WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór X. Od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór X. Od 16.07.2015 r. do 07.09.2015 r."

Transkrypt

1 WYTYCZNE dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Działanie nr III Fundusz Grantowy Nabór X Od r. do r. Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Program Współpracy 1

2 Otwarty nabór wniosków UWAGA! Wnioski przechodzą dwustopniowy proces oceny, na który składa się: 1. Sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikacja formalna Wniosku 2. Pełna ocena wniosków o dofinansowanie Prosimy zauważyć, że: Pełna ocena wniosku (krok 2) będzie miała miejsce, jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikację formalną. Instytucja Realizująca Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, Spis treści 2

3 Definicje: PROGRAM TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY TŁO PROJEKTU Cele szczegółowe Naboru: ALOKACJA FINANSOWA REGUŁY POSTĘPOWANIA DLA NINIEJSZEGO NABORU KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? Partnerstwa i kwalifikowalność partnerów Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji JAK APLIKOWAĆ I JAKICH PROCEDUR PRZESTRZEGAĆ Wniosek Dokąd i jak wysłać wniosek Termin składania wniosków Dodatkowe informacje dla wnioskodawców OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW POWIADOMIENIE O WYNIKU OCENY Treść oceny Sugerowany harmonogram WARUNKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ NASTĘPUJĄCYCH PO INFORMACJI 3

4 O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA Przyznanie dotacji Realizacja zamówień publicznych/ zachowanie zasady konkurencyjności i transparentności Promocja Programu Sprawozdawczość LISTA DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU: ZAŁĄCZNIKI:

5 Definicje: 1. Beneficjent Wnioskodawca, z którym zostanie podpisana umowa dotacji. 2. Całkowita wartość projektu Suma dotacji i tej części wkładu własnego, która jest przeznaczona na koszty kwalifikowalne. 3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) - Instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 4. Darczyńca Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO). 5. Dolina Karpia Obszar gmin, na którym realizowany jest Projekt KIK/14, tj. Gmina Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka. 6. Dotacja Kwota dotacji wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (według danych podanych w punkcie 1.3 niniejszych Wytycznych) całkowitych kosztów kwalifikowalnych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalnymi i maksymalnymi określonymi w punkcie Instytucja Realizująca (IR) Gmina Zator. 8. Komisja Przyznająca Dotacje (KPD) Niezależna komisja powoływana przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o. o. do oceny wniosków o przyznanie dotacji. 9. Koszty kwalifikowane Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, na zasadach określonych w niniejszych wytycznych. 10. Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialne za zarządzanie Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy oraz sprawujące ogólny nadzór nad wykorzystaniem środków w ramach Programu. 11. Nowoutworzone miejsce pracy Identyfikowane jest poprzez przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie na terenie danej Gminy w przeliczeniu na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ogłoszono nabór wniosków (w przypadku przedsiębiorstw istniejących krócej niż 12 miesięcy nastąpi wzrost zatrudnienia na terenie danej Gminy, w stosunku do średniej z całego okresu działalności przedsiębiorstwa), przy czym nowoutworzone miejsca pracy dotyczą wyłącznie pracowników zameldowanych na pobyt stały na terenie danej Gminy. Zwiększony (zaproponowany we Wniosku) poziom zatrudnienia Wnioskodawca jest zobowiązany utrzymać 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. 5

6 12. Oddział Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. 13. Operator Dotacji (OD) Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. mieszcząca się przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator. Gminna Spółka Komunalna powołana Uchwałą Nr XXI/144/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. m.in. w celu realizacji zadań ujętych w Projekcie KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 14. Partnerstwo Tymczasowe konsorcjum, które wspólnie aplikuje w niniejszym naborze. 15. Partner wspierający Podmiot, który ma zaplanowaną rzeczywistą rolę w realizacji Projektu, ale nie może otrzymywać finansowania w ramach Projektu. 16. Produkt bezpośredni, materialny efekt realizacji Projektu mierzony konkretnymi wielkościami osiągnięty w trakcie realizacji projektu. 17. Produkt turystyczny komplet przedmiotów materialnych i usług, które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje (według definicji szwajcarskiego znawcy przedmiotu C. Kaspara). 18. Program Szwajcarsko Polski Program Współpracy. 19. Projekt Zestaw działań, które wnioskodawca zamierza prowadzić i realizować. 20. Projekt KIK/14- Projekt pn.: Dolina Karpia Szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. 21. Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie efekty wynikające z realizacji projektu, osiągnięte przez Wnioskodawcę, mierzone w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły bezpośrednio w wyniku realizacji projektu lub jego działań. Rezultaty projektu powinny pojawić się nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji 6

7 projektu Beneficjent jest zobowiązany zaraportować osiągnięcie zakładanych we wniosku rezultatów w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu podanego w umowie. Po osiągnięciu wskaźników rezultatu, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, Beneficjent składa raport wraz z dokumentami potwierdzającym osiągnięcie założonych wskaźników oraz ewentualnymi wyjaśnieniami dotyczącymi zaistniałych przeszkód w osiągnięciu wskaźników. 22. System raportowania i sprawozdawczości Dokumenty oraz zasady, dotyczące rozliczania oraz raportowania projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14, dostępne na stronie internetowej, pod adresem: 23. Trudna sytuacja W rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 z ). 24. Trwałość projektu - Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Obowiązek utrzymania trwałości projektu zostanie zrealizowany jeżeli inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom tzn.: a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych. Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Należy również zachować zasadę, iż własność rzeczy nabytych podczas realizacji projektu ze środków przeznaczonych na realizację projektu, nie może być przeniesiona na inne podmioty przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 25. Wkład własny Część całkowitych kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy lub z zewnętrznych źródeł zgodnie z postanowieniami pkt Wniosek Wniosek o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości wraz z kompletem wymaganych załączników, złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. 7

8 27. Wnioskodawca Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria wymienione w punkcie 2.1.1, uprawniony podmiot składający wniosek w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. Posiada siedzibę lub oddział na terenie Gmin biorących udział w Projekcie. 28. Wytyczne SPPW Ogół zasad, które zobowiązują Beneficjenta do przestrzegania zasad Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 8

9 1. PROGRAM 1.1 TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią. Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. 1.2 TŁO PROJEKTU Dokumentem źródłowym opisującym cele i założenia oraz wyniki i rezultaty Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość... jest STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość..., którego wyciąg znajduje się na stronie internetowej: Ogólnym celem Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jest: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i Regionów Unii Europejskiej. 9

10 Celem działań będących przedmiotem niniejszego naboru jest: wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej Cele szczegółowe Naboru: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Dolina Karpia w oparciu o jego walory turystyczne, oraz poprzez poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu w działalności komercyjnej, wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi w szczególności powiązanej z istniejącą ofertą turystyczną, wprowadzenie innowacyjnych i deficytowych dla obszaru Doliny Karpia produktów lub usług, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, które przyczynią się do mierzalnego rozwoju firmy oraz w sposób istotny i znaczący wpłyną na wzmocnienie jej pozycji na rynku. Wnioskodawca jest zobowiązany wybrać i wskazać we wniosku wyłącznie jeden ze wskazanych powyżej celów szczegółowych niniejszego naboru., właściwie dobrać do niego działania, rezultaty i produkty oraz odpowiednio je uzasadnić. Kompleksowość doboru powyższych zakresów podlegać będzie ocenie przez KPD Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, aby je otrzymać winien wykazać i udokumentować we wniosku i projekcie osiągnięcie bezpośrednich rezultatów projektu zgodnych z wybranym celem szczegółowym niniejszego naboru i celami Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość, : Przykładowe, oczekiwane rezultaty projektu: a) w odniesieniu do celu: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Dolina Karpia w oparciu o jego walory turystyczne, oraz poprzez poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu w działalności komercyjnej: zróżnicowanie komfortu wypoczynku/rekreacji, wzrost bezpieczeństwa wypoczynku/rekreacji, wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w obszarze turystyki i agroturystyki, wzrost liczby turystów, 10

11 wzrost liczby osób uprawiających turystykę aktywną, wzrost liczby powtórnych odwiedzin turystów, wzrost przychodów w branży turystycznej i okołoturystycznej, podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego, zwiększenie liczby dni pobytu turystów w Dolinie Karpia: wydłużenie czasu pobytu turysty turystyka wielodniowa - stworzenie produktu, który mógłby zatrzymać turystów na dłużej, tworzenie produktów kompleksowej oferty turystycznej (rekreacja + nocleg + gastronomia), wzrost liczby atrakcji turystycznych, wzrost liczby miejsc noclegowych, poprawa standardu miejsc noclegowych, rozwoju bazy noclegowej, wzrost liczby punktów gastronomicznych, wprowadzenie nowej oferty turystycznej lub rozrywkowej, w tym powiązanej z istniejącą infrastrukturą, zmniejszenie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego na terenie Doliny Karpia, wzrost liczby wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych lub związanych z obsługą ruchu turystycznego, przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne, dopełnienie oferty noclegowej poprzez wzrost liczby świadczonych usług rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, organizacji spotkań, organizacji czasu wolnego itd., promocja obiektów i oferty turystycznej, nowe miejsca pracy w turystyce i jej obsłudze, wzrost liczby urządzeń turystycznych, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, kąpielisk, wypożyczalni sprzętu, wyciągów i kolejek, przystani, szlaków wędrówek itp., zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą. b) W odniesieniu do celu: wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi w szczególności powiązanej z istniejącą ofertą turystyczną: Przykładowe, oczekiwane rezultaty projektu: 11

12 wzrost liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem lub produkcją opartą na lokalnych produktach, wzrost liczby podmiotów gospodarczych usługowych powiązanych z przetwórstwem lub produkcją opartą na lokalnych produktach, wzrost podaży/popytu produktów lokalnych, wzrost przychodów w branżach związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi, wzrost dostępności handlowej produktów lokalnych z Doliny Karpia, wzrost liczby produktów przetworzonych z Karpia Zatorskiego i innych produktów lokalnych, wzrost liczby zakładów przetwórstwa rolno spożywczego wykorzystujących Karpia Zatorskiego i inne produkty lokalne, nowe miejsca pracy w przetwórstwie i produkcji produktów lokalnych, liczba nowych markowych produktów turystycznych połączonych z systemem sprzedaży pamiątek, zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą, wzrost liczby promowanych produktów i marek lokalnych. c) W odniesieniu do celu: wprowadzenie innowacyjnych oraz deficytowych dla obszaru Doliny Karpia produktów lub usług wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w obszarze innowacyjnym i deficytowym dla lokalnej gospodarki, zwiększenie liczby osób odchodzących z rolnictwa i rozpoczynających działalność gospodarczą, stworzenie nowych miejsc pracy, wzrost liczby innowacyjnych produktów lub usług w Dolinie Karpia, wzrost dostępności do produktów lub usług deficytowych na obszarze Doliny Karpia, wzrost liczby podmiotów gospodarczych wykorzystujących w swoim procesie produkcyjnym lub usługach innowacyjne metody, promowane innowacyjne metody produkcji lub usług, wdrożone innowacje produktowe, wdrożone innowacje procesowe, wdrożone innowacje marketingowe, wdrożone innowacje organizacyjne. 12

13 d) W odniesieniu do celu: wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, które przyczynią się do mierzalnego rozwoju firmy oraz w sposób istotny i znaczący wpłyną na wzmocnienie jej pozycji na rynku nowe produkty lub usługi w Dolinie Karpia, poprawa jakości oferowanych produktów lub usług, wzrost liczby odbiorców usług lub produktów podmiotów działających w Dolinie Karpia, wzrost wydajności pracy, modernizacja i unowocześnienie procesu produkcyjnego, zastosowanie w działalności gospodarczej nowoczesnych i innowacyjnych* technologii, wykorzystanie w działalności gospodarczej rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu, zwiększenie dostępności produktów i usług dla mieszkańców Doliny Karpia, wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, poprawa wydajności produkcji, wzrost kwalifikacji kadry pracowniczej inwestycje w kapitał ludzki, wzrost nakładów inwestycyjnych, nowe miejsca pracy. Wnioskodawca wybierając jeden z celów powinien wybrać, spośród ww. katalogu rezultatów, minimum jeden, adekwatny do założeń swojego projektu i opatrzyć go odpowiednimi miarodajnymi wskaźnikami W ramach niniejszego naboru dotacje przyznawane będą w pierwszej kolejności na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju turystyki w Dolinie Karpia. Wsparcie finansowe dla Wnioskodawcy może zostać przeznaczone na wydatki związane z: a) wprowadzeniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, które przyczynią się do mierzalnego rozwoju firmy oraz w sposób istotny i znaczący wpłyną na wzmocnienie jej pozycji na rynku, b) ze zwiększeniem konkurencyjność rynkowej firmy, w wyniku modernizacja oraz unowocześnienia sposobu działania lub z rozszerzeniem oferty firmy, c) wprowadzeniem nowych środków produkcji lub usług - zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, modernizację środków produkcji, 13

14 d) uruchomieniem nowej działalności lub dokonaniem zasadniczej zmiany produkcji lub procesu produkcyjnego, technologicznego, organizacyjnego. *Definicja innowacji: Zgodnie z Oslo Manual, innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (towaru lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej. Istotą innowacji jest jej wdrożenie. Nowy lub udoskonalony produkt zostaje wdrożony w momencie wprowadzenia na rynek. Nowe procesy, metody marketingowe lub metody organizacyjne zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne zastosowanie w działalności firmy. Zgodnie z podręcznikiem, wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacja produktowa - wprowadzenie towaru lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań; innowacja procesowa - wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; innowacja marketingowa - wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej; innowacja organizacyjna - wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania. W wyniku niniejszego naboru dofinansowane zostaną projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów: a) zwiększenie poziomu zatrudnienia jako wskaźnik przyjmuje się liczbę bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, w szczególności w branży turystycznej, b) wzmocnienie, pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze działalności turystycznej jako wskaźniki przyjmuje się: liczbę nowych usług, produktów, technologii wprowadzonych przez wnioskodawcę, lub innych wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu nie później niż do 12 miesięcy od dnia jego zakończenia, 14

15 1.3 ALOKACJA FINANSOWA Środki finansowe dostępne w ramach niniejszego naboru ,50 PLN ( ,00 CHF) Gmina Zator Brzeźnica Osiek Przeciszów Polanka Wielka Dostępne środki ,00 PLN ( ,00 CHF) ,00 PLN* (50 000,00 CHF)* ,75 PLN* (37 500,00 CHF)* ,75 PLN* (37 500,00) CHF* 0,00 PLN (0,00 CHF) * UWAGA! Kwota alokacji dla danej gminy niższa od maksymalnego poziomu dofinansowania wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa od alokacji dla danej gminy podanej w powyższej tabeli. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. pełniąca rolę Operatora Dotacji, do nierozdysponowania wszystkich dostępnych środków w danym naborze. zastrzega sobie prawo Indykatywny podział środków w ramach naboru W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków, Instytucja Realizująca zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy kolejne nabory. Rodzaje i wielkość dotacji Dotacje przyznane w ramach niniejszego naboru wniosków musi zawierać się pomiędzy następującymi minimalnymi i maksymalnymi kwotami Beneficjent dotacji Maksymalny poziom dofinansowani a W % Liczba nowoutworzonych miejsc pracy Minimalna kwota dofinansowania w PLN Maksymalna kwota dofinansowania w PLN Istniejące przedsiębiorstwa, w tym: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe i średnie przedsiębiorstwa Istniejące przedsiębiorstwa, w tym: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe i średnie przedsiębiorstwa Istniejące przedsiębiorstwa, w tym: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe i średnie przedsiębiorstwa 60% 60% 60% Brak konieczności utworzenia nowego miejsca pracy Utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy. Utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy ,00 zł ,00 zł ,01 zł ,00 zł ,01 zł ,00 zł 15

16 Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych wnioskodawcy lub partnerów lub ze środków zewnętrznych (np. kredyt inwestycyjny). We wniosku należy wskazać źródła pokrycia wkładu własnego. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku zakładane warunki otrzymania kredytu i uzasadnić zdolność do jego otrzymania. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z OD jest wcześniejsze doręczenie podpisanej umowy kredytu. 2. REGUŁY POSTĘPOWANIA DLA NINIEJSZEGO NABORU Wytyczne wyjaśniają reguły składania wniosków, wyboru projektów oraz wdrażania działań w ramach niniejszego naboru. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem: 2.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI Istnieją trzy rodzaje kryteriów kwalifikowalności, odnoszących się do: Wnioskodawców którzy mogą złożyć wniosek o dotację (2.1.1), Działań na które można przyznać dotacje (2.1.3), Rodzajów kosztów które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji (2.1.4) Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? (1) ABY KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI, WNIOSKODAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ISTNIEJĄCA FIRMA): 1. Na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę lub oddział na terenie gminy biorącej udział w Projekcie (Gmina: Zator, Brzeźnica, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka). Nabory będą realizowane (ogłaszane) z wyodrębnieniem alokacji finansowej (podziałem środków) dla podmiotów zarejestrowanych z poszczególnych gmin, określonej w punkcie

17 2. Zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz. Urz. UE L 124 z za przedsiębiorstwo uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej. Obejmuje to w szczególności: osoby prowadzące działalność na własny rachunek firmy rodzinne prowadzące działalność rzemieślniczą lub inne rodzaje działalności, stowarzyszenia regularnie prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: A. średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; B. małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; C. mikro przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Wniosek wnioskodawcy, który nie odpowiada powyższym definicjom, zostanie odrzucony w trakcie oceny formalnej. Pomoc udzielona w ramach Projektu KIK/14 stanowi pomoc de minimis. UWAGA! Maksymalna łączna kwota wsparcia w ramach schematów grantowych Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość dla jednego Beneficjenta (podmiotu gospodarczego) nie może przekroczyć w okresie od do r. kwoty ,00 PLN. 17

18 W szczególności nie są uprawnieni jako wnioskodawcy (przykłady): przedsiębiorcy, którzy nie zakończyli rzeczowej realizacji oraz nie uzyskali rozliczenia innych projektów w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, przedsiębiorcy, którzy otrzymali w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość dofinansowanie w kwocie ,00 PLN, przedsiębiorcy, którzy pozostają w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z roku), przedsiębiorcy wykluczeni z możliwości otrzymania pomocy publicznej o charakterze de minimis, przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.), w razie wątpliwości o uznaniu czy Wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania dotacji decyduje OD, Osoby bezpośrednio realizujące lub nadzorujące Projekt KIK/14 zatrudnione w Instytucji Realizującej, z Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o lub w Gminach - Partnerach Projektu, Duże przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające powyżej 249 pracowników, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro Partnerstwa i kwalifikowalność partnerów Partnerzy Partnerzy Wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty, jakie ponoszą są kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w pkt powyżej dla Wnioskodawców. 18

19 Każdy członek partnerstwa musi mieć jasno określoną rolę w planowaniu i realizacji projektu. Zaleca się, aby Wnioskodawca i jego partnerzy sporządzili porozumienie określające techniczne i finansowe prawa i obowiązki każdego członka partnerstwa. Wyraźny zapis obowiązków i zrównoważony podział kosztów przyczyni się do sukcesów partnerstwa (takie porozumienia będą wewnętrznymi dokumentami partnerstwa, a NIE częścią wniosku). Następujące osoby (fizyczne/prawne) nie są partnerami i nie muszą podpisywać Oświadczenia o partnerstwie : Partner wspierający Inne organizacje mogą być zaangażowane w realizację projektu. Partnerzy wspierający muszą odgrywać rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie mogą otrzymać finansowania z Programu. Partnerzy wspierający nie muszą spełniać kryteriów kwalifikowalności określonych w punkcie Partnerzy wspierający muszą być wymienieni we wniosku. Podwykonawcy Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z polskim Prawem zamówień publicznych oraz zasadami przyjętymi w projekcie SPPW. Całościowe zarządzanie projektem, za które wnioskodawca będzie odpowiedzialny, nie może być zlecone podwykonawcom. Sugeruje się, że udział podwykonawców powinien występować jedynie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji projektu.. Żaden projekt nie może być kontrolowany przez podwykonawców lub być prowadzony w celach komercyjnych. Wnioski, które nie są zgodne z tymi zasadami zostaną odrzucone przez KPD Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Czas trwania: Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Projekty, których czas trwania nie jest zgodny z podanym powyżej terminem będą odrzucone. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy 19

20 Beneficjentem a Operatorem Dotacji. Wszelkie wydatki dokonywane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie będą kwalifikowalne. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 31 sierpnia 2016 roku. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez 3 lata od dnia zakończenia jego realizacji. Lokalizacja: Projekty muszą być realizowane na obszarze Doliny Karpia. Projekty z charakterystyki, których nie będzie jednoznacznie wynikać, iż będą bezpośrednio oddziaływać na obszar Doliny Karpia zostaną odrzucone przez KPD w ramach oceny adekwatności i nie będą poddawane dalszej ocenie merytorycznej. Rodzaje działań kwalifikowalnych: 1. realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, 2. nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej. Działania niekwalifikowalne w ramach niniejszego naboru:: Ograniczenia stosowane są jeśli wynikają z niniejszych wytycznych lub przepisów krajowych lub unijnych oraz z zasad Programu. Liczba wniosków i dotacji na jednego wnioskodawcę: W ramach niniejszego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Wniosek objęty dotacją nie może stanowić wkładu własnego innego projektu finansowanego z Programu Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji W ramach przyznanej dotacji mogą być rozliczane wyłącznie koszty kwalifikowane. Należy pamiętać, że koszty kwalifikowane muszą być oparte na kosztach rzeczywistych, a nie ryczałtowych. 20

21 Budżet projektu powinien być kalkulacją wyłącznie kosztów kwalifikowanych ponoszonych z dotacji oraz stanowiących wkład własny. Pozostałych kosztów, których nie można rozliczyć w ramach projektu nie należy wykazywać. UWAGA! Przyjęta przez Wnioskodawcę we wniosku zasada rozliczania podatku VAT jako kwalifikowalnego lub niekwalifikowalnego w projekcie, nie może zostać zmieniona na żadnym etapie realizacji projektu. Jeżeli proces weryfikacji budżetu wniosku, który poprzedza podpisanie umowy wykaże konieczność dokonania zmian w budżecie wniosku spowodowanych oceną merytoryczną, OD wprowadza te zmiany na wniosek oceniających po poinformowaniu Wnioskodawcy i zaakceptowaniu tych zmian przez Wnioskodawcę. W razie braku akceptacji dla proponowanych zmian ze strony Wnioskodawcy, wniosek zostaje odrzucony. W wyniku wprowadzonych korekt ani kwota dofinansowania, ani poziom dofinansowania nie może ulec zwiększeniu. W interesie wnioskodawcy jest przedstawienie budżetu realistycznego i efektywnego pod względem kosztów i terminów realizacji. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie: Koszty kwalifikowane w ramach niniejszego naboru muszą być zgodne z postanowieniami Wytycznych kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, (dostępne na stronie Należy wziąć pod uwagę, że jedynie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektów będą kwalifikowalne. Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, prawa krajowego oraz Programu, c) jest zgodny z obowiązującą Umową Ramową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalna o wdrażaniu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz prawem krajowym, d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień Umowy ws. Projektu KIK/14, Umowy ws. Realizacji projektu, bądź z zatwierdzonym budżetem projektu, 21

22 e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, g) został należycie udokumentowany fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej, h) nie podlega wyłączeniem z innych przepisów. Zakup środków transportu: 1. Dopuszcza się zakup środków transportu specjalistycznego z zastrzeżeniem ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2. Wyklucza się przyznanie dotacji na nabycie środków transportu przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarowego. 3. Zakup środka transportu specjalistycznego winien być przez Wnioskodawcę dobrze uzasadniony i stanowić integralny oraz niezbędny element projektu (pojazd musi być niezbędny do osiągnięcia głównego celu projektu). 4. Wnioskodawca zobowiązany jest wykorzystywać środek transportu specjalistycznego jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawić we wniosku wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu na cele projektu. Ponadto należy zadeklarować, że środek transportu specjalistycznego będzie używany wyłącznie w celu realizacji projektu i nie będzie wykorzystywany do świadczenia usług transportowych. 5. Przygotowując wniosek, Wnioskodawca musi jednoznacznie wykazać, że bez środka transportu specjalistycznego nie uda się osiągnąć zakładanego rezultatu oraz że zakup środka transportu specjalistycznego nie jest głównym lub jedynym elementem projektu. 6. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie środki transportu z datą produkcji od 2010 r. włącznie. 7. Na zakup środków transportu specjalistycznego w projekcie nie można przeznaczyć więcej niż 50% wartości projektu, z zastrzeżeniem pkt

23 Okres kwalifikowalności wydatków: Za wydatki kwalifikowane w ramach danego projektu można uznać wyłącznie wydatki ponoszone od dnia podpisania Umowy o Dotację. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zostanie określona w Umowie o Dotację odrębnie dla każdego projektu jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Dotację i nie później niż r. Uznanie wydatków za poniesione: Z zastrzeżeniem szczególnych zasad określonych przez KIK, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub wyodrębnionego rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskazanego w umowie o dofinansowanie. Koszty niekwalifikowalne (przykłady): Kosztami niekwalifikowanymi są w szczególności: Długi i rezerwy na straty, itp.; Należne odsetki; Elementy sfinansowane w ramach innego schematu (podwójne finansowanie); Straty wynikające z różnic kursowych związane z wymianą walut; Podatki, w tym VAT, chyba że Beneficjent (lub partnerzy Beneficjenta) nie może ich odzyskać, a odpowiednie przepisy nie zakazują finansowania tych podatków; Kredyty na rzecz osób trzecich; Budowa budynków mieszkalnych; Wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy ws. Projektu przez wszystkie strony; Mandaty, grzywny, opłaty karne; Kary finansowe i umowne; Koszty postępowań sądowych; Leasing; Zakup nieruchomości; Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku; Zakup środka transportu w przypadku prowadzenia usług transportu towarowego; 23

24 Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, itp.; Wkład rzeczowy; Finansowanie kosztów osobowych w ramach realizowanego projektu; Zakup środków transportu z wyłączeniem transportu specjalistycznego, którego zakup jest ściśle związany z celem realizacji projektu, pod warunkiem, że Wnioskodawca nie działa w sektorze transportu; Wydatki nieudokumentowane; Wydatki poniesione niezgodnie z prawem zamówień publicznych w przypadku gdy Wnioskodawca ustawowo, podmiotowo lub przedmiotowo zobowiązany jest do przestrzegania prawa zamówień publicznych bądź w przypadku Wnioskodawców nie zobowiązanych do przestrzegania prawa zamówień publicznych wydatki niezgodne z procedurami określonymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zamieszczonych na stronie Dopuszcza się możliwość zakupienia sprzętu używanego przy spełnieniu poniższych warunków: 1 Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia umowy kupna sprzedaży oraz dołączenia potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu lub rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (katalog, oferta, zapytania o cenę). Do umowy kupna sprzedaży musi być dołączony dowód zapłaty stosownego podatku (PCC) jeżeli wymagają tego przepisy krajowe, 2 Sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie podając pochodzenie sprzętu i potwierdzi, że w żadnym razie nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej, unijnej lub środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy a także innej pomocy finansowej np. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 3 Cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, zważywszy na jego zmniejszony techniczny i ekonomiczny czas życia, i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, 4 Sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy i standardy. Wnioskodawca Projektu KIK/14 ma obowiązek wraz z podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci: 1. weksla In blanco z poręczeniem wekslowym opatrzony klauzulą bez protestu na kwotę: 24

25 30 000, ,00 PLN (włącznie) 2 poręczycieli osiągających dochód na poziomie co najmniej 3.500,00 zł brutto miesięcznie każdy, a jeśli Wnioskodawca nie posiada takich osób, trzech poręczycieli osiągających dochód łącznie wyższy niż 8.500,00zł brutto miesięcznie z zastrzeżeniem, że każdy z tych poręczycieli osiąga dochód na poziomie co najmniej 2.500,00zł brutto miesięcznie opatrzony klauzulą bez protestu, wraz z deklaracją wekslową , ,00 PLN (włącznie) 2 poręczycieli osiągających dochód na poziomie co najmniej 5.000,00 zł brutto miesięcznie każdy, a jeśli Wnioskodawca nie posiada takich osób, co najwyżej czterech poręczycieli osiągających dochód łącznie wyższy niż ,00zł brutto miesięcznie z zastrzeżeniem, że każdy z tych poręczycieli osiąga dochód na poziomie co najmniej 2.500,00 zł brutto miesięcznie wraz z deklaracją wekslową. 2. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3. Gwarancji bankowej na kwotę nie mniejszą niż 120% kwoty wnioskowanego dofinansowania na okres od dnia podpisania umowy do dnia upływu 3 lat od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczki max. do poziomu 70% wysokości udzielonej dotacji. Warunki udzielania dotacji określa umowa dotacji. Własność rzeczy nabytych podczas realizacji projektu, ze środków przeznaczonych na realizację projektu, nie mogą być przeniesione na inne podmioty przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 2.2 JAK APLIKOWAĆ I JAKICH PROCEDUR PRZESTRZEGAĆ Wniosek Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych Wytycznych. Wnioski należy składać w języku polskim. Wyjaśnienia będą wymagane jedynie, gdy podane informacje są niejasne, w sposób uniemożliwiający KPD przeprowadzenie obiektywnej oceny. 25

26 Należy pamiętać, że: Wniosek aplikacyjny w szczególności składa się z: - Wniosku aplikacyjnego o dotacje na rozwój działalności gospodarczej (format word), - Budżetu na rozwój działalności gospodarczej (format excel). Wniosek o dofinansowanie i budżet, mimo odmiennych formatów elektronicznych, stanowią integralną całość jako wniosek aplikacyjny. Wyłącznie wniosek o dofinansowanie i załączniki, które są załączone do niniejszych wytycznych zostaną rozpatrzone i zostaną przekazane KPD. Dlatego jest niezmiernie ważnym, aby dokumenty te zawierały wszystkie istotne informacje dotyczące projektu. Żadne dodatkowe załączniki nie będą brane pod uwagę. Wnioskodawcy zobligowani są do ścisłego stosowania się do formatu wniosku i wypełnienia wniosku w całości. Podczas wypełniania wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania się do zasad wypełniania wniosku. Jest to niezbędne, aby wnioski mogły być rozpatrywane i oceniane w sposób jak najbardziej efektywny. Wnioski sporządzane odręcznie nie będą rozpatrywane Dokąd i jak wysłać wniosek Dokąd wysłać: Wnioski należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) na poniższy adres: Adres pocztowy (ten sam adres ma zastosowanie do dostawy osobistej lub przesyłki kurierskiej) Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Zator Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. 26

27 Co należy dostarczyć: I. Wersja papierowa: 1) Wniosek o dofinansowanie (1 egzemplarz); 2) Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatnie dwa lata oraz zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych (o ile jest sporządzany), W przypadku krótszego okresu działalności, należy załączyć sprawozdania dotyczące tego okresu. W przypadku podmiotów, które rozpoczęły działalność w roku bieżącym, należy przedstawić bilans otwarcia. Wymienione dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Podmioty nie sporządzające sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; przedkładają formularz PIT złożony do Urzędu Skarbowego, dotyczący ostatniego zakończonego roku kalendarzowego; 3) Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (o ile sprawozdanie było badane); 4) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS lub KRUS, Urzędu Skarbowego; 5) Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości wykazanej we wniosku (aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub umowa dzierżawy); 6) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (według obowiązującego wzoru) tylko w przypadku podmiotów, które wykazują VAT jako koszt kwalifikowalny; 7) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów statusu MŚP (według obowiązującego wzoru); 8) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis dostępne na stronie internetowej OD lub kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis za rok bieżący i dwa poprzednie lata podatkowe (jeśli dotyczy); 9) Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG; 10) Pełnomocnictwo do reprezentacji jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych. 27

28 UWAGA! Na etapie podpisania umowy należy dostarczyć do Operatora Dotacji: 1. Wydruk z CEIDG/KRS (zawierający NIP, REGON przedsiębiorcy); 2. Weksel In blanco wraz z poręczeniem wekslowym zgodnie z Wytycznymi do niniejszego naboru; 3. Deklarację wekslową; 4. Zgodę współmałżonka na udzielenie dotacji (jeśli dotyczy); 5. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w przypadku planowanych wydatków z projektu na prace remontowo budowlano montażowe (umowa najmu, użyczenia, prawo własności, itp.); 7. Oświadczenie o posiadanym, wyodrębnionym rachunku bankowym (według wzoru ustalonego przez OD); 8. Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS. 9. Oświadczenie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jeżeli dotyczy; 10. Jeżeli w projekcie zaplanowane są roboty budowlane należy dostarczyć również projekt budowy oraz kosztorys, z zastrzeżeniem pkt 11; 11. Jeżeli jest to uwarunkowane przepisami prawa budowlanego do wniosku należy dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych z zaświadczeniem o niewniesieniu uwag przez właściwe starostwo. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, oryginalna dokumentacja powinna być złożona w formacie A4. Na wezwanie Operatora Dotacji wymagane jest dostarczenie dokumentów źródłowych potwierdzających wyżej wymienione dane. 28

29 II. Wersja elektroniczna: Wniosek o dofinansowanie wraz z Budżetem w wersji elektronicznej (Excel lub jego powszechnie stosowane odpowiedniki) powinien zostać nagrany na płytę CD/DVD i dołączony do dokumentacji papierowej. Każdą część aplikacji (wniosek o dofinansowanie, Budżet) należy złożyć w oddzielnym pliku elektronicznym. Wniosek o dofinansowanie nie może być podzielony na oddzielne pliki. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, wersje elektroniczne należy dostarczyć w ogólnodostępnych formatach (Word, Excel lub ich powszechnie stosowanych odpowiednikach). Płytę należy opisać przez podanie nazwy Wnioskodawcy i tytułu projektu. Komplet dokumentacji (wniosek wraz z załącznikami) powinien być umieszczony w skoroszycie w zamkniętej kopercie. Załączniki powinny być ponumerowane i umieszczone w kolejności wskazanej w niniejszych wytycznych (punkt: Dokąd i jak wysłać wniosek). Koperta zewnętrzna musi zawierać następujące oznaczenia: do: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Zator Nazwa naboru wniosków i numer publikacji: X nabór Wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość od:. [Wnioskodawca musi wstawić swoją pełną nazwę i adres] Należy pamiętać, że: Wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy ich wniosek jest kompletny poprzez wypełnienie listy sprawdzającej i podpisanie oświadczenia wnioskodawcy. 29

30 Podpisywanie dokumentów Osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie oraz "oświadczenie wnioskodawcy" musi by właściwie umocowana do działania w imieniu organizacji/osoby składającej wniosek Termin składania wniosków Termin składania wniosków upływa w dniu r. o godzinie 15:30 decyduje data i godzina wpływu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane Dodatkowe informacje dla wnioskodawców Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysyłane e mailem lub pocztą na 15 dni przed upływem terminu składania wniosku na poniższy adres. Adres: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Zator Adres Odpowiedzi zostaną udzielone nie później niż w terminie 10 dni przed upływem terminu składania wniosków. Pytania, które mogą być istotne dla innych wnioskodawców, zostaną opublikowane wraz z odpowiedziami na stronie internetowej OD: z zachowaniem terminu zamieszczonego w tabeli z punktu Celem zapewnienia równego traktowania wnioskodawców, OD nie może wydać uprzedniej opinii w sprawie kwalifikowalności wnioskodawcy, partnera lub działania. Należy pamiętać, że: Wszelkie działania podejmowane przez wnioskodawcę mogące wpływać na proces oceny w jakikolwiek sposób (czy to poprzez inicjowanie kontaktów z członkami KPD lub w inny sposób) będą skutkować natychmiastowym wykluczeniem jego wniosku z dalszego rozpatrywania i wykluczeniem tego wnioskodawcy z udziału w naborach wniosków na okres dwóch lat. 30

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór XII. Od r. do r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór XII. Od r. do r. WYTYCZNE dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VI. Od 18.04.2014 r. do 30.05.2014 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VI. Od 18.04.2014 r. do 30.05.2014 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012

NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012 NABÓR w SPPW www.marr.pl/swiss/ Pytania Wnioskodawców w ramach naboru wniosków MARR/1/2012 1. Jakie kryteria formalne w zakresie miejsca prowadzenia działalności mają zastosowanie w przypadku spółek cywilnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Uwaga: Pierwszą stronę formularza wniosku wypełnia pracownik Operatora Dotacji. 1. OPIS PROJEKTU 1.1. Tytuł Tytuł Projektu powinien być opisowy,

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu... roku Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu...

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu... roku Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III I. Informacje ogólne o projekcie 1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia _ - _ / _ - SPPW/3 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/1/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa PROGRAM lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku 1. Cel programu Wykonanie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego

Tytuł programu: Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Wspieranie działań mających na celu skuteczne

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2010 r.

z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Grodziec

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Grodziec Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr FN.0050.207.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 8 maja 2017 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Etap: składanie wniosku o dofinansowanie Dokument Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin, miejsce i sposób składania wniosków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 OśPriorytetowa 1 Rozwój i innowacje MŚP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6 31-425

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r. Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE TORUŃ, 04.09.2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń realizowanego w ramach w

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2669 UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nr sprawy: PFRON.561..20 /wypełnia PCPR/ /pieczątka wnioskodawcy/ /pieczątka PCPR/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841/112/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.05.2016r. Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo