Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 88 luty 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 88 luty 2014"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II - Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie Wiadomości Numer 88 luty 2014 Gminne W numerze : -wyposażenie trzech świetlic -informacje dla mieszkańców dotyczące podatków i śmieci - obchody Dnia Babci i Dziadka - ferie w Gminie Limanowa - Halowy Turniej LKS-ów o Puchar Wojta Gminy Limanowa

2 Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy Limanowa Dnia 5 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sportu i Turystyki. Po uroczystości ślubowania nowego Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Limanowa. ra dne go, jed n ogłoś ni e p odjęto uchwałę w sprawie wyrażenia Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z g o d y na real izac ję p rzez Gminę Limanowa projektu pt. z poprzedniej sesji, Wójt Gminy - Władysław Pazdan przekazał Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Limanowa. Projekt pokrótce omówiła Dyrektor Gminnego Następnie miał miejsce niecodzienny akcent - wszyscy zebrani Zespołu Obsługi Szkół - Edyta Król. Następnie, również gromkimi brawami pożegnali odchodzącego na emeryturę jednogłośnie, podjęta została uchwała w sprawie Zastępcę Wójta Gminy - Franciszka Biedę, dziękując za wspólne rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy lata pracy i podejmowane działania na rzecz dobra gminy. Limanowa na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki. Na Kolejno uroczyste ślubowanie złożył nowy członek Rady Gminy koniec do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał Rady Limanowa VI Kadencji - Mirosław Zamora, który zajął miejsce Gminy Limanowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zmarłego w październiku ubiegłego roku radnego Bronisława nieruchomości położonej w Nowym Rybiu, a także w sprawie Krajewskiego. Mirosław Zamora pochodzi z Młynnego. przystąpienia Gminy Limanowa do projektu partnerskiego pn. Pracował będzie w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Praca się opłaca zaprezentowanego Radzie przez Kierownika oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Dorotę Musiał. Podziękowania za wspólne lata pracy Z początkiem nowego roku przeszło na emeryturę dwóch pracowników Urzędu Gminy Limanowa. Dnia 15 stycznia słowa podziękowania za wieloletnią pełną zaangażowania pracę Wójt Gminy Władysław Pazdan i Przewodniczący Rady Gminy Józef Oleksy skierowali do Aleksandra Krzysztofa - pełniącego przez długie lata funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Dnia 5 lutego br. podczas sesji Rady Gminy Limanowa za wspólną pracę na rzecz dobra gminy Limanowa uroczyście podziękowano Franciszkowi Biedzie - Zastępcy Wójta Gminy Limanowa. Funkcję Kierownika USC pełni obecnie Dariusz Dutka, wcześniej Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na stanowisko Zastępcy Wójta nikt nie został powołany. Emerytom składamy serdeczne życzenia zdrowia, realizacji dalszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. 2

3 Gmina Limanowa laureatem Rankingu Gmin i Powiatów 2013 Wysokie 10-te miejsce zajęła gmina Limanowa w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2013 rok prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Jednostki samorządu terytorialnego oceniane były w podziale na sześć kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tej ostatniej kategorii znalazła się właśnie nasza gmina, którą podobnie jak pozostałe samorządy oceniało grono ekspertów ZPP. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich co roku. Eksperci ZPP dokonują oceny poszczególnych samorządów w trybie on-line. Ranking oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Przy ocenie samorządów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Lista laureatów Rankingu znajduje się na stronie: Jedna apteka z dyżurem! Od początku 2014 roku jedyną apteką na terenie powiatu limanowskiego, która pełni dyżur całodobowy przez cały rok jest apteka Vademecum /dawna "Pod 7"/ przy ul. Jana Pawła II 7. P o z o s t a ł e a p t e k i n i e p e ł n i ą j u ż n o c n y c h i ś w i ą t e c z n y c h d y ż u r ó w, a część znich wydłużyła godziny pracy, np. apteka Nowa przy ul. Józefa Marka 20, która czynna jest cały tydzień (pn.-pt. od 7.00 do 21.00, sb. nd. od 8.00 do 21.00). Dowód osobisty naszą własnością Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego. Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych żądania pozostawienia (nie mylić z okazaniem) dowodu osobistego pod zastaw. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości). Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem tożsamości przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoba, która utraciła dowód osobisty, powinna dodatkowo fakt ten zgłosić do dowolnego banku. Zostanie to wówczas odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. 3

4 Narada strażacka podsumowująca miniony rok Dnia 8 stycznia br. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP PR w Limanowej. Podczas spotkania Aleksander Krzysztof Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Limanowej przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 r. Poinformował ponadto, że rok 2013 był dobrym dla OSP pod względem poprawy i doposażenia jednostek. Udało się m.in. zakupić samochód dla OSP Łososina Górna, wykonać remont i rozbudowę garaży i remont budynku i remizy OSP w Rupniowie, wykonać suszarnię węży w Kisielówce oraz wymienić drzwi garażowe remizy OSP w Starej Wsi. Zadania te były możliwe dzięki wsparciu Wójta Gminy Limanowa, Burmistrza Miasta Limanowa oraz licznych sponsorów, przy dużym zaangażowaniu miejscowych strażaków. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące stanu wyposażenia i funkcjonowania jednostki OSP przedstawił również druh aspirant Wojciech Świerczek Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP. Omówił on wyjazdy jednostek OSP do zdarzeń. Najwięcej wyjazdów odnotowano w OSP Wysokie 37, Łososina Górna 35 i Męcina 26. Druh Aleksander Krzysztof przedstawił wydatki finansowe z budżetu Gminy Limanowa na poszczególne jednostki w 2013 r. Uczestniczący w naradzie Wójt Gminy Limanowa - Władysław Pazdan poinformował, że odkąd jest Wójtem uczestniczy w corocznej naradzie, gdzie ma możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w gminie. Przedstawił wykonanie budżetu za 2013 r. informując o wydatkach planowanych na straże na rok bieżący. Zaznaczył, że wydatki te będą na podobnym poziomie co w roku minionym i wyniosą 350 tys. zł, w tym zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Wieś. Obecny na spotkaniu Komendant brygadier Grzegorz Janczy dziękując za pracę zespołową na rzecz zachowania bezpieczeństwa przedstawił ilość interwencji, jaka miała miejsce w powiecie limanowskim w rozbiciu na poszczególne samorządy, natomiast najistotniejsze przedsięwzięcia, którymi zajmował się Zarząd Powiatowy ZOSP PR w Limanowej omówił druh Kazimierz Czernek. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne, by praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Limanowa i Miasta Limanowa była nadal tak pełna zaangażowania. 4

5 Wyposażenie trzech świetlic Na potrzeby działalności świetlic wiejskich w Makowicy, Walowej Górze oraz Sowlinach zakupiony został sprzęt, dzięki któremu placówki mogą lepiej służyć mieszkańcom, wpływając tym samym na wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej. W wyniku realizacji trzech projektów świetlice wyposażone zostały m.in. w sprzęt meblowy, sprzęt komputerowy oraz sprzęt kuchenny. Tak zaopatrzone służyć teraz będą mieszkańcom poszczególnych wsi do organizowania spotkań i uroczystości o charakterze lokalnym, pełniąc funkcję ośrodków kulturalnych, organizując życie kulturalne mieszkańców wsi. Całkowity koszt realizacji projektów wyniósł około 90 tysięcy złotych, z czego blisko 60 tys. zł pozyskano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Pozostała część to środki pochodzące z budżetu gminy Limanowa. Praca się opłaca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ogłosił rekrutację do projektu Praca się opłaca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie. Rekrutacja trwa do r., a udział w projekcie jest bezpłatny. Celem projektu jest wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społecznej na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Limanowa. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, czy też trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Uczestnicy projektu mogą liczyć na: indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo ekspertów w ramach utworzonego Centrum Rozwoju Zawodowego,płatne staże zawodowe, kursy zawodowe -przykładowa tematyka kursów: recepcjonista hotelowy, pracownik biura informacji, organizator konferencji i imprez, szef kuchni i organizator usług gastronomicznych, przewodnik turystyczny, kucharz, kelner, barman, kosmetyczka, pracownik obsługi technicznej biur i hoteli, pracownik obsługi biurowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 18B, pok. 23 lub pod nr tel ,

6 Nowy serwis internetowy gminy bliżej Ciebie! W najbliższych dniach uruchomiony zostanie nowy serwis internetowy gminy Limanowa. Strona będzie bardziej przejrzysta, a czytelne menu umożliwi łatwą nawigację. Nowa strona to także szybka i rzetelna informacja na temat najważniejszych wydarzeń dotyczących gminy. Na witrynie można będzie znaleźć między innymi wiadomości dotyczące życia społecznego, kulturalnego, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych, informacje na temat historii gminy, atrakcji turystycznych, walorów krajobrazowych, bogactwa kulturowego oraz tematy z zakresu oświaty i sportu. Nowa strona internetowa tworzona jest głównie z myślą o mieszkańcach, którzy za jej pośrednictwem będą mogli zdobyć przydatne i aktualne informacje, jednak ciekawa szata graficzna powstającej witryny zachęci zapewne do jej odwiedzenia także osoby spoza gminy Limanowa. Zapraszamy do częstego zaglądania pod adres: i do kontaktu z Urzędem Gminy Limanowa za pośrednictwem nowej strony. Przekaż 1 % swojego podatku -Krystian Szewczyk Sukiennik Karolina 314 -Emil Karol Koszut Kamil Korecki Na końcu formularza PIT na którym się rozliczamy w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę jaką chce się przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Programy do rozliczenia podatkowego same wpisują kwotę 1 % naszego podatku, często jednak narzucają nam cel przeznaczenia naszego podatku, zwykle można go ręcznie zmienić. Należy również wiedzieć, że osoby które odliczyły już od podatku ulgi (np. na dziecko) i nie przekazują do Urzędu W rozliczeniu za 2013 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % Skarbowego podatku automatycznie nie mogą przekazać 1 %, swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Robiąc to podatnik nic nie traci, a może wpłynąć gdyż zwyczajnie nie mają z czego. Jeżeli mimo odliczenia ulg na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. jeszcze zostaje nam podatek który oddajemy do US, wówczas Elektroniczny wykaz organizacji pożytku publicznego nadal mamy szansę podzielić się 1 %. Prawo do przekazania 1 % uprawnionych do otrzymywania 1% dostępny jest w Biuletynie posiadają również emeryci i renciści, którzy otrzymują z ZUS-u Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pit 40, jednak muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony (MPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie odpowiedni Pit zwykle 37. OPP Coraz popularniejszą formą rozliczania się z podatku dochodowego jest rozliczanie się przez Internet. Dzięki takiej Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy formie rozliczenia szybciej można otrzymać zwrot nadpłaty oraz mieszkańców do oddawania 1 % na organizacje z naszego ma się pewność, że zeznanie podatkowe dotarło do terenu bądź na takie, które wspomagają dzieci, instytucje odpowiedniego Urzędu Skarbowego. z terenu gminy Limanowa. Oto część z nich, która zgłosiła dane Zeznania można przesłać do Urzędu Skarbowego dzięki aplikacji do redakcji: - Limanowska Akcja Charytatywna KRS e-deklaracje Desktop umieszczonych na stronie internetowej z dopiskiem " Dla Karolka Króla -Karol Król. Wszelkich informacji na temat rozliczeń rocznych można uzyskać na stronie Urzędu -z dopiskiem dla Krzysia Krzyściaka Skarbowego w Limanowej -z dopiskiem Mateusz Kondrat Aby móc rozliczyć się drogą internetową należy znać swój -Zespół Szkół w Mordarce- KRS przychód za poprzedni rok rozliczeniowy tj i wpisać go cel szczegółowy pod koniec wypełniania formularza, aby zatwierdzić Zespół Szkół w Mordarce wiarygodność składającego zeznanie. -Fundacja "Zdążyć z Pomocą" KRS z dopiskiem: 6

7 Ważne informacje dla mieszkańców Przypominamy mieszkańcom, że termin pierwszej raty podatku oraz opłat za odpady komunalne mija 15 marca. Na naradzie, która odbyła się w Urzędzie Gminy Limanowa, sołtysi poszczególnych wsi otrzymali nakazy płatnicze oraz informacje i decyzje dotyczące śmieci, które dostarczą mieszkańcom. Podatek i Śmieci Ścieki w 2014 r. bez podwyżki stawek! Opłaty za podatek i za śmieci można dokonać u sołtysów poszczególnych wsi, w kasie Urzędu Gminy Limanowa lub na konto Urzędu Gminy nr: Podatek można wpłacać w czterech ratach z czego termin pierwszej mija 15 marca (pozostałe: 15 maja, 15 września, 15 listopada). Dla osób niezameldowanych na terenie gminy Limanowa nakazy płatnicze podatku zostały wysłane pocztą. Płacąc za śmieci u sołtysa wówczas u niego otrzymujemy worki. Przy wpłacie pierwszej raty możemy otrzymać worki na cały rok. Jeżeli za śmieci płacimy w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu - worki odebrać możemy w pok mieszkańcy, którzy złożyli deklarację śmieciową i zobowiązali się segregować odpady - otrzymają worki wraz z kodami (opłata 4 zł/osoba) - mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wrazili w niej wolę niesegregowania odpadów otrzymają worki, bez kodów (opłata 6 zł/osoba) - mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji otrzymają worki, bez kodów (opłata 6 zł/osoba), a opłata zostanie naliczona na podstawie danych meldunkowych posiadanych przez urząd. Opłata za ścieki w 2014 roku w Gminie Limanowa nie uległa zmianie. Zgodnie z obowiązującymi w roku 2014 stawkami za zrzut ścieków mieszkańcy uiszczają opłatę w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy nr: do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opłat za ścieki nie przyjmują sołtysi. (5,00 zł/os + miesięczna opłata abonamentowa 6,00 zł). Teren osuwiska w Kłodnem badany przez geologów z AGH Wydarzenia jakie miały miejsce w Kłodnem w czerwcu 2010 r. spowodowały, że terenem osuwiskowym zainteresowali się pracownicy naukowi oraz studenci z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Od tamtego czasu aż do chwili obecnej na miejscu osuwiska prowadzone były działania mające na celu weryfikację granic morfologicznych, zjawisk hydrogeologicznych oraz przemieszczeń powierzchniowych terenu. Efektem prac jest powstały Raport z prac geologiczno - inżynierskich i geodezyjnych na terenie osuwiska w Kłodnem. Dnia 10 lutego br. autorzy raportu spotkali się z Wójtem Gminy Limanowa Władysławem Pazdanem, przedstawiając efekty swych prac. Naukowcy i studenci za przypuszczalnie zasadniczą przyczynę powstania osuwiska w Kłodnem ustalili zmianę warunków gruntowo-wodnych poprzez zwiększenie dopływu wody i wzrost ciśnienia spływowego, co w efekcie przyczyniło się do spadku parametrów wytrzymałościowych ośrodka geologicznego. Z raportu wynika także, że przyczyną osuwania się ziemi były również intensywne opady deszczu, które spowodowały, dodatkowo obciążenie ziemi ciężarem wody. Badania potwierdziły wykrycie na miejscu ruchy kilkunastu punktów zastabilizowanych na osuwisku oraz niewielką ilość przemieszczeń zbadaną podczas dwóch serii pomiarowych. Jak mówi Raport na podstawie pozyskanych danych nie można stwierdzić, czy są to faktyczne ruchy osuwiska, czy też wynik błędów pomiarowych, a w celu weryfikacji otrzymanych efektów badań konieczne jest wykonanie kolejnych serii pomiarowych na miejscu osuwiska. 7

8 Przegląd Grup Kolędniczych w Starej Wsi Dnia 12 stycznia 2014 r. w Starej Wsi odbył się XVIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Limanowa. Podczas Przeglądu prezentowało się 17 grup kolędniczych - 9 grup dziecięcych, 4 młodzieżowe i 4 dorosłe. Występy grup podziwiało liczne grono mieszkańców gminy Limanowa oraz zaproszeni goście. Prezentacje oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Magdalena Kroh etnograf, Jadwiga Adamczyk muzyk i Zofia Skwarło regionalista z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół" w Nowym Sączu. Komisja po obejrzeniu występów przyznała: w kategorii dziecięcej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie - Z Szopką" z Zespołu Regionalnego Mali Męcinianie" z Męciny II miejsce grupie kolędniczej Z Gwiazdą" z Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi i cztery równorzędne III miejsca grupom kolędniczym: - Z Szopką" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie - Z Gwiazdą" z Zespołu szkół w Mordarce - Z Gwiazdą" z Wiejskiego Klubu Kultury w Kisielówce - Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem Wyróżnienie otrzymała grupa kolędnicza z Golcowa Starej Wsi. - Herody" z Zespołu Regionalnego Mali Męcinianie" z Męciny II miejsce grupie kolędniczej Trzej Królowie" z Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi oraz III miejsce grupie kolędniczej Z Gwiazdą" z Zespołu Szkół nr 2 w S tar e j Wsi w kategorii dorosłej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Gwiazdą" z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu - Z Herodem" z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy II miejsce grupie kolędniczej Herody" rodziny Molów ze Starej Wsi oraz miejsce III - grupie kolędniczej Pasterze" z Zespołu Regionalnego Pisarzowianie" z Pisarzowej. Grupy kolędnicze za zdobycie poszczególnych miejsc otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa. Grupę kolędniczą Z Gwiazdą" z Bałażówki nagrodzono za udział w konkursie. W trakcie trwania Przeglądu gościnnie wystąpił 13-letni Mateusz Kondrat - niewidomy chłopiec z Kisielówki, który grą na organach zachęcił zebranych do wspólnego kolędowania. Na zakończenie ze specjalnie przygotowanym programem kolędowym zaprezentowała się także grupa młodzieżowa z Zespołu Szkół nr 2 w Starej Wsi. 6 grup kolędniczych będących laureatami dwóch pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii konkursu reprezentowało gminę Limanowa na Przeglądzie w kategorii młodzieżowej dwa równorzędne I miejsca grupom kolędniczym: - Z Turoniem" z Zespołu Regionalnego Pasierbiocki" Powiatowym Grup Kolędniczych w Lubomierzu. z Pasierbca 8

9 Magia świąt na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Męcinie Magię Świąt Bożego można było odczuć dn. 20 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie. Przyczynił się do tego coroczny, tradycyjny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Na wstępie w świąteczny klimat kultywowania tradycji staropolskiego zwyczaju wprowadziło zebranych urocze przedstawienie jasełek w wykonaniu maluchów z oddziału przedszkolnego i rodziców. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia. Ogromne zaangażowanie małych aktorów oraz rodziców sprawiło, że występ wywarł na uczestnikach uroczystości ogromne wrażenie. Następnie odbył się już sam Przegląd Kolęd i Pastorałek. Różnorodność pomysłów, odpowiedni dobór instrumentów muzycznych i ciekawe stroje przygotowane przez dzieci wywarły ogromne wrażenie zarówno na komisji konkursowej, jak i widzach. Poziom prezentowanych utworów był niezwykle wysoki, uczestnicy zaskakiwali walorami głosowymi, autorskimi tekstami pastorałek oraz pomysłową choreografią. Komisja konkursowa podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w przeglądzie, życząc dużo wytrwałości w rozwijaniu talentów. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody sponsorowane przez ks. Piotra Cierniaka - organizatora konkursu. 50-ta rocznica śmierci ks. Józefa Górszczyka Dnia 12 stycznia br. w Pisarzowej odbyły się uroczyste obchody męczeńskiej śmierci ks. Józefa Górszczyka - patrona Zespołu Szkół w Pisarzowej. Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan wraz z delegacją z Urzędu Gminy złożył okolicznościowy wieniec przy prochach w cmentarnej kaplicy, po czym uczestnicy uroczystości udali się do kościoła na mszę św., której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. W trakcie nabożeństwa ks. biskup przybliżył postać ks. Górszczyka podkreślając, że przykład kapłana winien nas pociągać do patrzenia na życie w kategoriach takich jak powołanie i odpowiedzialność. Dodał, iż z realizacją własnego powołania łączy się postulat wierności, czego bez wątpienia przykładem może być właśnie ks. Górszczyk. Po nabożeństwie w Zespole Szkół w Pisarzowej miała miejsce przygotowana przez młodzież część artystyczna poświęcona postaci patrona placówki. Życiorys ks. Górszczyka przypomniał krótko ks. Prałat Adam Gul, opowiadając również o staraniach jakie podjął w celu sprowadzenia prochów męczennika do Pisarzowej. Następnie przemówiła Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król zaznaczając, iż obchody 50-tej rocznicy męczeńskiej śmierci patrona to okazja do wspomnienia postaci kapłana, który dla wszystkich jest przykładem głębokiej i żywej wiary. Na koniec głos zabrał biskup Wiesław Lechowicz, dziękując wszystkim za zorganizowanie tak podniosłej uroczystości. WIADOMOŚCI GMINNE - GRUDZIEŃ - LUTY

10 Najmłodsi pamiętali o Dniu Babci i Dziadka Dni 21 i 22 stycznia to święto, w którym szczególnie pamiętamy o Babciach i Dziadkach. W placówkach oświatowych na terenie gminy Limanowa miały miejsce występy najmłodszych, którzy w przygotowanych programach prezentowali się przed dziadkami. Z okazji Dnia Babci dzieci z klasy 0 Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie przygotowały niespodziankę w postaci przedstawienia o tematyce świątecznej. Przebrane za postacie z bajek oddawały w grocie betlejemskie cześć Nowonarodzonemu Dzieciątku, a wszystko to przy wtórze kolęd i pastorałek. Babcie były dumne ze swoich wnucząt, czemu dały wyraz, nagradzając je po występie gromkimi brawami. Również dn. 21 stycznia br. w Zespole Szkół w Pasierbcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych dziadków przywitały dzieci z oddziałów przedszkolnych recytując wiersze, śpiewając i składając życzenia, następnie z jasełkami zaprezentowali się uczniowie klas I III SP wraz z dziećmi z oddziału zerowego. Scenariusz jasełek został urozmaicony o nietypowe postacie i piękne pastorałki. Dla szanownych gości wystąpiła także najmłodsza grupa szkolna, grupa kolędnicza Z Turoniem Zespołu Regionalnego Pasierbiocki oraz gościnnie grupa kolędnicza Z Gwiazdą z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu. Święto Babci i Dziadka obchodzone było uroczyście dnia 24 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Starej Wsi. Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W kościele parafialnym w Starej Wsi odprawiona została msza święta w intencji babć i dziadków, a następnie seniorzy udali się do szkoły. Oprócz montażu słowno - muzycznego szanowni goście obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Bardzo miłym akcentem było zainicjowanie kolędy Podnieś rączkę boże dziecię" przez proboszcza Mariana Tyrkę, w której śpiew włączyli się zebrani dziadkowie, wnukowie oraz rodzice. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 10

11 X Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów ZS nr 2 w Starej Wsi W niedzielne popołudnie dn. 2 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 w Starej Wsi miał miejsce X Przegląd Dorobku Artystycznego Uczniów placówki. W uroczystości brało udział wielu mieszkańców wsi, zaproszeni goście, a także sami uczniowie i nauczyciele. Na podsumowanie okresu kolędowania specjalny okolicznościowy występ zaprezentowały dziewczęta z gimnazjum należące do zespołu Forever Young. Klasa VI wystąpiła z przedstawieniem pt. Pójdźmy za Gwiazdą" nawiązującym do tematyki bożonarodzeniowej, a grupa teatralna wystawiła przedstawienie na podstawie książki Erica -Emmanuela Schmitta pt. Oskar i Pani Róża. Zgomadzona na sali publiczność doceniła gromkimi brawami trud pracy uczniów. W ramach Przeglądu prezentował się także zespół taneczny Diverse, swój występ mieli również najmłodsi uczniowie szkoły. Do rywalizacji stanęły też dzieci z kl. III szkoły podstawowej, wcielając się w postacie babć i dziadków i walcząc o punkty w Familiadzie" - grze opartej na słynnym teleturnieju emitowanym w TVP 2. Walka między drużynami babć i dziadków była zacięta i dostarczyła wiele radości. W Przeglądzie nie zabrakło również recytacji poezji przez uczennicę Kingę Król -laureatkę II miejsca XII Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Dodatkowymi atrakcjami były ponadto: Kuchnia Babuni- członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi II częstowały swoimi popisowymi daniami, a chłopcy z kl. II gimnazjum upiekli chleb, który smakował wszystkim degustatorom. Były także m.in. porady zbilansowanej diety, działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, które prezentowali uczniowie kl. III gimnazjum, można było również zmierzyć sobie ciśnienie oraz dokonać pomiaru wskaźnika masy, czego podjęły się uczennice kl. I gimnazjum. Całemu Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa podsumowująca projekt: Starowiejska Szkoła zdrowia Ci doda". Udział dzieci w przeglądzie był odzwierciedleniem wielkiego wkładu pracy dzieci, nauczycieli i dowodem na to, jak wielkie możliwości tkwią w młodym pokoleniu - trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki do ich ujawnienia. Język angielski kluczem do poznania świata English Club- język angielski kluczem do poznania świata - pod taką nazwą zrodził się pomysł wprowadzenia innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie. Głównym celem nowatorskiego przedsięwzięcia oprócz podniesienia umiejętności językowych uczniów jest przede wszystkim posługiwanie się językiem angielskim, jako narzędziem umożliwiającym zgłębianie różnych obszarów wiedzy. W ramach innowacji uczniowie mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach prowadzonych w języku angielskim na których poznają nowe wiadomości z takich dziedzin jak literatura, sztuka, muzyka, teatr. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Uczniowie wykonują liczne projekty, tworzą autorskie scenariusze przedstawień, prezentacje, itp. Dużą rolę w podnoszeniu atrakcyjności prowadzonych zajęć odgrywa bogata baza multimedialna szkoły, która daje możliwość korzystania z licznych narzędzi TIK oraz prowadzenia zajęć w profesjonalnej pracowni językowej. Wszystkie działania w zakresie innowacji opisywane są systematycznie w postaci bloga internetowego w języku angielskim, prowadzonego przez uczennicę szkoły. Na uwagę zasługuje też fakt, że do realizacji przedsięwzięcia udało się zaangażować liczne grono rodziców, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych i z dumą obserwują postępy dzieci. 11

12 Gwiazda Betlejemska w Zespole Szkół w Rupniowie W Zespole Szkół w Rupniowie odbyła się V edycja Miejsko - G m i n n e g o K o n k u r s u P l a s t y c z n e g o d l a D z i e c i Niepełnosprawnych pod hasłem Gwiazda Betlejemska. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać dowolną techniką gwiazdę betlejemską. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 uczniów z 13 szkół. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród połączone z zabawą karnawałową dla wszystkich uczestników odbyło się dn. 5 lutego 2014 roku w siedzibie szkoły. Jury w składzie: Marta Królik, Jan Kurek, Barbara Młynarczyk, Jolanta Janas wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych: Kategoria I: Wiek przedszkolny i uczniowie klas I - III: Kamil Korecki - ZS Pasierbiec Kategoria II: Uczniowie klas 4-6: Patryk Stanisz - ZS Mordarka Katarzyna Zapała - ZS Pasierbiec Kategoria III: Uczniowie (do 15 roku życia): Marzena Stanisz - ZS Rupniów Kategoria IV: Uczniowie od 16 roku życia: Daniel Szewczyk - ZS Pisarzowa Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, co nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony licznych sponsorów oraz władz samorządowych. Oprawę uroczystości uświetniła Katarzyna Szybisty, właścicielka Studia YAPA, zajmująca się prowadzeniem i organizowaniem imprez plenerowych, festynów i spektakli teatralnych dla dzieci. Wszystkim darczyńcom organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania. Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się bal, który poprowadziła Katarzyna Szybisty. Zarówno dorośli, jak i młodzi chętnie uczestniczyli w konkursach, zabawach i tańcach. Za udział w konkursach dzieci otrzymywały prezenty. Warto również wspomnieć o smacznym poczęstunku, który był dopełnieniem całego wydarzenia. etwinning sposobem na naukę języka obcego etwinning to program współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych. W Zespole Szkół nr 1 w Starej Wsi realizowany jest on w języku angielskim i po raz drugi w języku niemieckim. Meineeigene Welt" ( Mój własny świat") tak zatytułowali swój projekt uczniowie klasy II gimnazjum i za pośrednictwem etwinning wyszukali grupę uczniów z Collège Berty Albrecht we Francji, która spełniała wszystkie kryteria: wiek uczestników, zainteresowanie językiem niemieckim oraz stopień zaawansowania. Uczniom z Francji spodobał się temat projektu i rozpoczęto wspólne działania. W planie wspólnej pracy zawarto: autoprezentacje uczestników, przedstawienie ich zainteresowań, modowe inspiracje, idoli młodzieży, przepisy kulinarne oraz wakacyjne plany. Z realizacji projektu etwinning czerpią korzyści uczniowie, którzy w ciekawy sposób doskonalą swoje kompetencje językowe z zakresu języka niemieckiego, rozszerzają słownictwo, uczą się pracy w grupie oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także mają okazję poznać kolegów z Francji. Wymiana elektronicznej korespondencji młodzieży za pośrednictwem TwinSpace jest okazją do mówienia i pisania po niemiecku, uczy przy tym samodzielności i kreatywności. Program jest też jednym ze sposobów poznawania kultury innych narodów. 12

13 W czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi oraz jej filiach odbywały się zajęcia pod hasłem Artystyczne biblioferie. W ramach podjętej inicjatywy w bibliotekach odbyły się Artystyczne Warsztaty Manualne prowadzone przez pracowników z ODR w Limanowej. Zajęcia zgromadziły mnóstwo dzieci, które z wielkim zaangażowaniem wykonywały kartki walentynkowe oraz dekoracyjne zwierzątka z bibuły. Łącznie w okresie ferii odbyło się 10 artystycznych spotkań warsztatowych. Były one ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu, o czym świadczy duża frekwencja dzieci. Podziękowania należą się pracownikom ODR-u za bezpłatne prowadzenie warsztatów. Artystyczne biblioferie Podaruj Książce Nowe Życie" Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami od pierwszych dni ferii zimowych rozpoczęła akcję pn. Podaruj Książce Nowe Życie", która kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy. W akcji chodzi o to by właściciele książek z których nie korzystają, a które są w dobrym stanie, nie są zniszczone i w miarę aktualne - przynieśli je do biblioteki. Przekazane w ten sposób za darmo książki trafią do osób starszych, samotnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, osób sprawnych inaczej oraz czytelników bibliotek za pośrednictwem pracowników gminnych bibliotek, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wolontariuszy z OHP w Limanowej oraz najbliższych sąsiadów, krewnych i przyjaciół, którzy zechcą włączyć się w akcję. W okresie wiosny, lata i jesieni planowane jest zorganizowanie pikników na świeżym powietrzu w bibliotekach publicznych, tak aby jeszcze w większym stopniu upowszechnić książkę i zwrócić uwagę na jej ogromne znaczenie w życiu człowieka. Akcja ma tym większe znaczenie, że rok 2014 został ogłoszony Rokiem C z yte lnika. We ws zys tki ch gminnych bibliotekach publicznych będą przygotowane regały, na których będą znajdować się przekazane w ramach akcji książki, oddawane za darmo innym czytelnikom. Będzie również istniała możliwość wymiany zgromadzonych książek. Podaruj Książce Drugie Życie to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, rozpowszechniona w wielu krajach, przynosząca wymierne korzyści. W Akcji tej może wziąć udział każdy, kto kocha książki, lubi czytać i dzielić się posiadanym dobrem z innymi. Spotkanie autorskie z Anną Smoter Fieber W dniu 6 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rupniowie odbyło się spotkanie autorskie z Anną Smoter Fieber pt.: Różne oblicza książki. Autorka swoje korzenie rodowe ma w Rupniowie. Tutaj się urodziła i tutaj chodziła do szkoły podstawowej. Dzięki swojej pracy i talentowi ukończyła kilka fakultetów i jest znanym muzykiem i pedagogiem. Koncertowała na terenie całej Polski, m. in. w Warszawie, Krakowa oraz w wielu zagranicznych miastach Paryż, Berlin, Poczdam. Przez wiele lat związana była zawodowo z Operą Krakowską. W swojej pracy zawodowej może poszczycić się udziałem w projektach pt. Muzyka nie zna granic. Współpraca z Wydawnictwem Beseder zaowocowała wydaniem książki Myszka Dora zaprasza do Pograj'ewa, przeznaczonej dla najmłodszych dzieci jako propozycja wprowadzenia ich do bajkowego świata muzyki oraz kształtowania potrzeb kulturalnych przez muzykę. Podczas spotkania w Rupniowie autorka zachęciła zebranych do wspólnych przemyśleń nad potrzebą odkrywania w swoim otoczeniu talentów muzycznych. 13

14 Za nami ferie zimowe. W tym roku zimowe raczej tylko z samej nazwy i z racji, że pogoda zrobiła kompletnie niezimowe psikusy, należało dostosować się do jej żartów jednak na nudę nie było czasu. Liczne grono podopiecznych ze świetlic z Pisarzowej, Sowlin i Starej Wsi uczestniczyło w wielu różnego rodzaju przedsięwzięciach, które zaplanowano tak aby najmłodsi mogli wesoło, aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny od szkoły. Strzałem w dziesiątkę okazała się niecodzienna wyprawa do tropikalnego Rio - był to animowany film pod takim właśnie, którego projekcja miała miejsce w pierwszym tygodniu ferii w limanowskim kinie. Wszyscy - zarówno dzieci, jak i opiekunowie zgodnie stwierdzili, że tak sama bajka jak i cały wspólny wypad były niezwykle udany. Każda ze świetlic przygotowała zajęcia tak, aby najmłodsi mogli wspólnie rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać talenty. Były więc m.in. zajęcia plastyczne oraz techniczne w Sowlinach najmłodsi tworzyli zimowe rysunki w oparciu bardziej o wyobraźnię, niż o to co widać za oknem. Ponadto wykonywali specjalne eko-karmniki dla ptasich przyjaciół. Zajęcia odbywały się pod okiem Tomasza Kurczaba. W Turnieju ping-pongowym o Lodową piłeczkę zmierzyli się uczestnicy zajęć w świetlicy w Pisarzowej. Najmłodsi korzystając z pogody raczyli się wędrówkami pieszymi, jak również dawali upust swoim talentom tworząc piękne witraże oraz dzieła stworzone z waty, styropianu, grysiku, ryżu, kaszy, soli, płatków owsianych itp. Nad sprawnym przebiegiem akcji ferie w świetlicy w Pisarzowej czuwała Janina Malinowska. Równie ciekawie spędzili czas wychowankowie świetlicy w Starej Wsi. Były więc wspólne gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały rysunki za pomocą farb i kredek, a także magiczne postacie z modeliny i plasteliny. Ponadto, dzięki uprzejmości Łukasza Dutki dzieci mogły skorzystać z dmuchanego zamku, rozwijając w ten sposób aktywność ruchową. Zajęcia w świetlicy w Starej Wsi przygotowała Maria Fiejtek. Podczas ferii 30-osobowa grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach w świetlicy w Kisielówce, spędzając w ten sposób ciekawie i pożytecznie swój wolny czas. Najmłodsi brali udział m.in. w zabawach sportowych oraz rozwijali swoje zdolności artystyczne. Okazją do tego były m.in. walentynki - z wielką pomysłowością i starannością powstało wiele walentynkowych kartek i ślimaków, a wszystko odbywało się pod opieką Agaty Pytel. Ferie w świetlicach pełne atrakcji 14

15 Rekordy na Turnieju dla Krystianka Charytatywny Turniej z cyklu Zagraj z nami dla" pobił w tym roku dwa rekordy - rekordową sumę jaka zebrana została dla Krystiana Szewczyka z Walowej Góry oraz rekordową liczbę uczestników zawodów. Sportowe wydarzenie zorganizowała Limanowska Liga Futsalu, a nad turniejem patronat sprawowali: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. V edycja Turnieju miała miejsce w dn stycznia 2014 r. na hali sportowej ZSS nr 3 w Limanowej. Krystianek dla którego zbierane były pieniądze jest właśnie uczniem limanowskiej trójki. Od urodzenia cierpi on na mózgowe porażenie dziecięce i porażenie kończynowe, padaczkę lekooporną, ma również wadę wzroku i problemy z mową. Obecnie najważniejsza jest dla niego rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne stąd idea pod hasłem Zagraj z nami dla Krystiana, a odzew niesamowity zebranych w sumie aż ,00 zł! Rekord!!! W rozegranych dwóch turniejach też miłe zaskoczenie łącznie aż 28 uczestniczących zespołów, co przełożyło się na ponad 50 spotkań. Uwieńczeniem zmagań był mecz o Superpuchar pomiędzy zwycięzcami obu turniejów. W I turnieju wzięło udział 20 drużyn. Kolejność zajętych miejsc w turnieju nr I: 1. EMBRUK 2. WOJTAS I 3. DOMEX 4. WOJTAS II Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Urbański (EMBRUK), a najlepszym bramkarzem Marcin Pazdur (WOJTAS I). W II turnieju wzięło udział 8 drużyn, a sportowa rywalizacja zakończyła się następującym wynikiem: 1. TRANSBLACH 2. EMBRUK 3. ELEKTRICAL 4. GOL/PROINSTAL Maciej Gąsior (EMBRUK) został wybrany na najlepszego strzelca, a najlepszym bramkarzem okazał się Zbigniew Kulewicz (TRANSBLACH), będący jednocześnie najstarszym zawodnikiem rozgrywek. Ponadto wybrano także najlepszego zawodnika turnieju został nim Artur Bielak (DOMEX). Superpuchar turnieju trafił do drużyny: EMBRUK. Szczegóły turnieju na stronie organizatora Gimnazjalistki z Mordarki najlepsze w koszykówce Dziewczęta z Gimnazjum w Mordarce zdobyły I miejsce podczas II Zimowego Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w Limanowej. Zawody odbyły się dnia 7 lutego br. na hali sportowej przy I LO w Limanowej i uczestniczyło w nich 5 zespołów. Rozegrane spotkania przełożyły się na następującą końcową klasyfikację: I miejsce - Gimnazjum Mordarka II miejsce - Gimnazjum 3Limanowa I III miejsce - Gimnazjum Tymbark IV miejsce - Gimnazjum 3Limanowa II V miejsce - Gimnazjum Laskowa Reprezentacja Gimnazjum z Mordarki w składzie: Natalia Sławek, Ilona Janczyk, Patrycja Florek, Marcelina Biedroń, Angelika Piszczek, Monika Kubacka, Karolina Wojtas, Ewelina Kaim i Kinga Zelek wywalczyła Puchar Dyrektora I LO Limanowa - Anny Mruk. Ponadto gimnazjalistka z Mordarki - Natalia Sławek została wybrana Najlepszą zawodniczką turnieju. Opiekunem drużyny z Mordarki jest Magdalena Kindlik. Dziewczętom gratulujemy wygranej! 15

16 Halowy Turniej LKS -ów o Puchar Wójta Gminy Limanowa W corocznym organizowanym w okresie ferii zimowych Halowym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Limanowa spotkali się trampkarze starsi i trampkarze młodsi z klubów sportowych z terenu gminy. Turniej rozegrany został w dwóch dniach 4 lutego zagrali trampkarze starsi, natomiast 12 lutego - trampkarze młodsi. W obydwu przypadkach piłkarskie pojedynki rozgrywane w duchu fairplay emanowały duchem walki, a zawodnicy swoją postawą potwierdzali silną wolę zwycięstwa. Młodzi zawodnicy z sercem i poświęceniem angażowali się w każdą przeprowadzaną przez siebie akcję. Ponadto wykazali się dużym zaangażowaniem oraz zaprezentowali wysoki jak na ten rocznik poziom wyszkolenia sportowego. Turniej stał na dobrym piłkarskim poziomie, a każdy mecz przynosił bardzo wiele emocji. W kategorii trampkarzy starszych zawody zasłużenie wygrała drużyna z Rupniowa, która w całym spotkaniu nie przegrała ani jednego meczu, tracąc przy tym tylko jedną bramkę. Drużyny zajęły następujące miejsca: I miejsce - LKS Rupniów II miejsce - LKS " Słomka" Siekierczyna III miejsce - LKS "Wierchy" Pasierbiec IV miejsce - LKS "Olimpia" Pisarzowa V miejsce LKS Mordarka Puchary dla najlepszych trzech drużyn oraz nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan. W kategorii trampkarzy młodszych tryumfowała drużyna z Pasierbca. Kolejność zajętych miejsc: I miejsce - LKS Wierchy Pasierbiec II miejsce - LKS " Słomka" Siekierczyna III miejsce - LKS Mordarka Wręczenia pucharów i nagród dokonał Marek Ziaja sekretarz Gminy Limanowa oraz Wojciech Korabik z Urzędu Gminy Limanowa. Zwycięskim drużynom gratulujemy! Wiadomości Gminne Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem. Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny. ISSN

Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 87 grudzień 2013

Wiadomości. Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 87 grudzień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa ISSN 084-6940 Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Wiadomości z gminy Lubenia Czekamy na propozycje tematów do następnego wydania biuletynu do 15 kwietnia 2015 r. Napisz

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1734-6150 Nr 3(63) SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW MARZEC 2012 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 o długich oczekiwaniach P w marcu 2012 r. rozpoczęto na terenie naszej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2300 egz. Nr 93 / 01 / 2015 styczeń 2015 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015 w gminie siewierz 12 stycznia br. odbyło się Noworoczne

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów NR 1/2015 STYCZEŃ - MARZEC Szanowni Mieszkańcy, Trafia do Państwa rąk pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Pątnów. Chciałbym, aby za jego pomocą byli Państwo

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Wakacyjne Impressa Restauracja i Club sciezki... - Pokoje gościnne tel. 609-409-903 Niedrzwica Duza ul. Bełzycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl Wydawca: Miejski Dom

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo