BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 69 1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 69 1/2015"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY nr 69 1/2015 Marzec

2 CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Gniezno, ul. Tumska 15 tel , fax kom BIURO CZYNNE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz STARSZY CECHU DYŻURUJE W PONIEDZIAŁKI W GODZ CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JEST CZŁONKIEM WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W POZNANIU Poznań, Al. Niepodległości 2 Biuletyn Informacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Wydanie nr 1/2015, marzec 2015 r. Do użytku wewnętrznego. Opracowanie i redakcja: Stefan Pokładecki, Anna Wegner, Alicja Kujawa Nasz Biuletyn uczy, pomaga, instruuje, ale nie jest źródłem prawa 2

3 Władze Samorządowe Cechu Zarząd Starszy Cechu Podstarszy Cechu Podstarszy Cechu Sekretarz Członkowie Zarządu - Stefan Pokładecki - Henryk Kaczor - Eugeniusz Pawlikowski - Krzysztof Klesse - Stanisław Przybylski - Seweryn Kamiński - Dariusz Napierała - Jerzy Pankowski - Henryk Ignasiak Komisja Rewizyjna Przewodniczący Członkowie - Henryk Nowaczyk - Andrzej Gulczyński - Zygmunt Mijała - Jan Lebizon - Roman Sieradzki Sąd Cechowy Przewodniczący Członkowie - Paweł Czudowski - Piotr Kaczmarek - Grzegorz Baczyński - Marek Orlikowski Biuro Cechu Kierownik Biura p.o. Kierownika Biura Cechu Główna Księgowa Starszy Referent Referent - Anna Wegner - Alicja Kujawa - Małgorzata Przybysławska - Danuta Kryszak - Patrycja Nowicka 3

4 Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie jest społecznozawodową organizacją rzemiosła zrzeszająca na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze różnych branż z obszaru ziemi gnieźnieńskiej. Historia gnieźnieńskiego rzemiosła, podobnie jak wielu innych, sięga średniowiecza. Potwierdzeniem średniowiecznej działalności cechu gnieźnieńskiego są dokumenty znajdujące się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i w Poznaniu. Do podstawowych zadań statutowych cechu należy: -reprezentowanie jego członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych; -udzielenie pomocy doradczej i instruktażowej w prowadzeniu działalności gospodarczej; -promocja oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z zakładami rzemieślniczymi i firmami w kraju i za granicą; -wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych; -organizowanie szkoleń w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych rzemieślników; -kultywowanie tradycji rzemieślniczych; -wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Organów Statutowych i potrzeb rzemieślników. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA BIURO CECHU ul. Tumska 15, II piętro, - tel , fax tel. kom

5 Najważniejsze Informacje Stan prawny na dzień r. 1. Podatek liniowy 19% - bez zmian 2. Skala podatkowa na 2015 r. Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr = 32% nadwyżki ponad zł 3. Koszty uzyskania przychody ze stosunku pracy (pracowników) - miesięcznie 111,25 zł, rocznie zł dojeżdżający z innych miejscowości: - miesięcznie 139,06 zł, rocznie 1 668,72 zł. 4. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną (ulga) - miesięcznie 46,33 zł, rocznie 556,02 zł 5. Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoba fizyczna lub spółka cywilna opłacając podatek dochodowy na zasadach ogólnych może prowadzić książkę przychodów i rozchodów w 2015 r., jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok podatkowy (2014) nie przekroczyły równowartości EURO tj. kwoty zł. 6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2015 r. Podatnicy opłacają w roku podatkowym 2015 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro, Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit przychodów za 2014 r. po przeliczeniu na złote uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2015 r. wynosi zł. Ryczałt opłacany kwartalnie Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczyły kwoty zł (tj euro). Ryczałt z tyt. umów najmu Podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą w 2015 r. opłacać podatek w formie ryczałtu. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% (bez limitu kwoty przychodu). Od roku 2008 wyłączono z opodatkowania w formie ryczałtu podatników, którzy osiągają przychody w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 5

6 7. Mały Podatnik w 2015r. W 2015 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: - u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2014 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Kwota przeliczona na złote to zł - prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2014 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Kwota przeliczona na złote to zł 8. Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2015 r. do kwoty zł 9. Kasy Fiskalne limit obrotu zł 10. Amortyzacja jednorazowa Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (z grupy 3-8 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy. W 2015 r. łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości euro. Po rozliczeniu tego limitu na złote jest to kwota zł. 11. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 Okres r. i nadal r. I rok pracy (80% minimalnego wynagrodzenia) Kwota (zł) 1 750,00 zł 1 400,00 zł 12. Obowiązujące wynagrodzenie pracowników młodocianych (uczniów) za m-ce III - V /2015 I rok brutto 157,71 zł netto - 136,09 zł II rok brutto 197,13 zł netto - 170,10 zł III rok brutto 236,56 zł netto - 204,12 zł 13. Odsetki ustawowe - od r. do r. 13,50% w stosunku rocznym - od r. do r. 11,50% w stosunku rocznym - od r. i nadal - 13% w stosunku rocznym 14. Odsetki od zaległości podatkowych - od r. do r. 13,5% w stosunku rocznym - od r. do r. 13% w stosunku rocznym - od r. do r. - 12,5% w stosunku rocznym - od r. do r. - 11,5% w stosunku rocznym - od r. do r. 11 % w stosunku rocznym - od r. do r. - 10,5 % w stosunku rocznym - od r. do r % w stosunku rocznym - od r. i nadal - 8 % w stosunku rocznym 6

7 Przykład obliczania odsetek: Kz - kwota zaległości np zł L - liczba dni zwłoki np. 40 dni 0,08 - liczba odpowiadająca wysokości stopy odsetek np. 8 % liczba dni w roku (Kz)1200zł x (L) 40 dni x 0,08 = 10,52 zł 365 Kwotę odsetek zaokrągla się do pełnych złotych i wynosi 11,00 zł. Uwaga! Od r. -nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wartość nie przekracza 8,70 zł. 15. Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowym i w podróżach służbowych Stawki za 1 km przebiegu Okres Od r. (zł) Stawka za 1 km przebiegu: a) samochód osobowy - o poj. skok. silnika do 900 cm 3 0, o poj. skok. silnika pow. 900 cm 3 0,8358 b) motocykl 0,2302 c) motorower 0, Diety delegacji służbowych od r. pełna dieta - 30,00 zł ryczałt za nocleg - 45,00 zł ryczałt za dojazdy - 6,00 zł 17. Fundusz Pracy - od r. i nadal wynosi 2,45% Uwaga: od składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat kobiety i co najmniej 60 lat mężczyźni. 18. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od r. wynosi 0,10% 19. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. i nadal w 2015 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% 20. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od do r. Dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,93%. Uwaga!!! Od r. dla płatników określonych powyżej w punkcie 20 biuletynu, składka będzie niższa i wyniesie 1,80 %. 7

8 Składki za: grudzień 2014 r. (rozlicz. podatku 01/2015) styczeń 2015 r. (rozlicz. podatku 02/2015) luty 2015 r. (rozlicz. podatku 03/2015) Ściąga do PIT-ów 2015 r. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku (czyli 7,75 % podstawy) 716,99 zł narastająco 232,85 zł narastająco 757,76 zł 1474,75 zł 240,60 zł 473,45 zł 757,76 zł 2232,51 zł 240,60 zł 714,05 zł Składki za: grudzień 2014 r. (rozlicz podatku 01/2015) styczeń 2015 r. (rozlicz. podatku 02/2015) luty 2015 r. (rozlicz. podatku 03/2015) Ściąga do PIT-ów dla nowych firm (2015 r.) Składki na ubezpieczenia społeczne odliczane od dochodu Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku (czyli 7,75 % podstawy) 160,78 zł narastająco 232,85 zł narastająco 167,47 zł 328,25 zł 240,60 zł 473,45 zł 167,47 zł 495,72 zł 240,60 zł 714,05 zł INFORMACJE DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH I REFUNDACJA 1. Termin składania wniosków o dokonanie refundacji: - za okres XII/14-II/15 do r. - za okres III-V/15 do r. (składamy wg zawartych umów z OHP) 2. Umowa o refundację Od stycznia 2015 r. można składać wnioski o zawarcie umowy o refundację do Wojewódzkiej Komendy OHP. Od 16 listopada do końca grudnia pracodawca nie nabywa prawa do refundacji za ucznia młodocianego. 8

9 INFORMACJE DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH I. Egzaminy czeladnicze Uczniowie młodociani uczęszczający do szkół ponagimnazjalnych powinni po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa złożyć dokumenty do egzaminu czeladniczego. Prosimy więc o zadbanie, by uczniowie złożyli dokumenty najpóźniej do r. Nie zdanie egzaminu przez ucznia spowoduje utratę prawa do nabycia dofinansowania przez mistrza szkolącego. Prosimy o przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu praktycznego, ale również do egzaminu teoretycznego, który składa się z części pisemnej i ustnej. Wykaz dokumentów na egzamin czeladniczy: 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do egzaminu /formularz z Cechu/. 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 3. Świadectwo pracy w przypadku gdy nauka zawodu odbywała się w kilku zakładach. 4. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawione na obowiązującym formularzu poświadczonym przez Cech /formularz z Cechu/. 5. Oryginał i odpis świadectwa Szkoły Ponagimnazjalnej, a w przypadku uczniów nie uczęszczających do szkoły zawodowej, zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego wraz ze świadectwem ukończenia Szkoły Gimnazjalnej fotografia podpisana. 7. Dowód wpłaty /o wysokość opłaty proszę pytać w Biurze Cechu/. Przypominamy, że zgodnie z umową i przepisami koszt pierwszego egzaminu czeladniczego pokrywa pracodawca. II. Umowy o naukę zawodu na rok szkolny 2015/2016 Informujemy, że umowy na rok szkolny 2015/2016 powinny być spisane z uczniami w terminie od początku lipca do połowy sierpnia 2015 r. Wszystkich kandydatów na ucznia proszę kierować do Biura Cechu w celu otrzymania informacji jakie powinni dostarczać dokumenty do spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Potrzebne dokumenty: - kwestionariusz osobowy (najważniejsze: data i miejsce urodzenia ucznia, PESEL ucznia, dokładny adres zamieszkania, imiona rodziców) - świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum, - zaświadczenie ze szkoły zawodowej, że uczeń został przyjęty do wybranej szkoły, - zaświadczenie od uprawnionego lekarza o zdolności do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie (bez zaświadczenia o zdolności do pracy w danym zawodzie nie będzie można spisać umowy) - jeżeli uczeń w dniu r. nie będzie miał skończonych 16 lat powinien posiadać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - uczeń powinien przybyć do Biura Cechu wraz z rodzicem, który powinien przedstawić dowód tożsamości. Przypominamy, że uczeń w dniu podpisania umowy ( ) nie może mieć ukończone 18 lat. 9

10 KALENDARIUM WYDARZEŃ - 21 kwietnia 2015 r. TARGI PRACY Szkoła Pomnik - 18 kwietnia 2015 r. Uroczysta Gala Finałowa konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości m-c czerwiec 2015 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. W imieniu Zarządu życzy Stefan Pokładecki Cechmistrz 10

11 Spotkanie Kolędowo-Noworoczne Rodzin Rzemiosła styczeń

12 12

13 13

14 PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od I-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od I-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za III-V/2015 przykł. 3 - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od kwoty 1.750,00 zł przykł. 4 - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na ½ etatu 875,00 zł przykł. 5 Przykład nr 1 Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2015 r. dla osób prowadzących działalność i osób współpracujących z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych: I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł 1/ Składki obowiązkowe: ubezpieczenie emerytalne 19,52% = 463,68 zł ubezpieczenie rentowe 8,00% = 190,03 zł ubezpieczenie wypadkowe 1,93% = 45,85 zł 2/ Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% = 58,20 zł dobrowolne ,76 zł 3/ Fundusz Pracy (obowiązkowe) 2,45% = 58,20 zł II. Podstawa: 3.104,57 zł od ubezpieczenia zdrowotnego 75% od kwoty 4.139,42 zł 4/ Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe od podstawy 3.104,57 zł / 9,00% / = 279,41 zł 7,75% t.j. kwota 240,60 zł do potrącenia od podatku 1,25% t.j. kwota 38,81 zł ,00% 279,41 zł do przekazania do ZUS Razem ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 757,76 zł + 58,20 zł + 279,41 zł = 1095,37 zł 14

15 Przykład nr 2 Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2015 dla osób prowadzących działalność i osób współpracujących, które rozpoczęły działalność po r. z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. I. Podstawa: 30% od kwoty 1.750,00 = 525,00 zł 1/ Składki obowiązkowe: ubezpieczenie emerytalne 19,52% = 102,48 zł ubezpieczenie rentowe 8,00% = 42,00 zł ubezpieczenie wypadkowe 1,93 % = 10,13 zł 2/ Ubezpieczenie chorobowe 2,45% = 12,86 zł dobrowolne ,47 zł II. Podstawa: 3.104,57 zł od ubezpieczenia zdrowotnego 75% od kwoty 4.139,42 zł 4/ Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe od podstawy 3.104,57 zł / 9,00% / = 279,41 zł 7,75% t.j. kwota 240,60 zł do potrącenia od podatku 1,25% t.j. kwota 38,81 zł ,00% 279,41 zł do przekazania do ZUS Razem ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 167,47 zł + 279,41 zł = 446,88 zł 15

16 Przykład 3 Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych Wynagrodzenie za m-ce III-V/2015 Uczeń klasa I 1. Kwota brutto 157,71 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 157,71 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 15,39 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 2,37 zł x 2,45 % /ubezp. chorobowe/ = 3,86 zł. 21,62 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 157,71 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 15,39 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 10,25zł x 1,93 % /ubezp. wypadkowe/ = 3,04zł ,68 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 157,71 zł 21,62 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 136,09 zł Uczeń klasa II 1. Kwota brutto - 197,13 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 197,13 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 19,24 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 2,96 zł x 2,45% /ubezp. chorobowe/ = 4,83 zł ,03 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 197,13 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 19,24 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 12,81 zł x 1,93 % /ubezp. wypadkowe/ = 3,80 zł ,85 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 197,13 zł - 27,03 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 170,10 zł Uczeń klasa III 1. Kwota brutto 236,56 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 236,56 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 23,09 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 3,55 zł x 2,45 % /ubezp. chorobowe/ = 5,80 zł ,44 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 236,56 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 23,09 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 15,38zł x 1,93 % /ubezp. wypadkowe/ = 4,57 zł ,04 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 236,56 zł 32,44 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 204,12zł FGŚP: 0,10% - I rok - 0,16 zł, II rok-0,20 zł, III rok-0,24 zł Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 157,71 zł brutto, netto 136,09 zł 16

17 Przykład 4 Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2015 r. od kwoty 1.750,00 1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 1.750,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 170,80 zł x 1,50% /ubezp. rentowe/ x 2,45%/ubezp. chorobowe/ = 26,25 zł = 42,88 zł 239,93 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 1.750,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 170,80 zł x 6,50% /ubezp. rentowe/ = 113,75 zł x 1,93%/ubezp. wypadkowe/ = 33,78 zł 318,33 zł 3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto : 1.750,00 zł ,93 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez pracownika, patrz.poz.1/ = 1510,07 zł ,07 x 7,75% = 117,03 zł 1.510,07 x 1,25% = 18,88 zł 1.510,07 x 9,00 % = 135,91 zł 4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Kwota brutto : minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika poz ,00 zł - 239,93 zł 1.510,07 zł minus koszty uzyskania przychodu miesięczne - 111,25 zł 1398,82 zł dochód do opodatkowania w zaokrągleniu 1399,00 zł 1399 zł x 18% /stawka podatku/ = 251,82 zł minus ulga miesięczna - 46,33 zł 205,49 zł minus składka na ubezp.zdrowotne /poz.3-7,75% / - 117,03 zł = 88,46 zł Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/ = 88,00 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS / poz. 3. 9,00% / 135,91 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia z dochodu ubezpieczonego / z wypłaty/ 135,91 zł 117,03 zł = 18,88 zł Do wypłaty: 1.750,00 239,93 = 1.510,07 - / 117, , ,88 / = 1.286,16,zł Składka na fundusz pracy : 1.750,00 x 2,45 % = 42,88 zł. Składka na FGŚP :1.750,00,- x 0,10 % = 1,75 zł 17

18 Przykład 5 Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2015 r. od kwoty 875,00 ½ etatu 1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 875,00 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 85,40 zł x 1,50% /ubezp. rentowe/ = 13,13 zł x 2,45%/ubezp. chorobowe/ = 21,44 zł 119,97 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 875,00 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 85,40 zł x 6,50% /ubezp. rentowe/ = 56,88 zł x 1,93%/ubezp. wypadkowe/ = 16,89 zł 159,17 zł 3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto : 875,00 zł ,97 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez pracownika, patrz.poz.1/ = 755,03 zł. 755,03 x 7,75% = 58,51 zł 755,03 x 1,25% = 9,44 zł 755,03 x 9,00 % = 67,95 zł 4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Kwota brutto : minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika po minus koszty uzyskania przychodu miesięczne dochód do opodatkowania w zaokrągleniu 875,00 zł - 119,97 zł 755,03 zł - 111,25 zł 643,78 zł 644 zł 644,- zł x 18% /stawka podatku/ = 115,92 zł minus ulga miesięczna - 46,33 zł 69,59 zł minus składak a ubezp. zdrowotne/poz.3-7,75%/ - 58,51 zł = 11,08 zł Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/ = 11,00 zł Składka na fundusz pracy: nie nalicza się składki przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Składka na FGŚP : 875,00 x 0,10 % = 0, 88 zł Do wypłaty: 875,00 119,97= 755,03 /58, ,00 + 9,44/ = 676,08 zł 18

19 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r. W 2015 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2917,14 zł (taka sama jak w 2014 r.). Odpis podstawowy w 2015 r. wynosi: - na jednego pracownika (jeden etat) 1093,93 zł (37,5% podstawy naliczania) - na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy: 1458,57 zł (50% podstawy naliczania) - na jednego pracownika młodocianego: w pierwszym roku nauki 145,86 zł w drugim roku nauki 175, 03 zł w trzecim roku nauki 204,20 zł Na każdego zatrudnionego pracownika wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 182,32 zł (6,25% podst. naliczania) Na każdego emeryta czy rencistę objętego opieką socjalną zakładu, wysokość odpisu może być zwiększona o 182,32 zł (6,25% podst.. naliczania) Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5% tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% (218,79 zł) pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Wysokość świadczenia urlopowego w 2015 r. Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie tworzą Funduszu mogą wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na Fundusz: ,93 zł- na cały etat ,57 zł pracownik zatrudniony w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (cały etat). W przypadku pracowników niepełnoetatowych wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. To ograniczenie nie dotyczy pracowników młodocianych. Kwota świadczenia urlopowego wypłaconego pracownikowi młodocianemu: - w pierwszym roku nauki 145,86 zł - w drugim roku nauki 175, 03 zł w trzecim roku nauki 204,20 zł. 19

20 Zmiany w zasadach opłacania składek na Fundusz Pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uderzy w firmy jednoosobowe. Ministerstwo pracy i polityki społecznej zmieniło bowiem wykładnię przepisów o obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. ZUS wydał w tej sprawie komunikat. Zgodnie z aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r. Warunkiem jest, aby zleceniobiorca: podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uzyskał przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, nie ukończył wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy nie dotyczy w dalszym ciągu osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015

BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015 BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015 Czerwiec 2015 1 CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 62-200 Gniezno, ul. Tumska 15 tel. 61 426 36 37, fax 61 426 45 00 kom. 503 141 171 e-mail: biuro@cech.gniezno.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo