ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015"

Transkrypt

1 Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Istebna, dnia 03 lipca 2015 r. Na Obsluge gastronomicznq XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - w dniach 25 i 26 lipca budki + kuchnia" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) -bez jej zastosowania. Prowadzqcy postf powanie: Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Istebna 68 Informacja: Oferent moze przyst^pic tylko do jednej z dw6ch ofert (OSrodek/A/3/2015 lub Osrodek/A/4/2015) podczas imprezy XXI Festyn Istebnianski - w ramach 52. TKB. W przypadku ztozenia przez Oferentow zgloszeii tylko do jednej z ofert, Organizator ma prawo wyboru drugiego najkorzystniejszego zgioszenia do obstugi gastronomicznej drugiej oferty (za zgodq gastronoma). Osoby upowaznione do kontaktow z oferentami: W sprawach technicznych: Elzbieta Legierska-Niewiadomska tel./fax: ; Wsprawieprocedury konkursowej: Aneta Legierska tel./fax: Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie: Gastronom powinien zapewnic w ofercie minimum: - tradycyjne potrawy: placki z blachy (wielostanowiskowe), - placki ziemniaczane soute lub z gulaszem, Smietan^, - kapusta zasmazana z mi^sem, - frytki, itp. - lody, stodycze, itp. - gofry, itp. - napoje cieple: kawa, herbata, itp. - napoje alkoholowe i piwo (wyt^cznie marka Zywiec, w zwi^zku z umow^ o wspotprac^ podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej), itp. - napoje zimne, - i inne. n. Termin wykonania zamowienia: 25 i 26 lipca 2015 roku. m. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej. 1. Oferta musi zostac sporz^dzona na formularzu stanowiqcym zat^cznik 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty musz^ zostac zal^czone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V niniejszej instrukcji. 3. W przypadku, gdyby oferent, jako zal^cznik do oferty, dol^czyl kopi? dokumentu, kopia ta winna bye potwierdzona przez osob? podpisuj^c^ ofert?. 4. Formularz oferty wraz z zai^cznikami musi zostac podpisany przez upowaznionego przedstawiciela oferenta. 5. Oferent winien umiescic ofert? wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadaj^cej oznaczenia okreslone w ogloszeniu lub zawiadomieniu. IV. Warunki podmiotowe, ktore musi spetnic oferent sktadaj^cy ofertf. 1. Minimalna cena ofertowa 2 500,00 zlotych brutto + media (pr^d, wywoz nieczystosci plynnych i stalych - 50% calosci kosztow). 2. Oferent winien przedstawic szczegolowa list^ produktow. napojow i potraw. ktore b?d^ sprzedawane podczas imprezy. 3. Doswiadczenie oferenta - oferent musi przedstawic w ofercie zrealizowanie, co najmniej jednej imprezy o charakterze wartosci podobnym do niniejszego zamowienia. Niespelnienie ww. warunkow spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

2 V. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej. 1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. 2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp. 3. Oswiadczenie Wykonawcy o spehiianiu warunkow udzialu w post^powaniu w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy prawo zamowien publicznych - zal. 2, 4. Akceptacja warunkow umownych w zal^czonym wzorze umowy. 5. Referencje potwierdzaj^ce prace wymienione w ofercie. VI. Oferty cenowe nalezy sktadac: osobiscie lub przesyik^ w siedzibie Zamawiajacego (biuro Osrodka), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2015 r. do godz. 12:00. z dopiskiem XXI Festyn Istebnianski - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca - 3 budki + kuchnia". VII. Otwarcie ofert i spisanie protokotu z cenami: ofertowymi nast^pi w dniu 10 lipca 2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiajacego. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty powinna obejmowac: - wszystkie koszty zwi^ane z realizacji i odbiorem przedmiotu zamowienia. 2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamowienia odbywac si? b?dzie w PLN. IX. Kryterium oceny oferty. Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiaj^cy b?dzie si? kierowal nast?pujicymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena - 60% Doswiadczenie - 20% Lista produktow - 20% X. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj^ przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. W zaljczeniu: 1. Wzor formularza ofertowego. 1 a. Oswiadczenie dla osob fizycznych, 2. Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 3. Projekt Umowy, 4. Lista Produktow. Piecz?c i podpis zamawiajacego

3 (piecz?6 oferenta) Zal. nr 1 OFERTA W odpowiedzi na ogioszenie o konkursie ofert na: Obstugf gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" Skladamy niniejsz^ ofertf. Dane wykonawcy: Adres Kod pocztowy Tel. Fax. REGON NIP Adres Strona intemetowa Osobami do kontaktow z zamawiaj^cym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiqzan umowy s^: O^wiadczamy, ze zapoznalismy si^ z zakresem realizacji zamowienia i nie wnosimy zadnych zastrzezen. Skladamy niniejsz^ ofert? konkursow^ proponujqc cen? za Obslug gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" 1. zl brutto, slownie: zlotych brutto, Termin realizacji niniejszego zamowienia - 25 i 26 lipca 2015 roku.

4 OSWIADCZENIE OFERENTA 1. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy z nalezyt^ starannosci^ w oparciu o zlozon^ ofert?, zaproponowane powyzej wynagrodzenie, 2. Oswiadczamy, ze w przypadku wyst?powania w post?powaniu jako osoba fizyczna, skladamy razem z oferty oswiadczenie, ktore stanowi zal^cznik la, do niniejszego Formularza wraz z wypisem do dzialalnosci ewidencji gospodarczej na potwierdzenie podpisania osoby przez osoby umocowane, Uwaga: W przypadku wyst?powania podmiotow w innych formach niz okreslone w pkt. 2 oswiadczenia wynikaj^cego z zal^cznika la nie skladaj^. DOSWIADCZENIE OFERENTA Opis zrealizowanych prac o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zam6wienia wraz z podaniem nazwy zamawiajacego i terminu zrealizowanych prac. Suma kwot realizacji zamowienia nie nizsza niz zaproponowana w ofercie is i dnia Podpis osoby upowaznionej

5 zal. nr la Piecz?c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przystepujac do zaproszenia do ztozenia oferty konkursowej na Obstuge gastronomiczn^ XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramacti 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" oswiadczam ze: - jako osoba fizyczna prowadz? dzialalnosc gospodarcz^, zgodnie z wpisem do dziatalnosci gospodarczej, ktora stanowi zal^cznik do niniejszego oswiadczenia oraz - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych nie podlegam wykluczeniu z post^powania. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

6 zal. nr 2 Piecz^c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przystepujac do zaproszenia do ztozenia oferty konkursowej na Obstuge gastronomicznq XXI Festynu Istebnianskiego - w ramach 52. TKB - 25 i 26 lipca budki + kuchnia" oswiadczamy, ze - spehiiamy wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym post^powaniu dotyczqce art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz nie zachodzi wobec Nas zadna z przesianek okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

7 Gminny Osrodek Kultury Promocji, informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Istebna 68, tel./fax NIP UmOWa Osrodek/PIT/ /2015 zawarta w dniu roku w Istebnej pomlqdzy: Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP: reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - pani^ Elzbiet^ Legiersk^ - Niewiadomsk^; zwanym w dalszej cz^sci umowy Wynajmuj^cym" a, NIP: reprezentowanym przez: - wtasciciel, zwanym w dalszej cz^sci umowy Gastronomem". -^i Zamowienia dol<onano w oparciu o artyt<ul 4 pl<t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznycli (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Wynajmujacy w dniach lipca 2015 roku udost^pnia odptatnie Najemcy 3 budki sprzedazowe i nieodptatnie zaplecze kuchenne na terenie Amfiteatru Pod Skoczni^"; Istebna 990 oraz wskazuje prawa i obowi^zku, ktore spoczywaj^ na Najemcy. 2. Wynajmujacy oswiadcza, iz jest upowazniony do gospodarowania obiektem zgodnie z Zarz^dzeniem Wojta Gminy Istebna nr , z dnia 19 maja 2011r Najemca oswiadcza, ze b^dzie korzystac z obiektu na potrzeby organizacji Obslugi gastronomicznej XXI Festyn Istebnianski w ramach 52. TKB 25 i 26 lipca kuchnia + 3 budki" podczas imprezy otwartej i przejmuje na siebie wszystkie obowi^zki zwi^zane z zabezpieczeniem gastronomii i jej bezpieczehstwem. 2. Najemca b^dzie korzystac z obiektu na zasadach okreslonych w umowie. 3. Przekazanie i zdanie obiektu w celu organizacji imprezy, o ktorej mowa w 2 ust. 1 nast^pi na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu 24 lipca 2015 roku Najemca zobowiazuje SIQ do przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym do uzyskania wszystkich wymaganych zezwolen, a w szczegolnosci do: 1) przestrzegania ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczehstwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 Nr.62 poz. 504),jezeli dotyczy;

8 2) zabezpieczenia tadu i porz^dku na terenie obiektow gastrononnicznych w czasie trwania imprezy, o ktorej mowa w 2, 3) przestrzegania regulaminu porz^dkowego obiektu (zat^cznik 1), 4) przestrzegania i stosowania ogolnych zasad BHP, przepisow przeciwpozarowych 1 sanitarnych, 5) zapewnienia sprzedazy wszystkich produktow, potraw 1 napojow uj^tych przy skladaniu ofert (zal^cznik 2). 2. Najemca ponosi peln^ odpowiedzialnosc za mienie i bezpieczenstwo pracownikow, uczestnikow oraz widzow podczas trwania imprezy, a takze za prawidlowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu. 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia b^dz kradziezy urz^dzen lub wyposazenia przedmiotu najmu okreslonego w 1 Najemca ma obowl^zek zgtoszenia tego faktu wynajmuj^cemu w celu oszacowania szkod i okreslenia formy ich naprawy. Najemca ponosi peln^ odpowiedzialnosc finansow^ za szkody powstate na mieniu w okresie najmu. 4. Najemcy nie wolno oddawac przedmiotu najmu w podnajem lub do bezptatnego uzywania. 4 W zwi^zku ze wspolprac^ Wynajmuj^cego (Osrodek) z Regionalnym Osrodkiem Kultury, a CO za tym idzie Grup^ Zywiec, Najemca zobowi^zany jest do sprzedazy piwa mark! Zywiec w trakcie i miejscu odbywania Imprezy. 5 Strony ustalaj^ ze Najemca pokrywa koszty zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami licznikow oraz koszty wywozu nieczystosci ptynnych i stalych w wysokosci 50% catosci kosztow Zgodnie z Zarzqdzeniem Wojta Gminy Istebna nr z dnia 26 kwietnia 2011 roku, za korzystanie z przedmiotu najmu okreslonego w 1 ustala si^ jednorazow^ optat^ w wysokosci {stownie: zlotych brutto). 2. Zaplata nast^pi na podstawie rachunku, w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Wynajmuj^cego. 4. Za moment zaplaty uznaje si^ datq uznania rachunku Wynajmuj^cego. 5. W przypadku odwotania imprezy przez Najemcy, z przyczyn niezaleznych od Wynajmuj^cego, o ktorej mowa w 2 zobowi^zany on jest zaptacic 100 % kwoty ustalonej w 6 ust. 1 tytulem kosztow rezerwacji przedmiotu najmu. 7 Wynajmujacy ponosi odpowiedzialnosc za mienie Najemcy znajduj^ce SIQ W wynajmowanych pomieszczeniach, w sytuacji, gdy szkoda na mieniu znajduj^cym siq w pomieszczeniach Wynajmuj^cego powstata z winy Wynajmuj^cego Najemca zobowiazuje si^ do dbania o czystosc 1 porz^dek podczas trwania imprezy, zadba tez o posprz^tanie 1 zdanie obiektow gastronomicznych, placu i parkingu oraz terenu wokol obiektow po zakonczeniu imprezy.

9 2. Po zakonczeniu udost^pnienia obiektu o ktorym mowa w 1 umowy Najemca zglosi ten fakt Wynajmuj^cemu lub osobie przez niego upowaznionej w celu sprawdzenia stanu technicznego obiektu oraz znajduj^cych siq w nim urz^dzeri i wyposazenia i podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego do dnia 27 lipca 2015 roku do godziny 13:00. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci podpisanego przez obie strony aneksu. 10 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Sprawy sporne mog^ce wynikac w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b^d^ przez S^d wtasciwy dla siedziby Wynajmuj^cego. 12 Umow^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. WYNAJMUJ/VCY NAJEMCA DYREKTOR

10 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY Wynajmujacy: GOK,P,IT, i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: kuchnia + 3 budki Data przekazania: 24 lipca 2015 roku Najemca oswiadcza, ze znany jest mu stan technlczny przekazywanego obiektu oraz jego wyposazenie oraz nie zglasza do niego zastrzezen. Stan licznika wody: Stan licznika pr^du: Ilosc tawek: I lose stotow Wynajmujacy: Najemca:

11 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY Wynajmujacy: GOK,P,IT, i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: kuchnia + 3 budki Data przekazania: 27 lipca 2015 roku Najemca oswiadcza, iz przekazuje obiekt oraz wyposazenie w stanie technicznym niepogorszonym. Wynajmujacy: Najemca: Najemca przekazuje obiekt z zastrzezeniem powstatych szkod: Wspolne ustalenia: Stan licznika wody: Stan licznika pr^du: Ilosc tawek: Ilosc stotow Wynajmujacy: Najemca:

Umowa Osrodek/ PIT/15/ 2014. Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Osrodek/ PIT/15/ 2014. Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Proraocji, Informacji Turystycznej 43-470 Istebna 68, tel./fa\8 NIP 548-23- 14-477 Umowa Osrodek/ PIT/15/ 2014 zawarta w dniu 07.07.2014 roku w Istebnej pomi^dzy: Gminny Osrodek Kultury, i Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/4/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/4/2016 Istebna, dnia 21 lipca 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/4/2016 Na Obsługę gastronomiczną XXII Festynu Istebniańskiego w ramach 53. TKB w dniach 6 i 7 sierpnia 2016 roku - 2 budki + kuchnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/2/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/2/2015 ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/2/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. Na Obslug gastronomicznq XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - 3 budki + kuclinia" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013 Istebna, dnia 5 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013 Na Obsługę gastronomiczną XVII Dni Istebnej w dniach 6 i 7 lipca 2013 roku grill + 2 budki na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/A/2/2012. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP:

Umowa Ośrodek/A/2/2012. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP: Umowa Ośrodek/A/2/2012 zawarta w dniu 10.07.2012 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP:

Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68 NIP: Gminny Osrodek Kultury Proniocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w istebnej NIP 548-23- 14-477 Umowa Osrodek/PIT/.../2016 zawarta w dniu roku w Istebnej pomi^dzy: Gminny Osrodek Kultury,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA Osrodek/A/1/2014

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA Osrodek/A/1/2014 Gminny Osrodek Kultury Proraocji, Informacji Turystycznej NIP 548-23 - 14-477 ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA Osrodek/A/1/2014 Istebna, dnia 23 czerwca 2014 r. OFERTY Na Obslug^ gastronomicznq XVIII Dni Istebnej

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK 1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO I. Regionalny Osrodek Kultury (ul. 1 Maja 8,43-300 Bielsko-Biaia) ogiasza przetarg na sprzedaz samochodu shizbowego: Volkswagen BUS T-4 nr rej. SB 07901,

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 1 (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy) F O R M U L A R Z O F E R T Y Nazwa i adres wykonawcy Telefon: FAX: NIP: Regon: Internet: http: e-mail:. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ

Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych:

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych: INFRASTRUKTURA I SRODOW1SKO. ft^ : \4J : UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ NIUODOWA STRiTfGiA skijuosci ROZWOJU REG1ONALNEGO Zapytanie ofertowe na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG *?o t UMOWA O SWIADCZENIE USLUG podpisana w Krakowie w dniu 11 lutego 2013 r., pomi^dzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym w Sa^dzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora CSiR w Dąbrowie Górniczej z dnia 05.04.2017 r. Dąbrowa Górnicza, dn. 05.04.2017 r. OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POWIERZCHNI NA TERENIE OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa finny lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa finny lub pieczajka firmowa) Zalqcznik nr 13 do S.I.W.Z. Nrsprawy 10/11/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dzialaj^c w imieniu i na rzecz finny: tel. (nazwa finny lub pieczajka firmowa), fax. sktadamy ofert? w post^powaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego. Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu B 207 na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, klubu fitness na krytej pływalni na I piętrze przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Pszczew, 07 / 10 / 2013 r.

ZAPYTANIE O CENĘ. Pszczew, 07 / 10 / 2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel.: 95 761 7086 / 725 177 658 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Pszczew, 07 / 10 / 2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert

Regulamin konkursu ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu ogłasza konkurs ofert dotyczący wyłączność na sprzedaż piwa, podczas XXI Dni Międzylesia organizowanych w dniach 12,13,14 czerwca 2015r w Międzylesiu, na polu

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1.

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1. Fundusze Europejskie ^ ^Iqskie. Pozytywna energia Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Zal^cznik

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zaproszenie do zlozenia oferty u L.,-,., Zaproszenie do zlozenia oferty Znak sprawy: IZP.2600.16.2011 Kleszczów. 27.10.2011 r. 1. Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla soltysów, czlonków rad soleckich jednostek pomocniczych

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia.

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia. /imi~ i nazwisko / ladres I Inr NIPI Itelefon kontaktowyl............... dnia. OSWIADCZENIE Ja nize] podpisany oswiadczarn, ze zapoznalern sie z warunkami postepowania przetargowego okreslonymi w ogtoszeniu

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ SRODKA TRWALEGO I. Regionalny O^rodek Kultury (ul. I Maja 8, 43-300 Bielsko-Biala) ogtasza przetarg na sprzedaz samochodu shizbowego: Volkswagen BUS T-4 nr rej. SB 07901,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA NA TERENIE RADIOSTACJI DO CELÓW KOMERCYJNYCH

UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA NA TERENIE RADIOSTACJI DO CELÓW KOMERCYJNYCH Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/10 z dnia 04.08.2010r. UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA NA TERENIE RADIOSTACJI DO CELÓW KOMERCYJNYCH zawarta w dniu.................... r. pomiędzy Gminą Gliwice - Miejskim

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/16/2012 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ^ INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy OGOSZS 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

o Pojemnosc silnika 1390 ccm o Rok produkcji 2000 o Nr rejestracyjny DB 04844 Badanie techniczne wame do marca 20 I4

o Pojemnosc silnika 1390 ccm o Rok produkcji 2000 o Nr rejestracyjny DB 04844 Badanie techniczne wame do marca 20 I4 Ogloszenie Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Walbnychu, 58-390 Walbrzych ul. Kasztanowa 1 oglasza II pisemny przetarg ofertowy na spnedaz samochodow sluzbowych Postano","'ienia ogolne I. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych Żagań, dnia 02 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych Pałac Książęcy Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 1/CK/2015 Dyrektora Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie z dnia 02.01.2015 REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie Informację o konkursie zamieszczono na stronie internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 GMINA ZAKR2EWO ot. Ie6na 1 87-707 Zakrzewo * woi kutaw«ko-pomorskie OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU MP R911o2?.,.'!). Regon 910866465 o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC 2015 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY .. (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku zaproszenie do składania ofert prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2013 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 15 października 2013 roku. w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2013 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 15 października 2013 roku. w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń ZARZĄDZENIE NR 0050/67/201 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 15 października 201 roku w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń obiektu zlokalizowanego przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia.

Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Nasza Wspólnota w Golinie z dnia 07-10-2015 Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Radlin, dnia 15.12.2015 r. PZP.271.100.AK.2015

Radlin, dnia 15.12.2015 r. PZP.271.100.AK.2015 PZP.271.100.AK.2015 Radlin, dnia 15.12.2015 r. Burmistrz Radlina Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wydruk i dostawę druków, formularzy na potrzeby Urzędu Miasta Radlin w 2016 r. 1. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel , , tel./fax

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel , , tel./fax Przemyśl, 14.07.2014r. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel. 16-678-30-38, 16-676-39-85, tel./fax 16-678-89-45 zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby Zakładu 115 ton

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty/zapytania ofertowe (postępowanie poniżej kwoty euro)

Zaproszenie do złożenia oferty/zapytania ofertowe (postępowanie poniżej kwoty euro) Załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązujący w Z.S. w Gałkowie D. Gałków Duży, 17.06.2014r. ZSG.215.7.2014 Zaproszenie do złożenia oferty/zapytania ofertowe (postępowanie poniżej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. Długołęka, dnia 07.03.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków Tel. 71/315-20-50; 71/315-20-60 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. I.

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r.

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 02-091 Warszawa, ul. świrki

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajqcy: Muzeum Patacu Krola Jana III w Wilanowie z siedzibq w Warszawie, ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16 zaprasza do ztozenia oferty na:

Zamawiajqcy: Muzeum Patacu Krola Jana III w Wilanowie z siedzibq w Warszawie, ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16 zaprasza do ztozenia oferty na: Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci ponizej 3000 euro, udzielanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 ICELAND LIECHTENSTEIN f\ RWAY grants Zamawiajqcy: Muzeum Patacu Krola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.II./(3/2014)/2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys inwestorki Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Pełnienie funkcji osoby nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robót Kosztorys inwestorki Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Pełnienie funkcji osoby nadzoru inwestorskiego NG 381/ 01/17 Radlin, dn. 29.06.2017 r. ZAPROSZENIE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie przesyła zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji oraz pełnienie funkcji osoby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Imielin Imielin, 21 maja 2012r. Referat EZKS ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Znak sprawy: EZKS.4040.1.6.2012. Zapytanie ofertowe

Urzad Miasta Imielin Imielin, 21 maja 2012r. Referat EZKS ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Znak sprawy: EZKS.4040.1.6.2012. Zapytanie ofertowe Tytuł: Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną festynu plenerowego pt. XIV Dni Imielina w dniach 7-8 lipca 2012 roku. Urzad Miasta Imielin Imielin, 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo