Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 88 luty 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 88 luty 2014"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II - Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie Wiadomości Numer 88 luty 2014 Gminne W numerze : -wyposażenie trzech świetlic -informacje dla mieszkańców dotyczące podatków i śmieci - obchody Dnia Babci i Dziadka - ferie w Gminie Limanowa - Halowy Turniej LKS-ów o Puchar Wojta Gminy Limanowa

2 Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy Limanowa Dnia 5 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sportu i Turystyki. Po uroczystości ślubowania nowego Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Limanowa. ra dne go, jed n ogłoś ni e p odjęto uchwałę w sprawie wyrażenia Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z g o d y na real izac ję p rzez Gminę Limanowa projektu pt. z poprzedniej sesji, Wójt Gminy - Władysław Pazdan przekazał Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Limanowa. Projekt pokrótce omówiła Dyrektor Gminnego Następnie miał miejsce niecodzienny akcent - wszyscy zebrani Zespołu Obsługi Szkół - Edyta Król. Następnie, również gromkimi brawami pożegnali odchodzącego na emeryturę jednogłośnie, podjęta została uchwała w sprawie Zastępcę Wójta Gminy - Franciszka Biedę, dziękując za wspólne rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy lata pracy i podejmowane działania na rzecz dobra gminy. Limanowa na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki. Na Kolejno uroczyste ślubowanie złożył nowy członek Rady Gminy koniec do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał Rady Limanowa VI Kadencji - Mirosław Zamora, który zajął miejsce Gminy Limanowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zmarłego w październiku ubiegłego roku radnego Bronisława nieruchomości położonej w Nowym Rybiu, a także w sprawie Krajewskiego. Mirosław Zamora pochodzi z Młynnego. przystąpienia Gminy Limanowa do projektu partnerskiego pn. Pracował będzie w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Praca się opłaca zaprezentowanego Radzie przez Kierownika oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Dorotę Musiał. Podziękowania za wspólne lata pracy Z początkiem nowego roku przeszło na emeryturę dwóch pracowników Urzędu Gminy Limanowa. Dnia 15 stycznia słowa podziękowania za wieloletnią pełną zaangażowania pracę Wójt Gminy Władysław Pazdan i Przewodniczący Rady Gminy Józef Oleksy skierowali do Aleksandra Krzysztofa - pełniącego przez długie lata funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Dnia 5 lutego br. podczas sesji Rady Gminy Limanowa za wspólną pracę na rzecz dobra gminy Limanowa uroczyście podziękowano Franciszkowi Biedzie - Zastępcy Wójta Gminy Limanowa. Funkcję Kierownika USC pełni obecnie Dariusz Dutka, wcześniej Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na stanowisko Zastępcy Wójta nikt nie został powołany. Emerytom składamy serdeczne życzenia zdrowia, realizacji dalszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. 2

3 Gmina Limanowa laureatem Rankingu Gmin i Powiatów 2013 Wysokie 10-te miejsce zajęła gmina Limanowa w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2013 rok prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Jednostki samorządu terytorialnego oceniane były w podziale na sześć kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tej ostatniej kategorii znalazła się właśnie nasza gmina, którą podobnie jak pozostałe samorządy oceniało grono ekspertów ZPP. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich co roku. Eksperci ZPP dokonują oceny poszczególnych samorządów w trybie on-line. Ranking oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Przy ocenie samorządów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Lista laureatów Rankingu znajduje się na stronie: Jedna apteka z dyżurem! Od początku 2014 roku jedyną apteką na terenie powiatu limanowskiego, która pełni dyżur całodobowy przez cały rok jest apteka Vademecum /dawna "Pod 7"/ przy ul. Jana Pawła II 7. P o z o s t a ł e a p t e k i n i e p e ł n i ą j u ż n o c n y c h i ś w i ą t e c z n y c h d y ż u r ó w, a część znich wydłużyła godziny pracy, np. apteka Nowa przy ul. Józefa Marka 20, która czynna jest cały tydzień (pn.-pt. od 7.00 do 21.00, sb. nd. od 8.00 do 21.00). Dowód osobisty naszą własnością Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego. Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych żądania pozostawienia (nie mylić z okazaniem) dowodu osobistego pod zastaw. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości). Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem tożsamości przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoba, która utraciła dowód osobisty, powinna dodatkowo fakt ten zgłosić do dowolnego banku. Zostanie to wówczas odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. 3

4 Narada strażacka podsumowująca miniony rok Dnia 8 stycznia br. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP PR w Limanowej. Podczas spotkania Aleksander Krzysztof Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Limanowej przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 r. Poinformował ponadto, że rok 2013 był dobrym dla OSP pod względem poprawy i doposażenia jednostek. Udało się m.in. zakupić samochód dla OSP Łososina Górna, wykonać remont i rozbudowę garaży i remont budynku i remizy OSP w Rupniowie, wykonać suszarnię węży w Kisielówce oraz wymienić drzwi garażowe remizy OSP w Starej Wsi. Zadania te były możliwe dzięki wsparciu Wójta Gminy Limanowa, Burmistrza Miasta Limanowa oraz licznych sponsorów, przy dużym zaangażowaniu miejscowych strażaków. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące stanu wyposażenia i funkcjonowania jednostki OSP przedstawił również druh aspirant Wojciech Świerczek Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP. Omówił on wyjazdy jednostek OSP do zdarzeń. Najwięcej wyjazdów odnotowano w OSP Wysokie 37, Łososina Górna 35 i Męcina 26. Druh Aleksander Krzysztof przedstawił wydatki finansowe z budżetu Gminy Limanowa na poszczególne jednostki w 2013 r. Uczestniczący w naradzie Wójt Gminy Limanowa - Władysław Pazdan poinformował, że odkąd jest Wójtem uczestniczy w corocznej naradzie, gdzie ma możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w gminie. Przedstawił wykonanie budżetu za 2013 r. informując o wydatkach planowanych na straże na rok bieżący. Zaznaczył, że wydatki te będą na podobnym poziomie co w roku minionym i wyniosą 350 tys. zł, w tym zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Wieś. Obecny na spotkaniu Komendant brygadier Grzegorz Janczy dziękując za pracę zespołową na rzecz zachowania bezpieczeństwa przedstawił ilość interwencji, jaka miała miejsce w powiecie limanowskim w rozbiciu na poszczególne samorządy, natomiast najistotniejsze przedsięwzięcia, którymi zajmował się Zarząd Powiatowy ZOSP PR w Limanowej omówił druh Kazimierz Czernek. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne, by praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Limanowa i Miasta Limanowa była nadal tak pełna zaangażowania. 4

5 Wyposażenie trzech świetlic Na potrzeby działalności świetlic wiejskich w Makowicy, Walowej Górze oraz Sowlinach zakupiony został sprzęt, dzięki któremu placówki mogą lepiej służyć mieszkańcom, wpływając tym samym na wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej. W wyniku realizacji trzech projektów świetlice wyposażone zostały m.in. w sprzęt meblowy, sprzęt komputerowy oraz sprzęt kuchenny. Tak zaopatrzone służyć teraz będą mieszkańcom poszczególnych wsi do organizowania spotkań i uroczystości o charakterze lokalnym, pełniąc funkcję ośrodków kulturalnych, organizując życie kulturalne mieszkańców wsi. Całkowity koszt realizacji projektów wyniósł około 90 tysięcy złotych, z czego blisko 60 tys. zł pozyskano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Pozostała część to środki pochodzące z budżetu gminy Limanowa. Praca się opłaca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ogłosił rekrutację do projektu Praca się opłaca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie. Rekrutacja trwa do r., a udział w projekcie jest bezpłatny. Celem projektu jest wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społecznej na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Limanowa. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, czy też trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Uczestnicy projektu mogą liczyć na: indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo ekspertów w ramach utworzonego Centrum Rozwoju Zawodowego,płatne staże zawodowe, kursy zawodowe -przykładowa tematyka kursów: recepcjonista hotelowy, pracownik biura informacji, organizator konferencji i imprez, szef kuchni i organizator usług gastronomicznych, przewodnik turystyczny, kucharz, kelner, barman, kosmetyczka, pracownik obsługi technicznej biur i hoteli, pracownik obsługi biurowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 18B, pok. 23 lub pod nr tel ,

6 Nowy serwis internetowy gminy bliżej Ciebie! W najbliższych dniach uruchomiony zostanie nowy serwis internetowy gminy Limanowa. Strona będzie bardziej przejrzysta, a czytelne menu umożliwi łatwą nawigację. Nowa strona to także szybka i rzetelna informacja na temat najważniejszych wydarzeń dotyczących gminy. Na witrynie można będzie znaleźć między innymi wiadomości dotyczące życia społecznego, kulturalnego, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych, informacje na temat historii gminy, atrakcji turystycznych, walorów krajobrazowych, bogactwa kulturowego oraz tematy z zakresu oświaty i sportu. Nowa strona internetowa tworzona jest głównie z myślą o mieszkańcach, którzy za jej pośrednictwem będą mogli zdobyć przydatne i aktualne informacje, jednak ciekawa szata graficzna powstającej witryny zachęci zapewne do jej odwiedzenia także osoby spoza gminy Limanowa. Zapraszamy do częstego zaglądania pod adres: i do kontaktu z Urzędem Gminy Limanowa za pośrednictwem nowej strony. Przekaż 1 % swojego podatku -Krystian Szewczyk Sukiennik Karolina 314 -Emil Karol Koszut Kamil Korecki Na końcu formularza PIT na którym się rozliczamy w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę jaką chce się przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Programy do rozliczenia podatkowego same wpisują kwotę 1 % naszego podatku, często jednak narzucają nam cel przeznaczenia naszego podatku, zwykle można go ręcznie zmienić. Należy również wiedzieć, że osoby które odliczyły już od podatku ulgi (np. na dziecko) i nie przekazują do Urzędu W rozliczeniu za 2013 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % Skarbowego podatku automatycznie nie mogą przekazać 1 %, swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Robiąc to podatnik nic nie traci, a może wpłynąć gdyż zwyczajnie nie mają z czego. Jeżeli mimo odliczenia ulg na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. jeszcze zostaje nam podatek który oddajemy do US, wówczas Elektroniczny wykaz organizacji pożytku publicznego nadal mamy szansę podzielić się 1 %. Prawo do przekazania 1 % uprawnionych do otrzymywania 1% dostępny jest w Biuletynie posiadają również emeryci i renciści, którzy otrzymują z ZUS-u Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pit 40, jednak muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony (MPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie odpowiedni Pit zwykle 37. OPP Coraz popularniejszą formą rozliczania się z podatku dochodowego jest rozliczanie się przez Internet. Dzięki takiej Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy formie rozliczenia szybciej można otrzymać zwrot nadpłaty oraz mieszkańców do oddawania 1 % na organizacje z naszego ma się pewność, że zeznanie podatkowe dotarło do terenu bądź na takie, które wspomagają dzieci, instytucje odpowiedniego Urzędu Skarbowego. z terenu gminy Limanowa. Oto część z nich, która zgłosiła dane Zeznania można przesłać do Urzędu Skarbowego dzięki aplikacji do redakcji: - Limanowska Akcja Charytatywna KRS e-deklaracje Desktop umieszczonych na stronie internetowej z dopiskiem " Dla Karolka Króla -Karol Król. Wszelkich informacji na temat rozliczeń rocznych można uzyskać na stronie Urzędu -z dopiskiem dla Krzysia Krzyściaka Skarbowego w Limanowej -z dopiskiem Mateusz Kondrat Aby móc rozliczyć się drogą internetową należy znać swój -Zespół Szkół w Mordarce- KRS przychód za poprzedni rok rozliczeniowy tj i wpisać go cel szczegółowy pod koniec wypełniania formularza, aby zatwierdzić Zespół Szkół w Mordarce wiarygodność składającego zeznanie. -Fundacja "Zdążyć z Pomocą" KRS z dopiskiem: 6

7 Ważne informacje dla mieszkańców Przypominamy mieszkańcom, że termin pierwszej raty podatku oraz opłat za odpady komunalne mija 15 marca. Na naradzie, która odbyła się w Urzędzie Gminy Limanowa, sołtysi poszczególnych wsi otrzymali nakazy płatnicze oraz informacje i decyzje dotyczące śmieci, które dostarczą mieszkańcom. Podatek i Śmieci Ścieki w 2014 r. bez podwyżki stawek! Opłaty za podatek i za śmieci można dokonać u sołtysów poszczególnych wsi, w kasie Urzędu Gminy Limanowa lub na konto Urzędu Gminy nr: Podatek można wpłacać w czterech ratach z czego termin pierwszej mija 15 marca (pozostałe: 15 maja, 15 września, 15 listopada). Dla osób niezameldowanych na terenie gminy Limanowa nakazy płatnicze podatku zostały wysłane pocztą. Płacąc za śmieci u sołtysa wówczas u niego otrzymujemy worki. Przy wpłacie pierwszej raty możemy otrzymać worki na cały rok. Jeżeli za śmieci płacimy w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu - worki odebrać możemy w pok mieszkańcy, którzy złożyli deklarację śmieciową i zobowiązali się segregować odpady - otrzymają worki wraz z kodami (opłata 4 zł/osoba) - mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wrazili w niej wolę niesegregowania odpadów otrzymają worki, bez kodów (opłata 6 zł/osoba) - mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji otrzymają worki, bez kodów (opłata 6 zł/osoba), a opłata zostanie naliczona na podstawie danych meldunkowych posiadanych przez urząd. Opłata za ścieki w 2014 roku w Gminie Limanowa nie uległa zmianie. Zgodnie z obowiązującymi w roku 2014 stawkami za zrzut ścieków mieszkańcy uiszczają opłatę w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy nr: do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opłat za ścieki nie przyjmują sołtysi. (5,00 zł/os + miesięczna opłata abonamentowa 6,00 zł). Teren osuwiska w Kłodnem badany przez geologów z AGH Wydarzenia jakie miały miejsce w Kłodnem w czerwcu 2010 r. spowodowały, że terenem osuwiskowym zainteresowali się pracownicy naukowi oraz studenci z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Od tamtego czasu aż do chwili obecnej na miejscu osuwiska prowadzone były działania mające na celu weryfikację granic morfologicznych, zjawisk hydrogeologicznych oraz przemieszczeń powierzchniowych terenu. Efektem prac jest powstały Raport z prac geologiczno - inżynierskich i geodezyjnych na terenie osuwiska w Kłodnem. Dnia 10 lutego br. autorzy raportu spotkali się z Wójtem Gminy Limanowa Władysławem Pazdanem, przedstawiając efekty swych prac. Naukowcy i studenci za przypuszczalnie zasadniczą przyczynę powstania osuwiska w Kłodnem ustalili zmianę warunków gruntowo-wodnych poprzez zwiększenie dopływu wody i wzrost ciśnienia spływowego, co w efekcie przyczyniło się do spadku parametrów wytrzymałościowych ośrodka geologicznego. Z raportu wynika także, że przyczyną osuwania się ziemi były również intensywne opady deszczu, które spowodowały, dodatkowo obciążenie ziemi ciężarem wody. Badania potwierdziły wykrycie na miejscu ruchy kilkunastu punktów zastabilizowanych na osuwisku oraz niewielką ilość przemieszczeń zbadaną podczas dwóch serii pomiarowych. Jak mówi Raport na podstawie pozyskanych danych nie można stwierdzić, czy są to faktyczne ruchy osuwiska, czy też wynik błędów pomiarowych, a w celu weryfikacji otrzymanych efektów badań konieczne jest wykonanie kolejnych serii pomiarowych na miejscu osuwiska. 7

8 Przegląd Grup Kolędniczych w Starej Wsi Dnia 12 stycznia 2014 r. w Starej Wsi odbył się XVIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Limanowa. Podczas Przeglądu prezentowało się 17 grup kolędniczych - 9 grup dziecięcych, 4 młodzieżowe i 4 dorosłe. Występy grup podziwiało liczne grono mieszkańców gminy Limanowa oraz zaproszeni goście. Prezentacje oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Magdalena Kroh etnograf, Jadwiga Adamczyk muzyk i Zofia Skwarło regionalista z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół" w Nowym Sączu. Komisja po obejrzeniu występów przyznała: w kategorii dziecięcej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie - Z Szopką" z Zespołu Regionalnego Mali Męcinianie" z Męciny II miejsce grupie kolędniczej Z Gwiazdą" z Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi i cztery równorzędne III miejsca grupom kolędniczym: - Z Szopką" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie - Z Gwiazdą" z Zespołu szkół w Mordarce - Z Gwiazdą" z Wiejskiego Klubu Kultury w Kisielówce - Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem Wyróżnienie otrzymała grupa kolędnicza z Golcowa Starej Wsi. - Herody" z Zespołu Regionalnego Mali Męcinianie" z Męciny II miejsce grupie kolędniczej Trzej Królowie" z Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi oraz III miejsce grupie kolędniczej Z Gwiazdą" z Zespołu Szkół nr 2 w S tar e j Wsi w kategorii dorosłej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Gwiazdą" z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu - Z Herodem" z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy II miejsce grupie kolędniczej Herody" rodziny Molów ze Starej Wsi oraz miejsce III - grupie kolędniczej Pasterze" z Zespołu Regionalnego Pisarzowianie" z Pisarzowej. Grupy kolędnicze za zdobycie poszczególnych miejsc otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa. Grupę kolędniczą Z Gwiazdą" z Bałażówki nagrodzono za udział w konkursie. W trakcie trwania Przeglądu gościnnie wystąpił 13-letni Mateusz Kondrat - niewidomy chłopiec z Kisielówki, który grą na organach zachęcił zebranych do wspólnego kolędowania. Na zakończenie ze specjalnie przygotowanym programem kolędowym zaprezentowała się także grupa młodzieżowa z Zespołu Szkół nr 2 w Starej Wsi. 6 grup kolędniczych będących laureatami dwóch pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii konkursu reprezentowało gminę Limanowa na Przeglądzie w kategorii młodzieżowej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Turoniem" z Zespołu Regionalnego Pasierbiocki" Powiatowym Grup Kolędniczych w Lubomierzu. z Pasierbca 8

9 Magia świąt na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Męcinie Magię Świąt Bożego można było odczuć dn. 20 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie. Przyczynił się do tego coroczny, tradycyjny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Na wstępie w świąteczny klimat kultywowania tradycji staropolskiego zwyczaju wprowadziło zebranych urocze przedstawienie jasełek w wykonaniu maluchów z oddziału przedszkolnego i rodziców. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia. Ogromne zaangażowanie małych aktorów oraz rodziców sprawiło, że występ wywarł na uczestnikach uroczystości ogromne wrażenie. Następnie odbył się już sam Przegląd Kolęd i Pastorałek. Różnorodność pomysłów, odpowiedni dobór instrumentów muzycznych i ciekawe stroje przygotowane przez dzieci wywarły ogromne wrażenie zarówno na komisji konkursowej, jak i widzach. Poziom prezentowanych utworów był niezwykle wysoki, uczestnicy zaskakiwali walorami głosowymi, autorskimi tekstami pastorałek oraz pomysłową choreografią. Komisja konkursowa podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w przeglądzie, życząc dużo wytrwałości w rozwijaniu talentów. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody sponsorowane przez ks. Piotra Cierniaka - organizatora konkursu. 50-ta rocznica śmierci ks. Józefa Górszczyka Dnia 12 stycznia br. w Pisarzowej odbyły się uroczyste obchody męczeńskiej śmierci ks. Józefa Górszczyka - patrona Zespołu Szkół w Pisarzowej. Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan wraz z delegacją z Urzędu Gminy złożył okolicznościowy wieniec przy prochach w cmentarnej kaplicy, po czym uczestnicy uroczystości udali się do kościoła na mszę św., której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. W trakcie nabożeństwa ks. biskup przybliżył postać ks. Górszczyka podkreślając, że przykład kapłana winien nas pociągać do patrzenia na życie w kategoriach takich jak powołanie i odpowiedzialność. Dodał, iż z realizacją własnego powołania łączy się postulat wierności, czego bez wątpienia przykładem może być właśnie ks. Górszczyk. Po nabożeństwie w Zespole Szkół w Pisarzowej miała miejsce przygotowana przez młodzież część artystyczna poświęcona postaci patrona placówki. Życiorys ks. Górszczyka przypomniał krótko ks. Prałat Adam Gul, opowiadając również o staraniach jakie podjął w celu sprowadzenia prochów męczennika do Pisarzowej. Następnie przemówiła Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król zaznaczając, iż obchody 50-tej rocznicy męczeńskiej śmierci patrona to okazja do wspomnienia postaci kapłana, który dla wszystkich jest przykładem głębokiej i żywej wiary. Na koniec głos zabrał biskup Wiesław Lechowicz, dziękując wszystkim za zorganizowanie tak podniosłej uroczystości. WIADOMOŚCI GMINNE - GRUDZIEŃ - LUTY

10 Najmłodsi pamiętali o Dniu Babci i Dziadka Dni 21 i 22 stycznia to święto, w którym szczególnie pamiętamy o Babciach i Dziadkach. W placówkach oświatowych na terenie gminy Limanowa miały miejsce występy najmłodszych, którzy w przygotowanych programach prezentowali się przed dziadkami. Z okazji Dnia Babci dzieci z klasy 0 Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie przygotowały niespodziankę w postaci przedstawienia o tematyce świątecznej. Przebrane za postacie z bajek oddawały w grocie betlejemskie cześć Nowonarodzonemu Dzieciątku, a wszystko to przy wtórze kolęd i pastorałek. Babcie były dumne ze swoich wnucząt, czemu dały wyraz, nagradzając je po występie gromkimi brawami. Również dn. 21 stycznia br. w Zespole Szkół w Pasierbcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych dziadków przywitały dzieci z oddziałów przedszkolnych recytując wiersze, śpiewając i składając życzenia, następnie z jasełkami zaprezentowali się uczniowie klas I III SP wraz z dziećmi z oddziału zerowego. Scenariusz jasełek został urozmaicony o nietypowe postacie i piękne pastorałki. Dla szanownych gości wystąpiła także najmłodsza grupa szkolna, grupa kolędnicza Z Turoniem Zespołu Regionalnego Pasierbiocki oraz gościnnie grupa kolędnicza Z Gwiazdą z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu. Święto Babci i Dziadka obchodzone było uroczyście dnia 24 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Starej Wsi. Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W kościele parafialnym w Starej Wsi odprawiona została msza święta w intencji babć i dziadków, a następnie seniorzy udali się do szkoły. Oprócz montażu słowno - muzycznego szanowni goście obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Bardzo miłym akcentem było zainicjowanie kolędy Podnieś rączkę boże dziecię" przez proboszcza Mariana Tyrkę, w której śpiew włączyli się zebrani dziadkowie, wnukowie oraz rodzice. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 10

11 X Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów ZS nr 2 w Starej Wsi W niedzielne popołudnie dn. 2 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 w Starej Wsi miał miejsce X Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów placówki. W uroczystości brało udział wielu mieszkańców wsi, zaproszeni goście, a także sami uczniowie i nauczyciele. Na podsumowanie okresu kolędowania specjalny okolicznościowy występ zaprezentowały dziewczęta z gimnazjum należące do zespołu Forever Young. Klasa VI wystąpiła z przedstawieniem pt. Pójdźmy za Gwiazdą" nawiązującym do tematyki bożonarodzeniowej, a grupa teatralna wystawiła przedstawienie na podstawie książki Erica -Emmanuela Schmitta pt. Oskar i Pani Róża. Zgomadzona na sali publiczność doceniła gromkimi brawami trud pracy uczniów. W ramach Przeglądu prezentował się także zespół taneczny Diverse, swój występ mieli również najmłodsi uczniowie szkoły. Do rywalizacji stanęły też dzieci z kl. III szkoły podstawowej, wcielając się w postacie babć i dziadków i walcząc o punkty w Familiadzie" - grze opartej na słynnym teleturnieju emitowanym w TVP 2. Walka między drużynami babć i dziadków była zacięta i dostarczyła wiele radości. W Przeglądzie nie zabrakło również recytacji poezji przez uczennicę Kingę Król -laureatkę II miejsca XII Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Dodatkowymi atrakcjami były ponadto: Kuchnia Babuni- członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi II częstowały swoimi popisowymi daniami, a chłopcy z kl. II gimnazjum upiekli chleb, który smakował wszystkim degustatorom. Były także m.in. porady zbilansowanej diety, działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, które prezentowali uczniowie kl. III gimnazjum, można było również zmierzyć sobie ciśnienie oraz dokonać pomiaru wskaźnika masy, czego podjęły się uczennice kl. I gimnazjum. Całemu Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa podsumowująca projekt: Starowiejska Szkoła zdrowia Ci doda". Udział dzieci w przeglądzie był odzwierciedleniem wielkiego wkładu pracy dzieci, nauczycieli i dowodem na to, jak wielkie możliwości tkwią w młodym pokoleniu - trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki do ich ujawnienia. Język angielski kluczem do poznania świata English Club- język angielski kluczem do poznania świata - pod taką nazwą zrodził się pomysł wprowadzenia innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie. Głównym celem nowatorskiego przedsięwzięcia oprócz podniesienia umiejętności językowych uczniów jest przede wszystkim posługiwanie się językiem angielskim, jako narzędziem umożliwiającym zgłębianie różnych obszarów wiedzy. W ramach innowacji uczniowie mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach prowadzonych w języku angielskim na których poznają nowe wiadomości z takich dziedzin jak literatura, sztuka, muzyka, teatr. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Uczniowie wykonują liczne projekty, tworzą autorskie scenariusze przedstawień, prezentacje, itp. Dużą rolę w podnoszeniu atrakcyjności prowadzonych zajęć odgrywa bogata baza multimedialna szkoły, która daje możliwość korzystania z licznych narzędzi TIK oraz prowadzenia zajęć w profesjonalnej pracowni językowej. Wszystkie działania w zakresie innowacji opisywane są systematycznie w postaci bloga internetowego w języku angielskim, prowadzonego przez uczennicę szkoły. Na uwagę zasługuje też fakt, że do realizacji przedsięwzięcia udało się zaangażować liczne grono rodziców, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych i z dumą obserwują postępy dzieci. 11

12 Gwiazda Betlejemska w Zespole Szkół w Rupniowie W Zespole Szkół w Rupniowie odbyła się V edycja Miejsko - G m i n n e g o K o n k u r s u P l a s t y c z n e g o d l a D z i e c i Niepełnosprawnych pod hasłem Gwiazda Betlejemska. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać dowolną techniką gwiazdę betlejemską. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 uczniów z 13 szkół. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród połączone z zabawą karnawałową dla wszystkich uczestników odbyło się dn. 5 lutego 2014 roku w siedzibie szkoły. Jury w składzie: Marta Królik, Jan Kurek, Barbara Młynarczyk, Jolanta Janas wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych: Kategoria I: Wiek przedszkolny i uczniowie klas I - III: Kamil Korecki - ZS Pasierbiec Kategoria II: Uczniowie klas 4-6: Patryk Stanisz - ZS Mordarka Katarzyna Zapała - ZS Pasierbiec Kategoria III: Uczniowie (do 15 roku życia): Marzena Stanisz - ZS Rupniów Kategoria IV: Uczniowie od 16 roku życia: Daniel Szewczyk - ZS Pisarzowa Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, co nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony licznych sponsorów oraz władz samorządowych. Oprawę uroczystości uświetniła Katarzyna Szybisty, właścicielka Studia YAPA, zajmująca się prowadzeniem i organizowaniem imprez plenerowych, festynów i spektakli teatralnych dla dzieci. Wszystkim darczyńcom organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania. Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się bal, który poprowadziła Katarzyna Szybisty. Zarówno dorośli, jak i młodzi chętnie uczestniczyli w konkursach, zabawach i tańcach. Za udział w konkursach dzieci otrzymywały prezenty. Warto również wspomnieć o smacznym poczęstunku, który był dopełnieniem całego wydarzenia. etwinning sposobem na naukę języka obcego etwinning to program współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych. W Zespole Szkół nr 1 w Starej Wsi realizowany jest on w języku angielskim i po raz drugi w języku niemieckim. Meineeigene Welt" ( Mój własny świat") tak zatytułowali swój projekt uczniowie klasy II gimnazjum i za pośrednictwem etwinning wyszukali grupę uczniów z Collège Berty Albrecht we Francji, która spełniała wszystkie kryteria: wiek uczestników, zainteresowanie językiem niemieckim oraz stopień zaawansowania. Uczniom z Francji spodobał się temat projektu i rozpoczęto wspólne działania. W planie wspólnej pracy zawarto: autoprezentacje uczestników, przedstawienie ich zainteresowań, modowe inspiracje, idoli młodzieży, przepisy kulinarne oraz wakacyjne plany. Z realizacji projektu etwinning czerpią korzyści uczniowie, którzy w ciekawy sposób doskonalą swoje kompetencje językowe z zakresu języka niemieckiego, rozszerzają słownictwo, uczą się pracy w grupie oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także mają okazję poznać kolegów z Francji. Wymiana elektronicznej korespondencji młodzieży za pośrednictwem TwinSpace jest okazją do mówienia i pisania po niemiecku, uczy przy tym samodzielności i kreatywności. Program jest też jednym ze sposobów poznawania kultury innych narodów. 12

13 W czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi oraz jej filiach odbywały się zajęcia pod hasłem Artystyczne biblioferie. W ramach podjętej inicjatywy w bibliotekach odbyły się Artystyczne Warsztaty Manualne prowadzone przez pracowników z ODR w Limanowej. Zajęcia zgromadziły mnóstwo dzieci, które z wielkim zaangażowaniem wykonywały kartki walentynkowe oraz dekoracyjne zwierzątka z bibuły. Łącznie w okresie ferii odbyło się 10 artystycznych spotkań warsztatowych. Były one ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu, o czym świadczy duża frekwencja dzieci. Podziękowania należą się pracownikom ODR-u za bezpłatne prowadzenie warsztatów. Artystyczne biblioferie Podaruj Książce Nowe Życie" Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami od pierwszych dni ferii zimowych rozpoczęła akcję pn. Podaruj Książce Nowe Życie", która kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy. W akcji chodzi o to by właściciele książek z których nie korzystają, a które są w dobrym stanie, nie są zniszczone i w miarę aktualne - przynieśli je do biblioteki. Przekazane w ten sposób za darmo książki trafią do osób starszych, samotnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, osób sprawnych inaczej oraz czytelników bibliotek za pośrednictwem pracowników gminnych bibliotek, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wolontariuszy z OHP w Limanowej oraz najbliższych sąsiadów, krewnych i przyjaciół, którzy zechcą włączyć się w akcję. W okresie wiosny, lata i jesieni planowane jest zorganizowanie pikników na świeżym powietrzu w bibliotekach publicznych, tak aby jeszcze w większym stopniu upowszechnić książkę i zwrócić uwagę na jej ogromne znaczenie w życiu człowieka. Akcja ma tym większe znaczenie, że rok 2014 został ogłoszony Rokiem C z yte lnika. We ws zys tki ch gminnych bibliotekach publicznych będą przygotowane regały, na których będą znajdować się przekazane w ramach akcji książki, oddawane za darmo innym czytelnikom. Będzie również istniała możliwość wymiany zgromadzonych książek. Podaruj Książce Drugie Życie to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, rozpowszechniona w wielu krajach, przynosząca wymierne korzyści. W Akcji tej może wziąć udział każdy, kto kocha książki, lubi czytać i dzielić się posiadanym dobrem z innymi. Spotkanie autorskie z Anną Smoter Fieber W dniu 6 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rupniowie odbyło się spotkanie autorskie z Anną Smoter Fieber pt.: Różne oblicza książki. Autorka swoje korzenie rodowe ma w Rupniowie. Tutaj się urodziła i tutaj chodziła do szkoły podstawowej. Dzięki swojej pracy i talentowi ukończyła kilka fakultetów i jest znanym muzykiem i pedagogiem. Koncertowała na terenie całej Polski, m. in. w Warszawie, Krakowa oraz w wielu zagranicznych miastach Paryż, Berlin, Poczdam. Przez wiele lat związana była zawodowo z Operą Krakowską. W swojej pracy zawodowej może poszczycić się udziałem w projektach pt. Muzyka nie zna granic. Współpraca z Wydawnictwem Beseder zaowocowała wydaniem książki Myszka Dora zaprasza do Pograj'ewa, przeznaczonej dla najmłodszych dzieci jako propozycja wprowadzenia ich do bajkowego świata muzyki oraz kształtowania potrzeb kulturalnych przez muzykę. Podczas spotkania w Rupniowie autorka zachęciła zebranych do wspólnych przemyśleń nad potrzebą odkrywania w swoim otoczeniu talentów muzycznych. 13

14 Za nami ferie zimowe. W tym roku zimowe raczej tylko z samej nazwy i z racji, że pogoda zrobiła kompletnie niezimowe psikusy, należało dostosować się do jej żartów jednak na nudę nie było czasu. Liczne grono podopiecznych ze świetlic z Pisarzowej, Sowlin i Starej Wsi uczestniczyło w wielu różnego rodzaju przedsięwzięciach, które zaplanowano tak aby najmłodsi mogli wesoło, aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny od szkoły. Strzałem w dziesiątkę okazała się niecodzienna wyprawa do tropikalnego Rio - był to animowany film pod takim właśnie, którego projekcja miała miejsce w pierwszym tygodniu ferii w limanowskim kinie. Wszyscy - zarówno dzieci, jak i opiekunowie zgodnie stwierdzili, że tak sama bajka jak i cały wspólny wypad były niezwykle udany. Każda ze świetlic przygotowała zajęcia tak, aby najmłodsi mogli wspólnie rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać talenty. Były więc m.in. zajęcia plastyczne oraz techniczne w Sowlinach najmłodsi tworzyli zimowe rysunki w oparciu bardziej o wyobraźnię, niż o to co widać za oknem. Ponadto wykonywali specjalne eko-karmniki dla ptasich przyjaciół. Zajęcia odbywały się pod okiem Tomasza Kurczaba. W Turnieju ping-pongowym o Lodową piłeczkę zmierzyli się uczestnicy zajęć w świetlicy w Pisarzowej. Najmłodsi korzystając z pogody raczyli się wędrówkami pieszymi, jak również dawali upust swoim talentom tworząc piękne witraże oraz dzieła stworzone z waty, styropianu, grysiku, ryżu, kaszy, soli, płatków owsianych itp. Nad sprawnym przebiegiem akcji ferie w świetlicy w Pisarzowej czuwała Janina Malinowska. Równie ciekawie spędzili czas wychowankowie świetlicy w Starej Wsi. Były więc wspólne gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały rysunki za pomocą farb i kredek, a także magiczne postacie z modeliny i plasteliny. Ponadto, dzięki uprzejmości Łukasza Dutki dzieci mogły skorzystać z dmuchanego zamku, rozwijając w ten sposób aktywność ruchową. Zajęcia w świetlicy w Starej Wsi przygotowała Maria Fiejtek. Podczas ferii 30-osobowa grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach w świetlicy w Kisielówce, spędzając w ten sposób ciekawie i pożytecznie swój wolny czas. Najmłodsi brali udział m.in. w zabawach sportowych oraz rozwijali swoje zdolności artystyczne. Okazją do tego były m.in. walentynki - z wielką pomysłowością i starannością powstało wiele walentynkowych kartek i ślimaków, a wszystko odbywało się pod opieką Agaty Pytel. Ferie w świetlicach pełne atrakcji 14

15 Rekordy na Turnieju dla Krystianka Charytatywny Turniej z cyklu Zagraj z nami dla" pobił w tym roku dwa rekordy - rekordową sumę jaka zebrana została dla Krystiana Szewczyka z Walowej Góry oraz rekordową liczbę uczestników zawodów. Sportowe wydarzenie zorganizowała Limanowska Liga Futsalu, a nad turniejem patronat sprawowali: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. V edycja Turnieju miała miejsce w dn stycznia 2014 r. na hali sportowej ZSS nr 3 w Limanowej. Krystianek dla którego zbierane były pieniądze jest właśnie uczniem limanowskiej trójki. Od urodzenia cierpi on na mózgowe porażenie dziecięce i porażenie kończynowe, padaczkę lekooporną, ma również wadę wzroku i problemy z mową. Obecnie najważniejsza jest dla niego rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne stąd idea pod hasłem Zagraj z nami dla Krystiana, a odzew niesamowity zebranych w sumie aż ,00 zł! Rekord!!! W rozegranych dwóch turniejach też miłe zaskoczenie łącznie aż 28 uczestniczących zespołów, co przełożyło się na ponad 50 spotkań. Uwieńczeniem zmagań był mecz o Superpuchar pomiędzy zwycięzcami obu turniejów. W I turnieju wzięło udział 20 drużyn. Kolejność zajętych miejsc w turnieju nr I: 1. EMBRUK 2. WOJTAS I 3. DOMEX 4. WOJTAS II Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Urbański (EMBRUK), a najlepszym bramkarzem Marcin Pazdur (WOJTAS I). W II turnieju wzięło udział 8 drużyn, a sportowa rywalizacja zakończyła się następującym wynikiem: 1. TRANSBLACH 2. EMBRUK 3. ELEKTRICAL 4. GOL/PROINSTAL Maciej Gąsior (EMBRUK) został wybrany na najlepszego strzelca, a najlepszym bramkarzem okazał się Zbigniew Kulewicz (TRANSBLACH), będący jednocześnie najstarszym zawodnikiem rozgrywek. Ponadto wybrano także najlepszego zawodnika turnieju został nim Artur Bielak (DOMEX). Superpuchar turnieju trafił do drużyny: EMBRUK. Szczegóły turnieju na stronie organizatora Gimnazjalistki z Mordarki najlepsze w koszykówce Dziewczęta z Gimnazjum w Mordarce zdobyły I miejsce podczas II Zimowego Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w Limanowej. Zawody odbyły się dnia 7 lutego br. na hali sportowej przy I LO w Limanowej i uczestniczyło w nich 5 zespołów. Rozegrane spotkania przełożyły się na następującą końcową klasyfikację: I miejsce - Gimnazjum Mordarka II miejsce - Gimnazjum 3Limanowa I III miejsce - Gimnazjum Tymbark IV miejsce - Gimnazjum 3Limanowa II V miejsce - Gimnazjum Laskowa Reprezentacja Gimnazjum z Mordarki w składzie: Natalia Sławek, Ilona Janczyk, Patrycja Florek, Marcelina Biedroń, Angelika Piszczek, Monika Kubacka, Karolina Wojtas, Ewelina Kaim i Kinga Zelek wywalczyła Puchar Dyrektora I LO Limanowa - Anny Mruk. Ponadto gimnazjalistka z Mordarki - Natalia Sławek została wybrana Najlepszą zawodniczką turnieju. Opiekunem drużyny z Mordarki jest Magdalena Kindlik. Dziewczętom gratulujemy wygranej! 15

16 Halowy Turniej LKS -ów o Puchar Wójta Gminy Limanowa W corocznym organizowanym w okresie ferii zimowych Halowym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Limanowa spotkali się trampkarze starsi i trampkarze młodsi z klubów sportowych z terenu gminy. Turniej rozegrany został w dwóch dniach 4 lutego zagrali trampkarze starsi, natomiast 12 lutego - trampkarze młodsi. W obydwu przypadkach piłkarskie pojedynki rozgrywane w duchu fairplay emanowały duchem walki, a zawodnicy swoją postawą potwierdzali silną wolę zwycięstwa. Młodzi zawodnicy z sercem i poświęceniem angażowali się w każdą przeprowadzaną przez siebie akcję. Ponadto wykazali się dużym zaangażowaniem oraz zaprezentowali wysoki jak na ten rocznik poziom wyszkolenia sportowego. Turniej stał na dobrym piłkarskim poziomie, a każdy mecz przynosił bardzo wiele emocji. W kategorii trampkarzy starszych zawody zasłużenie wygrała drużyna z Rupniowa, która w całym spotkaniu nie przegrała ani jednego meczu, tracąc przy tym tylko jedną bramkę. Drużyny zajęły następujące miejsca: I miejsce - LKS Rupniów II miejsce - LKS " Słomka" Siekierczyna III miejsce - LKS "Wierchy" Pasierbiec IV miejsce - LKS "Olimpia" Pisarzowa V miejsce LKS Mordarka Puchary dla najlepszych trzech drużyn oraz nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan. W kategorii trampkarzy młodszych tryumfowała drużyna z Pasierbca. Kolejność zajętych miejsc: I miejsce - LKS Wierchy Pasierbiec II miejsce - LKS " Słomka" Siekierczyna III miejsce - LKS Mordarka Wręczenia pucharów i nagród dokonał Marek Ziaja sekretarz Gminy Limanowa oraz Wojciech Korabik z Urzędu Gminy Limanowa. Zwycięskim drużynom gratulujemy! Wiadomości Gminne Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem. Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny. ISSN

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ Data przeprowadzenia imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy Nazwa imprezy Organizator imię i nazwisko 1. Basen

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży Stowarzyszenie dba o rozwój dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach działa na terenie powiatu kartuskiego od 3 lat. Celem organizacji jest przede wszystkich angażowanie się w organizowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Limanowa. kulturalne

Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Limanowa. kulturalne Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Nazwa imprezy Termin imprezy Miejsce imprezy Rodzaj wydarzenia: turystyczne,, sportowe styczeń 1. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych 16 styczeń Organizator Starej Wsi

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich reprezentantów. Samorząd Uczniowski jest najwyższym organem

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Piesza wycieczka krajoznawczoturystyczna

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Piesza wycieczka krajoznawczoturystyczna STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: LIMANOWA Status miejscowości: GMINA 17.05.2014r. Godzina Nazwa 08 : 00 Szkoła Młynnem 9

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 13.01 3. 4. 16.01 20.01 05.12 26.01 5. 03.02

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC 4 października 2011 r. w Clubie Mirage w PKiN w Warszawie firma Fason G z pomocą Zaperty Studio, Argraf, Joanna Maxham, Galeria Na Uboczu oraz Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r.

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LUTY Kiermasz książki używanej podczas 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Opracowanie: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 1. Organizator Ks. Biskupa Andrzeja Jeża Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Terapia przez sztukę

Terapia przez sztukę Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Terapia przez sztukę w dniach 13 X 17 X 2014 r. Szkoła Podstawowa w Kęszycach PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2013 Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych Jasełkowe Zmagania 10.0 szkoły, Koncert kolędowo karnawałowy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Szachy w przedszkolu i szkole

Szachy w przedszkolu i szkole Szachy w przedszkolu i szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku 44-200 Rybnik tel. 32 42 47 472 e-mail: info@wom.edu.pl www.wom.edu.pl DYREKTOR Roman

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2016 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r. PI.524.1.2014 Kamienna Góra, dn. 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r. Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Aktywności Samorządu SP oraz zespołu języków obcych w roku szkolnym 2014/2015 Data i

Aktywności Samorządu SP oraz zespołu języków obcych w roku szkolnym 2014/2015 Data i Aktywności Samorządu SP oraz zespołu języków obcych w roku szkolnym 2014/2015 Data i Zdjęcie aktywność Wyjazd reprezentacji klas pod pomnik na Rafie. Uczniowie uporządkowali teren wokół pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo