Współpraca Biznes NGO września 2013 r., Sopot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca Biznes NGO. 25-26 września 2013 r., Sopot. info@fundacjaduende.org www.fundacjaduende.org +48 512 025 688"

Transkrypt

1 Współpraca Biznes NGO września 2013 r., Sopot

2 OPIS GŁÓWNYCH WYZWAŃ TEMATYCZNYCH Jakie są główne cechy oraz założenia współpracy między sektorem społecznym, a biznesem w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii krajach o najwyższym poziomie kapitału społecznego? Jaki jest poziom współpracy III sektora z biznesem w Polsce? Jak możemy skorzystać z doświadczeń Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii w rozwoju współpracy biznes organizacje pozarządowe? Założenia: Sektor społeczny jest jednym z filarów zaufania społecznego. W krajach o najwyższym poziomie społecznego zadowolenia i zaufania, organizacje pozarządowe zajmują poczesne miejsce w życiu społeczeństwa. Wpływ na poziom rozwoju tego sektora ma szeroko rozumiana współpraca z biznesem. Organizacje pozarządowe w Polsce powinny przyjrzeć się współpracy NGO-biznes w krajach o bardzo dobrze rozwiniętym sektorze społecznym i wysokim współczynniku zaufania społecznego. Powinny także zastanowić się co wpływa na fakt, że w Szwecji, czy w Norwegii zaangażowanie społeczne w działania organizacji non-profit są tak znaczące. Jaki ma to wpływ na poziom i rodzaj współpracy między sektorami społecznym i prywatnym? Jak Polska może skorzystać z doświadczeń wybranych krajów, biorąc pod uwagę różnice gospodarcze, społeczne, a także historyczne? SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGADNIENIA Za punkt wyjścia raportu uznajemy rok 2010, kiedy w Polsce przyjęto ostatnią nowelizację Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2006 r.). Jednocześnie w tym czasie rząd Wielkiej Brytanii powołał Ministerstwo do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego (The Office for Civil Society, w miejsce Ministerstwa ds. III sektora). Ministerstwo to jest odpowiedzialne w rządzie Zjednoczonego Królestwa za działalność charytatywną, przedsiębiorstwa społeczne oraz wolontariat. Na podstawie zebranych danych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, chcielibyśmy zwrócić uwagę na: różnice między: sektorami społecznymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwecji; a także poziomem społecznego zaufania w tych krajach - co z tego wynika? rozwiązania prawne w Polsce i trzech wybranych krajach, regulujące współpracę biznes - NGO rodzaje współpracy biznes - NGO w wymienionych krajach jak możemy skorzystać z cudzych doświadczeń. Na podstawie tych danych, chcielibyśmy zastanowić się, jaki jest obecny charakter współpracy między sektorem prywatnym a społecznym oraz w jakim kierunku zmierza w Polsce i wybranych krajach? Czy ta współpraca pogłębia się, czy wręcz odwrotnie? Sektor prywatny sektor społeczny, a kapitał społeczny - różne sposoby na sukces:

3 Prof. Lester M. Salamon (profesor na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore oraz dyrektor Centrum Studiów nad Społeczeństwem Obywatelskim oraz Instytutu Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Hopkinsa) uważa, że jesteśmy w środku globalnej rewolucji społecznej masowego wzrostu zorganizowanych, nie nastawionych na zysk działań osób, zrestrukturyzowanych obywatelskich akcji poza ograniczeniami rynków, czy państw. Jest to moment, jak jestem pewien, tak znaczący dla przyszłości, dla końca XX w., jak powstanie państw narodowych w końcu XIX w. 1. Organizacje społeczne cieszą się największym i stale rosnącym zaufaniem spośród wszystkich instytucji i organizacji życia publicznego i rynku (jedynie poza Japonią i Brazylią). Jednocześnie zaufanie do władz i biznesu systematycznie spada. Światowe Forum Ekonomiczne przeprowadziło w styczniu 2007 r. badania dotyczące zaufania do instytucji życia publicznego, pytając o to, które z nich najlepiej realizują potrzeby społeczeństwa. Przepytano 34 tys. osób z 46 krajów. 59% respondentów najwyżej oceniło NGO. Biznes i instytucje rządowe znalazły się na najniższych pozycjach pod względem zaufania. Równocześnie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, organizacje pozarządowe udowodniły, że posiadają często realną siłę i możliwość wpływu na zmianę sytuacji w swoich krajach 2. Zaufanie jest formą kapitału organizacji pozarządowych, jest to także wartość kluczowa dla biznesu. Łączy się z przekonaniem o uczciwości działań, ufamy tym, którzy (jak wierzymy), działają z myślą o naszym dobru, a nie własnym. Przekładając to na relacje biznesowe, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw warunkuje zaufanie do nich swych klientów i członków lokalnych społeczności. Zaufanie jest niezbędne w relacji firma jej kontrahenci i otoczenie społeczne. Szczególnie w przypadku, gdy transakcje są obarczone dużym ryzykiem. Wtedy zaufanie stabilizuje takie relacje. "Bez wystarczającego poziomu zaufania ze strony kluczowych interesariuszy misja [firmy] pozostaje jedynie deklaracją" 3. Jak budować zaufanie społeczne do biznesu i czy ten proces może stymulować współpraca z organizacjami pozarządowymi? Jak ma się poziom zaufania społecznego do poziomu zadowolenia w społeczeństwie? Kapitał społeczny, a III sektor W maju br. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ogłosiła raport Better Life Index dotyczący poziomu społecznego zadowolenia w wybranych 36 krajach (Polska znalazła się na 25 pozycji) 4. Raport uwzględnia wiele współczynników stanowiących o naszym poziomie zadowolenia, m.in. kluczowym wyznacznikiem poczucia zadowolenia jest pojęcie community. Jest to poziom naszego zaufania społecznego, na ile mamy poczucie, że koło nas jest ktoś, komu możemy zaufać i jednocześnie istnieje ktoś, kto może liczyć na naszą pomoc. 1 Prof. Lester M. Salamon, mowa wygłoszona w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wolontariuszy, Effort Conference The Netherlands, styczeń 2001 (za: The Operation of Non-Governmental Organizations in a World of Corporate and Other Code of Conduct,2007, Harvard, s.3) 2 Np. w sferze prawnej: kampania rzecznicza prowadzona przez Forum Darczyńców dotycząca nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych osiągnęła pełen sukces, i proces przyjmowania przez polski parlament wariantu rozwiązań dotyczących zbiórek publicznych, zaproponowany przez Forum jest na ukończeniu (stan na koniec sierpnia 2013r).; dane za The Operation of Non-Governmental Organizations in a World of Corporate and Other Code of Conduct, 2007, Harvard s Polskie i Szwedzkie Ministerstwo Skarbu Państwa wobec wyzwań CSR (Corporate Social Responsibility), red.: Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s

4 Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania są krajami o najwyższym poziomie zadowolenia z życia, a co za tym idzie, o bardzo wysokim współczynniku community. Polska zajmuje 30 pozycję na 36 krajów współczynnik community współczynnik community Jednocześnie warto też spojrzeć na dane dotyczące zaangażowania społecznego: zaangażowanie społeczne zaangażowanie społeczne 5 Dane za

5 Współczynnik community obrazuje poziom kapitału społecznego w danym społeczeństwie. Jest on niezmiernie istotny z punktu widzenia zaawansowania rozwoju społeczeństwa. Kapitał społeczny to suma rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu 6. Dla Francisa Fukuyamy (jeden z najbardziej znanych amerykańskich uczonych, politolog, filozof polityczny i ekonomista) kapitał społeczny jest zestawem nieformalnych wartości i norm etycznych, wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie. [...] Podstawą współdziałania na rzecz dobra publicznego jest wzajemne zaufanie członków grupy 7. Jednocześnie badacz ten podkreśla ekonomiczne znaczenie kapitału społecznego. Według niego kapitał społeczny to szczególna struktura norm i wartości, które mają poważny wpływ na charakter gospodarki, formy uczestnictwa osób i grup w kapitale ekonomicznym, a także na kształtowanie czynników osobowościowych, instytucjonalnych i strukturalnych wspomagających rozwój kapitału ekonomicznego 8. Fukuyama uważa, że dobrobyt i jego zdolność do rywalizacji ekonomicznej są uwarunkowane poziomem zaufania wśród mieszkańców 9, a współpraca oparta na nieformalnych normach jest ważną częścią współczesnej gospodarki, jest też coraz ważniejsza wraz ze wzrostem złożoności działalności gospodarczej i wyrafinowania technologicznego 10. Jednocześnie kapitał społeczny i społeczne zaangażowanie są produktywną podstawą związków między ludźmi. Jeśli spada poziom tego kapitału i zaangażowania, obniża się poziom życia, ubożeją wspólnoty, co decyduje o spadku znaczenia społeczeństwa obywatelskiego 11. Podsumowując, kapitał społeczny to szeroko rozumiany poziom zaufania, jakim darzymy siebie nawzajem wewnątrz, jak i na zewnątrz grup społecznych. To zaufanie opiera się na podzielaniu wspólnych norm i zachowań oraz zasadzie wzajemności. Jednocześnie poziom tego zaufania ma przełożenie na jakość życia społecznego, ale też na poziom rozwoju gospodarczego. Krótko mówiąc wszyscy powinniśmy być zainteresowani budowaniem kapitału społecznego. 91 % Polaków 12 twierdzi, że zna kogoś, kto im pomoże w potrzebie. Jest to wysoka liczba, jednak obrazuje ona raczej poziom wiążącego kapitału społecznego opartego na więziach rodzinnych i uczestnictwie w lokalnych wspólnotach sąsiedzkich. Kapitał społeczny ma tu charakter wykluczający (ten, kto nie przestrzega zasad grupy jest z niej wykluczony) i nie buduje on szerokiego zaufania społecznego, którego wzrost wiąże się z budowaniem pomostowego kapitału społecznego, jak uważa Katarzyna Growiec - dr nauk humanistycznych Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zajmująca się makrospołecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zaufania i kapitału społecznego 13. Pomostowy Kapitał społeczny (bridging/inclusive capital) łączy ze sobą ludzi z różnych grup społecznych, nie tworzy tak silnych więzi jak kapitał wiążący. Są one jednak oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Włączający, inkluzyjny charakter tego kapitału polega na tym, że więzi przez niego tworzone 6 Bourdieu 1986: Fukuyama 1997: Kapitał społeczny 2010: Fukuyama 1997: Tamże 11 Klimowicz 2010: Dane za - maj

6 dają członkom danej grupy swobodę nawiązywania relacji z członkami innych grup/organizacji/stowarzyszeń, swobodę nie tylko wyjścia, ale i wejścia bez groźby represji (ze strony innych członków własnej wspólnoty). Świadomość tej swobody wpływa na wzrost zaangażowania jednostki w pracę na rzecz dobra grupy. Jednocześnie kapitał pomostowy obejmuje szeroki krąg przyjaciół, znajomych, współpracowników. [...] Buduje związki między grupami w społeczeństwie, jest zorientowany na zewnątrz i obejmuje osoby z różnych klas społecznych, o różnych statusach 14. W Polsce wciąż przeważa kapitał typu bonding, a powinniśmy skupić się na tworzeniu kapitału pomostowego, ponieważ to ten rodzaj więzi jest odpowiedzialny za wzrost społecznego zadowolenia i angażowania się w życie społeczeństwa. Kapitał pomostowy polega na tworzeniu otwartych sieci społecznych, w których ludzie korzystają nawzajem ze swoich zasobów (umiejętności, troski, uwagi, dóbr materialnych). Bardzo dobrze oddaje to przykład nieodpłatnej wymiany usług, który funkcjonuje już w niektórych krajach Europy Zachodniej - dzięki specjalnej stronie internetowej można znaleźć osobę, która np. posprząta nam mieszkanie w zamian za lekcje angielskiego 15. [...] Właśnie taki typ kapitału przeważa w Europie Zachodniej 16. Jak twierdzi dr Growiec, w Polsce potrzebne jest przejście od społeczeństwa opartego na kapitale wiążącym do społeczeństwa opartego na kapitale pomostowym. Bez tego będziemy społeczeństwem tradycjonalistycznym i mało innowacyjnym. Kluczem jest tu wzrost społecznego zaufania ludzi do siebie nawzajem [...] w porównaniu z innymi społeczeństwami Polacy są nieufni wobec innych ludzi i niezadowoleni ze swojego życia. Najszczęśliwsi i najbardziej ufni są mieszkańcy krajów skandynawskich. 17 Wysoki współczynnik zaufania społecznego ma niezaprzeczalny wpływ na charakter i jakość organizacji non-profit działających w danym społeczeństwie. Poziom kapitału społecznego, a co za tym idzie i społecznego zaufania gotowości do współpracy z innymi dla osiągnięcia wspólnych celów znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu ludzi w pracę woluntarystyczną, w ilości organizacji pozarządowych, ich udziale w tworzeniu PKB. Wielka Brytania Szwecja Norwegia Polska Liczba NGO 200 tys. 200 tys. 115 tys. 83 tys. Liczba mieszkańców Uczestnictwo w organizacjach pozarządowych 63 miliony 10 milionów 5 milionów 38 milionów -- 80% 84% 32% Putman 2000: 19, W Polsce, szczególnie w dużych miastach powstają już tego typu portale bezgotówkowej wymiany przysług np wywiad z Katarzyną Growiec, 2009r. 17 Tamże 18 Dane CBOS za 2012 r. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH2012

7 Wolontariat 72% 28% 48% 16% Udział w KPB kraju ,6% 0,9% 19 (1,2% r ) Partnerstwo strategiczne łączące biznes i organizacje społeczne czynnik kształtujący pomostowy kapitał społeczny 20 Czy można stymulować kształtowanie się pomostowego typu kapitału społecznego (bonding) poprzez propagowanie określonych sposobów współpracy organizacji społecznych z szeroko rozumianym biznesem? Jedną z takich form współpracy międzysektorowej jest tzw. partnerstwo strategiczne, które prowadzone w określony sposób, buduje kapitał społeczny typu bonding. Partnerstwa takie muszą spełniać konkretne warunki. Jednym z nich jest oparcie tego rodzaju współpracy na więziach słabych, nie nakładających na uczestników zbyt wielu zobowiązań. Tego typu więzi zakładają, że ich uczestnicy nie wchodzą ze sobą w relacje na kilku płaszczyznach jednocześnie (np. łącząc rolę kontrahenta z rolą krewnego, czy bliskiego przyjaciela). Takie więzi nie mają tendencji do zamykania się i mogą przyczyniać się do integracji społecznej 21. Ponadto organizacje tworzące partnerstwo nie są nastawione na spełnienie wzajemnych oczekiwań czy wymagań, ale na łączenie sił we wspólnym osiąganiu zakładanych celów. Tego typu partnerstwo, może rozprzestrzeniać idee, pomysły inicjatywy, integrować kolejne części społecznego otoczenia wokół swoich działań. Partnerstwo strategiczne zakłada dużą niezależność partnerów we wzajemnych relacjach. W partnerstwie jakość dodana powstaje dzięki wymianie pomysłów, zasobów i możliwości. Podczas takiej współpracy organizacje rozwiązują problemy zgodnie ze swoją misją, jednocześnie nie mając obowiązku mierzenia się z tymi problemami w pojedynkę. Współpraca jest tu warunkiem sukcesu. Tego typu partnerstwa mają największy potencjał w tworzeniu wartości dodanej, ponieważ połączenie sił partnerów daje im możliwości, jakich nie posiada żaden z nich samodzielnie 22. Budowanie takich zależności wymaga czasu, ale owocuje rosnącym zaufaniem partnerów do siebie nawzajem jest ono podstawą do powstawania i realizacji wspólnych projektów rozwojowych na rzecz lokalnych społeczności. Partnerstwa strategiczne są sposobem na rozwój kapitału typu pomostowego społeczności lokalnych. W tym procesie kluczowa jest rola współpracy biznesu, czy instytucji inwestycyjnych (np. fundusze 19 Dane za 2013 r. za Mały Rocznik Statystyczny - Jak podaje Urszula Grzelońska w artykule Rola Sektora Non Profit w Polskiej Gospodarce, w 2007 udział NGO w PKB wynosił 1,1%, przy czym istniało wtedy 78 tys. organizacji dziś ponad 180 tys. [w:] Studia Ekonomiczne nr 4(LXXI), Za Klimowicz [w:] Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa 2010, s. 157; 22 Creating Value through Strategic Partnership between Business and NGOs, Kopenhaga 2010, s.26

8 publiczne) z lokalnymi organizacjami społecznymi (pozarządowymi). Ważne jest, żeby organizacje te były realnie związane ze społecznością lokalną, której cele, czy interesy w takim partnerstwie reprezentują. Partnerstwo firm i lokalnych organizacji, które są zakorzenione w swoich społecznościach staje się narzędziem, które pozwala na konkurowanie danej społeczności, na rzecz której partnerstwo zostało zawiązane, z innymi społecznościami lokalnymi w zakresie jakości życia mieszkańców, dostępie do środków na rozwój i tak dalej. 23 Zawiązywanie partnerstw NGO biznes, niesie za sobą również pewne zagrożenia i zamiast wzmacniać zaufanie społeczne, obniża jego poziom. Często wzajemne korzyści wypływające z partnerstw są oczywiste, ale trzeba pamiętać, że istnieją również zagrożenia. Takim zagrożeniem jest traktowanie biznesu jako kogoś, kto płaci, a wtedy nie jest to partnerstwo, lecz transakcja. Organizacje pozarządowe, w przypadku niepowodzenia wspólnych działań, ryzykują m.in. utratę reputacji. Zawsze to ryzyko się opłaca, tak biznesowi jak i organizacji pozarządowej bo pozwala na uzyskanie doświadczeń, wiedzy o tego rodzaju współpracy, jak również buduje "kredyt zaufania" (spójrzcie jacy jesteśmy wspaniali - współpracujemy z WWF) 24, jeśli chodzi o korzyści dla NGO - biznes jest oczywiście źródłem finansowania działań. Przede wszystkim jednak partnerstwo z biznesem daje szansę organizacjom na generowanie zmian sposobów działania poszczególnych firm, a w dalszej perspektywie całej gospodarki. Prawdziwe, pogłębione partnerstwo zakłada wzajemny wkład partnerów - ich wiedzę, doświadczenie, zasoby, jak również dzielenie się ryzykiem. Takie partnerstwo powinno pomóc firmie osiągnąć cel nie do osiągnięcia dla niej bez współpracy z organizacją pozarządową, a NGO pozwala na zmianę sposobów działania biznesu, a nie tylko na sfinansowanie danego projektu 25. Kapitał społeczny jest warunkiem koniecznym w procesie transferu i wykorzystania wiedzy potrzebnej do tworzenia efektywnych partnerstw. Jest niezbędny w procesie uczenia się i budowania długoterminowych efektów w partnerstwach strategicznych, ponieważ decyduje o tym, na ile synergia pomiędzy partnerami będzie efektywna 26. Kim Boue i Kristine Kjaer podają w swojej pracy następujące kryteria trwałości partnerstwa 27 : Firma musi naprawdę zmienić swój sposób działania, jak również powinna być przygotowana na wprowadzanie konkretnych zmian w swoim segmencie gospodarki i jeszcze szerzej w środowisku biznesowym. NGO musi być gotowa na wyjaśnianie swoim własnym zarządom zasad odpowiedzialności i musi to zrobić niezależnie od biznesu. Każdy z partnerów musi być świadomy swoich profitów i profitów partnera, obopólne korzyści 23 Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa 2010, s.159; 24 Business/NGO Partnerships --What s the Payback?, R. Cowe, 2004, s Tamże 26 Creating Value through Strategic Partnership between Business and NGOs, s Kim Boue I Kristine Kjaer Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, praca magisterska obroniona w International Business and Politics Copenhagen Business School, 2010 r.

9 muszą być przejrzyste. Partnerzy muszą mieć jasno określone zasady współpracy. Poszczególne osoby zaangażowane w partnerstwo muszą sobie ufać. Ciężko jest sprostać tym wymaganiom, dlatego niewiele jest prawdziwych partnerstw strategicznych pomiędzy sektorem prywatnym a społecznym. Efektywne partnerstwa, spełniające powyższe warunki, pozwalają firmom na coś więcej niż tylko budowanie swojego wizerunku, jako "dobrego obywatela", uczą również przeciwdziałać i redukować ryzyko, tworzyć nowe możliwości rynkowe, stymulować innowacje. Między sektorami współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Czy tylko partnerstwa? W Polsce 62% organizacji pozarządowych kontaktuje się z biznesem. 30% źródeł finansowania NGO w Polsce stanowią instytucje i przedsiębiorstwa. 34% organizacji uzyskało od biznesu wsparcie finansowe; 23% rzeczowe, 14% uzyskuje nieodpłatne usługi, 10% realizuje projekty wspólnie z biznesem, 9% uzyskuje usługi po obniżonej cenie 28. Biznes współpracuje z różnego rodzaju organizacjami non-profit w wieloraki sposób. Mogą to być jednorazowe akcje humanitarne, czy wspólne działania - na przykład w odpowiedzi na katastrofy naturalne takie jak np. powódź w Polsce z 1997 roku, trzęsienia ziemi czy tsunami. Częste są również umowy czasowe dotyczące finansowania konkretnych działań na polu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, przeciwdziałania biedzie, niedożywieniu, ochronie środowiska i tak dalej. Coraz częściej powstają partnerstwa strategiczne między firmą, a konkretną organizacją pozarządową, która jest odpowiedzialna za prowadzenie działań społecznych, znaczących z punktu widzenia firmy. Jedną z najbardziej zaawansowanych strategii włączenia biznesu w działania non-profit jest powołanie przez firmę własnej fundacji w Polsce niestety jeszcze nie zawsze powołanie fundacji wiąże się z jej finansowaniem przez firmę fundującą 29. Każda forma współpracy ma swoje wady i zalety. Jednak podstawą wszystkich rozwiązań powinno być pytanie: po co to robimy? Jaki jest cel wchodzenia biznesu w sferę non-profit, czy nie liczymy na żaden profit? Profesor V. Kasturi Randan z Harvard Business School określa dwa cele społecznie odpowiedzialnych strategii biznesu: Wprowadzenie pozytywnej zmiany społecznej, Wzmocnienie marki firmy, jej reputacji, zaangażowania pracowników, podniesienie wyników finansowych firmy. Jakkolwiek, jak twierdzi prof. Randan, te cele nie muszą być integralną częścią głównej strategii biznesowej firmy. 28 Dane za Polskie Organizacje Pozarządowe. Badania Aktywności Obywatelskiej, Klon/Jawor Wywiad z Agatą Tomaszewską, koordynatorką projektów w Forum Darczyńców, jedną z autorek badania fundacji korporacyjnych w Polsce w 2012 r.

10 Bez względu na rodzaj współpracy, obie strony powinny wiedzieć jakie są oczekiwania partnera i po co to robi co chce osiągnąć, w jakim czasie, co to da firmie, społeczeństwu i organizacji pozarządowej tu nasuwa się pytanie, jakie korzyści ma z tego sektor non-profit, poza oczywiście wsparciem finansowym. Jak zauważa Ewa Krupa Dyrektor Fundacji Orange w Polsce, korzyści organizacji non-profit ze współpracy z biznesem są wielorakie na kilku płaszczyznach: po pierwsze organizacja ma okazję uczestniczyć na co dzień w kulturze pracy biznesu, poznać od środka standardy pracy tego sektora: sumienność, ale i wydajność, liczenie się z czasem, szacowanie zysków i strat, działanie według z góry przyjętej strategii a nie ad hoc, planowanie działań, rozpoznawanie rynku. Pani Ewa Krupa, w rozmowie z Fundacją Duende określa kolejne umiejętności biznesu niezwykle przydatne organizacjom pozarządowym: dobrze rozplanowane i przejrzyste finanse, czytelna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, przejrzystość działań i umiejętność sprawnego przedstawiania swojej działalności umiejętność sprzedania swojego pomysłu, planowanie strategiczne partnerów dopasowywanie adresata aplikacji do profilu organizacji i proponowanego projektu, sprawne przygotowywanie i prezentacja ofert. Gdzie są ukryte pułapki? Największym problemem we współpracy biznes NGO jest to, że firmy na ogół angażują się w działania społeczne zrywami, jak zauważa prof. Rangan. Prowadzone w ten sposób programy są fragmentaryczne i nie osiągają zamierzonych efektów. Pewnego dnia firma budzi się ze świadomością, że wydała 50 mln dolarów i nie widać żadnych z tego tytułu rezultatów dla firmy 30. Poza tym każda współpraca, jak twierdzi Tomaszewska, musi opierać się na wypracowanej strategii, odpowiadać na pytanie po co to robimy, z kim, i jakich oczekujemy rezultatów. Jako przykład prof. Rangan podaje Coca-colę, która wydaje rocznie 88 mln dolarów na dotacje dla organizacji humanitarnych, zajmujących się ochroną środowiska czy edukacją. Microsoft wydaje 300 mln dolarów rocznie na oprogramowanie dla organizacji pozarządowych na całym świecie. Te korporacje nie mogą przeznaczać tak dużych środków bez zintegrowanego, logicznego planu korzyści z tych działań dla firmy, nawet jeśli te korzyści nie przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe 31. Rozwiązania prawne - porównanie systemów Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski Jak wynika z przedstawionych dotąd danych biznes i NGO mogą wydatnie współpracować dla dobra obu stron. Wartością dodaną tego typu współpracy jest powstawanie partnerstw strategicznych, które jeśli są odpowiednio prowadzone, budują pomostowy kapitał społeczny. Przyczyniają się tym samym do wzrostu poziomu społecznego zadowolenia, jak i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa. Pytanie, czy rządy wybranych w opracowaniu państw jakkolwiek wspierają i czy powinny wspierać współpracę między sektorami biznesu i organizacji pozarządowych. Według Agaty Tomaszewskiej z Forum Darczyńców nie ma takiej potrzeby na poziomie legislacyjnym, ponieważ NGO i firmy to prywatne organizacje i mają prawo współpracować na własnych, nie 30 Working Knowleage HBS, 31 Tamże

11 regulowanych przez państwo zasadach. Podobnie sądzi Pan Marek Borowski Prezes Banku Żywności w Olsztynie. Pani Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Biura Fundacji PZU uważa, że lepiej nie przeszkadzać firmy i organizacje najlepiej same poradzą sobie z określeniem najbardziej efektywnych zasad współpracy. Jeśli chodzi o inne rozwiązania stosowane w Polsce, np. zachęty podatkowe, to rozmówcy są zgodni co do niepowodzenia, czy też nie sprostania założeniom instytucji 1%, która wg Pana Marka Borowskiego wręcz zepsuła system donacji na rzecz organizacji pozarządowych. Kampania promująca 1% odpisu od podatku (nie będącego wszak kosztem obywatela, tylko państwa, które wtedy samo nie może wydać tych pieniędzy), w pewien sposób zasłoniła możliwość przekazania 6% darowizny na organizacje pozarządowe, które to pieniądze można odpisać od podstawy do opodatkowania. Pani Agata Tomaszewska ocenia polskie ulgi podatkowe dla biznesu (10% odpisu od podstawy do opodatkowania w przypadku darowizny finansowej), jako względnie nienajgorsze rozwiązanie, choć oczywiście w porównaniu np. z ulgami francuskimi, nie jest to duża zachęta dla przedsiębiorców. Jednak, z uwagi na kryzys, raczej progi te nie ulegną zmianie. Pytanie, czy ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie w propagowaniu współpracy biznes organizacje pozarządowe, czy istnieją inne ważne powody, dla których w opisywanych w tym opracowaniu krajach, III sektor jest tak rozwinięty. Przykłady rozwiązań prawnych w wybranych krajach są następujące: Wielka Brytania Pierwsza ustawa, która określa czym jest pojęcie charity i możliwości finansowania takie działalności to: Charitable Uses Act z 1601r. podpisany przez Elżbietę I. Ustawa o organizacjach charytatywnych z roku 1960, 1993 i ostatnia: Charity Act z 2006r., która właściwie nie zmienia pojęcia charity, ale punktuje co jest działalnością charytatywną: a) zapobieganie biedzie lub łagodzenie jej skutków; b) rozwój szkolnictwa; c) szerzenie religii; d) rozwój opieki zdrowotnej i ratowania życia; e) rozwój działalności obywatelskiej lub społeczności lokalnej; f) rozwój sztuki, kultury, dziedzictwa lub nauki; g) rozwój sportu amatorskiego; h) rozwój praw człowieka, rozwiązywanie konfliktów lub pojednanie, albo promowanie harmonii lub równości oraz różnorodności religijnej i rasowej; i) rozwój ochrony środowiska naturalnego oraz poprawa jego stanu;

12 j) pomoc osobom znajdującym się w potrzebie, ze względu na młody lub podeszły wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność, trudności finansowe lub inne przypadłości; k) poprawa warunków życia zwierząt; l) promowanie skuteczności sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa, czy też skuteczności działań policji, straży pożarnej oraz ratownictwa lub pogotowia ratunkowego; m) inne cele uznawane obecnie za cele charytatywne oraz wszelkie nowe cele, podobne do innych celów charytatywnych. Akty prawne określające ulgi podatkowe: - Corporation Act z 2010r. - Income Tax Act 2007 (payroll giving, gift aid) - Inheritance Tax Act 1984r. - Value Add Tax (VAT) z 1994r. Propozycja Georga Osborna - Tax cap (wprowadzenie limitu odpisu od podatków, którego można dokonać przekazując darowiznę na działalność charytatywną) - jak dotąd nie została dopuszczona do zatwierdzenia przez lobbing III sektora (ponad połowa dochodów III sektora pochodzi z odpisów i datków prywatnych). Instytucje: W 2010 zostało powołano Ministerstwo ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, które wspiera rozwój III sektora w Wielkiej Brytanii, prowadzi również Community Life Servis agendę rządową zajmującą się zbieraniem i publikowaniem danych dotyczących aktywności społecznej mieszkańców Anglii rozumianej jako społeczne zaangażowanie, wolontariat, dzielenie się swoimi zasobami 32. W 1853 roku została powołana Komisja Charytatywna działająca na terenie Anglii i Walii (jej szkocki odpowiednik to Biuro Szkockiego Regulatora Działalności Charytatywnej). Jest to instytucja rejestrująca i regulująca działalność organizacji charytatywnych, zasady jej funkcjonowania są określone w Ustawie o Organizacjach Charytatywnych. Jest to poza ministerialny departament rządowy, finansowany bezpośrednio przez Skarb Państwa i odpowiadający bezpośrednio przed Parlamentem. Komisja stoi na straży przejrzystości działań III sektora, prowadzi serwis internetowy, gdzie najczęściej odwiedzaną częścią jest rejestr organizacji charytatywnych 33. Serwis jest niezmiernie istotny dla firm i donorów, którzy chcąc skorzystać z odpisów podatkowych, bądź ulg w podatku VAT, muszą udowodnić, że obdarowana przez nich organizacja istotnie jest organizacją charytatywną 34. Serwis prowadzony przez Hobson: s.8 34 Za

13 Komisję zawiera również istotne informacje finansowe, na przykład, ile dana organizacja wydała na działalność charytatywną, a ile na utrzymanie samej siebie. Są one łatwo dostępne dla opinii publicznej, co umożliwia jej porównywanie organizacji i zadawanie pytań na temat tego, jak są one zarządzane. Organizacje mogą aktualizować informacje o sobie oraz składać sprawozdania oraz raporty finansowe przez całą dobę, 365 dni w roku 35. Programy prowadzone przez rząd w celu aktywizacji społecznej mieszkańców: 1. National Citizen Service - program dla młodych ludzi, w 2011 roku wzięło w nim udział 8 tys. osób, a w 2012 już 26 tys. osób, które przepracowały społecznie 700,000 godzin. 2. The Olympic Legacy Volunteering Programme (300,000 uczestników) 3. The Social Action Fund - rządowy program wsparcia 40 organizacji charytatywnych w angażowaniu wolontariuszy, z budżetem powyżej 20 milionów funtów jak dotąd pozyskano 100 tys. wolontariuszy, do jesieni 2013 planuje się zaangażowanie 500 tys. wolontariuszy. 4. Rząd przeznaczył w 2012 dodatkowe 40 milionów funtów na wsparcie najlepszych inicjatyw społecznych, które są odpowiedzią na najbardziej palące problemy społeczne. Dzięki jednej z nich udało się pozyskać milion wolontariuszy pracujących na rzecz integracji ludzi i społeczności lokalnych wokół problemu demencji. 36 W Wielkiej Brytanii nie ma zbyt wielu rozwiązań prawnych dotyczących współpracy biznesu z organizacjami charytatywnymi. Jest to kwestia pewnej, kształtowanej na przestrzeni wielu wieków, kultury biznesowej i jednocześnie kultury finansowania działalności charity. Jak podsumowuje Pani Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców U nich [w Wielkiej Brytanii] to chyba bardziej wynika z mentalności, że oni się angażują, bo nie wypada się nie angażować. Wspieranie działań charytatywnych wynika również z mentalności protestanckiej: że przeznacza się [środki] na cele społeczne, że się nie obrasta w luksusy, tylko się funduje coś. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii jest bardzo rozpowszechnione wykorzystanie ulg podatkowych związanych z przekazywaniem środków organizacjom społecznym przez osoby prywatne. 54% finansowania III sektora w Anglii pochodzi od osób prywatnych. 37 Szwecja Skandynawia podchodzi do kwestii stymulowania współpracy między biznesem a III sektorem zupełnie inaczej i nie wspiera jej za pomocą ulg podatkowych. Nie ma jak dotąd żadnych ulg podatkowych dla firm, czy osób prywatnych (individual/corporate donors) wspierających III sektor, ale nie ma też ulg od podatku od wzbogacenia z tytułu wspierania działalności charytatywnej, jakkolwiek 11 listopada 2008 rząd Szwecji powołał komitet ekspertów, który ma zbadać, na ile ulgi podatkowe mogą stymulować NGOs. Szwedzi wychodzą z założenia, że nie należy komplikować systemu podatkowego, gdzie trzeba by opisywać za każdym razem, które donacje się kwalifikują, a które nie, poza tym indywidualni płatnicy podatków nie powinni decydować o tym, na co są wydawane pieniądze państwa (jego dochody 35 Hobson: s.8 36 https://www.gov.uk/government/news/new-official-statistics-show-resurgence-in-volunteering-as-millions-moregive-their-time-to-help-others, dane z lutego Dane za: Prezentacja dla Forum Darczyńców, Beryl Hobson, szefowa wydziału Dużych Darowizn Komicji Charytatywnej dla Anglii i Walii, grudzień 2008r.

14 podatkowe) 38. Komitet sugerował, że wzmocnienie III sektora nie powinno się odbywać za pomocą prawa podatkowego 39. Skoro kraje, gdzie III sektor jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce, a jednocześnie rozwiązania prawne wspierające współpracę z sektorem prywatnym tak zróżnicowane, to czy jest coś co stanowi o jakości sektora społecznego i jego współpracy z biznesem, co można przenieść na polski grunt? Wielka Brytania Jak podaje Guardian Sustainable Business Blog konsultanci C&E stwierdzili, ze strategiczne partnerstwa między sektorami prywatnym i społecznym staną się jeszcze ważniejsze w ciągu najbliższych 3 lat. 90% respondentów ma zamiar inwestować w takie partnerstwa, mimo ich ekonomicznej niepewności 40. Przykładem takiego spełnionego partnerstwa strategicznego jest współpraca Marks & Spencer i Oxfam (organizacji charytatywnej zbierającej fundusze ze sprzedaży przekazanych jej ubrań, dodatków itd.). Wspólny projekt dotyczy recyklingu niesprzedanych przez M&S ubrań od 2009 r. M&S przekazał Oxfam 5 mln ton ubrań, z czego Oxfam uzyskał 3 miliony funtów na prowadzoną przez siebie działalność charytatywną. W takim partnerstwie receptą na powodzenie, jak opisuje The Guardian, jest długoterminowość współpracy, postawienie na jakość, otwartość i zaufanie we wzajemnych relacjach, otwartość na nieoczekiwane sytuacje wywoływane różnicami w kulturze działania organizacji pozarządowych i biznesu. Takie partnerstwa umożliwiają prowadzenie kampanii dotyczących nowych wyzwań, świeżych pomysłów, pozwalają na pełniejszy oddźwięk w społeczeństwie. Norwegia Tu również biznes i NGOs wydają się być coraz bardziej zainteresowane budowaniem partnerstw strategicznych. Do tej pory firmy i organizacje społeczne wchodziły w proste, często jednostronne relacje, polegające na prostym finansowaniu działalności filantropijnej. W tej chwili budują wspólnie, znacznie bardziej angażujące obie strony partnerstwa 41. Partnerstwo Siemens- Bellona 42 Partnerstwo strategiczne Bellona- Siemens 43 zostało zawiązane w 2007 roku, kiedy to podpisano 38 Charity Crossing Borders: The Fundamental Freedoms' Influence on Charity and Donor Taxation in Europe. Front Cover. Sabine Heidenbauer, s 53 przyp. 239, Tamże Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, 2010 r., s Bellona jest powstałą w 1986 fundacją mającą na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska, implementację ekologicznego podejścia w ochronie natury, rozwoju i ochronie zdrowia. Posiada swoje agendy w Brukseli, ST. Petersburgu, Murmańsku i Waszyngtonie. 43 Wszelkie dane dotyczące partnerstwa Bellony z Siemensem pochodzą z pracy magisterskiej Kim Boue I Kristine Kjaer Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, obronionej w International Business and Politics Copenhagen Business School, 2010 r.

15 porozumienie o współpracy, przez przewodniczących firmy i organizacji, do czego nakłonił ich pokaz filmu dokumentalnego Alego Georg'a "Niewygodna Prawda". Obie organizacje opracowały wspólny raport dotyczący zużycia energii. Raport zawierał bardzo szczegółowe wyliczenia optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu istniejących technologii, różnych gałęzi przemysłu, form przesyłania energii, hydroelektrowni itd. Z raportu wynikało, że w ramach istniejącej infrastruktury można zaoszczędzić ekwiwalent energii wykorzystywanej przez milion gospodarstw domowych, co stanowi 20% zużycia energii w Norwegii. Partnerzy opracowali kilka prostych kroków potrzebnych do zmniejszenia strat energetycznych. W 2009r. partnerzy weszli we współpracę z magistratem w Trondheim i w ten sposób powstało pierwsze "sprytne miasto", któremu udało się, dzięki wspólnej pracy Bellony i Siemensa, "zaoszczędzić" 22% zużywanej dotąd energii. Wytyczne opracowane przez partnerstwo zostały również wykorzystane w Ljubjianie, Jekaterynburgu, Gothenburgu (Szwecja) i innych miastach. Bellona i Siemens podpisali w 2010 r. kolejną, 3-letnią umowę partnerską. (s.44) Partnerstwo zostało założone z myślą o wykorzystaniu technologii do walki z kryzysem klimatycznym. Obie organizacje partnerskie skupiają się w swoich misjach na tym celu. Jak powiedział prezes Bellony Frederic Hauge, dzięki technologii nie da się rozwiązać wszystkich problemów, ale bez niej nie rozwiążemy żadnego. (s. 71) Siemens wyszedł z założenia, iż skupi się na poszukiwaniu nowych technologii umożliwiających odpowiedź na globalne wyzwania. Chciał wykorzystać szanse na rozwijającym się rynku zrównoważonych technologii i produktów. Skupienie się na możliwościach oszczędzania i energii odnawialnej otworzyło przed firmą nowe rynki zbytu i pozwoliło zbudować markę. Dzięki współpracy z Belloną, Siemens podniósł kredyt zaufania do swoich produktów i misji, a jednocześnie mógł rozwiązać konkretny problem społeczny. Siemens w tym partnerstwie upatruje zabezpieczenia przyszłych możliwości biznesowych poprzez ukierunkowanie swojej działalności na wyzwania globalne. Dzięki partnerstwu z Belloną Siemens uzyskał dostęp do wiedzy i pracowników wyspecjalizowanych w tych zagadnieniach, Bellona wniosła do tego związku kanały komunikacji z różnymi aktorami społecznymi, którymi nie dysponuje Siemens. Dzięki Bellonie firma ma możliwość dotrzeć do różnych segmentów społeczeństwa (od mediów, poprzez rząd i samorządy i przemysł) z przekazem, że technologia jest jednym z narzędzi do rozwiązywania problemów, dzięki temu może wykazać jakie możliwości mają nowe technologie (s. 54) Dla Bellony współpraca z biznesem jest kluczowa. Biznes, firmy i ich działalność są na ogół przyczyną problemów, jednocześnie to właśnie firmy są w stanie przeciwdziałać tym problemom, tylko biznes może tworzyć rozwiązania na przyszłość. Politycy "dostarczają" narzędzi do rozwiązywania problemów (jak np. prawo, czy metodologia), ale to biznes wprowadza je w czyn, to firmy produkują to, czego nam potrzeba (s.56) Dla organizacji element finansowania działań w partnerstwie nie jest kluczowy. Bellona jest pierwszym norweskim NGO tak ściśle współpracującym z biznesem, za co była na początku tej współpracy ostro krytykowana (s 58). Bellona stoi na stanowisku, że nawet jeśli firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale jej działania nie przynoszą takich zysków jakie osiąga konkurencja, to zarząd takiej firmy dostaje wymówienie. Żeby temu przeciwdziałać należy profilować

16 rozwiązania wykorzystywane przez firmę. W tym celu Bellona prowadzi w Norwegii Kampanię 3. kroków : - umocowanie tych rozwiązań w prawie ponieważ zmusza wszystkich graczy do gry na tych samych zasadach - wspomagania dobrych rozwiązań poprzez ulgi podatkowe - kreacja zapotrzebowania na takie rozwiązania na rynku. W Norwegii takie zapotrzebowanie kreuje system certyfikatów międzynarodowych Forest Stewardship Counsil i Marine Stewardship Cousil. Bellona oraz m.in. WWF Norway, prowadziły kampanię o wprowadzenie certyfikacji organizacji tworzących, które chciały wejść do norweskiej FSC oraz współpracujących z nimi zagranicznych NGOs i biznesu. Dzięki temu powstała pula produktów, które posiadają certyfikat dający klientowi pewność, że proces produkcji nie naruszył zasobów środowiska i społeczności lokalnych. Szwecja Szwecja jest dynamicznie rozwijającą się gospodarką (w 2010 PKB wzrósł o 7,3%). 90% produkcji przemysłowej przypada na firmy prywatne. Sektor usług stanowi 70%. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Szwecji sięga połowy XVIII w., gdzie zarządcy drobnych "manufaktur" byli odpowiedzialni za los pracowników, a jednocześnie dbali o rozwój usług dla społeczności lojalnej, co aktualnie jest częścią składową szwedzkiego państwa dobrobytu 44. Rolnicza Szwecja przechodziła szybkie uprzemysłowienie, rosły również oczekiwania wobec firm, które mały przede wszystkim generować zyski i płacić podatki, dzięki którym pastwo mogło otoczyć pełną opieką socjalną obywateli. Tak powstał tzw. "model szwedzki", w którym nie było zbyt wiele miejsca na społeczną odpowiedzialność biznesu. W latach 80 ubiegłego wieku model szwedzki w znacznej mierze uległ dekonstrukcji na skutek wielu procesów m.in. "internacjonalizacji szwedzkiego przemysłu oraz ekspansji globalnych rynków finansowych". Coraz częściej opinia publiczna i inwestorzy oczekiwali od firm społecznego zaangażowania, początkowo w obszarze ekologii i ochrony środowiska, z biegiem czasu w kolejnych sferach życia społecznego 45. Aktualnie 100 szwedzkich firm w 2010 r. podpisało inicjatywę ONZ Global Compact, 83 firmy opracowują swoje raporty zgodnie z wytycznymi Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), spółki publiczne mają obowiązek składania raportów zgodnie z GRI od 2009 roku. Już od dekady inwestorzy, analitycy spółek akcyjnych sprawdzają ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i działalności społecznej, a same przedsiębiorstwa traktują społeczną działalność jako źródło przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie jest im łatwiej pozyskać wykwalifikowanych pracowników Polskie i Szwedzkie Ministerstwo Skarbu Państwa wobec Wyzwań CSR (Corporate Social Responsibility), Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s 17). 45 Tamże 46 Tamże

17 Polska Polska nie jest krajem pozbawionym historii etycznego biznesu. Niektóre firmy z tradycjami, zwłaszcza rodzinne, których korzenie sięgają niekiedy nawet okresu międzywojnia (lata ) 47. Niestety w Polsce biznes nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem. Po części wynika to z polskich doświadczeń z czasów transformacji politycznej i gospodarczej. Przedsiębiorczość często wciąż kojarzona jest z czymś nieuczciwym, na granicy prawa, z pokutującym przeświadczeniem, że ten kto jest bogatym przedsiębiorcą nie był w stanie dorobić się uczciwie. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały, że zaufanie społeczne do przedsiębiorstw przez wiele lat pozostawało na bardzo niskim poziomie. Dopiero teraz, kiedy rozwój gospodarczy do pewnego stopnia zniwelował wcześniejsze nierówności, rola biznesu zaczyna być postrzegana pozytywnie, a przedsiębiorca kojarzony jest z takimi atrybutami jak pracowitość i rzetelność 48. Niestety negatywny wizerunek biznesu przekłada się często na organizacje pozarządowe wchodzące w ścisłe partnerstwa z firmami, jak również na fundacje korporacyjne 49. Jednak Polska staje się także prekursorem pewnych dobrych praktyk w tej dziedzinie, swoim regionie. W 2000 roku powstało stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) największa organizacja pozarządowa zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Obecnie FOB współpracuje z 36 Partnerami Strategicznymi polskimi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami, uznawanymi za liderów CSR w Polsce. Stowarzyszenie organizuje konferencje, spotkania z ekspertami, debaty, przygotowuje badania i publikacje na temat odpowiedzialnego biznesu 50. Istotne było też powołanie w 2009 r. indeksu giełdowego opartego o spółki zidentyfikowane jako społecznie odpowiedzialne RESPECT Index. Indeks tworzą przedsiębiorstwa spełniające określone wymogi dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i informacyjnego, standardów ekologicznych, społecznych i pracowniczych (s. 23). Jak zauważają autorzy opracowania Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR istotnym mankamentem, jeśli chodzi o rozwój biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, jest brak silnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji o charakterze strażniczym (watch dog), które mogłyby w sposób kompetentny i krytyczny monitorować działania polskich przedsiębiorstw i uzupełnić tym samym krajobraz instytucji tworzących warunki rozwoju odpowiedzialnej przedsiębiorczości Tamże 48 Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s Bliskie związki z firmami założycielskimi czasami utrudniają relacje z partnerami i mogą negatywnie wpływać na wizerunek fundacji za: Fundacje Korporacyjne w Polsce, Forum Darczyńców, Warszawa 2012, s Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s 23

18 Jednak ogólna tendencja w Polsce nie jest optymistyczna. W ostatnich latach spada znaczenie filantropii: darowizny od osób indywidualnych (wliczając w to zbiórki publiczne) uzyskało w 2011 roku 29% organizacji, zaś środki od przedsiębiorstw i instytucji 30%. Łącznie pieniądze z tych źródeł stanowią około jednej dziesiątej budżetu całego sektora (11%) 52. Również patrząc na dane dotyczące finansowania III sektora, współpraca z biznesem jest prawie nie zauważalna (7% środków pozyskanych przez polskie NGOs pochodzi od przedsiębiorstw i instytucji). Natomiast duże jest uzależnienie finansowe organizacji pozarządowych od rządu właśnie - 49 budżetu III sektora to środki przekazane przez samorząd (19%), rząd (18%) i Unię Europejską (12%) 53. Jak widać na przykładzie danych z początku opracowania, dotyczących wpływu III sektora na społeczeństwo, Polska nie może konkurować z krajami o dużym kapitale społecznym takimi jak Wielka Brytania, czy Szwecja. Jest to oczywiste, pytanie tylko, czy możemy skorzystać z doświadczeń organizacji pozarządowych tych krajów w planowaniu rozwoju III sektora w Polsce i implementacji współpracy NGOs z biznesem. Może wydawać się, zgodnie z omawianymi wyżej przykładami, że lekiem na całe zło są międzysektorowe partnerstwa strategiczne, ale jak mówi Pani Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców, wiele organizacji w Polsce nie jest gotowa na taką współpracę i nie ma jeszcze takich potrzeb, to samo dotyczy organizacji pozarządowych. Poza tym pozycja III sektora w omawianych krajach zależy od wielu czynników, przede wszystkim od uwarunkowań historycznych i kulturowych, od poziomu i charakteru systemu demokratycznego w tych krajach. Powstające tam partnerstwa są dojrzałe i budują kapitał społeczny, jak również osiągają zamierzone rezultaty społeczne, ale nie stanowią one o charakterze całego sektora 54. Jednak III sektor w Polsce nie może zmienić swoich historycznych czy kulturowych uwarunkowań i nie ma potrzeby uskarżać się na taką a nie inną pozycję organizacji pozarządowych w Polsce. Trzeba natomiast przemyśleć, jakie rozwiązania dla tego sektora będą najefektywniejsze. Takie, które nie tylko zwiększą możliwości finansowania działań społecznych, ale będą wpływać pozytywnie na rozwój całego polskiego społeczeństwa, budując otwarty, pomostowy kapitał społeczny, podnosząc jednocześnie poziom zaufania społecznego tak do sektora społecznego jak i prywatnego i tu być może największą rolę do spełnienia mają dobrze przemyślane i prowadzone partnerstwa strategiczne między biznesem a organizacjami pozarządowymi. Fundacja Duende serdecznie dziękuje: Pani Agnieszce Kazimierskiej i Pani Izabeli Rakuć-Kochaniak Dyrektor Fundacji PZU, Pani Ewie Krupie - Dyrektor Fundacji Orange, Pani Agacie Tomaszewskiej koordynatorce programowej Forum Darczyńców oraz Panu Markowi Borowskiemu Prezesowi Banku Żywności w Olsztynie za wielką pomoc, życzliwość i cierpliwość w udzielaniu informacji na potrzeby tego opracowania Dane za: Polskie Organizacje Pozarządowe 2012, Badnia Aktywności Społecznej, Klon/jawor, Warszawa Autorzy pracy magisterskiej jednej ze szwedzkich uczelni rozesłali zapytania dotyczące partnerstw między sektorami do 203 największych firm w Szwecji. Odpowiedziało jedynie 69, z czego tylko 26 przyznało się do współpracy z organizacją pozarządową. Autorzy pracy na podstawie różnego rodzaju kontaktów z firmami ustalili, że jedynie ok. 9% szwedzkich firm ma swojego strategicznego partnera NGO. Jednakże to samo badanie wykazało, że 40% firm w Szwecji prowadzi działania CSR (M. Frithiof, A. Mossberg, NGO- Business Partnerships. A Strategic Way of Performing Corporate Social Responsibility?, Stockholm School of Economics, 2006).

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

własne doświadczenie, a także opierając

własne doświadczenie, a także opierając 03 06 10 16 30 44 49 52 54 się na badaniach ilościowych i jakościowych, obie organizacje przygotowały publikację, która dostarcza kompleksową wiedzę nie tylko o fundraisingu, reklamie społecznej i marketingu

Bardziej szczegółowo

Sektor prywatny w międzynarodowej debacie o współpracy rozwojowej. Inwestycje zagraniczne a sektor prywatny we współpracy rozwojowej

Sektor prywatny w międzynarodowej debacie o współpracy rozwojowej. Inwestycje zagraniczne a sektor prywatny we współpracy rozwojowej Wybrane formy zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową inspiracje dla Polski Kacper Kosowicz 1 Od kilku lat sektor prywatny staje się coraz ważniejszym uczestnikiem międzynarodowej współpracy

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ www.kompendiumcsr.pl Nr 13 / Grudzień 2014 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 13 EDYCJA CZTERY ROLE MENEDŻERA DLA PEŁNI LIDERSTWA Maciej

Bardziej szczegółowo

Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim

Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim Paweł Świeboda, Prezes, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Paweł Zerka, Analityk, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 // 2014. 10

Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 // 2014. 10 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. numer 01 // 2014. 10 Janusz Lewandowski Ćwierć wieku rozwoju polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8

SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 1 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 2 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8 3 WYNIKI FINANSOWE / 14 ZARZĄDZANIE I ŁAD ORGANIZACYJNY / 12

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo