotnej. Jednocześnie w populacji osób starszych systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi 14

2 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 4/2015 fot. Thinkstock zdrowotne. Jest to spowodowane m.in. wzrostem zapadalności na choroby przewlekłe, polipragmazją, wielochorobowością, często inwalidyzacją oraz niepełnosprawnością pacjentów w wieku podeszłym (6). Dlatego współczesny system opieki zdrowotnej powinien posiadać model organizowania i adresowania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem potrzeb i problemów zdrowotnych specyficznych dla wieku podeszłego. Aby wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, potrzeba skoordynowanych, uzasadnionych finansowo wysiłków organizacyjnych, umożliwiających stopniowe przechodzenie z instytucjonalnego formatu opieki medycznej na rzecz indywidualnej opieki zdrowotnej nad osobą starszą i powiązanych z mechanizmami wsparcia funkcji socjalnych oraz opiekuńczych. Połączenie tych komponentów posiada dla pacjenta w wieku podeszłym kluczowe znaczenie, mobilizując kolejne państwa europejskie do podejmowania prób wdrożenia podobnych rozwiązań. Większa integracja w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych starzejącej się populacji wpisuje się także w szerszą koncepcję tzw. srebrnej gospodarki (silver economy). Zakłada ona z jednej strony konieczność większego dostosowania obecnego rozwoju gospodarczego do wymagań osób starszych, z drugiej zaś, przekonanie, że dzięki zachodzącym zmianom struktury potrzeb społecznych i zwiększonej aktywności starzejącej się populacji, możliwe będzie uzyskanie wzrostu gospodarczego (7). Obecnie proponowane rozwiązania adaptujące model organizacyjny i zakres usług zdrowotnych do wyzwań starzejącego się społeczeństwa europejskiego mają na celu podejmowanie skoordynowanych działań państw Unii Europejskiej nie tylko na rzecz zwiększenia długości życia swoich obywateli, ale również wspierających uzyskiwanie lepszego zdrowia oraz większej samodzielności osób starszych. Efektywność proponowanych założeń może zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Spośród licznych korzyści uzyskiwanych dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sektorze zdrowia wymienia się najczęściej możliwość prowadzenia interaktywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem, skrócenie czasu oczekiwania na usługę zdrowotną, większą efektywność procesów diagnostycznych i działań profilaktycznych, możliwość skuteczniejszego zarządzania chorobami chronicznymi oraz bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na działalność placówki medycznej (8). W kontekście omawianych problemów związanych ze starzeniem się populacji europejskiej największymi zaletami nowoczesnych rozwiązań technologicznych wdrażanych w obszarze opieki zdrowotnej wydają się być wszechstronne wsparcie dla osób w wieku podeszłym (assisted living), a także zapewnienie seniorom dostępu do wykwalifikowanego personelu medycznego w miejscu i w czasie, w którym jest to potrzebne (8). Przykładowo, w Irlandii Północnej oraz Szkocji wprowadzane są nowe funkcjonalności dla systemów informatycznych opieki zdrowotnej, wspomagające prowadzenie kompleksowej opieki nad pacjentem obejmującej stany nagłe, ratownictwo medyczne, a także telemonitorowanie w środowisku domowym. Wiele krajów europejskich decyduje się na zmniejszenie wolumenu łóżek szpitalnych z równoczesnym zwiększeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach poradni specjalistycznych, w których lekarze mają do dyspozycji m.in. nowoczesne rozwiązania telemedyczne, znacząco przyspieszające diagnostykę oraz postępowanie terapeutyczne (9). Choć inicjatywy państw członkowskich mające na celu zwiększenie dostępności nowoczesnych technologii teleinformatycznych w sektorze zdrowia wyznaczają właściwy kierunek działań Wspólnoty w sytuacji recesji demograficznej, wiele wątpliwości wzbudza ich ekonomiczne uzasadnienie. Dlatego też coraz częściej słychać postulaty, w których domaga się finansowania ze środków jedynie tych rozwiązań technologicznych, które mogą wykazać się udowodnioną efektywnością kliniczną i kosztową nie zaś 15

3 technologii najnowszej generacji czy o największym udziale rynkowym. Tym samym relacja spodziewanych korzyści diagnostyczno-terapeutycznych do ponoszonych nakładów na finansowanie takich rozwiązań staje się znaczącym kryterium wpływającym na dostępność technologii medycznych dla pacjentów. Warto jednak pamiętać, że brak postępu w wypracowaniu nowoczesnego modelu świadczenia usług zdrowotnych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne (m.in. w obszarze telemedycyny) za przystępną cenę może zagrozić ekonomicznym fundamentom społecznego modelu Unii Europejskiej w perspektywie najbliższych piętnastu lat (10, 11). Telemedyczna opieka geriatryczna starzenie się pod kontrolą? Jedną ze społecznych konsekwencji szybkiego starzenia się populacji jest zwiększona częstość występowania chorób przewlekłych oraz ich negatywnych efektów zdrowotnych. Uważa się, że nawet w przypadku 80% populacji osób w wieku podeszłym występuje przynajmniej jedna choroba przewlekła i/lub problemy związane z przebytym wcześniej urazem bądź wypadkiem. Zwiększają one ryzyko niepełnosprawności bądź też trwałego kalectwa nawet u połowy pacjentów (12). Zapewnienie profesjonalnej opieki nad pacjentem w wieku podeszłym z aktywną chorobą przewlekłą (i/lub kilkoma chorobami występujących jednocześnie) wiąże się z wieloma trudnościami terapeutycznymi. Prowadzenie takiego pacjenta wymaga bowiem przezwyciężania braku jego pełnej współpracy z terapeutą, niesystematyczności leczenia, a także braku właściwej motywacji do zmiany swojego stylu życia. Specyficzne dla podeszłego wieku zapominanie bieżących informacji, w tym zaleceń lekarskich, oraz stosunkowo łatwa rezygnacja z podjętego leczenia w sytuacji subiektywnego przekonania o jego niepowodzeniu powodują konieczność regularnego powtarzania przez lekarza zleconych wskazań terapeutycznych, a także ciągłego motywowania pacjenta do kontynuacji leczenia (8). Warto podkreślić, że trudności te dotyczą najczęściej pacjentów ze stwierdzoną chorobą (bądź chorobami) zaliczanymi do tzw. grupy schorzeń zależnych od wieku (off aging). Zalicza się do nich m.in. otępienie w przebiegu choroby Alzheimera lub innych neurodegeneracyjnych chorób mózgu (częstość ich występowania w populacji osób w wieku lat zwiększa się ponad trzydziestokrotnie), udary i stany poudarowe, depresję, niewydolność serca, naczyniowe powikłania miażdżycy, chorobę zwyrodnieniową stawów, nowotwory, nietrzymanie moczu, osteoporozę, upadki, złamania kości i wiele innych (12, 13). W większości przypadków prowadzą one do istotnego ograniczenia sprawności fizycznej oraz intelektualnej osoby starszej, wymagającej intensywnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych funkcjonujących w ramach modelu instytucjonalnego. Aby skorzystać z konwencjonalnych usług zdrowotnych, konieczne jest fizyczne dotarcie osoby starszej do ośrodka, co stanowi barierę nie tylko uciążliwą, ale czasem wręcz niemożliwą do pokonania m.in. z uwagi na różnego rodzaju dysfunkcjonalności wieku podeszłego. Odrębną kwestią związaną z przyjętymi obecnie rozwiązaniami organizacji systemu opieki zdrowotnej pozostaje ciągle ograniczona dostępność pacjenta do leczenia specjalistycznego, czy też brak możliwości korygowania leczenia bez konsultacji medycznej, której w dodatku ograniczony czas uniemożliwia w praktyce prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta (8). Współczesną odpowiedź na potrzebę reorganizacji dotychczasowego modelu dostępności do świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w starzejącej się populacji pacjentów stanowi koncepcja telemedycznej opieki geriatrycznej. Idea ta wykorzystuje nowoczesne technologie transferu danych medycznych i obrazowych do ośrodków konsultacyjnych oraz systemy zdalnego kontaktu z osobami wymagającymi stałego nadzoru medycznego w środowisku domowym. Jednak próba jednoznacznej interpretacji, czym w istocie jest telemedycyna, napotyka na pewne ograniczenie, a sam termin w ustawodawstwie krajowym nie posiada uzgodnionej, jednolitej definicji. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się transfer informacji medycznych z jednego odległego miejsca do innego, który wykorzystuje elektroniczną komunikację w celu prewencji chorób, utrzymania zdrowia, zapewnienia i monitoringu opieki zdrowotnej pacjenta, edukacji pacjentów i osób świadczących im opiekę zdrowotną, a także wparcia pracowników opieki zdrowotnej z innych dyscyplin. To zdalna medyczna diagnoza, konsultacja i leczenie, które można zastosować synchronicznie (w czasie rzeczywistym) lub asynchronicznie (14). Telemedycynę definiuje się także jako formę wymiany informacji medycznych pomiędzy dwoma stronami, przebiegającą przy wykorzystaniu narzędzi telekomunikacyjnych, której celem jest poprawa stanu zdrowia pacjenta (15). Telemedycyna wprowadza wiele innowacyjnych kategorii usług medycznych (telekonsultacje, telediagnostyka, telenauczanie, telezabiegi/teleoperacje), rewolucjonizuje także formę sprawowania opieki medycznej nad pacjentem w wieku senioralnym (teleopieka) (16). Choć wymienione powyżej korzyści zdalnej opieki medycznej i telemonitorowania odnoszą się do ogółu pacjentów, to właśnie osoby starsze z racji specyficznych dla wieku potrzeb zdrowotnych oraz wielu występujących w tym okresie życia ograniczeń postrzegane są jako główni adresaci teleopieki. W perspektywie uwzględniającej powyższe założenia do najważniejszych obszarów telemedycznej opieki geriatrycznej należą dedykowane systemy teleopieki (poszerzone o teleme- 16

4 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 4/2015 dyczną opiekę domową), a także telekardiologia, telediabetologia oraz telerehabilitacja (12). Okres wieku podeszłego charakteryzuje się zwiększoną liczbą ograniczeń w obszarze życia codziennego. Są one spowodowane konsekwencjami nasilających się na tym etapie życia problemów zdrowotnych, istotnym obniżeniem dotychczasowej sprawności fizycznej i kondycji psychicznej, a także pogłębiającą się dysfunkcjonalnością w zakresie samoobsługi. W rezultacie pojawiających się trudności o różnym stopniu nasilenia i klinicznego zróżnicowania przyczyn niesprawności możliwość prowadzenia ciągłego, zdalnego monitorowania całodziennej aktywności takiej osoby staje się dla niej nie tylko praktycznym udogodnieniem, ale często pilną koniecznością. Współcześnie istnieje kilka możliwości prowadzenia ciągłego nadzoru z wykorzystaniem technologii zdalnego monitorowania pacjenta, różniących się stopniem zaawansowania oraz zakresem oferowanych funkcjonalności użytkowych. Teleopieka System zdalnej opieki (teleopieki) bazuje na stosunkowo prostym i dość szeroko rozpowszechnionym modelu powiadamiania alarmowego za pomocą różnego rodzaju czujników oraz detektorów (18). Zasadniczo wyróżnia się trzy generacje rozwiązań z zakresu teleopieki, które funkcjonują w oparciu o taki właśnie model. Systemy pierwszej generacji składają się przeważnie z trzech komplementarnych elementów, tj. nadajnika umożliwiającego wezwanie pomocy (przycisk alarmowy w ergonomicznej formie, np. bransoletki lub wisiorka noszonego przez osobę monitorowaną), uruchamianego przez nadajnik terminala z funkcją inicjowania rozmowy głosowej oraz centrum operacyjnego, do którego zostaje wysłany sygnał alarmowy. Po jego otrzymaniu pracownik centrum komunikuje się głosowo z podopiecznym, a w razie konieczności podejmuje interwencję w postaci powiadomienia służb ratunkowych, rodziny czy sąsiadów. Podobne systemy funkcjonują także w Polsce. Od 2013 roku usługę telemonitoringu osób starszych realizują we współpracy z firmami prywatnymi miasta Opole, Kluczbork, Bytów i Gdynia. Poprzez tamtejsze ośrodki pomocy społecznej dystrybuowane są urządzenia, a sama usługa posiada dofinansowanie z budżetu miasta (12). Systemy drugiej generacji reprezentują urządzenia zdolne do automatycznego powiadamiania o potencjalnym zagrożeniu, bez konieczności uruchamiania alarmu przez osobę telemonitorowaną. Przykładem może być alarm wzbudzany przez specjalistyczne czujniki detekcji dymu, czadu, temperatury, ognia czy zalania mieszkania, z automatycznym powiadomieniem o danym zagrożeniu centrum operacyjnego. Do trzeciej generacji zalicza się bardziej zaawansowane usługi teleopieki, oferujące możliwość automatycznej archiwizacji danych dotyczących codziennych czynności wykonywanych przez osobę starszą za pomocą zaawansowanych czujników np. otwarcia /zamknięcia drzwi wejściowych, otwarcia/zamknięcia lodówki, zajęcia łóżka/ krzesła czy korzystania z energii elektrycznej (19). Powyższe rozwiązania odzwierciedlają koncepcję tzw. inteligentnych domów (smart homes) i mają za zadanie monitorowanie osoby starszej w celu zapobiegania potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom z jednoczesnym zagwarantowaniem pożądanej niezależności (20). Warto w tym miejscu wspomnieć o innych rodzajach systemów monitorowania codziennej aktywności osób starszych, takich jak teleopieka mobilna (usługa dostarczania zdalnej opieki dla osoby znajdującej się poza swoim mieszkaniem dzięki wykorzystaniu telefonów komórkowych oraz odbiorników GPS) czy teleopieka w formacie wideo (komunikacja wizualna między osobą starszą i personelem i/lub osobami z rodziny sprawującymi nad tą osobą opiekę) (19). Współcześnie istnieje kilka możliwości prowadzenia nadzoru z wykorzystaniem technologii zdalnego monitorowania pacjenta, różniących się stopniem zaawansowania oraz zakresem oferowanych funkcjonalności Systemy zdalnego wsparcia osób starszych nie dają jednak pełnej możliwości specjalistycznego monitorowania określonych parametrów stanu zdrowia osób starszych w warunkach domowych, zwłaszcza w sytuacji występowania jednej bądź kilku chorób przewlekłych oraz podejmowania interwencji klinicznych w zależności od aktualnej kondycji zdrowotnej monitorowanego pacjenta. Aby efektywniej radzić sobie ze specyficznymi dla wieku podeszłego problemami zdrowotnymi, oprócz zdalnego monitorowania wybranych parametrów życiowych (tętno, ciśnienie, temperatura, glikemia, saturacja, masa ciała i inne), niezbędne jest zapewnienie osobie starszej szerokiego wymiaru wsparcia opieki domowej o zakresie tradycyjnych usług opieki zdrowotnej i społecznej. Możliwości oferowane przez tzw. systemy telemedycznej opieki domowej (telehomecare), oprócz monitorowania wybranych wartości pomiarów klinicznych obejmują zdalny, interaktywny kontakt pacjenta z lekarzem, pielęgniarką lub innym fachowym członkiem personelu medycznego, co daje takiej osobie poczucie bezpośredniego kontaktu np. z pracownikiem szpitala pomimo dzielącej ich bariery geograficznej. W Pol- 17

5 Podstawowe funkcje systemu teleopieki opracowanie minimalnych standardów teleopieki i innych niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie (ICT) określenie źródeł i zasad finansowania lub dofinansowania teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii (ICT) wspieranie wdrożenia rozwiązań z zastosowaniem teleopieki wykorzystywanie nowych technologii do rozwoju profilaktyki i zachowań prozdrowotnych Tab. 1. Funkcje systemu teleopieki oraz wykorzystanie ułatwień technologicznych w organizacji opieki nad osobami starszymi Źródło: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata (załącznik do Uchwały nr 238 Rady Ministrów z dn r., poz. 118), Warszawa Wykorzystanie systemów telemedycznych w opiece senioralnej możliwość przebywania osoby starszej w środowisku domowym tak długo, jak to możliwe bardziej efektywny sposób realizacji potrzeb zdrowotnych pacjenta w wieku podeszłym dzięki odpowiedniej alokacji personelu opieki postulat zgodny z wolą większości seniorów opieka domowa jest bardziej efektywna kosztowo niż tradycyjna opieka instytucjonalna możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi (personel opieki formalnej, opiekunowie członkowie rodzin pacjenta) w odniesieniu do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby starszej realna szansa na poprawę postrzeganej jakości życia osoby starszej dotyczy zarówno osób starszych, jak również ich opiekunów członków rodzin potencjał w zakresie redukcji kosztów prowadzonej opieki nad osobą starszą ograniczenie czasu hospitalizacji prewencja opieki szpitalnej oczekiwana alternatywa dla osobistych wizyt kontrolnych osoby starszej (często z trudnościami narządu ruchu i innymi dysfunkcjami) zwiększenie funkcjonalności osoby starszej ze stwierdzoną chorobą przewlekłą indywidualnie opracowywany model leczenia w oparciu o wyniki bieżącego monitorowania stanu zdrowia większe prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego oraz poprawy jakości życia możliwość zapewnienia większej samodzielności osobie starszej poprawa niezależnego funkcjonowania pacjenta w środowisku domowym stymulacja aktywności społecznej osoby starszej mobilizacja do zwiększenia integracji społecznej wpływającej na postrzeganą jakość życia Tab. 2. Wybrane cele stosowania systemów telemedycznych w opiece senioralnej Źródło: ICT i osoby starsze. Badanie europejskie użytkowników, rynków i technologii. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2011 (modyfikacja własna). sce prace nad upowszechnieniem telemedycznej opieki domowej pozostają wciąż w fazie zalążkowej, a rozwój i doskonalenie systemu rozwija się głównie w oparciu o realizowane projekty badawcze. Spośród niektórych przykładów takich rozwiązań można wymienić projekt Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i jego program Teleopieka, a także platformę telemedyczną MedGo (21, 22). Wprowadzenie rozwiązań z zakresu telemedycznej opieki domowej jest szczególnie uzasadnione w przypadku starszych osób zamieszkujących samotnie, obarczonych dużym ryzykiem upadku, chorych z chorobami układu krążenia (np. zaburzeniami rytmu serca), z zaburzeniami neurologicznymi (np. padaczką) oraz innymi chorobami przewlekłymi. Telemonitorowanie pacjenta umożliwia również wczesne wykrycie niepokojących odchyleń od prawidłowego stanu zdrowia oraz pierwszych symptomów rozpoczynającej się choroby, przez co możliwe jest podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i/lub szybkiej interwencji zdrowotnej (6). Telekardiologia Zdaniem ekspertów wdrożenie powyższych rozwiązań w warunkach polskiej opieki zdrowotnej mogłoby przyczynić się do obniżenia kosztów udzielania świadczeń medycznych nawet o 25-40% (17). Ze względu na masową skalę występowania chorób 18

6 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 4/2015 układu sercowo-naczyniowego w grupie seniorów oraz kliniczną potrzebę bieżącej interpretacji szczegółowych parametrów stanu kardiologicznego, systemy telekardiologii należą do najbardziej rozwiniętych obszarów współczesnej telemedycyny. Co więcej, korzystanie ze zdalnego sposobu rejestracji określonych funkcji układu sercowo-naczyniowego jest dość proste i nie stanowi bariery dla osób starszych standardowe badanie tego typu wymaga od pacjenta przyklejenia do powierzchni klatki piersiowej kilku jednorazowych elektrod zintegrowanych z rejestratorem wyposażonym w moduł komunikacji bezprzewodowej, który po włączeniu i telefonicznym kontakcie z centrum monitorowania kardiologicznego transmituje aktualny zapis czynności serca pacjenta bezpośrednio do lekarza konsultanta. Na podstawie zebranego wywiadu medycznego, a także szczegółowej weryfikacji przesłanego zapisu EKG możliwe jest szybkie wdrożenie właściwego postępowania, włącznie z alarmowym powiadomieniem i wysłaniem do pacjenta pogotowia ratunkowego. W Polsce teletransmisja sygnału EKG dostępna jest w kilkunastu ośrodkach prowadzących projekty oraz testy i pilotaże z obszaru telekardiologii, m.in. Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon, Telemedycyna Polska S.A., Monitoring Kardiologiczny MONTE, Kardiotel, Tele-Kardio-Med, Tele-Inter-Med, DIAMED Systems i inne (19, 26). Jak wskazują dostępne dane, mniej niż 1% pacjentów ze schorzeniami serca w Polsce podlega rehabilitacji kardiologicznej (12, 24). Na tak dramatycznie niską statystykę wpływa wiele ograniczeń i barier istotnych szczególnie dla osób starszych obarczonych dysfunkcjami narządu ruchu. Nie bez znaczenia pozostają również trudności komunikacyjne związane z samym dotarciem pacjenta do ośrodka rehabilitacyjnego z odległych nieraz miejscowości oraz związane z tym koszty dojazdu. Tymczasem zdalny monitoring układu sercowo-naczyniowego może być z powodzeniem wykorzystywany w formie telerehabilitacji kardiologicznej, realizowanej w domu takiej osoby, co potwierdzają doniesienia literaturowe oraz opinie eksperckie (23-25). Model stacjonarnej telerehabilitacji stanowi szczególnie korzystną opcję zwłaszcza dla osób z grupy wysokiego ryzyka kardiologicznego z rozpoznaną chorobą wieńcową, po przebytym zawale serca lub operacjach kardiochirurgicznych (24). Telediabetologia Podobnie jak w przypadku zdalnego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego, wiele korzyści zdrowotnych dla starzejącej się populacji oferuje także możliwość domowej rejestracji i teletransmisji do centrum konsultacyjnego pomiarów glukozy dokonywanych przez pacjenta za pomocą glukometru z funkcją komunikacji bezprzewodowej. Ogólna zasada działania współczesnych systemów telediabetologii jest analogiczna, jak w przypadku urządzeń do zdalnego przesyłania zapisu czynności serca uzyskany wynik pomiaru glikemii może być przesyłany za pomocą sieci GSM na telefon komórkowy i/lub na serwer komputerowy, a następnie łączami teleinformatycznymi do docelowego ośrodka konsultacyjnego. Placówka analizuje otrzymany zapis i w zależności od potrzeby przekazuje zalecenia postępowania drogą SMS, lub w nagłych przypadkach telefonicznie (12). Przesyłane w ten sposób pomiary glikemii tworzą równocześnie indywidualną bazę wiedzy o chorobie danego pacjenta (aktualizowaną i tworzoną w ujęciu chronologicznym). Dzięki niej można odpowiednio modyfikować bieżący schemat terapeutyczny, farmakoterapię, dobór diety oraz program ćwiczeń fizycznych (26). Telerehabilitacja Stosowanie metod aktywizacji motorycznej w opiece nad osobami w wieku senioralnym jest szczególnie istotne w przypadku schorzeń ortopedycznych i neurologicznych, czyli typowych problemów zdrowotnych spotykanych u pacjentów geriatrycznych. Znaczący postęp w zakresie współczesnej telerehabilitacji dokonuje się obecnie w obszarze terapii ruchowych (12). Wciąż udoskonalane metody zdalnego wsparcia pacjenta w odzyskiwaniu sprawności funkcjonalnej umożliwiają wykonywanie prostych ćwiczeń zaleconych przez terapeutę (lekarza, fizjoterapeutę) na podstawie odtwarzanych w domu filmów instruktażowych, bieżący nadzór terapeuty (za pomocą sieci Internet) nad wykonywanymi ćwiczeniami, a nawet rejestrację pomiarów za pomocą różnego rodzaju czujników (np. ruchu, pulsoksymetrii lub spirometrii) i transmitowanych w czasie rzeczywistym do ośrodka konsultacyjnego. Warto w tym miejscu wspomnieć o programie komputerowym Neuroforma opracowanym przez polskich specjalistów neurorehabilitacji oraz neuropsychologii. Aplikacja ta wspiera domową rehabilitację pacjentów ze schorzeniami i urazami neurologicznymi, w szczególności chorujących na stwardnienie rozsiane oraz po przebytym udarze bądź urazie mózgu, ułatwiając wykonywanie samodzielnych ćwiczeń ruchowych oraz poznawczych (27). Telemedycyna w perspektywie polskiego seniora: zdalnie robi różnicę Postępujące starzenie się społeczeństwa powodujące zmiany potrzeb zdrowotnych populacji osób starszych to wyzwanie, które w chwili obecnej wydaje się przekraczać zakres dotychczasowych możliwości zapewnienia zintegrowanej opieki zdrowotnej i społecznej dla polskich pacjentów w wieku senioralnym. Dlatego wybrane powyżej przykłady rozwiązań telemedycznych mogą być postrzegane jako cenne uzupełnienie a w pewnych obszarach być może nawet jako obiecująca alternatywa dla instytucjonalnego systemu opieki zdrowotnej. Co więcej, 19

7 nym, dokonywanie bieżącej oceny postępów terapii wraz z ewentualną korektą zastosowanego leczenia, a także precyzyjny i efektywny sposób prezentacji wyników badań medycznych pacjenta w formie spersonalizowanych, zwizualizowanych danych, które można łatwo wykorzystać do celów badań naukowych (8). Benefi cjentem rozwiązań telemedycznych jest również system opieki medycznej, który zyskuje dostęp do szczegółowych danych medycznych pacjenta oraz efektywniejszy sposób pracy lekarzy specjalistów. Dzięki zastosowaniu usługi monitorowania stanu zdrowia pacjenta w środowisku domowym dostarcza się wyższego standardu opieki, zaś poprzez usprawnienie procesu leczenia oraz gromadzenia danych medycznych istnieje możliwość redukcji kosztów takiej opieki (8). Potencjał technologii telemedycznych w obniżaniu kosztochłonności opieki nad seniorami to również istotny argument w trwającej dyskusji na temat zastosowań zdalnej opieki medycznej u osób starszych. Zapewnienie opieki nad osobami w wieku emerytalnym generuje obecnie ok. 60% ogólnych kosztów w ochronie zdrowia (28). Choć dostępne w piśmiennictwie badania oceniające konsekwencje ekonomiczne opieki telemedycznej w porównaniu do kosztów trafot. Thinkstock praktyczne korzyści funkcjonowania systemów teleopieki, telekardiologii, telediabetologii oraz telerehabilitacji w rozumieniu użytecznego, inteligentnego wsparcia dla osób w wieku podeszłym łączy wspólny mianownik, którym jest poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wraz z możliwością uzyskania odpowiedniego świadczenia zdrowotnego i/lub pozostawania pod stałą opieką specjalisty bezpośrednio w swoim mieszkaniu. Dla polskiego seniora oznacza to całkiem nową jakość budowania relacji pacjent lekarz w zintegrowanym środowisku opieki. Oprócz stałego kontaktu z lekarzem specjalistą odpowiedzialnym za leczenie, korzystanie ze zdalnej opieki medycznej sprzyja prowadzeniu bardziej efektywnej terapii (m.in. dzięki dostępności aktualnych danych o swoim stanie zdrowia), ograniczeniu liczby koniecznych wizyt konsultacyjnych pacjenta w placówce medycznej oraz bardziej systematycznej, a przez to skuteczniejszej terapii (8). Zalety systemów telemedycznych nie ograniczają się wyłącznie do samego pacjenta przekładają się na korzyści dla świadczeniodawcy oraz systemu opieki zdrowotnej jako całości. Z punktu widzenia terapeuty do najważniejszych z nich zaliczyć można możliwość prowadzenia permanentnego nadzoru nad leczeniem pacjenta poza środowiskiem szpital- 20

8 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 4/2015 dycyjnego systemu opieki zdrowotnej nie wskazują na zdecydowaną przewagę telemedycyny w kwestii opłacalności leczenia, to jednak większość z nich potwierdza korzyści finansowe związane z możliwością prowadzenia zdalnej formy opieki nad pacjentami (12). Na przeszkodzie do jej upowszechnienia w naszym kraju stoją ograniczenia prawne, w szczególności regulacje Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wymagające orzekania o stanie zdrowia dopiero po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta (29). Jednak w ostatnim czasie pojawiają się pomysły wprowadzenia bardziej elastycznych regulacji prawnych umożliwiających realizację świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny (30). Należy także wspomnieć o antycypowanych problemach związanych z pośredniczeniem nowoczesnej technologii telemedycznej w relacji terapeutycznej pomiędzy pacjentem w wieku podeszłym a lekarzem. Oprócz niskiego statusu ekonomicznego większości polskich emerytów, postrzegających swoją trudną sytuację finansową jako bezpośrednią barierę dostępności do rozwiązań telemedycznych, wymienia się opór mentalny przed innowacją technologiczną, brak nabytych kompetencji w samodzielnej obsłudze urządzeń elektronicznych, skorelowane z wiekiem osłabienie funkcji motorycznych i poznawczych, a także silną u osób starszych potrzebę tworzenia spersonalizowanej więzi w kontakcie ze swoim lekarzem (komunikacja twarzą w twarz ) (12). Przeprowadzone w Polsce analizy postaw i potrzeb ludzi w wieku podeszłym pokazują, że pozytywny stosunek do zaawansowanych technologii służących zdrowiu oraz gotowość korzystania z nich gdyby była taka możliwość wykazuje 30-40% respondentów (31, 32). Właściwe wykorzystanie tego kapitału zaufania w grupie największych potencjalnych beneficjentów telemedycyny powinno być punktem wyjścia do planowania odpowiednich strategii edukacyjnych z zakresu obsługi nowych technologii komputerowych i internetu. Być może sprzyjającym środowiskiem do podjęcia choć części z powyższych działań okażą się dzienne domy oraz kluby Senior-WIGOR, realizowane w ramach wieloletniego programu na lata (33). Celem projektu ma być zapewnienie wsparcia seniorom, m.in. poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej, w tym z podstawowych usług rehabilitacji ruchowej. W każdej placówce funkcjonującej w ramach programu ma również znajdować się komputer z dostępem do internetu. Pierwsze ośrodki tego typu mają powstać w II kwartale bieżącego roku (34). Pozostaje tylko pytanie, czy podejmowane inicjatywy na rzecz zwiększenia społecznej świadomości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz potencjału telemedycyny w grupie polskich seniorów pozwolą wyprzedzić zmieniające się potrzeby zdrowotne szybko starzejącego się społeczeństwa? Piśmiennictwo 1. Międzynarodowy Plan Działań w Kwestii Starzenia się Społeczeństw, źródło internetowe: un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age2a.pdf, data dostępu: r. 2. Bujnowska-Fedak M.: Zastosowanie usług telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi ze szczególnym uwzględnieniem ich postaw, potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, prezentacja konferencyjna, źródło internetowe: uploads/2014/10/12-m.m.bujnowska-fedak-bujno wska -Telemedycyna-w-s%C5%82u%C5%BCbie-lud zom-starszym.pdf, data dostępu: r. 3. Kołomecka M.: Wybrane problemy pulmonologiczne osób w wieku podeszłym, źródło internetowe: pulmonolgiczne.pdf, data dostępu: r. 4. Grodzicki T., Parnicka A., Sulicka J.: Terapia osób najstarszych terra incognito. Czy badanie HYVET przyniesie odpowiedź na pytanie: jak leczyć nadciśnienie? Nadciśnienie Tętnicze, 2008; 12(1): 60-66, źródło internetowe: pl/nt/article/viewfile/12444/10281, data dostępu: r. 5. Kołomecka M.: Aspekty demograficzne i zdrowotne w geriatrii, źródło internetowe: pl/pliki/14_06_2010/ptp_ppt_aspekty_w_geriatrii. pdf, data dostępu: r. 6. Kielar M.: Teleopieka u progu starości. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2013; 12: r e k l a m a 21

9 7. Golinowska S.: Srebrna gospodarka element strategii rozwoju regionalnego, w: Starzejące się społeczeństwo: nowe wyzwania dla polityk publicznych. Małopolskie Studia Regionalne, Kraków 2014; 2-3/31-32: Czekierda Ł. i wsp.: Aplikacje telemedyczne (prezentacja). data dostępu: r. 9. Ryś A.: Potrzebujemy zaufania, innowacji i współpracy, w: Starzejące się społeczeństwo: nowe wyzwania dla polityk publicznych. Małopolskie Studia Regionalne, Kraków 2014; 2-3/31-32: Badanie obszaru e-zdrowie projektu E-Podlaskie kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego, raport końcowy, IANIS (2004). A Guide to ehealth Applications for Regions. Brussels, European Regional Information Society Association. 12. Bujnowska-Fedak M.M., Tomczak M.: Innowacyjne aplikacje telemedyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013; 11(4): Hrynkiewicz J. (red): O sytuacji ludzi starszych. Rządowa Rada Ludności, Warszawa 2012; tom III: 151, źródło internetowe: userfiles/_public/bip/organizacja/poz_sytuacji_ludzi_starszych_2012.pdf, data dostępu: r. 14. Martyniak J.: Podstawy informatyki z elementami telemedycyny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków American Telemedicine Association, źródło internetowe: cfm?pageid=1, data dostępu: r. 16. Kielar M., Trąbka W., Romaszewski A.: Uwarunkowania transgranicznych telekonsultacji medycznych w środowisku chmury obliczeniowej. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Kraków 2014; 33: Bujnowska-Fedak M. i wsp.: Aspekty finansowe i ekonomiczne telemedycznej opieki nad chorymi przewlekle. Family Medicine & Primary Care Review, 13, 3: , 2011, za: Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A.: ICT w służbie ochrony zdrowia. Konferencja KPP i KZ Turner K.J., McGee-Lennon M.R.: Advances in telecare over the past 10 years. Smart Homecare Technology and TeleHealth, 2013; 1: ICT & Ageing. European Study on Users, Markets and Technologies. Sprawozdanie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, 2010, źródło internetowe: uploads/2010/d18_final_report.pdf, data dostępu: r. 20. Tomita M.R., Russ L.S., Sridhar R., Naughton B.J.: Smart home with healthcare technologies for community-dwelling older adults, w: Al-Qutayri M.A. (red.): Smart Home Systems, InTech 2010: , źródło internetowe: smart-home-systems/smart-home-with-healthcaretechnologies-for-community-dwelling-older-adults, data dostępu: r. 21. Jarczewski A.: Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym. Projekt Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, źródło internetowe: data dostępu: r. 22. Platforma telemedyczna MedGo, źródło internetowe: data dostępu: r. 23. Piotrowicz R., Baranowski R.: Ocena potencjalnych korzyści i kosztów teleelektrokardiologii. Raport sporządzony pod auspicjami Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Opinia Rady Konsultacyjnej w sprawie zasadności zastosowania telerehabilitacji kardiologicznej, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa 2010, źródło internetowe: kardiologiczna.pdf, data dostępu: r. 25. Piotrowicz E., Baranowski R., Bilińska M., Stępnowska M., Piotrowska M., Wójcik A., Korewicki J., Chojnowska L., Małek L.A., Kłopotowski M., Piotrowski W., Piotrowicz R.: A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality of life and adherence. Eur J Heart Fail., 2010 Feb; 12(2): Bujnowska-Fedak M., Kumięga P., Sapilak B.J.: Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi, Family Med. Prim. Care Rev., 2013; 15(3) Materiały informacyjne, źródło internetowe: data dostępu: r. 28. Bujnowska-Fedak M., Puchała E., Steciwko A.: Aspekty finansowe i ekonomiczne telemedycznej opieki nad chorymi przewlekle. Family Medicine & Primary Care Review, 2011, 13, 3: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r., nr 226, poz. 1943, z późn. zm.). 30. Założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Zdrowia, projekt , źródło internetowe: docs//1/183295/183301/183302/dokument pdf, data dostępu: r. 31. Bujnowska-Fedak M., Pirogowicz I.: Support for e- -Health services among elderly primary care patients. Telemedicine Journal and E-Health, 2014;1; 20(8): Bujnowska-Fedak M., Sapilak B.J.: Poglądy i potrzeby ludzi w podeszłym wieku w zakresie korzystania z narzędzi telemedycznych i usług zdrowotnych typu e-health. Family Medicine & Primary Care Review, 2012; 14(2): Projekt programu Senior-WIGOR, źródło internetowe: nych/projekty-programow-i-inne/projekt-programu- -senior-wigor/, data dostępu: r. 34. Informacja prasowa: Kopacz: 360 mln zł na program Senior-WIGOR, który ruszy w 2015 r., źródło internetowe: artykuly/845443,kopacz-360-mln-zl-na-programsenior-wigor-ktory-ruszy-w-2015-r.html, data dostępu: r. 22

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości usług publicznych

Ocena jakości usług publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ocena jakości usług publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne pogłębione wywiadami w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze

STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze STARZEJĄCA SIĘ EUROPA Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze 1 STARZEJĄCA SIĘ EUROPA: Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Redakcja naukowa Mieczysław Pasowicz Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie 2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie Spis treści Wstęp 5 Vivante 6 Dla kogo 6 Rozdział 1. Starzejące się społeczeństwo 7 Wzorce światowe 9 Rozdział 2. Demografia 11 Potencjał rynku 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo