Regulamin akcji konkursowej Konkurs Zwrot Gotówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji konkursowej Konkurs Zwrot Gotówki"

Transkrypt

1 Regulamin akcji konkursowej Konkurs Zwrot Gotówki 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja konkursowa pod nazwą Konkurs Zwrot Gotówki (dalej: Konkurs ). Organizatorem Konkursu jest Forte nowoczesne protezowanie sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Zielonej Górze,: ul. Mechaników 104, Zielona Góra. 2. Celem konkursu jest promowanie świadomych wyborów konsumenckich wśród Klientów firmy Forte. 3. Do udziału w konkursie uprawnia nabycie aparatu słuchowego lub audiochipa wymienionego w 2, w okresie od 16 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 r. (dalej: Okres Konkursu ). 4. W ramach Konkursu Organizator wypłaca premie pieniężne za wypełnienie ankiety i testu dotyczącego produktów marki Interton i Unitron, na zasadach określonych w Regulaminie. Liczba premii pieniężnych, przewidzianych w Konkursie, jest ograniczona zgodnie z postanowieniem 5 ust. 3 Regulaminu. 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Produkty Konkursowe 1. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie nabywcy produktów zakupionych we wskazanych w 3 pkt. 6 salonach audiologii Forte, wyłącznie fabrycznie nowych, zakupionych w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. 2. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie Produktu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, poza siecią salonów firmy Forte lub nabytych przez Internet. Konkursem nie są objęci nabywcy Produktów pochodzących ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej). 3. Uczestnik konkursu może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Konkursu Premie Pieniężne za maksymalnie 2 sztuki każdego Produktu. Zgłoszenie więcej niż 2 sztuk każdego Produktu nie uprawnia do otrzymania więcej niż dwóch Premii Pieniężnych za dany produkt. 4. Uczestnikiem konkursu nie może być nabywca Produktu, na który udzielono rabatu lub zniżki przewyższającej Premię Konkursową. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami. 3. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ) może być: 1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Konkursu nabyła Produkt Konkursowy, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków: Strona 1

2 2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Konkursowego (Produktów Konkursowych), nabytego (nabytych) w Okresie Konkursu, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: Dowód Zakupu ), 2.2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 2.3.dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Odpowie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym na zadane pytania. 3. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Konkursie uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi. 5. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. 6. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie Klienci salonu Forte w Lubsku (woj. Lubuskie). 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną w pełni ankietą, udostępniony online w serwisie internetowym Konkursu, pod adresem (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ). 2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga: 2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym zwłaszcza imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu , numeru rachunku bankowego); 2.2. wskazania rodzaju Produktu Konkursowego (Produktów Konkursowych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Konkursu oraz wskazanie miejsca punktu sprzedaży, w którym nabyto Produkt Konkursowy (Produkty Konkursowe); 2.3. podania numeru Dowodu Zakupu Produktu Konkursowego (Produktów Konkursowych) 3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Konkursowego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu. 4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Konkursowych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu. Strona 2

3 Oznacza to, że Produkty Konkursowe nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu. 5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 16 lutego 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. do północy, z zastrzeżeniem ust Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania puli premii pieniężnych w Konkursie. Informacja o wyczerpaniu puli premii pieniężnych w Konkursie zostanie umieszczona w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem 7. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie. 8. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne nie uprawniają do otrzymania premii pieniężnej. 9. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 10. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Konkursie, jest Forte nowoczesne protezowanie sp. z o.o. sp. kom. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym wypłaty premii pieniężnej, wystawienia formularza PIT-8C informującego o wysokości uzyskanego przychodu w związku z otrzymaniem premii pieniężnych w Konkursu (jeśli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika będącego osobą fizyczną, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. 11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Premii Pieniężnej. 12. Firma Forte nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Premii Pieniężnej na osobę trzecią. 14. Konkurs nie stanowi zachęty do zakupu produktów refundowanych ze środków publicznych. 5. Premia Pieniężna 1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, Organizator przyznaje premię w postaci kwoty pieniężnej (dalej: Premia Pieniężna ). Strona 3

4 2. Wysokość Premii Pieniężnej wynosi do 300 zł (trzysta złotych) ale nie więcej niż wysokość dopłaty klienta do zakupu aparatów słuchowych. 3. Premie Pieniężne przyznawane są do wyczerpania puli premii, wedle pierwszeństwa kolejności zgłoszeń Uczestników. 4. Premie Pieniężne za jednorazowe nabycie więcej niż jednego Produktu Konkursowego podlegają sumowaniu, tylko pod warunkiem zakupu za pełną kwotę jednostkową, czyli bez zniżki na poczet DuoLink. 5. Jeden Uczestnik może otrzymać Premie Pieniężne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem 2 ust Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Premii Pieniężnej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. 7. Premie Pieniężne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 7, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia. 8. Premie Pieniężne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 9. Firma Forte informuje, że wypłacane Premie Pieniężne stanowią dla Uczestników przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązek odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego obciąża w całości Uczestnika. W przypadku Uczestników, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, Organizator wystawia formularz informacji podatkowej PIT-8C, który zostanie wysłany do Uczestnika oraz do właściwego Urzędu Skarbowego Uczestnika, najpóźniej do dnia 28 lutego 2016 roku. 10. Premia Pieniężna nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy kupna/sprzedaży Produktu. 6. Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Firmy Forte: 2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 16 lutego 2015 r. do 15 kwietnia 2015r. 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres , jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Strona 4

5 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. Postanowienia końcowe 1. W trosce o interesy Uczestników Konkursu, w szczególności zaś konsumentów, Organizator może zwiększyć pulę Premii Pieniężnych w Konkursie, o której mowa w 5 ust. 3 Regulaminu. O zwiększeniu puli Premii Pieniężnych Organizator ogłosi w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Firmy Forte oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Strona 5

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Canon CashBack (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo