ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015"

Transkrypt

1 Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Istebna, dnia 03 lipca 2015 r. Na Obsluge gastronomicznq XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - w dniach 25 i 26 lipca budki + kuchnia" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) -bez jej zastosowania. Prowadzqcy postf powanie: Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Istebna 68 Informacja: Oferent moze przyst^pic tylko do jednej z dw6ch ofert (OSrodek/A/3/2015 lub Osrodek/A/4/2015) podczas imprezy XXI Festyn Istebnianski - w ramach 52. TKB. W przypadku ztozenia przez Oferentow zgloszeii tylko do jednej z ofert, Organizator ma prawo wyboru drugiego najkorzystniejszego zgioszenia do obstugi gastronomicznej drugiej oferty (za zgodq gastronoma). Osoby upowaznione do kontaktow z oferentami: W sprawach technicznych: Elzbieta Legierska-Niewiadomska tel./fax: ; Wsprawieprocedury konkursowej: Aneta Legierska tel./fax: Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie: Gastronom powinien zapewnic w ofercie minimum: - tradycyjne potrawy: placki z blachy (wielostanowiskowe), - placki ziemniaczane soute lub z gulaszem, Smietan^, - kapusta zasmazana z mi^sem, - frytki, itp. - lody, stodycze, itp. - gofry, itp. - napoje cieple: kawa, herbata, itp. - napoje alkoholowe i piwo (wyt^cznie marka Zywiec, w zwi^zku z umow^ o wspotprac^ podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej), itp. - napoje zimne, - i inne. n. Termin wykonania zamowienia: 25 i 26 lipca 2015 roku. m. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej. 1. Oferta musi zostac sporz^dzona na formularzu stanowiqcym zat^cznik 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty musz^ zostac zal^czone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V niniejszej instrukcji. 3. W przypadku, gdyby oferent, jako zal^cznik do oferty, dol^czyl kopi? dokumentu, kopia ta winna bye potwierdzona przez osob? podpisuj^c^ ofert?. 4. Formularz oferty wraz z zai^cznikami musi zostac podpisany przez upowaznionego przedstawiciela oferenta. 5. Oferent winien umiescic ofert? wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadaj^cej oznaczenia okreslone w ogloszeniu lub zawiadomieniu. IV. Warunki podmiotowe, ktore musi spetnic oferent sktadaj^cy ofertf. 1. Minimalna cena ofertowa 2 500,00 zlotych brutto + media (pr^d, wywoz nieczystosci plynnych i stalych - 50% calosci kosztow). 2. Oferent winien przedstawic szczegolowa list^ produktow. napojow i potraw. ktore b?d^ sprzedawane podczas imprezy. 3. Doswiadczenie oferenta - oferent musi przedstawic w ofercie zrealizowanie, co najmniej jednej imprezy o charakterze wartosci podobnym do niniejszego zamowienia. Niespelnienie ww. warunkow spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

2 V. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej. 1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. 2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp. 3. Oswiadczenie Wykonawcy o spehiianiu warunkow udzialu w post^powaniu w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy prawo zamowien publicznych - zal. 2, 4. Akceptacja warunkow umownych w zal^czonym wzorze umowy. 5. Referencje potwierdzaj^ce prace wymienione w ofercie. VI. Oferty cenowe nalezy sktadac: osobiscie lub przesyik^ w siedzibie Zamawiajacego (biuro Osrodka), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2015 r. do godz. 12:00. z dopiskiem XXI Festyn Istebnianski - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca - 3 budki + kuchnia". VII. Otwarcie ofert i spisanie protokotu z cenami: ofertowymi nast^pi w dniu 10 lipca 2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiajacego. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty powinna obejmowac: - wszystkie koszty zwi^ane z realizacji i odbiorem przedmiotu zamowienia. 2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamowienia odbywac si? b?dzie w PLN. IX. Kryterium oceny oferty. Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiaj^cy b?dzie si? kierowal nast?pujicymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena - 60% Doswiadczenie - 20% Lista produktow - 20% X. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj^ przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. W zaljczeniu: 1. Wzor formularza ofertowego. 1 a. Oswiadczenie dla osob fizycznych, 2. Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 3. Projekt Umowy, 4. Lista Produktow. Piecz?c i podpis zamawiajacego

3 (piecz?6 oferenta) Zal. nr 1 OFERTA W odpowiedzi na ogioszenie o konkursie ofert na: Obstugf gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" Skladamy niniejsz^ ofertf. Dane wykonawcy: Adres Kod pocztowy Tel. Fax. REGON NIP Adres Strona intemetowa Osobami do kontaktow z zamawiaj^cym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiqzan umowy s^: O^wiadczamy, ze zapoznalismy si^ z zakresem realizacji zamowienia i nie wnosimy zadnych zastrzezen. Skladamy niniejsz^ ofert? konkursow^ proponujqc cen? za Obslug gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" 1. zl brutto, slownie: zlotych brutto, Termin realizacji niniejszego zamowienia - 25 i 26 lipca 2015 roku.

4 OSWIADCZENIE OFERENTA 1. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy z nalezyt^ starannosci^ w oparciu o zlozon^ ofert?, zaproponowane powyzej wynagrodzenie, 2. Oswiadczamy, ze w przypadku wyst?powania w post?powaniu jako osoba fizyczna, skladamy razem z oferty oswiadczenie, ktore stanowi zal^cznik la, do niniejszego Formularza wraz z wypisem do dzialalnosci ewidencji gospodarczej na potwierdzenie podpisania osoby przez osoby umocowane, Uwaga: W przypadku wyst?powania podmiotow w innych formach niz okreslone w pkt. 2 oswiadczenia wynikaj^cego z zal^cznika la nie skladaj^. DOSWIADCZENIE OFERENTA Opis zrealizowanych prac o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zam6wienia wraz z podaniem nazwy zamawiajacego i terminu zrealizowanych prac. Suma kwot realizacji zamowienia nie nizsza niz zaproponowana w ofercie is i dnia Podpis osoby upowaznionej

5 zal. nr la Piecz?c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przystepujac do zaproszenia do ztozenia oferty konkursowej na Obstuge gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramacti 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" oswiadczam ze: - jako osoba fizyczna prowadz? dzialalnosc gospodarcz^, zgodnie z wpisem do dziatalnosci gospodarczej, ktora stanowi zal^cznik do niniejszego oswiadczenia oraz - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych nie podlegam wykluczeniu z post^powania. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

6 zal. nr 2 Piecz^c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przystepujac do zaproszenia do ztozenia oferty konkursowej na Obstuge gastronomicznq XXI Festynu Istebnianskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" oswiadczamy, ze - spehiiamy wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym post^powaniu dotyczqce art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz nie zachodzi wobec Nas zadna z przesianek okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

7 Gminny Osrodek Kultury Promocji, informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Istebna 68, tel./fax NIP UmOWa Osrodek/PIT/ /2015 zawarta w dniu roku w Istebnej pomlqdzy: Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP: reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - pani^ Elzbiet^ Legiersk^ - Niewiadomsk^; zwanym w dalszej cz^sci umowy Wynajmuj^cym" a, NIP: reprezentowanym przez: - wtasciciel, zwanym w dalszej cz^sci umowy Gastronomem". -^i Zamowienia dol<onano w oparciu o artyt<ul 4 pl<t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznycli (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Wynajmujacy w dniach lipca 2015 roku udost^pnia odptatnie Najemcy 3 budki sprzedazowe i nieodptatnie zaplecze kuchenne na terenie Amfiteatru Pod Skoczni^"; Istebna 990 oraz wskazuje prawa i obowi^zku, ktore spoczywaj^ na Najemcy. 2. Wynajmujacy oswiadcza, iz jest upowazniony do gospodarowania obiektem zgodnie z Zarz^dzeniem Wojta Gminy Istebna nr , z dnia 19 maja 2011r Najemca oswiadcza, ze b^dzie korzystac z obiektu na potrzeby organizacji Obslugi gastronomicznej XXI Festyn Istebnianski w ramach 52. TKB 25 i 26 lipca kuchnia + 3 budki" podczas imprezy otwartej i przejmuje na siebie wszystkie obowi^zki zwi^zane z zabezpieczeniem gastronomii i jej bezpieczehstwem. 2. Najemca b^dzie korzystac z obiektu na zasadach okreslonych w umowie. 3. Przekazanie i zdanie obiektu w celu organizacji imprezy, o ktorej mowa w 2 ust. 1 nast^pi na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu 24 lipca 2015 roku Najemca zobowiazuje SIQ do przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym do uzyskania wszystkich wymaganych zezwolen, a w szczegolnosci do: 1) przestrzegania ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczehstwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 Nr.62 poz. 504),jezeli dotyczy;

8 2) zabezpieczenia tadu i porz^dku na terenie obiektow gastrononnicznych w czasie trwania imprezy, o ktorej mowa w 2, 3) przestrzegania regulaminu porz^dkowego obiektu (zat^cznik 1), 4) przestrzegania i stosowania ogolnych zasad BHP, przepisow przeciwpozarowych 1 sanitarnych, 5) zapewnienia sprzedazy wszystkich produktow, potraw 1 napojow uj^tych przy skladaniu ofert (zal^cznik 2). 2. Najemca ponosi peln^ odpowiedzialnosc za mienie i bezpieczenstwo pracownikow, uczestnikow oraz widzow podczas trwania imprezy, a takze za prawidlowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu. 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia b^dz kradziezy urz^dzen lub wyposazenia przedmiotu najmu okreslonego w 1 Najemca ma obowl^zek zgtoszenia tego faktu wynajmuj^cemu w celu oszacowania szkod i okreslenia formy ich naprawy. Najemca ponosi peln^ odpowiedzialnosc finansow^ za szkody powstate na mieniu w okresie najmu. 4. Najemcy nie wolno oddawac przedmiotu najmu w podnajem lub do bezptatnego uzywania. 4 W zwi^zku ze wspolprac^ Wynajmuj^cego (Osrodek) z Regionalnym Osrodkiem Kultury, a CO za tym idzie Grup^ Zywiec, Najemca zobowi^zany jest do sprzedazy piwa mark! Zywiec w trakcie i miejscu odbywania Imprezy. 5 Strony ustalaj^ ze Najemca pokrywa koszty zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami licznikow oraz koszty wywozu nieczystosci ptynnych i stalych w wysokosci 50% catosci kosztow Zgodnie z Zarzqdzeniem Wojta Gminy Istebna nr z dnia 26 kwietnia 2011 roku, za korzystanie z przedmiotu najmu okreslonego w 1 ustala si^ jednorazow^ optat^ w wysokosci {stownie: zlotych brutto). 2. Zaplata nast^pi na podstawie rachunku, w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Wynajmuj^cego. 4. Za moment zaplaty uznaje si^ datq uznania rachunku Wynajmuj^cego. 5. W przypadku odwotania imprezy przez Najemcy, z przyczyn niezaleznych od Wynajmuj^cego, o ktorej mowa w 2 zobowi^zany on jest zaptacic 100 % kwoty ustalonej w 6 ust. 1 tytulem kosztow rezerwacji przedmiotu najmu. 7 Wynajmujacy ponosi odpowiedzialnosc za mienie Najemcy znajduj^ce SIQ W wynajmowanych pomieszczeniach, w sytuacji, gdy szkoda na mieniu znajduj^cym siq w pomieszczeniach Wynajmuj^cego powstata z winy Wynajmuj^cego Najemca zobowiazuje si^ do dbania o czystosc 1 porz^dek podczas trwania imprezy, zadba tez o posprz^tanie 1 zdanie obiektow gastronomicznych, placu i parkingu oraz terenu wokol obiektow po zakonczeniu imprezy.

9 2. Po zakonczeniu udost^pnienia obiektu o ktorym mowa w 1 umowy Najemca zglosi ten fakt Wynajmuj^cemu lub osobie przez niego upowaznionej w celu sprawdzenia stanu technicznego obiektu oraz znajduj^cych siq w nim urz^dzeri i wyposazenia i podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego do dnia 27 lipca 2015 roku do godziny 13:00. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci podpisanego przez obie strony aneksu. 10 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Sprawy sporne mog^ce wynikac w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b^d^ przez S^d wtasciwy dla siedziby Wynajmuj^cego. 12 Umow^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. WYNAJMUJ/VCY NAJEMCA DYREKTOR

10 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY Wynajmujacy: GOK,P,IT, i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: kuchnia + 3 budki Data przekazania: 24 lipca 2015 roku Najemca oswiadcza, ze znany jest mu stan technlczny przekazywanego obiektu oraz jego wyposazenie oraz nie zglasza do niego zastrzezen. Stan licznika wody: Stan licznika pr^du: Ilosc tawek: I lose stotow Wynajmujacy: Najemca:

11 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY Wynajmujacy: GOK,P,IT, i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: kuchnia + 3 budki Data przekazania: 27 lipca 2015 roku Najemca oswiadcza, iz przekazuje obiekt oraz wyposazenie w stanie technicznym niepogorszonym. Wynajmujacy: Najemca: Najemca przekazuje obiekt z zastrzezeniem powstatych szkod: Wspolne ustalenia: Stan licznika wody: Stan licznika pr^du: Ilosc tawek: Ilosc stotow Wynajmujacy: Najemca:

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Spolka,,Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r.

Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r. UkZAD MIAS, A MA~K\ AI. J6zefa PilsuQskiep,o 95 05-270 MARKI Tel. 781-10-03, 781~1l-02 Fax. 781-13-78 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Opis: ZD.341/ 10 /2009 Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE g ;:..., IN FRASTRU KTU RA I -SRODOWISKO -.. 10iik ':.bi EA! i-1,ia ;,i'ottlijs( 6.../ _,6,,,,.t. UNIA EUROPEJSKA il'on MIS/. '.,' hr:k_mk_i Budowa fotowoltaicznego irridia zasilania oczyszczalni. ciekriw

Bardziej szczegółowo

l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, 25-27 czerwca 2010 r.

l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, 25-27 czerwca 2010 r. Dyrektor Jaworskiego Osrodka Kultury zaprasza do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010. l. Nazwa i termin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 25 maja 2015 r. ZATWIERDZAM ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo