opolelubelskie.pl issn /1(248)/2015 gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opolelubelskie.pl issn 1731-7959 /1(248)/2015 gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock"

Transkrypt

1 issn / opolanin opolelubelskie.pl gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock

2 ferie z ock fot. grzegorz adamczyk, sławomir szczęsny

3 opolanin opolelubelskie.pl Spis treści: opolanin Budżet na 2015 roku uchwalony / str. 4 Już jedziemy obwodnicą Opola i obejściem Komaszyc / str. 5 Centrum Fabryczna Ośrodek Sportu i Edukacji / str. 6 Burmistrz Opola Lubelskiego członkiem Komitetu Regionów UE / str. 7 Opole ma nowy cmentarz / str. 7 Łącznik między ul. Długą a ul. Stary Rynek / str. 8 Konsultacje strategii marki / str. 8 Uroczystość wręczenia odznaczeń kombatanckich / str. 8 Pani Helena Głazowska ukończyła 100 lat / str. 9 Rada Seniorów nowej kadencji powołana / str. 9 Mikołaj Pruchniak mistrzem w śpiewaniu kolęd / str. 9 Filmoffo po raz ósmy / str. 10 Obchody Święta Służby Więziennej / str. 12 Ogłoszenia/komunikaty / str. 14 Przekaż 1% swojego podatku / str. 16 ERASMUS+ w Dwójce / str. 18 W krainie bombek / str. 19 Pasowanie na czytelnika w ZS w Kluczkowiach / str. 19 Bal karnawałowy w Niezdowie / str. 20 Uczniowie z Puszna w lubelskiej filharmonii / str. 20 Święto Babci i Dziadka oraz choinka w Żłobku i Przedszkolu / str. 21 Świąteczny czas w Szkole Podstawowej w Skokowie / str. 22 Karnawałowe słodkości pomagamy Dominikowi / str. 22,,Poloneza czas zacząć w SP w Wandalinie / str. 23 LGD Owocowy Szlak / str. 24 Ferie SWAT / str. 25 Kolęda Polska / str. 26 Centrum Fabryczna/ str. 6 Festiwal Filmoffo/ str. 10 Polska Kolęda / str Opolanin - miesięcznik informacyjno - publicytyczny Nakład: Wydawcy: 1000 egz. Gmina Opole Lubelskie Adres redakcji: ul. Lubelska Opole Lubelskie tel fax pok. 209/II piętro UM Okładka: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Ferie z OCK fot. Sławomir Szczęsny Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Ryczek Druk: Drukarnia STANDRUK ul. Rapackiego Lublin

4 aktualności opolanin Budżet na 2015 roku uchwalony Jak prezentują się finanse gminy, jakie będą wydatki i dochody oraz najważniejsze inwestycje w 2015 roku informuje Skarbnik Gminy Opole Lubelskie - Pani Dorota Bełżek. Roczny plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok, zwany budżetem, został uchwalony przez Radę Miejską 30.XII.2014 r. Wyznaczają go przede wszystkim wielkości szacowanych dochodów zł, w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł i nieprzekraczalny limit wydatków zł, w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości zł. Na spłatę planowych rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji przeznaczona jest kwota zł. W obszarze dochodów można wyróżnić kilka grup, stanowiących ich źródła, są nimi: - dochody własne z podatków, opłat, dzierżaw, usług, sprzedaży nieruchomości 11.1 mln zł; - subwencja ogólna z budżetu państwa 19,1 mln zł; - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 7,2 mln zł; - dotacje na zadania zlecone i własne 8,2 mln zł; - dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 9,6 mln zł. Zgromadzone dochody przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań własnych gminy i skierowane do jednostek organizacyjnych, powołanych do ich wykonywania oraz na tworzenie nowych dóbr majątkowych, czyli realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Wydatki bieżące w wysokości ponad 44 mln zł kierowane są celem zabezpieczenia potrzeb przede wszystkim w zakresie: - drogownictwa 919 tys. zł; - gospodarki mieszkaniowej 214 tys. zł; - zagospodarowania przestrzennego 89 tys. zł; - ochrony przeciwpożarowej 304 tys. zł; - oświaty i wychowania tys. zł; - pomocy społecznej tys. zł; - gospodarki komunalnej tys. zł; - kultury i kultury fizycznej tys. zł. Z zestawienia kwot wynika, że blisko 50% wydatków bieżących gminy, to wydatki na pokrycie kosztów szeroko rozumianej oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Subwencja z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie kosztów tego obszaru, to niestety tylko tys. zł, dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, to około 576 tys. zł, czyli łącznie pokrywają około 58 % planowanych wydatków. Poza subwencją oświatową i dotacją trzeba będzie przeznaczyć jeszcze ponad tys. zł dochodów własnych dla zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w tej dziedzinie. Plan przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym ponad tys. zł przewiduje realizację licznych zadań w sferze: - drogownictwa tys. zł (przebudowa nawierzchni dróg na terenie miasta ulice Ks. Poniatowskiego, Popijarska, Piaskowa, Cicha, Męczenników Getta, Garbarska; przebudowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich Majdan Trzebieski, Puszno Skokowskie, Górna Owczarnia, Jankowa-Pomorze - dokumentacja, dotacja dla powiatu opolskiego na modernizację ul. Przemysłowej); - gospodarki gruntami i nieruchomościami tys. zł ( Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego po byłej Cukrowni wraz z budynkiem nr 29 przy ul. Fabrycznej, wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej budynku użyteczności publicznej przy ul. Syndykackiej, zakup gruntów); - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tys. zł ( Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie instalacja kolektorów słonecznych, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dokumentacja i wykonanie szaletu publicznego, zakup wyposażenia, dotacje dla zakładu budżetowego na przebudowę i modernizację obiektów mieszkalnych przy ul. Przemysłowej ( dokończenie termomodernizacji) i we Wrzelowcu ( remont dachu)); - kultury i kultury fizycznej 412 tys. zł (modernizacje świetlic wiejskich w Ludwikowie i Komaszycach Starych, modernizacje miejsc rekreacji i wypoczynku, utworzenie strefy turystyczno-rekreacyjnej w Kluczkowicach, zakup wyposażenia ); - oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia 347 tys. zł (adaptacja i modernizacja sal i pomieszczeń, wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Skokowie); - administracji publicznej 270 tys. zł ( dotacja dla Powiatu Opolskiego na termomodernizację obiektu, zakup wyposażenia w ramach projektu Budowa marki regionu Opole Lubelskie ). W grupie zadań inwestycyjnych ponad 61%, a kwotowo ponad 10,8 mln zł, to wartość zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Są to zadania w obszarze rewitalizacji osiedla mieszkaniowego, modernizacji miejsc wypoczynku i rekreacji, dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, projekt marketingowy budowa marki regionu Opole Lubelskie. Największym projektem w tej grupie jest zadanie: Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie budowa kolektorów słonecznych, w ramach którego ponad 500 domów mieszkalnych i budynek przedszkola zostanie wyposażonych w instalacje solarne i którego przewidywany koszt przekracza 6,5 mln zł. Współfinansowanie bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi tych przedsięwzięć, to przychód ponad 7,9 mln zł w dochodach budżetu. Rok 2015, jak każdy, w którym na tak wielką skalę planowane są wydatki inwestycyjne, będzie dla samorządu trudny w realizacji. Pod względem wydatków inwestycyjnych jest to rok rekordowy: 13,6 mln zł wydatków majątkowych, to aż ponad 23% całego budżetu. Ambitne plany inwestycyjne rzędu kilku milionów zł, to w Opolu Lubelskim norma: rok ,3 mln zł, w 2013 r. przekroczyły kwotę 10 mln zł, w 2012 roku 5,8 mln zł, w 2011 r. ponad 7,2 mln zł, w 2010 r. ponad 5,5 mln zł. Dodatkowa trudność w realizacji budżetu 2015 roku wiąże się z krótkimi terminami realizacji - zakończenia największych zadań inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Będzie to wymagało wydatkowania znacznych środków finansowych już w I półroczu i o zachowanie płynności finansowej w tym okresie martwię się najbardziej. Konstrukcja budżetu na 2015 rok i na lata następne, zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy, zachowuje wymagane przepisami prawa relacje obsługi zadłużenia, dochodów, nadwyżki operacyjnej; umożliwia uchwalanie budżetów na następne lata oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie gminy na początek 2015 roku z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 6,6 mln zł. Jest to niewielki i bardzo bezpieczny poziom zadłużenia w relacji do dochodów przekraczających 55 mln zł. W trakcie roku spłacimy z tej kwoty 1,1 mln zł dysponując nadwyżką operacyjną, planowaną w kwocie blisko 1,0 mln zł i zaciągniemy niewielki kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Organ nadzoru i kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wydała pozytywne opinie w temacie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dorota Bełżek 4

5 aktualności opolelubelskie.pl Już jedziemy obwodnicą Opola i obejściem Komaszyc Cały lubelski odcinek DW 747 już dostępny dla kierowców. Od ronda przy moście w Kamieniu do Radawca jedziemy nową bezpieczną i wygodną drogą. Zakończyły się wszystkie procedury odbiorowe poszczególnych odcinków drogi. Jako pierwszą oddano do ruchu obwodnicę Bełżyc, następnie Chodla i nowy ślad drogi od Elżbiety do randa w Kamieniu. Jako ostatnie, 5 lutego, obwodnicę Opola Lubelskiego i obejście Komaszyc. Do kompletu brakuje jedynie mostu, który jak mówią wykonawcy obiektu zostanie ukończony w maju br. a dostępny dla kierowców pod koniec wakacji, gdyż będzie musiał przyjść wiele testów i prób obciążeniowych. Obecnie wykonywana jest wylewka betonowa na zbrojenie nawierzchni mostu. Betonowanie zakończy się do końca lutego. Obwodnica Opola składa się z drogi głównej o szerokości 7,00 m, w strefie skrzyżowań szerszej o lewoi prawoskrętny, o nawierzchni bitumicznej i obciążeniu 115kN/oś, obustronnych dróg serwisowych pełniących funkcje ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych szerokości 1,5 m i chodników o szerokości 2 m. Droga na całym lubelskim odcinku otrzymała klasę GP, czyli jest drogą główną ruchu przyspieszonego - potocznie często zwaną drogą szybkiego ruchu. Ruszyły już prace przy budowie zachodniej obwodnicy Lublina, która połączy się z naszą 747 w okolicach Marynia pod Lublinem. Brakujący odcinek zachodniej obwodnicy Lublina ma być gotowy na początku 2017 roku. Modernizacja DW 747 wraz z budową przeprawy na Wiśle w Kamieniu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej ws fot. krzysztof ryczek 5

6 aktualności opolanin Centrum Fabryczna Ośrodek Sportu i Edukacji Nowy obiekt społeczno-edukacyjny otworzony zostanie 20 lutego 2015 roku. Powstał w ramach projektu Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego po byłej Cukrowni wraz z budynkiem nr 29 przy ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim. Z nowego obiektu korzystać będą mogli nieodpłatnie mieszkańcy osiedla przy ulicy Fabrycznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz Zespół Szkół Nr 2. Projekt, w tej części, zakładał uporządkowanie istniejącego budynku po byłej kolumnie transportu sanitarnego oraz jego przebudowę w celu dostosowania do obowiązujących standardów dla obiektów pełniących funkcję społeczno-edukacyjne. Znaczna część istniejącego budynku została wyburzona. Budynek został podzielony na kilka funkcjonalnych części: pierwsza to sala gimnastyki korekcyjnej z zapleczem socjalnym, drugą stanowi sala rehabilitacji sportowej, świetlica oraz zaplecze sanitarne. Obiekt posiada dwa wejścia obydwa są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie ukształtowanie poziomu terenu. Nowy obiekt zyskał nową nazwę oraz logo. Gotowe są już projekty identyfikacji wizualnej na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Aktualnie trwa montaż poszczególnych elementów przygotowanych według jednolitej koncepcji wizualnej, opierającej się na znaku graficznym i jego kolorystyce, tak aby całość był nowoczesna i spójna. Na realizację projektu Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego po byłej Cukrowni wraz z budynkiem nr 29 przy ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim gmina Opole Lubelskie uzyskała dofinansowanie w kwocie 6,5 mln zł z Unii Europejskiej. W ramach projektu zrewitalizowane zostanie także osiedle mieszkaniowe przy ulicy Fabrycznej a budynek przy ul. Fabrycznej 29, tzw. dyrektorówka, przejdzie kompleksowy remont. KRyczek fot. krzysztof ryczek 6

7 aktualności opolelubelskie.pl Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel członkiem Komitetu Regionów UE 18 lokalnych polityków z całej Polski zostało formalnie mianowanych członkami Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), politycznego zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Członkowie delegacji zaproponowani przez polski rząd i dziś formalnie zatwierdzeni przez Radę Unii Europejskiej przez najbliższe pięć lat będą zasiadali w Komitecie, reprezentując w UE interesy polskich miast i regionów. Delegacja polska, składająca się z 18 członków i 16 zastępców, jest częścią nowego zgromadzenia KR-u, liczącego 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja KR-u rozpoczyna się w przyszłym miesiącu. Dariusz Wróbel jest jedynym przedstawicielem województwa lubelskiego w Komitecie Regionów. Członkowie ci wraz z początkiem nowej kadencji KR-u dołączą do delegacji władz lokalnych i regionalnych ze wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. KR funkcjonuje od 1994 r. od podpisania traktatu z Maastricht i został powołany, by samorządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość zabrania głosu w Unii Europejskiej. Każdy spośród 350 członków KR-u musi być wybrany do władz politycznych w swoim mieście lub regionie. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego zbierają się w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. Opole ma nowy cmentarz Na terenie za nową częścią cmentarza parafialnego gmina otworzyła nowy cmentarz komunalny, który pomieści 550 grobów. Zarządza nim Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim. Polska delegacja spotka się w Brukseli na pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji KR-u 11 lutego br., kiedy to wszyscy członkowie wybiorą również przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego zgromadzenia. Pełna lista członków polskiej delegacji Komitetu Regionów: Paweł ADAMOWICZ - Prezydent Gdańska Jarosław DWORZAŃSKI - Radny Woj. Podlaskiego Olgierd GEBLEWICZ - Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Adam JARUBAS - Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Lech JAWORSKI - Radny Rady Miasta Warszawy Zbigniew PODRAZA - Prezydent Dąbrowy Górniczej Jacek PROTAS - Wicemarszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Marek SOWA - Marszałek Woj. Małoposkiego Witold STĘPIEŃ - Marszałek Woj. Łódzkiego Mieczysław STRUK - Marszałek Woj. Pomorskiego Adam STRUZIK - Marszałek Woj. Mazowieckiego Stanisław SZWABSKI - Radny Rady Miasta Gdyni Marek TRAMŚ - Radny Powiatu Polkowickiego Tadeusz TRUSKOLASKI - Prezydent Białegostoku Ludwik WĘGRZYN - Radny Powiatu Bocheńskiego Marek WOŹNIAK - Marszałek Woj. Wielkopolskiego Darusz WRÓBEL - Burmistrz Opola Lubelskiego Jerzy ZAJĄKAŁA - Wójt Gminy Łubianka Stara nekropolia opolska powoli, aczkolwiek systematycznie wypełnia się i niedługo Opolanie mieliby poważny problem z pochówkiem swoich bliskich. Powstała więc pilna potrzeba zabezpieczenia dla nich nowych miejsc spoczynku. Nowy cmentarz jest własnością gminy. Zarządza nim ZGKiM i tam też należy dokonywać wszelkich formalności związanych z pochówkiem. Zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem na nowym cmentarzy będą tylko groby murowane, pojedyncze dwupoziomowe. Nie będzie rezerwacji i wykupu miejsc na pochówek. Radni uchwalili dwie opłaty dla korzystających z cmentarza jest to pokładne i dochowanie. Pokładne wynosi 250 zł i jest ważne na 25 lat. Po tym okresie należy je przedłużyć. Dochowanie, czyli złożenie w grobie drugiej osoby kosztuje 125 zł. Inne opłaty np. za wjazd firmy budującej nagrobki czy otworzenie i zamknięcie grobu ustala ZGKIM. Pogrzeby organizowane są w kolejności zgłoszeń. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty od godz do godz W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po porozumieniu z zarządcą, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych godzinach. fot. krzysztof ryczek Jedynym powodem dla którego władze miasta zdecydowały się na organizację nowego cmentarza - mówi Piotr Szczucki z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego - jest zapewnienie naszym mieszkańcom miejsca do organizowania pogrzebu i pochówku swoim bliskim na miejscu. Nie wyobrażam sobie, aby Opolanie chowali swoich zmarłych w innych miastach czy parafiach, a taka sytuacja mogłaby wystąpić już niedługo z uwagi na wypełniający się już cmentarz parafialny. Gmina nie będzie zarabiać na działalności cmentarza. Opłaty zostały skalkulowane tak, aby pokryć koszty jego funkcjonowania. Biuro Obsługi Cmentarza mieści się w budynku ZGKiM w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 42 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz oraz w soboty od godz ws 7

8 aktualności opolanin Łącznik między ul. Długą a ul. Stary Rynek Wraz z nowym rokiem w Opolu Lubelskim otwarto nowy ciąg komunikacyjny łącznik między ulicami Długą oraz Stary Rynek. Nowa uliczka wykonana jest z kostki brukowej i ma 3,5 metra szerokości. Dopuszczalna masa aut, które mogą się nią poruszać to 3,5 tony. Po obu stronach wykonane są chodniki. Jest to droga jednokierunkowa prowadzi od ul. Długiej w kierunku Starego Rynku czyli przeciwnym do równoległej, również jednokierunkowej ul. Kościelnej. Jadąc nowym łącznikiem można skręcić tylko w prawą stronę. Łącznik stanowi szybsze połączenie z centrum miasta dla mieszkańców ulic: Garbarskiej, Polnej, Cmentarnej i Długiej. Koszt przebudowy łącznika wraz z projektem wyniósł 88 tys. zł i w całości został sfinansowany przez Gminę Opole Lubelskie. ws fot. krzysztof ryczek Konsultacje strategii marki W ramach projektu Nowa marka silny region kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego odbyły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Marki Gminy Opole Lubelskie. Konsultacje odbyły się w dniu 17 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Uczestniczyli w nich zarówno przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz urzędnicy zaangażowani w realizację projektu. Podczas spotkania Pani Agnieszka Smreczyńska- Gąbka, która zaangażowana jest do stworzenia tego dokumentu przedstawiła wstępną wersję strategii. Następnie odbyła się dyskusja w której wszyscy obecni mogli odnieść się do przedstawionej wizji strategii promocji gminy. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy wypełnili specjalne ankiety, które wskazywały mocne i słabe strony dokumentu. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem dokumentu do oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców. Dokument będzie gotowy z końcem lutego 2015 roku. KR Uroczystość wręczenia odznaczeń kombatanckich 22 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim osiem osób wyróżniających się w popularyzowaniu idei kombatanckich oraz krzewieniu patriotyzmu wśród społeczeństwa, zostało uhonorowane Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Odznaczeni zostali: Krzysztof Jastrzębski, Ewa Śmiech, Ryszard Możdżeń, Helena Strawa, Czesław Kania, Ryszard Wilk, Zbigniew Olender, Wiesław Witczak. Odznaczenia w imieniu kombatantów i byłych więźniów politycznych wręczył Dariusz Wróbel - Burmistrz Miasta Opola Lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli: Antoni Janoszczyk Prezes Miejsko Gminnego Koła ZKRPiBWP w Opolu Lubelskim, Marek Plis Przewodniczacy Rady Miejskiej, a także kombatanci. Na zakończenie uroczystości wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku. EŚ fot. ryszard możdżeń 8

9 aktualności opolelubelskie.pl Pani Helena Głazowska ukończyła 100 lat Pani Helena Głazowska z Opola 25 styczna br. ukończyła 100 lat życia. Dostojna jubilatka otrzymała z tej okazji wiele życzeń i gratulacji. Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego, Marek Plis Przewodniczący Rady Miejskiej i Iwona Wiwera kierownik USC przekazali Pani Helenie listy gratulacyjne w imieniu swoim i premiera RP Ewy Kopacz oraz bukiety kwiatów. Jubilatka urodziła się w 1915 r. w Opolu Lubelskim. Przed II wojną światową pracowała jako pomoc domowa u właściciela apteki w Szydłowcu, a następnie w rodzinie żydowskiej w Warszawie, gdzie przebywała do czasu wkroczenia Niemców, po czym pieszo i furmanką dotarła do Opola. W 1941 r. wyszła za mąż za opolskiego rzemieślnika. Mąż Pani Heleny zmarł w 2002 r. w wieku 92 lat. Jubilatka nadal jest aktywna fizycznie i samodzielnie wykonuje wszystkie prace domowe, łącznie ze sprzątaniem i myciem okien. Pani Helena dochowała się syna i dwójki wnucząt. Dołączamy się do wszystkich gratulacji i życzymy wielu dalszych lat życia w zdrowiu wśród rodziny i przyjaciół. ws fot. iwona witwera Rada Seniorów nowej kadencji powołana Burmistrz Opola Lubelskiego powołał swoim zarządzeniem z 29 stycznia br. nową Radę Seniorów na najbliższe 4 lata. W jej skład weszli przedstawiciele opolskich organizacji działających na rzecz ludzi starszych. W skład Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie na kadencję weszli: 1. Adamczyk Jadwiga - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2. Janoszczyk Antoni - przedstawiciel Związku kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 3. Krzyżanowski Zygmunt - przedstawiciel Rodzinnego Ogrodu Działkowego PODZAMCZE 4. Łakomy Janusz - przedstawiciel Klubu Seniora przy OCK 5. Nowaczek Zofia - przedstawiciel Klubu Kobiet przy OCK 6. Szafran Alicja - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 7. Złotucha Halina - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego. Na swoim pierwszym zebraniu 9 lutego radni-seniorzy wybrali Przewodniczącego Rady, którym został pan Antoni Janoszczyk. Jego zastępcą została pani Jadwiga Adamczyk, a sekretarzem pan Zygmunt Krzyżanowski. Rada Seniorów stanowi organ opiniodawczy dla Burmistrza Opola Lubelskiego. Radni zajmują się reprezentacją szeroko pojętych interesów osób starszych zamieszkałych w naszej gminie. Głównym zadaniem Rady Seniorów jest współpracowanie z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb seniorów. ws fot. anna kłak Uczeń ZS Nr 1w Opolu Lub. Mikołaj Pruchniak mistrzem w śpiewaniu kolęd Wielki sukces odniósł uczeń klasy III Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu lubelskim Mikołaj Pruchniak. Pierwszego lutego na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach zajął pierwsze miejsce w kategorii klas I-III. W festiwalu wzięło udział ponad 1500 uczestników z całej Polski! Jego wykonanie kolęd Nie było miejsca i Lulajże mi lulaj zostało najwyżej ocenione przez jury i zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności. To już drugi sukces Mikołaja na poważnych scenach. W roku ubiegłym wyśpiewał II miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Kolęd, także w Puławach - mówi Pani Anna Kłak, nauczycielka z ZS Nr 1. Serdecznie gratulujemy Mikołajowi, życzymy dalszego rozwijania talentu wokalnego i wielu kolejnych sukcesów. ws 9

10 aktualności opolanin Filmoffo po raz ósmy Trwają przygotowania do ósmej edycji Festiwalu Kina Offowego FILMOFFO w Opolu Lubelskim. To największa i najważniejsza tego typu impreza w województwie Lubelskim, prezentująca kino niezależne i muzykę alternatywną. Festiwal odbędzie się w dniach lutego 2015 jednak już dwa tygodnie wcześniej pokazane zostaną pierwsze festiwalowe projekcje. Będzie to cykl Bomba na Filmoffo w ramach którego zaprezentowane zostaną 4 filmy z katalogu firmy dystrybucyjnej Bomba Film. Pełnometrażowe fabuły z Austrii, Czech, Danii i Niemiec (WYJĄTKI Z DEKALO- GU reż.: Søren Kragh-Jacobsen, PĘK- NIĘCIA W BETONIE reż.: Umut Dag, MÓJ PIES KILLER reż.: Mira Fornayová, A JEŚLI BÓG JEST? reż.: Katrin Gebbe). Zakończył się już nabór filmów do konkursu kina niezależnego. Zgłoszonych zostało ponad 100 produkcji nadesłanych z całej Polski. Spośród nich wyselekcjonowanych zostanie ok tytułów które walczyć będą o nagrodę przyznawaną przez festiwalową publiczność - statuetkę Złotego Jeża i nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł. Znane są już także zespoły które wystąpią na tegorocznym festiwalu. Jedna z najpopularniejszych obecnie wokalistek w Polsce - Mela Koteluk zagra 27 lutego na zakończenie pierwszego festiwalowego dnia. Dzień później - 28 lutego na scenie OCK wystąpi duet We Draw A, tworzony przez Radka Krzyżanowskiego z grupy Kamp! i Piotra Lewandowskiego z nieistniejącego już zespołu Indigo Tree. W ramach festiwalu odbędzie się też spotkanie z reżyserem - Piotrem Stasikiem, autorem głośnego dokumentu pt. Dziennik z podróży. Festiwal Filmoffo to impreza odbywająca się w Opolu Lubelskim od 2006 roku. W tym czasie w ramach festiwalowych pokazów wyświetlonych zostało ponad 100 filmów offowych. Na Filmoffo grały takie zespoły jak Fisz Emade Tworzywo, Skubas, Ścianka, Muchy, Pogodno, Kamp!. Organizatorami wydarzenia są: Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury i nieformalna grupa Sorry Film Polska. KR cykl filmowy BOMBA na FILMOFFO kino OCK / wstęp wolny WYJĄTKI Z DEKALOGU / 20:00 / od lat 16 - wstęp wolny reż.: Søren Kragh-Jacobsen prod.: Dania, Szwecja 2013 (100 min) 45-letnia pastor Helen zostaje poproszona o pomoc przez młodą badaczkę zajmującą się resocjalizacją osadzonych w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W ten sposób poznaje młodego człowieka fanatycznie wierzącego w Boga Drengena, który trafił tu po zabójstwie dwójki starszych osób. Godzina rysia (tak brzmi dosłownie przetłumaczony tytuł filmu) to film o poszukiwaniu porozumienia i pokonywaniu wzajemnych animozji między ludźmi z różnych światów. Bohaterowie odnajdują się wbrew całemu światu, jakby w innej czasoprzestrzeni... Jakby w godzinie rysia... PĘKNIĘCIA W BETONIE / 21:00 / od lat 16 - wstęp wolny reż.: Umut Dag prod.: Austria 2014 (105 min) Po dziesięcioletniej odsiadce za zabójstwo i posiadanie narkotyków, Ertan wychodzi na wolność i zatrudnia się na budowie centrum dla młodzieży. Okazuje się, że często przesiaduje tam jego 15- letni syn - Mikail, pracujący w piwnicy nad demo rapowych utworów, które ma nadzieję uczynią go sławnym i bogatym. Aby sfinansować swoje marzenia, Mikail sprzedaje zioło w popularnym klubie. Jego sytuacja komplikuje się, kiedy postanawia rozprowadzać cięższe narkotyki. Pęknięcia w betonie to opowieść o szukaniu porozumienia między nieznającymi się reprezentantami dwóch pokoleń - ojcem i synem oraz o rodzicielu, który za wszelką cenę stara się aby jego syn uniknął podobnych błędów. Odnosi jednak pyrrusowe zwycięstwo... MÓJ PIES KILLER / 20:00 / od lat 16 - wstęp wolny reż.: Mira Fornayová prod.: Czechy, Słowacja 2013 (90 min) Mała miejscowość na granicy słowacko-morawskiej. Obcy nie są tu mile widziani. Tubylcy są podejrzliwi nawet w stosunku do samych siebie. Mieszka tu 18-letni Marek. Jego jedynym prawdziwym przyjacielem jest pies. Marek, zaniedbywany przez bliskich, znalazł iluzoryczną ostoję w towarzystwie lokalnych skinów. Tresują go tak, jak on tresuje swojego psa Killera. Kiedy w jego życiu pojawi się nagle matka i przyrodni, cygański brat, Marek stanie przed dylematem. Albo wybuchnie, albo znajdzie wewnętrzną zdolność do współczucia, którego się tak boi. A JEŚLI BÓG JEST? / 20:00 / od lat 16 - wstęp wolny reż.: Katrin Gebbe prod.: Niemcy 2013 (110 min.) Młody chłopak przypadkowo poznaje na pozór normalną rodzinę. Szybko zostaje zaproszony do domu, w którym wkrótce dochodzi do wielu zaskakujących zdarzeń. Poszukujący człowieczeństwa w ludziach Tore musi zmierzyć się z poniesioną porażką i jej konsekwencjami. Naturalistyczny, brutalny i obnażający najgorsze oblicze człowieka film o tym, jak niedaleko od siebie znajdują się drogi do Boga i do piekła. 10

11 aktualności opolelubelskie.pl koncerty MELA KOTELUK Koteluk śpiewała w chórkach w zespole Scorpions oraz u Gaby Kulki. W 2003 zdobyła 2 miejsce VI edycji Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. W 2011 roku Mela wzięła udział w konkursie Make More Music. 8 maja 2012 wydała swoją pierwszą płytę pt. Spadochron, będącą płytą tygodnia w programie III Polskiego Radia. Zagrała również koncert retransmitowany przez tę stację. W 2013 artystka w duecie z Czesławem Mozilem nagrała Pieśń o szczęściu utwór promujący film Baczyński w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Jest również inicjatorką akcji wspierającej żywe granie Nie bądź dźwiękoszczelny, a także laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiegoi plebiscytu Ale Sztuka. 25 kwietnia 2013 została laureatką Fryderyków 2013 w kategoriach Debiut roku i Artysta roku / ok. godz. 21:00 bilet - 35 zł (lub 25 dla osób posiadających rezerwacje na festiwal) WE DRAW A Zespół z Wrocławia wykonujący elektroniczną muzykę alternatywną. Grupę założono 9 lipca 2012 roku z inicjatywy Piotra Lewandowskiego aka Peve Lety (muzyka znanego z zespołów Indigo Tree, Boar Sleeping, Mifune i SWNY), a dołączył do niego członek grupy Kamp!, Radosław Krzyżanowski. Duet wystąpił na Festiwalu Opener 2014 w Gdyni. W 2014 r. ukazał się ich debiutancki album Moments. Obecnie We Draw A koncertuje z zespołem Kamp! w ramach trasy Brennnessel on Tour / ok. godz. 21:00 wstęp wolny Wstęp na festiwal jest darmowy! Szczegóły: filmoffo.eu lub facebook.com/filmoffo Organizatorzy: Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury, Grupa Sorry Film Polska 11

12 aktualności opolanin Obchody Święta Służby Więziennej W związku z obchodami Święta Służby Więziennej połączonymi z 5-leciem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lub. prezentujemy materiał o opolskiej jednostce penitencjarnej. Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych. Jej pojemność wynosi 623 miejsca zakwaterowania. Oficjalne otwarcie zakładu nastąpiło w dniu 5 października 2009 roku i od tego dnia jest on wciąż najnowszą jednostką penitencjarną w Polsce. Od dnia 12 października rozpoczęto zasiedlanie pawilonów mieszkalnych a tym samym uruchomiono w pełni wielopłaszczyznowy zakres funkcjonowania jednostki. O jej specyfice świadczą niewątpliwie dwa wymienione już czynniki. Zakład typu zamkniętego -najoględniej mówiąc- wskazuje opolską jednostkę jako jedną z tych charakteryzujących się najwyższym (i w tym przypadku najnowocześniejszym) typem zabezpieczeń techniczno- ochronnych, m. in w postaci zastąpienia tradycyjnych uzbrojonych stanowisk obserwacyjnych rozbudowanym monitoringiem, umożliwiającym śledzenie każdego ruchu za pośrednictwem 420 kamer. Jednostka wyposażona jest również w nowoczesną salę gimnastyczną.na jej terenie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zgodnie z postanowieniami 67 artykułu Kodeksu karnego wykonawczego, podstawowym i najważniejszym z oddziaływań resocjalizacyjnych jest praca. Z naturalnych powodów Zakład Karny w Opolu Lubelskim, jako jednostka typu zamkniętego zwłaszcza w materii tzw. zatrudnienia zewnętrznego- nie dysponuje warunkami umożliwiającymi podejmowanie przez skazanych prac poza terenem zakładu w takim zakresie, jak to ma miejsce w zakładach typu półotwartego a zwłaszcza otwartego. Spotykająca się z zadowoleniem lokalnej społeczności praca osadzonych na rzecz instytucji świadczona jest przez cały rok. W okresie letnim skazani pielęgnują tereny zielone, a w sezonie zimowym dbają o odśnieżanie traków komunikacyjnych. Ponadto skazani zatrudnieni w grupie zewnętrznej aktywnie uczestniczą w akcjach zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Praca osadzonych wykonana na rzecz samorządu jest niezwykle cennym elementem w procesie resocjalizacji. Pozwala kształtować właściwe postawy społeczne, wzmaga poczucie własnej wartości oraz może być bodźcem do podejmowania pracy nad sobą. O bezdyskusyjnym wpływie pracy na złożony proces resocjalizacji świadczą wydarzenia związane z tragedią powodzi, która doświadczyła mieszkańców gmin Wilków i Łaziska znajdujących się w pobliżu Opola Lubelskiego. Podczas owych tragicznych miesięcy w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim podjęto szereg działań mających na celu niesienie pomocy ludności doświadczonej kataklizmem. Wszyscy osadzeni spełniający kryteria umożliwiające pracę poza terenem jednostki wspólnie z mieszkańcami zalanych miejscowości pracowali zarówno przy umacnianiu wałów, jak i przy usuwaniu skutków powodzi. Jednostka na kilka tygodni stała się miejscem zakwaterowania dla osadzonych z innych jednostek okręgu lubelskiego wyznaczonych do pracy na zalanych terenach. Wydarzenie niewątpliwie tragiczne stały się jednocześnie polem umożliwiającym prowadzenie działań resocjalizacyjnych a zderzenie z realną ludzką tragedią pozwala skazanym uczynić ważny krok w kierunku powrotu do społeczeństwa w pełnym tego stwierdzenia znaczeniu. 12

13 aktualności Zakład Karny w Opolu Lubelskim zapewnia skazanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego. W tym celu organizuje się zajęcia kulturalno oświatowe, wychowania fizycznego i sportowe oraz pobudza się aktywność społeczną skazanych. Wspomniana wyżej treść art. 67 Kkw wskazuje jak doniosłą rolę odgrywa działalność kulturalno- oświatowa, stanowiąc jednocześnie ważny środek oddziaływania i pozostając jednym z ważnych praw skazanego. Podobnie jak w każdym zakładzie karnym, w opolskiej jednostce penitencjarnej prowadzi się wypożyczalnię książek, udostępnia prasę oraz stwarza możliwość korzystania z urządzeń audiowizualnych w świetlicach i celach mieszkalnych. Powyższe, niejako obligatoryjne formy zajęć, stanowią zaledwie cześć inicjatyw dotyczących działalności kulturalno oświatowej prowadzonej w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. W każdym przypadku forma tych zajęć wraz z ofertą dotyczącą wychowania fizycznego i sportowego w dużej mierze zależą od inwencji i możliwości danej jednostki. Zakład Karny w Opolu Lubelskim dysponuje profesjonalną salą gimnastyczną, umożliwiającą intensywną organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych bez względu na aurę czy porę roku. Działalność ta w kontekście typu i rodzaju jednostki odgrywa doniosłą rolę i zwłaszcza osadzonym młodocianym oferuje możliwość rozładowania negatywnych emocji, często agresji- poprzez zastąpienie ich realizowanymi w duchu fair play drużynowymi rozgrywkami, zapewniającymi poza wysiłkiem fizycznym, nabycie umiejętności pracy w grupie. Począwszy od roku 2009 w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zrealizowano szereg często niecodziennych inicjatyw ukierunkowanych nie tylko na kwestie wartościowego wypełnienia czasu wolnego, przeciwdziałania nudzie więziennej i wynikającego z niej rozwojowi tzw. drugiego życia więziennego, lecz przede wszystkim na aktywne i świadome włączenie skazanych w proces resocjalizacji, oraz rozwijanie ich świadomości i aktywności społecznej. Działalność kulturalno -oświatowa zgodnie ze związaną z wykonaniem kary pobawienia wolności zasadą indywidualizacji, zmierza również do wsparcia jednostek skrywających lub zaniedbujących często imponujące zdolności i motywowanie ich do aktywności twórczej- czego efektem jest wyróżniona I nagrodą w konkursie twórczości więziennej w Bydgoszczy powieść skazanego napisana i wydana w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, rzeźba, w rzeczywistych rozmiarach przedstawiająca sylwetkę bogini sprawiedliwości- Temidę, oddzielającą skazańca od brzemiennej małżonki i syna, będąca jednocześnie artystycznym wyrazem skruchy skazanego, jak i zaczynem refleksji dla wszystkich oglądających pomnik osadzonych. W lutym 2012r. wśród wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce rozpropagowano organizowany przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim, pierwszy w historii krajowego więziennictwa konkurs na komiks skierowany do wszystkich osadzonych. Sztandarowym przedsięwzięciem, realizowanym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, które odbiło się głośnym echem również w mediach była inicjatywa ZAPALENI.ORG. Dzięki porozumieniu zawartemu z Centrum Kultury doszło do realizacji tego najbardziej spektakularnego w historii jednostki przedsięwzięcia. opolelubelskie.pl Inicjatywa ZAPALENI.ORG miała za cel przygotowanie przez skazanych przebywających w zakładzie karnym przedstawienia teatralnego na motywach Snu nocy letniej Williama Shakespeare a w reżyserii Joanny Lewickiej oraz scenografii do owego spektaklu i projektu statuetki stanowiącej nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Wyróżnienie to zostało po raz pierwszy przyznane przez zacną Kapitułę podczas uroczystej gali w dn. 20 października 2012 roku, bezpośrednio po wystawieniu sztuki. Przygotowany spektakl spotkał się z owacją znamienitej publiczności i uznaniem krytyki. Ukoronowaniem takiego przyjęcia było przyznanie w zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą plebiscycie tytułu Wydarzenia Kulturalnego Roku 2012 oraz zaproszenie zespołu do wystawienia sztuki w Teatrze Polskim w Warszawie. ŁP 13

14 ogłoszenia /komunikaty Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku opolanin ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE MIEJSKIM ZABUDOWA wielorodzinna NA TERENIE MIEJSKIM ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENACH WIEJSKICH Usługi dodatkowe świadczone przez gminę Opole Lubelskie w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na XLI Sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim określono następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę Opole Lubelskie w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 1) każdy dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w przypadku, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: a) odbiór pojemnika o pojemności 60 l 10,00 zł, b) odbiór pojemnika o pojemności 120 l 16,00 zł, c) odbiór pojemnika o pojemności 240 l 22,00 zł, d) odbiór pojemnika o pojemności 1100 l 110,00 zł, e) odbiór pojemnika o pojemności 6500 l 440,00 zł; 2) każdy dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w przypadku, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany: a) odbiór pojemnika o pojemności 60 l 16,00 zł, b) odbiór pojemnika o pojemności 120 l 22,00 zł, c) odbiór pojemnika o pojemności 240 l 28,0 zł, d) odbiór pojemnika o pojemności 1100 l 160,00 zł, e) odbiór pojemnika o pojemności 6500 l 590,00 zł; 3) w zakresie odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest) od właścicieli nieruchomości, tj. podstawienie, odbiór i zagospodarowanie: a) jednej sztuki kontenera KP-7 800,00 zł; b) jednego worka o pojemności 120 litrów 20,00 zł; 4) w zakresie odbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości, tj. podstawienie, odbiór i zagospodarowanie: a) jednej sztuki kontenera KP-7 440,00 zł; b) jednego worka o pojemności 120 litrów 20,00 zł. Aby skorzystać z takiej usługi, należy złożyć wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko (nazwę) właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, rodzaj usługi dodatkowej, ewentualny wniosek o podstawienie pojemnika w przypadku określonym w 1 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a oraz wnioskowany termin odbioru odpadów, a także wnieść opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim lub przelewem na rachunek bankowy Gminy. Usługa ta zostanie zrealizowana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Opole Lubelskie firmę EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. Graniczna 3, Kraśnik. UWAGA! Informujemy, że od listopada 2014 zmianie uległa częstotliwość przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie II. Odpady te przyjmowane będą w każdą sobotę, od godziny 7 00 do godziny Zmiana ta wynika z postanowień Uchwały Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 18 września 2014 r. 14

15 ogłoszenia/komunikaty opolelubelskie.pl INFORMACJA w sprawie zwrotu podatku akcyzowe dla rolników Przypominamy, iż producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.). Za producenta rolnego uważa się: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Opola Lubelskiego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych - 86 litrów Stawka zwrotu podatku akcyzowego z 1 litra oleju napędowego w 2015 roku wynosi 0,95 zł Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi: 81,70 zł zł (czyli 86l * 0,95 zł) * ilość ha użytków rolnych Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie będzie realizowana: od 1 do 30 kwietnia 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gminna oferta dla dużych rodzin coraz bogatsza Przedstawiamy aktualny wykaz firm wspierających rodziny 3+ i zniżki jakie oferują na swoje produkty i usługi. Zachęcamy następnych właścicieli sklepów i zakładów usługowych do przystąpienia do gminnego programu wspierającego duże rodziny. Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. 204 tel oraz na stronie internetowej gminy opolelubelskie. pl w zakładce Rodzina 3+. Znajdują się tam też informacje o zniżkach oferowanych przez instytucje gminne. PHU "MAKPOL" Sp.j. Mazurkiewicz, Koziarska ul. Kościuszki 10, Opole Lubelskie * 3% rabatu na wszystkie artykuły z wyjątkiem alkoholu i papierosów Świat Muzyki - Mateusz Duda ul. Lubelska 16, Opole Lubelskie * 10% rabatu na cały asortyment z wyjątkiem towarów objętych inną promocją FOTO-STUDIO Usługi i Artykuły Fotograficzne Marta i Andrzej Czechowscy ul. Stary Rynek 6, Opole Lubelskie * 25% rabatu na wykonanie zdjęć legitymacyjnych * 10% rabatu na wykonanie zdjęć amatorskich Piwnica Smaku Pizza & Restaurant Jolanta Sobczuk, Adam Sobczuk ul. Lubelska 13 Opole Lubelskie piwnicasmaku.com * 5% rabatu na pizzę, wszystkie potrawy z karty i napoje bezalkoholowe * 10% rabatu na lody Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" - Justyna Łukasiewicz ul. Przedmieście 1, Opole Lubelskie promyczek-opolelubelskie.pl * 10% rabatu opłaty za pobyt dziecka (czesne) "Plastuś" Edyta Kramek ul. Ogrodowa 21, Opole Lubelskie * 3% rabatu na artykuły szkolne i podręczniki EM Studio Maciej Gołębiowski ul. Kościuszki 3, Opole Lubelskie * 10% rabatu na wybrane zajęcia taneczne * 15% rabatu na organizacje przyjęcia urodzinowego dla dziecka * 5% rabatu na organizacje przyjęcia okolicznościowego Sklep "Junior" - Barbara Rafalska ul. Partyzancka 6, Opole Lubelskie * 10% rabatu na cały asortyment Studio Zdrowia i Relaksu "AFRICANA" Damian Kwiecień ul. Lipowa 5, Opole Lubelskie * 15% rabatu na wszystkie usługi w Studio: zabiegi kosmetyczne, masaże, sauny, grota solna 15

16 ogłoszenia /komunikaty opolanin Możesz pomóc chorym dzieciom z naszej gminy Oni potrzebują naszego wsparcia. Przekaż 1% podatku na ich leczenie i rehabilitacje Wojciech Paradowski Pochodzi z Opola. Urodził się w 2012 r. Urodził się z dużym niedotlenieniem. Cierpi na padaczkę lekooporną Zespół Westa, czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną. Ma zaburzenia widzenia ze względu na m.in. uszkodzone nerwy wzrokowe oraz zaburzenia odżywiania. Jego rozwój psychoruchowy jest w znacznym stopniu opóźniony, nie mówi. Wojtuś wymaga stałej rehabilitacji do czego potrzebny jest wysoko specjalistyczny sprzęt. W formularzu PIT wpisz: - Numer KRS Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą - KRS w rubryce Informacje uzupełniające cel szczegółowy 1% podaj: Paradowski Wojciech - w polu wyrażam zgodę zaznacz X Jakub Bardzel Kuba urodził się z całkowitym lewostronnym rozszczepieniem wargi, podniebienia i wyrostka zębowego. Jest po pierwszej operacji, kolejne niestety przed nim. Wymaga leczenia u wielu specjalistów m.in. logopedy, ortodonty, audiologa czy chirurga. W formularzu PIT wpisz: - Numer KRS Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą - KRS w rubryce Informacje uzupełniające cel szczegółowy 1% podaj: Bardzel Jakub - w polu wyrażam zgodę zaznacz X Przekaż 1% swojego podatku 16

17 ogłoszenia/komunikaty Ewelina Maciąg Urodziła się w 2002 r. Mieszka z rodzicami w Skokowie. Jej schorzenia to: przepuklina oponowo-rdzieniowa, pęcherz neurologiczny, zespół Arnolda-Chiariego, wodogłowie i przykurcze kończyn. Wymaga stałej opieki leczenia i rehabilitacji. opolelubelskie.pl W formularzu PIT wpisz: - Numer KRS Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą - KRS w rubryce Informacje uzupełniające cel szczegółowy 1% podaj: Maciąg Ewelina - w polu wyrażam zgodę zaznacz X Dominik Ceran Dominik jest uczniem II kl. SP Nr 2 w Opolu. Cierpi na dystrofię mięśniową. Porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałej rehabilitacji i całodniowej opieki. Chłopiec powinien uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Potrzebny jest mu też nowoczesny wózek sterowany joystickiem, który nie obciążałby jego mięśni. W formularzu PIT wpisz: - Numer KRS Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą - KRS w rubryce Informacje uzupełniające cel szczegółowy 1% podaj: Ceran Dominik - w polu wyrażam zgodę zaznacz X Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną ul. Młodzieżowa 6, Poniatowa, tel/fax Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia Pomóż nam pomagać KRS Nr konta bankowego Jako organizacja pozarządowa od 1999 r. wspieramy osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami umysłowymi oraz poszkodowane w wypadkach samochodowych z Powiatu Opolskiego i ościennych. Świadczymy kompleksowe usługi rehabilitacyjne. Prowadzimy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Pinokio oraz Niepubliczną Poradnię Rewalidacyjną. Jesteśmy organizatorem cyklicznych imprez regionalnych, tj. Festynu o Godność Osoby Niepełnosprawnej i Przeglądu Małych Form Teatralnych. 17

18 nasze szkoły opolanin ERASMUS+ w Dwójce Let s Pedal for a Positive, Environmentalist, Dynamic, Adventurous Life to tytuł nowego projektu w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany od września 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim. Jest o czym mówić, ponieważ w województwie lubelskim projekt przeszedł tylko w 7 szkołach, a w całej Polsce w 200 szkołach. W projekcie bierze udział 6 nauczycieli: p. Kamila Ryczek jako koordynator projektu, p.wioletta Wrona, p. Monika Pietraś-Janoszczyk, p. Krzysztof Janoszczyk, p. Tomasz Gołofit oraz p. Mariusz Batyra jako wolontariusz, a także 16 uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim: Julia Wrona, Karina Woś, Kacper Rak, Maciej Świrkosz, Jędrzej Batyra, Dawid Kuchta, Dominik Pasierbiewicz, Jan Kobiałka, Weronika Cyrkler, Dominik Kwiecień, Michał Knap, Wiktoria Spyra, Jakub Dacko, Konrad Jedynak, Natalia Popiołek i Arkadiusz Ciupak. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele wyjechali w styczniu do Czech, a następnie pojadą do Turcji (marzec), Włoch (maj) oraz Rumunii (wrzesień), by promować zdrowy tryb życia poprzez sport, a konkretnie jazdę na rowerze. Nie bez przyczyny tytuł projektu to Pedałujmy po pozytywne, w zgodzie ze środowiskiem, dynamiczne i pełne przygód życie. Oprócz tego uczniowie będą szlifować swój angielski w realnych, codziennych sytuacjach, a nie w klasie! Od września 2014 roku uczniowie podejmują różnego typu zadania w ramach projektu: wykonali gazetkę oraz przygotowali logo projektu. To zwycięskie wymalował jednak uczeń z Włoch. W kwietniu 2016 roku Zespół Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim będzie gościł młodzież wraz z opiekunami z wyżej wymienionych krajów. Będzie to ostatni etap programu i ostatnia wizyta, która zakończy projekt. Let s pedal to malutki krok w kierunku rozpowszechniania polityki rowerowej w Europie w ramach zrównoważonego transportu. Celem projektu jest angażowanie młodych ludzi w promowanie jazdy na rowerze poprzez szereg proponowanych działań. Projekt ma również przyciągnąć uwagę społeczności lokalnej i pokazać jak ważne jest planowanie i projektowanie ścieżek rowerowych, a także jak negatywny wpływ na zdrowie człowieka mają zanieczyszczenie powietrza oraz hałas powodowany przez pojazdy silnikowe. Kamila Ryczek 18

19 nasze szkoły opolelubelskie.pl W krainie bombek W poniedziałek 15 grudnia dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół w Kluczkowicach wyjechały na wycieczkę do magicznej krainy bombek w Nowej Dębie. Celem wycieczki było zwiedzanie fabryki i zapoznanie się z procesem powstawania ozdób choinkowych. Dzieci dowiedziały się jak powstaje bombka, że jest to praca od początku do końca wykonywana ręcznie. Obserwowały cały proces jej powstawania, aż do malowania i zdobienia. Wielkim przeżyciem dla maluchów były warsztaty plastyczne polegające na własnoręcznym ozdabianiu bombek. Na koniec naszego pobytu udaliśmy się do firmowego sklepu, gdzie każdy z nas zaopatrzył się w przepiękne ozdoby, które zawisną na naszych choinkach. Pięknym ukoronowaniem wycieczki były bombki z imieniem dla każdego uczestnika wyjazdu. Urszula Baran "Pasowanie na czytelnika" w Zespole Szkół w Kluczkowiach 12 grudnia 2014 r. w szkole w Ćwiętalce odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II na prawdziwych czytelników biblioteki szkolnej. Z tej okazji klasa IV, pod kierunkiem Anny Kręcisz Roli i Anny Starek, przygotowała dla pierwszaków krótkie przedstawienie pt.: Król i królowa książek, w którym przypomniała najważniejsze zalety czytania. Aktorzy podkreślali jak ważne jest czytanie książek w życiu każdego człowieka oraz dawali najmłodszym wskazówki jak należy o książki dbać. Nowi czytelnicy musieli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących bohaterów książkowych i nie tylko. Wszyscy zdali test śpiewająco. W nagrodę zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej, a także otrzymali wykonane przez uczniów klasy IV zakładki do ulubionych książek. Wszyscy doskonale wiemy, że książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka już od najmłodszych lat. Czytanie na głos, już niemowlęciu stymuluje jego rozwój mózgu, a czytanie kilkulatkowi rozbudza jego ciekawość świata i pomaga w zrozumieniu siebie. Czytanie książek to klucz do wiedzy. Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do czytania na głos w domu dzieciom w każdym wieku. W naszej szkole nauczyciele znajdują czas, by kilka razy w tygodniu poczytać uczniom na zajęciach nauczania zintegrowanego, na lekcjach wychowawczych i godzinach świetlicowych. Od najmłodszych lat najpierw rodzice a później wychowawcy i bibliotekarze powinni kształtować w dzieciach chęć sięgania po książkę. Takie akcje jak "Pasowanie na czytelnika" czy "Dzień głośnego czytania" w naszej szkole odbywają się co roku. Nauczyciele bibliotekarze starają się wpłynąć na wybór tej wartościowej lektury w odpowiednim czasie nauki w szkole, co później zaowocuje w przyszłości. Biblioteka szkolna otwiera się na potrzeby uczniów umożliwiając im jak najlepszy dostęp do różnej literatury. Anna Kręcisz-Rola 19

20 nasze szkoły opolanin Bal karnawałowy w Niezdowie Pierwszy semestr 2014 r. w Niezdowie uwieńczony został wielką zabawą ogólnoszkolną karnawałowym balem dla najmłodszych oraz dyskoteką dla młodzieży. Imprezie tej towarzyszyły równolegle atrakcje: było więc widowisko teatralne Kopciuszek, były pokazy taneczne grup cheerleaderek i tzw. belgijka - wspólny taniec uczniów, rodziców oraz nauczycieli, do którego zapaliła wszystkich nasza super wuefistka Sylwia Siedliska. Po takich atrakcjach można było ochłonąć w bufetach i szkolnej kawiarence, o co zadbała Rada Rodziców. Podczas zabawy wręczono nagrody za najpiękniejsze stroje karnawałowe. W tym roku najbardziej spodobał się jury strój klowna, w który przebrana była jedna z uczennic naszego przedszkola. Szkolny bal karnawałowy stał się też okazją do wręczenia najlepszym uczniom stypendiów naukowych. W pierwszym semestrze takim uczniami byli: Agnieszka Zydorczyk kl. IV Dominika Zydorczyk kl. V Ilona Włodarczyk kl. V Natalia Konior kl. I gimnazjum Jerzy Faściszewski kl. I gimnazjum Anna Dziechciarz kl. IIIB gimnazjum Krystiana Pepłowska kl. IIIB gimnazjum Gratulujemy naszym prymusom, a pozostałym uczniom życzymy takich osiągnięć w drugim semestrze nauki. Anna Pałka fot. Magda Binięda Uczniowie z Puszna w lubelskiej filharmonii 7 stycznia 2015r. uczniowie klas IV-VI w ramach zajęć edukacyjnych z muzyki wybrali się do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na noworoczne widowisko muzyczne Cichuteńko pośród nocy przygotowane przez Filharmonię Lubelską im. Henryka Wieniawskiego. Uczniowie obejrzeli barwne występy pieśniarzy i tancerzy oraz efektowne inscenizacje związane z Bożym Narodzeniem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej. Występom przez cały czas akompaniowała kilkuosobowa kapela. Uczniowie usłyszeli znakomicie wykonane partie wokalne znanych kolęd i mniej znanych pastorałek takich jak: Skrzypi wóz, Nie było miejsca dla Ciebie i Pójdźmy wszyscy do stajenki. Niektóre z tych utworów wykonane były w sposób tradycyjny, a niektóre swą aranżacją nawiązywały do stylu country i jazzu. Największym uznaniem wśród dzieci cieszyły się popisy taneczne tancerzy podczas tańczenia krakowiaka, koncert na dzwonkach tzw. janczarach podczas śpiewania góralskiej pastorałki oraz występy kolędników: Kozy, Diabła i Turonia. Dzięki udziałowi w tym przepięknym, barwnym widowisku uczniowie mieli okazję zetknąć się bezpośrednio z kulturą: tańcem i muzyką nawiązującą na naszej polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Natomiast występy na scenie około 100 artystów w strojach ludowych z różnych regionów Polski, scenografia i efekty świetlne dostarczyły wszystkim widzom niezapomnianych wrażeń artystycznych. 20

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-7959 / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny

ISSN 1731-7959 / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny ISSN 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Spis treści: Targowisko miejskie po przebudowie otwarcie obiektu - 26.05.2014 (relacja w kolejnym numerze Opolanina) Ponad 217 000 zł na remont

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015

Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Wiadomości z gminy Lubenia Czekamy na propozycje tematów do następnego wydania biuletynu do 15 kwietnia 2015 r. Napisz

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25 Listopad 2013 www.panoramalubelska.pl O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł Starosta Montis Łukowski Hotel&Spa 6 7 w Poniatowej zaprasza

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Zasypane miasto całe...

Zasypane miasto całe... Nakład 10 000 egz. www.zblizenia.pl Nr 1 (122) 17 lutego 2012 Strażacy pozostają Jednostka straży pożarnej w usteckim CSMW nie zostanie zlikwidowana! str. 6 Zasypane miasto całe... Będzie referendum? Prezydent

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo